Tisztelt. Úr/Úrhölgy!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt. Úr/Úrhölgy!"

Átírás

1 1 Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság alapítás éve: 1946 Hungarian Scientific Society for Occupational Health and Medicine year of foundation: 1946 H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2 ( Fax: * 1507 Budapest, Pf. 67. Elnök: prof. Dr. Morvai Veronika Főtitkár: Dr. Grónai Éva Tiszteletbeli elnök: prof. Dr. Ungváry György H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2, Hungary ( (36-1) , Fax: (36-1) * 1507 Budapest, P.O. BOX 67. Hungary President: prof. Veronika Morvai M.D.,Ph.D.,D.Sc. Executive Secretary: Éva Grónai M.D Honorary president: prof. György Ungváry M.D.,Ph.D.,D.Sc. Levél Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnak, Halász János, Dr. Szócska Miklós, Dr. Jávor András államtitkár uraknak, Dr. Kovács József úrnak, a Parlament Egészségügyi Bizottsága elnökének, Dr. Paller Judit országos tiszti főorvos úrhölgynek. Tisztelt. Úr/Úrhölgy! Társaságunk a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság tagsága, vezetősége és elnöksége megdöbbenéssel értesült a december 1-jén 19 órakor hatályba lépett 250/2011. (XII.1.) Korm. rendeletről, amelynek értelmében az évszázados hagyományokra épült, a második magyar köztársaság egyik első törvénye (1946:XVI. tc. 1 -a) nyomán életre hívott Országos Munkaegészségügyi Intézet (2011. XII. 1-jéig: Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet; továbbiakban: OMFI) megszűnt, illetve funkciói gyakorlásához alkalmatlan hivatalkénti működés keretei közé szorult. Az intézkedés az alábbi problémákat veti fel: 1. A munkavédelem kétrészes szerkezetének sérülése A munkavédelem Magyarországon is csakúgy, mint világszerte, munkaegészségügyből és munkabiztonságból áll mind intézményi, mind működési vonatkozásban (1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről). A munkaegészségügyet munkahigiénére és foglalkozás-egészségügyre osztjuk (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről). A munkavédelem két szakmai részének működését (a munkabiztonság és a munkaegészségtan gyakorlati alkalmazását), az ugyancsak kétrészes munkavédelmi felügyelet ellenőrzi. Az utóbbi hatósági feladatokat ellátó felügyelet célszerűen független a szolgáltatást végző szakmai részektől és célszerűen független az ipari és mezőgazdasági termelés irányítását végző tárcától A munkabiztonsági intézet megszüntetése A munkavédelem munkabiztonsági részének tudományos kutatásáért, információs- és egyéb szakmai szolgáltatásaiért felelős intézményi rendszer az egykori Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet 1995-ben állami tulajdonból alapítványi működésbe került, majd 2007-ben bekövetkezett felszámolásával megszűnt. Tevékenységét különböző magán cégek pótolják. Ezek eredményes tudományos kutató munkájáról nincs ismeretünk. A munkavédelem a 2007-s felügyeleti integrációval egyidejűleg elvesztette munkabiztonsági szakmai háttérintézményét A munkaegészségügyi intézet megszűnése

2 2 A magyarországi munkaegészségügyi rendszer hasonlóan Európa és Észak-Amerika országainak többségéhez háromszintes. A felső szintet országos jogosítvánnyal (szakmai irányítási, gyakorlati módszertani, oktatási, tudományos kutatási) bíró intézetek képezik. Ez Magyarországon az 1998 és 2002 között jelentős PHARE és hazai támogatással (~ 1,5 milliárd Ft) korszerűsített OMFI. A 250/2011. (XII.1.) Korm. rendelet az OMFI-t az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségbe való beolvasztással megszüntette. Az OMFI-nak a munkaegészségügyi rendszerből való kiesése a rendszer működőképességének elvesztésével járhat együtt. 2. Az munkaegészségügyi rendszer felső, intézeti szintjének, az OMFI-nak a megszüntetése az ország munkavállalóinak munkaképességéért, egészség-megőrzéséért felelős (ún. progresszív munkaegészségügyi betegségmegelőző és ellátó) rendszer sérülése Az OMFI megszűnésével: megszűnik mind a munkahigiéne, mind a foglalkozás-egészségügy területén a legmagasabb, az ún. III. progresszivitási szintű ellátás; az egészségügyről szóló évi CLIV. törvényben meghatározott munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához megfelelő struktúra a továbbiakban nem áll rendelkezésre, ilyen irányú feladatait az egészségügyért felelős miniszter sem tudja ellátni; szakmai, országos intézet hiányában a Magyarország által ratifikált ILO 161. számú Egyezményben foglaltak működése kérdésessé válik; szakszerű irányítás, tanácsadás, konzílium, szervezés nélkül marad a munkavédelem munkaegészségügyi szektora; ez a foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzési, betegellátó és rehabilitációs rendszerének szétesésével jár együtt; hátrányosan befolyásolja a munkahelyi rehabilitációt és a megváltozott munkaképességűek munkahelyre történő szakszerű visszavezetését; a felső szint megszüntetése néhány év múlva a munkavállalók munkaképességének veszélyeztetésével az élő munka teljesítményének károsodását fogja okozni; megszűnik a bíróságok számára nyújtott szakértői tevékenység A munkaegészségügyi rendszert működtető szakemberek (foglalkozás-orvostani, munkahigiénikus szakorvosok) képzésének sérülése megszűnik az a bázisintézet, amely az ország több mint 3000 foglalkozás-orvostan, és munkahigiéne szakorvosának az elméleti és gyakorlati képzését, továbbképzését biztosította; megszűnik az egyetlen, a rezidens és szakorvosképzéshez rendelkezésre álló szakmai intézet, gyakorlati képzőhely Az OMFI megszüntetése a hazai munkaegészségügy egyetlen hivatásos kutatóműhelyének elvesztése ellehetetlenül a munkaegészségtani kutatás; megfelelő színvonalú tudományos kutatás nélkül pedig nincs korszerű felsőfokú oktatás; az ország megfelelően képzett szakemberek hiánya miatt nem lesz képes az új, legkorszerűbb munkaegészségtani módszerek adaptálására sem, az idő múlásával ezeknek a módszereknek még a megértésére sem. Potenciálisan ez az az intézet, amely a magyarországi munkaegészségtan (munkahigiéne, foglalkozás-orvostan) egyetlen hivatásos kutatási műhelye. A 2004 és 2007 között hozott felelőtlen döntések akarva, akaratlanul akadályozták a hazai munkaegészségtani

3 3 tudományos kutatást. A tudományos kutató bázis hiánya a már kiépült prevenciós rendszert is alacsonyabb szintű működésre kényszeríti és emiatt az az optimális szinttől már jelenleg is csak elmaradva képes kezelni a gyorsan változó munka világában, számban és súlyosságban gyorsan növekvő egészségkárosító kockázatokat (lásd még: 3. pont). Az intézeti szint működésének további korlátozása miatt ezeknek a kockázatoknak a gyorsulva növekedése rövid időn belül népegészségügyi méretű problémákat fog okozni. Ezeknek a népegészségügyi problémáknak a megoldása hatalmas anyagi ráfordítást fog igényelni. Emellett új problémaként fognak megjelenni a gyorsan fejlődő ipar új technológiáiból, technikáiból, (pl. a nanotechnológia, biotechnológia, géntechnika) eredő, ma még alig ismert kockázatok, vagy az egyre nagyobb számban felismert munkahelyi endokrin diszruptorok okozta megbetegedések, vagy a közlekedés felgyorsulása miatt váratlanul lecsapó, eddig ismeretlen, munkahelyi közösségeket is sújtó fertőzések (ún. emerging infections). Ezek felismeréséhez legalább a külföldi kutatóhelyekről importált módszerek hazai alkalmazásának megértése és alkalmazása szükséges, ami azonban a hazai kutató bázisokon pallérozódott szakemberek nélkül nagyon nehéz lesz és súlyos áldozatokba kerülhet. A munkaegészségügyi felsőfokú oktatásban (szakorvosok, felügyelők képzése, továbbképzése) is csak olyan szakemberek tudnak eredményesen oktatni, akik tudományos kutatást is folytatnak. Mindezek figyelembevételével nemcsak, hogy az OMFI megszüntetését nem szabad megengedni, hanem azt is el kell érni, hogy az intézet szakmai és infrastrukturális fejlesztéssel magas színvonalú kutatásra alkalmassá váljon. Az elmúlt évek, évtizedek sikeres munkaegészségügye elsősorban a sikeres tudományos tradíciókon alapult. Néhány példa: ebből az intézetből (versenyben a Prágai testvérintézettel) indult hódító útjára a világ valamennyi országában bevezetett biológiai monitorozási rendszer, megmentve tíz- és százezreket a foglalkozási expozíciók okozta halálos kimenetelű mérgezésektől; ez az intézet összegezte azokat a klinikaiepidemiológiai ismereteket, amellyel a hazai bányász szilikózisok eradikálhatóvá váltak; ebben az intézetben nemzetközi szinten is elismert inhalációs-toxikológiai, xenobiotikum-biotranszformációs, embriotoxicitási, genotoxikológiai, endokrin diszruptor kutatások folytak; még 6-8 évvel ezelőtt is az OMFI-ban hat MTA doktor és több mint 10 kandidátus dolgozott, akik nagymértékben járultak hozzá, hogy Magyarországon kiépüljön a népegészségügy egyik legújabb és napjaink egyik legfontosabb ága, a kémiai biztonsági rendszer. Ezeknek a szakembereknek meghatározó szerepe volt abban, hogy a munkaegészségügy és a kémiai biztonság területén az EGK irányelveket szakszerűen honosítottuk, sikeresen vehettünk részt a szakterület 1998 őszi brüsszeli multi- és bilaterális tárgyalásokon stb. Sajnos a 2004 és 2007 közötti érthetetlen közegészségügyi döntések, majd az átgondolatlan és előkészítés nélküli munkavédelmi integráció miatt az OMFI nehéz helyzetbe került. Ennek orvoslása kiemelt prioritást kell, hogy élvezzen. A munkaegészségügyi rendszernek az OMFI megszűnésével bekövetkező sérülése a hazai munkaegészségügy feladatainak megoldhatatlanná válását előidézve, súlyos, nemkívánatos, már népegészségügyi jelentőségű problémákat fog okozni. 3. A munka világának legnagyobb anyagi kárral együtt járó egészségkárosító kockázatai és egészségkárosodásai a) a foglalkozással összefüggő halálos kimenetelű megbetegedések számát évenként Európában re, Magyarországon 4025-re becsüli az EU-OSHA (J. Takala, 2011); a foglalkozással összefüggő halálos kimenetelű megbetegedések számát Európában a WHO Európai Irodája jelentősen nagyobbra, re becsüli, amihez még halálos kimenetelű munkabaleset adódik (P. Ostlin, 2011); b) a foglalkozási eredetű halálos kimenetelű rosszindulatú daganatos megbetegedések arányát ~ 10%-ra becsülik; ez Magyarországon évente ~ 3000 elhalálozást jelent (Hardell et al., 2007, Ungváry és Major, 2010);

4 4 c) a 21. század pestise, a distressz (benne a munkahelyi stressz), amely az ún. EU-15 országokban a munkavállalók 28 %-át sújtja, egyelőre nehezen kezelhető munkahelyi probléma is. Pontos magyar adatok nincsenek, de a distressz gyakorisága Magyarországon valószínűleg az ún. EU-15 országokhoz hasonló. A distresszben szenvedők túlnyomó többsége munkaképtelen (Ungváry, 2009); d) a 21. század fordulóján a világ egészségügyét, munkaegészségügyét megrázó demográfiai, gazdasági, technikai-technológiai és ökológiai sokkhullámok által okozott kockázatok következményei egyelőre nem kielégítően maghatározottak (Rorbach és Dézsy, 2007); e) a demográfiai sokkhullám részeként megjelent növekvő számú idősödő munkavállalói réteg költséghatékony foglalkoztatása megfelelő munkaegészségügyi tevékenység (foglalkozás-egészségügyi ellátás, munkahigiénés prevenció) nélkül a foglalkozási eredetű megbetegedések, halálozások kockázatának évente jelentős megnövekedését okozza. Evidencia: a jelenleg működő háromszintes munkaegészségügyi rendszer bármelyik szintjének sérülése, esetleges kiesése minden egyes felsorolt paraméter esetében szignifikánsan hátrányos változással jár együtt; az OMFI helyett tervezett hivatali egység képtelen lesz ezeknek a kihívásoknak megfelelni. 4. A munkaegészségügyi rendszer költsége és haszna a) Nemzetközi adatokra alapított, durva becsléssel az OMFI közreműködésével és szakmai irányításával csak a foglalkozás-egészségügy ~ 60 milliárd Ft haszonnal dolgozik (a ráfordított összköltségnek legalább kétszerese). b) A munkahigiénés tevékenység hasznának megítélésére semmiféle becslést nem ismerünk, de a 3. pont figyelembevételével legalább a foglalkozás-egészségügyhöz hasonló költség-haszon aránnyal dolgozik. c) Ha csak a Bilbaóban működő EU-OSHA 2011-s adatait vesszük figyelembe (4025 foglalkozásból eredő évenkénti haláleset) és a Világbank adataival kalkulálunk (1 korai haláleset = 1 millió Euró Pearce, 2003; ÖKO, 2004), a ma még elfogadhatóan működő munkaegészségügyi rendszerünk ellenére évenként 1000 milliárdos nagyságrendű Ft veszteséggel kell számolnunk. d) Mértékadó becslések szerint a distresszhez kapcsolódó munkaidő kiesés az összmunkaidő kiesés 75%-a (Coway, 1999). Az ún. EU-15 országokban a mentálhigiénés megbetegedésekre fordítják a bruttó nemzeti jövedelem 3-4 %-át (sic!). Pontos magyar adatok nincsenek, de a distresszben szenvedő dolgozók gyakorisága amint már említettük nálunk is legalább az EU-15 országokhoz hasonló lehet (ILO, 2000; Ungváry, 2009). e) Figyelembe kell venni továbbá, és a költségekhez hozzá kell adni az egyéb foglalkozási eredetű, fel nem ismert és sorsszerűnek regisztrált megbetegedésekből eredő táppénzes napok, továbbá a járóbeteg szakrendelések és a kórházi kezelések költségét, az egyes emberek munkaképesség csökkenéséből, életminőség-romlásából eredő terheket, valamint a megbetegedett munkavállalók családjainak pszichés és fizikai terheit is. A korábbinál alacsonyabb színvonalon működő munkaegészségügyi rendszer miatt megnő a felsorolt kockázatok, egészségkárosodások gyakorisága. Az ezért megnövekedett költség, illetve haszon-csökkenés nem vethető össze az OMFI megszüntetéséből származó 0 Ft-ot közelítő megtakarítás összegével. A Korm. rendeletben megfogalmazott döntés szakmailag megalapozatlan, anyagilag-gazdaságilag, illetve egészségügyi következmények szempontjából pazarló.

5 5 5. Történelmi tradícióink sérülése a) a 13. és 14. században kiépült bányakórházak/ispotályok, bányatársládák a 18. és 19. században kialakult bányaorvoslás, az ipari mérgezések nemzetközileg elismert kutatása és sikeres megelőzési rendszere, a Fodor József által Európában elsőként kidolgozott ipari orvostan, az 1934-ben megalapított ólomvizsgáló állomás, az ben életre hívott Foglalkozási Betegségek Vizsgáló Állomása hagyományaira, valamint a II. világháború során szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatokra épülő Intézet szűnt meg; b) az OMFI megszűnésével egy nemzetközileg elismert kutatóbázis is megszűnik (lásd: 4. pont, petit-vel írt bekezdést). Értelemszerű: az OMFI megszüntetése a nemzeti hagyományok súlyos sérülésével jár együtt. Ez a napjainkban épülő új Magyarországnak nem lehet célja. 6. Nemzetközi presztízsünk sérülése a) Európa csaknem valamennyi országában van országos jogosítvánnyal bíró munkaegészségügyi intézet. Az OMFI megszüntetése olyan intézkedés, amelynek nemzetközi reakciójára nincs Magyarországnak szüksége. Javaslatok Meggyőződésünk, hogy felsorolt érveink megfontolásával megfelelő képzettségű szakemberek bevonásával készülő döntés-előkészítéseket követően olyan döntések születnek, amelyek megakadályozzák a leépülő munkaegészségügyi rendszerből eredő, növekvő számú és mértékű hibák népegészségügyi jelentőségű problémákká való transzformálódását. Ezek a döntések nem engedik meg a magyar munkaegészségügy tradícióinak figyelmen kívül hagyását, megállítják az országos intézet hivatallá degradálását, oka fogyottá teszik az intézkedés nemkívánatos nemzetközi visszhangját. Mindenek előtt azonban: lehetővé teszik a munkaegészségügyi rendszer hatékony működését, amely egyrészt képes az évenkénti, ma összesen több mint 4000-re becsült halálos kimenetelű foglalkozási/munkahelyi eredetű megbetegedés (a daganatok mellett szív-érrendszeri, légzési, baleseti stb.) esetszámát csökkenteni, másrészt képes lesz a jelentős munkaképesség csökkenéssel együtt járó (munkahelyi stressz, genetikai, endokrin-rendszeri, bőr, légzőszervi) megbetegedések megelőzésére, kezelésére is. Végül is a rendszer eléri célját: képes lesz a dolgozó emberek egészségét és biztonságát garantálni, munkaképessége megőrzését, az élő munka foglalkoztathatóságát és megfelelő termelőképességét elősegíteni. Meggyőződésünk, hogy ez a rendszer minthogy a közegészségügy szerves része csakis az ÁNTSZ-en belül tud működni. Az OMFI ÁNTSZ-be visszahelyezésének gyakorlatilag nincs költsége; az OMFI jelenleg is korábbi helyén, az ÁNTSZ épületében működik. Funkciójának teljes körű, magas színvonalú ellátáshoz szüksége van a járványügyi és sugáregészségügyi együttműködésre, ami csak az ÁNTSZ-ben van biztosítva. Végül kiemelten javasoljuk figyelembe venni: húsz éve megoldatlan a lakosság, a nem szervezett munkavégzésben dolgozók munkavédelmi kontrollja; az itt dolgozó emberek önkizsákmányolásának megállítására meg kell keresni a megfelelő megoldást. Ennek érdekében már között olyan javaslat született, hogy a

6 6 munkavédelmi (munkabiztonsági, munkaegészségügyi) felügyelet kerüljön az ÁNTSZ-be. Ezzel eleget tesz az ország annak a nemzetközi elvárásnak, hogy a munkavédelmi felügyelet integrált legyen, és ami a legfontosabb: -- a felügyelet ne csak a szervezett munkavégzésre, hanem az évi XI-s törvény eredeti értelmében a nem szervezett munkavégzőkre is terjedjen ki; ez alapvető népegészségügyi kérdés, teljesülése esetén (jócskán megkésve) megvalósul a munkavédelem országos programjáról szóló 20/2001 (III. 30.) OGY határozat egyik alapvető célja is; -- a munkavédelmi felügyelet mögött a munkavédelem valamennyi szektorát (munkabiztonság, munkahigiéne, foglalkozás-egészségügy, kémiai biztonság, járványügy, sugáregészségügy) lefedő szakmai-intézeti háttér áll; ez az integrált felügyelet szakszerű tevékenységét garantálja (a munkabiztonsági tevékenység országos intézeti szinten a területen dolgozó szakemberek bevonása révén kis ráfordítással megoldható); -- az integrált munkavédelmi felügyelet ezáltal eleget tud tenni annak az etikai elvárásnak, hogy ne az ellenérdekelt gazdasági tárca alárendeltségében működjön (ezt az alárendeltséget ismereteink szerint EU tagállamban ez összeférhetetlenséget jelent). Tisztelt Úr/Úrhölgy! Érveink megfontolása, javaslataink figyelembevétele az ország, Magyarország elemi érdeke. Javaslataink megvalósítása nemcsak sokmilliárdos évenkénti megtakarítást eredményez, hanem összhangban az Új Széchenyi Terv központi célkitűzésével az élő munka karbantartása és munkaképessége megőrzésének, a munkaképes emberek mind teljesebb körű, optimálishoz közelítő hatékonyságú foglalkoztatásának előfeltételét is képezi. Meggyőződésünk, hogy levelünkben felsorolt javaslatainkat bármely nemzetközi szakmai grémium, kormányközi szervezet, ENSZ szakmai szervezet (pl. WHO, ILO), vagy az EU kompetens grémiumai pozitívan véleményeznék. Végezetül hangsúlyozni szeretnénk: a 250/2011. (XII.1.) Korm. rendelet világossá teszi azt a kormány-akaratot, hogy az OMFI feladatainak ellátására változatlanul szükség van, hiszen a Korm. rendeletben tervezett OMFI utódszervezetétől a rendelet az OMFI valamennyi korábbi feladatának megoldását várja. Vagyis: a rendelet szakmai előkészítői nem voltak elég körültekintők az OMFI utód szervezet működési feltételeinek előírása során. Javaslataink tehát a kormányakarattal összhangban kívánják elérni a jogszabály előkészítői hibáinak korrekcióját. Tisztelettel arra kérjük Urat/Úrhölgyet, hogy érveinket fontolja meg, és beterjesztett javaslatainkat támogassa. Budapest, december 21. Őszinte tisztelettel: Dr. Morvai Veronika Dr. Ungváry György egyetemi tanár ny. egyetemi tanár elnök örökös tiszteletbeli elnök

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. XXXIV. Kongresszus. 2014. október 2-4. Kecskemét

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. XXXIV. Kongresszus. 2014. október 2-4. Kecskemét Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXIV. Kongresszus 2014. október 2-4. Kecskemét ICOH éves beszámoló 2014. Előadó: Dr. Bíró Barnabás Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, háziorvos Dr. Ruzsás

Részletesebben

A 2012-2014 Triennium értékelése

A 2012-2014 Triennium értékelése Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXV. Kongresszus 2015. október 8-9. Budapest ICOH éves beszámoló 2015. Előadó: Dr. Ruzsás Éva Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, belgyógyász, kardiológus Dr.

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Munkavédelmi nyílt napot tartanak a partnerség jegyében a Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja alkalmából Kedvezőtlenül

Részletesebben

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Dr. Kudász Ferenc Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: kudasz@omfi.hu Telefonszám: +36-1-459-3086 Ergonómiai

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma

A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Dr. Bereczki Edit A munkahelyi üzembejárás célja, jelentősége, tartalma Foglalkozás-egészségügyi Fórum A munkaegészségügy aktuális kérdései Budapest, 2010. szeptember 22. SE ÁOK - OMFI - OMMF 18/2007.

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

Munkaegészségtan kézikönyv (Recenzió)

Munkaegészségtan kézikönyv (Recenzió) HÍREK Munkaegészségtan kézikönyv (Recenzió) Összefoglalás: 2010 első hónapjában megjelent a Munkaegészségtan foglalkozás-orvostan, foglalkozási megbetegedések, munkahigiéné kézikönyv harmadik, átdolgozott

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása

A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása Előadó: Dr. Kudász Ferenc szakorvos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30.

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30. A KTI az EU és a hazai közlekedéspolitika irányelveit követve a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezet kialakítását tekinti

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

gek Dr Groszmann Mária

gek Dr Groszmann Mária Foglalkozási betegségek gek Dr Groszmann Mária Foglalkozási betegség definíci ciója 1997. évi LXXXIII. tv kötelező egészségbiztosítás ellátásairól: 52. (3) -------------------------------------- foglalkozási

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai

A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai A foglalkozási megbetegedések véleményezésének tapasztalatai Foglakozás-egészségügyi Fórum 2010. május 12. Dr. Kardos Kálmán Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet A foglalkozási megbetegedések

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

DEMIN-2011.06.2-3. Foglalkozás egészségügy új lehetőségei és kihívásai Dr. Felszeghi Sára PhD

DEMIN-2011.06.2-3. Foglalkozás egészségügy új lehetőségei és kihívásai Dr. Felszeghi Sára PhD Foglalkozás egészségügy új lehetőségei és kihívásai Dr. Felszeghi Sára PhD I. A foglalkozásegészségügy bemutatása A foglalkozás-egészségügy bemutatása Az elmúlt két évtizedben az európai országok túlnyomó

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai

Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Nyugdíjkorhatáron túl dolgozók alkalmassági vizsgálatának szempontjai Dr. Budavölgyi Attila Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet www.omfi.hu budavolgyi@omfi.hu Magyarország korfája

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés TÖBBMILLIÓ ÉLET MEGMENTÉSE A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés CSELEKVÉSEK ÉVTIZEDE A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT 2011-2020 Dr. Pusztai Zsófia WHO Magyarországi Iroda 2015.

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés 1 A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság 2010. október 7. és 9. között Székesfehérvárott rendezett XXX. Nemzeti kongresszusa közgyűlésének határozata alapján készült állásfoglalás szakterületünk

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN.

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. 2007. június 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL INFORMÁCIÓ MUNKAVÉDELMI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása

A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása A Védelem Egészségügyi Laboratóriumi Intézet tevékenységének a bemutatása Veress Enikő őrnagy főtiszt, minőségirányítási megbízott Mályi, 2014.Október 02. Előadás tematika 1. Az MH EK szervezetének bemutatása

Részletesebben

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN

SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA TERÜLETÉN TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése SPECIALISTA A MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK Előadó: Dr. Koch Mária igazgató

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi jogszabályokban Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Fórum, 2010. november

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 8. -a helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 27 Bevezetés T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A munkabalesetek társadalmi-gazdasági költségeinek leltára A munkavédelem szintjének emelése gazdasági hasznot hozhat a vállalatok, munkavállalók

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Foglalkozás-egészségtan I.

Foglalkozás-egészségtan I. Foglalkozás-egészségtan I. A foglalkozás-egészségügy fogalma, felépítése. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíció fogalma. Munkavédelem. Munkahelyi balesetek. 2015 A magyar munkavédelem története

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság. XXVI. Nemzeti Kongresszusa. Programfüzet 2008. november 27-28. Orosháza- Gyopárosfürdő

Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság. XXVI. Nemzeti Kongresszusa. Programfüzet 2008. november 27-28. Orosháza- Gyopárosfürdő Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság XXVI. Nemzeti Kongresszusa Programfüzet 2008. november 27-28. Orosháza- Gyopárosfürdő MAGYAR MUNKAHIGIÉNÉS ÉS KÉMIAI BIZTONSÁGI TUDOMÁNYOS

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan

Felelősen, egészségesen, biztonságosan Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Dr. Brunner Péter főosztályvezető főorvos helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Egészség a legnagyobb gazdagság,

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben