Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról"

Átírás

1 Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 23.. /1/ és /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet hatálya kiterjed: a.) az elsı lakáshoz jutók, b.) a lakásbıvítés, felújítás, korszerősítés szociális támogatására. 2.. A támogatás odaítélésérıl, annak mértékérıl, egyéni elbírálás alapján, Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselıtestülete dönt. 3.. /1/ Az 1. -ban leírt támogatások iránti kérelem e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban. /2/ Valamennyi kérelmezınél környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány ismérveit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. /3/ A kérelmezı és családja köteles e rendelet 3. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot tenni. 4.. /1/ Ha a támogatásban részesülı személy lakásépítési kedvezményt, illetıleg adó-visszatérítési támogatást vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénye, a támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet jelzálog-hitelintézet kivételével - útján kell nyújtani. Az átutalásról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. /2/ Építési engedély köteles építési munkák támogatása esetén a támogatás kifizetésének feltétele a jogerıs építési engedély.

2 - 2 - /3/ Lakásvásárlás esetén a támogatás kifizetésének feltétele az adás-vételi szerzıdés bemutatása. 5.. A támogatás utólagosan, a kérelem benyújtásakor elkészült építési munkákra, teljesedésbe ment adás-vételre nem állapítható meg. II. Fejezet Elsı lakáshoz jutók támogatása 6.. /1/ Támogatásban részesíthetı kérelmére az a fiatal házaspár, akinek a szükséglakást kivéve a.) külön-külön, vagy együttesen lakástulajdona vagy egészet kitevı résztulajdona nincs, és korábban sem volt, b.) bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya, vagy szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati joga nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. /2/ Az /1/ bekezdésben foglaltakról az igénylık e rendelet 4. számú mellékletének kitöltésével kötelesek nyilatkozni. /3/ A támogatás az /1/ bekezdésben leírt feltételek mellett is csak annak állapítható meg: a.) aki lakóhelyétıl függetlenül Tiszaszentimre közigazgatási területén saját tulajdonú lakóházat vásárol és az így megszerzett ingatlanban életvitelszerően fog élni, továbbá b.) a megszerzett lakás a méltányolható lakásigény kielégítését szolgálja és a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 7.. A támogatás formája: kamatmentes kölcsön, illetve a támogatási összeg 25 %-a vissza nem térítendı támogatás, a.) a támogatás egy kérelmezıre (házaspárra) jutó maximális összege: Ft, b.) a havi törlesztırészlet összege: 8.000,- Ft. A tárgyévi támogatás mértékét a Képviselıtestület az éves költségvetési törvényben határozza meg.

3 /1/ A támogatottal szerzıdést kell kötni, melyet az önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı ír alá. /2/ Az /1/ bekezdésben leírt szerzıdést a támogatás odaítélésérıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben erre a megadott határidın belül a kérelmezı hibájából nem kerül sor és a kérelmezı mulasztását elfogadható módon nem igazolja, úgy a támogatást elveszíti. Az így visszamaradt vagy igénybe nem vett támogatás ismételten felhasználható. /3/ A támogatási szerzıdés tartalmazza: - a támogatásban részesülık személyi adatait, - a támogatás összegét és célját, - arra vonatkozó rendelkezést, hogy a támogatott ingatlanra a támogatási összeg erejéig jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. - a támogatás visszafizetésére vonatkozó feltételeket, különösen azt, hogy amennyiben a kérelmezı a megvásárolt ingatlant a szerzıdésben meghatározott visszafizetési határidı letelte elıtt elidegeníti, úgy a fennálló tartozást, valamint a vissza nem térítendı támogatás teljes összegét is köteles - egy összegben - visszafizetni. Továbbá a jogtalanul felvett támogatást amennyiben a kérelmezı elszámolási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, nem a meghatározott célra használja fel, valamint az ellenırzés során az életvitelszerő bentlakás a megszerzett ingatlanban nem állapítható meg a támogatott köteles egy összegben visszafizetni. Kivételes esetben a Képviselıtestület részletfizetést engedélyezhet. - a kezesek nyilatkozatát arról, hogy a támogatási összeg erejéig az önkormányzattal szemben egyetemleges készfizetı kezességet vállalnak. /4/ A szerzıdést a szerzıdı feleken kívül meg kell küldeni a hitelintézetnek is. /5/ Kivételes eset: ha a támogatottak családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 9.. /1/ A támogatásban részesített köteles az összeg felhasználásáról lakóház vásárlás esetén a Tiszafüredi Körzeti Földhivatal által kiadott tulajdonjog bejegyzést tartalmazó határozat bemutatásával a szerzıdést követı 2 hónapon belül elszámolni. /2/ E fejezetben megállapított támogatás ismételten nem állapítható meg.

4 - 4 - III. Fejezet Lakásbıvítés-, felújítás, korszerősítés szociális támogatása 10.. /1/ Az önkormányzat kamatmentes visszatérítendı támogatást nyújthat azon rászorulóknak, akik: - Tiszaszentimre Közigazgatási területén saját tulajdonú lakásukat felújítják, korszerősítik, legalább egy lakószobával bıvítik, feltéve, hogy lakóhelyük ezen a címen van, és életvitelszerően itt tartózkodnak, vagy ezen a címen életvitelszerően fognak élni az elvégzett munkákat követıen. /2/ A kérelemhez építési munkák esetén legalább kımőves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember, valamint korszerősítési és felújítási munkák esetén szakirányú végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített költségvetést kell mellékelni, melyben jelezni kell, hogy a szükséges munkák építési és/vagy bontási engedély kötelesek-e. /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott támogatások csak egy jogcímen és csak egy ízben nyújthatók. /4/ Aki ebben a fejezetben szabályozott támogatások valamelyikében részesült, nem részesülhet a II. Fejezetben meghatározott támogatásban /1/ Támogatásban azok részesülhetnek, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének kétszeresét. /2/ Az /1/ bekezdés alapján jogosultak közül az elıterjesztett igények az elbírálás során az alábbiak szerint elınyt élveznek: a.) a közvetlen életveszély elhárítását szolgáló elengedhetetlen állagmegóvási felújítások, b.) korszerőtlen, egészségtelen lakásviszonyok megszüntetése e rendeletben támogathatóként meghatározott módon. /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott egy fıre jutó jövedelemhatártól a jogosultság megállapításához a /4/ bekezdésben foglalt különös méltánylást érdemlı körülmény fennállása esetén lehet eltérni. /4/ A különös méltánylást érdemlı körülmények a következık: a.) a kérelmezı családjában fogyatékos gyermeket nevel, b.) a kérelmezı kiskorú gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli. c.) a kérelmezık fiatal házasok, d.) kérelmezı aktív korú és 67 %-ot elérı vagy meghaladó munkaképesség csökkent, e.) az elvégzendı munkák a közvetlen életveszély elhárítását szolgálják,

5 - 5 - f.) korszerőtlen, egészségtelen lakáskörülmények, g.) a kérelmezı fogyatékossági támogatásban részesül A támogatás egy kérelmezıre (családra) jutó maximális összege ,- Ft, a havi törlesztırészlet összege: 8.000,- Ft. A Képviselıtestület az éves költségvetési törvényben határozza meg a tárgyévi támogatás mértékét Nem állapítható meg támogatás sem a külsı, sem a belsı esztétikai jellegő munkák végzésére /1/ A támogatottal szerzıdést kell kötni, melyet az önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı ír alá. /2/ Az /1/ bekezdésben leírt szerzıdést a támogatás odaítélésérıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben erre a megadott határidın belül a kérelmezı hibájából nem kerül sor és a kérelmezı mulasztását elfogadható módon nem igazolja, úgy a támogatást elveszíti. Az így visszamaradt vagy igénybe nem vett támogatás ismételten felhasználható. /3/ A támogatási szerzıdés tartalmazza: - a támogatásban részesülık személyi adatait, - a támogatás összegét és célját, - arra vonatkozó rendelkezést, hogy a támogatott ingatlanra a támogatási összeg erejéig jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. - a támogatás visszafizetésére vonatkozó feltételeket, különösen azt, hogy amennyiben a kérelmezı a bıvített, felújított, korszerősített ingatlant a szerzıdésben meghatározott visszafizetési határidı letelte elıtt elidegeníti, úgy a fennálló tartozást, valamint a vissza nem térítendı támogatás teljes összegét is köteles - egy összegben - visszafizetni. Továbbá a jogtalanul felvett támogatást amennyiben a kérelmezı elszámolási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, nem a meghatározott célra használja fel, valamint az ellenırzés során az életvitelszerő bentlakás a megszerzett ingatlanban nem állapítható meg a támogatott köteles egy összegben visszafizetni. Kivételes esetben a Képviselıtestület részletfizetést engedélyezhet. - a kezesek nyilatkozatát arról, hogy a támogatási összeg erejéig az önkormányzattal szemben egyetemleges készfizetı kezességet vállalnak.

6 - 6 - /4/ A szerzıdést a szerzıdı feleken kívül meg kell küldeni a hitelintézetnek is. /5/ Kivételes eset: ha a támogatottak családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. IV. Fejezet Értelmezı rendelkezések 15.. E rendelet alkalmazásában: /1/ Kérelmezı: a támogatásra igényt benyújtó és annak házastársa, élettársa. /2/ Fiatal házaspár: a kérelem benyújtásakor a házastársak (élettársak) egyike sem töltötte be a 35. életévét. /3/ Méltányolható lakásigény: ha a lakószobák száma az igénylı és a vele együtt költözı családtagok számtól függıen - egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba - három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, - négy személy esetében: legalább kettı és legfeljebb négy lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nı a lakásigény mértékének felsı határa. Három vagy több gyermeket nevelı család esetében a lakásigény mértékének felsı határa minden további személy esetében egy szobával nı. Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felsı határának meghatározásánál legfeljebb két születendı gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendı gyermeket is számításba kell venni. /4/ Együtt költözı családtagként: közeli hozzátartozók vehetık figyelembe. /5/ Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek. /6/ Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.

7 - 7 - /7/ Bıvítés: a meglévı építmény beépített térfogatának vízszintes és/vagy függıleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetıtér-beépítés, emeletráépítés). /8/ Felújítás: meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka. /9/ Korszerősítés: a meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség használati értékének, teljesítıképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. V. Fejezet Záró rendelkezések 16.. /1/ Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Az elsı lakáshoz jutók személyi tulajdonú lakásvásárlásának támogatásáról szóló évi 8. számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító évi 2. számú, az évi 3. számú, a 4/1994. (II. 22.) számú, a 6/1995. (II. 17.) számú, a 3/1997. (II. 21.) számú, a 7/1997. (III. 28.) számú, a 3/1998. (II. 13.) számú a 3/1999. (II. 15.) számú, a 4/2000. (II. 11.) számú, az 5/2001. (II. 15.) számú, a 3/2002. (II. 15.) számú, a 3/2003. (II. 14.) számú rendeletek hatályukat vesztik. /3/ A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a jegyzı gondoskodik. Tiszaszentimre, január 13. (: Beleznay Sándor :) (: Juhászné Papp Irén :) polgármester j e g y z ı Z á r a d é k : Ezen rendelet... év... hó... nap kihirdetésre került. Kelt: Tiszaszentimre,... év... hó... nap. j e g y z ı

8 - 8 - K É R E L E M 1. számú melléklet helyi lakás célú támogatás igényléséhez A támogatás igényelt összege:. Ft. A támogatás formája (kérjük a megfelelı részt aláhúzással megjelölni) a.) elsı lakáshoz jutók támogatása - lakóház vásárlás b.) lakás korszerősítésének, felújításának, bıvítésének szociális támogatása. 1./ Kérelmezı Név: Leánykori név: Szül.hely,év,hó,nap: Anyja neve: Munkahely: Foglalkozás: Jelenlegi munkaviszony: Havi nettó jövedelem: Házastárs (élettárs) Név: Leánykori név: Szül.hely, év,hó,nap: Anyja neve: Munkahely: Foglalkozás: Jelenlegi munkaviszony: Havi nettó jövedelem: 2./ Közös háztartásban élı eltartott családtagok: Név: Szül.év.hó,nap: Eltartás oka:

9 - 9-3./ Eltartott gyermekek adatai: Név: Szül.év.hó,nap: Eltartás oka: 4./ Amennyiben lakásépítési, /- vásárlási/ kedvezményt, illetıleg adó-visszatérítési támogatást, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, úgy nevezze meg a kedvezményt vagy a kölcsönt folyósító hitelintézetet és közölje a címét: 5./ Lakóház vásárlás esetén kitöltendı: Megvásárolni kívánt lakóház címe: Hrsz-a: Eladási ára: Saját erı: Munkáltatói kölcsön: Lakáshitel: 6./ Lakóház felújítás, bıvítés, stb. esetén kitöltendı: Lakásingatlan címe,hrsz-a: Tulajdonos(ok) neve: A szükséges munkák megnevezése: Anyagszükséglet: Bekerülési költség: Saját erı: Munkáltatói kölcsön: 7./ Korábban igénybevett lakáscélú helyi támogatás összege, jogcíme és az igénybevétel idıpontja: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése, a hatóság félrevezetése kérelmem elutasítását vonhatja maga után. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben szereplı személyes adataimat (gyermekeim személyes adatait) a jogosultság megállapítása céljából kezeljék. Tiszaszentimre, aláírás

10 A nyomtatványhoz értelemszerően mellékelni kell: - engedély köteles építési munkák esetén bontási vagy/és építési engedélyt, - építési munkák esetén legalább kımőves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által, valamint korszerősítési és egyéb felújítási munkák esetén szakirányú végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített költségvetést kell mellékelni melyben jelezni kell, hogy az építési munka építési vagy bontási engedély köteles-e, - elemi csapás okozta kár esetén legalább kımőves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített szakvéleményt, melyben rögzíteni kell a helyreállítás lehetséges módozatait vagy a helyreállíthatatlanság tényét, valamint a károsodás mértékét az ingatlan károsodást megelızı forgalmi értékéhez viszonyítva, százalékban kifejezve, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén tulajdoni lap másolatot, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén jövedelemnyilatkozatot, - fiatal házasok esetén házassági anyakönyvi kivonatot, - elsı lakáshoz jutó fiatal házas esetén amennyiben rendelkezik szolgálati- vagy bérlakásra vonatkozó jogviszonnyal, abban az esetben a jogviszonyról lemondó írásbeli nyilatkozatot, melyet a bérbeadó írásban elfogadott, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén amennyiben kérelmezı aktív korú 67 % vagy ennél nagyobb mértékő munkaképesség csökkenés esetén az errıl szóló orvosi szakvéleményt, - fogyatékossági támogatást megállapító határozatot, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén munkáltatói kölcsönrıl igazolást, amenynyiben részesült ilyen kölcsönben, - lakóház vásárlása esetén elı- vagy adásvételi szerzıdést, - engedély köteles építési munkák befejezése esetén használatba vételi engedélyt.

11 számú melléklet K Ö R N Y E Z E T T A N U L M Á N Y Készült: Lakásban lakók adatai: Név: Szül.év,hó, nap: Foglalkozás Lakás adatok: /szobaszám, egyéb helyiségek, főtési mód/ A lakás berendezése: Vagyoni helyzet: /ingatlan, gépjármő, egyéb/: Pénzintézetnél hiteltartozás: Lakóépület mőszaki állapota: Saját erı: /anyagban, készpénzben/ Megvásárolandó lakóház címe, eladási ára:

12 Komfortfokozat, szobaszám: Lakóházépítés, felújítás, korszerősítés Szükséges munkák megnevezése: Megjegyzés: Tiszaszentimre, ügyfél környezettanulmányt készítette

13 számú melléklet Jövedelemnyilatkozat A) Személyi adatok: 1. Az ellátást igénylı(kérelmezı) neve: Férjezett nık esetében leánykori név 2. Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylı tartózkodási helyének címe: Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím: 4. Ha nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: 5. A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe: 6. A kérelmezıvel egy családban élı közeli hozzátartozók száma: fı. Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozónak minısül: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, illetve 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek. A kérelmezın kívül a családban élı közeli hozzátartozók felsorolása: a) b) c) d) e) f) g) Neve születési ideje Rokoni kapcsolata a kérelmezıvel Csatolandó mellékletek: 1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolást a kérelem benyújtását megelızı három hónap részletes jövedelmérıl 2. Nyugdíjszerő ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítését az elızı évi jövedelem összegérıl és a január hónaptól esedékes kifizetés összegérıl, továbbá - és minden más jövedelemtípus esetén is a - a kérelem benyújtását megelızı három hónapban kapott postai szelvényeket vagy - amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó háromhavi számlaegyenlegét. 3. Amennyiben az utolsó három hónap szelvénye, számlaegyenlege nem áll rendelkezésére legalább az utolsó havi és egy az ellátásra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 4. Az Önkormányzat által folyósított ellátás esetében a szelvény csatolása nem szükséges, annak összegét és tényét az Önkormányzat igazolja.

14 B) Jövedelmi adatok A jövedelmi adatokat a csatolt jövedelemigazolások alapján, az elızı 3 hónap átlagjövedelmére vonatkozóan kell kitölteni, forint összeg megjelölésével. A jövedelmek típusai Kérelmezı Az elızı oldalon szereplı Forintban jövedelme közeli hozzátartozók jövedelme. összesen a, b, c, d, e, f, g, 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások (saját jogú öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres szoc. járadék, átmeneti járadék, stb.) 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj árvaellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, stb.) 6. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, idıskorúak járadéka, jövedelempótló támogatások stb. ) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl.ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.) 9. Összes bruttó jövedelem: 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege: 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege: 12. Munkavállalói járulék összege: 13. A család havi nettó jövedelme összesen (9-( )

15 A család összes havi jövedelme Ft, az ez alapján számított egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó Alulírott büntetıjog felelısségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívásra köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és családom tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenırizheti. Dátum: az ellátást igénylı, vagy törvényes az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása cselekvıképes hozzátartozók aláírásai A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal alakilag és számszakilag egyeztette és javította: Dátum: Kitöltési utasítás ügyintézı aláírása 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplı lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Az egy családban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső rovatában szereplı összeg 1/12-ed részét kell beírni. 5. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezı mellett a családban élı cselekvıképes közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselı jogosult az aláírásra. 7. Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítıjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás fogadható el - ennek beszerzése iránt a kérelmezınek kell intézkednie, mivel feltételezhetı, hogy a nyugdíjszerő ellátást levonás terheli.

16 számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott és felesége szám alatti lakosok anyagi és büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy külön - külön vagy együttesen lakástulajdonunk vagy egészet kitevı résztulajdonunk van* - nincs*, bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyunk, szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati jogunk van* - nincs*, kivéve a szükséglakást. Tiszaszentimre, 200 * megfelelı válasz aláhúzandó

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Kenderes Város Önkormányzat Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egészségügyi

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:...

IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:... Születési hely, év, hó, nap:... Anyja neve:... IGÉNYLİ LAP A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Név:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Anyja neve:...... Lakcíme:...... Milyen jogcímen lakik a lakásban:......

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel.: 63/366-555 Ikt. szám.:.. Tárgy:... Ügyintézı:. fiatal házasok lakástámogatás iránti kérelme Érkezés

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Kérelem és adatlap Adósságkezelési támogatáshoz

Kérelem és adatlap Adósságkezelési támogatáshoz Kérelem és adatlap Adósságkezelési támogatáshoz 1. személyi adatok: Kérelmezı neve: Anyja neve: Leánykori név: Születési helye: Ideje: Foglalkozása: Állampolgársága: TAJ száma: Adószáma: Állampolgársága:

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:.

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:. Jövedelem nyilatkozat 1. Az ellátást igénylő neve:. Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám:... Az igénylővel egy háztartásban élő közeli

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról.

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete A lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (I. 26.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR., 27/2004. (V. 6.) ÖR, 5/2003. (II. 05.) ÖR, 22/2002. (VI. 24.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 A./ * KOMMUNÁLIS KÖZCSATORNA HÁLÓZATRA TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁHOZ IGÉNYLŐ

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

/Mielıtt az igénylılap kitöltéséhez kezdene, kérjük olvassa el a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT / I. AZ IGÉNYLİ ADATAI: 1. Név:... szül.év: 19.. hó.nap...

/Mielıtt az igénylılap kitöltéséhez kezdene, kérjük olvassa el a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT / I. AZ IGÉNYLİ ADATAI: 1. Név:... szül.év: 19.. hó.nap... Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 4200 LAKÁSFENNTARTÁS TÁMOGATÁST IGÉNYLİ LAP /Mielıtt az igénylılap kitöltéséhez kezdene, kérjük olvassa

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE. A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról

Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE. A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról Kislıd község Önkormányzat Képviselı- testülete 21/2004. (IX. 27.)

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

KÉRELEM. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására 2. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési lakhatási támogatás megállapítására A kérelmező személyre

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT 1. oldal KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ NYILATKOZAT A.) Személyi adatok l. A gyám neve és lakcíme, tartózkodási helye:...... a) anyja neve :... b) születési helye, ideje :...

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell az ingatlan használatát igazoló dokumentumokat.

A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell az ingatlan használatát igazoló dokumentumokat. FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők utolsó egyhavi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi pótlék szelvényeit, vagy

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben