2007. IX. évf. 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. IX. évf. 1. szám"

Átírás

1 A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA IX. évf. 1. szám TARTALOM T A 2 - Aktuális 3 - Események 4 - Könyvajánló 5 - Info Pályázatok % Egészség Környezet

2 2 AKTUÁLIS ReCIKLIKA KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS Változások az NCA körül A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény módosítása (2006. évi CXXI. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról) A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló, január 1-jén hatályba lépett évi CXXI. törvény 21. -a a Nemzeti Civil Alapprogram forrását az eddigi forrásautomatizmus helyett 2007-ben és 2008-ban a évi mértéken, 6.887,8 millió Ft-ban maximálta. A forrásnak továbbra is legfeljebb 8%-a fordítható az Alapprogram működtetésére, a fennmaradó 92 % a civil szervezetek támogatását szolgálja. A rendelet módosításairól összegzés a) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény (NCA törvény) 9. (3) bekezdése előírja, hogy a pályázati felhívásokat az NCA hivatalos honlapján és legalább két országos napilapban, valamint a civil szakmai sajtóban közzé kell tenni. A pályázati felhívás tartalmi elemeit A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 6. -ának (1) bekezdése határozta meg. A pályázati felhívások korábbi formában történő megjelentetése jelentős ÚJ NCA KEZELŐSZERVEZET Az ESZA Kht. az egységes pályázati kezelő az SZMM-ben A Magyar Közlöny 2006/161. száma tartalmazza a Nemzeti Civil Alapprogramról (NCA) szóló legújabb kormányrendeletet. A dokumentum szerint január 1-jétől az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) vette át a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázati kezelőszervezet munkáját. Az ESZA Kht. kizárólag a évi NCA pályázatok kezelését kezdi meg január 1-jén. A korábbi ( évi) forrásokból kiírt, már lezárt vagy jelenleg is folyamatban lévő pályázatok a korábbi kezelőszervezet Magyar Államkincstár kezelésében maradnak január 1-jével az összes NCA pályázat az ESZA Kht.- hez kerül a két kezelőszervezet párhuzamos finanszírozása és feladatellátásának megszüntetése érdekében. (A évi pályázatok legkésőbbi elszámolási határideje június 30-a lesz, tehát december 31-ére a követeléskezeléssel érintett szerződéseken kívül nyitott pályázat nem lesz a Kincstárnál.) A tervek szerint megyei pályázatkezelés helyett központi pályázatkezelést fog végezni az ESZA Kht. A telefonos és es tanácsadás továbbiakban is az érdeklődők rendelkezésére áll. A változtatás nem csak az NCA-t érintik. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium írányítása alá tartozó többi pályázati rendszert is egységesen az ESZA Kht. kezeli majd, így a korábban a Mobilitás, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, az SZMM (és a korábbi ICSSZEM) egyes szakállamtitkárságain kezelt (közmunka, nők és férfiak esélyegyenlőségi programjai stb.) pályázatokat; illetve a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) foglalkoztatási, felnőttképzési és szakképzési célú intézkedéseit. Ugyancsak az ESZA Kht. kezelésében valósulnak meg a as időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) foglalkoztatási, szociális, felnőttképzési és szakképzési intézkedései. Forrás: kezelési költségnövelő tényező volt. A pályázati felhívás ugyanakkor önmagában nem ad megfelelő tájékoztatást a pályázók számára hiszen csak a figyelemfelkeltés célját szolgálja, a pályázat beadásához szükséges részletes feltételeket a pályázati kiírás tartalmazza így a felhívásban elegendő a legszükségesebb (pl. a pályázat célja, beadásának határideje) információk közzététele. Ezzel egyidejűleg garanciális okból jogszabályi szinten rögzítették, hogy a részletes pályázati kiírásnak valamennyi, a pályázat benyújtása szempontjából fontos információt tartalmaznia kell, a pályázati feltételekre, valamint az elbírálás szempontjaira vonatkozóan. A megjelentetésből adódó megtakarítás az NCA kezelésével járó költségeket jelentősen mérsékli. b) Az NCAr. 7. -a tartalmazta a támogatás iránti kérelem tartalmi elemeit. A felsorolás azonban megfogalmazott olyan kritériumokat is, amelyek a pályázat elbírálása szempontjából nem bírnak jelentőséggel. Ezen adatok, nyilatkozatok megadása, illetve mellékletek csatolása elegendő a támogatási szerződés megkötésekor. A pályázat benyújtásakor a szervezet képviselőjének nyilatkoznia kell a pályázati adatlapon megadott adatok valódiságáról, és amennyiben a támogatási szerződéskötéskor az NCA kezelő szerve megállapítja a valótlan adatszolgáltatás tényét, a támogatást vissza kell vonni. Ezek a módosítások tehát a pályázók adminisztrációs terheit jelentősen enyhítik. c) Az NCAr. 9. -a (2) bekezdésének g) pontja szerint a támogatási szerződéhez mellékletként csatolni kellett a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a külön jogszabály által ellenőrzésre feljogosított egyéb szervezetek, valamint a Miniszterelnöki Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez. Tekintettel azonban arra, hogy az NCA előirányzata már nem a Miniszterelnöki Hivatal, hanem az SZMM fejezetében szerepel, szükségessé vált az NCAr. 9. -a (2) bekezdésének g) pontjában kimondani azt, hogy az ellenőrzésre a KEHI-n és az Állami Számvevőszéken túlmenően a miniszter által megbízott személyek és szervezetek is jogosultak. d) Az NCAr. 9. -a (3) bekezdésének e) pontja értelmében a civil szervezettel kötendő támogatási szerződéshez mellékletként csatolni kellett a kedvezményezettnek a számlavezető pénzintézete által is ellenjegyzett hozzájáruló nyilatkozatát, hogy amennyiben a támogató a támogatási szerződésben rögzítettek szerint él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett határidőben nem fizeti vissza, úgy azonnali beszedési megbízás útján a szervezet bankszámláját vezető pénzintézetnél követelését a támogató érvényesítheti. Előfordulhat, hogy a szervezetnek több bankszámlája van, amely a támogatás esetleges visszavonása esetén megakadályozhatja a beszedési megbízás realizálhatóságát. A rendelet módosítása ezért kiterjesztésére javasolta a nyilatkozatban foglalt hozzájárulást a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára. e) Az elektronikus pályázás lehetőségének megteremtése a kor követelményeinek megfelelő alapvető elvárás a szervezetek részéről. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a civil szektor sokszínűsége és eltérő felkészültségi szintje ma még nem teszi lehetővé a pályázati eljárás teljes körű elektronizálását. Emiatt szükséges legalább egy átmeneti időre - a papír alapú és elektronikus rendszer egyidejű működtetése.

3 ReCIKLIKA ESEMÉNYEK 3 Az elektronikus pályázás feltételeinek megteremtése érdekében a támogatás iránti kérelem, valamint azok mellékleteinek csatolására vonatkozó szabályokat megfelelően módosítani kellett. Az elektronikus pályázás lehetővé tétele, valamint a pályázati eljárás folyamatának gyorsítása érdekében szükségessé vált a hiánypótlási eljárás feltételeinek módosítása, oly módon, hogy a hiánypótlási felhívás teljesítésére nyitva álló határidő a felhívás kiküldésétől, nem pedig kézhezvételétől kezdődjön. Ezzel párhuzamosan mind a kezelő szerv számára a hiánypótlási felhívás kiküldésére nyitva álló határidő, mind pedig a pályázó számára a teljesítésre nyitva álló határidő 10 munkanapra növekedett. A módosítással a jogszabályi határidők kismértékű emelése ellenére jelentősen csökken a pályázati folyamat időigénye, hiszen lehetőség lesz a hiánypótlási felhívás en vagy faxon történő kiküldésére is (természetesen azoknál a szervezeteknél, akik nem rendelkeznek sem , sem fax elérhetőségekkel, továbbra is marad a postai kézbesítés). A módosítás mindemellett jelentősen csökkenti a postázásból adódó igen jelentős kezelési költségeket is. f) Az NCAr a szerint az Alapprogram kezelő szerve a Magyar Államkincstár volt. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium tevékenységét segítő háttérintézmények rendszerének átalakításáról szóló 15/2006. SZMM utasítás értelmében a pályázatkezelési feladatokat minisztériumi szinten egységesen az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. alapjain kialakított háttérintézmény látja el január 1-jétől. Emiatt szükségessé vált az Alapprogram működtetésében bekövetkező változások átvezetése. Ennek kapcsán felmerült a feladatok áttekintésének szükségessége is, a feladatellátás racionalizálásának érdekében. g) A Nemzeti Civil Alapprogram működési tapasztalatai igazolták, hogy az NCAr. támogatási akadályokra és a kizárásra vonatkozó szabályai pontosítást kívántak. A 8. (3) bekezdésében átvezetett módosítások a támogatási akadályok rendszerét tették átláthatóbbá. A módosítás megszüntette az átfedéseket, és a korábbi öt helyett két világosan megfogalmazott kategóriába sorolta azokat az eseteket, amelyben a civil szervezet nem részesülhet támogatásban. A 8. (4) bekezdése a kizárási okok rendszerét és a kizárás időtartamára vonatkozó szabályokat tette egyértelművé. KÖZSZOLGÁLATI MÉDIUMOK KURATÓRIUMAINAK SORSOLÁSA Civilek jelentkezhetnek! Ismét eltelt egy év, ismét lehet jelentkezni a közszolgálati médiumokat felügyelő közalapítványi kuratóriumokba. Az érdeklődő civil szervezeteknek március 15-ig kell jelentkezniük, a kuratórium helyekről döntő sorsolás idén március 30-án lesz a Kossuth Klubban. A sorsoláson a három közmédiumot (Magyar Rádió, Magyar Televízió és Duna Televízió) felügyelő kuratórium összesen 65 tagját választják ki. A delegált tagok az Országgyűlés által választott legalább 8-8 tagú elnökséggel együttesen alkotják az adott közalapítvány kuratóriumát. A delegált tagok megbízatása egy évre szól, tiszteletdíj nem illeti meg őket (költségtérítésre jogosultak). A kuratóriumi sorsolás időpontja március óra (regisztráció órától ig), helyszíne a Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7., legközelebbi metrómegálló: Kálvin tér, M3). A felhívás teljes szövege és jelentkezési lap minta: id=174 Forrás: civil.info.hu KÖLTÖZIK ÉS MEGÚJUL A MENHELY Új helyre költözhet a miskolci állatmenhely a Pingyomról Egyéb fontos események, programok, megállapodások A Nemzeti Civil Alapprogram fejezeti során kötelezően képzendő maradvány összege 2.504,3 millió Ft-ra csökkent, így a Magyar Államkincstár 2006 decemberében a Tanács elnökével történt egyeztetésnek megfelelően elkezdte a évi I. körös pályázatokon nyertes szervezetek részére a támogatás második ütemének kifizetését. A Nemzeti Civil Alapprogram honlapján megjelent a Nemzeti Civil Alapprogram első három pályázati fordulója az empirikus adatok fényében című, Kuti Éva és Sebestény András által készített kutatási zárójelentés, amely az Alapprogram 2004 és 2005-ben megjelent pályázatainak adatait dolgozza fel és tesz értékes megállapításokat. A tanulmány letölthető az Alapprogram internetes honlapjáról: php?fil_id=6257 Forrás: A miskolci menhely nehéz körülmények között végezte munkáját, azonban a miskolci közgyűlés január 29-én döntött arról, hogy a Sajószigeti út mellett kialakulhasson a város új menhelye. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány dolgozói minél hamarabb szeretnék elkezdeni a munkálatokat, hogy az állatok méltó helyet tudjanak biztosítani az állatoknak. Kisfalvi Nyina az alapítvány alelnöke a MiNapnak elmondta, hogy a beruházás 40 millió forintba kerül és már eddig is sok cégtől érkezett segítő felajánlás. Megköszöni mindazok segítségét, akik segítségével eddig eljutottak. (Pl.: Grand Andrásnak és Malejkó Lászlónak). Az alelnök szerint a munkálatok mihamarabb sorra megkezdődhetnek, hogy azután felépüljön a szigorú szabályoknak megfelelő állatmenhely, ami 180 kutyának ad (átmeneti) otthont. (Tavaly 680 kutyát adott az alapítvány örökbe.) Jelenleg 8 millió forint áll rendelkezésükre, ezért a Miskolci Állatsegítő alapítvány továbbra is várja azok támogatását, akik hozzájárulnak egy új, a réginél méltóbb menhely kialakításéhoz. Az alapítvány adószáma: Számlaszámuk: Telefonszámuk: 06/30/ Forrás: MiNap

4 4 KÖNYVAJÁNLÓ ReCIKLIKA CIVIL SZEMLE 2006/2. - Nagy Ádám A tartalomból: Balázs Endre: A civil társadalom szerepe a demokratikus jogállam intézményeinek ellenőrzésében Cserháti Ákos: Az önkéntesség motivációi és az önkéntesség egy különleges terepe: a közösségi rádió Csapody Tamás: A Civil Szemle Alapítvány publikációs pályázata. 3. Polgárjogi mozgalmak Magyarországon Kiss Gabriella: Civil szervezetek szerepe egy környezeti konfliktusban. A Pest megyei hulladékügy. Esettanulmány Domaniczky Endre: Önkormányzati civil politika kiépítése Budapest XVIII. Kerületében Kmetty Zoltán: A svéd civil társadalom egy árnyaltabb megközelítésben Rajacic Ágnes: A demokrácia gyermekei. Civil fejlesztés a Nyugat-Balkánon Puntigán József: A civil társadalmi élet a (cseh)szlovákiai, kiemelten a nógrádi és losonci magyarság életében Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról Nyitrai Imre: Köz-jó-lét, avagy a sokat markolás tudás (Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006, 164 oldal, 900 Ft) EGYESÜLETEK BÍRÓSÁGI NYILVÁN- TARTÁSA VÉTELI GYAKORLATA Összehasonlító elemzés A Nosza Program 2005-ben végzett felmérése alapján megjelent tanulmány azt a húsz megyei (fővárosi) bírósági végzést elemzi és hasonlítja össze, amely ugyanarra az egyesületi alapszabályra és bejegyzési kérelemre érkezett vissza hozzánk. Csupán annyi volt az alapszabályok között a különbség, hogy más volt a székhely, és a névben más megye (illetve Budapest) neve szerepelt. Az eredmény érdekes lett; bár sokak számára nem meglepő. A végzésekben egyetlen olyan pont sem szerepelt, amely mindenhol egységesen megjelent volna. A végzésekben szereplő legtöbb rendelkezés csak egy, illetve két bíró végzésében olvasható. Néhány olyan kérdés volt csupán, amely a bíróságok többségének azonos, legalábbis hasonló reakcióját váltotta ki. Volt olyan bíróság, amely egy pontban rendelte el a hiánypótlás benyújtását; volt olyan, amelyik harminchat pontban. ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSA- DALMI INTEGRÁCIÓ Czike Klára / Kuti Éva Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek első magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján alkossunk képet a társadalmi cselekvésnek ezekről a fontos formáiról. A könyvben szereplő tanulmányok az empirikus kutatás eredményeinek részletes ismertetése mellett a tendenciák feltárására és a gyakorlati következtetések levonására is kísérletet tesznek. Azt reméljük, hogy megállapításaikat a társadalomkutatók, a társa- dalompolitikusok és a civil szervezetek önkéntes tevékenységekért, adománygyűjtésért felelő munkatársai közül egyaránt sokan tartják majd a maguk szempontjából hasznosnak és továbbgondolásra érdemesnek. (Nonprofit Kutatócsoport, Önkéntes Központ Alapítvány, 2006, 226 oldal 1000 Ft) A NONPROFIT TÁRSASÁGOK (könyv és CD) Dr Bognár Piroska A évi új gazdasági törvény hatályon kívül helyezte a Ptk. A közhasznú társaságokra, mint önálló jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, ugyanakkor megteremtette a nonprofit gazdasági társaságok intézményét. A jogalkotás lényegesen átláthatóbb, tisztább jogi helyzetet hozott létre a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozóan. A nonprofit gazdasági társaság nem önálló gazdasági társaság, és nem önálló cégforma. Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a nem jogi személyiségű és a jogi személyiségű gazdasági társaságok egyaránt működhetnek nonprofit gazdasági társasági formában, ezáltal lényegesen kiszélesedett ezek köre. A nonprofit gazdasági társaságok a jövőben létrehozhatók közhasznú minősítés elnyerése nélkül, de az új Gt. 4. (5) bekezdése alapján közhasznú szervezetként is az évi CLVI. Törvény (Kszt.) alkalmazásával. A jövőben egyértelművé válik a nonprofit működés és a közhasznúsági kategória odaítélése közötti különbség. Míg az első magánjogi jellegű kérdés, addig a közhasznúsági jelleg kizárólag közjogi döntéssel hozható majd létre. A könyv három részből áll a kht. Megszűnése, a nonprofit gazdasági társaságok létrehozása; az alapításra vonatkozó Ptk. Szabályok; a tárgyalt társaságok szabályai a Gt. Tükrében melyet iratminta egészít ki. Az iratminták a könyvhöz mellékelt CD-n is megtalálhatók. (HVG-Orac Lap-és Könyvkiadó Kft., 2006, 5800 Ft) NEM ÁLLAPOT SZTEREOTÍPIÁK A MUNKA VILÁGÁBÓL Nemes Antónia A kiadvány egy belga, bolgár, francia, német és olasz nők esélyegyenlőségével foglalkozó szervezetekkel megvalósult együttműködés eredménye. A STERE/O projektben közreműködő partnerszervezetekkel külön-külön és együtt górcső alá vették a nemek közti munkamegosztás mögött meghúzódó nemi alapú sztereotípiákat (.) A statisztikai adatokból kiindulva a közgazdasági elemzés vagy a szakpolitikák analízise helyett a kultúra és az egyén működése felől közelítve vizsgálódtak, milyen elképzelések, széles körben vallott feltételezések játszanak közre a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek kialakulásában és fennmaradásában. A nők munkaerő-piaci aktivitását és lehetőségeit befolyásoló gondolkodásmódok elemzése révén olyan érveket, javaslatokat és kommunikációs technikákat fogalmaz meg, amelyek a remények szerint képesek kedvezően befolyásolni a kialakult helyzetet. (JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány, Budapest, 2006, 117 oldal, Ára: 1500 Ft) Forrás:.Nonprofi t Könyvesbolt

5 ReCIKLIKA INFO 5 INGYENESEN ELÉRHETŐK A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK A Kormányzati Portálon elérhetők és kereshetők a magyar jogszabályok. A gyűjtemény az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos jogszabályt tartalmaz. A szolgáltatást kiegészíti a Jognaptár, mely segítséget nyújt a jogszabályváltozások nyomon követésében. Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon december 1-jétől elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY). A szolgáltatás az önkormányzati rendeletek kivételével minden hatályos törvényt és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit (rendeleteket, utasításokat stb.) is tartalmazza. A gyűjtemény ingyenesen és korlátozások nélkül használható. Forrás: civil.info.hu TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ Tanfolyam megnevezése: A Microsoft világa informatikai ismeretek A-Z-ig Modulok: Információ-technológiai alapismeretek; Operációs rendszerek; Szövegszerkesztés; Táblázat-kezelés; Adatbázis-kezelés; Prezentáció; Információ és kommunikáció) Tanfolyam tervezett időpontja: Jelentkezés és további információ: -en postai úton (Velex Kft., 3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 26.) vagy faxon (46/ ). Tanfolyam helyszíne: Velex Informatikai Kft Miskolc, Széchenyi u. 14. A képzés időtartama: 120 óra (3 hónap), heti 2 alkalommal (péntek:14:00-19:00 6 x 45 perc és szombat: 8:00 11:00 4 x 45 perc) Tanfolyam díja: ,- Ft + ÁFA, mely tartalmazza az oktató csomagot (egy 1 GB-os pen drive-ot, a képzés elvégzéséhez szükséges jegyzeteket (5 db) és a tanfolyam elsajátításához szükséges gyakorló feladatokat elektronikus formában) valamint az oktatóval en illetve telefonon történő kapcsolattartás költségét is (részletfizetés lehetséges). INTERNETES SEGÍTSÉG ADOMÁNY- GYŰJTŐKNEK Civil szervezetek adománygyűjtését segíti Nagy Britannia vezető internetes adománygyűjtő tanácsadó portálja, a co.uk. A Fundraising UK Ltd Nagy Britannia vezető internetes adománygyűjtő tanácsadó portálját üzemelteti, amely a civil szféra szervezeteinek adománygyűjtő tevékenységét segíti, fő feladata, hogy megmutassa a non-profit szervezeteknek, miként használhatják támogatók keresésére, kapcsolatfelvételre a világhálót. A weboldalon többek között a témához kapcsolódó hírek, álláshirdetések, blogok, képzési lehetőségek, tanácsadás, adománygyűjtő lehetőségek és módszerek, beszámolók adományozó cégek és adományokat gyűjtő szervezetek tapasztalatairól, kutatási dokumentumok, és könyvajánlók találhatók. Forrás: civil.info.hu NEKÜNK IS SEGÍTENEK Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon 1997-ben február 1-jét jelölte meg a civilek napjának ban tartották meg először, felhívva a figyelmet arra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Magyarországon mintegy 54 ezer civil szervezet működik, melyeknek éves bevétele meghaladja már a 800 milliárd forintot. Köztük azok az egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, családok jólétéért dolgozó alapítvány, egyesület. A kisgyerekes anyák munkaerőpiacra való visszatérését segítheti, ha civil szervezetben önkéntes, illetve fizetett munkát vállalnak. Ezek ugyanis védett és családbarát munkahelyek, és akár maguk is létrehozhatnak ilyeneket, például különböző pályázati lehetőségek segítségével. Bővebb információ: Forrás: Kismama /február MŰSZAKVÁLTÁS - LEHETNE ÚJRA? Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület koncepciója alapján, szeretnék, ha a város elismerné a Műszakváltás programsorozat fontosságát, és az idén is támogatná valami hasonló megvalósítását - nyilatkozta Zemlényi Attila, az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület elnöke. A kétmillió forintból megszervezett programsorozatot a vasgyár volt irodaházában tartották tavaly a nyár elején. A civil összefogással megvalósult alternatív rendezvény - amely többek között irodalmi esteket, táncszínházi produkciókat, performanszokat, koncerteket és kiállításokat vonultatott fel húszezer látogatót vonzott. Céljuk, a kortárs kultúra közvetítése, mert nagy a hiány ennek a művészeti stílusnak a megyeszékhelyen. Forrás: boon.hu Személyi változások a Nyugdíjasok B-A-Z. Megyei Képviseleténél Nyugdíjasok B-A-Z. Megyei Képviselet Tanácsa személyi változásokat fogadott el. A Tanács 9 fős elnökséget választott november 22-i ülésén. A képviselet elnökévé Spisák Andrásnét választották. HÚSZ ÉVES A FORRÁS KAMARAKÓRUS Jubileumi koncerttel ünnepelte a Forrás Kamarakórus huszadik születésnapját december közepén. A koncert érdekessége volt, hogy két kórusmű erejéig újra összeálltak az alapító tagok. 10 fővel alakult a kórus, mely azóta számos hazai és nemzetközi elismerést vívott ki, és a létszáma is gyarapodott. Balásné Molnár Ildikó 1990-től nyolc éven keresztül Kiss Csabával osztotta meg a karmesteri felelősséget. Közös éneklés szeretete, a fellépések, utazások feledhetetlen hangulata, ami a kezdetektől alakítja a kórus munkáját. Forrás Kamarakórus legjelentősebb eredményei: aranydiploma, III. Nemzetközi Kórusverseny, Budapest aranydiploma (vegyeskari kategória), aranydiploma (madrigál kategória), Riva del Garda-i Kórusverseny aranydiploma, I. Smetana Nemzetközi Kórusverseny Litomysl - aranydiploma (egyházi kórusok kategória), ezüstdiploma (kamarakórus kategória) Bohuslav Martin Nemzetközi Kórusfesztivál (Hradec Kralové) 1999 óta az aggteleki Baradla Kórusfesztivál megszervezői Két CD-lemezük jelent meg: Forrás (2000), Puer natus in Betlehem (2003) Forrás: boon.hu

6 6 PÁLYÁZATOK ReCIKLIKA EGÉSZSÉGÜGYI PÁLYÁZATOK FEHÉR FŐNIX EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ ÉS PREVENCIÓS EGYESÜLET PÁLYÁZATA A Fehér Főnix Egészségmegőrző és Prevenciós Egyesület pályázatot hirdet központi idegrendszeri sérülésben, sclerosis multiplexben, Parkinson-kórban szenvedők részére. A komplex rehabilitációs program részeként elektromágneses ingerterápia (RTMS), gyógymasszázs és gyógytorna módszerrel kezeli az idegrendszeri bénulásokat, valamin a sclerosis multiplex és Parkinson-kórhoz társuló, a mozgást jelentősen nehezítő izomgörcsöket és izommerevséget. A rehabilitációs program egy hetes kezelési szakaszokból áll, amelyeket a betegség fennállástól és stádiumától függően kell ismételni (6-12 alkalom). A programot havonta célszerű megismételni. A kezelés kezdetén és folyamata során videodokumentáció történik, amelyet a betegek a kezelés végeztével átvehetnek. A feltüntetett betegcsoportba tartozók számára lehetőség van jelen pályázat keretében térítésmentesen részt venni a programban. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy minden hónapban egy beteg térítés mentesen részt vegyen a kezelésen. Egy beteg maximum 6 alkalommal nyerhet térítésmentes kezelést. A pályázatok beadási lehetősége folyamatos. Forrás: boon.hu SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ESÉLYT AZ ANYÁKNAK ÉS A BABÁKNAK! Beadási határidő: A pályázat célja: Sok nő életében komoly dilemmát okoz annak az eldöntése, hogy előre nem tervezett gyermekét megszülje-e vagy sem. Ezzel a problémával ma már jóval fiatalabb korban szembesülnek a női nem képviselői, mint korábban. A pályázat célja, hogy ezt a sokak által tabuként kezelt, illetve nem preferált témát megvitassák, beszéljenek róla, mert kizárólag úgy kaphatnak segítséget az akaratukon kívül teherbe esett lányok, nők, ha őszintén elmondjuk véleményünket. Esélyt teremthetünk továbbá olyan gyerekeknek, akik egy esetlegesen nem kellően átgondolt döntés miatt meg sem kaphatnák az ESÉLYT AZ ÉLETRE! Forrás: Nonprofi t Hírlevél OFA PÁLYÁZATOK 2007-BEN 2007 folyamán várhatóan 27 pályázati programot hirdet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. A felhívások folyamatosan jelennek meg az OFA honlapján. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány az alábbi támogatási programokat indítja 2007 első félévében. A programok megvalósítására fordítandó támogatási összeg a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból származik. Fogvatartottak szabadulás utáni reszocializációját szolgáló AVP- Háló Program Csak legálisan - Hátrányos helyzetűekkel a fekete foglalkoztatás ellen Roma Munkaerőpiaci Szolgáltató Hálózat Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások országos hálózatának támogatása Nonprofit közvetítés. Alkalmai és szezonális munkákat közvetítőkölcsönző tevékenység országos, nonprofit szervezeti rendszerének előkészítése Kisfalu program ÖTLET - Önkéntes program Talentum Kulturális Alapítvány munkahelymegőrző programjának támogatása A munkaerőpiac nem állami szerveződései számára tervezett szakmai rendezvények és kiadványok program Eu-háló partnerségi program Új kísérleti programok előkészítése, szakmai fejlesztő munka támogatása Az idősek foglalkoztatásának elősegítése a közvetítő rendszerek eszköz és módszerkészletének fejlesztésével LAKMUSZ - Gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók programja A romák foglalkoztatásának elősegítése a közvetítő rendszerek eszköz és módszerkészletének fejlesztésével Munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása és a nők munkaerőpiaci karrierjének elősegítése Kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése Roma zenészek foglalkoztatása Szociális szövetkezetek támogatása Integrátori tevékenység támogatására, a hátrányos helyzetű térségekben élő munkanélküliek megélhetési, jövedelemszerzési foglalkoztatási helyzetének javítására Munkahelyteremtés a tarnabodi befogadó faluban és környékén Hajléktalan program Telepes program (Roma emberek foglalkoztatási, képzettségi, lakhatási és szociális problémáinak együttes kezelése) A romák számára a foglalkoztatás terén nyújtott támogatások hatásvizsgálata, javaslat készítése a pozitív megkülönböztetés és az erre szóló jogosultság ellenőrzésének, a megerősítő politikák egyéni követésének módszerére Szak- és felnőttképzési programok kommunikációjának támogatása Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók akkreditációs rendszerében közreműködők képzése Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatása Forrás: ÖNKÉNTES SEGÍTŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Program Irányító Hatósága támogatásával Térségi Diagnosztikai és Szűrőközpont kerül megvalósításra Miskolc Megyei jogú Város Önkormányzata Semmelweis Kórház Rendelőintézete és Egyetemi Oktató Kórháza területén. A program keretében önkéntesek képzésére is sor kerül. A projekt célja, hogy esélyegyenlőséget teremtsen az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele terén, ezáltal is javítva a lakosság általános egészségi állapotát. Ennek azonban nélkülözhetetlen eleme, hogy a célt hatékonyan közvetítsék a lakosság felé, illetve elősegítsék önsegítő csoportok létrejöttét. Olyan civil szervezeteknél dolgozó, vagy önkéntes munkájukkal segítő személyek jelentkezését várjuk, akik megfelelő helyismerettel és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, valamint elhivatottságot éreznek magukban arra, hogy megismertessék az egészségügyi szűrés jelentőségét a lakosokkal, mozgósítsák őket a szűréseken való részvételre, és önsegítő csoportokat szervezzenek. A diagnosztika-szűrésen való részvételre mozgósító önkéntesek oktatása 55 tréning órát jelent, amely magában foglalja a szociális és mentálhigiénés, a motivációs, valamint az együttműködési készségfejlesztő tréninget. A képzésen maximum 15 fő vehet részt, akik környezetükben informális vezetőként működnek, és szervezőkészségüket e cél elérésének szolgálatában kamatoztatni tudják és akarják. A képzésen való részvétel ingyenes. Felvételre rövid elbeszélgetés után kerül sor. A képzés helye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis Kórház Rendelőintézete és Egyetemi Oktató Kórháza, 3529 Miskolc, Csabai kapu A képzés várható időpontja: március Bővebb felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: 06/46/ /1017

7 ReCIKLIKA PÁLYÁZATOK 7 MEGHÍVÓ Humánerőforrás-fejlesztési műhelytalálkozókra A Nemzeti Civil Alapprogram és az OFA-ROP Hálózat támogatásával A Regionális Civil Központ Alapítvány tisztelettel meghívja Önt HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI MŰHELYBESZÉLGETÉSEIRE A program célja a térségben a humánerőforrás-fejlesztés (képzés, foglalkoztatás) iránt érdeklődő civil szervezetek összefogása, együttműködésük ösztönzése. A helyi jó gyakorlatok megismertetése, működő projektek bemutatása. Önkormányzati-gazdasági szereplőkkel való partnerség kialakítása, a térségi programozásban és tervezésben a civil szervezetek érdemi részvételének erősítése. A műhelysorozat témáinak olyan aktualitásokat választottunk, amelyek új lehetőségeket nyújtanak a civil szektor foglalkoztatási szerepének erősítésére. Műhelytalálkozóinkra szeretettel várunk minden, az Észak- Magyarországi régióban humánerőforrás fejlesztésben érintett civil szervezetet, az állami-önkormányzati szektor döntéshozóit, humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó közreműködő szervezeteinek, intézményeinek képviselőit és a gazdasági szektor téma iránt érdeklődő szereplőit. A műhelytalálkozók helyszíne: Regionális Civil Központ Alapítvány Miskolc, Széchenyi u. 14. A jelentkezés módjáról érdeklődhetnek a 46/ os telefonszámon vagy a címen Kovács Kamilla információs munkatársunknál. A részvétel mind a műhelyeken, mind a tanulmányúton térítésmentes. A műhelybeszélgetések ideje és témái: 1. műhely március Új módszerek a munkavállalók kiválasztásában: az Értékelő Központ bemutatása Meghívott előadó: Dr. Fekete Iván tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Miskolci Egyetem Humán-erőforrás Tanszék, Miskolc, Egyetemváros 2. műhely 2007.március Humán fejlesztések tervezése: szükséglet feltárási módszerek és HR projektekben Meghívott előadó: Matiscsákné Lizák Mariann közgazdász szociológus 3. műhely 2007.április Munkaerő-piaci szegmensek sajátosságai Meghívott előadó: Dr. Tóthné Dr. Sikora Gizella közgazdaságtudományok kandidátusa 4. műhely április 25. A munkanélküliség lélektani sajátosságai a HEFOP programok tapasztalatai alapján Meghívott előadó: Jékli Sándor vezető monitor A műhelybeszélgetéseket tanácsadás és projektbemutatók egészítik ki, melyekre várjuk az előzetes bejelentkezéseket! A program keretében tanulmányút során sikeres projektek bemutatására is sort kerítünk a térségünkben: 1. tanulmányút április 19. A 2006-os év projektjének a bemutatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálat kiépítése a Dobroda-Ménesvölgyi mikrotérségben Karancslapujtő, Dobroda-Ménesvölgy 2. tanulmányút május 9. A szociális gazdaság területén működő projektek bemutatása (ROP 3.2.2): Kézműves hagyományok újjáélesztése a Csereháton munkanélküliek bevonásával A projektet bemutatja: Báriné Kántor Magdolna projektvezető, Csereháti Településszövetség Szociális Szolgáltatások bevezetése hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával Sátoraljaújhelyen A projektet bemutatja: Stumf Mária projektvezető, Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége A műhelybeszélgetéseket Konferenciával zárjuk, ahol összegezni kívánjuk a műhelyek tapasztalatait, a civil szervezetek foglalkoztatásban betöltött szerepének lehetőségeit a régióban. A konferencia időpontja: május 24. Partnereink: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Egyetem Humánerőforrás Tanszék TÉR KÉP Egyesület Ifjúságért Alapítvány Meghívó PROHÁLÓ HÁLÓZATI KONFERENCIÁRA Időpontja: március 23. (péntek) Helyszín: Civil Ház, Miskolc Széchenyi u. 14. A konferenciáról és a részvétel módjáról érdeklődhetnek a 46/ os telefonszámon vagy a címen Kovács Kamilla információs munkatársunknál. A ProHáló (Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért) A hálózat és működési alapelvei:

8 8 1% ReCIKLIKA A proháló programot 2003-ban 18 - civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyújtó - hazai nonprofit szervezet kezdeményezte és nem formalizált hálózatként működteti. Küldetése A proháló igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését. Céljai A non-profit szektoron belüli partnerség fejlesztése és hálózatépítése, hozzájárulva ezzel a szerepét tudatosan vállaló nonprofit szektor kialakulásához, dinamikus fejlődéséhez. Közösségfejlesztő folyamatok kezdeményezése, és megvalósítása. A hálózat tagjai működési területükön bátorítják az önszerveződést, elősegítik civil közösségek létrejöttét és biztosítják számukra a szükséges információkat. Elősegítik a szektorok közötti együttműködést, különös tekintettel a települési önkormányzatokkal való kapcsolattartásra, amelynek eredményeként szélesebb körűvé válik az állampolgárok és szervezeteik közvetlen részvétele a helyi stratégiák kialakításában, a helyi döntési folyamatokban. Olyan partneri együttműködések kialakítása, amelyben a programok tervezése, megvalósítása során épül és fejlődik a proháló hálózat és hosszú távon működőképes marad. A proháló tagjai Nonprofit szervezetek, amelyek regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Magánszemélyek, akik a hálózathoz tartozó szervezetekkel szakértőként együttműködnek, és tagságukat magánszemélyként jegyzik. Értékek és elvárások a hálózat tagjaival szemben A hálózat tagjai közösen az alábbiakban fogalmazták meg és fogadták el azokat a minőségi követelményeket, amelyek biztosítják a hálózathoz tartozó nonprofit szolgáltatók színvonalas működését, és ez által jogosultak a proháló védjegy használatára. A proháló védjegy minőségi tartalma: Szakmaiság, Megbízhatóság, Hitelesség, Együttműködés, Nyitottság, Függetlenség, Folyamatosság Alapfeladatok - a tagok szintjén Információszolgáltatás Tanácsadások Képzések Helyi együttműködést elősegítő és közösségfejlesztő programok (regionális, megyei, kistérségi, és települési szinten) Hálózatépítés Közösen végzett feladatok - a hálózat szintjén Modellértékű programok, térségi együttműködések kialakítása Hálózati kommunikáció, marketing, PR, honlap működtetése Kiadványok megjelentetése Tanulmányutak szervezése A jelentkezés módjáról érdeklődhetnek a 46/ os telefonszámon vagy a címen Kovács Kamilla információs munkatársunknál. 1%-OS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK A Nyugdíjasok B.-A.-Z. megyei képviselete köszönetét fejezi ki mindazoknak akik személyi jövedelem adójuk 1%-át a képviseletnek ajánlották fel 2006.évben. A felajánlott összeget működésünkre használjuk fel. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind azoknak akik adójuk 1%-val a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületét támogatták. A befolyt összegből a Nagycsaládosok Karácsonyi ünnepéjén szétosztott csomagokkal próbáltuk szebbé, és könnyebbé tenni családjaink Karácsonyát. Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének Vezetősége Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány köszönetet mond minazoknak, akik 2005.évi személyi jövedelem adójuk 1%- át alapítványunknak ajánlották fel. Alapítványunk a ,-Ft-ot a Szolgálat kommunikációs továbbképzéseihez és működéséhez használta fel. Kérjük, hogy jövőben is támogassák alapítványunkat! Adószámunk: Köszönjük: az Alapítvány Vezetősége A Hajnalcsillag Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik évi személyi jövedelem adójuk egy %-át alapítványunknak ajánlották fel. Alapítványunk a ,-Ft-ot a Miskolc Minorita Mocorgó közösség támogatásához használta fel. Kérjük, hogy jövőben is támogassák alapítványunkat. Adószámunk: Köszönjük: az Alapítvány vezetősége A Páli Szent Vince Társaság Szeretetszolgálat Vezetősége (Miskolc, Puskás T. u. 4.) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2004 és 2005.évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a szeretetszolgálatnak felajánlották. A felajánlott összegből a szegények, idősek, rászorulók részére karácsonyra élelmiszercsomagot biztosítottunk. Tisztelettel:Bihary Ferencé elnök A Honvédségi Nyugdíjasok Szociálpolitikai Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik évi SZJA 1%-ának felajánlásával alapítványunkat támogatták. A kapott összeget Ft-ot szociális feladataink ellátására használtuk fel. Adószámunk: Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma A Közigazgatási Nyugdíjasok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klubjának tagsága köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának részükre történő felajánlásával a klubot támogatták. A 2006 évre vonatkozóan befolyt Ft-ot kulturális és szociális célokra fordítottuk. Köszönettel: Dr. Muzsay Lajos elnök ÚSZÁSSAL AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2005.évi Közhasznú Egyszerűsített Beszámolójának eredmény levezetése Adószám:

9 ReCIKLIKA 1% 9 Összes közhasznú tevékenység/bevétel: 1320 e Ft Közhasznú célú működésre kapott Költségvetési támogatás: 120e Egyéb támogatás:995e Egyéb bevétel: 205e Közhasznú tevékenység ráfordításai: 2096 e Ft Ebből tovább utalt támogatás: 170 Tárgyévi pénzügyi eredmény: -776 e Ft Közhasznúsági jelentés Bevezetés részletezése: Az NCA 120 e Ft-tal támogatta alapítványunkat, ebből finanszíroztuk a nyomtatvány, posta költségeket, a könyvelést és számítógép tartozékok költségeit így az egyéb adományokat az alapítvány fő céljaira fordíthattuk. Adományozók támogatása 995 e Ft. SZJA 1%-ból 154 e Ft volt a bevétel és banki kamat 51 e Ft. Ráfordítások részletezése: Iskolai sportolás támogatása 170 e Ft (uszodabérlet, versenyek rendezése, versenydíjak 1706 e F). Banki költségek 24 e Ft, kisértékű eszköz beszerzés 60 e FT, dologi kiadások 136 e Ft. Kuratórium vezetése Az Esély Lelkisegély Telefonszolgálat és Mentálhigiénés Alapítvány ezúton mond KÖSZÖNETET mindazoknak, akik 2005 évi adójuk 1%-át az Alapítvány javára utalták. A befizetett összeget Ft-ot az Alapítvány működési céljaira használtuk fel. Kérjük, hogy a SZJA 1%-ának felajánlásával a következő évben is támogassák a nonprofit szervezet munkáját. Adószám: Dr. Vas József kuratórium elnöke A Bükki Állat- és Természetvédő Egyesület megköszöni támogatóinak a SZJA 1%-ának felajánlását. A befolyt összeget az állatmentő telep üzemeltetéséhez szükséges eszközök és anyagok beszerzésére fogjuk felhasználni. Köszönettel: Veres Józsefné, az Egyesület elnöke Ráfordítást jelentő elszámolások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Vagyonának alakulása (ezer forintban) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgóeszközök Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke Induló tőke Tőkeváltozás/eredmény Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Támogatások megoszlása cél szerint (ezer forintban) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Állami normatíva Munkaügyi Központ támogatása Pályázati bevételek SZJA 1% Szöveges beszámoló A Miskolci Autista Alapítványt a miskolci autista gyermekek hozzátartozói ben hozták létre. Az Alapítvány közhasznú szervezetként áprilisában került bejegyzésre a 8.Pk.435/1992/23. számon. A Miskolci Autista Alapítvány 2005-ben is az Alapító Okiratban rögzített tevékenységeket folytatta. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk az Alapítvány által fenntartott Otthonok (Családi Otthon, Napközi Otthon), a Fejlesztő Központ és vállalkozásaink működtetésére májusában újra engedélyt kaptunk az Oktatási Minisztériumtól a Fejlesztő Központ működtetésére. Új OM azonosító számunk: A Fejlesztő Központban 10 fő tanköteles korú és tankötelezettségből kikerült fiatal speciális fejlesztő felkészítése folyik. A fiatalok a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság határozata és javaslata alapján kerülnek a Fejlesztő Központba évben is voltak egyéb, kisebb értékű, sikeres pályázataink A MISKOLCI AUTISTA ALAPÍTVÁNY évi közhasznúsági beszámolója 1. Számviteli beszámoló (ezer forintban) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Összes közhasznú tevékenység bevétele PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Központi költségvetésből kapott támogatás b. Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó támogatás Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások B-A-Z Megyei Mecénás Alap: Miskolc Városi Mecénás Alap: Vodafone Alapítvány: NCA működési pályázat: NCA adó 1% kampány: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 2005-ben is számíthattunk az adófizető állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-os támogatására, így mintegy ,-Ft összegű felajánlás gyűlt össze. Az Alapítvány minimális állami normatívát kap, mellette szülői befizetésekből, támogatásokból és pályázati forrásokból tartja fenn magát. A kuratórium vállalja a szükséges anyagi fedezet előteremtését Miskolc, január 20. Elek János kuratóriumi elnök

10 EGÉSZSÉG-KÖRNYEZET 10 ReCIKLIKA SPORT ÉS EGÉSZSÉG Sport és szabadidős tevékenységek Az Európai Unió aktívan támogatja a sportot. A sport és a szabadidős tevékenységek nem csupán az egészséges életmód szempontjából fontosak, de társadalmi és nevelési szerepük is vitathatatlan. Az Unió igyekszik a polgárokat minél szélesebb körben tájékoztatni a testmozgás jótékony egészségügyi hatásairól. A sport különösen fontos az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és az elhízás leküzdése terén. A Közösség arra törekszik, hogy a sport ügyét európai dimenzióba emelje át. Ha a sportoláshoz és más szabadidős tevékenységek gyakorlásához sikerül kedvező környezetet kialakítani, csökkenhet a balesetek és a sérülések száma. Az Európai Unió a ra szóló népegészségügyi programja keretében számos olyan projektet támogat, melyek célja a testmozgás népszerűsítése és a sportbalesetek megelőzése. A Közösség a biztonság európai szinten történő javítása érdekében a tagállamokban előforduló sportbalesetekről és sérülésekről szóló adatok összegyűjtésével és az egységes osztályozási rendszerek, valamint az összehasonlítható módszerek alkalmazásával igyekszik segíteni a nemzeti szervek és sportegyesületek közös kezdeményezéseit. Testi-lelki harmónia Felgyorsult világunkban egyre többen küzdenek testi és lelki problémákkal. Nem csoda, hiszen rendszertelenül táplálkozunk, nem sportolunk, nem figyelünk kellőképpen egészségünkre. A jóga gyakorlataival fizikai és mentális egészségünket egyaránt javíthatjuk. A jóga önmagunk megismerésének egyik legtökéletesebb eszköze. Ha mindennapi életünk részévé válik, segíthet a gyógyulásban, megfelelő gyakorlatokat végezve megtalálhatjuk testi, lelki egyensúlyunkat. A klasszikus jóga alapvető célja az önismeret, mert így saját magunk is segíteni tudunk gyógyulásunkban. A jóga testgyakorlatai és légzéstechnikái javítják a fizikai egészséget. Pozitívan hatnak az izmokra, ízületekre, légzőszervekre, kedvezően befolyásolják a szívizomműködést, a vérkeringést, az idegrendszer, a nyirokrendszer működését és a pszichés funkciókat. A jógagyakorlatok pszichoszomatikus hatásúak: légzőtechnikákkal, testgyakorlatokkal fokozatosan eljuthatunk az ellazultság, a belső béke és harmónia érzetéhez. A test árulkodik szellemünkről, lelkünkről. Ha a testünket helyrehozzuk, az hatással van lelki működésünkre, és ez fordítva is igaz. Fontos, hogy relaxáljunk, mert ilyenkor ellazul a testünk, szellemünk pihent lesz, agyunk kikapcsol. A mindennapi hajtás, stressz, feszültség levezetésére is alkalmasak a gyakorlatok. Az órákra általában felpörgött állapotban érkeznek a jógázni vágyók, ezért mindig szükség van öt-tíz perces figyelemkoncentrációra, mert úgy nem végezhetők a gyakorlatok, ha gondolataink máshol járnak. Gyakorlatokat órán kívül, otthon is végezhetünk. Rendszeres, helyes gyakorlással egy hét után már javulás figyelhető meg: az érzékelés kifinomul, észrevesszük a testünkben azokat a területeket, amelyekre eddig nem figyeltünk oda, a gondolati világunk is érzékenyebb lesz. Mozgásszervi problémákkal, ízületi panaszokkal, gerincbántalmakkal, magas vérnyomással egyaránt felkeresik a jógastúdiókat. Komoly betegség esetén fontos az együttműködés az orvossal, mert KÖRNYEZET-TUDATOSAN Értékeljük szervezetünk környezettudatosságát Környezetvédelmi időjárás-jelentés a KÖVET-INEM Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület ellenőrző kérdései nyomán Mennyire bánik a szervezet takarékosan a világításhoz használt energiával? Kihasználják a természetes fényt? Mennyire bánik a szervezet takarékosan a fűtéshez/hűtéshez használt energiával? Mennyire bánik a szervezet takarékosan a berendezésekhez (számítógép, fénymásoló, nyomtató stb.) használt energiával? Mennyire gazdálkodik a szervezet jól a papírral? Mennyire bánnak takarékosan a vízzel? Mennyire figyelnek a beltéri levegőszennyezés csökkentésére (gépek használata, növények, szellőztetés)? Mennyire környezetbarátok az irodában lévő bútorok? Mennyire gyűjtik szelektíven a hulladékot? Odafigyelnek, hogy hová kerül a szelektíven gyűjtött hulladék? Mennyire biztonságos a veszélyes anyagok tárolása (pl. elemek, tonerek, fénycsövek)? Nagy tételben vásárolják az irodaszereket, illetve élelmiszereket? Mennyire figyelnek arra, hogy környezettudatosan közlekedjenek? Környezeti szempontból milyenek a rendezvényeik, a rendezvényeken az ellátás? Milyen a dolgozók környezettudatossága? Milyen a vezetőség környezettudatossága? Mennyire vonják be partnereiket a szervezet környezetvédelmi törekvéseibe? Mennyire figyelnek környezetvédelmi szempontokra az irodai termékek beszerzésekor? Milyen az iroda berendezése munkavédelmi szempontból? Mennyire figyelnek a balesetek és tűzesetek megelőzésére? Mennyire hasznos a dokumentációs rendszerük? Van környezetvédelmi oktatás a szervezetnél? Mennyire változott saját környezettudatossága e képzések hatására? Forrás: jelentes.pdf nem minden gyakorlatot végezhet bárki. Akinek magas a vérnyomása, annak például nem tanácsos fejen állnia. Amit eszel Egészségünk, gyógyulásunk nagymértékben függ a táplálkozás minőségétől. A táplálék nemcsak a testre, hanem az elmére és a lelkiállapotra is hatással van. Olyan élelmeket érdemes választanunk, amelyek biztosítják a pozitív energiát és az egészséget, mint a zöldségek, gyümölcsök, magvak, diófélék, tej, fűszerek, gyógynövények. Fontos, hogy ne az intenzív ízeket részesítsük előnyben, és kevesebb sót fogyasszunk. Napi három-négy étkezést javasolnak a szakemberek. Reggel édes gyümölcsöt célszerű fogyasztani, délben főtt ételt, este pedig könnyű vacsorát. Este hat után már csak olyan ételek fogyasztását tanácsolják, melyek lúgos hatásúak, mint a párolt zöldség, saláták, mert a lúgos szervezetben kevésbé szaporodnak el a baktériumok, éjszaka pedig már csak tartalékon működik a szervezet. Forrás:

11 ReCIKLIKA EGÉSZSÉG-KÖRNYEZET 11 Társadalom - Környezet I. rész A környezetvédelem témája aktuális, hiszen e téma örvendetes módon egyre inkább áthatja mindennapjainkat. Ma már nemcsak a tudós társadalom beszél környezetünk megóvásának fontosságáról, hanem magunknak is fel kellett ismernünk ennek szükségességét. Az ember természetéhez hozzátartozik a kényelmi önzés, amelynek következtében saját szükségleteinek előtérbe helyezésével megváltoztatja a környezetet, a kiszolgálójává teszi azt. S azt gondolja, hogy ez szabad, sőt kijár neki! Persze sokáig nem ismertük fel azt a tényt, hogy a természettől sem kapunk mindent ingyen. Mindennek ára van, így meg kell fizetnünk azért is, amit nyugodtan mondhatjuk, hogy erőszakkal elvettünk környezetünktől. A környezetünkhöz való hozzáállás a történelemmel együtt fejlődött, amely kapcsán elegendő arra a folyamatra felhívni a figyelmet, amelynek következtében az ember a természet alkotóeleméből, annak ellenségévé vált. A természet adta források korlátlansága az önző gondolkodást napjainkra a mégis csak létező korlátok felismeréséig táplálta. Ez a felismerés pedig egybeesik a tudatos környezetvédelem születésével, azzal a ponttal, amikor néhányunknak fontosabbá vált a jövő, mint a jelen. A kulcs tehát a gondolkodásban rejlik, a megoldást a hozzáállás megváltoztatásában találjuk meg. De miként juthatunk el oda, hogy környezetünk preferenciáink első helyeinek egyikét foglalja el? A kérdés megválaszolása a szemléletváltás szükségességét és módjait tárja fel. A Társadalom Környezet írásai ezt a témát járják körül. Folytatása következik! Folytatásban következő részek: A szemléletváltás A közgazdasági viszonyulás megváltoztatása A közös társadalmi tevékenység a civil szervezetek Forrás: Megyeri-Pálffi Zoltán tanulmánya PROGRAM-VÁRÓ A Civil Ház azzal a kéréssel fordul a miskolci illetve megyei civil szervezetek felé, hogy programjaikról tájékoztassák a Civil Ház munkatársát, hogy azok megjelenhessenek a hírlevélben. Várjuk lehetőleg elektronikus formában a szervezetek rövid bemutatkozó anyagait, programjaik meghívóit; megjelölve azt, hogy a hírlevélben történő közzétételt kérik-e vagy sem. A tájékoztatót a következők szerint kérjük elkészíteni: a program rövid leírása (célja, helyszíne, időpontja, megrendezésre kerülő program(ok)), kapcsolattartó, elérhetőség. A hírlevélben megjelentetni kívánt anyagot a következő címre kérjük eljuttatni: Regionális Civil Központ Alapívány Civil Ház Kovács Kamilla, információs munkatárs Tel: 46/ Ugyancsak a fenti címen várjuk a szervezetek hozzászólásait és közleményeit három újonnan induló hírlevél-rovathoz, ezek: Sport és egészség Civil-piac Környezet-tudatosan A Sport és egészség rovatban szeretnénk lehetőséget adni a térségben működő sport és egészségközpontú civil szervezetek, iskolai alapítványok bemutatkozásra, rendezvényeik népszerűsítésére, folyamatos párbeszéd kialakítására. Lehetőséget kínálunk továbbá a véleményük kifejtésére egészségügyi szakembereknek, kiemelkedő teljesítményt elért sportolóknak és mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik az egészséges életmódot. A Civil-piac rovatban gyűjtenénk össze mindazokat a felajánlásokat, amelyeket a civil szervezetek egymás számára elérhetővé tesznek (eszközök, szolgáltatások, egyebek). Környezet-tudatosan című rovatunkban figyelemfelkeltő írásokkal kívánjuk mindannyiunk közügyévé tenni a környezetvédelmet, és lehetőséget adunk a környezetvédelmi tevékenységet folytató civileknek, zöld szervezeteknek a rendszeres megszólalásra. Várjuk írásaikat! Általános információk civileknek LINKCENTER Pályázatok civileknek Adományozás Kisebbségek

12 12 INFO ReCIKLIKA IMPRESSZUM ReCIKLIKA ReCIK Regionális Civil Információs Központ idôszaki kiadványa. Engedélyszám: 2.2./7169/2000. Megjelenik évente 10 alkalommal. Felelôs szerkesztô: Hrotkó László Felelôs kiadó: ReCIK Alapítvány Mûszaki szerkesztô: Szabó János Nyomás: Gazdász Nyomda, Miskolc Az egyes számok elektronikus formátumban is letölthetôk a oldalról. ReCIK Miskolc, Széchenyi u. 14. I. em. tel/fax: (46) Ügyfelfogadás: Hétfô-csütörtök: Pénteken az ügyfélfogadás szünetel irodavezetô: Hrotkó László információs munkatárs: Inzsók Lívia munkatárs: Babus Lídia Szolgáltatások civil szervezeteknek Folyamatos információszolgáltatás: Pályázati lehetôségekrôl Civil szervezetekrôl Támogató szervezetekrôl Szakértôkrôl Képzésekrôl, rendezvényekrôl, programokról Nonpofit szakkönyvtár mûködése Szakkönyvek, kiadványok árusítása Pályázati ûrlapok letöltése az internetrôl Szaktanácsadás (jogi, gazdasági, szervezetfejlesztési) Szervezetek részére helyszín biztosítása tréningek, fórumok, közgyûlések lebonyolítására Támogatóink: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti Civil Alapprogram NYOMTATVÁNY

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA. 2007. IX. évf. 2. szám

A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA. 2007. IX. évf. 2. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2007. IX. évf. 2. szám TARTALOM T A 2-5 - Aktuális 6 - Info 7-8 - Pályázat 9 - Info 10 - Könyvajánló 11 - Egészég-Környezet 2 AKTUÁLIS HOGYAN ADÓZUNK

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2009/4. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Még több civil az információs sztrádán Új irányokat keres az NCA

Részletesebben

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4.

Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! 10. 11. Közösségi összefogás és helyi erőforrások 4. 2 Tartalom 2. Az NCA Tanács volt elnökei és alelnökei 8. Hólabda Önkéntes Klub - Hatvan felhívása: Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t! Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. s z e p t e m b e r 2 6. Somogy

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 március Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája HÁZON KÍVÜL Ifjúsági munka a társadalomban a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája Szeged, 2003. március 22-23. A kiadványban

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben