- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját"

Átírás

1 - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya (TAJ-szám) - Amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét intézni nem tudja, meghatalmazás illetve gondnok kirendel határozat. Mellékletek: - a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve stermel i tevékenységb l származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megel z hónap jövedelmér l szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel z tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, nyilatkozatot 18 6 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. a GYES, GYED, GYET, CSALÁDI PÓTLÉK a kifizet hely igazolása, nyugdíj, árvaellátás, álláskeresési ellátás utolsó havi szelvényét vagy folyószámla egyenleg másolata (Nyugdíjfolyóstó Igazgatóság által minden év elején megküldött adóigazolás fénymásolatát) vállalkozók stermel k esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást, gyermektartásdíj összegére vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat. ha a szül i felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különél szül k megállapodnak abban, hogy a jöv re nézve a szül i felügyeletet egyik jük gyakorolja [Csjt. 72. (1) bek.] a gyámhivatal e megállapodásukat kérésükre jegyz könyvben rögzíti. A jegyz könyvben rögzíteni kell azt a tényt is, hogy a gyermek megállapodásuk alapján melyik szül nél kerül elhelyezésre, illetve, hogy a gyermek sorsát érint lényeges kérdésekben a szül i felügyeleti jogot együttesen gyakorolják. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést.

2 Aktív korúak ellátása: A kérelmet lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Önkormányzatnál be lehet nyújtani, természetesen ott célszer ahol a kérelmez életvitelszer en tartozódik. Az aktív korúak ellátás megállapítása jövedelem és vagyoni értékhatárhoz kötött ellátás. Jövedelem határ: LÁSD: lentebb Vagyon: ha a törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, járm, továbbá vagyoni érték jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illet leg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, (jelenleg: Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem min sül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszer en lakik, az a vagyoni érték jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárm évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aktív korúak ellátása 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer -piaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyz aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mérték egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex min sítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a) c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási id tartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keres tevékenység folytatása miatt a folyósítási id lejártát megel z en szüntették meg, és a keres tevékenységet követ en az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megel z két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év id tartamig együttm ködött, vagy

3 g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképesség személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megsz nt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból sz nt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megel z en az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttm ködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keres tevékenységet nem folytat. (1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében ha e törvény eltér en nem rendelkezik nem min sül keres tevékenységnek, ha a kérelmez, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszer sített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejez arányszáma, ahol a) az els nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevel szül arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az els és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. (3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti el zetes együttm ködés id tartamának számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által ezen id tartam alatt folytatott keres tevékenység id tartamát is figyelembe kell venni. (4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás id tartamának kimerítését l, b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keres tevékenység megsz nését l, c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megsz nését l számított tizenkett hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. (4a) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítését l számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezd napja az álláskeresési támogatás kimerítését követ nap. (5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidej leg a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel csak egy személy jogosult. (6) Egy családban egyidej leg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesít támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. (7) A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként el írhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmez vagy jogosult által életvitelszer en lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszer

4 használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható el. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmez t, illetve a jogosultat megfelel, de legalább ötnapos határid t zésével a jegyz nek az elvégzend tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. 34. (1) Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki a) el zetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) a 3. (3) bekezdése alá tartozik, és a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve tartózkodási joga megsz nt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, f) katonai szolgálatot teljesít, g) közoktatási, illet leg fels oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy h) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, i) a megváltozott munkaképesség személyek ellátásában részesül, j) az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást el segít megélhetési támogatásban részesül. (2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, a) akire vonatkozóan az (1) bekezdés a) g), valamint i) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett, b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló, a 25. (4) (6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, c) aki keres tevékenységet folytat, a keres tevékenység 91. napjától, d) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten joger sen megállapította, vagy e) akinek a 36. (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesít támogatásra, vagy a 37/B. (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni. (3) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetést l számított harminchat hónapon belül ide nem értve a (2) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti megszüntetési eseteket az el zetes együttm ködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. (4) A jegyz a jogellenesen munkát végz aktív korúak ellátására jogosult személy ellátásának folyósítását a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét els ízben megállapító joger s és végrehajtható határozata alapján, a határozat joger re emelkedésér l szóló értesítés megérkezését követ hónap els napjától egy hónap id tartamra felfüggeszti. 35. (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították a 37. -ban foglaltak szerinti kivétellel foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult. (2) (3) A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttm ködni.

5 (4) A foglalkoztatást helyettesít támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (5) 36. (1) Ha a jogosult a) keres tevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának els 90 napjában, b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel id tartama alatt, vagy c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást el segít megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást el segít megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának id tartama alatt a foglalkoztatást helyettesít támogatás folyósítása szünetel. (2) A 34. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személynek a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttm ködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. (10a) (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehet séget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvér l szóló évi I. törvény 78. -a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg; b) akit az állami foglalkoztatási szerv neki felróható okból törölt az álláskeres k nyilvántartásából; c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határid ig nem kérelmezi az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét; d) aki a 33. (7) bekezdés szerinti feltételeknek a felszólítás ellenére nem tesz eleget; vagy e) aki a foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságának a 25. (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat id pontját megel z egy évben a foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap id tartamban ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy eb) keres tevékenységet ideértve az egyszer sített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is nem folytatott, vagy ec) munkaer piaci programban nem vett részt, vagy ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap id tartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos id tartam számításakor az eb) ed) alpontok szerinti tevékenységeknek a felülvizsgálat id pontját megel z évben teljesített id tartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa a közérdek önkéntes tevékenységr l szóló törvény szerinti nyilvántartásban szerepl fogadó szervezetnél végzett közérdek önkéntes tevékenységének id tartamát is figyelembe kell venni. 36/A 36/D. 37. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezd napján

6 a) egészségkárosodott személynek min sül, vagy b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban él gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követ en következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének id pontját követ hónap els napjától kell megállapítani. (3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megsz nik, a feltétel megsz nését követ hónap els napjától a 35. (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. (3) bekezdése szerinti kötelezettséget kell el írni. A feltétel megsz nésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll rendszeres szociális segély jár. (4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelez legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%- ának szorzatával. (5) Ha a rendszeres szociális segély összege a (4) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összeg ellátást kell megállapítani. 37/A. (1) A 37. (1) bekezdésének b) d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában az e szerinti együttm ködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttm ködésre kijelölt szerv). Az együttm ködés keretében a jogosult a) az együttm ködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, b) a beilleszkedését segít programban való részvételr l írásban megállapodik az együttm ködésre kijelölt szervvel, és c) teljesíti a beilleszkedését segít programban foglaltakat. (2) A beilleszkedést segít program az önkormányzattal együttm köd személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttm ködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttm köd személy számára el írt, az egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illet leg a munkavégzésre történ felkészülést segít programban való részvételre,

7 c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelel oktatásban, képzésben történ részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az els szakképesítés megszerzésére. (3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az (1) és (2) bekezdés szerinti együttm ködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segít programok típusait és az együttm ködés megszegésének eseteit. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttm ködés intézményi feltételeir l a települési önkormányzat els sorban a családsegít szolgálat útján gondoskodik. 37/B. (1) A 36. (1) bekezdése szerinti esetekben a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel. (1a) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó, a 33. (7) bekezdése szerinti feltételeknek a felszólítás ellenére nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni. (2) A 34. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának id tartama alatt az együttm ködésre kijelölt szervvel fennálló együttm ködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 37/C. (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkez határozatot közölni kell a f jegyz vel. (2) A f jegyz az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18. -ban szabályozott nyilvántartást vezeti és gondoskodik a foglalkoztatást helyettesít támogatásnak vagy a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történ folyósításáról. (3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos id tartamon keresztül nem veszi át, a f jegyz szünetelteti a folyósítást és az err l szóló végzését az ellátást megállapító jegyz vel közli, aki dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetésér l. (4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több jegyz döntése szerint egyidej leg kellene a (2) bekezdés szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen esetben a f jegyz közli az ellátásra való jogosultságot korábban megállapító jegyz vel az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetésér l szóló határozatát. (5) A f városban az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a hajléktalan személyek vonatkozásában a f jegyz feladata. (6) A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyz székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn. (7) A rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége azzal a települési önkormányzat által együttm ködésre kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyz jének határozata alapján a f jegyz a rendszeres szociális segélyt folyósítja. (8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a f jegyz állapította meg, a (6) (7) bekezdésben foglaltaktól eltér en a) a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn,

8 b) a rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége a f városi önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn. (9) A f jegyz által az (1) (4) bekezdés szerint folyósított foglalkoztatást helyettesít támogatás vagy rendszeres szociális segély, valamint a közfoglalkoztatás szervezéséhez a külön törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a helyi önkormányzatokért felel s miniszter megtéríti a f városi önkormányzat részére. 37/D. 37/E. 37/F. 37/G. 37/H. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól Aktív korúak ellátása 15. (1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, továbbá b) a közös háztartásban él gyermek(ek)re vonatkozóan ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint bb) a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat. (2) Ha az Szt. 33. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot min sítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mérték egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex min sítés alapján megállapított mértéke kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

9 (3) Az Szt. 33. (1) bekezdés b) g) pontjában meghatározott személy esetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en a kérelem elbírálásához szükséges a) a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmez vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, b) a megyei munkaügyi központ, illet leg a járási (f városi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség, a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása id tartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmez álláskeresést ösztönz juttatásban nem részesül, vagy c) az Szt. 33. (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, d) az Szt. 33. (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttm ködés (a továbbiakban: megel z együttm ködés) esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítésér l, e) az Szt. 33. (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetésér l szóló határozat, továbbá f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségr l 35. életévét betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható. (4) Ha a kérelmez úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a jegyz hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történ elhelyezésének lehet ségét. (5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti a) tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összeg családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal, b) autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb összeg családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható. (6) Ha az egészségkárosodott személy esetében a (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás id beli hatálya lejárt és az egészségkárosodott személy az id beli hatály lejárta el tt újabb szakhatósági állásfoglalást nem nyújtott be, a jegyz szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet. (7) A munkaügyi központ honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. A munkaügyi központ emellett tájékoztatást nyújt az álláskeresési támogatást kimerít ügyfelek számára az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételeir l. 16. (1) A megel z együttm ködésen az Flt. szerinti együttm ködést kell érteni. (2) (3) A 15. (3) bekezdés c) pontja szerinti, a megel z együttm ködés teljesítésér l kiadott igazolásnak tartalmaznia kell az együttm ködés kezd és befejez id pontját.

10 17. (1) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a) arról, hogy az igényl foglalkoztatást helyettesít támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult, b) a pénzbeli ellátás összegér l, folyósításának feltételeir l, c) a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. (3) bekezdése szerinti, valamint ha a települési önkormányzat err l az Szt. 33. (7) bekezdése alapján rendelkezett a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekr l, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni, d) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében ha a települési önkormányzat err l az Szt. 33. (7) bekezdése alapján rendelkezett a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekr l, továbbá az Szt. 37. (1) bekezdés b) d) pontjai alapján jogosult személy esetében az Szt. 37/A. -a szerinti együttm ködési kötelezettség tartalmi elemeir l, valamint arról, hogy az együttm ködésre kötelezett személy a határozat joger re emelkedését követ 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt szervet, e) az együttm ködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeir l. (2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmében a kérelmez nek ha az ellátást nem egészségkárosodására tekintettel kéri nyilatkoznia kell arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttm ködést vállalja. (3) A jegyz az Szt. 19. (3) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítése érdekében az adatokat az Flt. 57/B. -a szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban rögzíti. (4) (6) (7) A munkaügyi központ a jegyz t az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. (2) bekezdés c) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikének létesítésér l, a program, foglalkoztatás vagy képzés kezd id pontjáról és annak várható id tartamáról, valamint a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezd id pontjáról és várható id tartamáról a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban történ adatrögzítés útján tájékoztatja. (8) (9) A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy a jogosultság joger s megállapításától számított 15 napon belül köteles a munkaügyi központot felkeresni. (10) Az Szt. 36. (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában jogellenes a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése, ha a jogosult a) a közfoglalkoztatási jogviszonyát nem a munka törvénykönyvér l szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. (1) bekezdésében meghatározott módon szüntette meg, b) felmondása nem felel meg az Mt. 67. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy c) azonnali hatályú felmondása nem felel meg az Mt ában foglalt feltételeknek. (11) Az Szt. 37. (1) bekezdés b) d) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében a jegyz az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot közli az együttm ködésre kijelölt szervvel. (12) Az Szt. 37/A. -a szerinti együttm ködés keretében az együttm ködésre kijelölt szerv a) figyelemmel kíséri az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított határid betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a joger s határozat alapján a szervnél történ megjelenésekor nyilvántartásba veszi,

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2/2. rész

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben