- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját"

Átírás

1 - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya (TAJ-szám) - Amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét intézni nem tudja, meghatalmazás illetve gondnok kirendel határozat. Mellékletek: - a havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve stermel i tevékenységb l származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megel z hónap jövedelmér l szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel z tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, nyilatkozatot 18 6 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. a GYES, GYED, GYET, CSALÁDI PÓTLÉK a kifizet hely igazolása, nyugdíj, árvaellátás, álláskeresési ellátás utolsó havi szelvényét vagy folyószámla egyenleg másolata (Nyugdíjfolyóstó Igazgatóság által minden év elején megküldött adóigazolás fénymásolatát) vállalkozók stermel k esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást, gyermektartásdíj összegére vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat. ha a szül i felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különél szül k megállapodnak abban, hogy a jöv re nézve a szül i felügyeletet egyik jük gyakorolja [Csjt. 72. (1) bek.] a gyámhivatal e megállapodásukat kérésükre jegyz könyvben rögzíti. A jegyz könyvben rögzíteni kell azt a tényt is, hogy a gyermek megállapodásuk alapján melyik szül nél kerül elhelyezésre, illetve, hogy a gyermek sorsát érint lényeges kérdésekben a szül i felügyeleti jogot együttesen gyakorolják. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést.

2 Aktív korúak ellátása: A kérelmet lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Önkormányzatnál be lehet nyújtani, természetesen ott célszer ahol a kérelmez életvitelszer en tartozódik. Az aktív korúak ellátás megállapítása jövedelem és vagyoni értékhatárhoz kötött ellátás. Jövedelem határ: LÁSD: lentebb Vagyon: ha a törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, járm, továbbá vagyoni érték jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illet leg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, (jelenleg: Ft) vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (jelenleg: Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függ pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem min sül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszer en lakik, az a vagyoni érték jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárm évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aktív korúak ellátása 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaer -piaci helyzet aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyz aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mérték egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex min sítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a) c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási id tartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keres tevékenység folytatása miatt a folyósítási id lejártát megel z en szüntették meg, és a keres tevékenységet követ en az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megel z két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év id tartamig együttm ködött, vagy

3 g) akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképesség személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megsz nt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny ának (3) bekezdése szerinti okból sz nt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megel z en az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttm ködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keres tevékenységet nem folytat. (1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében ha e törvény eltér en nem rendelkezik nem min sül keres tevékenységnek, ha a kérelmez, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszer sített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejez arányszáma, ahol a) az els nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevel szül arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az els és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. (3) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti el zetes együttm ködés id tartamának számításánál az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy által ezen id tartam alatt folytatott keres tevékenység id tartamát is figyelembe kell venni. (4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás id tartamának kimerítését l, b) az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a keres tevékenység megsz nését l, c) az (1) bekezdés g) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megsz nését l számított tizenkett hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg. (4a) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítését l számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezd napja az álláskeresési támogatás kimerítését követ nap. (5) Aktív korúak ellátására egy családban egyidej leg a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel csak egy személy jogosult. (6) Egy családban egyidej leg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesít támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. (7) A települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként el írhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmez vagy jogosult által életvitelszer en lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszer

4 használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható el. A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmez t, illetve a jogosultat megfelel, de legalább ötnapos határid t zésével a jegyz nek az elvégzend tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. 34. (1) Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki a) el zetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, b) a 3. (3) bekezdése alá tartozik, és a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve tartózkodási joga megsz nt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, f) katonai szolgálatot teljesít, g) közoktatási, illet leg fels oktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy h) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, i) a megváltozott munkaképesség személyek ellátásában részesül, j) az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást el segít megélhetési támogatásban részesül. (2) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, a) akire vonatkozóan az (1) bekezdés a) g), valamint i) pontja szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett, b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló, a 25. (4) (6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, c) aki keres tevékenységet folytat, a keres tevékenység 91. napjától, d) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten joger sen megállapította, vagy e) akinek a 36. (2) bekezdése alapján a foglalkoztatást helyettesít támogatásra, vagy a 37/B. (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát meg kell szüntetni. (3) Az aktív korú személy részére az aktív korúak ellátására való jogosultság a megszüntetést l számított harminchat hónapon belül ide nem értve a (2) bekezdés b), d) és e) pontja szerinti megszüntetési eseteket az el zetes együttm ködési kötelezettség teljesítése nélkül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. (4) A jegyz a jogellenesen munkát végz aktív korúak ellátására jogosult személy ellátásának folyósítását a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét els ízben megállapító joger s és végrehajtható határozata alapján, a határozat joger re emelkedésér l szóló értesítés megérkezését követ hónap els napjától egy hónap id tartamra felfüggeszti. 35. (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították a 37. -ban foglaltak szerinti kivétellel foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult. (2) (3) A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttm ködni.

5 (4) A foglalkoztatást helyettesít támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (5) 36. (1) Ha a jogosult a) keres tevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának els 90 napjában, b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel id tartama alatt, vagy c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást el segít megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást el segít megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának id tartama alatt a foglalkoztatást helyettesít támogatás folyósítása szünetel. (2) A 34. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személynek a) aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttm ködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. (10a) (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehet séget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvér l szóló évi I. törvény 78. -a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg; b) akit az állami foglalkoztatási szerv neki felróható okból törölt az álláskeres k nyilvántartásából; c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határid ig nem kérelmezi az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét; d) aki a 33. (7) bekezdés szerinti feltételeknek a felszólítás ellenére nem tesz eleget; vagy e) aki a foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságának a 25. (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat id pontját megel z egy évben a foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap id tartamban ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy eb) keres tevékenységet ideértve az egyszer sített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is nem folytatott, vagy ec) munkaer piaci programban nem vett részt, vagy ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap id tartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos id tartam számításakor az eb) ed) alpontok szerinti tevékenységeknek a felülvizsgálat id pontját megel z évben teljesített id tartamát össze kell számítani. Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa a közérdek önkéntes tevékenységr l szóló törvény szerinti nyilvántartásban szerepl fogadó szervezetnél végzett közérdek önkéntes tevékenységének id tartamát is figyelembe kell venni. 36/A 36/D. 37. (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezd napján

6 a) egészségkárosodott személynek min sül, vagy b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban él gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követ en következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének id pontját követ hónap els napjától kell megállapítani. (3) Ha az (1) bekezdés a), c), illetve d) pontja szerinti valamely feltétel megsz nik, a feltétel megsz nését követ hónap els napjától a 35. (1) bekezdése szerinti ellátást kell megállapítani és a 35. (3) bekezdése szerinti kötelezettséget kell el írni. A feltétel megsz nésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll rendszeres szociális segély jár. (4) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelez legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%- ának szorzatával. (5) Ha a rendszeres szociális segély összege a (4) bekezdésben foglalt számítás szerint a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összeg ellátást kell megállapítani. 37/A. (1) A 37. (1) bekezdésének b) d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában az e szerinti együttm ködési kötelezettséget vállal a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttm ködésre kijelölt szerv). Az együttm ködés keretében a jogosult a) az együttm ködésre kijelölt szervnél kérelmezi a nyilvántartásba vételét, b) a beilleszkedését segít programban való részvételr l írásban megállapodik az együttm ködésre kijelölt szervvel, és c) teljesíti a beilleszkedését segít programban foglaltakat. (2) A beilleszkedést segít program az önkormányzattal együttm köd személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttm ködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttm köd személy számára el írt, az egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illet leg a munkavégzésre történ felkészülést segít programban való részvételre,

7 c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelel oktatásban, képzésben történ részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az els szakképesítés megszerzésére. (3) A települési önkormányzat rendeletben szabályozza az (1) és (2) bekezdés szerinti együttm ködés eljárási szabályait, továbbá a beilleszkedést segít programok típusait és az együttm ködés megszegésének eseteit. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti együttm ködés intézményi feltételeir l a települési önkormányzat els sorban a családsegít szolgálat útján gondoskodik. 37/B. (1) A 36. (1) bekezdése szerinti esetekben a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel. (1a) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó, a 33. (7) bekezdése szerinti feltételeknek a felszólítás ellenére nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni. (2) A 34. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának id tartama alatt az együttm ködésre kijelölt szervvel fennálló együttm ködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. 37/C. (1) A hajléktalan személy részére megállapított aktív korúak ellátására való jogosultságról rendelkez határozatot közölni kell a f jegyz vel. (2) A f jegyz az aktív korúak ellátására jogosult hajléktalanokról a 18. -ban szabályozott nyilvántartást vezeti és gondoskodik a foglalkoztatást helyettesít támogatásnak vagy a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által meghatározott, határozatban foglalt címre történ folyósításáról. (3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított ellátást három hónapos id tartamon keresztül nem veszi át, a f jegyz szünetelteti a folyósítást és az err l szóló végzését az ellátást megállapító jegyz vel közli, aki dönt az ellátás fenntartásáról, illetve megszüntetésér l. (4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több jegyz döntése szerint egyidej leg kellene a (2) bekezdés szerinti ellátást folyósítani, csak az utóbb megállapított ellátás folyósítható. Ilyen esetben a f jegyz közli az ellátásra való jogosultságot korábban megállapító jegyz vel az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetésér l szóló határozatát. (5) A f városban az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása a hajléktalan személyek vonatkozásában a f jegyz feladata. (6) A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége az ellátást megállapító jegyz székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn. (7) A rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége azzal a települési önkormányzat által együttm ködésre kijelölt szervvel áll fenn, amely jegyz jének határozata alapján a f jegyz a rendszeres szociális segélyt folyósítja. (8) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a f jegyz állapította meg, a (6) (7) bekezdésben foglaltaktól eltér en a) a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége az általa megjelölt tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervvel áll fenn,

8 b) a rendszeres szociális segélyre jogosult hajléktalan személy együttm ködési kötelezettsége a f városi önkormányzat által kijelölt szervvel áll fenn. (9) A f jegyz által az (1) (4) bekezdés szerint folyósított foglalkoztatást helyettesít támogatás vagy rendszeres szociális segély, valamint a közfoglalkoztatás szervezéséhez a külön törvényben foglaltak szerint nyújtott támogatás összegét a helyi önkormányzatokért felel s miniszter megtéríti a f városi önkormányzat részére. 37/D. 37/E. 37/F. 37/G. 37/H. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól Aktív korúak ellátása 15. (1) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, továbbá b) a közös háztartásban él gyermek(ek)re vonatkozóan ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint bb) a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat. (2) Ha az Szt. 33. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot min sítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mérték egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex min sítés alapján megállapított mértéke kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet.

9 (3) Az Szt. 33. (1) bekezdés b) g) pontjában meghatározott személy esetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en a kérelem elbírálásához szükséges a) a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmez vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, b) a megyei munkaügyi központ, illet leg a járási (f városi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség, a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség a továbbiakban együtt: munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítása id tartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmez álláskeresést ösztönz juttatásban nem részesül, vagy c) az Szt. 33. (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, d) az Szt. 33. (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti együttm ködés (a továbbiakban: megel z együttm ködés) esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítésér l, e) az Szt. 33. (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátások megszüntetésér l szóló határozat, továbbá f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségr l 35. életévét betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható. (4) Ha a kérelmez úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb esetben a jegyz hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történ elhelyezésének lehet ségét. (5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti a) tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összeg családi pótlék, a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irattal, b) autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapot fennállása a magasabb összeg családi pótlék, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló irattal igazolható. (6) Ha az egészségkárosodott személy esetében a (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás id beli hatálya lejárt és az egészségkárosodott személy az id beli hatály lejárta el tt újabb szakhatósági állásfoglalást nem nyújtott be, a jegyz szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet. (7) A munkaügyi központ honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. A munkaügyi központ emellett tájékoztatást nyújt az álláskeresési támogatást kimerít ügyfelek számára az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételeir l. 16. (1) A megel z együttm ködésen az Flt. szerinti együttm ködést kell érteni. (2) (3) A 15. (3) bekezdés c) pontja szerinti, a megel z együttm ködés teljesítésér l kiadott igazolásnak tartalmaznia kell az együttm ködés kezd és befejez id pontját.

10 17. (1) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a) arról, hogy az igényl foglalkoztatást helyettesít támogatásra vagy rendszeres szociális segélyre jogosult, b) a pénzbeli ellátás összegér l, folyósításának feltételeir l, c) a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy esetében az Szt. 35. (3) bekezdése szerinti, valamint ha a települési önkormányzat err l az Szt. 33. (7) bekezdése alapján rendelkezett a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekr l, továbbá arról, hogy a jogosult mikor köteles a munkaügyi központot felkeresni, d) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében ha a települési önkormányzat err l az Szt. 33. (7) bekezdése alapján rendelkezett a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekr l, továbbá az Szt. 37. (1) bekezdés b) d) pontjai alapján jogosult személy esetében az Szt. 37/A. -a szerinti együttm ködési kötelezettség tartalmi elemeir l, valamint arról, hogy az együttm ködésre kötelezett személy a határozat joger re emelkedését követ 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt szervet, e) az együttm ködés hiányának az Szt. szerinti jogkövetkezményeir l. (2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmében a kérelmez nek ha az ellátást nem egészségkárosodására tekintettel kéri nyilatkoznia kell arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttm ködést vállalja. (3) A jegyz az Szt. 19. (3) bekezdésében meghatározott feladatának teljesítése érdekében az adatokat az Flt. 57/B. -a szerinti Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban rögzíti. (4) (6) (7) A munkaügyi központ a jegyz t az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Flt. 57/B. (2) bekezdés c) pontja szerinti jogviszonyok valamelyikének létesítésér l, a program, foglalkoztatás vagy képzés kezd id pontjáról és annak várható id tartamáról, valamint a munkaügyi központ szolgáltatásai igénybevételének kezd id pontjáról és várható id tartamáról a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban történ adatrögzítés útján tájékoztatja. (8) (9) A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy a jogosultság joger s megállapításától számított 15 napon belül köteles a munkaügyi központot felkeresni. (10) Az Szt. 36. (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában jogellenes a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése, ha a jogosult a) a közfoglalkoztatási jogviszonyát nem a munka törvénykönyvér l szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 64. (1) bekezdésében meghatározott módon szüntette meg, b) felmondása nem felel meg az Mt. 67. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy c) azonnali hatályú felmondása nem felel meg az Mt ában foglalt feltételeknek. (11) Az Szt. 37. (1) bekezdés b) d) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében a jegyz az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot közli az együttm ködésre kijelölt szervvel. (12) Az Szt. 37/A. -a szerinti együttm ködés keretében az együttm ködésre kijelölt szerv a) figyelemmel kíséri az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított határid betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a joger s határozat alapján a szervnél történ megjelenésekor nyilvántartásba veszi,

11 b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt az Szt. 37/A. (2) bekezdése szerinti beilleszkedést segít program elkészítésének menetér l, a programok típusairól, az együttm ködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít programot, és arról a segélyben részesül személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segít programban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést el segít program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot. (13) Az együttm ködésre kijelölt szerv a) jelzi a jegyz nek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget, valamint b) a (12) bekezdés e) pontja szerinti éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyz t a beilleszkedést segít program végrehajtásáról. (14) Az együttm ködésre kijelölt szerv a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel történ kapcsolattartásáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m ködésük feltételeir l szóló külön jogszabályban a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (15) A jegyz az együttm ködésre kijelölt szervet tájékoztatja a) az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésér l, b) a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megsz nésér l és az Szt. 35. (3) bekezdése szerinti együttm ködési kötelezettség el írásáról. (16) Ha a munkaügyi központ a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy számára a települési önkormányzat által együttm ködésre kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttm ködésre kijelölt szerv) történ együttm ködést el írja, az együttm ködés el írásáról, valamint az együttm ködésre kijelölt szervnél történ megjelenés határidejér l a munkaügyi központ tájékoztatja az együttm ködésre kijelölt szervet. Az együttm ködésre kijelölt szervvel történ együttm ködésre a (12) (14) bekezdésben foglaltakat megfelel en alkalmazni kell, azzal, hogy az együttm ködésre kijelölt szerv a (13) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a munkaügyi központ felé teljesíti. A munkaügyi központ tájékoztatja az együttm ködésre kijelölt szervet, ha a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy együttm ködésre kijelölt szervvel való együttm ködési kötelezettsége megsz nt, továbbá, ha a személyt törölték az álláskeres k nyilvántartásából. 17/A. Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult ügyfél betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 17/B. (1) Amennyiben az együttm ködési kötelezettség megszegése miatt az Szt. 34. (2) bekezdés b), d) vagy e) pontja alapján az aktív korúak ellátására való jogosultságot a jegyz megszünteti, az ellátásra való jogosultság az Szt. 34. (3) bekezdése alapján csak akkor állapítható meg, ha a kérelmez a jogosultság megszüntetésének id pontját követ en ismételten teljesíti az Szt. 33. (1) bekezdése szerinti feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését megel z en teljesített együttm ködés a megel z együttm ködés id tartamának számításánál nem vehet figyelembe.

12 (1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér en a jogosultság megszüntetését megel z en teljesített együttm ködés is figyelembe vehet a megel z együttm ködés számításánál abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási jogviszony azonnali felmondással történ megszüntetésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. (4e) bekezdése alapján, a Kftv. 1. (4a) bekezdés a) pontjában foglalt okból került sor. (2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege január 1-jét l a (3) bekezdés szerinti eltéréssel Ft. (3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesít támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege Ft. 18. (1) Az Szt. 36. (2) bekezdés e) pontjában el írt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során a) az egyszer sített foglalkoztatás a munkaszerz déssel, írásbeli munkaszerz dés hiányában a munkáltató által kiállított bizonylattal, b) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott, a munkavégzéssel töltött id tartamot is tartalmazó igazolással, c) a közérdek önkéntes tevékenység a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerz déssel vagy írásbeli szerz dés hiányában a fogadó szervezet által az önkéntesekr l vezetett nyilvántartás alapján a fogadó szervezet vezet je által kiállított igazolással igazolható. (2) A közérdek önkéntes tevékenységr l kiállított igazolás tartalmazza az elvégzett önkéntes tevékenység megnevezését és id tartamát, valamint a fogadó szervezet nyilvántartásba vételér l hozott határozat számát. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy lésének 35/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 6. Aktív korúak ellátása 10. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét a Szoctv /C. -ai állapítják meg. (2) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - a Szoctv ban foglaltak szerinti kivétellel - foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy az állami

13 foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeres ként történ nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttm ködni. (3) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezd napján a) egészségkárosodott személynek min sül, b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti vagy c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban él gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családjogi törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességigyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. (4) A (3) bekezdésben meghatározottakon kívül az a foglalkoztatást helyettesít támogatásra jogosult személy, aki közfoglalkoztatásban azért nem vesz részt, mert a) legalább 30 %-os mérték egészségkárosodást szenvedett, amit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkárosodás min sítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel igazol, b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy olyan egyéb betegsége van, amely a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és err l szakorvosi véleményt csatol, c) gyermeket vár, és ezt terhes-gondozási könyvvel igazolja, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét egyedül neveli vagy e) a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább 2 alkalommal nem alkalmas min sítést kapott az ellátásra való jogosultság id tartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult. (5) A (4) bekezdésben felsorolt jogosultak esetében a Szoctv /B. -ainak rendelkezéseit kell alkalmazni. (6) Ha a (4) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn vagy az aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt kéri a közfoglalkoztatásban való részvételének biztosítását, és az állapotváltozást szakorvosi, foglalkozás-egészségügyi vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megsz nését, és ennek igazolását követ hónap els napjától a Szoctv. 35. (3) bekezdése szerinti együttm ködési kötelezettséget kell el írni és foglalkoztatást helyettesít támogatást kell megállapítani. A feltétel megsz nésének hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár. (7) Az aktív korúak ellátására jogosult, egészségkárosodottnak nem min sül személy (a továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesül személy) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttm ködésre köteles a közgy lés által kijelölt szervvel. (8) A közgy lés által együttm ködésre kijelölt szerv: a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Szolgáltató Központ). (9) A rendszeres szociális segélyben részesül személy az együttm ködés keretében: a) a Szolgáltató Központnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat joger re emelkedését l számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segít programról, c) teljesíti a beilleszkedést segít programban foglaltakat, köteles a Szolgáltató Központtal kapcsolatot tartani, az általuk el írt id pontban megjelenni,

14 d) a Szoctv.-ben el írt kötelezettségeinek eleget tesz. (10) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesül személy az együttm ködési kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de legkés bb 5 napon belül bejelenteni a Szolgáltató Központ felé. Az akadályoztatás okát a bejelentéssel egyidej leg, de legkés bb 8 napon belül köteles hitelt érdeml módon igazolni. 11. (1) A beilleszkedést segít programok típusai: a) a rendszeres szociális segélyben részesül személy saját er forrásainak feltárására irányuló egyéni programok, b) mentálhigiénés, életmódot formáló programok, c) munkavégzésre felkészít és integráló programok, d) csoportos önsegít és képességfejleszt programok, e) álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkoztatás, f) segítségnyújtás képzés, átképzés különösen az általános iskolai végzettség és az els szakképesítés megszerzésének érdekében. (2) A beilleszkedést segít program tartalmi elemei: a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség er sítése, pszicho-szociális meger sítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes meger sítés, álláskeresési készségek er sítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe juttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, b) szinten-tartás, karbantartás, társadalmi integráció er sítése, egészségügyi, szociális, mentális állapotot javító, reszocializáció el segítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépít csoportok, pszichológiai meger sítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás meg rzése, c) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, megváltozott munkaképesség személyek ellátásai, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaer -piaci kapcsolódásokról. (3) A Szolgáltató Központ kötelezettségei: a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határid betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a joger s határozat alapján - a Szolgáltató Központnál történ megjelenéskor - nyilvántartásba veszi, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segít program elkészítésének menetér l, a programok típusairól, az együttm ködés eljárási szabályairól, c) a nyilvántartásba vételt l számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segít programot, és arról a segélyben részesül személlyel írásban megállapodást köt, d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segít programban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segít program

15 végrehajtásáról, és amennyiben szükséges - a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával - módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyz t a beilleszkedést segít program végrehajtásáról, f) jelzi a jegyz nek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttm ködési kötelezettségének nem tesz eleget, g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (4) A jegyz kötelezettségei: a) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Szolgáltató Központnak, b) tájékoztatja a Szolgáltató Központot az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésér l és a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megsz nésér l és a Szoctv ának (3) bekezdése szerinti együttm ködési kötelezettség el írásáról. 12. Az együttm ködési kötelezettség megszegésének min sül, ha a rendszeres szociális segélyben részesül személy számára felróható okból: a) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határid n belül nem jelenik meg a Szolgáltató Központnál, b) a Szolgáltató Központ által el írt id pontban nem jelenik meg, és a távolmaradását nem igazolja, c) a számára el írt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d) a beilleszkedést segít programban meghatározottakat nem hajtja végre vagy e) a rendszeres szociális segély folyósításához szükséges nyilatkozatban valótlan adatokat közöl.

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az ellátás ismertetése Az aktív korúak ellátása a nem foglalkoztatott aktív korú személyek részére biztosított támogatás. Az Szt. szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött,

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2007.(III.28.) rendelet módosítására Készült: Szécsény Város

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) nőtlen hajadon elvált özvegy házas 3. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 14-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 14-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal Vizslási Kirendeltsége 3128 Vizslás, Kossuth út 69. Tel./fax: 32/444-077;06-20/496-2588

Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal Vizslási Kirendeltsége 3128 Vizslás, Kossuth út 69. Tel./fax: 32/444-077;06-20/496-2588 Mátraszelei Közös Önkormányzati Hivatal Vizslási Kirendeltsége 3128 Vizslás, Kossuth út 69. Tel./fax: 32/444-077;06-20/496-2588 Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok A kérelmező

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép:

(2) A rendelet 4. -ának (7) bekezdés a) pontja helyébe a következ+ rendelkezés lép: Tura Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/2005. (IX. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 18/2004. (IX. 8.) rendeletének módosításáról 1. (1) A 18/2004. (IX.

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül!

Tisztelt Ügyfelünk! Mindig gondoskodjon postája átvételéről, mert a nem kereste jelzéssel visszaérkezett levél kézbesítettnek minősül! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónkban részletesen leírtuk az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit. Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza a leírtakat, de ezen kívül rendkívül fontos, hogy a

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben