Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemi megállapodás. a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal. Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között"

Átírás

1 2 Üzemi megállapodás a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozói között

2 3 ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli Dr. Benkár József főjegyző, továbbiakban: Hivatal), másrészről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói (Eger, Kossuth L. u. 9. sz., képviseli: Király Tamás üzemi megbízott, továbbiakban: Munkavállalók) együttesen Megállapodó felek között az alábbi tartalommal: Megállapodó felek a október 31-én kötött Üzemi megállapodás felülvizsgálata nyomán a bekövetkezett változásokra tekintettel megállapodnak, hogy a Hivatalnál nem köztisztviselőnek minősülő munkavállalók az alábbi pontokban biztosított juttatásokban részesülnek: 1. Szociális támogatás A Hivatal munkavállalója - kérelemre szociális támogatásban részesülhet. A szociális támogatás mértékét az irodavezető javaslatára a Főjegyző állapítja meg. A szociális támogatás mértéke esetenként legfeljebb a köztisztviselőkre érvényes illetményalap kétszerese. Ugyanazon munkavállaló részére szociális támogatás naptári évenként legfeljebb két alkalommal adható. A szociális támogatás iránti igényt nyomtatványon az véleményével ellátva a Jogi Irodához kell benyújtani. A szociális támogatás vonatkozásában rendkívüli eseménynek számít: - házasságkötés, - gyermek születése, - 21 napot meghaladó kórházi kezelés, - 30 napot meghaladó keresőképtelen állapot, - Országos Orvosszakértői Intézet által megállapított munkaképesség csökkenés, - a család kritikus helyzete, - a munkavállaló közeli hozzátartozójának halála. A támogatás kifizetésével, nyilvántartásával összefüggő feladatokat a Pénzügyi Iroda látja el. 2. Temetési támogatás Temetési támogatás illeti meg az elhunyt munkavállaló örököseit. A kérelmet a Jogi Irodához kell benyújtani, melyhez csatolni kell az elhunyt munkavállaló halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

3 4 A temetési támogatás folyósításával és nyilvántartásával összefüggő feladatokat a Pénzügyi Iroda látja el. Nem jár temetési támogatás, ha az elhunyt munkavállalót az önkormányzat a közszolgálat halottjának nyilvánította. Amennyiben az önkormányzat az elhunyt munkavállalót a közszolgálat halottjának nyilvánította, úgy a temetéssel járó indokolt kiadást az önkormányzat fedezi. A temetési támogatás összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa. 3. Étkezési hozzájárulás A hivatal munkavállalói választásuk alapján természetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosultak, kivéve azt az időtartamot, amelyre a munkavállaló illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A természetben nyújtott étkezés, illetve az étkezési utalvány havi értéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb mértéke. Amennyiben a jogviszony hó közben létesül, étkezési hozzájárulásra a munkavállaló a következő hónaptól jogosult. 4. Üdülési hozzájárulás A hivatal munkavállalói pénzben vagy üdülési csekkben igénybe vehető, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű üdülési hozzájárulásra jogosultak. A munkavállaló az előzőek szerint megjelölt üdülési hozzájárulási formából választhat. A munkavállalónak minden év március 31-ig kell eldöntenie, hogy mely hozzájárulási formát választja. Üdülési hozzájárulás azt a munkavállalót illeti meg, akinek határozatlan, vagy egy évnél hosszabb határozott időre létesült jogviszonya az adott naptári évben legalább 6 hónapon át áll fenn. Nem illeti meg az üdülési hozzájárulás a munkavállalót, ha az adott naptári évben jogviszonya 6 hónapot meghaladóan szünetel. Az üdülési hozzájárulást a munkavállaló jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén nem kell visszafizetnie. 5. Illetményelőleg Illetményelőleg felvételére az a munkavállaló jogosult, akinek jogviszonya a Hivatalban legalább 6 hónapja fennáll. Határozott idejű kinevezés esetén a munkavállaló akkor részesíthető illetményelőlegben, ha kinevezésének időtartama a 6 hónapot meghaladja.

4 5 A munkavállaló illetményelőleget nyomtatványon az abban megjelölt kötelezettség vállalásával igényelhet. Illetményelőleg iránti kérelmet a Főjegyzőnek címezve a Jogi Iroda vezetőjéhez kell benyújtani. Az illetményelőleg iránti kérelmekről a Főjegyző dönt. Az illetményelőleg mértéke a mindenkori minimálbér havi összegének ötszöröse, mely legfeljebb 6 havi visszafizetési kötelezettség mellett vehető igénybe. Amennyiben a munkavállaló jogviszonya az illetményelőleg tartozás fennállásának időtartama alatt szűnik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni. Az illetményelőleg igénylésről a Pénzügyi Iroda köteles nyilvántartást vezetni, megjelölve benne az illetményelőleg összegét, a lejárat dátumát. 6. Munkáltatói lakáscélú támogatás A Heves Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a lakáscélú hitel (továbbiakban: hitel) céljára elkülönített keret áll rendelkezésre. A hitel kezelésével kapcsolatos feladatok, ideértve a bankszámla feletti önálló rendelkezési jog is, a Pénzügyi Iroda feladata. A hitel folyósítására rendelkezésre álló pénzeszközöket az OTP Bank Rt. Északmagyarországi Régió Egri Igazgatóságánál nyitott számlán kell kezelni. A lakáscélú hitel formája, mértéke Kamatmentes hitel nyújtható a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakás tekintetében az alábbi célokra: Kamatmentes hitel nyújtható: a/ munkavállaló tulajdonába kerülő lakás, lakóépület (továbbiakban együtt: lakás) - építéséhez, - vásárlásához, - csere útján történő megszerzésénél az értékkülönbözet megfizetéséhez. A hitel mértéke Ft. b/ A munkavállaló tulajdonában lévő lakás - legalább 1 lakószobával való bővítéséhez, - műszaki, használati értéket növelő építési-szerelési munkával történő korszerűsítéséhez,

5 6 - közművesítéséhez. A hitel mértéke Ft. A hitel kamatmentes, a pénzintézeti kezelési és eljárási költség a munkavállalót terheli. A lakáscélú hitel nyújtásának feltételei Hitel nyújtható a munkavállaló résztulajdonában lévő lakás további tulajdoni hányadának megszerzéséhez. A munkáltatói lakáscélú támogatást az a munkavállaló veheti igénybe, aki a Hivatalnál legalább egy év jogviszonnyal rendelkezik. A munkavállaló a meghatározott jogcímek tekintetében többször is nyújthat be kérelmet, de a nyújtott hitel összege összesen a Ft-ot nem haladhatja meg. A fenti jogosultságok a munkavállalót egymás mellett illetik meg. Az egy munkavállalónak nyújtott, még vissza nem fizetett hitel állománya a Ft mértéket nem haladhatja meg. Amennyiben a munkavállaló a fennálló hiteltartozását egy összegben visszafizeti, illetve hiteltartozása lejárt, akkor újból jogosult hitel iránti kérelmet előterjeszteni. Lakáscélú hitel legfeljebb 10 évi törlesztési futamidőre nyújtható. A hitel igénylésének és a kérelmek elbírálásának szabályai A hitel iránti kérelmet a Főjegyzőnek címezve kell benyújtani az irodavezetőnél. A nyomtatványhoz mellékelni kell az előírt okmányokat. Az irodavezető a kérelmet véleményezi és továbbítja a Jogi Irodához. A Jogi Iroda a kérelmet előkészíti döntésre. A döntéselőkészítés során be kell szerezni a Pénzügyi Iroda nyilatkozatát a fedezet meglétéről. A hitel iránti kérelmek tárgyában a Főjegyző negyedévente dönt. A hitelben részesült munkavállalóval a Jogi Iroda a hitelszerződést köt 6 példányban. A hitelszerződésben rögzíteni kell azt, hogy a munkavállaló a/ milyen összegű hitelben részesült, b/ vállalja, hogy a hitelt a szerződésben meghatározott célra használja fel, c/ a hitel visszafizetéséig munkavégzéssel járó jogviszonyát nem szűnteti meg,

6 7 d/ amennyiben a munkavégzéssel járó jogviszonyát a munkavállaló lemondással szűnteti meg, vagy a munkáltató nem egészségügyi okból eredő alkalmatlanság miatti felmentéssel, elbocsátás, illetve bíróság ítélete alapján szűnteti meg, az igénybe vett hitel még ki nem egyenlített részét azonnal egy összegben visszafizeti. e/ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba, a tartozás kiegyenlítéséig a tulajdonába került, tulajdonában lévő elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Hivatal javára, f/ tudomásul veszi, hogy: - három hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén, - a hitelszerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználása esetén, - az írásban vállalt kötelezettségét házastársa, élettársa, gyermeke nem teljesíti a Főjegyző a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a még vissza nem fizetett hitelt a Hivatal javára egy összegben visszaköveteli. A Jogi Iroda az aláírt hitelszerződés minden példányát megküldi a Pénzügyi Igazgatóságnak, amely ebből záradékolás után az irattári és a személyi anyag példányát visszaküldi. A Pénzügyi Iroda a hitel folyósítására intézkedő rendelkező levelet és a szerződés 1 példányát megküldi az OTP Bank Rt. Észak-magyarországi Régió Egri Igazgatóságának, illetőleg gondoskodik a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről. A visszafizetés szabályai A munkavállaló a hitelt a folyósító pénzintézet útján, havi egyenlő részletekben a szerződésben meghatározott idő alatt köteles visszafizetni. A munkavállaló fizetési kötelezettségét a hitelszerződésben vállalt határidőknél rövidebb idő alatt is teljesítheti. Ha a munkavállaló a hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Főjegyző a szerződést felmondhatja, és a hitel még ki nem egyenlített részét a Hivatal javára egy összegben visszakövetelheti. A hitelszerződés felmondása esetén a munkavállaló tartozása kiegyenlítéséig, a még fennálló hitel összege után köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni. Nincs helye az egy összegben való visszakövetelésnek abban az esetben, ha a munkavállaló fizetési kötelezettségét neki fel nem róható okból nem teljesítette. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel járó jogviszonya nem ezen megállapodásban felsorolt módon szűnik meg, akkor a munkavállaló, elhalálozás esetén az örökös a hitelt változatlan feltételekkel törleszti vissza. Ha a hitelben részesült munkavállaló a hitel visszafizetését biztosító jelzálog joggal, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlant olyan személynek kívánja elidegeníteni, aki ebben a rendeletben szabályozottak alapján hitel igénylésére jogosult, akkor az új tulajdonos kérésére a jogügyletet a Főjegyző engedélyezheti abban az

7 8 esetben, ha az új tulajdonos a hitelt átvállalja és a változatlan törlesztési feltételeket elfogadja. Ha a hitelben részesült munkavállaló a tulajdonában lévő ingatlant másik ingatlanra kívánja elcserélni, vagy másik lakás megvásárlása céljából szeretné elidegeníteni, a jogügylethez a Főjegyző abban az esetben járulhat hozzá, ha a munkavállaló egyetértését adja a hitelt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a cserével, illetőleg adás-vétellel megszerzett ingatlanra történő bejegyzéséhez. A házassági vagyonközösség megszűntetése során a hitel még vissza nem fizetett részének átvállalását a lakásban maradó, hitel igénylésére e rendelet szerint jogosult, vagy nem jogosult házastárs kérésére a Főjegyző engedélyezheti. A támogatások visszakövetelésére jogviszony megszűnése esetén az esetleg változatlan feltételekkel való továbbtörlesztés lehetősége a korábbi munkáltató által biztosított támogatás átvállalása, továbbá a munkáltató javára bejegyzett tulajdonjog korlátozás (elidegenítési és terhelési tilalom) alóli felmentés iránti kérelem tárgyában a Főjegyző dönt. 7. Jutalmazás A Heves Megyei Önkormányzat éves költségvetésének eredményes teljesítése esetén a Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók egy havi munkabérüknek megfelelő jutalomra jogosultak, melyből az I. félév eredményes teljesítése esetén a jutalom fele fizethető ki részükre. 8. Törzsgárda jutalom 2 9. A ruházati költségtérítésre vonatkozó szabályok 1 1 Módosította: április 27-én kelt üzemi megállapodás módosítása Hatályos: május 01. napjától 2 Módosította: én kelt üzemi megállapodás módosítása

8 9 10. A 13. havi külön juttatás Mobiltelefon használat Jubileumi jutalom 1 Módosította: április 27-én kelt üzemi megállapodás módosítása Hatályos: május 01. napjától 2 Módosította: én kelt üzemi megállapodás módosítása

9 10 A munkavállalót 25, 30, 35, 40 és munkaviszonyban eltöltött idő után 2, 3, 4, 5 havi munkabérnek megfelelő jutalom illeti meg, melynek kifizetése a munkaviszonyban eltöltött idő betöltésének napján esedékes. 13. Balesetmentes vezetésért jutalom A Hivatalnál, illetve jogelődjénél legalább 3 év munkaviszonnyal rendelkező gépjárművezető részére Balesetmentes vezetésért oklevél adományozható, és az alábbi jutalom fizethető ki az esedékessége napján: km után 1 havi személyi alapbér km után 5 heti km után 6 heti km után 2 havi km után 3 havi km után 4 havi Élelmezési költségtérítés A kiküldetésben lévő munkavállalónak a Hivatal az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezésére, a kiküldetés tartamára az alábbiak szerint biztosítja az élelmezési költségtérítést (továbbiakban: napidíj). - A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap napra eső összegének 25 %-a. Kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni és azt 10 Ft-ra felkerekítve kell megállapítani. - A napidíj átalányban is elszámolható, ha a munkavállaló havonta rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembe vételével kell meghatározni. - A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 órát nem éri el. - Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a 4 órát nem éri el. 15. Bankszámla kezelési pótlék A munkavállalót munkabérének bankszámlára utalása és egyszeri felvétele miatt keletkezett többletköltsége fedezetére az SZJA törvényben meghatározott adómentes összeg évente megilleti.

10 11 Kifizetésére a január havi munkabérrel együtt kerül sor. 16. A helyettesítés szabályai Amennyiben a munkavállaló a munkáltatói intézkedés alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez és az eredeti munkakörét is ellátja, illetményen felül helyettesítési díj is megilleti a helyettesítés első napjától kezdődően. A munkavállalót a helyettesítési díj akkor is megilleti, ha tartósan távollévő munkavállalót helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen munkakört lát el. Nem illeti meg a helyettesítési díj a munkavállalót, ha a helyettesítés ellátása rendes szabadság miatt vált szükségessé. A helyettesítési díj mértéke a helyettesítő munkavállaló illetményének legfeljebb 50%- áig állapítható meg. 17. A Megállapodó felek a munkavállalókat érintően a munkaidő és pihenőidő vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg: - A Hivatalban a takarítói, karbantartói, portai alkalmazottak és gépjárművezetők az alábbi munkarend szerint dolgoznak: Takarítók: óra, részfoglalkozásúak: óra Karbantartók: óra, péntek: óra Portaszolgálat: 12 órás váltásban az előre elkészített beosztás szerint. Gépjárművezetők: Külön vezénylés (menetlevél) szerint havi munkaidő keretben. Rendkívüli munkavégzés naptári évenként legfeljebb 300 óra időtartamig rendelhető el. 18. Védőruha- és védőfelszerelésre, valamint tisztálkodószer juttatásra jogosultak körét ezen Üzemi megállapodás melléklete tartalmazza. 19. Jelen Üzemi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. rendelkezései az irányadóak. Jelen Üzemi megállapodást Megállapodó felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtak. E g e r, március 1. Király Tamás Dr. Benkár József

11 12 Üzemi megbízott Főjegyző Egyetértek: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

12 13 1. sz. melléklet Védőruha, védőfelszerelés és tisztálkodószer juttatás Munkakör Védőruha Mennyiség TMK dolgozó gumicsizma 1 pár védőszemüveg 1 db védőkesztyű 1 pár gumikesztyű 1 pár Gépkocsivezető gumicsizma 1 pár védőköpeny 1 db védőkesztyű 1 pár Gépkocsivezető, rendez- látásjavító szemüveg 1 db vénytechnikus (a juttatás mértéke a mindenkori illetményalap 100%-a) Takarító gumikesztyű 1 pár védőszemüveg 1 db biztonsági öv (közös h.) 1 db Munkakör Tisztálkodószer Mennyiség TMK dolgozó pipereszappan 1 db/hó Ultra-derm 1 doboz/2 hó kézápoló 1 db/hó Gépkocsivezető pipereszappan 1 db/hó Ultra-derm 1 doboz/2hó Takarító pipereszappan 1 db/hó Kézápoló 1 db/hó

13 14 2. sz. melléklet SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Heves Megye Főjegyzője Helyben (anyja neve: ) a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalója az Üzemi Megállapodás 1. sz. pontjában foglaltakra hivatkozva kérem a T. Főjegyző Urat, hogy részemre szociális támogatást nyújtani szíveskedjen. 1./ A 34. (5) bekezdése érelmében a kérelem indoka alapját szolgáló rendkívüli esemény: 2./ A támogatást kérő havi bruttó illetménye. Ft. 3./ A támogatást kérő részére nyújtott korábbi szociális támogatás: mértéke: időpontja: 4./ A támogatás odaítélésére irányuló irodavezetői javaslat: 5./ A támogatást megalapozó dokumentumok: E g e r, Tisztelettel: munkavállaló

14 15 Ft szociális támogatás kifizetését engedélyezem. E g e r, Heves megye Főjegyzője Kifizetve, nyilvántartásba véve: E g e r, Pénzügyi Iroda vezetője

15 16 K é r e l e m 3. sz. melléklet Illetményelőleg engedélyezésére I. Törzsadatok: A dolgozó neve: Adóazonosító szám: Lakcíme: Havi bruttó besorolási bér: Ft Igényelt illetményelőleg nettó összege: Ft A törlesztendő hónapok száma: hó Az első törlesztés időpontja: II. Kérelem indoklása: III. Engedélyezés: Javasolt nettó illetményelőleg: Ft dolgozó aláírása munkahelyi vezető Engedélyezett nettó illetményelőleg: Ft Az illetményelőleg kifizethető. Pénzügyi Iroda vezetője főjegyző Záradék: Alulírott tudomásul veszem, hogy a részemre folyósított illetmény előleg táppénz alapot nem képez. Az illetményelőleg levonása táppénzből is rendszeresen történik. Eger, dolgozó aláírása

16 17 4. sz. melléklet Heves Megye Főjegyzőjének E g e r Az 5/2003. (X. 31.) Főjegyzői utasítás alapján kérem, hogy részemre lakáscélú hitel folyósítását engedélyezni szíveskedjen. 1./ Személyi rész Kérelmező neve: Leánykori neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító jele: Munkahelye, beosztása: Lakcím: Havi bruttó keresete: Ft. Házastársa neve: Kérelmező és házastársa részére folyósított hitelek havi együttes törlesztő részlete:. Közös háztartásban élők neve, életkora, havi jövedelme: Jelenlegi lakáskörülménye: 2./ Az igényelt hitel összege: Az igényelt hitel összege: Ft, azaz. forint. A Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól (Heves Megyei Tanácstól) mikor, milyen célra, mekkora összegű hitelt kapott, jelenleg fennálló tartozása: 3./ A hitel felhasználásának célja: (Az építeni, vásárolni kívánt lakás leírása, tervezett beruházás ismertetése, stb.).

17 18 4./ Az igényelt hitel felhasználási célja: (A választ aláhúzással kell jelölni.) a/ lakásépítés b/ lakásvásárlás c/ lakáscsere értékkülönbözete d/ lakásbérlet használatbavételi díja e/ állandó lakáshasználat használatbavételi díja f/ tulajdonban lévő lakás - legalább egy lakószobával való bővítése, - közművesítése, - korszerűsítése. 5./ Fedezeti nyilatkozat: a/ A lakáscélú beruházás értéke: Ft b/ Állami támogatás: Ft Önkormányzati támogatás Ft Házastárs munkáltatói hitele: Ft Pénzintézeti hitel: Ft Saját erő: Ft Összesen: Ft c/ Igényelt hitel Ft 6./ A kérelem részletes indokolása: Kelt, igénylő aláírása

18 19 Csatolandó mellékletek a/ A 4/a.f. pontok esetében: - építési engedély (amennyiben engedélyköteles) - kivitelezői árajánlat - tulajdoni lap másolat b/ A 4/b,c, pontok esetében: - adás-vételi/csereszerződés, előszerződés - tulajdoni lap másolat c/ A 4/d,e. pontok esetében: - bérlet/állandó használati szerződés, előszerződés - tulajdoni lap másolat Kelt, vezető aláírása Engedélyezett kölcsön: Ft, azaz forint. Törlesztési idő: ( ) év. Kelt, Heves megye főjegyzője

19 20 5. sz. melléklet LAKÁSCÉLÚ HITELSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Dr. Benkár József Heves megye főjegyzője) mint hitelező (továbbiakban: hitelező), másrészről (leánykori neve: anyja neve: szül. ideje: sz. alatti lakos) mint adós (továbbiakban: adós) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgálati Szabályzatról szóló 5/2004. (V. 28.) sz. Főjegyzői Utasítás alapján hitelező az adósnak céljából Ft, azaz forint összegű kamatmentes hitelt biztosít év alatt történő visszafizetés kötelezettsége mellett. 2. Az adós vállalja, hogy a/ nyújtott hitelt kizárólag az 1./ pontban megjelölt célra használja fel, b/ a támogatás igénybevételétől számított éven belül a jelen szerződés megkötésének napján a -nál fennálló munkavégzéssel járó jogviszonyát nem szűnteti meg, c/ amennyiben munkavégzéssel járó jogviszonyát az adós lemondással szűnteti meg, vagy a munkáltató nem egészségügyi okból eredő alkalmatlanság miatti felmentéssel, elbocsátás, hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel, illetve bíróság ítélete alapján szűnteti meg, az igénybe vett hitel még ki nem egyenlített összegét azonnal, egy összegben visszafizeti, d/ hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tartozás kiegyenlítéséig a tulajdonába került, tulajdonában lévő ingatlanra az igényelt hitel erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal javára, e/ tudomásul veszi, hogy - 3 hónapot meghaladó fizetési késedelem esetén,- a hitel jelen szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználása esetén, - ha az 5/2004. (V. 28.) sz. Főjegyzői utasítás 45. pont (2) bekezdése alapján írásban vállalt kötelezettségét házastársa, élettársa, gyermeke határidőben nem teljesíti a Főjegyző a szerződést azonnali hatállyal felmondja és a még vissza nem fizetett hitelt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal javára egy összegben visszaköveteli, f/ a kölcsön után fizetendő kezelési költséget, továbbá a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetésével kapcsolatos pénzintézeti eljárás

20 21 költségét a pénzintézet felhívásában meghatározott összegben és módon köteles megfizetni. g/ a hitelszerződés megkötését követő hónap első napjától kezdődően év alatt havi egyenlő részletekben a hitelt visszafizeti. 3. Szerződő felek a hitelszerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a hitel esetleges visszakövetelésével kapcsolatos bírósági eljárásra az Egri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4. A szerződésben nem szereplő egyéb kérdésekben az 5/2004. (V. 28.) sz. Főjegyzői utasításban és más vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 5. A hitel felvételétől számított egy éven belül a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról a dolgozónak írásban jelentést kell adnia. Kelt: adós hitelező Záradék: A fenti szerződés alapján nyújtott hitel összegét az adós által megnevezett pénzintézet számlájára átutaltam. Kelt: Pénzügyi Iroda vezetője

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők:

SZABÁLYZAT. Kamatmentes, visszatérítendő lakáscélú kölcsön formájában kölcsönben részesíthetők: SZABÁLYZAT a Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks Város Önkormányzata és Paks Város Onkormányzata által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..*

A rendelet hatálya 1..* ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/1995. (III.13.) SZÁMÚ RENDELETE a lakásépítés, lakásvásárlás munkáltatói támogatásáról (Egységes szerkezetben) *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi 1. számú szabályzat a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzatot

Részletesebben

A rendelet hatálya. Visszatérítendő támogatás. (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat:

A rendelet hatálya. Visszatérítendő támogatás. (1) Az Önkormányzat kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújthat: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a közalkalmazottak visszatérítendő lakáscélú támogatásáról Budapest Főváros XVII.

Részletesebben

/Egységes szerkezetben/

/Egységes szerkezetben/ Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2001. október 19. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 1/1999. (I.22.) számú rendeletével módosított 16/1998.

Részletesebben

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakáskörülményeinek javítása

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 9/2002.(IV.30.) számú rendelete az önkormányzatnál és intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Újlengyel község Önkormányzata

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2016. június 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

2005. évi 2. számú szabályzat az egyéb juttatásokról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. q) pontja alapján

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és alkalmazási köre 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2000. (05. 20.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói támogatásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2000. (05. 20.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói támogatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 29/2000. (05. 20.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói támogatásról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e. a lakáshoz jutás helyi támogatásáról NYÍRMADA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2006./II.20./ Ör. R e n d e l e t e a lakáshoz jutás helyi támogatásáról A képviselő-testület: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

JAVASLAT. a fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatására

JAVASLAT. a fiatal házasok első lakáshoz juttatásának támogatására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-2/2011. A rendelet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT a fiatal házasok első

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2000.(VII. 13.) számú RENDELETE a helyi és munkáltatói lakáscélú támogatásokról Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható.

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete az Önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I.28.), 27/2008.(V.22.), 25/2010.(IX.30.) önkormányzati rendeletével módosított

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I.28.), 27/2008.(V.22.), 25/2010.(IX.30.) önkormányzati rendeletével módosított Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I.28.), 27/2008.(V.22.), 25/2010.(IX.30.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2004. (VI.4.) sz. rendelete a Közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzat 15/2009.(IX.04.) rendeletével módosított 17/2000. (VII. 27.) számú rendelete ár- és belvíz által keletkezett károk enyhítésének szabályozására Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben