Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között"

Átírás

1 2 Üzemi megállapodás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

2 3 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli Dr. Benkár József főjegyző, továbbiakban: Hivatal), másrészről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói (Eger, Kossuth L. u. 9. sz., képviseli: Király Tamás üzemi megbízott, továbbiakban: Munkavállalók) együttesen Megállapodó felek között az alábbi tartalommal: Megállapodó felek a október 31-én kötött Üzemi megállapodás felülvizsgálata nyomán a bekövetkezett változásokra tekintettel megállapodnak, hogy a Hivatalnál nem köztisztviselőnek minősülő munkavállalók az alábbi pontokban biztosított juttatásokban részesülnek: 1. Szociális támogatás A Hivatal munkavállalója - kérelemre szociális támogatásban részesülhet. A szociális támogatás mértékét az irodavezető javaslatára a Főjegyző állapítja meg. A szociális támogatás mértéke esetenként legfeljebb a köztisztviselőkre érvényes illetményalap kétszerese. Ugyanazon munkavállaló részére szociális támogatás naptári évenként legfeljebb két alkalommal adható. A szociális támogatás iránti igényt nyomtatványon az véleményével ellátva a Jogi Irodához kell benyújtani. A szociális támogatás vonatkozásában rendkívüli eseménynek számít: - házasságkötés, - gyermek születése, - 21 napot meghaladó kórházi kezelés, - 30 napot meghaladó keresőképtelen állapot, - Országos Orvosszakértői Intézet által megállapított munkaképesség csökkenés, - a család kritikus helyzete, - a munkavállaló közeli hozzátartozójának halála. A támogatás kifizetésével, nyilvántartásával összefüggő feladatokat a Pénzügyi Iroda látja el. 2. Temetési támogatás Temetési támogatás illeti meg az elhunyt munkavállaló örököseit. A kérelmet a Jogi Irodához kell benyújtani, melyhez csatolni kell az elhunyt munkavállaló halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

3 4 A temetési támogatás folyósításával és nyilvántartásával összefüggő feladatokat a Pénzügyi Iroda látja el. Nem jár temetési támogatás, ha az elhunyt munkavállalót az önkormányzat a közszolgálat halottjának nyilvánította. Amennyiben az önkormányzat az elhunyt munkavállalót a közszolgálat halottjának nyilvánította, úgy a temetéssel járó indokolt kiadást az önkormányzat fedezi. A temetési támogatás összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa. 3. Étkezési hozzájárulás A hivatal munkavállalói választásuk alapján természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosultak, kivéve azt az időtartamot, amelyre a munkavállaló illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A természetben nyújtott étkezés, illetve az étkezési utalvány havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke. Amennyiben a jogviszony hó közben létesül, étkezési hozzájárulásra a munkavállaló a következő hónaptól jogosult. 4. Üdülési hozzájárulás A hivatal munkavállalói pénzben vagy üdülési csekkben igénybe vehető, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű üdülési hozzájárulásra jogosultak. A munkavállaló az előzőek szerint megjelölt üdülési hozzájárulási formából választhat. A munkavállalónak minden év március 31-ig kell eldöntenie, hogy mely hozzájárulási formát választja. Üdülési hozzájárulás azt a munkavállalót illeti meg, akinek határozatlan, vagy egy évnél hosszabb határozott időre létesült jogviszonya az adott naptári évben legalább 6 hónapon át áll fenn. Nem illeti meg az üdülési hozzájárulás a munkavállalót, ha az adott naptári évben jogviszonya 6 hónapot meghaladóan szünetel. Az üdülési hozzájárulást a munkavállaló jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén nem kell visszafizetnie. 5. Illetményelőleg Illetményelőleg felvételére az a munkavállaló jogosult, akinek jogviszonya a Hivatalban legalább 6 hónapja fennáll. Határozott idejű kinevezés esetén a munkavállaló akkor részesíthető illetményelőlegben, ha kinevezésének időtartama a 6 hónapot meghaladja.

4 5 A munkavállaló illetményelőleget nyomtatványon az abban megjelölt kötelezettség vállalásával igényelhet. Illetményelőleg iránti kérelmet a Főjegyzőnek címezve a Jogi Iroda vezetőjéhez kell benyújtani. Az illetményelőleg iránti kérelmekről a Főjegyző dönt. Az illetményelőleg mértéke a mindenkori minimálbér havi összegének ötszöröse, mely legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség mellett vehető igénybe. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállásának időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni. Az illetményelőleg igénylésről a Pénzügyi Iroda köteles nyilvántartást vezetni, megjelölve benne az illetményelőleg összegét, a lejárat dátumát. 6. Munkáltatói lakáscélú támogatás A Heves Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a lakáscélú hitel (továbbiakban: hitel) céljára elkülönített keret áll rendelkezésre. A hitel kezelésével kapcsolatos feladatok, ideértve a bankszámla feletti önálló rendelkezési jog is, a Pénzügyi Iroda feladata. A hitel folyósítására rendelkezésre álló pénzeszközöket az OTP Bank Rt. Északmagyarországi Régió Egri Igazgatóságánál nyitott számlán kell kezelni. A lakáscélú hitel formája, mértéke Kamatmentes hitel nyújtható a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakás tekintetében az alábbi célokra: Kamatmentes hitel nyújtható: a/ munkavállaló tulajdonába kerülő lakás, lakóépület (továbbiakban együtt: lakás) - építéséhez, - vásárlásához, - csere útján történő megszerzésénél az értékkülönbözet megfizetéséhez. A hitel mértéke Ft. b/ A munkavállaló tulajdonában lévő lakás - legalább 1 lakószobával való bővítéséhez, - műszaki, használati értéket növelő építési-szerelési munkával történő korszerűsítéséhez,

5 6 - közművesítéséhez. A hitel mértéke Ft. A hitel kamatmentes, a pénzintézeti kezelési és eljárási költség a munkavállalót terheli. A lakáscélú hitel nyújtásának feltételei Hitel nyújtható a munkavállaló résztulajdonában lévő lakás további tulajdoni hányadának megszerzéséhez. A munkáltatói lakáscélú támogatást az a munkavállaló veheti igénybe, aki a Hivatalnál legalább egy év jogviszonnyal rendelkezik. A munkavállaló a meghatározott jogcímek tekintetében többször is nyújthat be kérelmet, de a nyújtott hitel összege összesen a Ft-ot nem haladhatja meg. A fenti jogosultságok a munkavállalót egymás mellett illetik meg. Az egy munkavállalónak nyújtott, még vissza nem fizetett hitel állománya a Ft mértéket nem haladhatja meg. Amennyiben a munkavállaló a fennálló hiteltartozását egy összegben visszafizeti, illetve hiteltartozása lejárt, akkor újból jogosult hitel iránti kérelmet előterjeszteni. Lakáscélú hitel legfeljebb 10 évi törlesztési futamidőre nyújtható. A hitel igénylésének és a kérelmek elbírálásának szabályai A hitel iránti kérelmet a Főjegyzőnek címezve kell benyújtani az irodavezetőnél. A nyomtatványhoz mellékelni kell az előírt okmányokat. Az irodavezető a kérelmet véleményezi és továbbítja a Jogi Irodához. A Jogi Iroda a kérelmet előkészíti döntésre. A döntéselőkészítés során be kell szerezni a Pénzügyi Iroda nyilatkozatát a fedezet meglétéről. A hitel iránti kérelmek tárgyában a Főjegyző negyedévente dönt. A hitelben részesült munkavállalóval a Jogi Iroda a hitelszerződést köt 6 példányban. A hitelszerződésben rögzíteni kell azt, hogy a munkavállaló a/ milyen összegű hitelben részesült, b/ vállalja, hogy a hitelt a szerződésben meghatározott célra használja fel, c/ a hitel visszafizetéséig munkavégzéssel járó jogviszonyát nem szűnteti meg,

6 7 d/ amennyiben a munkavégzéssel járó jogviszonyát a munkavállaló lemondással szűnteti meg, vagy a munkáltató nem egészségügyi okból eredő alkalmatlanság miatti felmentéssel, elbocsátás, illetve bíróság ítélete alapján szűnteti meg, az igénybe vett hitel még ki nem egyenlített részét azonnal egy összegben visszafizeti. e/ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba, a tartozás kiegyenlítéséig a tulajdonába került, tulajdonában lévő elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Hivatal javára, f/ tudomásul veszi, hogy: - három hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén, - a hitelszerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználása esetén, - az írásban vállalt kötelezettségét házastársa, élettársa, gyermeke nem teljesíti a Főjegyző a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a még vissza nem fizetett hitelt a Hivatal javára egy összegben visszaköveteli. A Jogi Iroda az aláírt hitelszerződés minden példányát megküldi a Pénzügyi Igazgatóságnak, amely ebből záradékolás után az irattári és a személyi anyag példányát visszaküldi. A Pénzügyi Iroda a hitel folyósítására intézkedő rendelkező levelet és a szerződés 1 példányát megküldi az OTP Bank Rt. Észak-magyarországi Régió Egri Igazgatóságának, illetőleg gondoskodik a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről. A visszafizetés szabályai A munkavállaló a hitelt a folyósító pénzintézet útján, havi egyenlő részletekben a szerződésben meghatározott idő alatt köteles visszafizetni. A munkavállaló fizetési kötelezettségét a hitelszerződésben vállalt határidőknél rövidebb idő alatt is teljesítheti. Ha a munkavállaló a hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Főjegyző a szerződést felmondhatja, és a hitel még ki nem egyenlített részét a Hivatal javára egy összegben visszakövetelheti. A hitelszerződés felmondása esetén a munkavállaló tartozása kiegyenlítéséig, a még fennálló hitel összege után köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni. Nincs helye az egy összegben való visszakövetelésnek abban az esetben, ha a munkavállaló fizetési kötelezettségét neki fel nem róható okból nem teljesítette. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel járó jogviszonya nem ezen megállapodásban felsorolt módon szűnik meg, akkor a munkavállaló, elhalálozás esetén az örökös a hitelt változatlan feltételekkel törleszti vissza. Ha a hitelben részesült munkavállaló a hitel visszafizetését biztosító jelzálog joggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlant olyan személynek kívánja elidegeníteni, aki ebben a rendeletben szabályozottak alapján hitel igénylésére jogosult, akkor az új tulajdonos kérésére a jogügyletet a Főjegyző engedélyezheti abban az

7 8 esetben, ha az új tulajdonos a hitelt átvállalja és a változatlan törlesztési feltételeket elfogadja. Ha a hitelben részesült munkavállaló a tulajdonában lévő ingatlant másik ingatlanra kívánja elcserélni, vagy másik lakás megvásárlása céljából szeretné elidegeníteni, a jogügylethez a Főjegyző abban az esetben járulhat hozzá, ha a munkavállaló egyetértését adja a hitelt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a cserével, illetőleg adás-vétellel megszerzett ingatlanra történő bejegyzéséhez. A házassági vagyonközösség megszűntetése során a hitel még vissza nem fizetett részének átvállalását a lakásban maradó, hitel igénylésére e rendelet szerint jogosult, vagy nem jogosult házastárs kérésére a Főjegyző engedélyezheti. A támogatások visszakövetelésére jogviszony megszűnése esetén az esetleg változatlan feltételekkel való továbbtörlesztés lehetősége a korábbi munkáltató által biztosított támogatás átvállalása, továbbá a munkáltató javára bejegyzett tulajdonjog korlátozás (elidegenítési és terhelési tilalom) alóli felmentés iránti kérelem tárgyában a Főjegyző dönt. 7. Jutalmazás A Heves Megyei Önkormányzat éves költségvetésének eredményes teljesítése esetén a Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók egy havi munkabérüknek megfelelő jutalomra jogosultak, melyből az I. félév eredményes teljesítése esetén a jutalom fele fizethető ki részükre. 8. Törzsgárda jutalom 2 9. A ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok 1 1 Módosította: április 27-én kelt üzemi megállapodás módosítása Hatályos: május 01. napjától 2 Módosította: én kelt üzemi megállapodás módosítása

8 9 10. A 13. havi külön juttatás Mobiltelefon használat Jubileumi jutalom 1 Módosította: április 27-én kelt üzemi megállapodás módosítása Hatályos: május 01. napjától 2 Módosította: én kelt üzemi megállapodás módosítása

9 10 A munkavállalót 25, 30, 35, 40 és munkaviszonyban eltöltött idő után 2, 3, 4, 5 havi munkabérnek megfelelő jutalom illeti meg, melynek kifizetése a munkaviszonyban eltöltött idő betöltésének napján esedékes. 13. Balesetmentes vezetésért jutalom A Hivatalnál, illetve jogelődjénél legalább 3 év munkaviszonnyal rendelkező gépjárművezető részére Balesetmentes vezetésért oklevél adományozható, és az alábbi jutalom fizethető ki az esedékessége napján: km után 1 havi személyi alapbér km után 5 heti km után 6 heti km után 2 havi km után 3 havi km után 4 havi Élelmezési költségtérítés A kiküldetésben lévő munkavállalónak a Hivatal az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezésére, a kiküldetés tartamára az alábbiak szerint biztosítja az élelmezési költségtérítést (továbbiakban: napidíj). - A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap napra eső összegének 25 %-a. Kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni és azt 10 Ft-ra felkerekítve kell megállapítani. - A napidíj átalányban is elszámolható, ha a munkavállaló havonta rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembe vételével kell meghatározni. - A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 órát nem éri el. - Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a 4 órát nem éri el. 15. Bankszámla kezelési pótlék A munkavállalót munkabérének bankszámlára utalása és egyszeri felvétele miatt keletkezett többletköltsége fedezetére az SZJA törvényben meghatározott adómentes összeg évente megilleti.

10 11 Kifizetésére a január havi munkabérrel együtt kerül sor. 16. A helyettesítés szabályai Amennyiben a munkavállaló a munkáltatói intézkedés alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez és az eredeti munkakörét is ellátja, illetményen felül helyettesítési díj is megilleti a helyettesítés első napjától kezdődően. A munkavállalót a helyettesítési díj akkor is megilleti, ha tartósan távollévő munkavállalót helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el. Nem illeti meg a helyettesítési díj a munkavállalót, ha a helyettesítés ellátása rendes szabadság miatt vált szükségessé. A helyettesítési díj mértéke a helyettesítő munkavállaló illetményének legfeljebb 50%- áig állapítható meg. 17. A Megállapodó felek a munkavállalókat érintően a munkaidő és pihenőidő vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg: - A Hivatalban a takarítói, karbantartói, portai alkalmazottak és gépjárművezetők az alábbi munkarend szerint dolgoznak: Takarítók: óra, részfoglalkozásúak: óra Karbantartók: óra, péntek: óra Portaszolgálat: 12 órás váltásban az előre elkészített beosztás szerint. Gépjárművezetők: Külön vezénylés (menetlevél) szerint havi munkaidő keretben. Rendkívüli munkavégzés naptári évenként legfeljebb 300 óra időtartamig rendelhető el. 18. Védőruha- és védőfelszerelésre, valamint tisztálkodószer juttatásra jogosultak körét ezen Üzemi megállapodás melléklete tartalmazza. 19. Jelen Üzemi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. rendelkezései az irányadóak. Jelen Üzemi megállapodást Megállapodó felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtak. E g e r, március 1. Király Tamás Dr. Benkár József

11 12 Üzemi megbízott Főjegyző Egyetértek: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

12 13 1. sz. melléklet Védőruha, védőfelszerelés és tisztálkodószer juttatás Munkakör Védőruha Mennyiség TMK dolgozó gumicsizma 1 pár védőszemüveg 1 db védőkesztyű 1 pár gumikesztyű 1 pár Gépkocsivezető gumicsizma 1 pár védőköpeny 1 db védőkesztyű 1 pár Gépkocsivezető, rendez- látásjavító szemüveg 1 db vénytechnikus (a juttatás mértéke a mindenkori illetményalap 100%-a) Takarító gumikesztyű 1 pár védőszemüveg 1 db biztonsági öv (közös h.) 1 db Munkakör Tisztálkodószer Mennyiség TMK dolgozó pipereszappan 1 db/hó Ultra-derm 1 doboz/2 hó kézápoló 1 db/hó Gépkocsivezető pipereszappan 1 db/hó Ultra-derm 1 doboz/2hó Takarító pipereszappan 1 db/hó Kézápoló 1 db/hó

13 14 2. sz. melléklet SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Heves Megye Főjegyzője Helyben (anyja neve: ) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalója az Üzemi Megállapodás 1. sz. pontjában foglaltakra hivatkozva kérem a T. Főjegyző Urat, hogy részemre szociális támogatást nyújtani szíveskedjen. 1./ A 34. (5) bekezdése érelmében a kérelem indoka alapját szolgáló rendkívüli esemény: 2./ A támogatást kérő havi bruttó illetménye. Ft. 3./ A támogatást kérő részére nyújtott korábbi szociális támogatás: mértéke: időpontja: 4./ A támogatás odaítélésére irányuló irodavezetői javaslat: 5./ A támogatást megalapozó dokumentumok: E g e r, Tisztelettel: munkavállaló

14 15 Ft szociális támogatás kifizetését engedélyezem. E g e r, Heves megye Főjegyzője Kifizetve, nyilvántartásba véve: E g e r, Pénzügyi Iroda vezetője

15 16 K é r e l e m 3. sz. melléklet Illetményelőleg engedélyezésére I. Törzsadatok: A dolgozó neve: Adóazonosító szám: Lakcíme: Havi bruttó besorolási bér: Ft Igényelt illetményelőleg nettó összege: Ft A törlesztendő hónapok száma: hó Az első törlesztés időpontja: II. Kérelem indoklása: III. Engedélyezés: Javasolt nettó illetményelőleg: Ft dolgozó aláírása munkahelyi vezető Engedélyezett nettó illetményelőleg: Ft Az illetményelőleg kifizethető. Pénzügyi Iroda vezetője főjegyző Záradék: Alulírott tudomásul veszem, hogy a részemre folyósított illetmény előleg táppénz alapot nem képez. Az illetményelőleg levonása táppénzből is rendszeresen történik. Eger, dolgozó aláírása

16 17 4. sz. melléklet Heves Megye Főjegyzőjének E g e r Az 5/2003. (X. 31.) Főjegyzői utasítás alapján kérem, hogy részemre lakáscélú hitel folyósítását engedélyezni szíveskedjen. 1./ Személyi rész Kérelmező neve: Leánykori neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító jele: Munkahelye, beosztása: Lakcím: Havi bruttó keresete: Ft. Házastársa neve: Kérelmező és házastársa részére folyósított hitelek havi együttes törlesztő részlete:. Közös háztartásban élők neve, életkora, havi jövedelme: Jelenlegi lakáskörülménye: 2./ Az igényelt hitel összege: Az igényelt hitel összege: Ft, azaz. forint. A Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól (Heves Megyei Tanácstól) mikor, milyen célra, mekkora összegű hitelt kapott, jelenleg fennálló tartozása: 3./ A hitel felhasználásának célja: (Az építeni, vásárolni kívánt lakás leírása, tervezett beruházás ismertetése, stb.).

17 18 4./ Az igényelt hitel felhasználási célja: (A választ aláhúzással kell jelölni.) a/ lakásépítés b/ lakásvásárlás c/ lakáscsere értékkülönbözete d/ lakásbérlet használatbavételi díja e/ állandó lakáshasználat használatbavételi díja f/ tulajdonban lévő lakás - legalább egy lakószobával való bővítése, - közművesítése, - korszerűsítése. 5./ Fedezeti nyilatkozat: a/ A lakáscélú beruházás értéke: Ft b/ Állami támogatás: Ft Önkormányzati támogatás Ft Házastárs munkáltatói hitele: Ft Pénzintézeti hitel: Ft Saját erő: Ft Összesen: Ft c/ Igényelt hitel Ft 6./ A kérelem részletes indokolása: Kelt, igénylő aláírása

18 19 Csatolandó mellékletek a/ A 4/a.f. pontok esetében: - építési engedély (amennyiben engedélyköteles) - kivitelezői árajánlat - tulajdoni lap másolat b/ A 4/b,c, pontok esetében: - adás-vételi/csereszerződés, előszerződés - tulajdoni lap másolat c/ A 4/d,e. pontok esetében: - bérlet/állandó használati szerződés, előszerződés - tulajdoni lap másolat Kelt, vezető aláírása Engedélyezett kölcsön: Ft, azaz forint. Törlesztési idő: ( ) év. Kelt, Heves megye főjegyzője

19 20 5. sz. melléklet LAKÁSCÉLÚ HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Dr. Benkár József Heves megye főjegyzője) mint hitelező (továbbiakban: hitelező), másrészről (leánykori neve: anyja neve: szül. ideje: sz. alatti lakos) mint adós (továbbiakban: adós) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgálati Szabályzatról szóló 5/2004. (V. 28.) sz. Főjegyzői Utasítás alapján hitelező az adósnak céljából Ft, azaz forint összegű kamatmentes hitelt biztosít év alatt történő visszafizetés kötelezettsége mellett. 2. Az adós vállalja, hogy a/ nyújtott hitelt kizárólag az 1./ pontban megjelölt célra használja fel, b/ a támogatás igénybevételétől számított éven belül a jelen szerződés megkötésének napján a -nál fennálló munkavégzéssel járó jogviszonyát nem szűnteti meg, c/ amennyiben munkavégzéssel járó jogviszonyát az adós lemondással szűnteti meg, vagy a munkáltató nem egészségügyi okból eredő alkalmatlanság miatti felmentéssel, elbocsátás, hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel, illetve bíróság ítélete alapján szűnteti meg, az igénybe vett hitel még ki nem egyenlített összegét azonnal, egy összegben visszafizeti, d/ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tartozás kiegyenlítéséig a tulajdonába került, tulajdonában lévő ingatlanra az igényelt hitel erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal javára, e/ tudomásul veszi, hogy - 3 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén,- a hitel jelen szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználása esetén, - ha az 5/2004. (V. 28.) sz. Főjegyzői utasítás 45. pont (2) bekezdése alapján írásban vállalt kötelezettségét házastársa, élettársa, gyermeke határidőben nem teljesíti a Főjegyző a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a még vissza nem fizetett hitelt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal javára egy összegben visszaköveteli, f/ a kölcsön után fizetendő kezelési költséget, továbbá a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos pénzintézeti eljárás

20 21 költségét a pénzintézet felhívásában meghatározott összegben és módon köteles megfizetni. g/ a hitelszerződés megkötését követő hónap első napjától kezdődően év alatt havi egyenlő részletekben a hitelt visszafizeti. 3. Szerződő felek a hitelszerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a hitel esetleges visszakövetelésével kapcsolatos bírósági eljárásra az Egri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4. A szerződésben nem szereplő egyéb kérdésekben az 5/2004. (V. 28.) sz. Főjegyzői utasításban és más vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 5. A hitel felvételétől számított egy éven belül a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a dolgozónak írásban jelentést kell adnia. Kelt: adós hitelező Záradék: A fenti szerződés alapján nyújtott hitel összegét az adós által megnevezett pénzintézet számlájára átutaltam. Kelt: Pénzügyi Iroda vezetője

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 13/1999./VII.01./ számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 13/1999./VII.01./ számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek közszolgálati jogviszonya egyes kérdéseirõl Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA T é t V á r o s J e g y z ő j e Tét, Fő u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról

1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról 1998. évi 1. számú s z a b á l y z a t a lakáscélú támogatásról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39.

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben