BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE"

Átírás

1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/7/ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú PARANCSA Budapest, évi február hó 8-án BM SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE ÁBTL /7/1966 /1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/ 7/ A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 007. számú P A R A N C S A Budapest, évi február hó 8-án. A Belügyminisztérium hivatásos személyi állományának szolgálatáról szóló NET évi 129., 130. számú határozataival módosított évi 105., 106. számú határozatok, e tárgyban megjelent parancsok, utasítások indokolttá teszik az 1962-ben kiadott Személyzeti munka rendje módosítását. Ennek érdekében m e g p a r a n c s o l om : 1. A BM IV. főcsoportfőnök az idevonatkozó hatályos jogszabályok, parancsok, utasítások alapján, a kialakult általánosítható gyakorlat figyelembevételével készítse el a Személyzeti munka rendjét. 2. A Személyzeti munka rendje szolgáljon alapul a vezetők, parancsnokok és személyzeti szervek részére a személyzeti munkát szabályozó határozatok, parancsok és utasítások egységes értelmezéséhez, végrehajtásához, a személyzeti munka végzéséhez. Á B T L /7/1966 /2

3 3. A Személyzeti munka rendjé -ben foglaltakat minden személyzeti kérdésben intézkedésre jogosult, illetve hatáskörrel rendelkező vezető köteles betartani és betartatni. 4. A személyzeti szervek vezetői és beosztottai munkájuk során következetesen érvényesítsék a Személyzeti munka rendjé -ben előírtakat és azok végrehajtásához a parancsnokok részére nyújtsanak segítséget. 5. A BM IV. főcsoportfőnök - a parancsnokok egyszemélyi felelőssége mellett - segítse és ellenőrizze a Személyzeti munka rendjé -nek végrehajtását. Jelen parancsom április 1-el lép hatályba. Ezzel egyidőben a /1962. sz. alatt kiadott Személyzeti munka rendjé -t hatályon kívül helyezem. Benkei András s. k., belügyminiszter Kapják: Miniszterhelyettesek. Főcsoporfőnökök, Országos parancsnokok, helyetteseik, személyzeti osztályvezetőik 3 példányban, Csoportfőnökök, Önálló osztályvezetők, IV/II. Csoportfőnökség 40 pld., IV /I- 1. Osztály vezetője, BM iskolák parancsnokai, Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, személyzeti osztályvezetőik 3 pld., Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, Országos parancsnokságok területi szervei, személyzeti előadóik. Készült: 530 példányban. ÁBTL /7/1966 /3-2 -

4 B ELÜ G Y M IN ISZTÉRIU M SZIGORÚAN TITKOS! IV. Főcsoportfőnökség J ó v á h a g y o m! Benkei A ndrás s. k., belügym iniszter A SZEMÉLYZETI MUNKA RENDJE A B elügym inisztérium szerveinél a vezetők, parancsnokok, szem élyzeti szervek a személyi ügyek intézését az alábbi elve k n e k, illetve rendelkezéseknek m egfelelően végezzék: I. A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYBA VALÓ FELVÉTEL FELTÉTELEI 1. A B elügym inisztérium hivatásos állom ányába azt a m ag yar állam polgárt lehet kinevezni, aki: - első tényleges katonai szolgálatát m ár teljesítette, vagy az alól felm entést kapott, illetve az első tényleges katonai szolg álatra kötelező életkornál idősebb, - a belügyi szolgálatot életh iv atásán ak tekinti, - önként vállalja a belügyi szolgálattal já ró kötelezettségek te l jesítését, - politikailag és erkölcsileg m egbízható, b ü n tetlen előéletű, - a belügyi szolgálat ellátásához m egfelelő előképzettséggel, rá term ettséggel rendelkezik, egészségileg alkalm as, - katonai állom ányba történő kinevezés esetén legalább a 165 cm testm agasságot eléri, ÁBTL /7/1966 /4

5 - tiszti kinevezés esetén a férfiak 23., nők 20. életévüket betöltö tték, 35 évnél nem idősebbek és legalább középiskolai végzettséggel (érettségivel) rendelkeznek, - tiszthelyettesi és legénységi állom ányba tö rténő kinevezés esetében férfiak 23., nők 20. életévüket betöltötték, de 35. évnél nem idősebbek, középiskolai, de legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, - irodai állom ányba történő kinevezés esetében férfiak 23., nők 18. életévüket betöltötték, középiskolai, de legalább 8 általános iskolai végzettséggel és irodai m unkakörök ellátásához szükséges szakism eretekkel rendelkeznek. A szem élyi állom ányba való felvételnél előnyben kell részesíteni - azonos feltételek esetén, a felvételi követelm ényeket b etartv a - a régi m unkásm ozgalm i harcosok, partizánok, az ellenforradalom leverésében karhatalm i szolgálatot teljesítettek, a BM hivatásos nyugállom ányú és elhalt beosztottainak gyerm ekeit. Továbbá, akik m agasabb - egyetem i, főiskolai - végzettséggel rendelkeznek. K özvetlen hozzátartozók azonos belügyi szervhez - csoportfőnökséghez, önálló osztályhoz, országos parancsnoksághoz, ren d ő r főkapitánysághoz stb. - felvételt nem nyerhetnek. Áthelyezések során is m eg kell akadályozni, hogy hozzátartozók, közeli rokonok azonos belügyi szervhez, vagy - különböző szervek esetén is - egym ással szolgálati viszonyba kerüljenek. A k ato n ai szolgálati idő k o rh a tá rá n ak leszállítása m iatt értelemszerűen kell alkalm azni a felvételeknél az é letk o r szerinti követelm ényeket. A tényleges katonai szolgálat letöltése u tá n a jelen t kezők felvételre k erü lh etn ek 23. életévük betöltése előtt is. 2. Felvételt kizáró okok: El kell u tasíta n i az olyan szem ély felvételi kérelm ét, aki: - nem felel m eg az 1. p o n tban felsorolt követelm ényeknek, - önhibájából g y ak ra n válto ztato tt m unkahelyet, - italozó, garázda m ag ata rtást tan ú síto tt, vagy m agánélete ren dezetlen, - szüleit, testvéreit, házastársát politikai, vagy egyéb súlyosabb gazdasági bűncselekm ény m ia tt elítélték, ÁBTL /7/1966 /5

6 - akinek közeli hozzátartozója - szülője, testvére, h ázastársa a felszabadulást követően n y u g atra disszidált. (Tervezett beosztásától függően egyéni elbírálás alapján.) El kell u tasítani a kérelm ező felvételét akkor is, ha egyébként a követelm ényeknek megfelel, de a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának életm ódja, m a g a ta rtása olyan m értékben kifogásolható, hogy kinevezés esetén á rta n a a fegyveres testü let te kintélyének, vagy akadályozná a szolgálat eredm ényes ellátását. II. A FEVÉTELEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS V ÉG REH A JTÁ SA A vezetők és személyzeti szervek kötelesek az állom ánytáblázatban rendszeresített létszám u tá n p ó tlá sá t biztosítani. A személyi állom ányba való felvétel hivatásos állom ányúak esetében - önkéntes jelentkezés, pályázat, m ás szervtől tö rténő átvétel ú tjá n - kinevezéssel tö rténhet. A felvételi kérelm eket a személyzeti szervhez kell eljuttatni. Azok elsődleges elb írálását a szem élyzeti szerv ja v asla ta alapján, a szakterület vezetőjével egyetértésben - együttesen - a benyújtástól szám ított 15 napon belül végezzék el. G yőződjenek m eg a felvételre jelentkező alkalm asságáról, rá te rm e ttségéről. Részletesen tájékoztassák a fegyveres szervnél szolgálat vállalással és teljesítéssel járó kötelezettségekről. Figyelm eztessék, hogy kinevezése esetén, a B elügym inisztérium érdeke szerint, az ország bárm ely terü letén köteles szolgálatot teljesíten i. A m ennyiben az előzetes adatok alap ján belügyi szolgálatra alk alm asnak ítélik m eg és a feltételek et elfogadja: - saját kezűleg írt részletes életrajzot kell kérni, - ki kell tölteni a szolgálati adatlapot, a további ellenőrzés alapjául szolgáló kérdőívet. A szolgálati adatlapba tö rtén t bejegyzéseket a személyzeti előadó okm ányok a lap ján köteles ellenőrizni, - BM orvosi v izsgálatra kell küldeni. A BM orvos a vizsgálat befejezésétől szám ított 3 napon belül az eredm ényt a szem élyzeti osztálynak k ü ld je meg Á B T L /7/1966 /6

7 Orvosi vélem ény alap ján BM szolgálatra alkalm asság esetén a szem élyzeti szervek a felvételre jelentkező ellenőrzését az alábbiak szerin t h ajtsák végre: a) A politikai és bűnügyi nyilvántartóban a felvételest és közvetlen hozzátartozóit priorálni kell. b) M unkahelyéről, pártszervezettől, vagy a lakóhely szerint illetékes tanácstól - h a közvetlen a katon ai szolgálat letöltése u tá n je le n t kezett. a parancsnokától - írásos inform ációt kell kérni. Az inform ációra vonatkozó m egkeresésben pontosan meg kell jelölni, hogy az m ire terjedjen ki. A sablonosságot, m echanikusságot kerülve csak olyan adatokat kérjenek, am elyek szükségesek és elősegítik a felvételre kerülő m egism erését. A m unkahelytől a rra is választ kell kérni, hogy felvétel esetén átengedéséhez hozzájárulnak-e. c) Indokolt esetekben a felvételt kérő szem élyről és közvetlen hozzátartozóiról lakóhelyükön rendőri inform ációt kell készíteni. d) H a a felvételre jelentkező, vagy hozzátartozója életének valam ely - a felvételi kérelem elbírálása szem pontjából - lényeges m ozzanata egyértelm űen nem bírálható el, vagy tervezett beosztása indokolja, kö rn y ezettan u lm án y t kell készíttetni. e) A m ennyiben a felvételre jelentkező 1956-ban nagykorú volt, az ellenőrzés ellenforradalm i esem ények alatti m a g a ta rtá sára is te r jed jen ki. Az ellenőrzést a szükséges m értékben, a prio rálást a közvetlen hozzátarto zó k ra bővebb értelem ben ki kell terjeszteni: - a tiszti és op eratív állom ányba felvételre kerülőknél, - a BM korm ányőrség állom ányába kerülő m inden felvételesnél, - akik feladataik ellátása során kapcsolatba kerülnek operatív m unkával, vagy - akik a B elügym inisztérium szervezetére, létszám helyzetére v o natkozó adatokkal foglalkoznak. E m unkakörökbe történő áthelyezéseknél az illetékes szem élyzeti szerv a kiegészítő ellenőrzést végezze el. A felvételi kérelm ek elbírálását legkésőbb az orvosi alkalm assági igazolás visszaérkezésétől szám ított 30 napon belül be kell fejezni. A felvételes szem élyi anyagát és a teljes inform ációt a szakterület vezetőjének rendelkezésére kell bocsátani. Az anyag ta n u lm á n y o ÁBTL /7/1966 /7

8 zása, a felvételre kerülővel tö rtén t szem élyes beszélgetés alapján, politikai m egbízhatóságát, erkölcsi szilárdságát, értelm i képességét, általános m űveltségét, ráterm ettség ét, fizikai alkalm asságát alaposan értékelve, írásban tegyenek javaslatot a kinevezésre jogosult vezetőhöz a felvételre. A döntésről 3 napon belül írásban, vagy szóban értesíten i kell a kérelm ezőt. A kinevezési parancsot a szem élyzeti szerv készíti el, m elyhez csatolni kell: - a felvételi kérelm et és javaslatot, - szolgálati adatlapot, - életrajzot, - inform ációkat (kt-t), - kérdő jegyet (összesítő lap), - 1 db 5x5 cm fényképet és - orvosi igazolást. Az okm ányokat a személyzeti szerv vezetője terjeszti a kinevezésre jogosult parancsnok elé. A BM hivatásos állom ányába felvett személyek közül - a BM Hőr. és BM K arhatalom katonai rendfokozatú állom ányába kinevezettek kivételével - a tiszti, tiszthelyettesi és irodai beosztásba kerülőket a felvételt követő egy évig, a tisztesi és legénységi állom ányúak at 6 hónapig ideiglenes jelleggel - próbaidőre - kell k in ev ezn i. A h atáskörileg illetékes vezető indokolt esetben a hivatásos állom ányba elsőízben felvett beosztottat megfelelő szakm ai, illetőleg politikai képzettsége alapján, a próbaidős szolgálat letöltése nélkül, végleges jelleggel is kinevezheti. A kinevezett beosztott a szerv vezetője, vagy közvetlen parancsnoka előtt esküt tesz. A parancsnok gondoskodjon felszereléséről, ezzel egyidőben szolgálati jegyen értesítse a pénzügyi osztályt a szolgálat m egkezdésének időpontjáról. A próbaidős szolgálatot teljesítők et - beosztásuk jellegétől függően - a szolgálati tito k követelm ényeinek szem előtt tartásáv al, fokozatosan kell oktatn i felad ataik ellátására, kötelezettségeik m e g ta r tására. M egfelelő tananyag biztosításáért, a konzultációs lehetőség és a tanulás segítésének m egszervezéséért, rendszeres ellenőrzéséért elsősorban a közvetlen parancsnok felelős Á B T L /7/1966 /8

9 A próbaidős szolgálatot ellátó beosztott egy, illetve félév elteltével a testületet és a szakm ai m unkát érintő alapvető rendelkezésekből vizsgát tesz. A vizsga sikeres letételét követően az illetékes p aran csnok által k észített javaslat, m inősítés alap ján a beosztottat véglegesíteni kell. Az alkalm assági vizsgát úgy kell m egszervezni, hogy a próbaidő lejá rta előtt 10 nappal a véglegesítési javaslat a jóváhagyó vezetőhöz felterjesztésre kerüljön. M entesülnek az alkalm assági vizsga alól azok, akik egyetem i végzettségüknek m egfelelő szakterületen dolgoznak (orvos, m érnök, m atem atik u s stb.). A kinevezésre jogosult parancsnok indokolt esetben a próbaidőt 3 hónappal m eghosszabbíthatja. Próbaidős szakiskolára csak a BM IV. főcsoportfőnök engedélyével vezényelhető. A véglegesítés előtt legalább egy hónappal a próbaszolgálatossal a m unkaviszony igazolásához szükséges okm ányokat be kell szereztetni. A m unkaviszony kezdetének m egállapítását véglegesítéskor a BM I. és IV. főcsoportfőnök 0014/1964. sz. közös u tasítása alapján kell elvégezni. A m unkaviszony kezdetének m egállapítása és a véglegesítésre v onatkozó parancs elkészítése a személyzeti szerv feladata. A parancshoz m ellékelni k e ll: - a véglegesítési javaslatot, m inősítést, - alkalm assági vizsgabizonyítványt, - a véglegesítésről szóló okm ányt, - a véglegesítést közvetlen megelőző orvosi vizsgálat eredm ényét. III. MINŐSÍTÉS 1. A BM hiv atásos állom ányába tartozó tábornokokat, főtiszteket, tiszteket, tiszti beosztású tiszthelyetteseket és előadói, vagy ennél m agasabb beosztásban lévő irodai ren d fo k o zatú ak at rendszeresen - a m eghatározott időben, illetve esetekben - m inősíteni kell ÁBTL /7/1966 / 9

10 A m inősítés készítésénél a parancsnok vegye figyelem be és é rtékelje: a) A m inősített m unkáját, politikai és szakm ai felkészültségét, általános m űveltségét, érdeklődési körét, képességeit, elvi szilárdságát. Legutóbbi m inősítése óta m unkájában, m agatartásában, felkészültségében m ilyen fejlődés, pozitív, vagy negatív változás tapasztalható. b) M ennyire ism eri és érti a p árt politikáját, m ilyen eredm énnyel alkalm azza m u nkájában. c) M agatartását, fegyelm ezettségét, igényességét, ítélőképességét, erkölcsi és jellem beli tulajdonságait. d) C saládi és szociális körülm ényeit. e) H a a m inősített vezetői beosztásban van: - irá n y ító, szervező, vezető készségét, ráterm ettség ét, - hogyan foglalkozik alárendeltjeivel, m ilyen követelm ényeket tám aszt velük szemben, hogyan segíti őket feladataik ellátásában, m ennyire k éri ki és veszi figyelem be m u n k a társai, beosztottai vélem ényét, jav aslatát, - m ilyen a vezetése alatt álló egység erkölcsi, politikai a rculata, m u n k áján ak eredm ényessége. 2. Az 1. pontban foglaltak a m inősítés elkészítéséhez irányelvként szolgálnak. A m inősítés azonban m inden sablonosságot kerülve értékelően összegezze a m inősített m unkáját, politikai és szakm ai felkészültségét, a legutóbbi m inősítés ó ta bekövetkezett változásokat. A m inősítés alapvető követelm énye, hogy m egalapozott személyi ism eretre és kizárólag tén y ek re tám aszkodva, sokoldalúan, a valóságnak m egfelelően m utassa be a m inősítettet. É rték elje jó tu la j donságait, hibáit, u taljo n azok okaira, az eredm ények to v áb b fejlesztésének lehetőségeire, a ta p asztalt fogyatékosságok m egszüntetésének m ódjára. T artalm azza elemző m ódon m indazokat az eredm ényeket és fogyatékosságokat, m elyek a m inősített m u n k ájára, fejlődésére hatással vannak és reális m egítéléséhez alapul szolgálnak. A m inősítésből a parancsnok vonjon le következtetést. H atározza meg a m inősített felad atát m unkája eredm ényes végzéséhez, Á B T L /7/1966 /10-9 -

11 a m inősítésben b írála t tárg y áv á te tt hibák, hiányosságok felszám olásához, képzettségének fejlesztéséhez. Foglaljon állást, hogy a m inősített: a) m egfelel-e beosztásában, b) alkalm as-e m agasabb beosztásba, rendelkezik-e az ehhez szükséges feltételekkel, c) ha nem felel meg beosztásában, m ilyen m ás beosztásba ta rtja alkalm asnak, d) politikai és szakm ai képzettségének, általános m űveltségének növelése érdekében m ilyen iskola elvégzését javasolja, illetve egyénileg m ilyen te rü le te n képezze tovább m agát. A következtetésnek m inden esetben összhangban kell lenni a m inősítéssel. A m inősítés elkészítése - a pártszervezet és a személyzeti szerv vélem ényének kikérésével, figyelem bevételével - a közvetlen parancsnok feladata. A m inősítés jó v áhagyására a m inősítő parancsnok közvetlen elöljáró ja jogosult. A jóváhagyó vezető értékelje a minősítést, vezesse rá észrevételeit, indokolt esetben egészítse ki, m ódosítsa, vagy á t dolgozásra adja v issza, illetve egyetértése esetén hagyja jóvá. A jó v áh ag y o tt m inősítést a közvetlen parancsnok 14 napon b e lü l ism ertesse a m inősítettel. Ezt az alkalm at is h asználja fel nevelésre. M utasson rá, hogy beosztottja legutóbbi m inősítése óta m i ben ért el eredm ényeket, hogyan tu d ja azokat m egszilárdítani, továbbfejleszteni. Erősítse jó tulajdonságait, foglalkozzon hibáival és azok m egszüntetéséhez adjon útm u tatást, m unkaközben is n y újtson segítséget. A beosztott a m inősítés ism ertetését aláírásával igazolja. A beosztásra vonatkozó javaslat jellegű következtetéseket, m elyek később realizálódnak, csak a m inősítés ism ertetése u tán kell rá vezetni a m inősítési lapra. El kell kerülni, hogy esetleg nem rea lizálható következtetésekkel, jav aslato k k al m egzavarják a m inősítettet. 3. Az a beosztott, aki m inősítésével, vagy annak egyes alapvető m egállapításaival nem é rt egyet és a kifogásolt m egállapítást - m egállapításokat - parancsnoka az ism ertetés során te tt szóbeli észrevételére sem v á lto z ta tta meg, panasszal élhet ÁBTL /7/1966 / 11

12 A panaszt szolgálati ú t b e ta rtásáv al - szóban, vagy írásb an - a m inősítést jóváhagyó parancsnok közvetlen elöljárójához lehet előterjeszteni. Szóban előterjesztett panaszt a parancsnok foglalja jegyzőkönyvbe. 4. A BM tanin tézetek alaptagozatainak hallgatóit az iskola befejezésekor m inősíteni kell. A m inősítések elkészítésére az 1., 2. p o ntban foglalt alapelvek az irányadók. Ezen túlm enően értékelni kell a tan u lm án y i idő kezdetétől befejezéséig a hallgató fejlődését. Be kell m u tatn i, m ilyen előfeltételekkel, előképzettséggel indult, m i lyen eredm ény t é rt el a ta n u lt anyagok m egértésében, e lsajátításában. M inősítése és képességei alap ján jav aslato t kell tenni b e osztására. V A tan in tézetek hallgatói m inősítését a p ártszervezet és a szakta n áro k vélem ényének kikérésével, figyelem bevételével az osztályfőnökök és tanfolyam, vagy századparancsnokok együttesen készítik el és az iskolaparancsnok h ag y ja jóvá. A h at hónapnál rövidebb időtartam ú iskolákon, tanfolyam okon, a hallgató m ag atartása, tan u lm án y i előm enetele alap ján jellem zést kell készíteni. 5. Az időszakos m inősítéseken kívül a beosztottat - véglegesítés, - m agasabb beosztásba kinevezés, - funkcióból tö rténő-lev áltás, alacsonyabb beosztásba helyezés, - BM szolgálatra alkalm atlanság m ia tt tö rténő leszerelés esetén m inősíteni kell. A m inősítés a beosztott nevelésének, a követelm ények m eg h atározásának fontos eszköze. A zonban nem h elyettesíth eti a re n d szeres foglalkozást. A vezető, parancsnok kötelessége, hogy a m unka végzése során értékelje a beosztott m unkáját, m ag atartását, nyíltan m ondjon róla vélem ényt, az ne csak a m inősítésből szerezzen tudom ást, hogyan ítélik meg ÁBTL /7/1966 /12

13 IV. ELŐLÉPTETÉS A BM hivatásos állom ányában szolgálatot teljesítők előléptetése sorosan és soron k ívül tö rténh et. A beosztottat a rendfokozatára m egállapított szolgálati idő letelte u tán - m egfelelő m inősítés esetén - soron következő rendfokozatba kell előléptetni, am ennyiben az új rendfokozat m egfelel az illető szervezetszerű beosztására az állom ánytáblázatban m egállapított rendfokozatnak és ellene fegyelm i, vagy bü n tető eljárás nincs folyam atban, illetve vele szem ben nincs előléptetését kizáró fegyelm i h a tározat érvényben. A soros előléptetési javaslatokat 30 nappal a várakozási idő letelte előtt a szem élyzeti szervek ú tján kell felterjeszteni a hatáskörileg illetékes parancsnokhoz. Nem kell soros előléptetési jav aslato t készíteni ha: - az állo m án ytáb lázat a m agasabb rendfokozatba tö rtén ő előléptetést nem teszi lehetővé, - a beosztott nem rendelkezik a főtiszti előléptetéshez szükséges feltételekkel, - m inősítése alap ján nem felel m eg a m agasabb rendfokozat követelm ényeinek, - vagy - ellene fegyelm i - büntető - eljárás van folyam atban, illetve előléptetését kizáró fegyelm i fenyítés h atály a a la tt áll. A m ennyiben a beosztott m inősítése - m u n k ája - alap ján m agasabb rendfokozatba való előléptetésre nem alkalm as, parancsnoka erről - 30 nappal a várakozási idő letelte előtt - tegyen jelentést az előléptetésre jogosult vezetőhöz. Az előléptetésre jogosult vezető - tisztek esetében az illetékes m i niszterhelyettes, főcsoportfőnök - a beosztottat nem megfelelő m inősítés esetén rendfokozatban h a t hónaptól egy évig terjed ő időtartam ra, legfeljebb egym ást követő két alkalom m al ta rth a tja vissza, m elyet parancsban kell elrendelni. A m ásodik v isszatartás h a tá r idejének le já rta előtt 30 nappal dönteni kell a beosztott ügyében. A rendfok ozatb an való visszatartást, illetve a soros előléptetés elhalasztását és a döntés alapjául szolgáló okot m inden esetben közölni kell az é rin te tt beosztottal ÁBTL /7/1966 /13

14 Ha az előléptetést kizáró ok m egszűnik, a soros előléptetési jav a slato t fel kell terjeszteni. A soron kívüli és az állom ánytáblázatban rögzített rendfokozatnál m agasabb rendfokozatba tö rtén ő előléptetésekre a jav aslato t részletesen kell indokolni. Az első tiszti előléptetési javaslathoz csatolni kell a m inősítést is. V. KITÜNTETÉS A BM szem élyi állom ánya részére k itü n te tés adom ányozható k im a gasló érdem ek, több éven. keresztül végzett szorgalm as, példam utató m unka, valam int hivatásos szolgálatban tö ltött m eghatározott évek alapján, az eredm ényes szolgálat elism eréséül. K im agasló érdem, vagy eredm ény alap ján k itü n te tésre lehet felte r jeszteni; - aki a m unkában, a szolgálat ellátásában, kiképzésben kiem elkedő eredm ényt é rt el, - feladata ellátása során hősies m agatartást tanúsított, - elem i csapásnál, vagy egyéb esetben példam utatóan, személyes bátorsággal em beréletet, vagy jelentős anyagi értéket m entett meg, - jubileum i életkort ért el, vagy nyugállom ányba helyezésekor az éveken á t k ife jte tt eredm ényes m unkásság elism eréséül. K im agasló érdem ek elism eréséül adom ányozandó kitüntetésekre a ja v asla to k a t részletesen kell indokolni és általáb an évente három szor, hazánk felszabadulásának évfordulója, illetve Fegyveres Erők N apja alkalm ából - elsősorban a szakm ai m u n k a és szolgálati tevékenység - és a N agy O któberi Szocialista Forradalom évfordulója alkalm ából - elsősorban a p árt és töm egszervezeti tevékenység alapján lehet felterjeszteni. Ezen kívül indokolt esetben az illetékes parancsnok a k itü n tetési jav a slato t évközben b á rm ik o r felterjesztheti. K orm ánykitüntetés születésnap alkalm ából (általában életév betöltésekor) csak egyszer adom ányozható azoknak, akik hosszú éveken át végzett példam utató m unkával kiem elkedő eredm ényeket értek el. Á B T L /7/1966 /

15 A javaslatok m egtételénél a kitüntetések széles sk áláját figyelem be véve, m egfelelő m érlegelés u tá n kell m eghatározni az adom ányozandó k itü n teté s nem ét és fokát. A k itü n tetési fokozat m ércéje m inden esetben az erre javasolt szem ély által elért eredm ény, érdem, tevékenység érték e kell legyen, te k in te t nélkül a beosztásra. A hivatásos szolgálatban eltö ltö tt idő u tá n adom ányozható k itü n te tési ja v asla to k at negyedévenként, 30 nappal a tárgynegyedév kezdete előtt kell a IV/II. C soportfőnökségre m egküldeni. K itü n tetésre nem terjeszthető fel: - aki ellen fegyelm i, vagy bűnvádi e ljárás van folyam atban, - aki fegyelm i fenyítés, vagy bírói ítélet h a tá ly a a la tt áll. vagy - akinek m unkájában, m agatartásában alapvető fogyatékosságok vannak. A m unkában, m a g atartá sb an lévő fogyatékosságok, illetve nem m egfelelő m inősítés m iatt a k itü n te té s elhalasztását - a közvetlen p a rancsnok írásos jav aslata alapján - az adott beosztásba kinevezésre jogosult parancsnok h ag y ja jóvá. A m ikor a k itü n te tés adom ányozását kizáró ok m egszűnik, a ja v aslato t fel kell terjeszteni. A k itü n tetések et a vele járó m egbecsülés fokozása érdekében ü n n e pélyes k eretek között kell átad n i a k itü n tetettek n ek. VI. MAGASABB BEOSZTÁSBA K INEVEZÉS A szolgálat érdekében bárm ely BM beosztott az előzőnél m agasabb beosztásba kinevezhető, ha felkészültségével, előző beosztásában h u zam osabb időn keresztül végzett m unkájával és m agatartásával bebizonyította, hogy alkalm as a m agasabb beosztással járó követelm é nyek teljesítésére. A parancsnok gondosan érték elje és a m agasabb beosztásba kinevezésre vonatkozó ja v aslatáb an rögzítse, hogy a javasolt: - rendelkezik-e a tervezett beosztás ellátásához szükséges elm életi és gyakorlati felkészültséggel, szervező, irányító, vezető készséggel, határozottsággal, kellő politikai és általános m űveltséggel, erkölcsi és jellem beli tulajdonságokkal, ÁBTL /7/1966 /

16 - előző beosztásában m ilyen fejlődést ért el, hogyan foglalkozott alárendeltjeivel, m ennyire k é rte ki és vette figyelem be azok vélem ényét, m ilyen követelm ényeket tám asztott, hogyan segítette őket felad ataik m egoldásában, - képes-e beosztottaival m egfelelő elvtársi viszony k ialak ítására, - a vezetése a latt álló egység, alegység, szak terü let m ilyen ered m ényeket é rt el a m unkában, tan u lásb an és a fegyelem szilárdításában, - m ilyen az egyéni m ag atartása, példam utatása, m ilyen k övetelm ényt tám aszt m agával szem ben, - m ilyen hibái, fogyatékosságai vannak, képes-e ezek felszám olására, m ilyen segítségre lesz szüksége új beosztása ellátásánál. A jav aslato t a szem élyzeti szervek ú tjá n kell a h atáskörileg illetékes vezetőhöz felterjeszteni. VII. MEGBÍZÁS A hatáskö rileg illetékes parancsnok a beosztottat, beosztásának egyidejű ellátása m ellett, vagy abból felm entve, ideiglenesen m egbízhatja m agasabb beosztási teendők ellátásával is. A m egbízás szolgálati érdekből tö rtén h et akkor, ha a beosztás nincs betöltve, vagy az oda beosztott szem ély huzam osabb ideig ak ad á lyo ztatva van m u n k á ja ellátásában. A m egbízásról (helyettesítésről) állo m án y p aran csban kell ren d elkezni. VIII. ÁTHELYEZÉS 1. A B elügym inisztérium hivatásos állom ányú beoszto ttját a k ö rü l m ények m érlegelése u tá n át lehet helyezni: - szolgálati érdekből, - egyéni kérelem re, - büntetésből, fegyelm i h atáro zat alapján ÁBTL /7/1966 /16

17 Az áthelyezés m ás állom áshelyen lévő szolgálati helyre és m ásbeosztásba is tö rtén h et. A szolgálati (állomás) hely m egváltoztatásával járó, azonos beosztá sb a való áthelyezés évente legfeljebb egyszer tö rtén h et. Többszöri áthelyezést tisztek esetében a belügym iniszter, tiszth ely ettesek és irodai állom ányúak esetében az illetékes m iniszterhelyettes, főcsoportfőnök engedélyével lehet végrehajtani. A javaslatot a IV/II. C soportfőnökségnek kell m egküldeni. 2. Az áthelyezések során vég reh ajtan d ó feladatok: a) A szolgálat érdekében történő áthelyezést jóváhagyás előtt az illetékes parancsnok beszélje m eg a beosztottal. b) A szolgálat érdekében v ég re h a jtásra kerülő áthelyezési ja v asla to k at általáb an az átadó szerv, kikérés alap ján történő á th e lyezésekre a kérő szerv köteles elkészíteni. c) Az áthelyezési kérelm et a szolgálati út b e ta rtásáv al kell előterjeszteni. A közvetlen elöljáró 10 napon belül a kérelm et javaslatával eg yütt az illetékes szem élyzeti szervnek kü ld je meg. H a a kérelem azonos parancsnokságon belül elbírálható, a vezetők állásfoglalása u tá n intézkedni kell az áthelyezés elrendelésére, vagy a kérelem elutasítására. Belügyi testületek között, vagy testületen belül önálló szervek (csoportfőnökségek, rendőrfőkapitányságok, megyei tűzrendészeti parancsnokságok stb.) közötti áthelyezés esetén a k érelm et jav a s la tta l együ tt a fogadó szerv parancsnok ának kell m egküldeni. A parancsnok egyetértése - aláírása - esetén az áthelyezést a hatáskörileg illetékes vezető rendeli el. Ha az áthelyezésre nincs lehetőség, a személyi anyagot a küldő szervhez vissza kell ju tta tn i, aki a kérelm ezőt erről értesítse. 3. A parancsnoknak és szem élyzeti szerveknek m axim álisan kell törekedni az állom ány beosztásban való stabilizálására, a fluktuáció csökkentésére. A szolgálati érdek m ellett az áthelyezéseknél figyelem be kell venni, hogy: - lakásigény lehetőleg ne keletkezzen, - m inél kevesebb szem ély m ozgásával járjo n, - a házastársak hosszabb ideig ne éljenek külön, - az utazási és különélési költségek csökkenjenek ÁBTL /7/1966 /17

18 IX. VEZÉNYLÉS A hatáskörileg illetékes parancsnok a B elügym inisztérium hivatásos állom ányába tartozó beosztottat m eghatározott felad at ellátása céljából, a BM m ás szervéhez vezényelheti. A szolgálati (állomás) hely m egváltoztatásával járó vezénylés legfeljebb h a t hónapig, isk o lára, tan fo ly am ra vezénylés az iskola, ta n folyam befejezéséig ta rth a t. A vezénylést és m egszüntetését állom ányparancsban kell elrendelni. P ártfő isk o lára és m ás m inisztérium hoz, szervhez tö rtén ő tartó s vezénylés a belügym iniszter hatáskörébe tartozik. X. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZÉS A hatáskörileg illetékes parancsnok a beosztottat alacsonyabb beosztásba helyezheti: - fegyelm i fenyítésként, - becsületbíróság ja v a sla tá ra (csak hőr., karh.), - m u n k á ját huzam osabb időn át nem lá tja el megfelelően, - átszervezés esetén, - kérelm ére. Az alacsonyabb beosztásba helyezés kihatással lehet a beosztott egész életére, ezért a parancsnok ilyen irán y ú ja v a sla tá t alapos m érlegelés kell hogy megelőzze. Fegyelm i fenyítésként, vagy tiszti becsületbíróság jav aslatára akkor lehet a beosztottat alacsonyabb beosztásba helyezni, ha hibájának k ijavítása jelenlegi beosztásában nem várható, vagy m agatartásánál fogva beosztására m é ltatlan n á vált. Az ilyen cím en alacsonyabb beosztásba helyezett beosztottat egy év eltelte előtt m agasabb beosztásba visszahelyezni nem lehet. A m unka nem m egfelelő ellátása m iatt azt a b eo sztottat lehet alacsonyabb beosztásba helyezni, aki legutóbbi m inősítése szerint, legjobb igyekezete ellenére szakm ai képzettségének, vagy rá term ettsé Á B T L /7/1966 /18

19 gének hiánya m iatt a beosztásával járó feladatokat huzam osabb időn - legalább egy éven át - m egfelelően ellátni rendszeres ellenőrzés és segítés m ellett sem képes. Átszervezés m iatt akkor lehet beosztottat alacsonyabb beosztásba helyezni, ha addigi m unkaköre m egszűnt és azonos szintű beosztásba helyezésére nincs mód. A lacsonyabb beosztásba helyezési kérelem elbírálásánál - az egészségügyi okokat kivéve - a szolgálat érd ekeit kell elsődlegesen figyelem be venni. Á thelyezési kérelem esetén, ha csak alacsonyabb beosztásb a van felöltésre váró hely, közölni kell a kérelm ezővel. Vezető, parancsnok beosztásból való felm entését - leváltását - am ennyiben azt a m unkájában, vezető, irányító tevékenységében lévő fogyatékosságok m ia tt kezdem ényezik, m eg kell előzze m agasabb parancsnok által kiküldött bizottság részletes ellenőrzése, a döntés alap ját képező okok alapos értékelése. A leváltás indokairól m inden esetben összefoglalót kell készíteni és a személyi anyagban elhelyezni. A beosztásukból le v á lto tta k a t h aladéktalan ul, de legfeljebb a leváltástó l szám íto tt két hónapon belül új beosztás ellátásával kell m egbízni. XI. LESZERELÉS 1. A B elügym inisztérium hivatásos állom ányából a leszerelés tö rté n het: a) N yugállom ányba helyezéssel legalább 25 év szolgálati idő esetén, - a szolgálat felső k o rh atárán ak elérése m iatt, - egészségügyi okok következtében szolgálatra alk alm atlan ság m iatt, - m ás m inisztérium hoz, szervhez tö rtén ő á ta d ás m iatt, - fegyelm i eljárás alapján, - jogerős bírói ítélet alapján, - kérelem re. b) R okkantsági nyugállom ányba helyezéssel - szolgálati időre való tekin tet nélkül, a m unkaképesség 67 % -os, vagy azt m eghaladó m érték ű csökkenése esetén ÁBTL /7/1966 /19

20 c) Elbocsátással, illetve tartalék állo m án y b a helyezéssel, a nyu g állom ányba helyezés feltételeinek hiányában: - jogerős bírói ítélet alapján, - fegyelm i fenyítésként, - tiszti becsületbíróság jav aslatára, - m ás m inisztérium hoz, szervhez történő átadás m iatt, - egészségügyi okok következtében szolgálatra alk alm atlan ság m iatt, - átszervezés m iatt, - nem m egfelelő m inősítés esetén szolgálatra alkalm atlanság m iatt (a polgári életbe tö rténő átadással), - rendfokozatról való lem ondás m iatt, - próbaidős szolgálatból alkalm atlanság m iatt, - saját kérelem re. 2. Eljárás nyugállományba helyezésnél. a) 25 év szolgálati idővel rendelkező esetében: életév betöltése esetén - am ennyiben a szolgálatban való visszatartást nem rendelték el - a közvetlen elöljáró három hónappal előbb közölje a beosztottal a nyugállom ányba helyezés idejét, hívja fel figyelm ét a szolgálati időbe be nem szám ított m unkaviszony igazolásához szükséges okm ányok beszerzésére és készítse el a nyugállom ányba helyezési javaslatot életév betöltése előtt a BM Felülvizsgáló Orvosi B izottság vélem énye alapján egészségügyi okok m iatt szolgálatra alkalm atlanná vált beosztottat M unkaképesség Csökkenést Vélem ényező Orvosi Felülvizsgáló B izottság elé kell ren delni. Ha a m unkaképesség csökkenése eléri, vagy m eghaladja az 50% -o t, az elöljáró tegyen javaslatot- a nyugállom ányba helyezésre. A javaslathoz csatolni kell a BM FÜV Bizottság és a MUCSÖ h atáro zatát. K atonai állom ányú beosztott leszerelése, m ás szervhez való átad ása 25 évi szolgálati idő u tá n csak nyugállom ányba helyezéssel tö rtén h et. Az egészségügyi okból, vagy egyéni elbírálás alap ján önh ib á já n k ívül nyugállom ányba helyezett beosztott, akinek szolgá- Á B T L /7/1966 /

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM 1. oldal 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-,

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

T/3783. számú törvényjavaslat. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3783. számú törvényjavaslat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2015. március

Részletesebben

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról*

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* 5220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 57. szám 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* Magyarország a rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi július hó 12-én.

A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi július hó 12-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZO LG Á LA TI H A SZN Á LA TR A! 10-21/11/A /1969. A 11/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi július hó 12-én. Ezen utasítás vonatkozik valamennyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-.../2013. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Jóváhagyom! Dr. Bardócz Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged 2013.

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

Nyomtatás. A vállalkozói körben az e-kereskedelem m el összefüggő kérdések közül szám unkra az alábbiak lényegesek:

Nyomtatás. A vállalkozói körben az e-kereskedelem m el összefüggő kérdések közül szám unkra az alábbiak lényegesek: Nyomtatás Az e-kereskedelem 2012.05.03. Bevezető Az elektronikus kereskedelemnek két m arkánsan elkülöníthető m egjelenési form ája van, m ely egyszersm ind két elkülöníthető adózói kört jelöl ki. Az e-kereskedelem

Részletesebben

Hogyan lehetek szerződéses katona?

Hogyan lehetek szerződéses katona? Hogyan lehetek szerződéses katona? magyar honvédség 1. TÁJÉKOZTATÓ A ben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. HOGYAN LEHETEK SZERZŐDÉSES KATONA? Tájékoztató a

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA H k.8 / B E L Ü G Y M IN I S Z T É R IUM 1 9 7 8 ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 10 2 7 /6/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/II. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 38-28/5/1972. A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

A megbízottak, avagy a láthatatlan légió

A megbízottak, avagy a láthatatlan légió Kónyáné Kutrucz Katalin A megbízottak, avagy a láthatatlan légió A Kádár-kori Belügyminisztérium (BM) III. Főcsoportfőnökségének munkáját számtalan ember segítette kívülről. Közülük a közbeszédben ügynöknek,

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG Tartalma: 2015/1 Tájékoztató 2015/2 Jelentkezési lap 2015/3 Útmutató a jelentkezési egységcsomag kitöltéséhez 2015/4 A rendészeti szakközépiskolák

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben