Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a szociális ellátások igénybevételéről"

Átírás

1 Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátások igénybevételéről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló, évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) ában kapott felhatalmazás alapján- a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a rászorultak minimális szociális biztonságának megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális ellátások formáit, igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit, az önkormányzat teherbíró képessége figyelembevételével. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya az Szt. 3. -ában meghatározott felnőtt korúakra terjed ki. 3. Az ellátások formái 3. 2 (1) 5 Pénzbeli támogatások: a) rendszeres szociális segély, b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, c) önkormányzati segély. (2) 3 Természetbeni támogatások: a) köztemetés, b) méltányossági közgyógyellátás, c) 4 szociális célú tűzifa juttatás.

2 2 4. Hatáskörök rendezése 4. 5 Az aktív korúak ellátása kivételével az e rendeletben szabályozott ellátásokról, valamint az Szt. 17. (1) bekezdése szerinti megtérítésre kötelezésről, valamint a Szt. 17. (5) bekezdése szerinti méltányosság gyakorlásáról a polgármester dönt. 4/A. 5 (1) Az aktív korúak ellátása kivételével az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a polgármester ellenőrizheti. (2) Az ellátásban részesülő köteles a) az ellenőrzést tűrni, b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni, c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, d) az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni. 5. Eljárási szabályok és értelmező rendelkezések 5. (1) Az állampolgárok a szociális ellátásokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon igényelhetik a hivatal Humánszolgáltatási Osztályánál, valamint az Ügyfélszolgálati Irodánál. (2) A kérelmező kérelméhez köteles igazolást csatolni, valamint a kérelem nyomtatvány szerint nyilatkozni a saját és a vele közös háztartásban élők, valamint a tartásra köteles illetve rászoruló hozzátartozói személyi adatairól, vagyoni, jövedelmi helyzetéről. (3) A jövedelem igazolásához csatolni kell: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást, b) álláskeresési támogatásokról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, határozat másolatot, c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, d) az adóbevallással nem lezárt adóévben szervezett vállalkozásból származó jövedelemét az erre vonatkozó nyilatkozatával, valamint az azt alátámasztó irattal köteles igazolni, az adóbevallással lezárt adóévben szerzett vállalkozásból származó jövedelméről az APEH által kiállított igazolást, e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről, f) nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást a tárgyévben folyósított nyugellátás összegéről, valamint a kérelem beadását megelőző hónapban utalt nyugellátásról szóló szelvényt, vagy folyószámlakivonatot. (4) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a

3 3 fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) Nem részesíthetők önkormányzati hatáskörbe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásban azon személyek illetve családok, akik hasznosítható ingó és ingatlan vagyonnal, vagyoni értékű joggal, gépjárművel tulajdonosként, üzembentartóként, lízingelőként rendelkeznek. Továbbá nagy értékű műszaki és berendezési tárgyak birtokosai, melyek a segélyezés szempontjából luxustárgyaknak minősülnek. Nem minősül hasznosítható vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. (6) Az igény megalapozottságának elbírálása céljából, valamint szükség szerint a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztálya, a Kistérségi Szociális Központ környezettanulmányt készít. A kérelmező, valamint hozzátartozói kötelesek a környezettanulmányt végzővel együttműködni. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása előtt környezettanulmányt kell készíteni. (7) Az a személy, aki valótlan tényt állít, megtévesztő adatot szolgáltat vagy az együttműködést megtagadja, illetve neki felróható okból a számára előírt kötelezettségének nem tesz eleget: a kérelem elutasítása mellett legalább 6 hónapi időtartamra kizárható az önkormányzati szociális támogatásból, a jogosulatlanul igénybevett ellátás vagy szolgáltatás ellenértékének visszafizetésére kötelezhető, pénzbeli ellátása természetbeni ellátásra váltható. (8) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátást jogosulatlanul igénybevevők visszafizetési kötelezettségének teljesítésére a szociális körülményeiket mérlegelve a polgármester részletfizetést engedélyezhet. A részletfizetés engedélyezésének maximális időtartama 12 hónap. 6. (1) E rendelet alkalmazásában rendszeres ellátásnak minősül: a) aktív korúak ellátása b) folyósítás időtartama alatt a lakásfenntartási támogatás c) méltányos közgyógyellátás (2) A pénzbeli szociális ellátás iránti kérelemhez minden esetben jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot kell csatolni. II. Fejezet PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 1. Aktív korúak ellátása 7. (1) Az önkormányzat jegyzője az Szt ában szabályozott feltételekkel az aktív korúak ellátására jogosult személynek rendszeres szociális segélyt állapít meg. (2) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki

4 4 a) 3 munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, aki legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett, b) várandós anya, c) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt átmenetileg, vagy véglegesen munkavégzésre alkalmatlan és emiatt rendszeres gyógykezelésben részesül, terápiás vagy rehabilitációs kezelésen vesz részt vagy az abban való részvételt vállalja, mentesül a közmunkaprogramban való részvételi kötelezettség alól és rendszeres szociális segélyre jogosult az állapot fennállásáig. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: a) 3 munkaképesség csökkenés és egészségkárosodás vonatkozásában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakértői Bizottságának érvényes szakvéleményét. b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy a terhesgondozási kiskönyv másolatát, c) pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy vonatkozásában a pszichiátriai-, vagy addiktológiai szakorvos igazolását a gyógykezelésben való részvételről, illetve annak várható időtartamáról, vagy a közösségi ellátást nyújtó intézmény vezetőjének szakorvosi véleményen alapuló javaslatát. (4) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy az egészségkárosodott személy kivételével a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles az önkormányzattal, továbbá a Kistérségi Szociális Központ Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Együttműködésre kijelölt szerv) együttműködni. (5) Az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles: a) a segélyre való jogosultság megállapításánál illetve a felülvizsgálat során az önkormányzattal együttműködni, b) az együttműködésre kijelölt szervnél a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát, és c) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá d) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (6) Beilleszkedést segítő programok típusai: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartás, b) az egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetve a munkavégzésre történő felkészítő és integráló programban való részvétel, c) képzésben, átképzésben, oktatásban való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében, d) álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkoztatás e) más ellátásba juttatás segítése (7) Az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, a beilleszkedést segítő programról, annak egy példánya megküldésével.

5 5 8. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy neki felróható okból: a) jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg az együttműködésre kijelölt szervnél, b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, d) akadályoztatása okát az előírt határidőben nem jelzi, vagy hitelt érdemlő módon igazolni nem tudja, e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervekkel a kapcsolatot nem veszi fel, vagy az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg. (2) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén az Együttműködésre kijelölt szerv minden alkalommal soron kívül vizsgálja a mulasztás okát, és amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható úgy az együttműködési kötelezettség megszegését három munkanapon belül köteles írásban jelezni az önkormányzat jegyzőjének. 9. Meg kell szüntetni a rendszeres szociális segély folyósítását, ha a segélyben részesülő személy a felülvizsgálat során az önkormányzattal nem működik együtt, illetve az együttműködésre kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi. 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb szabályai (1) 2 Az az aktív korú személy, aki az Szt ában foglaltak alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, egyéb feltételként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, kerítéssel kívül határos terület, járda rendezettségét biztosítani. (2) 2 A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakást vagy házat illetve annak környezetét az alábbiak szerint gondozza: a) a lakást rendeltetésszerűen használata mellett gondoskodik annak folyamatos tisztántartásáról, karbantartásáról, b) gondoskodik az épületen kívüli illemhelység rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről, c) gondoskodik a házhoz tartozó udvar, kert rendszeres gondozásáról, gyomtalanításáról, az ott található szemét és lom eltávolításáról, az állati és növényi kártevőktől való mentesítéséről, d) gondoskodik az ingatlan előtti járda, járda hiányában 1 méter széles területsáv, a járda melletti zöld sáv úttestig terjedő területének tisztántartásáról, gyomtalanításáról, csúszásmentesítéséről, e) igénybe veszi a lakossági hulladék elszállítására, kezelésére vonatkozó kötelező közszolgáltatást és az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban legalább egy darab szeméttároló edény elhelyezését, rendeltetésszerű használatát biztosítja. (3) 2 A jegyző a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követően helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.

6 6 (4) Ha a lakókörnyezet (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. (5) 2 Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem állapítható meg, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz eleget. (6) A kérelmező köteles a (2) bekezdésben előírtakat a jogosultság megállapítását követően is betartani Temetési segély 5 4. Önkormányzati segély (1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondokkal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott esetben. (2) Önkormányzati segélyt kell nyújtani különösen a) a családot ért elemi kár esetén, b) ha a kérelmező hajléktalan, c) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási intézetből szabadult, d) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, e) a kérelmező gyógyszerköltségeihez, f) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás vagy gyógyászati segédeszköz igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja vagy a gyógyászati segédeszköz ára a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja, g) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra, h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében, i) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása céljából, j) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra, k) ha a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik, 1) elhalálozott közeli hozzátartozó (Ptk b) pont) eltemettetéséről való gondoskodás esetén, ha az eltemettető kérelmezőn kívül más törvényben meghatározott temetésre köteles személy nincs.

7 7 (3) Nem állapítható meg önkormányzati segély a) ha a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, b) hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, c) a (2) bekezdés a), d), g), k) pontja esetén, ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be. (4) Önkormányzati segély eseti jelleggel adható, melynek legkisebb összege - az (5)-(6) bekezdés kivételével - alkalmanként legalább Ft, egy naptári évben legfeljebb Ft. (5) A (2) bekezdés a), k) pontja esetében az önkormányzati segély összege legfeljebb a nyugdíjminimum 300%-a lehet. (6) A (2) bekezdés l) pontja esetén az önkormányzati segély a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a. Az adott évre érvényes helyben szokásos legolcsóbb temetkezés költségét a helyi temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozók által adott árajánlatok átlagát figyelembe véve - a polgármester határozza meg (1) Az önkormányzati segély megállapításához a) a hajléktalanság tényét hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti igazolásával, b) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet eredeti igazolásával, c) a kórházi kezelést a kórházi zárójelentés másolatával, d) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy a gyógyszertár által kiállított igazolással, e) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató igazolásával, a gyógyászati segédeszköz megvásárlását a gyógyászati segédeszközről kiállított számlával, g) a gyermek születését a születési anyakönyvi kivonat másolatával, h) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával, i) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással, j) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással, k) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával, l) hozzátartozó halála esetén halotti anyakönyvi kivonat másolatával, és a temetési számla eredeti példányával kell a kérelmezőnek igazolnia. (2) Az iskoláztatással vagy az óvodai neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a kérelmező írásban nyilatkozik, az elemi kár tényét pedig a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány útján állapítja meg A megállapított önkormányzati segély házipénztárból történő kifizetése csak elemi kár, kórházi kezelés, gyógyszerkiváltás, okiratok pótlása, valamint elhunyt személy eltemettetésének okán megállapított segély esetén lehetséges, minden más esetben a kifizetés postai vagy banki átutalással történik A polgármester az önkormányzati segélyre való jogosultságot az összes körülmény figyelembevételével, a 14. (2) bekezdés a), e), l) pontja esetében, méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme a 14. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelmet maximum 20%-al meghaladja.

8 8 III. Fejezet TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 1. Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás

9 9 3. Köztemetés 39. (1) Az önkormányzat az Szt ában meghatározott szabályok szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen, - ha jogszabály másként nem rendelkezik hamvasztás útján történő eltemettetéséről. (2) Az önkormányzat a megtérítési kötelezettség alól mentesítheti azt az eltemettetésre köteles személyt a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150%-át nem haladja meg és a család hasznosítható vagyonnal, nem rendelkezik, b) aki egy éven belül több közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és megtakarítással nem rendelkezik, az általa korábban megfizetett temetés költségeit hitelt érdemlő módon igazolja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át nem haladja meg és családja hasznosítható vagyonnal nem rendelkezik. (3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a közköltségen történt temetés költségének visszafizetésére a polgármester részletfizetést engedélyezhet, a család szociális körülményeire tekintettel. A részletfizetés engedélyezésének maximális időtartama 12 hónap. 4. Közgyógyellátás 40. Közgyógyellátásra való jogosultsága méltányosságból megállapítható annak a személynek, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, többszemélyes háztartás esetén 160%-át nem haladja meg, és a háziorvos által igazolt és az igazolás alapján a területileg illetékes Egészségbiztosítási Pénztár által kiállított szakhatósági állásfoglalásban megállapított havi rendszeres gyógyító ellátás költségeinek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át eléri Kommunális hulladékszállítási támogatás 6. Szociális tűzifa juttatás 4 41/A. (1) Az önkormányzat a saját tulajdonában, kezelésében lévő erdőből e célra kitermelt tűzifamennyiség, valamint a szociális célú tűzifa vásárlására az éves költségvetésében biztosított keretösszeg mértékéig a rászorulóknak természetbeni szociális tűzifa juttatást biztosít. (2) Természetbeni szociális tűzifa juttatásra jogosult az a személy, akinek a) háztartásában élő családtagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, 65 év feletti egyedül élő személy esetén 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

10 10 b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, c) a háztartásban élő személyek egyikének sincs birtokában 2 m 3 -nél több tűzifa. (3) A polgármester a szociális tűzifa juttatást, életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából az (2) bekezdésen túl is megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került személynek. (4) A tűzifa juttatás mértéke háztartásonként legfeljebb 1,5 m 3. (5) Azonos lakóingatlanban élő személyek közül évente csak egy kérelmező részére állapítható meg a juttatás. (6) 6 A szociális tűzifa juttatás iránti kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igényelhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztályánál, valamint a Kisterenyei Ügyfélszolgálati Irodán. A kérelem elbírálása során a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ helyszíni vizsgálat keretében készített környezettanulmány alapján tesz javaslatot a juttatás megállapítására, vagy a kérelem elutasítására. (7) A tűzifa kiszállításáról a támogatás megállapítását követő 7 napon belül az önkormányzat gondoskodik. A tűzifa átvételét a jogosult a szállítólevél aláírásával köteles igazolni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 42. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételével - kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A január 1-jén lép hatályba. (3) A július 1-jével hatályát veszti. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális ellátásokról szóló 12/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 22/2004.(XII.10.), 4/2005. (I.28.), 18/2005.(X.12.), 18/2006.(IX.01.), 13/2007.(IX.29.), 7/2008.(II.29.) 3/2008.(IV.25.), 4/2009.(III.06.), 9/2009.(V.04.), 21/2009.(XII.28.), 2/2011.(I.28.) helyi rendeletek hatályukat vesztik. Bátonyterenye, március 30. N a g y M a j d o n József sk. polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bátonyterenye, március 31. Dr. L e n g y e l n é Imreh Erika sk. jegyző Dr. L e n g y e l n é Imreh Erika sk. jegyző

11 11 1. Módosította: 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: július Módosította: 18/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: szeptember Módosította: 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: február Módosította: 14/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet. Hatálybelépés időpontja: november Módosította: 22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: január Módosította: 13/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: november 28. Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül. Bátonyterenye, november 28. Dr. Lengyel Tamás jegyző

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg -

- A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával* egységes szerkezetben 2014. 07. 01-től hatályos szöveg - Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól - A 12/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról [Egységes szerkezetben a 16/2011. (V. 31.), a 20/2011.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben