A hivatásos állomány nyugdíjrendszere *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hivatásos állomány nyugdíjrendszere *"

Átírás

1 KARD ÉS TOLL 2006/2 A hivatásos állomány nyugdíjrendszere * Kovács Mária nyá. alezredes A rendszerváltást követõen bekövetkezett társadalmi változást, szükségszerûen követte a hadsereg szinte folyamatos átszervezése, létszámának jelentõs csökkentése, illetve a jogi szabályozás párhuzamos a hivatásos katonák nyugdíjrendszerét is érintõ változtatása. Az önkéntes haderõ szervezése idõszakában is számos kérdést vet fel a nyugdíjazás témakörében. A szervezeti változásban érintett vagy nem érintett, de a tervezett vélt, valós folyamatos változásokban bizonytalanná vált állomány számára, ma talán még idõszerûbb a hatályos jogszabályokban való eligazodást segítõ tanulmány publikálása. A szerzõ az eredeti cikk felépítését követve igyekszik pótolni a közel két évtizedes lemaradást, kiemelten a nyugdíjrendszer legjelentõsebb elemének, a szolgálati nyugdíj bemutatására vállalkozik. 1 The Hungarian regime change had brought about a social change, due to which an army reform became necessary. Reorganisations are put into effect on an almost constant basis, a considerable proportion of soldiers have been dimissed, changes in the legal structure are implemented parallelly including changes in the professional soldiers pensioning system. But a volunteer-based army also raises the question of pensioning. In the continuous organisational changes whether or not they have been included, planned, proposed or already in effect the profession of a soldier has become insecure. Therefore, the publication of this study is yet more opportune, inasmuch as it guides the reader through legal rules in effect. The author makes up arrears of more than two decades, relying on the framework of the original article. The complete pensioning system is on the study here, especially its most essential element, service pension. A rendszerváltozás, az alkotmányos demokrácia kiépítése mellett a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyok indokolttá tették a munka világá -ra vonatkozó korszerû jogszabályok megteremtését. Az átalakuló, munka világát érintõ jogi kodifikációs tevékenység folyamatában jelentõs változást az 1992-es év jelentett. A versenyszférára vonatkozóan a megújult Munka Törvénykönyve 2, a közigazgatás területét a köztisztviselõk jogállásáról szóló 3, a közszolgálat területét a közalkal- * Észrevételek Dr. Frecska Miklós alezredes Kovács Mária: Jogosultságok a nyugdíjkorhatáron túl címû; a Honvédelem XXXIX évfolyam 1988/10. számában ( o.) megjelent cikkhez 1 Lásd még: Galló István Pintér Ferenc: Jogszabályok a nyugállományú katonákért; Új Honvédségi Szemle, évf. 11.sz., ( o.), Galló István Pintér Ferenc: A nyugállományú katonákról; Humán Szemle, évf.;4. sz. (8 15. o.) 2 A Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. törvény (Mtv.) 3 A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (Kt.) 74

2 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere mazottak jogállásáról 4, az ügyészségi dolgozók szolgálati viszonyáról 5 valamint a rendõrségrõl 6 külön törvény született. A teljes átalakítás alatt álló honvédelem viszonyainak szabályozására a fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát szabályozó törvény tervezése a honvédelemrõl szóló törvény elfogadásával kezdõdött meg és vált részévé a munka világát szabályozó törvényalkotási folyamatnak. Az elsõ mûhelymunkák a külön törvényben való szabályozás elgondolásának megvalósítására indultak meg, egy törvényben a honvédség vagy a fegyveres erõk, míg egy másik törvényben a többi fegyveres szerv hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyának szabályozására került volna sor. A fegyveres erõk és fegyveres testületek hivatásos állománya szolgálati viszonyáról szóló 1971.évi 10.tvr. helyébe lépõ, új szolgálati törvényt közel öt éves, a szabályozási koncepciót érintõ, vitákkal kísért szakmai elõkészítõ munka elõzte meg. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvényt (Hszt.) az Országgyûlés május 14-én fogadta el,1996. szeptember 1-jén lépett hatályba. A katonákat megilletõ, ez idáig alacsonyabb szinten szabályozott társadalombiztosítási típusú ellátórendszer szabályait ugyan szokatlan módón a szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási ellátások alcímmel, külön fejezetben, törvényi szintre emelte. A törvény az egyéb közszolgálati törvényektõl eltérõen tartalmazta a társadalombiztosítás rendszereihez igazodó, de sajátos intézményeket magába foglaló szolgálati nyugdíjrendszer szabályai mellett, a rokkantsági nyugdíj és a hátramaradó hozzátartozókat megilletõ ellátórendszer szabályait is. A törvény hatálybalépését követõen több alkalommal módosult. A módosítások alapvetõ oka: a Magyar Honvédség mûködését érintõ jogszabályi környezet változásai, a NATO-hoz való csatlakozás, valamint az egységes jogértelmezés követelménye alapozta meg. Ezek az okok vezettek arra, hogy a Magyar Honvédség állományára, szolgálati jogviszonyára vonatkozó törvényi szabályozás újra napirendre kerüljön. A jelenleg is hatályos évi XCV. törvény, a honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról, 2002 január elsején lépett hatályba. A törvény a szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási ellátások tekintetében új elemet, kedvezményt nem vezet be 7. Általános tudnivalók A szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot, annak megállapítását, az ellátások folyósításának szabályait, az eljárás rendjét a honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi 4 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) 5 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994.évi LXXX. törvény (Üjt.) 6 A Rendõrségrõl szóló évi XXXIV. törvény (Rtv.) 7 Megjegyzés: Sajnálatos tény, hogy a törvény indoklásában a munkajogi kategóriába tartozó: a szolgálat felsõ korhatára 57 év, és a szolgálati nyugdíj felsõ korhatára 57 évre történõ emelésével járó változások szövegrésszel, megtévesztésre alkalmas állapot alakult ki. 75

3 KARD ÉS TOLL 2006/2 XCV. törvény (továbbiakban : Hjt.) XIV. fejezete 8, valamint a végrehajtására kiadott 8/2002 HM rendelet (továbbiakban: Hjt.vhr.) rögzíti. A nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati idõ számítására vonatkozó szabályokat a törvény XX. fejezete 9 tartalmazza. A jogosultság elbírálásra, az ellátások megállapítására, határozatba foglalásra a kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság hatáskörébe tartozik, illetékessége: országos. A szolgálati viszonyon alapuló társadalombiztosítási eljárás, jellemzõen hivatalból indul. A hivatalból és kérelemre induló ügyekben hozott határozattal kapcsolatos, hatáskört és a jogorvoslatot a törvény, szintén a XIV. fejezetben rögzíti. 10 A nyugdíjjogosultság: meghatározott feltételek együttes meglétének megállapítása esetén, az ellátás megállapításának lehetõségét jelenti. A vizsgálandó feltételek: szolgálati idõ, életkor, egészségi állapot, katonai szolgálatra, egészégi okok miatti alkalmasság, a megváltozott munkaképesség mértéke, szolgálati viszony megszûnése. A Hjt. nem különíti el a jogosultsági és a folyósítási feltételeket. Ellátási nemekhez tartozóan jelöli meg a jogosultsághoz szükséges feltételeket, vagy nem rögzíti azokat. Ez utóbbi esetben, az általános polgári szabályok alkalmazása a követendõ. Az ellátások folyósításával kapcsolatosan csak a speciális esetek szabályainak rögzítése történt meg. A nyugellátásban részesíthetõk, jogosultak körét alapvetõen két nagy csoportba lehet sorolni: a) akik saját személyükben szereztek jogosultságot nyugellátásra azzal, hogy legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkeznek, vagy katonai szolgálatra egészségi okból alkalmatlanná váltak és a munkaképesség-csökkenésük mértéke (mkcs.) legalább 67%-ot eléri ekkor a katona korára, a szerzett szolgálati idejére tekintet nélkül, vagy a szolgálatteljesítés során szerzett sérülés, foglalkozási ártalom okozta betegség miatti mkcs. alapozza meg a jogosultságot, illetve b) akik nem saját személyükben, hanem hivatásos, illetve nyugállományú hozzátartozójuk halálával válnak nyugdíjra jogosulttá. (Ekkor az elhalt, korára, egészségi állapotára és szolgálati idejére tekintet nélkül!) 8 Lásd: Hjt Lásd.: Hjt. 261., valamint a már a törvény hatályba lépését megelõzõen megállapított jogosultság esetén: 259 (1 2) bekezdése az irányadó 10 Hjt., 212. (1) Az e törvény alapján járó nyugellátások és baleseti járadék megállapításáról elsõ fokon a honvédelmi miniszter által kijelölt szerv indokolt határozatban dönt. (2) A határozat ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül a honvédelmi miniszterhez fellebbezés nyújtható be. A honvédelmi miniszter határozata ellen a kézbesítésétõl számított 30 napon belül keresettel a bírósághoz lehet fordulni. 76

4 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere Nyugellátások és a nyugdíjjogosultság alapja: A hivatásos állomány tagja saját jogán szolgálati és rokkantsági valamint szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség esetén bekövetkezett rokkantsága alapján, baleseti rokkantsági nyugdíjra szerezhet jogosultságot. A sajátjogon megállapítható nyugellátások közül csupán a szolgálati nyugdíj az az ellátás, melynél a szolgálati idõ képezi a jogosultság alapját. A rokkantsági típusú nyugdíjra való jogosultságnak nem a szolgálati idõ, hanem a jelentõsen megváltozott munkaképesség vagy minõsített munkaképesség csökkenés képezi a jogosultság alapját. A szerzett szolgálati idõnek azonban kettõs szerepe van, mert szolgálati nyugdíjra való jogosultság alapfeltétele mellett a megállapításra kerülõ nyugellátás összegszerûségére is jelentõs hatással van. A szolgálati nyugdíj Szolgálati nyugdíjra szerez jogosultságot az aki, szolgálati viszonyban ténylegesen 25 évet tölt el szeptember elseje óta, tehát a szolgálati nyugdíj jogosultságnak csupán ez az egy feltétele van, nyugdíj korhatár nincs. A szolgálati viszonyban tényleges töltött idõket megítélésre vonatkozóan annak van jelentõsége, hogy az adott személy szeptember 1-jén hivatásos szolgálat viszonyban (a tovább szolgálóként vagy szerzõdés alapján szolgálatot teljesítõ személyre más szabály vonatkozik) állt-e; és a vizsgálat idõpontjában van-e 25 év szolgálati ideje. Ha hivatásos szolgálati viszony létesítésére augusztus 31-ét követõen került sor, a nyugdíjjogosultságot, csak a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló és szerzõdéses katonai, a fegyveres szerveknél hivatásos szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél január 1-jét megelõzõen hallgatói (növendéki) viszonyban töltött idõ alapoz meg. (Hjt (1) bek.). Fontos megjegyezni: a szolgálati viszonyban töltött idõt az állományba-vétel napjától, a szolgálati viszony megszûnésének napjáig kell figyelembe venni. A szolgálati viszonyban töltött idõt a szolgálati nyugdíjra való jogosultság szempontjából csak a jogviszony szünetelése 11 csökkentheti. Tehát nem befolyásoló tényezõ, ha a hivatásos állomány tagjának nincs szolgálatteljesítési kötelezettsége. Ennek eseteit a Hjt. A szolgálati viszony tartalma alcímû VIII. fejezete tartalmazza. 12 Azokban a beosztásokban, ahol a szolgálatteljesítés a szervezet tartósan fokozott igénybevételével jár, a szolgálati idõket kedvezményes kell számítani. 13 A kedvezményesen számított szolgálati idõt, a nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati idõként kell figyelembe venni. Szolgálati nyugdíjra szerezhet jogosultságot az is, aki, szolgálati viszonyban ténylegesen eltöltött ideje a 25 évet nem éri el, de a jelenleg 57. életévben meghatározott felsõ korhatárának elérésekor szolgálati viszonyban már legalább 10 évet eltöltött, és rendelkezik a civil ellátórendszer szabályai szerint számított 25 év szolgálati idõvel. 11 Hjt., Hjt., 77.., Hjt

5 KARD ÉS TOLL 2006/2 A szolgálati nyugdíjra való jogosultság megállapítására tehát csak ebben a két esetben van lehetõség. Téves az az általánosan elterjedt értelmezés, hogy már 10 év tényleges szolgálatban eltöltött idõ a szolgálat felsõ korhatárának elérése elõtt megalapozza a speciális törvény szerinti szolgálati nyugdíjra való jogosultságot. Ugyan így téves az a feltételezés is, ha a katona a szolgálatra egészségi okok miatt válik alkalmatlanná, szintén elegendõ lenne a 10 év tényleges szolgálatban szerzett szolgálati idõ. Ugyan így nem alapoz meg jogosultságot, a munkáltató lépéskényszerébe tartozó felmentési ok, mint például a szervezeti változáskor megszûnõ beosztás miatt az ehhez kapcsolt felmentési lehetõség, illetve kényszer alkalmazását követõ jogviszony megszüntetése. A szolgálati nyugdíjjogosultság megállapításának esetei A nyugdíjjogosultság elbírálására a szolgálati viszony fennállása alatt, de legkésõbb szolgálati viszony megszüntetésére irányuló eljárás keretében kerül sor. Az elõbbi a nyugdíjjogosultság rögzítését és a rögzített nyugdíj megállapítását új intézmény rendszer célozza, míg az utóbbi, a szolgálati viszony megszûnése pillanatában vizsgálja a jogosultságot és a jogosultság megállapítása, a nyugdíj mint pénzellátás - megállapítására irányul. Nyugdíjjogosultság rögzítése, a nyugdíj megállapítása Nyugdíjjogosultság rögzítésének, a rögzített nyugdíj megállapításának intézményrendszerét a civil társadalombiztosítási ellátórendszerbõl vette át Hjt. A rendszer a polgári életben, a továbbdolgozás ösztönzését és ezzel a késleltetett, szolgáltatás nyújtás céljait szolgálta. Az elõrehozott öregségi nyugdíj konstrukció lehetõségének bevezetésével a célzott hatás nem valósult meg. A katonák esetében az új konstrukció jelenleg a kényszernyugdíjazásokra 14,a nyugdíjszámítás szabályaira, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályozás diszharmóniájára, a nyugdíj reálértéken tartását célzó inflációkövetõ rendszerre alapozottan sem a szerzett jogok védelmét, sem a reális választás lehetõségét nem valósítja meg. A rendszer alapvetõen azt jelenti, hogy a szolgálati viszony tartalma alatt, a szolgálati nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idõt elérõk részre, határozatot kell kiadni. A határozat tartalmazza: a jogosultság meglétének tényét és a jogosultság megszerzésének pillanatában, annak a nyugdíjnak az összegét, amely az adott pillanatban a katonát megilletné. A rögzített nyugdíj a szolgálati viszony tényleges megszûnéséig amely, ha a jogosultság megszerzését követõ 365 nap elteltével következik be a mindenkori évenkénti nyugdíjemelés mértékével növekszik. A rögzített 14 Magyarázat: Kényszernyugdíjazás az az állapot, amely akkor következik be, ha a nyugdíjjogosultsággal rendelkezõ katona jogviszonyát meg kell szüntetni és ennek következménye a nyugdíj megállapításának kényszere. A katona tehát nem rendelkezik olyan joggal, hogy ne kérje a nyugdíj megállapítását. Csak arra van lehetõsége, hogy a megállapított ellátás folyósítását ne kérje. Ez azon az állapoton, hogy nyugdíjasnak számít, nem változtat. Nem fizethet nyugdíjjárulékot, ha egyébként biztosítással járó jogviszonyt létesít, így a nyugdíj újbóli megállapítását esetleges kiegészítésére sem szerezhet jogot. 78

6 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere nyugdíj, szolgálati viszony tényleges megszûnésekori értéke, a megszûnéskor érvényes szabályok alapján megállapított nyugdíj összegével versenyez. Annak a nyugdíjnak az összegét kell határozatban rögzíteni, amelyet a katona választ. A szolgálati nyugdíj összege A szolgálati nyugdíjra való jogosultság a szolgálati viszony megszûnésének megállapítását követõ naptári nappal kezdõdik. A nyugdíj megállapítása nyugdíjigény megnyílása a szolgálati viszony megszûnését követõ nappal következik be, a szolgálati nyugdíjra való jogosultság megszerzésének megállapítása után. A nyugdíj összegét, a nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ és a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ 12 hónap alatt csak a szolgálati viszony keretében elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és illetmény jellegû juttatásoknak, január 1-jét megelõzõ megállapítás esetén, a számított személyi jövedelemadóval csökkentett összege, egy havi átlaga alapján, a társadalombiztosítási jogszabályokban, az öregségi nyugdíj megállapításánál elõírt korlátozások figyelembevételével kell megállapítani. A december 31-ét követõ idõponttól megállapításra kerülõ nyugdíj összegét: a nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ és a szolgálati viszony megszûnését közvetlenül megelõzõ 12 hónap alatt csak a szolgálati viszony keretében elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló illetménynek és illetmény jellegû juttatásoknak, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli, bruttó, egy havi átlaga alapján, a társadalombiztosítási jogszabályokban, az öregségi nyugdíj megállapításánál elõírt korlátozások figyelembevételével kell megállapítani. Magyarázatot igénylõ fogalmak: nyugdíj mértéke, nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ, szolgálati viszony keretében elért, számított jövedelemadóval csökkentett, = havi átlagkereset (2013. január 1-je elõtt), = havi átlagkereset jövedelem (2012. december 31-e után), társadalombiztosítási jogszabályokban elõírt korlátozások. Nyugdíj mértéke: A szerzett szolgálati idõhöz rendelt % érték, melyet táblázat tartalmaz. A figyelembe vehetõ egy havi átlagkereset és a % szorzatának eredménye adja a nyugdíj összegét. Nyugdíj mértékénél figyelembe vehetõ szolgálati idõ A nyugdíjjogosultságot megalapozó szolgálati mellet, minden olyan szolgálati idõ, a polgári társadalombiztosítási szabályok szerint szolgálati idõként elismerhetõ. A szolgálati idõt napokban kell meghatározni és az összeszámított napok száma és 365 nappal képzett, években megadott hányadosa a nyugdíj mértékét meghatározó szolgálati idõ. A hányados nem kerekíthetõ, a töredék napokat figyelmen kívül kell hagyni. (34 év 364 nap, 34 teljes évnek számít.) 79

7 KARD ÉS TOLL 2006/2 Szolgálati viszony keretében elért... Speciális szabály a hivatásos állományra vonatkozóan, amely azt jelenti, hogy a katona többes, a szolgálati viszonyán kívüli személyes munkavégzésbõl származó jövedelmét nem lehet a speciális törvény szerinti nyugdíj megállapítás során, annak összegének számítása során figyelembe venni. A beszámításnak, akkor sincs alapja, ha a törvényi szabályozás ellenére a foglalkoztató a nyugdíjjárulékot levonta. Számított jövedelemadóval csökkentett... A nyugdíj alapját, a nyugdíjjárulék megfizetésével igazolt bruttó kereset alapozza meg. A megállapított és folyósított nyugdíj nettó nyugdíj, és jelenleg a magánszemélyek jövedelmeinek, bevételének körében adómentességet élvez. Az eljárás során a nyugdíj alapjául figyelembe vehetõ átlagszámítási idõszak a nyugdíjazás közvetlenül megelõzõ 12 hónap bruttó keresetét kell naptári évenkénti arányosítás után végrehatott évesítéssel kiszámítani. Tehát valójában, nem törvényszerûen tényleges jövedelmi viszonyt megtestesítõ, számított éves bruttó jövedelmeket kell megállapítani. Az így megállapított fiktív, évenkénti jövedelmet, az adózásnál elõírt kulcsokkal naptári évenként, és a nyugdíj szabályoknál rögzített kedvezmények figyelembe vételével, szintén naptári évenként kell nettósítani. Az ilyen módon kapott évenkénti nettó jövedelmet kell az átlagszámítási idõszakra arányosítani. Az arányosított, most már nettó jövedelmek összege lesz az átlagszámítási idõszak számított jövedelemadóval csökkentett éves jövedelme december 31-ét követõen a nettósítást nem kell végrehajtani. A számítás bonyolultnak tûnik, általában ez az a folyamat, amelynek megértése a legnagyobb gondot jelenti, ezért csupán a leegyszerûsített forma és nem a naptári napi arányosítás került bemutatásra. 15 Havi átlagkereset (2013. január 1-je elõtt), havi átlagkereset jövedelem (2012. december 31-e után) A feni eljárás eredményének egy havi átlaga, a nyugdíj alapját képezõ havi nettó átlagkereset, illetve 2012 után a bruttó kereset átlagkereset, jövedelem. Társadalombiztosítási jogszabályokban elõírt korlátozások Járulékfizetési felsõ határa A katonák részére legmagasabb összegû nyugdíj számított maximum nyugdíj megállapíthatóságának alapja, az adott évben naptári napra megállapított kereset, amely után a nyugdíjjárulék megfizethetõ. Ez a járulékfizetési felsõ határ. Összegét naptári évre vetítve kell megállapítani. A járulékot mindaddig meg kell fizetni, amíg annak összege az éves maximumot el nem éri. A járulékfizetési felsõ határ összege naptári évenként változik, ez az egyik oka a jelentõsen magasabb nyugdíjak megállapításának. 15 A polgári nyugdíjak esetében az átlagszámítási idõszak kezdete január 1., a fenti eljárást naptári évenként, a naptári napokat csökkentõ osztószámok figyelembe vételével kell végrehajtani. 80

8 KOVÁCS MÁRIA: A hivatásos állomány nyugdíjrendszere Degresszív sávozás (degresszió) A társadalombiztosítás ellátórendszerében még meglévõ, a biztosítottak egymás közötti szolidaritását megtestesítõ elem. Tartalmában azt jelenti, ha az 1 havi fiktív átlagkereset, az adott naptári évre megállapított összeget meghaladja, az alap összeget meghaladó rész az elõírtak szerint sávozandó. Az eljárás eredményeként kapott összeg, a nyugdíjszámításánál figyelembe vehetõ, havi átlagkereset. A megállapított nyugdíj teljes összegben, nem minden esetben folyósítható. A folyósításra vonatkozó alapot a szolgálati viszony megszûnésének módja határozza meg. Ennek részletes bemutatásával és nyugdíj rendszer további elemeinek ismertetésével a Kard és Toll sorozat következõ számában publikát A hivatásos állomány nyugdíjrendszere (II) címû tanulmány foglalkozik. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény [2] A honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról évi XCV. törvény [3] Dr. Frecska Miklós alezredes Kovács Mária: Jogosultságok a nyugdíjkorhatáron túl Honvédelem XXXIX évfolyam 1988/10, o. [4] Galló István Pintér Ferenc: Jogszabályok a nyugállományú katonákért; Új Honvédségi Szemle, évf. 11. sz., ( o) [5] Galló István Pintér Ferenc: A nyugállományú katonákról; Humán Szemle, évf.; 4. sz. (8 15. o.) 81

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Tartalom Előszó 101 106 107 108

Tartalom Előszó 101 106 107 108 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 5 Saját jogú nyugellátások 6 Öregségi nyugdíj 6 Szolgálati idő 6 Előrehozott

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXI. törvény (a

Részletesebben

2011. évi CLXVII. törvény

2011. évi CLXVII. törvény A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. Általános rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

T/1745. számú. törvényjavaslat. egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1745. számú törvényjavaslat egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010.

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 1 2012-03 2 Amodern világ eddig példátlan gazdagsággal és technológiai kapacitással rendelkezik és rendkívüli lehetőségeket kínál: lehetővé

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. október 9. 2013. 18. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 23/2013. (IX. 25.) AB határozat a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZEMÉLYZETI FOOSZTÁLY HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM JOGI FOOSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI, PÉNZÜGYI ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓ A SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSBAN

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014.

Társadalombiztosítási ismeretek. Összeállította: Forgó Györgyné 2014. Társadalombiztosítási ismeretek Összeállította: Forgó Györgyné 2014. 1 Ajánlás A Társadalombiztosítási ismeretek kiadvány a magyar társadalombiztosítás rendszerét alapjaiban mutatja be, ismertetve kialakulásának

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E EGYÜTTFOLYÓSÍTÁS TILALMÁNAK SZABÁLYAI A magyar felsőoktatás szervezetében, felépítésében, feladatrendszerében az elmúlt 3 évben jelentős változások mentek végbe, így kiváló eredményeket tudott felmutatni

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben