Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai"

Átírás

1 Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált oktatása-nevelése terén. Akik a hagyományos frontális oktatással szakítva a differenciáló, a tanulók együttműködésére és eltérő képességeire építő tanulásszervezési eljárások alkalmazását választják. Akik készek megújulni, elfogadni a változást és képesek változtatni. Készek team munkában, együttműködve dolgozni, az új ismereteket a mindennapi pedagógiai munkába beépíteni, a megszerzett tudásukat továbbadni. Akik napi munkájuk során biztosítják a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést minden gyermek számára. Szól mindazoknak, akik az együttnevelésben érintettek: a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak, a gyermekek/tanulók szüleinek, a vizsgáló és fejlesztő szakembereknek, orvosoknak, egyéb szakmai szervezeteknek, oktatásirányítóknak, szakértőknek. E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai, akik Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című uniós projekt megvalósítói. Intézményeiknek a gyakorlatban jól működő szolgáltatói rendszerük van, a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás terén jelentős feladatokat látnak el, jól követhető, minta értékű jó gyakorlatokkal rendelkeznek. Képzések nyújtásával, a standardizálás segítésével a meglévő igények kielégítése mellett bővítik szolgáltatásaik körét és alkalmasak a referencia intézményként való működésre. Szakmai épülésére váljék Mindenkinek. Kölesné Németh Mária szakmai vezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A projekt megvalósítása a konzorciumi intézményekben 2.1. Zuglói Benedek Elek EGYMI 2.2. Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 2.3. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda 2.4. Zuglói Logopédiai Intézet 2.5. Korai Fejlesztő Központ, Fecskefészek Bölcsőde 3. Zárszó 2

3 1. Bevezetés Nekünk nem egy óvón fölénk boruló ernyőre, hanem olyan világra van szükségünk, amelyben képesek vagyunk élni. Uwe Frehse A Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok összegzéséről készült jelen tanulmányunk. A rendelkezésünkre álló információk szolgáltatták az alapot, melynek során az intézményi, területi, regionális adatokat összegyűjtöttük, elemeztük és értelmeztük. A stratégiai tervezés szempontjából fontos területekre vonatkozóan az elérhető és releváns dokumentumokon és adatokon kívül az érintett intézmények képviselőinek véleménye, álláspontja is megjelenítésre került. A projekt konzorciumi formában valósult meg, a konzorcium tagjai: - Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda - Zuglói Logopédiai Intézet - Korai Fejlesztő Központ, Fecskefészek Bölcsőde A projekt megvalósítása során és a fenntartási időszakban a konzorcium tagjai a kompetencia területükön belül nyújtanak segítséget egymásnak a szolgáltatások fejlesztésében, kiépítésében és működtetésében. Kiegyenlítettebb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak a hálózatba szervezett intézmények a projekt 3

4 eredményeképpen. Képzések nyújtásával, a standardizálás segítségével a meglévő igények kielégítése és a szolgáltatások körének bővítése a korai fejlesztés, konduktív pedagógia, utazó gyógypedagógus hálózat, gyógytestnevelés, pedagógiai tanácsadás kiépítése és fejlesztése, valamint a referencia intézményként való működés megvalósítása a projekt hozama. A konzorcium tagjai Budapest délpesti régiójában helyezkednek el, az együttműködés kiindulópontját az egymástól tanulás lehetősége és az azonos problémák megléte jelentette. A Budapest Főváros XIV. kerület mutatói alapján megállapítható, hogy az elmúlt 10 évben lassú fogyás figyelhető meg, tehát a természetes fogyás folyamata érvényesül ben lakosa volt a kerületnek. A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint a kerületben a 100 családra jutó gyermekek száma 81, de ebből csak 40 a 15 évesnél fiatalabb. A vizsgált területen a gyermeklétszám jelentős csökkenése a születési adatokat figyelembe véve - nem valószínűsíthető. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma egyfajta állandóságot mutat, a tanulónépesség 4,01 %-a tartozik ebbe a körbe. A jogszabályi változások miatt nehéz összehasonlítani a 10 évvel ezelőtti adatokat a jelenlegiekkel, de közel azonos számú sajátos nevelési igényű gyermeket kell ellátni. A változás annyiban figyelhető meg, hogy egyre növekszik az integráltan ellátottak száma, a hátrányos szociális helyzetű, alacsonyabb tanulási hajlandóságú, speciális pedagógiai módszereket igénylők aránya. A közoktatás rendszerében a tartós mélyszegénységen élő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a kitörés lehetőségét nem kapják meg, ha nem jutnak hozzá a megfelelő, speciális segítséghez, ha a rendszer már a legalsó szintektől kezdve különböző csatornákon át elkülöníti vagy kirekeszti őket, megfosztva ezzel őket a normális fejlődés lehetőségétől. Esetükben az iskola nemhogy csökkentené a különbségeket, de még növeli is: akinek az otthoni szocializációja nem megfelelő, az már iskolás korában kirekesztődik a jövő középosztályából. A közoktatás célja a 4

5 gyermek teljes személyiségének, képességeinek, ismereteinek szolgálata, ha kell egyénekre szabva. Ugyanilyen fontos az egyenlő bánásmód, melynek értelmében mindenkinek biztosítani kell, hogy a vele összehasonlítható gyermekkel azonos oktatásban részesüljön. A szociokulturális háttérre jellemző, hogy a felnőtt népesség iskolai végzettség tekintetében túlnyomórészt a legfeljebb nyolc általános iskolát végzettek körébe tartozik. A konzorciumi intézményekben valamennyi tanuló hátrányos helyzetű, mert értelmilegérzelmileg sérült. A tanulók jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű, az alacsony jövedelmi és fogyasztási szint, a rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsága miatt. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma más régiókhoz viszonyítva nem tér el az országos átlagtól, hasonló arányban fordul elő. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nagy szóródást mutatnak különböző régiókban, az átlagérték 3,7% az vizsgált területen 4,01%. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos szolgáltatói hálózatot a fenntartó önkormányzatok megkezdték kiépíteni. Olyan tartalmi és szerkezeti változásokat valósítottak meg, amelyek a közoktatási törvény által is preferáltak s valós szülői igényt elégítenek ki. A már kiépült szolgáltatásokat rendszerbe kell foglalni, és hálózatként működtetni. Az elmúlt évek statisztikái szerint az integráltan nevelt gyermekek száma az óvodákban nőtt, így felmenő rendszerben jelentkeznek majd az iskolarendszerben is. A térségben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását szolgáló intézményi rendszer túlnyomórészt kiépült, az igényekre válaszol. Azonban nem kellő hatékonysággal működik, tekintettel arra, hogy nem rendszerbe foglalva, hálózatszerűen működik és nem minden területre terjed ki a tevékenységi köre. A konzorciumi intézmények mikrotérségi közoktatási hálózatában betöltött szerepéről elmondhatjuk, hogy jelentős feladatot látnak el. 5

6 Zuglói Benedek Elek EGYMI alaptevékenységének területei a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált és integrált oktatása, a pedagógiai szak -és szakmai szolgáltatás elemeinek működtetése. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált és integrált oktatása, a pedagógiai szak -és szakmai szolgáltatás működtetése. Zuglói Logopédiai Intézet feladata a logopédiai ellátás az óvodákban és iskolákban. A Kőbányai Korai Fejlesztő Központ feladata, hogy a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekeinek konduktív és gyógypedagógiai ellátását bölcsődei keretek között és ambuláns formában biztosítsa, valamint a szülők számára gyógypedagógiai tanácsadást nyújtson, ami kiterjed a gyermek szűkebb és tágabb környezetében való integrációjára, az elsődleges életszíntérben való elfogadásra, elősegítve a későbbi társadalmi beilleszkedést. Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye feladata 8 évfolyamos gyógypedagógiai általános iskola működtetése autizmussal élő gyermekek számára, pedagógiai szakszolgálat egyes feladatainak ellátása, valamint szakmai szolgáltatás az autizmus területén. A régióban a hagyományosan működő pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatások: - tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, - nevelési tanácsadók, - továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadók, - pedagógiai intézetek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók együttnevelését segítő elérhető pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásokat: - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, - fejlesztő felkészítés, - logopédiai ellátás, 6

7 - konduktív pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés a konzorciumi intézmények nyújtják a vizsgált területen. Az autista gyermekek ellátását országos szinten segíti az Autizmus Alapítvány EGYMI. Az EGYMI feladata az integrált oktatás, az együttnevelés megvalósítása. A közoktatási törvény 33.. (12) alapján a következő pedagógiai szak és szakmai szolgáltatásokat látja el. Szakszolgálatok Gyógyped. tanácsadás, korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Logopédiai ellátás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Szakmai szolgáltatások Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, tov.képzésének önképzésének segítése Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Az EGYMI feladata továbbá - utazó szakember hálózat működtetése, - az intézmény keretén belül működhet óvodai vagy általános iskolai feladatot ellátó intézményegység, - valamint szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként megszervezhető a nevelési tanácsadás, a családsegítő szolgálat, az iskolaegészségügyi ellátás is. 7

8 1. ábra. A szegregáltan ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma a konzorciumi intézmények térségében szeptemberétől EGYMI- Benedek EGYMI- Móra EGYMI- Aut.Al. Log.Int. Korai fejlesztő tan.akad. ért.akad. autista halm.sérült beszédfogy. képzési kötelezett ifjúsági tagozat Megjegyzés: a Logopédiai Intézet által ellátott beszédfogyatékosok a Móra Ferenc általános Iskola logopédiai osztályainak (1-4. oszt.) tanulói, valamint a Napsugár Óvoda logopédiai csoportjának gyermekei. Ezen kívül 22 beszédfogyatékos tanuló jár a Németh Imre Általános Iskola logopédiai osztályaiba (1-2. oszt.), akiket az iskola saját logopédusa lát el. 2. ábra. Az integráltan ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma a konzorciumi intézmények térségében (2008. szeptember) tan.akad. beszédfogy. autista egyéb (F80-90) mozgássérült hallássérült korai f. kül.fogy-al 0 EGYMI- Benedek EGYMI- Móra EGYMI- Aut.Al. Log.Int. Korai fejlesztő 3. ábra. Integráltan nevelt-oktatott összes SNI létszám három évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében 8

9 EGYMI- Benedek EGYMI-Móra EGYMI- Aut.Al. Log.Int. Korai fejlesztő Személyi feltételek Az álláshelyek szakképzett gyógypedagógusokkal 100%-an betöltöttek valamennyi konzorciumi intézményben. Az EGYMIk-ben a kollégák többszakosak, az oligofrén szak mellett megtalálható a szurdo, tiflo, szomato, pszicho, logopédia szak. Az új terminológia szerint többen terapeuta szakosok. Az autista gyermekek ellátásához a kollégáknak speciális képzettségeik vannak. Több szakvizsgázott és másoddiplomás pedagógusaink vannak. Minden konzorciumban pedagógiai asszisztensek is segítik a munkát. Kollegáink a térségben nagy szakmai tudással rendelkeznek és számos speciális továbbképzésen vettek részt: diszlexia prevenció, diszkalkulia terápia, Sorobán, Gósy beszédpercepciós vizsgálat és terápia, Ayres, Delacato, BHRG, TSMT, Sindelar, fejlesztőpedagógia, logopédiai diagnosztika, drámapedagógia, projektpedagógia, a tanulók személyre szabott szöveges értékelése, együttnevelés, lépésről-lépésre óvodai program, személyiségfejlesztés zeneterápiával, Kokas-módszer, korai fejlesztés, Frostig elemek az óvodában, komplex művészeti terápia, EU-s pályázatíró tanfolyam, változáskezelő tréning, vizuális kultúra, differenciált tanulásszervezés,hatékony tanulói megismerés stb. Tárgyi feltételek 9

10 Az előírt kötelező minimális eszközfelszerelés mindenhol biztosított. Fejlesztési területenként és a korosztálynak megfelelően igyekszünk az igényeket kielégíteni. Pályázati úton a Zuglói Benedek EGYMI-ben eszközkölcsönzést is létrehoztuk. A speciális igények kielégítését jelen pályázat által kívánjuk megvalósítani. A szolgáltatási kör bővítése a gyermekek/tanulók egyéni szükségleteinek és a szülői igényeknek megfelelően megkezdődött az elmúlt időszakban. A Zuglói Benedek Elek EGYMI a Fenntartó támogatásával a HEFOP program keretén belül megkezdte a befogadó intézményekkel közösen kiépíteni az inkluzív nevelési környezetet. Kiépítette az utazó tanári szolgáltatást, együttműködési megállapodások segítségével intézményközi szakmai team megbeszéléseket, valamint kerületi szintű utazó tanári munkaközösséget működtet. A HEFOP keretében kifejlesztett jó gyakorlatai: szülői klubok, módszertani klubok, mozgáskotta az óvodában, németh-mozgásmodell az iskolában, projektmódszer bevezetése a tanórákon, báb-érzelem-zene-siker projekt oktatás alsó tagozaton majd felmenő rendszerben, a kompetencia alapú oktatás matematika, szövegértés alsó tagozaton és felmenő rendszerben, szociális és életvitel felső tagozaton, valamint az óvoda-iskola átmenet területén, az integrációs tábor és gyermeknap, Ayres terápia, lovas terápia, állatasszisztált terápia, feladatbank, team-megbeszélések, hospitálások, belső képzések, továbbképzések, módszertani napok, szakmai műhelyek, konferenciák - Zuglóban jelenleg is működő programok. A megkezdett tevékenységek folytatódnak. A Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda tevékenységi köre is folyamatosan bővült. A szakiskolai előkészítést, a fejlesztő felkészítést a szülői igényekre válaszolva építették be az intézmény működésébe. 10

11 A Zuglói Logopédiai Intézet a feladatai ellátása során kijárásos és intézeti ambuláns formában valósította meg az intenzív, speciális logopédiai fejlesztést. Így minőségileg megváltozott új logopédiai hálózat jött létre, melyben az egyszerűbb eseteket helyben kezelik, a súlyosakat kombináltan, vagy specializálva. Az Autizmus Alapítvány EGYMI 2000/2001. tanévtől Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik, vállalva képzési kötelezett, integrált és korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását, valamint egyéb szakszolgálati feladatok, illetve szakmai szolgáltatás ellátását az autizmus területén. Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Fecskefészek Bölcsőde Korai fejlesztő Központ 2008-ban kezdte meg működését. A megnövekedett igényre és a szakmai szempontokra adott választ a Fenntartó az intézmény átalakításával. Az esélyteremtéshez, az eredményes társadalmi beilleszkedéshez az egyik legfontosabb tennivaló, hogy az iskola kezelni tudja az egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat. Az integrációs szemlélet és a személyiségközpontú pedagógia a közoktatás fókuszába került. A projekt fejlesztési célkitűzései voltak: - Többoldalú intézményi, szakmai és szakmaközi együttműködéssel hozzájáruljon a befogadó közoktatási rendszer megvalósításához a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak, a gyermekek/tanulók szüleinek felkészítésével, akkreditált és legitimált képzések nyújtásával. - Kialakítsa és segítse a jól működő szolgáltatási rendszer beépülését a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, megteremtve ezzel az együttnevelés hatékony megvalósulását. 11

12 - Az inkluzív tanulási környezet kialakításával, valamint a kompetencia alapú oktatással hozzájárul minden egyes gyermek/tanuló egyéni képességeinek és adottságainak maximális kibontakoztatásához, sikeres iskolai előrehaladásukhoz, javítja a továbbtanulási és a munkaerő-piaci esélyeiket, elősegíti a társadalmi beilleszkedésüket, és csökkenti az oktatási esélyegyenlőtlenségeket. Közvetlen célok: Intézményközi hálózat kiépítése a régióban a Zuglói Benedek EGYMI vezetésével, mely alkalmas - a projektben közvetlenül és közvetve résztvevő intézményekben a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra terjesztésére, a speciális eszközök használatára, - egységes standardok alapján a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatások beépítésére a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, - a modell értékű, jó gyakorlatok átadására és a napi gyakorlatba való beépítésére, - az információk megfelelő áramoltatására, mely által időben és minden érintetthez eljut az aktuális információ, - az integráció valamennyi érintett résztvevőjének (fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők, egyéb szakemberek) felkészítésére akkreditált és legitimált képzések által a hatékony együttműködés és a szemléletváltás tekintetében, - az együttműködési folyamatban, annak minden területén a minőségi munkavégzés mindennapi gyakorlására, szem előtt tartva a gyermekcentrikusságot és partnerközpontúságot, - az inkluzív tanulási környezet kialakítására, a belső (az iskola épülete, helyiségei, termek berendezése, fejlesztő eszközök, taneszközök, szülőkkel való együttműködés) és külső (együttműködő partnerek) környezet figyelembe vételével, az intézményi dokumentumokba (alapító okirat, nevelési és 12

13 pedagógiai program, helyi tanterv, munkatervek, tanmenetek, továbbképzési terv, minőségirányítási program, esélyegyenlőségi program, SZMSZ ) való beépítésével, a pedagógusok felkészítésével a kompetencia alapú, differenciáló oktatás alkalmazására, - az Educatio Kht. által nyújtott és egyéb szakmai anyagok megismertetésére és azok alkalmazására. A konzorcium megvalósult programja: Létrejött egy olyan együttműködő intézményi hálózat a konzorcium intézményei és a konzorcium által elért többségi intézmények között a régióban, mely erősíti az EGYMI-k pedagógiai szak és szakmai szolgáltató jellegét a meglévő szolgáltatások fejlesztésével és újak kialakításával az egységes standardoknak való megfelelés által, lefedve ezzel a fogyatékossági típusok lehető legszélesebb körét a korai fejlesztéstől az általános iskola befejezéséig, valamint a továbbtanulás segítése érdekében a szakiskolákkal együttműködve a továbbtanulók utógondozása által. Az integráció valamennyi résztvevőjének folyamatos felkészítése akkreditált és legitimált képzések által az inkluzív, pedagógiai környezet kialakítására; a differenciálást, kompetencia alapú oktatást segítő speciális módszerek és eszközök ismeretére és alkalmazására; a tanulók hatékony ismeretére, egyéniesített oktatásukra nevelésükre. A szolgáltatást nyújtó intézmények egyenrangú kapcsolatban vannak a szolgáltatást igénybe vevő intézményekkel és a kompetencia területükön belül elérhetővé teszik szolgáltatásaikat valamennyi partner számára. Biztosítják az egyenlő elérhetőséget a partnerek számára, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést minden gyermek számára. A projekt elsődleges célcsoportja a konzorcium tagjainak pedagógusai illetve a hálózat során létrejövő befogadó intézmények pedagógusai. Másodlagos célcsoport az általuk ellátott gyermekek illetve szüleik, akik haszonélvezői lettek a bővített szolgáltatásoknak. Itt jelentek meg a heterogén szakmai szervezetek munkatársai is. 13

14 A szak és szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai a befogadó intézmény pedagógusaival közösen tudnak csak megfelelni az elvárásoknak. Ehhez szükséges a szolgáltatások bővítése, a pedagógusok megtámogatása képzésekkel és tanácsadással az egységes szolgáltatási színvonal kiépítésében és fenntartásában. A létrehozott fejlesztések a támogatások megszűnte után tovább fognak működni, mert az intézmények dokumentumaiba beépítve a Fenntartó biztosítja a szükséges erőforrásokat a mindenkori éves költségvetésében. A megvalósítás során környezettudatos és költségkímélő módszereket alkalmazunk, így a fenntarthatóság is megvalósítható lesz hosszú távon. A projektmenedzsment környezetvédelmi szempontokat figyelembevevő módszereket alkalmaz. Honlapot üzemeltet, melyen a szakmai anyagok elérhetők.. A konzorciumi tagok és a kiépült hálózat tagjai egymás közötti kommunikációjának egyik legfontosabb csatornája az elektronikus levelezés, így a papír indokolatlan felhasználása kiküszöbölhető. A fejlesztési program megvalósításakor a nevelési oktatási célok újragondolása, az egész életen áttartó tanulási képességek és kompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása kerül előtérbe, amely az elért eredmények fenntarthatóságát biztosítják. A projekt olyan előremutató módszertani és strukturális változásokat indít be, amely összhangban van a közoktatási rendszerrel, komplexitása biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságát. A bevont szakemberek a projekt lezárását követően rendelkezésre állnak az intézményekben, a tevékenységüket folytatni fogják. A fenntarthatóság biztosításához szükséges feladatok többségében beépülnek az intézmények pedagógiai programjaiba. A képzések segítségével a fenntarthatóság biztosításához szükséges képzett szakemberek száma biztosított lesz, rendelkezésre áll a szükséges képzett humánerőforrás. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése valamint az integrált oktatás- nevelés módszertanának megismertetése és azok alkalmazása segíti a hatékony 14

15 oktatási munkát, a hátrányos helyzetűek eredményes iskolai karrierjét, a képzett pedagógusok jelenléte az intézményekben biztosítja a tartós hatást. Elsajátítják és alkalmazzák a szakemberek az együttműködési technikákat. Hosszútávon működőképes, jó kommunikációs stratégia kerül bevezetésre. A minőségirányítási, értékelési rendszer működtetése a folyamatos fejlesztés biztosítéka. A szakmai fenntarthatóság kulcskérdése, hogy kialakuljanak és működőképessé váljanak az egységes szemléletet képviselő szervezetek mellett a kommunikációs csatornák, az együttműködő szakemberek, partnerszervezetek, intézmények hálózata. Az intézményi koordinátorok részvételével Módszertani Klub alakul, amely hosszútávon segíti a hálózat működtetését, az ismertség növelését és a szakemberek eredményes együttműködését. Az EGYMI szak- és szakmai szolgáltató jellegének erősítésével az egységes standardoknak való megfelelés által a felhalmozott gyógypedagógiai szakmai tudás egységesen fog megnyilvánulni a befogadó iskolarendszerben a vizsgált területen. A minőségi szolgáltatások nyújtásával sikeresebbé válik a befogadás, mely megmutatkozik a tanári attitűdökben, a mindennapi pedagógiai gyakorlatukban, a kompetenciák megfelelő alkalmazásában, a folyamatos megújulásra való képességben, az együttműködésben. A team-ben való közös gondolkodás és együttműködés megszokottá, természetessé válik, amely a hatékonyságot fokozza. A minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosított lesz minden gyermek számára. Az esélyteremtés növelésével csökkenek az akadályok, színvonalasabbá válik a tanulástanításszervezés. A preferált integrációs modellek a képzéseken ismertté válnak és beépülnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba. A probléma-felismerésben a vizsgált területen a pedagógusok képzettséget szereznek és a már működő és újonnan kifejlesztett szakmai szolgáltatásokkal teljes mértékben le tudják fedni az igényeket és szükségleteket. Hatékonyabbá válik az EGYMI a helyben nyújtott szolgáltatásokban és a kapcsolatrendszer fejlesztésével nyitott, támogató partneri rendszer alakul ki. 15

16 Az inkluzív tanulási környezet kialakításával, valamint a kulcskompetenciák figyelembe vételével a tanulás-tanítás folyamata tudatosabbá válik és hozzájárul minden egyes gyermek/tanuló egyéni képességeinek és adottságainak maximális kibontakoztatásához, sikeres iskolai előrehaladásukhoz. Javítja a továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyeiket, elősegíti társadalmi beilleszkedésüket és csökkenti az oktatási esélyegyenlőtlenségeket. A gyermekek/tanulók személyisége a segítő, motiváló, elfogadó légkörben kinyílik, magabiztosabbá válik, önértékelésük reálisabb lesz, konfliktuskezelő stratégiákat sajátítanak el, megtanulnak harcolni, fejlődik az alkalmazkodó képességük. A mindennapi élet és tanulás során kreatívabbak lesznek. Szocializációjuk magasabb szintet ér el, így szociális viselkedésük fejlettebbé válik, könnyebben megtanulnak együtt élni a saját másságukkal, könnyebben elsajátítják a társadalmi érintkezés megszokott formáit. A speciális intézményektől távolabb élő gyermekeknek sem kell elszakadniuk családjuktól, megszokott környezetüktől a megfelelő fejlesztés érdekében. A kiépült szolgáltatási rendszer biztosítja, hogy a gyermek/tanuló a napirendbe építve kapja meg az ingyenes, kötelezően járó szolgáltatást. A hálózatban való működés lehetővé teszi, hogy a lehető legkiválóbb szolgáltatást kapja meg a gyermek a szükségletének megfelelően, a gyógypedagógiai szakma minőségi szolgáltatássá válik. A hálózatkoordinációs központ segítségével az együttműködés eredményesebb lesz, az intézmények közötti kapcsolat segít a közös pontok megtalálásában, s a feladatok napra kész megoldását biztosítja. Az integrált és szegregált nevelés egyre eredményesebbé válik, a minőségi szakmai munka, szakmai szolgáltatás biztosított lesz. A megvalósult képzések elősegítik, hogy a többségi intézmények munkatársai tájékozottabbak legyenek a sajátos nevelési szükségleteket tekintve, az autizmus területén is, így elfogadóbbak lesznek és a szokatlan viselkedések miatt nem utasítják el a gyermekeket. Az iskolavezetés és az intézményfenntartók nyitottabbá, befogadóbbá válnak, megfelelő ismeretekre tesznek szert, mely nagyban hozzájárul a személyi és tárgyi feltételek biztosításához. 16

17 A fenntarthatóságot biztosítja, hogy az új szolgáltatások bekerülnek az alapító okiratokba és az intézményi alapdokumentumokba, a már működő szolgáltatások pedig tovább fejlesztve minőségibb szinten működnek. A projekt céljaiban kapcsolódik a TÁMOP 3.1.1; projektekhez, így a projekt minden tevékenysége komplex módon tud érvényesülni és kiterjed a sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek növelésére, az inkluzív nevelés támogatására. 2. A projekt megvalósítása a konzorciumi intézményekben 2.1. Zuglói Benedek Elek EGYMI Az intézmény bemutatása 17

18 2.2. Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Az intézmény bemutatása Az Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Magyarország első olyan közoktatási intézménye volt, melyet kifejezetten autizmussal élő gyermekek, tanulók sérülés-specifikus ellátására hoztak létre 1989-ben. Az országban működő autizmus-specifikus ellátást nyújtó intézmények zömmel az itt kidolgozott modellt adaptálták az elmúlt években. Napjainkban az EGYMI országos modell intézményként működik, valamint gyakorlóhelyet biztosít különböző tanfolyamok és felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Így többek között az először 2009-ben indított, az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar Autizmus spektrum zavarok gyógypedagógiája szakirányú továbbképzési szakán tanulók is itt végzik szakmai gyakorlatukat. Az EGYMI az Autizmus Alapítvány többi intézményegységével szoros együttműködésben látja el munkáját. Az Autizmus Alapítvány által létrehozott komplex modellben a családok ellátása a diagnózistól az iskolai ellátáson keresztül a felnőttkorig, az egészségügyi, szociális és oktatási aspektusok egyidejű figyelembe vételével valósul meg. (további információk: 18

19 Fontos szakmai eredményeink Szakértőink aktívan részt vettek a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve autizmusra vonatkozó fejezetének kidolgozásában. Az intézmény működésének első tíz évében megszülettek az autizmussal élő gyermekek, tanulók speciális tantervei, melyek az OKI tantervi adatbankjába került. A jogszabályi változásokat követve a pedagógiai program és helyi tanterv legutóbbi módosításakor az értelmileg akadályozott tanulók számára kiadott kerettantervet 1-8. évfolyamig, az enyhe fokban értelmi sérült tanulók számára kiadott kerettantervet 1-8. évfolyamig, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveit vettük figyelembe. A tanterv az Autizmus Alapítványnál folyó munka jelenlegi fázisát tükrözi, folyamatos fejlesztés alatt áll. Az intézmény a 2000/2001. tanévtől működik Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként, vállalva képzési kötelezett, integrált és korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását, valamint egyéb szakszolgálati feladatok, illetve szakmai szolgáltatás ellátását az autizmus területén. Ennek megfelelően a következő három alapvető intézményegység működik: 8 évfolyamos gyógypedagógiai általános iskola Szakszolgálat (korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, integráció támogatása) Szakmai szolgáltatás az autizmus területén: az autizmussal kapcsolatos tapasztalatok átadása szakemberek, hallgatók és szülők számára. Folyamatosan, igény és kapacitás szerint nyújtott szakmai szolgáltatások: Autizmus-specifikus pedagógiai módszerek megismertetése szakemberekkel. Gyakorlati képzés színterének biztosítása gyógypedagógus, védőnő és pszichológus asszisztens hallgatók számára az érvényes szerződéseknek megfelelően. Segítségnyújtás szakdolgozatok elkészítéséhez. Tájékoztatás speciális autista csoportok szervezésének jogi és szakmai feltételeiről. 19

20 Az intézményben adaptált és kidolgozott tantervek, mérőeszközök, tananyagok, taneszköz minták bemutatása. Autizmussal kapcsolatos szakirodalom ajánlása, a szakmai könyvtár anyagainak rendelkezésre bocsátása. Szakmai információk és tanácsadás autizmussal élő gyermekek nevelésénekoktatásának lehetőségeiről. Speciális autista csoportok helyszíni szupervíziója. Az Autizmus Alapítvány többi szakmai egységével együttműködésben szakmai napok, tanfolyamok szervezése. Integrációt vállaló többségi és gyógypedagógiai intézmények szakmai támogatása, igény esetén helyszíni tanácsadás és szupervízió biztosítása. A szolgáltatások igénybevételének leggyakoribb formái: Hospitálások, konzultációk, tanácsadások igénybe vétele előre egyeztetett időpontokban. A portál szakmai anyagainak, ellátórendszerre vonatkozó adatainak letöltése. Konzultáció telefonon, elektronikus és hagyományos levelezés útján. Gyakorlatok szervezése az intézmény csoportjaiban. Az intézmény szakembereinek helyszíni látogatása, melynek keretében különböző témájú előadásokat és helyszíni szupervíziót biztosítanak. Szakmai napok szervezése az autizmus területén dolgozó szakemberek számára. A célcsoport és az intézménybe járó tanulók bemutatása Az autizmus spektrum zavar lényege a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek minőségi károsodása, mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmussal élő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív deficit, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen 20

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY NYÍREGYHÁZI BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2014. 1 I. Nevelési Program Úgy érezzük,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere

Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere 2010. április Készült az OKM és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek:

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek: 63 A.S.N.P. 5. AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 5. REVÍZIÓ Autizmus Centrum Kecskemét 1997-2001-2004.-2006.-2010.-2012.-2013.

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához

Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Kisokos - sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléséhez-oktatásához Felhasznált jogforrások: 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

DOBORJÁNI FERENC NEVELÉSI OKTATÁSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DOBORJÁNI FERENC NEVELÉSI OKTATÁSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DOBORJÁNI FERENC NEVELÉSI OKTATÁSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Preambulum...8 2. Intézmény önmeghatározása...9 2.1 Az intézmény nevelésfilozófiája...9 2.2 Az

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK. Útmutató a szakértõi bizottságoknak

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK. Útmutató a szakértõi bizottságoknak HORVÁTH MIKLÓS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA Útmutató a szakértõi bizottságoknak A tanulási akadályozottság fogalma Bár az utóbbi idõben elég sok cikk, tanulmány foglalkozik

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben