Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról"

Átírás

1 Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 23.. /1/ és /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet hatálya kiterjed: a.) az elsı lakáshoz jutók, b.) a lakásbıvítés, felújítás, korszerősítés szociális támogatására. 2.. A támogatás odaítélésérıl, annak mértékérıl, egyéni elbírálás alapján, Tiszaszentimre Község Önkormányzati Képviselıtestülete dönt. 3.. /1/ Az 1. -ban leírt támogatások iránti kérelem e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban. /2/ Valamennyi kérelmezınél környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány ismérveit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. /3/ A kérelmezı és családja köteles e rendelet 3. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot tenni. 4.. /1/ Ha a támogatásban részesülı személy lakásépítési kedvezményt, illetıleg adó-visszatérítési támogatást vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénye, a támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet jelzálog-hitelintézet kivételével - útján kell nyújtani. Az átutalásról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. /2/ Építési engedély köteles építési munkák támogatása esetén a támogatás kifizetésének feltétele a jogerıs építési engedély.

2 - 2 - /3/ Lakásvásárlás esetén a támogatás kifizetésének feltétele az adás-vételi szerzıdés bemutatása. 5.. A támogatás utólagosan, a kérelem benyújtásakor elkészült építési munkákra, teljesedésbe ment adás-vételre nem állapítható meg. II. Fejezet Elsı lakáshoz jutók támogatása 6.. /1/ Támogatásban részesíthetı kérelmére az a fiatal házaspár, akinek a szükséglakást kivéve a.) külön-külön, vagy együttesen lakástulajdona vagy egészet kitevı résztulajdona nincs, és korábban sem volt, b.) bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya, vagy szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati joga nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. /2/ Az /1/ bekezdésben foglaltakról az igénylık e rendelet 4. számú mellékletének kitöltésével kötelesek nyilatkozni. /3/ A támogatás az /1/ bekezdésben leírt feltételek mellett is csak annak állapítható meg: a.) aki lakóhelyétıl függetlenül Tiszaszentimre közigazgatási területén saját tulajdonú lakóházat vásárol és az így megszerzett ingatlanban életvitelszerően fog élni, továbbá b.) a megszerzett lakás a méltányolható lakásigény kielégítését szolgálja és a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 7.. A támogatás formája: kamatmentes kölcsön, illetve a támogatási összeg 25 %-a vissza nem térítendı támogatás, a.) a támogatás egy kérelmezıre (házaspárra) jutó maximális összege: Ft, b.) a havi törlesztırészlet összege: 8.000,- Ft. A tárgyévi támogatás mértékét a Képviselıtestület az éves költségvetési törvényben határozza meg.

3 /1/ A támogatottal szerzıdést kell kötni, melyet az önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı ír alá. /2/ Az /1/ bekezdésben leírt szerzıdést a támogatás odaítélésérıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben erre a megadott határidın belül a kérelmezı hibájából nem kerül sor és a kérelmezı mulasztását elfogadható módon nem igazolja, úgy a támogatást elveszíti. Az így visszamaradt vagy igénybe nem vett támogatás ismételten felhasználható. /3/ A támogatási szerzıdés tartalmazza: - a támogatásban részesülık személyi adatait, - a támogatás összegét és célját, - arra vonatkozó rendelkezést, hogy a támogatott ingatlanra a támogatási összeg erejéig jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. - a támogatás visszafizetésére vonatkozó feltételeket, különösen azt, hogy amennyiben a kérelmezı a megvásárolt ingatlant a szerzıdésben meghatározott visszafizetési határidı letelte elıtt elidegeníti, úgy a fennálló tartozást, valamint a vissza nem térítendı támogatás teljes összegét is köteles - egy összegben - visszafizetni. Továbbá a jogtalanul felvett támogatást amennyiben a kérelmezı elszámolási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, nem a meghatározott célra használja fel, valamint az ellenırzés során az életvitelszerő bentlakás a megszerzett ingatlanban nem állapítható meg a támogatott köteles egy összegben visszafizetni. Kivételes esetben a Képviselıtestület részletfizetést engedélyezhet. - a kezesek nyilatkozatát arról, hogy a támogatási összeg erejéig az önkormányzattal szemben egyetemleges készfizetı kezességet vállalnak. /4/ A szerzıdést a szerzıdı feleken kívül meg kell küldeni a hitelintézetnek is. /5/ Kivételes eset: ha a támogatottak családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 9.. /1/ A támogatásban részesített köteles az összeg felhasználásáról lakóház vásárlás esetén a Tiszafüredi Körzeti Földhivatal által kiadott tulajdonjog bejegyzést tartalmazó határozat bemutatásával a szerzıdést követı 2 hónapon belül elszámolni. /2/ E fejezetben megállapított támogatás ismételten nem állapítható meg.

4 - 4 - III. Fejezet Lakásbıvítés-, felújítás, korszerősítés szociális támogatása 10.. /1/ Az önkormányzat kamatmentes visszatérítendı támogatást nyújthat azon rászorulóknak, akik: - Tiszaszentimre Közigazgatási területén saját tulajdonú lakásukat felújítják, korszerősítik, legalább egy lakószobával bıvítik, feltéve, hogy lakóhelyük ezen a címen van, és életvitelszerően itt tartózkodnak, vagy ezen a címen életvitelszerően fognak élni az elvégzett munkákat követıen. /2/ A kérelemhez építési munkák esetén legalább kımőves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember, valamint korszerősítési és felújítási munkák esetén szakirányú végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített költségvetést kell mellékelni, melyben jelezni kell, hogy a szükséges munkák építési és/vagy bontási engedély kötelesek-e. /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott támogatások csak egy jogcímen és csak egy ízben nyújthatók. /4/ Aki ebben a fejezetben szabályozott támogatások valamelyikében részesült, nem részesülhet a II. Fejezetben meghatározott támogatásban /1/ Támogatásban azok részesülhetnek, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének kétszeresét. /2/ Az /1/ bekezdés alapján jogosultak közül az elıterjesztett igények az elbírálás során az alábbiak szerint elınyt élveznek: a.) a közvetlen életveszély elhárítását szolgáló elengedhetetlen állagmegóvási felújítások, b.) korszerőtlen, egészségtelen lakásviszonyok megszüntetése e rendeletben támogathatóként meghatározott módon. /3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott egy fıre jutó jövedelemhatártól a jogosultság megállapításához a /4/ bekezdésben foglalt különös méltánylást érdemlı körülmény fennállása esetén lehet eltérni. /4/ A különös méltánylást érdemlı körülmények a következık: a.) a kérelmezı családjában fogyatékos gyermeket nevel, b.) a kérelmezı kiskorú gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli. c.) a kérelmezık fiatal házasok, d.) kérelmezı aktív korú és 67 %-ot elérı vagy meghaladó munkaképesség csökkent, e.) az elvégzendı munkák a közvetlen életveszély elhárítását szolgálják,

5 - 5 - f.) korszerőtlen, egészségtelen lakáskörülmények, g.) a kérelmezı fogyatékossági támogatásban részesül A támogatás egy kérelmezıre (családra) jutó maximális összege ,- Ft, a havi törlesztırészlet összege: 8.000,- Ft. A Képviselıtestület az éves költségvetési törvényben határozza meg a tárgyévi támogatás mértékét Nem állapítható meg támogatás sem a külsı, sem a belsı esztétikai jellegő munkák végzésére /1/ A támogatottal szerzıdést kell kötni, melyet az önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı ír alá. /2/ Az /1/ bekezdésben leírt szerzıdést a támogatás odaítélésérıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben erre a megadott határidın belül a kérelmezı hibájából nem kerül sor és a kérelmezı mulasztását elfogadható módon nem igazolja, úgy a támogatást elveszíti. Az így visszamaradt vagy igénybe nem vett támogatás ismételten felhasználható. /3/ A támogatási szerzıdés tartalmazza: - a támogatásban részesülık személyi adatait, - a támogatás összegét és célját, - arra vonatkozó rendelkezést, hogy a támogatott ingatlanra a támogatási összeg erejéig jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. - a támogatás visszafizetésére vonatkozó feltételeket, különösen azt, hogy amennyiben a kérelmezı a bıvített, felújított, korszerősített ingatlant a szerzıdésben meghatározott visszafizetési határidı letelte elıtt elidegeníti, úgy a fennálló tartozást, valamint a vissza nem térítendı támogatás teljes összegét is köteles - egy összegben - visszafizetni. Továbbá a jogtalanul felvett támogatást amennyiben a kérelmezı elszámolási kötelezettségének határidıre nem tesz eleget, nem a meghatározott célra használja fel, valamint az ellenırzés során az életvitelszerő bentlakás a megszerzett ingatlanban nem állapítható meg a támogatott köteles egy összegben visszafizetni. Kivételes esetben a Képviselıtestület részletfizetést engedélyezhet. - a kezesek nyilatkozatát arról, hogy a támogatási összeg erejéig az önkormányzattal szemben egyetemleges készfizetı kezességet vállalnak.

6 - 6 - /4/ A szerzıdést a szerzıdı feleken kívül meg kell küldeni a hitelintézetnek is. /5/ Kivételes eset: ha a támogatottak családjában az 1 fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. IV. Fejezet Értelmezı rendelkezések 15.. E rendelet alkalmazásában: /1/ Kérelmezı: a támogatásra igényt benyújtó és annak házastársa, élettársa. /2/ Fiatal házaspár: a kérelem benyújtásakor a házastársak (élettársak) egyike sem töltötte be a 35. életévét. /3/ Méltányolható lakásigény: ha a lakószobák száma az igénylı és a vele együtt költözı családtagok számtól függıen - egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba - három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, - négy személy esetében: legalább kettı és legfeljebb négy lakószoba. Minden további személy esetében fél szobával nı a lakásigény mértékének felsı határa. Három vagy több gyermeket nevelı család esetében a lakásigény mértékének felsı határa minden további személy esetében egy szobával nı. Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felsı határának meghatározásánál legfeljebb két születendı gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendı gyermeket is számításba kell venni. /4/ Együtt költözı családtagként: közeli hozzátartozók vehetık figyelembe. /5/ Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek. /6/ Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége.

7 - 7 - /7/ Bıvítés: a meglévı építmény beépített térfogatának vízszintes és/vagy függıleges irányú növelése érdekében végzett építési munka (toldaléképítés, tetıtér-beépítés, emeletráépítés). /8/ Felújítás: meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka. /9/ Korszerősítés: a meglévı építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség használati értékének, teljesítıképességének, üzembiztonságának növelése érdekében végzett építési-szerelési munka. V. Fejezet Záró rendelkezések 16.. /1/ Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Az elsı lakáshoz jutók személyi tulajdonú lakásvásárlásának támogatásáról szóló évi 8. számú önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító évi 2. számú, az évi 3. számú, a 4/1994. (II. 22.) számú, a 6/1995. (II. 17.) számú, a 3/1997. (II. 21.) számú, a 7/1997. (III. 28.) számú, a 3/1998. (II. 13.) számú a 3/1999. (II. 15.) számú, a 4/2000. (II. 11.) számú, az 5/2001. (II. 15.) számú, a 3/2002. (II. 15.) számú, a 3/2003. (II. 14.) számú rendeletek hatályukat vesztik. /3/ A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a jegyzı gondoskodik. Tiszaszentimre, január 13. (: Beleznay Sándor :) (: Juhászné Papp Irén :) polgármester j e g y z ı Z á r a d é k : Ezen rendelet... év... hó... nap kihirdetésre került. Kelt: Tiszaszentimre,... év... hó... nap. j e g y z ı

8 - 8 - K É R E L E M 1. számú melléklet helyi lakás célú támogatás igényléséhez A támogatás igényelt összege:. Ft. A támogatás formája (kérjük a megfelelı részt aláhúzással megjelölni) a.) elsı lakáshoz jutók támogatása - lakóház vásárlás b.) lakás korszerősítésének, felújításának, bıvítésének szociális támogatása. 1./ Kérelmezı Név: Leánykori név: Szül.hely,év,hó,nap: Anyja neve: Munkahely: Foglalkozás: Jelenlegi munkaviszony: Havi nettó jövedelem: Házastárs (élettárs) Név: Leánykori név: Szül.hely, év,hó,nap: Anyja neve: Munkahely: Foglalkozás: Jelenlegi munkaviszony: Havi nettó jövedelem: 2./ Közös háztartásban élı eltartott családtagok: Név: Szül.év.hó,nap: Eltartás oka:

9 - 9-3./ Eltartott gyermekek adatai: Név: Szül.év.hó,nap: Eltartás oka: 4./ Amennyiben lakásépítési, /- vásárlási/ kedvezményt, illetıleg adó-visszatérítési támogatást, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, úgy nevezze meg a kedvezményt vagy a kölcsönt folyósító hitelintézetet és közölje a címét: 5./ Lakóház vásárlás esetén kitöltendı: Megvásárolni kívánt lakóház címe: Hrsz-a: Eladási ára: Saját erı: Munkáltatói kölcsön: Lakáshitel: 6./ Lakóház felújítás, bıvítés, stb. esetén kitöltendı: Lakásingatlan címe,hrsz-a: Tulajdonos(ok) neve: A szükséges munkák megnevezése: Anyagszükséglet: Bekerülési költség: Saját erı: Munkáltatói kölcsön: 7./ Korábban igénybevett lakáscélú helyi támogatás összege, jogcíme és az igénybevétel idıpontja: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése, a hatóság félrevezetése kérelmem elutasítását vonhatja maga után. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben szereplı személyes adataimat (gyermekeim személyes adatait) a jogosultság megállapítása céljából kezeljék. Tiszaszentimre, aláírás

10 A nyomtatványhoz értelemszerően mellékelni kell: - engedély köteles építési munkák esetén bontási vagy/és építési engedélyt, - építési munkák esetén legalább kımőves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által, valamint korszerősítési és egyéb felújítási munkák esetén szakirányú végzettséggel és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített költségvetést kell mellékelni melyben jelezni kell, hogy az építési munka építési vagy bontási engedély köteles-e, - elemi csapás okozta kár esetén legalább kımőves szakmára vonatkozó vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı szakember által készített szakvéleményt, melyben rögzíteni kell a helyreállítás lehetséges módozatait vagy a helyreállíthatatlanság tényét, valamint a károsodás mértékét az ingatlan károsodást megelızı forgalmi értékéhez viszonyítva, százalékban kifejezve, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén tulajdoni lap másolatot, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén jövedelemnyilatkozatot, - fiatal házasok esetén házassági anyakönyvi kivonatot, - elsı lakáshoz jutó fiatal házas esetén amennyiben rendelkezik szolgálati- vagy bérlakásra vonatkozó jogviszonnyal, abban az esetben a jogviszonyról lemondó írásbeli nyilatkozatot, melyet a bérbeadó írásban elfogadott, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén amennyiben kérelmezı aktív korú 67 % vagy ennél nagyobb mértékő munkaképesség csökkenés esetén az errıl szóló orvosi szakvéleményt, - fogyatékossági támogatást megállapító határozatot, - valamennyi támogatási forma igénylése esetén munkáltatói kölcsönrıl igazolást, amenynyiben részesült ilyen kölcsönben, - lakóház vásárlása esetén elı- vagy adásvételi szerzıdést, - engedély köteles építési munkák befejezése esetén használatba vételi engedélyt.

11 számú melléklet K Ö R N Y E Z E T T A N U L M Á N Y Készült: Lakásban lakók adatai: Név: Szül.év,hó, nap: Foglalkozás Lakás adatok: /szobaszám, egyéb helyiségek, főtési mód/ A lakás berendezése: Vagyoni helyzet: /ingatlan, gépjármő, egyéb/: Pénzintézetnél hiteltartozás: Lakóépület mőszaki állapota: Saját erı: /anyagban, készpénzben/ Megvásárolandó lakóház címe, eladási ára:

12 Komfortfokozat, szobaszám: Lakóházépítés, felújítás, korszerősítés Szükséges munkák megnevezése: Megjegyzés: Tiszaszentimre, ügyfél környezettanulmányt készítette

13 számú melléklet Jövedelemnyilatkozat A) Személyi adatok: 1. Az ellátást igénylı(kérelmezı) neve: Férjezett nık esetében leánykori név 2. Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylı tartózkodási helyének címe: Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím: 4. Ha nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: 5. A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe: 6. A kérelmezıvel egy családban élı közeli hozzátartozók száma: fı. Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élı, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozónak minısül: a házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, illetve 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek. A kérelmezın kívül a családban élı közeli hozzátartozók felsorolása: a) b) c) d) e) f) g) Neve születési ideje Rokoni kapcsolata a kérelmezıvel Csatolandó mellékletek: 1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolást a kérelem benyújtását megelızı három hónap részletes jövedelmérıl 2. Nyugdíjszerő ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítését az elızı évi jövedelem összegérıl és a január hónaptól esedékes kifizetés összegérıl, továbbá - és minden más jövedelemtípus esetén is a - a kérelem benyújtását megelızı három hónapban kapott postai szelvényeket vagy - amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó háromhavi számlaegyenlegét. 3. Amennyiben az utolsó három hónap szelvénye, számlaegyenlege nem áll rendelkezésére legalább az utolsó havi és egy az ellátásra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 4. Az Önkormányzat által folyósított ellátás esetében a szelvény csatolása nem szükséges, annak összegét és tényét az Önkormányzat igazolja.

14 B) Jövedelmi adatok A jövedelmi adatokat a csatolt jövedelemigazolások alapján, az elızı 3 hónap átlagjövedelmére vonatkozóan kell kitölteni, forint összeg megjelölésével. A jövedelmek típusai Kérelmezı Az elızı oldalon szereplı Forintban jövedelme közeli hozzátartozók jövedelme. összesen a, b, c, d, e, f, g, 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem alkalmi munkavégzésbıl származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások (saját jogú öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres szoc. járadék, átmeneti járadék, stb.) 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj árvaellátás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, stb.) 6. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, idıskorúak járadéka, jövedelempótló támogatások stb. ) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl.ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.) 9. Összes bruttó jövedelem: 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege: 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege: 12. Munkavállalói járulék összege: 13. A család havi nettó jövedelme összesen (9-( )

15 A család összes havi jövedelme Ft, az ez alapján számított egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó Alulírott büntetıjog felelısségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívásra köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és családom tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenırizheti. Dátum: az ellátást igénylı, vagy törvényes az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása cselekvıképes hozzátartozók aláírásai A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal alakilag és számszakilag egyeztette és javította: Dátum: Kitöltési utasítás ügyintézı aláírása 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplı lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Az egy családban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső rovatában szereplı összeg 1/12-ed részét kell beírni. 5. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezı mellett a családban élı cselekvıképes közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselı jogosult az aláírásra. 7. Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítıjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás fogadható el - ennek beszerzése iránt a kérelmezınek kell intézkednie, mivel feltételezhetı, hogy a nyugdíjszerő ellátást levonás terheli.

16 számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott és felesége szám alatti lakosok anyagi és büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy külön - külön vagy együttesen lakástulajdonunk vagy egészet kitevı résztulajdonunk van* - nincs*, bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyunk, szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati jogunk van* - nincs*, kivéve a szükséglakást. Tiszaszentimre, 200 * megfelelı válasz aláhúzandó

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához

KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: 1 KÉRELEM hatósági bizonyítvány kiállításához 1 A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve:

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve: Érkezett: Átvevı: Ügyintézı: Elızmény: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5.

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5. BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Kérelem önkormányzati segély megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M

ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI K É R E L E M I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 15/1995. (XI.30.) rendelete Mátranovák községben a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1 szám 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben