BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/7/ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú PARANCSA Budapest, évi február hó 8-án BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE ÁBTL /7/1966 /1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/ 7/ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú P A R A N C S A Budapest, évi február hó 8-án. A Belügyminisztérium hivatásos személyi állományának szolgálatáról szóló NET évi 129., 130. számú határozataival módosított évi 105., 106. számú határozatok, e tárgyban megjelent parancsok, utasítások indokolttá teszik az 1962-ben kiadott Személyzeti munka rendje módosítását. Ennek érdekében m e g p a r a n c s o l om : 1. A BM IV. főcsoportfőnök az idevonatkozó hatályos jogszabályok, parancsok, utasítások alapján, a kialakult általánosítható gyakorlat figyelembevételével készítse el a Személyzeti munka rendjét. 2. A Személyzeti munka rendje szolgáljon alapul a vezetők, parancsnokok és személyzeti szervek részére a személyzeti munkát szabályozó határozatok, parancsok és utasítások egységes értelmezéséhez, végrehajtásához, a személyzeti munka végzéséhez. Á B T L /7/1966 /2

3 3. A Személyzeti munka rendjé -ben foglaltakat minden személyzeti kérdésben intézkedésre jogosult, illetve hatáskörrel rendelkező vezető köteles betartani és betartatni. 4. A személyzeti szervek vezetői és beosztottai munkájuk során következetesen érvényesítsék a Személyzeti munka rendjé -ben előírtakat és azok végrehajtásához a parancsnokok részére nyújtsanak segítséget. 5. A BM IV. főcsoportfőnök - a parancsnokok egyszemélyi felelőssége mellett - segítse és ellenőrizze a Személyzeti munka rendjé -nek végrehajtását. Jelen parancsom április 1-el lép hatályba. Ezzel egyidőben a /1962. sz. alatt kiadott Személyzeti munka rendjé -t hatályon kívül helyezem. Benkei András s. k., belügyminiszter Kapják: Miniszterhelyettesek. Főcsoporfőnökök, Országos parancsnokok, helyetteseik, személyzeti osztályvezetőik 3 példányban, Csoportfőnökök, Önálló osztályvezetők, IV/II. Csoportfőnökség 40 pld., IV /I- 1. Osztály vezetője, BM iskolák parancsnokai, Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, személyzeti osztályvezetőik 3 pld., Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, Országos parancsnokságok területi szervei, személyzeti előadóik. Készült: 530 példányban. ÁBTL /7/1966 /3-2 -

4 B ELÜ G Y M IN ISZTÉRIU M SZIGORÚAN TITKOS! IV. Főcsoportfőnökség J ó v á h a g y o m! Benkei A ndrás s. k., belügym iniszter A SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE A B elügym inisztérium szerveinél a vezetők, parancsnokok, szem élyzeti szervek a személyi ügyek intézését az alábbi elve k n e k, illetve rendelkezéseknek m egfelelően végezzék: I. A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYBA VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI 1. A B elügym inisztérium hivatásos állom ányába azt a m ag yar állam polgárt lehet kinevezni, aki: - első tényleges katonai szolgálatát m ár teljesítette, vagy az alól felm entést kapott, illetve az első tényleges katonai szolg álatra kötelező életkornál idősebb, - a belügyi szolgálatot életh iv atásán ak tekinti, - önként vállalja a belügyi szolgálattal já ró kötelezettségek te l jesítését, - politikailag és erkölcsileg m egbízható, b ü n tetlen előéletű, - a belügyi szolgálat ellátásához m egfelelő előképzettséggel, rá term ettséggel rendelkezik, egészségileg alkalm as, - katonai állom ányba történő kinevezés esetén legalább a 165 cm testm agasságot eléri, ÁBTL /7/1966 /4

5 - tiszti kinevezés esetén a férfiak 23., nők 20. életévüket betöltö tték, 35 évnél nem idősebbek és legalább középiskolai végzettséggel (érettségivel) rendelkeznek, - tiszthelyettesi és legénységi állom ányba tö rténő kinevezés esetében férfiak 23., nők 20. életévüket betöltötték, de 35. évnél nem idősebbek, középiskolai, de legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, - irodai állom ányba történő kinevezés esetében férfiak 23., nők 18. életévüket betöltötték, középiskolai, de legalább 8 általános iskolai végzettséggel és irodai m unkakörök ellátásához szükséges szakism eretekkel rendelkeznek. A szem élyi állom ányba való felvételnél előnyben kell részesíteni - azonos feltételek esetén, a felvételi követelm ényeket b etartv a - a régi m unkásm ozgalm i harcosok, partizánok, az ellenforradalom leverésében karhatalm i szolgálatot teljesítettek, a BM hivatásos nyugállom ányú és elhalt beosztottainak gyerm ekeit. Továbbá, akik m agasabb - egyetem i, főiskolai - végzettséggel rendelkeznek. K özvetlen hozzátartozók azonos belügyi szervhez - csoportfőnökséghez, önálló osztályhoz, országos parancsnoksághoz, ren d ő r főkapitánysághoz stb. - felvételt nem nyerhetnek. Áthelyezések során is m eg kell akadályozni, hogy hozzátartozók, közeli rokonok azonos belügyi szervhez, vagy - különböző szervek esetén is - egym ással szolgálati viszonyba kerüljenek. A k ato n ai szolgálati idő k o rh a tá rá n ak leszállítása m iatt értelemszerűen kell alkalm azni a felvételeknél az é letk o r szerinti követelm ényeket. A tényleges katonai szolgálat letöltése u tá n a jelen t kezők felvételre k erü lh etn ek 23. életévük betöltése előtt is. 2. Felvételt kizáró okok: El kell u tasíta n i az olyan szem ély felvételi kérelm ét, aki: - nem felel m eg az 1. p o n tban felsorolt követelm ényeknek, - önhibájából g y ak ra n válto ztato tt m unkahelyet, - italozó, garázda m ag ata rtást tan ú síto tt, vagy m agánélete ren dezetlen, - szüleit, testvéreit, házastársát politikai, vagy egyéb súlyosabb gazdasági bűncselekm ény m ia tt elítélték, ÁBTL /7/1966 /5

6 - akinek közeli hozzátartozója - szülője, testvére, h ázastársa a felszabadulást követően n y u g atra disszidált. (Tervezett beosztásától függően egyéni elbírálás alapján.) El kell u tasítani a kérelm ező felvételét akkor is, ha egyébként a követelm ényeknek megfelel, de a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának életm ódja, m a g a ta rtása olyan m értékben kifogásolható, hogy kinevezés esetén á rta n a a fegyveres testü let te kintélyének, vagy akadályozná a szolgálat eredm ényes ellátását. II. A FEVÉTELEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS V ÉG REH A JTÁ SA A vezetők és személyzeti szervek kötelesek az állom ánytáblázatban rendszeresített létszám u tá n p ó tlá sá t biztosítani. A személyi állom ányba való felvétel hivatásos állom ányúak esetében - önkéntes jelentkezés, pályázat, m ás szervtől tö rténő átvétel ú tjá n - kinevezéssel tö rténhet. A felvételi kérelm eket a személyzeti szervhez kell eljuttatni. Azok elsődleges elb írálását a szem élyzeti szerv ja v asla ta alapján, a szakterület vezetőjével egyetértésben - együttesen - a benyújtástól szám ított 15 napon belül végezzék el. G yőződjenek m eg a felvételre jelentkező alkalm asságáról, rá te rm e ttségéről. Részletesen tájékoztassák a fegyveres szervnél szolgálat vállalással és teljesítéssel járó kötelezettségekről. Figyelm eztessék, hogy kinevezése esetén, a B elügym inisztérium érdeke szerint, az ország bárm ely terü letén köteles szolgálatot teljesíten i. A m ennyiben az előzetes adatok alap ján belügyi szolgálatra alk alm asnak ítélik m eg és a feltételek et elfogadja: - saját kezűleg írt részletes életrajzot kell kérni, - ki kell tölteni a szolgálati adatlapot, a további ellenőrzés alapjául szolgáló kérdőívet. A szolgálati adatlapba tö rtén t bejegyzéseket a személyzeti előadó okm ányok a lap ján köteles ellenőrizni, - BM orvosi v izsgálatra kell küldeni. A BM orvos a vizsgálat befejezésétől szám ított 3 napon belül az eredm ényt a szem élyzeti osztálynak k ü ld je meg Á B T L /7/1966 /6

7 Orvosi vélem ény alap ján BM szolgálatra alkalm asság esetén a szem élyzeti szervek a felvételre jelentkező ellenőrzését az alábbiak szerin t h ajtsák végre: a) A politikai és bűnügyi nyilvántartóban a felvételest és közvetlen hozzátartozóit priorálni kell. b) M unkahelyéről, pártszervezettől, vagy a lakóhely szerint illetékes tanácstól - h a közvetlen a katon ai szolgálat letöltése u tá n je le n t kezett. a parancsnokától - írásos inform ációt kell kérni. Az inform ációra vonatkozó m egkeresésben pontosan meg kell jelölni, hogy az m ire terjedjen ki. A sablonosságot, m echanikusságot kerülve csak olyan adatokat kérjenek, am elyek szükségesek és elősegítik a felvételre kerülő m egism erését. A m unkahelytől a rra is választ kell kérni, hogy felvétel esetén átengedéséhez hozzájárulnak-e. c) Indokolt esetekben a felvételt kérő szem élyről és közvetlen hozzátartozóiról lakóhelyükön rendőri inform ációt kell készíteni. d) H a a felvételre jelentkező, vagy hozzátartozója életének valam ely - a felvételi kérelem elbírálása szem pontjából - lényeges m ozzanata egyértelm űen nem bírálható el, vagy tervezett beosztása indokolja, kö rn y ezettan u lm án y t kell készíttetni. e) A m ennyiben a felvételre jelentkező 1956-ban nagykorú volt, az ellenőrzés ellenforradalm i esem ények alatti m a g a ta rtá sára is te r jed jen ki. Az ellenőrzést a szükséges m értékben, a prio rálást a közvetlen hozzátarto zó k ra bővebb értelem ben ki kell terjeszteni: - a tiszti és op eratív állom ányba felvételre kerülőknél, - a BM korm ányőrség állom ányába kerülő m inden felvételesnél, - akik feladataik ellátása során kapcsolatba kerülnek operatív m unkával, vagy - akik a B elügym inisztérium szervezetére, létszám helyzetére v o natkozó adatokkal foglalkoznak. E m unkakörökbe történő áthelyezéseknél az illetékes szem élyzeti szerv a kiegészítő ellenőrzést végezze el. A felvételi kérelm ek elbírálását legkésőbb az orvosi alkalm assági igazolás visszaérkezésétől szám ított 30 napon belül be kell fejezni. A felvételes szem élyi anyagát és a teljes inform ációt a szakterület vezetőjének rendelkezésére kell bocsátani. Az anyag ta n u lm á n y o ÁBTL /7/1966 /7

8 zása, a felvételre kerülővel tö rtén t szem élyes beszélgetés alapján, politikai m egbízhatóságát, erkölcsi szilárdságát, értelm i képességét, általános m űveltségét, ráterm ettség ét, fizikai alkalm asságát alaposan értékelve, írásban tegyenek javaslatot a kinevezésre jogosult vezetőhöz a felvételre. A döntésről 3 napon belül írásban, vagy szóban értesíten i kell a kérelm ezőt. A kinevezési parancsot a szem élyzeti szerv készíti el, m elyhez csatolni kell: - a felvételi kérelm et és javaslatot, - szolgálati adatlapot, - életrajzot, - inform ációkat (kt-t), - kérdő jegyet (összesítő lap), - 1 db 5x5 cm fényképet és - orvosi igazolást. Az okm ányokat a személyzeti szerv vezetője terjeszti a kinevezésre jogosult parancsnok elé. A BM hivatásos állom ányába felvett személyek közül - a BM Hőr. és BM K arhatalom katonai rendfokozatú állom ányába kinevezettek kivételével - a tiszti, tiszthelyettesi és irodai beosztásba kerülőket a felvételt követő egy évig, a tisztesi és legénységi állom ányúak at 6 hónapig ideiglenes jelleggel - próbaidőre - kell k in ev ezn i. A h atáskörileg illetékes vezető indokolt esetben a hivatásos állom ányba elsőízben felvett beosztottat megfelelő szakm ai, illetőleg politikai képzettsége alapján, a próbaidős szolgálat letöltése nélkül, végleges jelleggel is kinevezheti. A kinevezett beosztott a szerv vezetője, vagy közvetlen parancsnoka előtt esküt tesz. A parancsnok gondoskodjon felszereléséről, ezzel egyidőben szolgálati jegyen értesítse a pénzügyi osztályt a szolgálat m egkezdésének időpontjáról. A próbaidős szolgálatot teljesítők et - beosztásuk jellegétől függően - a szolgálati tito k követelm ényeinek szem előtt tartásáv al, fokozatosan kell oktatn i felad ataik ellátására, kötelezettségeik m e g ta r tására. M egfelelő tananyag biztosításáért, a konzultációs lehetőség és a tanulás segítésének m egszervezéséért, rendszeres ellenőrzéséért elsősorban a közvetlen parancsnok felelős Á B T L /7/1966 /8

9 A próbaidős szolgálatot ellátó beosztott egy, illetve félév elteltével a testületet és a szakm ai m unkát érintő alapvető rendelkezésekből vizsgát tesz. A vizsga sikeres letételét követően az illetékes p aran csnok által k észített javaslat, m inősítés alap ján a beosztottat véglegesíteni kell. Az alkalm assági vizsgát úgy kell m egszervezni, hogy a próbaidő lejá rta előtt 10 nappal a véglegesítési javaslat a jóváhagyó vezetőhöz felterjesztésre kerüljön. M entesülnek az alkalm assági vizsga alól azok, akik egyetem i végzettségüknek m egfelelő szakterületen dolgoznak (orvos, m érnök, m atem atik u s stb.). A kinevezésre jogosult parancsnok indokolt esetben a próbaidőt 3 hónappal m eghosszabbíthatja. Próbaidős szakiskolára csak a BM IV. főcsoportfőnök engedélyével vezényelhető. A véglegesítés előtt legalább egy hónappal a próbaszolgálatossal a m unkaviszony igazolásához szükséges okm ányokat be kell szereztetni. A m unkaviszony kezdetének m egállapítását véglegesítéskor a BM I. és IV. főcsoportfőnök 0014/1964. sz. közös u tasítása alapján kell elvégezni. A m unkaviszony kezdetének m egállapítása és a véglegesítésre v onatkozó parancs elkészítése a személyzeti szerv feladata. A parancshoz m ellékelni k e ll: - a véglegesítési javaslatot, m inősítést, - alkalm assági vizsgabizonyítványt, - a véglegesítésről szóló okm ányt, - a véglegesítést közvetlen megelőző orvosi vizsgálat eredm ényét. III. MINŐSÍTÉS 1. A BM hiv atásos állom ányába tartozó tábornokokat, főtiszteket, tiszteket, tiszti beosztású tiszthelyetteseket és előadói, vagy ennél m agasabb beosztásban lévő irodai ren d fo k o zatú ak at rendszeresen - a m eghatározott időben, illetve esetekben - m inősíteni kell ÁBTL /7/1966 / 9

10 A m inősítés készítésénél a parancsnok vegye figyelem be és é rtékelje: a) A m inősített m unkáját, politikai és szakm ai felkészültségét, általános m űveltségét, érdeklődési körét, képességeit, elvi szilárdságát. Legutóbbi m inősítése óta m unkájában, m agatartásában, felkészültségében m ilyen fejlődés, pozitív, vagy negatív változás tapasztalható. b) M ennyire ism eri és érti a p árt politikáját, m ilyen eredm énnyel alkalm azza m u nkájában. c) M agatartását, fegyelm ezettségét, igényességét, ítélőképességét, erkölcsi és jellem beli tulajdonságait. d) C saládi és szociális körülm ényeit. e) H a a m inősített vezetői beosztásban van: - irá n y ító, szervező, vezető készségét, ráterm ettség ét, - hogyan foglalkozik alárendeltjeivel, m ilyen követelm ényeket tám aszt velük szemben, hogyan segíti őket feladataik ellátásában, m ennyire k éri ki és veszi figyelem be m u n k a társai, beosztottai vélem ényét, jav aslatát, - m ilyen a vezetése alatt álló egység erkölcsi, politikai a rculata, m u n k áján ak eredm ényessége. 2. Az 1. pontban foglaltak a m inősítés elkészítéséhez irányelvként szolgálnak. A m inősítés azonban m inden sablonosságot kerülve értékelően összegezze a m inősített m unkáját, politikai és szakm ai felkészültségét, a legutóbbi m inősítés ó ta bekövetkezett változásokat. A m inősítés alapvető követelm énye, hogy m egalapozott személyi ism eretre és kizárólag tén y ek re tám aszkodva, sokoldalúan, a valóságnak m egfelelően m utassa be a m inősítettet. É rték elje jó tu la j donságait, hibáit, u taljo n azok okaira, az eredm ények to v áb b fejlesztésének lehetőségeire, a ta p asztalt fogyatékosságok m egszüntetésének m ódjára. T artalm azza elemző m ódon m indazokat az eredm ényeket és fogyatékosságokat, m elyek a m inősített m u n k ájára, fejlődésére hatással vannak és reális m egítéléséhez alapul szolgálnak. A m inősítésből a parancsnok vonjon le következtetést. H atározza meg a m inősített felad atát m unkája eredm ényes végzéséhez, Á B T L /7/1966 /10-9 -

11 a m inősítésben b írála t tárg y áv á te tt hibák, hiányosságok felszám olásához, képzettségének fejlesztéséhez. Foglaljon állást, hogy a m inősített: a) m egfelel-e beosztásában, b) alkalm as-e m agasabb beosztásba, rendelkezik-e az ehhez szükséges feltételekkel, c) ha nem felel meg beosztásában, m ilyen m ás beosztásba ta rtja alkalm asnak, d) politikai és szakm ai képzettségének, általános m űveltségének növelése érdekében m ilyen iskola elvégzését javasolja, illetve egyénileg m ilyen te rü le te n képezze tovább m agát. A következtetésnek m inden esetben összhangban kell lenni a m inősítéssel. A m inősítés elkészítése - a pártszervezet és a személyzeti szerv vélem ényének kikérésével, figyelem bevételével - a közvetlen parancsnok feladata. A m inősítés jó v áhagyására a m inősítő parancsnok közvetlen elöljáró ja jogosult. A jóváhagyó vezető értékelje a minősítést, vezesse rá észrevételeit, indokolt esetben egészítse ki, m ódosítsa, vagy á t dolgozásra adja v issza, illetve egyetértése esetén hagyja jóvá. A jó v áh ag y o tt m inősítést a közvetlen parancsnok 14 napon b e lü l ism ertesse a m inősítettel. Ezt az alkalm at is h asználja fel nevelésre. M utasson rá, hogy beosztottja legutóbbi m inősítése óta m i ben ért el eredm ényeket, hogyan tu d ja azokat m egszilárdítani, továbbfejleszteni. Erősítse jó tulajdonságait, foglalkozzon hibáival és azok m egszüntetéséhez adjon útm u tatást, m unkaközben is n y újtson segítséget. A beosztott a m inősítés ism ertetését aláírásával igazolja. A beosztásra vonatkozó javaslat jellegű következtetéseket, m elyek később realizálódnak, csak a m inősítés ism ertetése u tán kell rá vezetni a m inősítési lapra. El kell kerülni, hogy esetleg nem rea lizálható következtetésekkel, jav aslato k k al m egzavarják a m inősítettet. 3. Az a beosztott, aki m inősítésével, vagy annak egyes alapvető m egállapításaival nem é rt egyet és a kifogásolt m egállapítást - m egállapításokat - parancsnoka az ism ertetés során te tt szóbeli észrevételére sem v á lto z ta tta meg, panasszal élhet ÁBTL /7/1966 / 11

12 A panaszt szolgálati ú t b e ta rtásáv al - szóban, vagy írásb an - a m inősítést jóváhagyó parancsnok közvetlen elöljárójához lehet előterjeszteni. Szóban előterjesztett panaszt a parancsnok foglalja jegyzőkönyvbe. 4. A BM tanin tézetek alaptagozatainak hallgatóit az iskola befejezésekor m inősíteni kell. A m inősítések elkészítésére az 1., 2. p o ntban foglalt alapelvek az irányadók. Ezen túlm enően értékelni kell a tan u lm án y i idő kezdetétől befejezéséig a hallgató fejlődését. Be kell m u tatn i, m ilyen előfeltételekkel, előképzettséggel indult, m i lyen eredm ény t é rt el a ta n u lt anyagok m egértésében, e lsajátításában. M inősítése és képességei alap ján jav aslato t kell tenni b e osztására. V A tan in tézetek hallgatói m inősítését a p ártszervezet és a szakta n áro k vélem ényének kikérésével, figyelem bevételével az osztályfőnökök és tanfolyam, vagy századparancsnokok együttesen készítik el és az iskolaparancsnok h ag y ja jóvá. A h at hónapnál rövidebb időtartam ú iskolákon, tanfolyam okon, a hallgató m ag atartása, tan u lm án y i előm enetele alap ján jellem zést kell készíteni. 5. Az időszakos m inősítéseken kívül a beosztottat - véglegesítés, - m agasabb beosztásba kinevezés, - funkcióból tö rténő-lev áltás, alacsonyabb beosztásba helyezés, - BM szolgálatra alkalm atlanság m ia tt tö rténő leszerelés esetén m inősíteni kell. A m inősítés a beosztott nevelésének, a követelm ények m eg h atározásának fontos eszköze. A zonban nem h elyettesíth eti a re n d szeres foglalkozást. A vezető, parancsnok kötelessége, hogy a m unka végzése során értékelje a beosztott m unkáját, m ag atartását, nyíltan m ondjon róla vélem ényt, az ne csak a m inősítésből szerezzen tudom ást, hogyan ítélik meg ÁBTL /7/1966 /12

13 IV. ELŐLÉPTETÉS A BM hivatásos állom ányában szolgálatot teljesítők előléptetése sorosan és soron k ívül tö rténh et. A beosztottat a rendfokozatára m egállapított szolgálati idő letelte u tán - m egfelelő m inősítés esetén - soron következő rendfokozatba kell előléptetni, am ennyiben az új rendfokozat m egfelel az illető szervezetszerű beosztására az állom ánytáblázatban m egállapított rendfokozatnak és ellene fegyelm i, vagy bü n tető eljárás nincs folyam atban, illetve vele szem ben nincs előléptetését kizáró fegyelm i h a tározat érvényben. A soros előléptetési javaslatokat 30 nappal a várakozási idő letelte előtt a szem élyzeti szervek ú tján kell felterjeszteni a hatáskörileg illetékes parancsnokhoz. Nem kell soros előléptetési jav aslato t készíteni ha: - az állo m án ytáb lázat a m agasabb rendfokozatba tö rtén ő előléptetést nem teszi lehetővé, - a beosztott nem rendelkezik a főtiszti előléptetéshez szükséges feltételekkel, - m inősítése alap ján nem felel m eg a m agasabb rendfokozat követelm ényeinek, - vagy - ellene fegyelm i - büntető - eljárás van folyam atban, illetve előléptetését kizáró fegyelm i fenyítés h atály a a la tt áll. A m ennyiben a beosztott m inősítése - m u n k ája - alap ján m agasabb rendfokozatba való előléptetésre nem alkalm as, parancsnoka erről - 30 nappal a várakozási idő letelte előtt - tegyen jelentést az előléptetésre jogosult vezetőhöz. Az előléptetésre jogosult vezető - tisztek esetében az illetékes m i niszterhelyettes, főcsoportfőnök - a beosztottat nem megfelelő m inősítés esetén rendfokozatban h a t hónaptól egy évig terjed ő időtartam ra, legfeljebb egym ást követő két alkalom m al ta rth a tja vissza, m elyet parancsban kell elrendelni. A m ásodik v isszatartás h a tá r idejének le já rta előtt 30 nappal dönteni kell a beosztott ügyében. A rendfok ozatb an való visszatartást, illetve a soros előléptetés elhalasztását és a döntés alapjául szolgáló okot m inden esetben közölni kell az é rin te tt beosztottal ÁBTL /7/1966 /13

14 Ha az előléptetést kizáró ok m egszűnik, a soros előléptetési jav a slato t fel kell terjeszteni. A soron kívüli és az állom ánytáblázatban rögzített rendfokozatnál m agasabb rendfokozatba tö rtén ő előléptetésekre a jav aslato t részletesen kell indokolni. Az első tiszti előléptetési javaslathoz csatolni kell a m inősítést is. V. KITÜNTETÉS A BM szem élyi állom ánya részére k itü n te tés adom ányozható k im a gasló érdem ek, több éven. keresztül végzett szorgalm as, példam utató m unka, valam int hivatásos szolgálatban tö ltött m eghatározott évek alapján, az eredm ényes szolgálat elism eréséül. K im agasló érdem, vagy eredm ény alap ján k itü n te tésre lehet felte r jeszteni; - aki a m unkában, a szolgálat ellátásában, kiképzésben kiem elkedő eredm ényt é rt el, - feladata ellátása során hősies m agatartást tanúsított, - elem i csapásnál, vagy egyéb esetben példam utatóan, személyes bátorsággal em beréletet, vagy jelentős anyagi értéket m entett meg, - jubileum i életkort ért el, vagy nyugállom ányba helyezésekor az éveken á t k ife jte tt eredm ényes m unkásság elism eréséül. K im agasló érdem ek elism eréséül adom ányozandó kitüntetésekre a ja v asla to k a t részletesen kell indokolni és általáb an évente három szor, hazánk felszabadulásának évfordulója, illetve Fegyveres Erők N apja alkalm ából - elsősorban a szakm ai m u n k a és szolgálati tevékenység - és a N agy O któberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalm ából - elsősorban a p árt és töm egszervezeti tevékenység alapján lehet felterjeszteni. Ezen kívül indokolt esetben az illetékes parancsnok a k itü n tetési jav a slato t évközben b á rm ik o r felterjesztheti. K orm ánykitüntetés születésnap alkalm ából (általában életév betöltésekor) csak egyszer adom ányozható azoknak, akik hosszú éveken át végzett példam utató m unkával kiem elkedő eredm ényeket értek el. Á B T L /7/1966 /

15 A javaslatok m egtételénél a kitüntetések széles sk áláját figyelem be véve, m egfelelő m érlegelés u tá n kell m eghatározni az adom ányozandó k itü n teté s nem ét és fokát. A k itü n tetési fokozat m ércéje m inden esetben az erre javasolt szem ély által elért eredm ény, érdem, tevékenység érték e kell legyen, te k in te t nélkül a beosztásra. A hivatásos szolgálatban eltö ltö tt idő u tá n adom ányozható k itü n te tési ja v asla to k at negyedévenként, 30 nappal a tárgynegyedév kezdete előtt kell a IV/II. C soportfőnökségre m egküldeni. K itü n tetésre nem terjeszthető fel: - aki ellen fegyelm i, vagy bűnvádi e ljárás van folyam atban, - aki fegyelm i fenyítés, vagy bírói ítélet h a tá ly a a la tt áll. vagy - akinek m unkájában, m agatartásában alapvető fogyatékosságok vannak. A m unkában, m a g atartá sb an lévő fogyatékosságok, illetve nem m egfelelő m inősítés m iatt a k itü n te té s elhalasztását - a közvetlen p a rancsnok írásos jav aslata alapján - az adott beosztásba kinevezésre jogosult parancsnok h ag y ja jóvá. A m ikor a k itü n te tés adom ányozását kizáró ok m egszűnik, a ja v aslato t fel kell terjeszteni. A k itü n tetések et a vele járó m egbecsülés fokozása érdekében ü n n e pélyes k eretek között kell átad n i a k itü n tetettek n ek. VI. MAGASABB BEOSZTÁSBA K INEVEZÉS A szolgálat érdekében bárm ely BM beosztott az előzőnél m agasabb beosztásba kinevezhető, ha felkészültségével, előző beosztásában h u zam osabb időn keresztül végzett m unkájával és m agatartásával bebizonyította, hogy alkalm as a m agasabb beosztással járó követelm é nyek teljesítésére. A parancsnok gondosan érték elje és a m agasabb beosztásba kinevezésre vonatkozó ja v aslatáb an rögzítse, hogy a javasolt: - rendelkezik-e a tervezett beosztás ellátásához szükséges elm életi és gyakorlati felkészültséggel, szervező, irányító, vezető készséggel, határozottsággal, kellő politikai és általános m űveltséggel, erkölcsi és jellem beli tulajdonságokkal, ÁBTL /7/1966 /

16 - előző beosztásában m ilyen fejlődést ért el, hogyan foglalkozott alárendeltjeivel, m ennyire k é rte ki és vette figyelem be azok vélem ényét, m ilyen követelm ényeket tám asztott, hogyan segítette őket felad ataik m egoldásában, - képes-e beosztottaival m egfelelő elvtársi viszony k ialak ítására, - a vezetése a latt álló egység, alegység, szak terü let m ilyen ered m ényeket é rt el a m unkában, tan u lásb an és a fegyelem szilárdításában, - m ilyen az egyéni m ag atartása, példam utatása, m ilyen k övetelm ényt tám aszt m agával szem ben, - m ilyen hibái, fogyatékosságai vannak, képes-e ezek felszám olására, m ilyen segítségre lesz szüksége új beosztása ellátásánál. A jav aslato t a szem élyzeti szervek ú tjá n kell a h atáskörileg illetékes vezetőhöz felterjeszteni. VII. MEGBÍZÁS A hatáskö rileg illetékes parancsnok a beosztottat, beosztásának egyidejű ellátása m ellett, vagy abból felm entve, ideiglenesen m egbízhatja m agasabb beosztási teendők ellátásával is. A m egbízás szolgálati érdekből tö rtén h et akkor, ha a beosztás nincs betöltve, vagy az oda beosztott szem ély huzam osabb ideig ak ad á lyo ztatva van m u n k á ja ellátásában. A m egbízásról (helyettesítésről) állo m án y p aran csban kell ren d elkezni. VIII. ÁTHELYEZÉS 1. A B elügym inisztérium hivatásos állom ányú beoszto ttját a k ö rü l m ények m érlegelése u tá n át lehet helyezni: - szolgálati érdekből, - egyéni kérelem re, - büntetésből, fegyelm i h atáro zat alapján ÁBTL /7/1966 /16

17 Az áthelyezés m ás állom áshelyen lévő szolgálati helyre és m ásbeosztásba is tö rtén h et. A szolgálati (állomás) hely m egváltoztatásával járó, azonos beosztá sb a való áthelyezés évente legfeljebb egyszer tö rtén h et. Többszöri áthelyezést tisztek esetében a belügym iniszter, tiszth ely ettesek és irodai állom ányúak esetében az illetékes m iniszterhelyettes, főcsoportfőnök engedélyével lehet végrehajtani. A javaslatot a IV/II. C soportfőnökségnek kell m egküldeni. 2. Az áthelyezések során vég reh ajtan d ó feladatok: a) A szolgálat érdekében történő áthelyezést jóváhagyás előtt az illetékes parancsnok beszélje m eg a beosztottal. b) A szolgálat érdekében v ég re h a jtásra kerülő áthelyezési ja v asla to k at általáb an az átadó szerv, kikérés alap ján történő á th e lyezésekre a kérő szerv köteles elkészíteni. c) Az áthelyezési kérelm et a szolgálati út b e ta rtásáv al kell előterjeszteni. A közvetlen elöljáró 10 napon belül a kérelm et javaslatával eg yütt az illetékes szem élyzeti szervnek kü ld je meg. H a a kérelem azonos parancsnokságon belül elbírálható, a vezetők állásfoglalása u tá n intézkedni kell az áthelyezés elrendelésére, vagy a kérelem elutasítására. Belügyi testületek között, vagy testületen belül önálló szervek (csoportfőnökségek, rendőrfőkapitányságok, megyei tűzrendészeti parancsnokságok stb.) közötti áthelyezés esetén a k érelm et jav a s la tta l együ tt a fogadó szerv parancsnok ának kell m egküldeni. A parancsnok egyetértése - aláírása - esetén az áthelyezést a hatáskörileg illetékes vezető rendeli el. Ha az áthelyezésre nincs lehetőség, a személyi anyagot a küldő szervhez vissza kell ju tta tn i, aki a kérelm ezőt erről értesítse. 3. A parancsnoknak és szem élyzeti szerveknek m axim álisan kell törekedni az állom ány beosztásban való stabilizálására, a fluktuáció csökkentésére. A szolgálati érdek m ellett az áthelyezéseknél figyelem be kell venni, hogy: - lakásigény lehetőleg ne keletkezzen, - m inél kevesebb szem ély m ozgásával járjo n, - a házastársak hosszabb ideig ne éljenek külön, - az utazási és különélési költségek csökkenjenek ÁBTL /7/1966 /17

18 IX. VEZÉNYLÉS A hatáskörileg illetékes parancsnok a B elügym inisztérium hivatásos állom ányába tartozó beosztottat m eghatározott felad at ellátása céljából, a BM m ás szervéhez vezényelheti. A szolgálati (állomás) hely m egváltoztatásával járó vezénylés legfeljebb h a t hónapig, isk o lára, tan fo ly am ra vezénylés az iskola, ta n folyam befejezéséig ta rth a t. A vezénylést és m egszüntetését állom ányparancsban kell elrendelni. P ártfő isk o lára és m ás m inisztérium hoz, szervhez tö rtén ő tartó s vezénylés a belügym iniszter hatáskörébe tartozik. X. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZÉS A hatáskörileg illetékes parancsnok a beosztottat alacsonyabb beosztásba helyezheti: - fegyelm i fenyítésként, - becsületbíróság ja v a sla tá ra (csak hőr., karh.), - m u n k á ját huzam osabb időn át nem lá tja el megfelelően, - átszervezés esetén, - kérelm ére. Az alacsonyabb beosztásba helyezés kihatással lehet a beosztott egész életére, ezért a parancsnok ilyen irán y ú ja v a sla tá t alapos m érlegelés kell hogy megelőzze. Fegyelm i fenyítésként, vagy tiszti becsületbíróság jav aslatára akkor lehet a beosztottat alacsonyabb beosztásba helyezni, ha hibájának k ijavítása jelenlegi beosztásában nem várható, vagy m agatartásánál fogva beosztására m é ltatlan n á vált. Az ilyen cím en alacsonyabb beosztásba helyezett beosztottat egy év eltelte előtt m agasabb beosztásba visszahelyezni nem lehet. A m unka nem m egfelelő ellátása m iatt azt a b eo sztottat lehet alacsonyabb beosztásba helyezni, aki legutóbbi m inősítése szerint, legjobb igyekezete ellenére szakm ai képzettségének, vagy rá term ettsé Á B T L /7/1966 /18

19 gének hiánya m iatt a beosztásával járó feladatokat huzam osabb időn - legalább egy éven át - m egfelelően ellátni rendszeres ellenőrzés és segítés m ellett sem képes. Átszervezés m iatt akkor lehet beosztottat alacsonyabb beosztásba helyezni, ha addigi m unkaköre m egszűnt és azonos szintű beosztásba helyezésére nincs mód. A lacsonyabb beosztásba helyezési kérelem elbírálásánál - az egészségügyi okokat kivéve - a szolgálat érd ekeit kell elsődlegesen figyelem be venni. Á thelyezési kérelem esetén, ha csak alacsonyabb beosztásb a van felöltésre váró hely, közölni kell a kérelm ezővel. Vezető, parancsnok beosztásból való felm entését - leváltását - am ennyiben azt a m unkájában, vezető, irányító tevékenységében lévő fogyatékosságok m ia tt kezdem ényezik, m eg kell előzze m agasabb parancsnok által kiküldött bizottság részletes ellenőrzése, a döntés alap ját képező okok alapos értékelése. A leváltás indokairól m inden esetben összefoglalót kell készíteni és a személyi anyagban elhelyezni. A beosztásukból le v á lto tta k a t h aladéktalan ul, de legfeljebb a leváltástó l szám íto tt két hónapon belül új beosztás ellátásával kell m egbízni. XI. LESZERELÉS 1. A B elügym inisztérium hivatásos állom ányából a leszerelés tö rté n het: a) N yugállom ányba helyezéssel legalább 25 év szolgálati idő esetén, - a szolgálat felső k o rh atárán ak elérése m iatt, - egészségügyi okok következtében szolgálatra alk alm atlan ság m iatt, - m ás m inisztérium hoz, szervhez tö rtén ő á ta d ás m iatt, - fegyelm i eljárás alapján, - jogerős bírói ítélet alapján, - kérelem re. b) R okkantsági nyugállom ányba helyezéssel - szolgálati időre való tekin tet nélkül, a m unkaképesség 67 % -os, vagy azt m eghaladó m érték ű csökkenése esetén ÁBTL /7/1966 /19

20 c) Elbocsátással, illetve tartalék állo m án y b a helyezéssel, a nyu g állom ányba helyezés feltételeinek hiányában: - jogerős bírói ítélet alapján, - fegyelm i fenyítésként, - tiszti becsületbíróság jav aslatára, - m ás m inisztérium hoz, szervhez történő átadás m iatt, - egészségügyi okok következtében szolgálatra alk alm atlan ság m iatt, - átszervezés m iatt, - nem m egfelelő m inősítés esetén szolgálatra alkalm atlanság m iatt (a polgári életbe tö rténő átadással), - rendfokozatról való lem ondás m iatt, - próbaidős szolgálatból alkalm atlanság m iatt, - saját kérelem re. 2. Eljárás nyugállományba helyezésnél. a) 25 év szolgálati idővel rendelkező esetében: életév betöltése esetén - am ennyiben a szolgálatban való visszatartást nem rendelték el - a közvetlen elöljáró három hónappal előbb közölje a beosztottal a nyugállom ányba helyezés idejét, hívja fel figyelm ét a szolgálati időbe be nem szám ított m unkaviszony igazolásához szükséges okm ányok beszerzésére és készítse el a nyugállom ányba helyezési javaslatot életév betöltése előtt a BM Felülvizsgáló Orvosi B izottság vélem énye alapján egészségügyi okok m iatt szolgálatra alkalm atlanná vált beosztottat M unkaképesség Csökkenést Vélem ényező Orvosi Felülvizsgáló B izottság elé kell ren delni. Ha a m unkaképesség csökkenése eléri, vagy m eghaladja az 50% -o t, az elöljáró tegyen javaslatot- a nyugállom ányba helyezésre. A javaslathoz csatolni kell a BM FÜV Bizottság és a MUCSÖ h atáro zatát. K atonai állom ányú beosztott leszerelése, m ás szervhez való átad ása 25 évi szolgálati idő u tá n csak nyugállom ányba helyezéssel tö rtén h et. Az egészségügyi okból, vagy egyéni elbírálás alap ján önh ib á já n k ívül nyugállom ányba helyezett beosztott, akinek szolgá- Á B T L /7/1966 /

ÜGYRENDJE. A Belügym inisztérium S zem élyü gyi Főosztályának ÁBTL-4.2.-10-1479/1961 SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya

ÜGYRENDJE. A Belügym inisztérium S zem élyü gyi Főosztályának ÁBTL-4.2.-10-1479/1961 SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya SZIGORÚAN TITKOS! 10-1479/1961. A Belügym inisztérium S zem élyü gyi Főosztályának ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Szem élyügyi Főosztálya SZIGORÚAN TITKOS! 10-1479/1961.

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964

ÁBTL-4.2.-1 0-2 1 /41/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/41/1964. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0041. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi október hó 12-én. Tárgy: A fegyveres testületek személyi állománya

Részletesebben

Á B T L /31/1964

Á B T L /31/1964 Á B T L - 4.2.-10-21/31/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/31/1964. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0031. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi július hó 1-én. A

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án.

BELÜGYMINISZTERÉNEK. 001. s z á m ú PARANCSA. Budapest, 1965. évi január hó 3 án. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- SZIGORÚAN TITKOS! 2 1 /1 /1 9 6 5. H atá ly o nk ív ü lh ely ezv e:9/76.m in iszterip aran c s A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERÉNEK 001. s z á m ú PARANCSA Budapest,

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

A 002/1969. szám ú belügym iniszteri parancs II. számú VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A 002/1969. szám ú belügym iniszteri parancs II. számú VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM S z ig o rú a n titk o s! K ü lö n ö sen fo n to s! 10-21/2/B/1969. A 002/1969. szám ú belügym iniszteri parancs II. számú VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA B u d ap e st, 1969. á p r ilis 15-én

Részletesebben

K Ö Z Ö S UTASÍTÁSA. 0012. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1964. évi június hó 27-én 9-3/817BELÜGYMINISZTÉRIUM

K Ö Z Ö S UTASÍTÁSA. 0012. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1964. évi június hó 27-én 9-3/817BELÜGYMINISZTÉRIUM 9-3/817BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-26/12/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 0012. számú K Ö Z Ö S UTASÍTÁSA Budapest, 1964. évi június hó 27-én ÁBTL-4.2.-10-26/12/1964/ 1 Szám:10-26/12/1964.

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság BELÜGYMINISZTÉRIU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1022/5/1968. Hk. 102/8/72. 1 0 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK 5. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi március hó 12én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 0021. számú ÁBTL 4.2.-10-24/21/1962. Budapest, 1962. november 14. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/21/1962. 100 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0021. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. november 14. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv.

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72

Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-1501/1965. SZIGORÚAN TITKOS! Hatályonkívülhelyezve: 10-1037/72 A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-1 0-1 5 0 1 /1 9 6 5 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1501/1965.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-1524/1963

ÁBTL-4.2.-10-1524/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1524/ 1963. JÓVÁHAGYOM! Pap János s. k., belügym iniszter Budapest, 1963. m ájus 20. A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. 0014. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK BELÜGYM INISZTÉRIUM. Budapest, 1964. évi június hó 29-én 10-26/14/1964.

KÖZÖS UTASÍTÁSA. 0014. számú A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK BELÜGYM INISZTÉRIUM. Budapest, 1964. évi június hó 29-én 10-26/14/1964. BELÜGYM INISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-26/14/1964. A BM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 0014. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1964. évi június hó 29-én ÁBTL-4.2.-10-26/14/1964/ 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

17/73min.par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM. 001. számú PARANCSA. Budapest, 1966. évi január hó 3-án.

17/73min.par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM. 001. számú PARANCSA. Budapest, 1966. évi január hó 3-án. BELÜ G YM IN ISZ TÉ RIUM 10 2 5 /1 /1 9 6 6. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! H k. 17/73min.par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 001. számú PARANCSA Budapest, 1966. évi január hó 3-án.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-22/3/ 1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú P A R A N C S A a Belügyminisztérium polgári állománya képesítési követelm ényeinek szabályozásáról

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság SZIGORÚAN TITKOS! 01800/1967. A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö.

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁ LATRA! 10-21/2/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1980. számú UTASÍTÁSA a családalapítási előleg bevezetéséről Budapest, 1980. évi január hó 4-én. ÁBTL

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE

BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG ÜGYRENDJE BM I. FŐ CSO PO RTFŐ N Ö KSÉG M űszaki F ejlesztési C soportfőnökség S Z IG O R Ú A N T IT K O S! 99-48/ 5-13/ 1972. BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG I/III. (MŰSZAKI FEJLESZTÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1. 01. számú. Budapest, 1969. évi március hó 25-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/ 1/ 1969. SZIGORÚAN TITKOS! 0 0 9 sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú PARANCSA Budapest, 1969. évi március hó 25-én ÁBTL - 4.2. - 10-21/1/1969 /1

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1/1977. (II. 14.) BM TOP számú ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1/1977. (II. 14.) BM TOP számú ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM Tűzoltóság Országos Parancsnokság BELSŐ HASZNÁLATRA! Szám: 39-103/1/1977. A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1/1977. (II. 14.) BM TOP számú ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

neveléséhez, szakism ereteinek megszerzéséhez és továbbfejlesztéséhez,

neveléséhez, szakism ereteinek megszerzéséhez és továbbfejlesztéséhez, BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-21/20/1979. MINŐSÍTÉSBH-raváltozot34/1991. BM utasítás Mód: 4/87min. ut. Hatályonkívül helyezve: 12/92BMut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG elügyminisztériumkönyvkiadásánakszabályozásáról

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS!

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-24/26/1972. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 26. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1972. évi október hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM T I T K O S! 10-24/ 2 6 /1972.

Részletesebben

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 09. számú UTASÍTÁSA

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 09. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 02 1 0-2 2 /9 /1 9 6 7. v? A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 09. számú UTASÍTÁSA Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! Szám : 10-21/9/1976. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 9/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi március hó 12-én. B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M TIT K O S! Szám: 10-21/9/1976.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023.

UTASÍTÁSA. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 023. Ksz. 14/27 vele 016/1970. BMH. utasítás BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10-24/23/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 023. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi november

Részletesebben

:10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

:10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10 2 1 /5 /1 9 6 5. H K :10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 005. szám ú PARANCSA Budapest, 1965. évi január hó 30-án. Az MSZMP Központi Bizottság

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án. 10-26/13/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A M i n ő s í t é s m e g s z ű n t az 1995. évi LXV. tv. 38. figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK 013. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi november

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG b e lü g y m in iszte ré n e k. 010. s z á m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1967. évi július hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG b e lü g y m in iszte ré n e k. 010. s z á m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1967. évi július hó 19-én. H üv l BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül helyezve: 10-21/21/72S Z I G O R Ú A N T I T K O S! 10-22/10/1967. K sz:7/60-65 A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1985. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/6. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/6. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 29-26/1972. A Belügyminisztérium III/6. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA. Budapest, évi február hó 19-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/2/1975. SZIGORÚAN TITKOS! M ód.: 23/1976. m in. par. HK: 18/1980 min. par. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 02. számú PARANCSA Budapest, 1975. évi február hó 19-én.

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 7. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi augusztus

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 0009 & M lisö a it S ' a? 1305. évi L S f,. 17. számú. Budapest, 1967. évi december hó 15-én

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 0009 & M lisö a it S ' a? 1305. évi L S f,. 17. számú. Budapest, 1967. évi december hó 15-én BELUGYM INISZTÉRIUM Hatályonkívül helyezve: 15/74. min. ut. 9-3/16-1971Szolgálati használatra! Szám: 10-22/17/1967. 0009 & M lisö a it S ' a? 1305. évi L S f,. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962 B e l ü g y mi n i s z t é r i u m SG-6. zol gál at i használ at ra! A BM ANYAGI ÉL SETLE ME CH ZN ÉISKI ASI ZFAŐ KO USTZ ATSÁÍ TLÁ Y SU T A S Í T Á S A 1962. ÁBTL 4. 2. - 10-24/12/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK. 01. számú UTASÍTÁSA. Budapest, évi december hó 27-én

A BELÜGYMINISZTÉRIUM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK. 01. számú UTASÍTÁSA. Budapest, évi december hó 27-én BELÜGYMINISZTÉRIUM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 28-7/1/1971. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK Be l ü g y m in is z t é r iu m 64-12/3-70. III. 23. SZIG O R Ú A N T IT K O S! 10 22/1/1970. 0 3 3. sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1970. évi március

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

ÜGYRENDJE. Hatályonkívülhelyezve:19-2169/974. BM Tűzrendészet Országos Paran csn ok ság. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi 28. -ára fig y e le m m e l

ÜGYRENDJE. Hatályonkívülhelyezve:19-2169/974. BM Tűzrendészet Országos Paran csn ok ság. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi 28. -ára fig y e le m m e l BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-1488/1967. A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi 28. -ára fig y e le m m e l Hatályonkívülhelyezve:19-2169/974 BM Tűzrendészet Országos Paran csn ok ság ÜGYRENDJE ÁBTL

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 0-2 2 / 2 / 1 9 7 9. Hatályonkívülhelyezve:10-123/83gy. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1979... számú PARANCSA a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK számú. UTASÍTÁSA i V -

BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK számú. UTASÍTÁSA i V - A pjb\- eweaci BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/19/1973. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 019. számú UTASÍTÁSA i V - Budapest, 1973. évi július hó 25-én Tárgy: A Készenléti

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

ÁBTL /42/1964

ÁBTL /42/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-2 1 /4 2 /1 9 6 4. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0042. számú PARANCSA HK019/1968. min. utasítás B udapest, 1964. évi október hó 17-én Tárgy: A BM szervei

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS

BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titk o s! Szám: 10-24 4/1962. 10 004. számú BELÜGYMINISZTERHELYETTESI Belügyminiszter-helyetesi UTASÍTÁS HK: 10/1976.min. pcs. Budapest, 1962. m árcius 19. A szolgálati lakástelefonok

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB48 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályzatismeret (pny.)1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

0040. számú PARANCSA

0040. számú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/40/1964. 51.pontjáthatályonkívül helyezte a05/67.min.ut. HK: 10-693/73 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 0040. számú PARANCSA Budapest, 1964. évi október

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. 002. sz á m ú UTASÍ TÁ S A. Budapest, 1964. évi január hó 20-án.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. 002. sz á m ú UTASÍ TÁ S A. Budapest, 1964. évi január hó 20-án. SZIGORÚAN TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-24/2/1964,H i.u m 8 6 9 / 2 z:1 e h ü ív k n o ly tá a A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B E L ÜG Y M I N I S Z T E R H EL Y E T T E S ÉN EK 002. sz á m ú UTASÍ TÁ S A Budapest,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014. v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés A szabályzat hatálya Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 016. szám ú UTASITASA. Budapest, 1967. évi decem ber hó 15-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 016. szám ú UTASITASA. Budapest, 1967. évi decem ber hó 15-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 0- / 6 / 9 6 7. Ha t á l y o n k í v ü l h e l y e z v e : 0-3 / 3 0-0 0 / 9 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 06. szám ú UTASITASA Budapest, 967. évi decem

Részletesebben

A felvételi munka gyakorlata, az utánpótlás nevelése állományon belül

A felvételi munka gyakorlata, az utánpótlás nevelése állományon belül A felvételi munka gyakorlata, az utánpótlás nevelése állományon belül A büntetésvégrehajtási testület személyzeti apparátusának sokrétű és szerteágazó tevékenységrendszerén belül jelentős helyet foglal

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERÉNEK 23/1979. számú UTASÍTÁSA

BELÜGYMINISZTERÉNEK 23/1979. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRI UM a SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/23/1979 Ksz: 1088-12/79 I MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 23/1979. számú UTASÍTÁSA a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett pályakezdő

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA. parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-24/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 1/1979. szám ú PARANCSA a gépjárm űállom ány műszaki színvonalának és üzem biza parancsnoki gépjárműszemlék

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 019. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi december hó 27-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 019. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi december hó 27-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM S Z I G O R Ú A N T I T KOS! 1 0-2 2 /1 9 /1 9 6 8, 209 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 019. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi december hó 27-én. Tárgy: BM hivatásos

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut. Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. 789 A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök

II. Főcsoportfőnök-helyettes M és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök 13-28/79/1975. BM BM. BM BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes "M" és Szervezési Csoportfőnök IV/I. Csoportfőnök I/II. Csoportfőnök Szigorúan titkos! Jóváhagyom: Egyetértek: / Benkei András / belügyminiszter

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/5/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA a Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben