A hivatásos állomány nyugdíjrendszere *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hivatásos állomány nyugdíjrendszere *"

Átírás

1 KARD ÉS TOLL 2006/2 A hivatásos állomány nyugdíjrendszere * Kovács Mária nyá. alezredes A rendszerváltást követõen bekövetkezett társadalmi változást, szükségszerûen követte a hadsereg szinte folyamatos átszervezése, létszámának jelentõs csökkentése, illetve a jogi szabályozás párhuzamos a hivatásos katonák nyugdíjrendszerét is érintõ változtatása. Az önkéntes haderõ szervezése idõszakában is számos kérdést vet fel a nyugdíjazás témakörében. A szervezeti változásban érintett vagy nem érintett, de a tervezett vélt, valós folyamatos változásokban bizonytalanná vált állomány számára, ma talán még idõszerûbb a hatályos jogszabályokban való eligazodást segítõ tanulmány publikálása. A szerzõ az eredeti cikk felépítését követve igyekszik pótolni a közel két évtizedes lemaradást, kiemelten a nyugdíjrendszer legjelentõsebb elemének, a szolgálati nyugdíj bemutatására vállalkozik. 1 The Hungarian regime change had brought about a social change, due to which an army reform became necessary. Reorganisations are put into effect on an almost constant basis, a considerable proportion of soldiers have been dimissed, changes in the legal structure are implemented parallelly including changes in the professional soldiers pensioning system. But a volunteer-based army also raises the question of pensioning. In the continuous organisational changes whether or not they have been included, planned, proposed or already in effect the profession of a soldier has become insecure. Therefore, the publication of this study is yet more opportune, inasmuch as it guides the reader through legal rules in effect. The author makes up arrears of more than two decades, relying on the framework of the original article. The complete pensioning system is on the study here, especially its most essential element, service pension. A rendszerváltozás, az alkotmányos demokrácia kiépítése mellett a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyok indokolttá tették a munka világá -ra vonatkozó korszerû jogszabályok megteremtését. Az átalakuló, munka világát érintõ jogi kodifikációs tevékenység folyamatában jelentõs változást az 1992-es év jelentett. A versenyszférára vonatkozóan a megújult Munka Törvénykönyve 2, a közigazgatás területét a köztisztviselõk jogállásáról szóló 3, a közszolgálat területét a közalkal- * Észrevételek Dr. Frecska Miklós alezredes Kovács Mária: Jogosultságok a nyugdíjkorhatáron túl címû; a Honvédelem XXXIX évfolyam 1988/10. számában ( o.) megjelent cikkhez 1 Lásd még: Galló István Pintér Ferenc: Jogszabályok a nyugállományú katonákért; Új Honvédségi Szemle, évf. 11.sz., ( o.), Galló István Pintér Ferenc: A nyugállományú katonákról; Humán Szemle, évf.;4. sz. (8 15. o.) 2 A Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény (Mtv.) 3 A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (Kt.) 74

2 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere mazottak jogállásáról 4, az ügyészségi dolgozók szolgálati viszonyáról 5 valamint a rendõrségrõl 6 külön törvény született. A teljes átalakítás alatt álló honvédelem viszonyainak szabályozására a fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát szabályozó törvény tervezése a honvédelemrõl szóló törvény elfogadásával kezdõdött meg és vált részévé a munka világát szabályozó törvényalkotási folyamatnak. Az elsõ mûhelymunkák a külön törvényben való szabályozás elgondolásának megvalósítására indultak meg, egy törvényben a honvédség vagy a fegyveres erõk, míg egy másik törvényben a többi fegyveres szerv hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyának szabályozására került volna sor. A fegyveres erõk és fegyveres testületek hivatásos állománya szolgálati viszonyáról szóló 1971.évi 10.tvr. helyébe lépõ, új szolgálati törvényt közel öt éves, a szabályozási koncepciót érintõ, vitákkal kísért szakmai elõkészítõ munka elõzte meg. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvényt (Hszt.) az Országgyûlés május 14-én fogadta el,1996. szeptember 1-jén lépett hatályba. A katonákat megilletõ, ez idáig alacsonyabb szinten szabályozott társadalombiztosítási típusú ellátórendszer szabályait ugyan szokatlan módón a szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási ellátások alcímmel, külön fejezetben, törvényi szintre emelte. A törvény az egyéb közszolgálati törvényektõl eltérõen tartalmazta a társadalombiztosítás rendszereihez igazodó, de sajátos intézményeket magába foglaló szolgálati nyugdíjrendszer szabályai mellett, a rokkantsági nyugdíj és a hátramaradó hozzátartozókat megilletõ ellátórendszer szabályait is. A törvény hatálybalépését követõen több alkalommal módosult. A módosítások alapvetõ oka: a Magyar Honvédség mûködését érintõ jogszabályi környezet változásai, a NATO-hoz való csatlakozás, valamint az egységes jogértelmezés követelménye alapozta meg. Ezek az okok vezettek arra, hogy a Magyar Honvédség állományára, szolgálati jogviszonyára vonatkozó törvényi szabályozás újra napirendre kerüljön. A jelenleg is hatályos évi XCV. törvény, a honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról, 2002 január elsején lépett hatályba. A törvény a szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási ellátások tekintetében új elemet, kedvezményt nem vezet be 7. Általános tudnivalók A szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot, annak megállapítását, az ellátások folyósításának szabályait, az eljárás rendjét a honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi 4 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) 5 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994.évi LXXX. törvény (Üjt.) 6 A Rendõrségrõl szóló évi XXXIV. törvény (Rtv.) 7 Megjegyzés: Sajnálatos tény, hogy a törvény indoklásában a munkajogi kategóriába tartozó: a szolgálat felsõ korhatára 57 év, és a szolgálati nyugdíj felsõ korhatára 57 évre történõ emelésével járó változások szövegrésszel, megtévesztésre alkalmas állapot alakult ki. 75

3 KARD ÉS TOLL 2006/2 XCV. törvény (továbbiakban : Hjt.) XIV. fejezete 8, valamint a végrehajtására kiadott 8/2002 HM rendelet (továbbiakban: Hjt.vhr.) rögzíti. A nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati idõ számítására vonatkozó szabályokat a törvény XX. fejezete 9 tartalmazza. A jogosultság elbírálásra, az ellátások megállapítására, határozatba foglalásra a kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság hatáskörébe tartozik, illetékessége: országos. A szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási eljárás, jellemzõen hivatalból indul. A hivatalból és kérelemre induló ügyekben hozott határozattal kapcsolatos, hatáskört és a jogorvoslatot a törvény, szintén a XIV. fejezetben rögzíti. 10 A nyugdíjjogosultság: meghatározott feltételek együttes meglétének megállapítása esetén, az ellátás megállapításának lehetõségét jelenti. A vizsgálandó feltételek: szolgálati idõ, életkor, egészségi állapot, katonai szolgálatra, egészégi okok miatti alkalmasság, a megváltozott munkaképesség mértéke, szolgálati viszony megszûnése. A Hjt. nem különíti el a jogosultsági és a folyósítási feltételeket. Ellátási nemekhez tartozóan jelöli meg a jogosultsághoz szükséges feltételeket, vagy nem rögzíti azokat. Ez utóbbi esetben, az általános polgári szabályok alkalmazása a követendõ. Az ellátások folyósításával kapcsolatosan csak a speciális esetek szabályainak rögzítése történt meg. A nyugellátásban részesíthetõk, jogosultak körét alapvetõen két nagy csoportba lehet sorolni: a) akik saját személyükben szereztek jogosultságot nyugellátásra azzal, hogy legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkeznek, vagy katonai szolgálatra egészségi okból alkalmatlanná váltak és a munkaképesség-csökkenésük mértéke (mkcs.) legalább 67%-ot eléri ekkor a katona korára, a szerzett szolgálati idejére tekintet nélkül, vagy a szolgálatteljesítés során szerzett sérülés, foglalkozási ártalom okozta betegség miatti mkcs. alapozza meg a jogosultságot, illetve b) akik nem saját személyükben, hanem hivatásos, illetve nyugállományú hozzátartozójuk halálával válnak nyugdíjra jogosulttá. (Ekkor az elhalt, korára, egészségi állapotára és szolgálati idejére tekintet nélkül!) 8 Lásd: Hjt Lásd.: Hjt. 261., valamint a már a törvény hatályba lépését megelõzõen megállapított jogosultság esetén: 259 (1 2) bekezdése az irányadó 10 Hjt., 212. (1) Az e törvény alapján járó nyugellátások és baleseti járadék megállapításáról elsõ fokon a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv indokolt határozatban dönt. (2) A határozat ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül a honvédelmi miniszterhez fellebbezés nyújtható be. A honvédelmi miniszter határozata ellen a kézbesítésétõl számított 30 napon belül keresettel a bírósághoz lehet fordulni. 76

4 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere Nyugellátások és a nyugdíjjogosultság alapja: A hivatásos állomány tagja saját jogán szolgálati és rokkantsági valamint szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség esetén bekövetkezett rokkantsága alapján, baleseti rokkantsági nyugdíjra szerezhet jogosultságot. A sajátjogon megállapítható nyugellátások közül csupán a szolgálati nyugdíj az az ellátás, melynél a szolgálati idõ képezi a jogosultság alapját. A rokkantsági típusú nyugdíjra való jogosultságnak nem a szolgálati idõ, hanem a jelentõsen megváltozott munkaképesség vagy minõsített munkaképesség csökkenés képezi a jogosultság alapját. A szerzett szolgálati idõnek azonban kettõs szerepe van, mert szolgálati nyugdíjra való jogosultság alapfeltétele mellett a megállapításra kerülõ nyugellátás összegszerûségére is jelentõs hatással van. A szolgálati nyugdíj Szolgálati nyugdíjra szerez jogosultságot az aki, szolgálati viszonyban ténylegesen 25 évet tölt el szeptember elseje óta, tehát a szolgálati nyugdíj jogosultságnak csupán ez az egy feltétele van, nyugdíj korhatár nincs. A szolgálati viszonyban tényleges töltött idõket megítélésre vonatkozóan annak van jelentõsége, hogy az adott személy szeptember 1-jén hivatásos szolgálat viszonyban (a tovább szolgálóként vagy szerzõdés alapján szolgálatot teljesítõ személyre más szabály vonatkozik) állt-e; és a vizsgálat idõpontjában van-e 25 év szolgálati ideje. Ha hivatásos szolgálati viszony létesítésére augusztus 31-ét követõen került sor, a nyugdíjjogosultságot, csak a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló és szerzõdéses katonai, a fegyveres szerveknél hivatásos szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél január 1-jét megelõzõen hallgatói (növendéki) viszonyban töltött idõ alapoz meg. (Hjt (1) bek.). Fontos megjegyezni: a szolgálati viszonyban töltött idõt az állományba-vétel napjától, a szolgálati viszony megszûnésének napjáig kell figyelembe venni. A szolgálati viszonyban töltött idõt a szolgálati nyugdíjra való jogosultság szempontjából csak a jogviszony szünetelése 11 csökkentheti. Tehát nem befolyásoló tényezõ, ha a hivatásos állomány tagjának nincs szolgálatteljesítési kötelezettsége. Ennek eseteit a Hjt. A szolgálati viszony tartalma alcímû VIII. fejezete tartalmazza. 12 Azokban a beosztásokban, ahol a szolgálatteljesítés a szervezet tartósan fokozott igénybevételével jár, a szolgálati idõket kedvezményes kell számítani. 13 A kedvezményesen számított szolgálati idõt, a nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati idõként kell figyelembe venni. Szolgálati nyugdíjra szerezhet jogosultságot az is, aki, szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött ideje a 25 évet nem éri el, de a jelenleg 57. életévben meghatározott felsõ korhatárának elérésekor szolgálati viszonyban már legalább 10 évet eltöltött, és rendelkezik a civil ellátórendszer szabályai szerint számított 25 év szolgálati idõvel. 11 Hjt., Hjt., 77.., Hjt

5 KARD ÉS TOLL 2006/2 A szolgálati nyugdíjra való jogosultság megállapítására tehát csak ebben a két esetben van lehetõség. Téves az az általánosan elterjedt értelmezés, hogy már 10 év tényleges szolgálatban eltöltött idõ a szolgálat felsõ korhatárának elérése elõtt megalapozza a speciális törvény szerinti szolgálati nyugdíjra való jogosultságot. Ugyan így téves az a feltételezés is, ha a katona a szolgálatra egészségi okok miatt válik alkalmatlanná, szintén elegendõ lenne a 10 év tényleges szolgálatban szerzett szolgálati idõ. Ugyan így nem alapoz meg jogosultságot, a munkáltató lépéskényszerébe tartozó felmentési ok, mint például a szervezeti változáskor megszûnõ beosztás miatt az ehhez kapcsolt felmentési lehetõség, illetve kényszer alkalmazását követõ jogviszony megszüntetése. A szolgálati nyugdíjjogosultság megállapításának esetei A nyugdíjjogosultság elbírálására a szolgálati viszony fennállása alatt, de legkésõbb szolgálati viszony megszüntetésére irányuló eljárás keretében kerül sor. Az elõbbi a nyugdíjjogosultság rögzítését és a rögzített nyugdíj megállapítását új intézmény rendszer célozza, míg az utóbbi, a szolgálati viszony megszûnése pillanatában vizsgálja a jogosultságot és a jogosultság megállapítása, a nyugdíj mint pénzellátás - megállapítására irányul. Nyugdíjjogosultság rögzítése, a nyugdíj megállapítása Nyugdíjjogosultság rögzítésének, a rögzített nyugdíj megállapításának intézményrendszerét a civil társadalombiztosítási ellátórendszerbõl vette át Hjt. A rendszer a polgári életben, a továbbdolgozás ösztönzését és ezzel a késleltetett, szolgáltatás nyújtás céljait szolgálta. Az elõrehozott öregségi nyugdíj konstrukció lehetõségének bevezetésével a célzott hatás nem valósult meg. A katonák esetében az új konstrukció jelenleg a kényszernyugdíjazásokra 14,a nyugdíjszámítás szabályaira, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályozás diszharmóniájára, a nyugdíj reálértéken tartását célzó inflációkövetõ rendszerre alapozottan sem a szerzett jogok védelmét, sem a reális választás lehetõségét nem valósítja meg. A rendszer alapvetõen azt jelenti, hogy a szolgálati viszony tartalma alatt, a szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idõt elérõk részre, határozatot kell kiadni. A határozat tartalmazza: a jogosultság meglétének tényét és a jogosultság megszerzésének pillanatában, annak a nyugdíjnak az összegét, amely az adott pillanatban a katonát megilletné. A rögzített nyugdíj a szolgálati viszony tényleges megszûnéséig amely, ha a jogosultság megszerzését követõ 365 nap elteltével következik be a mindenkori évenkénti nyugdíjemelés mértékével növekszik. A rögzített 14 Magyarázat: Kényszernyugdíjazás az az állapot, amely akkor következik be, ha a nyugdíjjogosultsággal rendelkezõ katona jogviszonyát meg kell szüntetni és ennek következménye a nyugdíj megállapításának kényszere. A katona tehát nem rendelkezik olyan joggal, hogy ne kérje a nyugdíj megállapítását. Csak arra van lehetõsége, hogy a megállapított ellátás folyósítását ne kérje. Ez azon az állapoton, hogy nyugdíjasnak számít, nem változtat. Nem fizethet nyugdíjjárulékot, ha egyébként biztosítással járó jogviszonyt létesít, így a nyugdíj újbóli megállapítását esetleges kiegészítésére sem szerezhet jogot. 78

6 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere nyugdíj, szolgálati viszony tényleges megszûnésekori értéke, a megszûnéskor érvényes szabályok alapján megállapított nyugdíj összegével versenyez. Annak a nyugdíjnak az összegét kell határozatban rögzíteni, amelyet a katona választ. A szolgálati nyugdíj összege A szolgálati nyugdíjra való jogosultság a szolgálati viszony megszûnésének megállapítását követõ naptári nappal kezdõdik. A nyugdíj megállapítása nyugdíjigény megnyílása a szolgálati viszony megszûnését követõ nappal következik be, a szolgálati nyugdíjra való jogosultság megszerzésének megállapítása után. A nyugdíj összegét, a nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ és a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ 12 hónap alatt csak a szolgálati viszony keretében elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és illetmény jellegû juttatásoknak, január 1-jét megelõzõ megállapítás esetén, a számított személyi jövedelemadóval csökkentett összege, egy havi átlaga alapján, a társadalombiztosítási jogszabályokban, az öregségi nyugdíj megállapításánál elõírt korlátozások figyelembevételével kell megállapítani. A december 31-ét követõ idõponttól megállapításra kerülõ nyugdíj összegét: a nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ és a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ 12 hónap alatt csak a szolgálati viszony keretében elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és illetmény jellegû juttatásoknak, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli, bruttó, egy havi átlaga alapján, a társadalombiztosítási jogszabályokban, az öregségi nyugdíj megállapításánál elõírt korlátozások figyelembevételével kell megállapítani. Magyarázatot igénylõ fogalmak: nyugdíj mértéke, nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ, szolgálati viszony keretében elért, számított jövedelemadóval csökkentett, = havi átlagkereset (2013. január 1-je elõtt), = havi átlagkereset jövedelem (2012. december 31-e után), társadalombiztosítási jogszabályokban elõírt korlátozások. Nyugdíj mértéke: A szerzett szolgálati idõhöz rendelt % érték, melyet táblázat tartalmaz. A figyelembe vehetõ egy havi átlagkereset és a % szorzatának eredménye adja a nyugdíj összegét. Nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ A nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati mellet, minden olyan szolgálati idõ, a polgári társadalombiztosítási szabályok szerint szolgálati idõként elismerhetõ. A szolgálati idõt napokban kell meghatározni és az összeszámított napok száma és 365 nappal képzett, években megadott hányadosa a nyugdíj mértékét meghatározó szolgálati idõ. A hányados nem kerekíthetõ, a töredék napokat figyelmen kívül kell hagyni. (34 év 364 nap, 34 teljes évnek számít.) 79

7 KARD ÉS TOLL 2006/2 Szolgálati viszony keretében elért... Speciális szabály a hivatásos állományra vonatkozóan, amely azt jelenti, hogy a katona többes, a szolgálati viszonyán kívüli személyes munkavégzésbõl származó jövedelmét nem lehet a speciális törvény szerinti nyugdíj megállapítás során, annak összegének számítása során figyelembe venni. A beszámításnak, akkor sincs alapja, ha a törvényi szabályozás ellenére a foglalkoztató a nyugdíjjárulékot levonta. Számított jövedelemadóval csökkentett... A nyugdíj alapját, a nyugdíjjárulék megfizetésével igazolt bruttó kereset alapozza meg. A megállapított és folyósított nyugdíj nettó nyugdíj, és jelenleg a magánszemélyek jövedelmeinek, bevételének körében adómentességet élvez. Az eljárás során a nyugdíj alapjául figyelembe vehetõ átlagszámítási idõszak a nyugdíjazás közvetlenül megelõzõ 12 hónap bruttó keresetét kell naptári évenkénti arányosítás után végrehatott évesítéssel kiszámítani. Tehát valójában, nem törvényszerûen tényleges jövedelmi viszonyt megtestesítõ, számított éves bruttó jövedelmeket kell megállapítani. Az így megállapított fiktív, évenkénti jövedelmet, az adózásnál elõírt kulcsokkal naptári évenként, és a nyugdíj szabályoknál rögzített kedvezmények figyelembe vételével, szintén naptári évenként kell nettósítani. Az ilyen módon kapott évenkénti nettó jövedelmet kell az átlagszámítási idõszakra arányosítani. Az arányosított, most már nettó jövedelmek összege lesz az átlagszámítási idõszak számított jövedelemadóval csökkentett éves jövedelme december 31-ét követõen a nettósítást nem kell végrehajtani. A számítás bonyolultnak tûnik, általában ez az a folyamat, amelynek megértése a legnagyobb gondot jelenti, ezért csupán a leegyszerûsített forma és nem a naptári napi arányosítás került bemutatásra. 15 Havi átlagkereset (2013. január 1-je elõtt), havi átlagkereset jövedelem (2012. december 31-e után) A feni eljárás eredményének egy havi átlaga, a nyugdíj alapját képezõ havi nettó átlagkereset, illetve 2012 után a bruttó kereset átlagkereset, jövedelem. Társadalombiztosítási jogszabályokban elõírt korlátozások Járulékfizetési felsõ határa A katonák részére legmagasabb összegû nyugdíj számított maximum nyugdíj megállapíthatóságának alapja, az adott évben naptári napra megállapított kereset, amely után a nyugdíjjárulék megfizethetõ. Ez a járulékfizetési felsõ határ. Összegét naptári évre vetítve kell megállapítani. A járulékot mindaddig meg kell fizetni, amíg annak összege az éves maximumot el nem éri. A járulékfizetési felsõ határ összege naptári évenként változik, ez az egyik oka a jelentõsen magasabb nyugdíjak megállapításának. 15 A polgári nyugdíjak esetében az átlagszámítási idõszak kezdete január 1., a fenti eljárást naptári évenként, a naptári napokat csökkentõ osztószámok figyelembe vételével kell végrehajtani. 80

8 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere Degresszív sávozás (degresszió) A társadalombiztosítás ellátórendszerében még meglévõ, a biztosítottak egymás közötti szolidaritását megtestesítõ elem. Tartalmában azt jelenti, ha az 1 havi fiktív átlagkereset, az adott naptári évre megállapított összeget meghaladja, az alap összeget meghaladó rész az elõírtak szerint sávozandó. Az eljárás eredményeként kapott összeg, a nyugdíjszámításánál figyelembe vehetõ, havi átlagkereset. A megállapított nyugdíj teljes összegben, nem minden esetben folyósítható. A folyósításra vonatkozó alapot a szolgálati viszony megszûnésének módja határozza meg. Ennek részletes bemutatásával és nyugdíj rendszer további elemeinek ismertetésével a Kard és Toll sorozat következõ számában publikát A hivatásos állomány nyugdíjrendszere (II) címû tanulmány foglalkozik. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény [2] A honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról évi XCV. törvény [3] Dr. Frecska Miklós alezredes Kovács Mária: Jogosultságok a nyugdíjkorhatáron túl Honvédelem XXXIX évfolyam 1988/10, o. [4] Galló István Pintér Ferenc: Jogszabályok a nyugállományú katonákért; Új Honvédségi Szemle, évf. 11. sz., ( o) [5] Galló István Pintér Ferenc: A nyugállományú katonákról; Humán Szemle, évf.; 4. sz. (8 15. o.) 81

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról

2011. évi törvény. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi. XLIII. törvény módosításáról Tervezet Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. július 21-én 2011. évi törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén

1950.- - 1949. 2012.01.01-tol. Az ellátások megszüntetésére vonatkozó szabályok keresotevékenység folytatása esetén 2011.12.31-ig 1. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági III. csoportos rokkantság, baleseti rokkantság

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony:

(E törvény alkalmazásában:) 46. Biztosítással járó jogviszony: TÁJÉKOZTATÓ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló T/4663. számú törvényjavaslatról A Törvényjavaslat jelentős változásokat

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 2016.06.18. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

T/4663. számú. törvényjavaslat. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

T/4663. számú. törvényjavaslat. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4663. számú törvényjavaslat a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3.

Készítette: Királykuti Míra 2012. Január 3. 2011. évi CLXVII. Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról Tájékoztató Főszabály: cél a profiltisztítás, ennek fényében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

1 / :47

1 / :47 1 / 5 2012.01.06. 13:47 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1. Általános rendelkezések 1. E törvény

Részletesebben

c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó

c) korhatár előtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról (hatályos: 2012.01.02-2012.12.31) 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A

T Á J É K O Z T A T Ó A T Á J É K O Z T A T Ó A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényről (megjelent a Magyar Közlöny 148. számában) Az elfogadott

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betûs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLXVII. törvény 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 1 A 2012.1.1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12370. számú törvényjavaslat a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról1 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában a) biztosítással

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki.

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. I. Szabad pénztárválasztást szabályozó jogszabályok A magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. I. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet A 2011.3.25. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Hatáskör, illetékesség 1 Az öregségi nyugdíj, valamint az előrehozott

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni.

rokkantsági nyugdíjat a 27 évet meghaladó szolgálati idő után többletévenként további 0,5 %-kal, legfeljebb 10 %-kal kell emelni. TÁJÉKOZTATÓ a nyugdíjak és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2007. januári emeléséről, a 2007. évben megállapításra kerülő nyugellátások minimumösszegeiről, valamint a 2007. januári korrekciós

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról

T/ számú. törvényjavaslat. a Prémium évek Programról és. a különleges foglalkoztatási állományról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490. számú törvényjavaslat a Prémium évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben