Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY"

Átírás

1 Karácsony Kiskarácsony NAGYKARÁCSONY Vajon, mitıl kicsi és mitıl nagy? Ahány ember, annyi választ lehetne találni e kérdésre. Mi úgy vagyunk neveltetve, hogy vannak az életünkben nagy, fontos dolgok, és jelentéktelen elhanyagolható események. A helyzet azonban nem ilyen egyszerő. Az apró dolgok is rejthetnek nagy dolgokat, melyeket csak a jövıben ismerünk fel. Ha saját életembıl ragadok ki egy példát, az, hogy én 20 éve Levélen élek, visszavezethetı, egy látszólag apró pillanatra, amikor megismerkedtem egy lánnyal. Vele, késıbb családot alapítottunk, és itt éljük a mindennapokat. Ebbıl az apró pillanatból született a mi közös jövınk. Ha felbontjuk azt a fonalat, amit én sorsnak nevezek, láthatjuk, hogy kis láncszemekbıl állnak össze. Egy apró történés, egy kósza gondolat, egy jól irányított szó, egy apróhirdetés vagy akár, egy kedves mosoly, sorsfordító jelentıségő lehet jövınk szempontjából. Jó példa erre a karácsony ünnepe is. Mert, mi történt Jézus születésekor? A korabeli emberek aligha tudták azt, hogy a hatalmas Római birodalom egy kicsi tartományában, egy kicsi faluban, egy kicsi istállóban, egy kicsi gyermek született. Ebbıl a sok kicsibıl lett a legnagyobb ember, a legnagyobb tett a Golgotán, és a Föld legnagyobb vallási impulzusa. És az egyik legszebb és legnagyobb ünnep, a Karácsony. A bölcs ember tudja, a jelen apró magjaiból csírázik ki a jövı. Minıséget adunk az életünknek, ha megszenteljük a pillanat jelentıségét, és szépségét. Minden tettünk nagy tett, de lehet nagyon áldásos vagy nagyon ártó is! Minden élet NAGY ÉLET, minden ünnep, NAGY ÜNNEP, és minden karácsony NAGY KARÁCSONY! LEADER pályázatokról Mivel, hamarosan lezárunk egy évet, elmondhatjuk, hogy küzdelmeinkkel idén is nagy dolgokat tettünk. A következıkben is nagy dolgok várnak ránk, próbáljunk ne ártani, hanem gyógyítani és áldani. Ringassátok halk szavakkal, álomba e vén esztendıt. Fogadjátok bizalommal, emelt fıvel az eljövendıt! Németh Csaba A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig e kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Szilágyi Domokos Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kíván Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Papp Zoltán polgármester TARTALOM Kiskarácsony... 1.oldal Testületi ülések 2-6.oldal Tőzoltószertár átadás 6.oldal Adventi üzenet 7.oldal A kis gyufaáruslány 8.oldal Emlékpark átadás 9.oldal LEADER pályázatok 9.oldal Óvodai hírek 10.oldal Gratuláció 10.oldal Virágosítási verseny 11.oldal Egyesületi hírek oldal Egy kiállítás 14.oldal Decemberi programok 16.oldal

2 K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L A szeptember 30-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 114/2013.(IX.30.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: 1.Traktor vásárlás ügye 2.Egyéb döntés igénylı ügyek: Bursa Hungarica felsıoktatási szociális ösztöndíjpályázathoz csatlakozás Köztisztviselık számlavezetési költségének kompenzálása hozta: 115/2013.(IX.30.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy az Gyıri AGROKER Zrt. (9028 Gyır, Külsı Veszprémi u ) ajánlatában szereplı MTZ típusú traktor beszerzését az alábbiak szerint hagyja jóvá: használt gépet megtekinti, amennyiben az megfelelı, úgy annak beszerzését az ajánlatban szereplık szerint jóváhagyja, 60 havi lízingszerzıdéssel, amennyiben a használt gép nem megfelelı, úgy az új gép beszerzését hagyja jóvá szintén az ajánlatban szereplık szerint 60 havi lízingszerzıdéssel. hozta: 116/2013.(IX.30.) határozat A Képviselı-testület csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú fordulójához. A pályázatra jelentkezı hallgatók részére Ft/hó/hallgató támogatást nyújt, melynek fedezetét a évi költségvetésében biztosítja. Megbízza a polgármestert a csatlakozási Nyilatkozat aláírásával, valamint, hogy az általános szerzıdés feltételeiben foglaltak szerint járjon el. A Képviselı-testület 4 igen 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 117/2013.(IX.30.) határozat A Képviselı-testület a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltsége köztisztviselıi részére az illetmény kifizetés évi többletköltségeinek kompenzálására - hivatkozással a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX. törvény 143. (1)-(2) bekezdéseire - egyszeri bruttó Ft pótelıirányzatot biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. A október 11-én tartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: A Képviselı-testület egyhangúlag,7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 118/2013(X.11.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontot hagyja jóvá: 1.Szociális tőzifa vásárlás, rendelet alkotás A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 119/2013. (X.11.) határozat A Képviselı-testület a helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelete alapján támogatási igényt nyújt be 8 erdei m 3 kemény lombos fafajtára. Az Önkormányzati önrészt Ft/erdei m 3 +Áfa-t, összesen Ft-ot a évi költségvetés tartalékából biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a szociális tőzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2013. (X.14.) önkormányzati rendeletet. A október 30-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: A Képviselı-testület egyhangúlag,6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 120/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: 1.Beszámoló a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás fejlesztési pályázata megvalósulásáról 2.Beszámoló a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás munkájáról 3.Beszámoló a helyi adózás évi alakulásáról 4.Beszámoló a költségvetés ¾ éves teljesítésérıl évi költségvetési koncepció 6.Egyéb döntést igénylı ügyek: Óvoda nyitva tartása Közalkalmazott és munka törvénykönyves dolgozóinak banki többletköltségének megtérítése Belsı ellenırzés évi terve Főtési faapríték szállítási ajánlatok Fı u. 16. sz. ingatlan értékesítése Ajánlat a közvilágítási hálózat LED-es korszerősítésére Pályázati lehetıség autó támogatott beszerzésére (Polgárır Egyesület részére) MLSZ pályaépítési pályázati kiírása Tanárok német nemzetiségi nyelvi továbbképzéséhez támogatás kérése Sastin Marianna válogatott nıi birkózó olimpiai felkészülésének támogatása Iskolai intézményi tanács megalakítása, képviselı delegálása hozta: 121/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja. hozta: 122/2013.(X.30.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adózás háromnegyed éves helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja. hozta: 123/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-3. mellékletben foglaltakkal megegyezı tartalommal elfogadja. hozta: 124/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján Levél Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen elfogadja és a évi költségvetés elkészítéséhez a következı irányelveket határozza meg: folytatás a 3. oldalon! 2

3 3 K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L folytatás a 2. oldalról! 1. A költségvetés összeállításánál alapvetı cél az önkormányzat mindenkori pénzügyi egyensúlyának megırzése. 2. A mőködési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések betartásának fokozott ellenırzése. 3. Az önkormányzat hitelt likviditási hitel kivételével évben nem tervez felvenni. 4. A költségvetési elıirányzatok tervezésekor a kötelezı önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhetı, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételébıl megteremthetı. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelezı önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önként vállalt önkormányzati juttatásokat, támogatásokat felül kell vizsgálni. 6. Együttmőködés a helyi társadalmi szervezetekkel, támogatás azoknak amelyek kötelezı vagy önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 7. A pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése és kihasználása, ezekhez a költségvetésben meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordíthatók, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása elıtt fokozottabban kell megvizsgálni a meglévı, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 10. Nem tervezzük újabb adó/k bevezetését és nem emeljük az adó/k mértékét. 11.Tovább kell folytatni a kintlévıségek behajtása érdekében tett következetes végrehajtási és ellenırzési tevékenységet. 12. Felül kell vizsgálni az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások bevételeit és lehetıség szerint a piaci árakhoz közelítve kell megemelni azokat (helyiségek bérleti díjai, lakásbérlet, földbérlet stb.) 13. Mőködési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 14. A költségvetés elıkészítésekor a jogszabályon, szerzıdésen, megállapodáson alapuló kiadások elsıdlegességét biztosítani kell. A Képviselı-testület felhívja a Jegyzıt, hogy a évi önkormányzati költségvetés tervezésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. hozta: 125/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét a következık szerint határozza meg: A Levéli Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda hétfıtıl-péntekig naponta óra között, heti 50 órában tart nyitva. Téli szünet: december 20-tól január 02-ig. Az óvoda évi nyári zárva tartási rendjérıl az intézményvezetı legkésıbb február 15-ig tájékoztatja a szülıket. hozta: 126/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a Levél Községi Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és munka törvénykönyves dolgozói évi banki többletköltségeinek kompenzálására egyszeri bruttó Ft/fı pótelıirányzatot biztosít a évi költségvetés tartaléka terhére. hozta: 127/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület az önkormányzati intézmények évi belsı ellenırzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: A belsı ellenırzés anyagi és szakmai szempontok alapján továbbra is külsı revizor igénybevételével történjen évben a Levéli Német Nemzetiségi Önkormányzat mőködésének vizsgálatára kerül sor. Az ellenırzés tervezett dátuma: április. Revizori napok száma: 8 nap. Felhívja a jegyzıt a határozatban foglaltak végrehajtására. hozta: 128/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a Gyöngyvirág-98 Bt-tıl (9235 Dunaremete, Kossuth Lajos u. 5.) rendeli meg a évi főtési szezonra ömlesztett vegyes faapríték tüzelıanyagot. Megbízza a polgármestert a szállítási szerzıdés aláírásával. hozta: 129/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület az Önkormányzat tulajdonában lévı 51 hrsz-ú természetben Levél, Fı u. 16. sz. alatti 1126m 2 alapterülető lakóház, udvar és melléképület ingatlant Závodszky Tímea és Vajdiné Farkas Dominika Levél, Bartók Béla u. 7. sz. alatti lakosok részére ½-½-ed tulajdoni arányban értékesíti. Az ingatlan vételárát Ft, azaz Tizenötmillió forintban határozza meg. Az adás-vételi szerzıdés elkészítése és egyéb felmerülı költségek a vevıt terhelik. A vevı a vételárat az adás-vételi szerzıdésben rögzített feltételek szerint kettı részletben, folyószámlára utalással egyenlíti ki. A szerzıdés megkötésének feltétele, hogy A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt., mint elıvásárlási jog gyakorlására jogosult, 30 napon belül nyilatkozik az elıvásárlási jog lemondásáról, vagy nem tesz nyilatkozatot. A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 130/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a község közvilágításának LED izzókkal történı korszerősítését megrendeli a Lux Invest 2000 Kft-tıl (1119 Budapest, Tétényi út ) az I.sz. ajánlatukban foglaltak alapján 10 éves szerzıdéssel. Megbízza a polgármestert a szerzıdés aláírásával. A Képviselı-testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 131/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület Molnárné Horváth Ágnest a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusát a német nemzetiségi tanítói továbbképzésében a félévi tandíjára Ft támogatásban részesíti, a évi költségvetés tartaléka terhére. A Képviselı-testület 5 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 132/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület Kis Napsugár Vivient a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusát a német nemzetiségi tanítói továbbképzésében a félévi tandíjára Ft támogatásban részesíti, a évi költségvetés tartaléka terhére. folytatás a 4. oldalon!

4 4 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L folytatás a 3. oldalról! hozta: 133/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület Sastin Marianna 1212 Budapest, Áruház tér 2. sz. alatti lakos részére az braziliai olimpiára való felkészülésére bruttó Ft/év keretösszegig támogatást biztosít a évi költségvetésében. hozta: 134/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Intézményi Tanácsába, visszavonásig Kiss Béla képviselıt delegálja. A Képviselı-testület felkéri a képviselıt, hogy a Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola Intézményi Tanácsában Levél Község érdekeit, döntési elveit szem elıtt tartva az önkormányzatot képviselje. A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 135/2013.(X.30.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvár város Önkormányzata által mőködtetett Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat köznevelési intézménybe járó levéli tanulók utáni hozzájárulásról szóló megállapodást az elıterjesztés szerint jóváhagyja. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. A november 28-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 136/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: 1. Beszámoló a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati társulás fejlesztési projekt állásáról 2. Egyéb döntést igénylı ügyek Rendezési terv módosítás jóváhagyása (Heléna-Co Kft.) Rendezési terv módosítással (Immologistik Kft.) kapcsolatos vélemények Képviselı-testület SZMSZ-ének módosítása Vagyonrendelet módosítása Döntés a helyi adókról Iskolai körzethatár kijelölése Polgárır Egyesület, Tőzoltó Egyesület kérelme Óvodában nemzetiségi oktatás bevezetése (szülıi felmérés) Tőzoltószertár használatba adási megállapodás LBE hitelhez kezességvállalási határozat módosítása Karácsonyi fényekre pótelıirányzat biztosítása (E-ON elıírások) Vezetı óvónıi kinevezés visszavonása, új pályázat kiírása Nyugdíjasok részére karácsonyi ajándék Önkormányzati dolgozók jutalmazása Esélyegyenlıségi program A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 137/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálás projekt helyzetérıl szóló beszámolóját jóváhagyja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a 3/2009.(V.13.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Levél Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról szóló 12/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 138/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület a (TH ) sz. Levél Község Településrendezési Tervének módosításával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalásokat megismerte, azok ismeretében egyetért a terv módosításával és megbízza a TÉR-HÁLÓ Kft-t a végleges dokumentáció elkészítésével. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 2/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta a Levél Községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezelésérıl és hasznosításáról szóló 4/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletet. hozta: 139/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy évben új helyi adót nem kíván bevezetni és a hatályban lévı rendeleteit nem módosítja. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 140/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a ös tanévre vonatkozóan Levél Község iskolai körzethatárát a német nemzetiségi oktatásra tekintettel - a mosonmagyaróvári járás területeire is kiterjeszti. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 141/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a Levéli Polgárır Egyesület részére a Moson-sík LEADER pályázatán többfunkciós kabát beszerzéséhez nyert Ft összegő támogatást elıfinanszírozásként - támogatási szerzıdéssel, visszafizetési kötelezettség mellett a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 142/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a Levél Község Tőzoltó Egyesülete részére Moson-sík LEADER pályázatán felszerelés beszerzéséhez nyert Ft összegő támogatást elıfinanszírozásként támogatási szerzıdéssel, visszafizetési kötelezettség mellett - a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 143/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda a es nevelési évtıl kezdeményezi a német nemzetiségi óvodai nevelés bevezetését. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 144/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület az önkormányzati törvény 13. (1) bekezdés 12. pontjában elıírt polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatai ellátása érdekében a Levél, Dózsa Gy. utca 1. szám alatti 198 hrsz-ú tőzoltószertárnak a Levél község Tőzoltó Egyesülete (9221 Levél, Dózsa Gy. utca 1.) számára történı ingyenes használatba adásáról szóló megállapodást jóváhagyja.. folytatás az 5. oldalon!

5 K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L folytatás a 4. oldalról! A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 145/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület a 87/2013.(VII.25.) számú határozatát módosítja a következık szerint: Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete készfizetı kezességet vállal Levél Barátainak Egyesülete (9221 Levél, Fı u. 30.) által a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél igényelt Ft kölcsönösszeg és járulékaira terjedı, a Levél, Fı u. 2. szám alatti Sváb tájház felújításához szükséges pályázati pénzeszköz megelılegezésére szolgáló hitelhez, mert az Egyesület az Önkormányzat tulajdonában álló, és az egyesület használatában lévı építményt újít fel és rendelkezik az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 209/2014/6/13/2012 iktatószámú Ft összegő támogatási határozatával, kötelezettséget vállal. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkori helyi adóbevételének a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetre történı engedményezését. Levél Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a meg nem fizetés bekövetkeztekor, mint kezes nem követelheti, hogy a jogosult bank a követelést elıször a kötelezett Levél Barátainak Egyesületétıl hajtsa be. A felvételre kerülı hitel futamideje (mely évre tevıdik) alatt a jelen készfizetı kezességvállalás alapján esetlegesen törlesztendı összeget és annak járulékait a többi fejlesztési kiadást megelızıen minden évben a költségvetés tervezésekor figyelembe veszi és jóváhagyja. A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve a évi CXCIV. tv. értelmében a készfizetı kezességvállalásnak törvényi akadálya nincs, azonban ahhoz kormányzati engedély szükséges. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kormányzati engedélyt beszerezze, és a határozatban foglaltakkal tartalmilag megegyezı nyilatkozatot és szerzıdést aláírja. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 146/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület a község díszvilágításának közcélú hálózatra csatlakoztatásához szükséges E.ON által elıírt csatlakozó dobozok beszerzéséhez és azok az E.ON által minısített közvilágítás FAM feljogosítással rendelkezı vállalkozó által történı felszereléséhez a évi költségvetés tartaléka terhére pótelıirányzatot biztosít. hozta: 147/2013.(XI.28.) határozat A Képviselıt-testület a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/1278-1/2013. sz. törvényességi felhívásában szereplıket tudomásul veszi és elfogadja. A 86/2013.(VII.25.) határozatát, - amelyben a Levéli Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetıi feladatainak ellátásával megbízta Kovácsné Varga Éva Csilla, 9221 Levél, Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti lakost azonnali hatállyal visszavonja. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 148/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A.. alapján pályázatot ír ki a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda (9221 Levél, Fı utca 15.) óvodavezetı (magasabb vezetı) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetı megbízás határozott idıre 5 évre, július 01-tıl június 30-ig A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9221 Levél, Fı u. 15. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda intézmény szakmai vezetése, vezetıi feladatok ellátása, különös tekintettel a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben foglaltakra. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: (A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 67. ) az adott nevelési intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges óvodapedagógus felsıfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség, legalább 5 éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elıélet, cselekvıképesség, magyar állampolgárság A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: felhasználói szintő számítógépes ismeret (ECDL vizsga vagy min Word, Excel, internet használatának ismerete) B kategóriás jogosítvány Elvárt kompetenciák: jó szintő kommunikációs és problémamegoldó készség, vezetıi rátermettség, jó kapcsolatteremtı készség, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai fényképes önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülı vezetıi program és fejlesztési elképzelés, amely illeszkedik a nevelési programhoz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata, nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben hozzájárul, azokat az eljárásban résztvevı véleményezésre jogosultak megismerhetik, nyilatkozat a Kjt. 41. szerinti összeférhetetlenségrıl pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell benyújtani A munkakör betölthetıségének idıpontja: július hó 01. nap. A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes állásportálján és az Oktatási és Kulturális Közlönyben történı megjelenésétıl számított 90 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Levél Község polgármesterétıl kérhetı, személyesen vagy a 36/96/ os telefonszámon A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Papp Zoltán polgármesternek, vagy postai úton Levél Községi Önkormányzat 9221 Levél, Fı u. 10. címre történı megküldésével. folytatás a 6. oldalon! 5

6 KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRİL folytatás az 5. oldalról! A pályázat elbírálásának módja és határideje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése szerint. A beérkezett pályázatokat az intézmény nevelıtestülete és alkalmazotti közössége véleményezi. A beérkezett pályázatokat a Képviselı-testület értékeli, rangsorolja, dönt a meghallgatásra kijelölt pályázókról, majd a meghallgatást követıen meghozza döntését. A Képviselı-testület fenntartja azon jogát, hogy a kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Levél Községi Önkormányzat honlapján: és a helyben szokásos módon, hirdetıtáblán. A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 149/2013.(XI.28.) határozat A Képviselı-testület a levéli állandó lakcímmel rendelkezı és életvitelszerően Levélen lakó 70 év feletti, valamint a 62 év feletti egyedülálló idıskorúak részére a karácsonyi ünnep alkalmából évi költségvetésében Ft/fı összegő készpénz ajándékot biztosít. A lista összeállításával megbízza a Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottságot. Az ajándékot a képviselık, bizottságok nem képviselı tagjai viszik és adják át az idıseknek. hozta: 150/2013. (XI.28.) határozat A Képviselı-testület az Önkormányzat, a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda és a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltségének dolgozói részére egyszeri bruttó Ft/ fı+járulékai összegő jutalmat ad a foglalkoztatás (munkaidı) arányában. A költséget a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. hozta: 151/2013. (XI.28.) határozat A Képviselı-testület Levél község Települési Esélyegyenlıségi Programját a mellékelt elıterjesztés szerint jóváhagyja. Papp Zoltán HÓELTAKARÍTÁS, SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS A Képviselı-testület 11/2000. (XII. 22.) számú rendelete alapján: Az ingatlan elıtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. (Járdának minısül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármő forgalmat ne akadályozza. Tilos az összerakott hó elhelyezése: a gyalogos közlekedési útvonalon, az útkeresztezıdésben, az úttorkolatban, a kapubejárat elé, annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelyénél, a jármő megállóhelye és a járda között. A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani. Ónos esıtıl, jégtıl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, főrészpor, kıporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot, salakot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzésérıl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. A testület ülései nyilvánosak, - kivéve a zárt ülést azokon bárki részt vehet, aki érdeklıdik a falu-, és a közügyek iránt! 6 MEGÚJULT A TŰZOLTÓSZERTÁR Levél Község Önkéntes Tőzoltó Egyesülete a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, Helyi civil szervezetek fejlesztése célterületre napján, azonosító számon "Levél Községi Tőzoltószertár felújítása, fejlesztése" címmel nyújtott be pályázatot, amelyen Ft támogatást nyert. A megvalósult projekt ünnepélyes átadására és birtokba vételére november 16-án 14 órakor győltek össze a helyiek. Radák Tamás, IKSZT vezetı köszöntıje után Papp Zoltán, a település polgármestere ismertette röviden a projekt életútját az ötlettıl a megvalósításig. A helyi civil szervezetek és vállalkozások együttmőködése eredményeként a tőzoltó szertár falait megmagasították, a meglévı garázs hátsó falát elbontották, a garázst megnagyobbították. Az egykori szociális blokk elbontásával oldották meg a telekre való közlekedés lehetıségét. Kialakítottak egy irattárat, egy új WC-t. A tetıszerkezetet a héjazattal együtt kicserélték, a helyiségek új belsı burkolatokat kaptak a falakra pedig külsı hıszigetelés került. A szociális terekbe asztalt és székeket, az irattárba irattároló szekrényt vásároltak. A pályázati támogatáson túli költségeket az önkormányzat biztosította az egyesület számára. Az így kialakított épületet, a helyi önkéntes tőzoltók közösségi terét Szalai Kálmán, katolikus esperes áldotta meg. A szalag ünnepélyes átvágása, az épület birtokbavétel után Szél Veronika saját versével köszöntötte a tőzoltókat. Ezután az iskolások szerelési gyakorlat alkalmával mérhették össze tudásukat, majd az alsó tagozatosok körében meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése következett. Az ünnepélyes átadást megtisztelték a szlovákiai Szenc (Senec) önkéntes tőzoltói is. Az avatóünnepség résztvevıit a Hegyeshalmi Fúvószenekar szórakoztatta.

7 BÖJTE CSABA: ADVENTI ÜZENET Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap. Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj sírva elıttünk Istenünk! Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait? Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérbıl tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok? Uram, te hányszor próbáltál összegyőjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kı, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tılünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás vagy vér a vérünkbıl, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törıdhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nıjön és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtsuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted Istenünk a teremtés hajnalán még a bőnbeesés elıtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet. A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kıbıl kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz elıtte mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülıt, jachtot de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát? Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy gyıztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója. Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai elıtt, elıttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bőneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal. Istentıl áldott adventi megtérést, szent idıt kívánok szeretettel, Csaba testvér 7 Forrás:

8 Kegyetlen hideg volt, hullott a hó és már sötétedett; az esztendı utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedı utcákat, hajadonfıtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy - az édesanyja hordta valamikor -, s ahogy két arra vágtató kocsi elıl a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el - azt mondta, majd bölcsınek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tıle, és alamizsnát se adott neki senki: Éhesen és hidegtıl reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödı, hosszú szıke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilvesztereste. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögellı ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garast se keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb, padlásszobájukban farkasordító hideg van, a tetı hasadékain besüvít a szél, hiába tömték be szalmával meg ronggyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlenegy szál! Ha kihúzna egyet a skatulyából, odadörzsölné a falhoz, s meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné a kezét! Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja! Fényes volt és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az! A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép réztetejő, rézcsövő vaskályha elıtt ülne - olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jólesett melegedni mellette! Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltőnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben egy gyufacsonkkal a kezében. Elıvett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahullt a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó 8 A KIS GYUFAÁRUS LÁNY lett a fal, mint a tiszta üveg: a kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítıvel letakart, nagy asztal állt odabenn, finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt: a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel-villával a hátában, bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a puszta, hideg fal. Újabb gyufát gyújtott: fényénél gyönyörő szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedı szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, s nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng, és a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklı csillag lett belıle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott; ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. - Valaki meghalt! - mondta a kislány; emlékezett rá, hogy a nagyanyja, az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta "Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az isten színe elé." Megint odadörzsölt egy szál gyufát a falhoz, s egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden, hívogatóan nézett le kis unokájára. - Nagyanyó! - kiáltott föl a kislány. - Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itthagysz, ha a gyufa végigég, eltőnsz, mint a meleg kályha meg a sült liba, meg a gyönyörőséges szép karácsonyfa! Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót; a sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen erıs. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele; magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben: kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a halott gyermek új esztendı reggelén, körülötte egy halom gyufásskatulya és sok-sok elégett gyufaszál. - Melegedni akart szegényke! - mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörőséget látott, s milyen fényesség vette körül, amikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot. Hans Christian Andersen

9 EMLÉK- ÉS KERÉKPÁROS PIHENŐPARK Fotó: Kovács Péter Pici Levél Községi Önkormányzat a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása célterületre napján, azonosító számon "Emlékpark és kerékpáros pihenıpark kialakítása Levélen" címmel nyújtott be pályázatot, amelyen Ft támogatást nyert. A megvalósult projekt ünnepélyes átadására és birtokba vételére október 26-án 11 órakor került sor. Radák Tamás, IKSZT vezetı köszöntıje után Papp Zoltán, a település polgármestere ismertette röviden a tavaly átadott Mosononmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom- Országhatár kerékpárút megvalósulásának történetét. Kiemelte, hogy abban a projektben csupán a két szomszédos településen alakíthattak ki pihenıket. Így nagy lehetıséget jelentett Levél számára, amikor a Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesület koordinálásával az EMVA IV. LEADER keretében benyújthatták pályázatukat. A támogató határozat május 17-ei kézhezvételét követıen kezdıdött el a fejlesztés: térkı burkolatot építettek, Fotó: Kovács Péter Pici ivókutat létesítettek, asztalokat, padokat, napvitorlákat helyeztek ki, továbbá növénytelepítésre, parkosításra, gyepesítésre került sor. A polgármester kiemelte, hogy a kerékpáros pihenıhely szervesen kapcsolódik a településen áthaladó kerékpárúthoz és az itt kialakított emlékpark is emeli értékét. Mindez a helyi lakosság életminıségének javításán túl a településre érkezı vendégeket is szolgálja. Az ünnepi beszédet követıen Ankhelyi Istvánné önkormányzati képviselı vágta át az avatást jelképezı nemzeti színő szalagot. A kerékpáros pihenıhely avatásának napján a gyermekek számára kerékpáros ügyességi versenyt szerveztek, a legjobbak itt vehették át az okleveleket valamint az Önkormányzat és a Rendırség által felajánlott, kerékpáros közlekedést segítı eszközöket. 9 SÍKERES LEADER PÁLYÁZATOK Levélért Hagyományırzı, Községszépítı és Takarékoskodó Alapítvány Egységes utcanév táblák, tájékozódást segítı információs és útbaigazító táblák kihelyezése Levélen elnevezéssel részben sikeres pályázatot nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímen, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER egyesület által kiírt Térfigyelı, tájékozódást segítı rendszerek, pihenıhelyek kialakítása címő pályázatra. A támogató határozat alapján Ft támogatást nyertünk. Három táblára, amelyek nem önkormányzati területen lettek volna telepítve, nem kaptunk támogatást, mivel a pályázat mellékleteként benyújtott építésügyi hatósági nyilatkozat tartalma alapján, - amely leírja, hogy a táblák telepítése nem építési engedély köteles - megállapították, hogy az igazolás csak az önkormányzat tulajdonát képezı területekre mondja ki, hogy az nem építési engedély köteles. A nem önkormányzati területekre vonatkozóan pedig nem került benyújtásra hatósági igazolás, ezért a pályázat ezen része nem felelt meg a kiírt feltételeknek, az ezekre esı költségek elutasításra kerültek. A táblák kihelyezését kora tavasszal kezdjük meg. Levél Községi Önkormányzat Levéli Veterán Traktortalálkozó és Családi nap címmel sikeres pályázatot nyújtott a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímen, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER egyesület által kiírt Közösségformáló rendezvények támogatása címő pályázatra. A támogató határozat alapján Ft támogatást nyertünk. A támogatást a ben megrendezendı találkozón használjuk fel. A levéli civil szervezetek jól szerepeltek az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatásával, a 35/2013 (V.22) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében, a Szigetköz- Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt Helyi civil szervezetek fejlesztése címő pályázaton: - Levéli Polgárır Egyesület szolgálati többfunkciós kabátok beszerzésére Ft, - Levél Község Tőzoltó Egyesülete szakmai eszközök (gyakorló csizma, kámzsa, sisak) beszerzésére Ft, - Levél Községi Sport Egyesület számítástechnikai eszközök beszerzésére Ft, - Levéli Horgász Egyesület főkasza, főnyíró beszerzésére Ft vissza nem térítendı támogatást nyert. Gratulálunk a sikeres pályázatokhoz, amelyek révén nagyon komoly fejlesztéseket hajthatnak végre az egyesületeink. T Á J É K O Z T A T Ó Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a szemétdíj január 7-tıl a levéli Kultúrházban is befizethetı minden kedden között. További felvilágosítás: Gereg Orsolya /

10 10 Ó V O D A I H Í R E K Óvodánkban már hagyomány, hogy minden évben ısszel egészségnevelési hetet tartunk, amikor a gyerekeken kívül a Szülık körében is népszerősítjük az egészséges életmódot. Ezt a célt szolgálták az október 21-tıl kezdıdött héten megtartott programok. A gyerekekkel zöldség és gyümölcssalátákat, ehetı bábokat készítettünk, a közös tevékenykedés kedvet ébresztett a kevésbé ismert zöldségek, gyümölcsök kóstolásához is. A szülıkkel közös barkácsdélutánon az ısz terméseibıl, terményeibıl tetszetıs dekorációk, alkotások készültek, amiket a folyosókon helyeztünk el, hogy a betérık is megcsodálhassák ıket. A közös szülı-gyermek torna önfeledt kikapcsolódást biztosított mind a szülık, mind a gyermekek számára, igazi verseny hangulat alakult ki. A továbbiakban szeretnénk több mozgásos programot szervezni, fontosnak tartjuk a megszerettetését, a gyermekeken keresztül a szülık szemléletmódjának alakítását. November 11-én hagyományteremtı szándékkal emlékeztünk meg Márton napjáról. A népszokás felelevenítése után közös verselés, mesélés következett, majd sor került az óvoda dolgozói által készített sütemény megfelezésére, mivel a Márton nap szimbóluma az osztozás. Nagy számú érdeklıdıt vonzott a lampionos felvonulás és a közös teázás, ami ezt a hangulatos délutánt zárta. Óvodapedagógusaink fontosnak tartják, hogy évente egy-két alkalommal színházlátogatásra is eljussanak gyermekeink. A nagycsoportosok Mosonmagyaróvárra készülnek elıadásra. A kisebb korosztály számára is szeretnénk a kulturális élményt biztosítani, a helybe hívott elıadókon keresztül. Október 16-án a Kincsesláda bábszínház elıadásában három mesét tekintettünk meg, november 28-án pedig egy gitáros elıadómővész mősorának tapsolhattunk. Mindkettı nagy tetszést aratott. November utolsó hetében elektronikai hulladék győjtését szerveztük meg, ennek bevételét tavasszal tanulmányi kirándulásra fordítjuk. Egyben szeretnénk megköszönni azoknak, akik ebben támogattak bennünket. Decemberben adventi vásár keretében az óvoda dolgozói és az ügyes kező szülık által készített ajándéktárgyakat, dekorációkat vásárolhatják meg az érdeklıdık. A bevételt a gyermekek Télapó és karácsonyi ajándékcsomagjára fordítjuk. December 5-én a szokásnak megfelelıen a délelıtti órákban látogatott el hozzánk a Télapó, a csoportok mősorral kedveskedtek Neki, majd mindenki átvehette a jól megérdemelt ajándékát. Több éves hagyomány, hogy az óvoda is képviselteti magát a Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepségén. December 12-én óvodásaink rövid mősorukkal színesítik ezt az estét. A hagyományos óvodai közös karácsonyi ünnepségre december 20- án kerül sor december 23-tól január 2-ig az óvoda zárva tart január 2-tól a megszokott rendben fogadjuk a kisgyerekeket. Köszönetnyilvánítás! Köszönetet szeretnék mondani Szőcs Jánosnak, aki nagy mennyiségő építıjátékot juttatott el hozzánk. Szintén köszönet illeti Kissné Farkas Erikát, Dienes Lászlóné Katit, Mészárosné Gabi családját és Mosekné Horváth Erikát, akik karácsonyi dekorációhoz szükséges kellékeket, ajándéktárgyakat ajánlottak fel. Az újság nyilvánossága elıtt szeretnék köszönetet mondani Ankhelyi Istvánné Anikónak, aki képviselıi tiszteletdíjának jelentıs részét ajánlotta fel óvodánknak, valamint a Heléna-Co Kft. tulajdonosainak, Kanavoszné Marikának és Kanavosz Józsefnek, akik jelentıs összeggel támogatták alapítványunkat. A támogatások felhasználásáról késıbb számolunk be. Külön szeretném megköszönni Levél Község Önkormányzatának, a Polgármester Úrnak és a Képviselı-testületnek, hogy intézményünk zavartalan mőködését biztosították, elképzeléseinket támogatták. Végezetül minden kedves családnak, Levél község lakóinak meghitt,békés Karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új esztendıt kívánok. Kovácsné Varga Éva megbízott óvodavezetı Gratuláció! Varga Józsefné Irma néni - aki korábban 35 évig irányította a levéli óvodát - 60 évvel ezelıtt szerzett pedagógus diplomát, amely meghatározta egész életét. Ebbıl az alkalomból gyémánt emlékdiplomát vehetett át novemberben Mosonmagyaróváron, a Haller iskolában tartott ünnepségen. Sok mai családapa és családanya, sıt ma már nagyszülı emlékében él Irma néni, aki kisgyermekként átsegítette ıt a nehéz helyzeteken, dédelgette, tanította és nevelte. Hála és köszönet érte. Ezúton is gratulálunk az emlékdiplomához és további jó egészséget kívánunk! ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS Az önkormányzat által készített, az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott Napelemes rendszer kiépítése a levéli kultúrház és a levéli óvoda épületén címő KEOP /A/ jelő pályázatunkat az Irányító Hatóság vezetıje Ft összegő támogatásra érdemesnek találta. A pályázati támogatással a Kultúrháznál 33,19 m 2 hasznos felülető, 5,07 kw teljesítményő, az Óvodánál 53,62 m 2 hasznos felülető 8,19 kw teljesítményő napelemeket szerelnek fel. Az áramszolgáltató úgynevezett ad-vesz órával méri az áramfogyasztást és az áramtermelést, és a kettı különbségét kell az áramszámlában megfizetni. Reményeink szerint ezzel jelentıs megtakarítást érhetünk el az intézmények fenntartási költségei terén.

11 Levél Önkormányzatának i dıszaki lapja Október 5-én és november 23-án a Sváb ház pince takarítására szerveztünk közösségi munkát. Október 21-én tartottuk meg a virágosítási verseny eredmény hirdetését. (Errıl lásd a külön beszámolót.) A községünkben sok a szépen gondozott utcafront, de a virágok hiányoznak a házak elıl. Reméljük, hogy az elkövetkezı években több virágos portát találunk a szép füvesített területek mellett. Október 22-én a református imaház falán elhelyezett Gulyás Lajos emléktáblánál koszorúzott egyesületünk. A hónap utolsó péntekén és szombatján túrkálót tartottunk a Sváb ház két helységében és az udvaron felállított sátorban. Sok ruha megint gazdára talált. A megmaradt ruhákból sokat összecsomagoltunk és a gyıri Hajléktalan szállóba küldtük. Örömmel fogadták a felajánlott szállítmányt és a dolgozók szétosztották a rászorulók részére. November közepén elkezdıdött a Sváb ház külsı felújítása. Az északi fal szigetelése és az ereszcsatorna elkészült. Tél folyamán a pince helyrehozatala kezdıdik meg. A hónap végén a falunkban kitelepült tüdıszőrésen a kartonozásban segítettünk. Egyesületünk mőködésének anyagi segítésére pályázatot adtunk be a nemzeti Együttmőködési Alaphoz. Sokan kérdezik, hogy a mőanyag kupakokat győjtjük-e még? Igen! Győjtjük a beteg gyermekek megsegítésére! Továbbra is győjtjük a tiszta használt ruhákat és egyéb használati dolgokat a Sváb házban. A Takarékszövetkezetben vezetett jótékonysági számlánkra is várjuk a pénzadományokat. Mindenkinek köszönjük a segítségét, amivel az egyesületünk munkáját hatékonyabbá tette és elıbbre lendítette. Elızetes 2014-es évre: január 11-én tartjuk a maskarás Batyus bálunkat, február 22-én a hagyományırzı disznóölésre invitáljuk a falu lakóit. Mindenkit idıben értesítünk a programokról. Egyesületünk vezetısége nevében tagjainknak és a községünk minden kedves lakójának áldott karácsonyi ünnepeket és nyugalmas, boldog, egészségben gazdag újesztendıt kívánok! 11 L E V É L B A R Á T A I N A K E G Y E S Ü L E T E H Í R E I Díjátadó a Kultúrházban Máté Tamásné elnök K Ö S Z Ö N E T A Kultúrház megköszöni mindazok segítségét, akik az év folyamán akár anyagilag, akár munkájukkal támogatták rendezvényeinket. Kérjük, álljanak mellénk jövıre is, hogy színvonalas programokat szervezhessünk a Kultúrházban és a község más pontjain. Külön köszönetünket fejezzük ki a Mosda BT-nek (Csáki Mihály és Csákiné Zsuzsi), valamint Gyıri Tibornak a sok-sok segítségért! Minden levéli lakosnak békés karácsonyt és boldog újesztendıt kívánunk! Radák Tamás 2013-ÉVI VIRÁGOSÍTÁSI VERSENY Levél Barátainak Egyesülete 2013-ban is meghirdette virágosítási versenyét. A verseny értékelésére és a díjak átadására a Levéli Napok rendezvénysorozat keretében október 21-én a Kultúrházban került sor. Díjazottaink: Fıdíj: plakett és oklevél: Dienes Bálintné, Dózsa György u. 8. Önkormányzat különdíja és oklevél Németh Erzsébet, Ág u. 14. További díjazottak: Richstick Lászlóné, Dózsa u. 20., Borosné Weiszdorn Éva, Dózsa u. 24. és Mlaka Ferencné, Újhelyi tér 15. Díjuk: oklevél és Ft-os vásárlási utalvány az LBE-tıl, amelyek a Kertészetben válthatók be, Gereg Orsolya, Szövetkezet u. 26., Pintér Tiborné, Tó u. 27. Díjuk: oklevél és Ft-os vásárlási utalvány az LBE-tıl, amelyek a Zsuzsa Virágboltban válthatók be, Levéli Mihályné, Dózsa u. 44., Horváth Lajosné, Szövetkezet u. 4., Paulik Lászlóné, Szövetkezet u. 75., Kovács László Szabolcs, Császár Angéla, József A. u. 78/a. és Bartalosné Brunner Ilona, Vasút u. 1/c. Díjuk: oklevél és ajándékcsomag Németh Csaba és Némethné Tóth Erika felajánlása, Földes Lászlóné, Fı u. 34., Zabolay Gáborné, Tó u. 10. és Török Attila, Alsófı u. 20. Díjuk: oklevél és tárgyjutalom Vargáné Herlicska Zsuzsa felajánlása, Pataki Adrienn, Petıfi u. 30. és Csizmazia Genovéva, József A. u. 22. Díjuk: oklevél és Ft-os vásárlási utalvány Kiss Béla felajánlása, Izsó János, Szövetkezet u. 13. és Nagy Róbert, Margaréta u. 15. Díjuk: oklevél és Ft-os vásárlási utalvány Imre Gáborné felajánlása, Szabó Józsefné, Szövetkezet u. 33., Máté Andrásné, Tó u. 5. és Steininger Dénesné, Fı u. 32., Kopcsándi Lajosné, Dózsa Gy. U. 67. és Halász Jánosné, Petıfi S. u. 14. Díjuk: oklevél és Ft-os vásárlási utalvány Kovácsné Takács Éva felajánlása, amelyek a Kertészetben vásárolhatók le. Szabó Józsefné, Vasút u. 21. Díja: oklevél és kozmetikai kezelés Borosné Weiszdorn Éva felajánlása, Miks Gáborné, Petıfi S. u. 65. Díja: oklevél és fodrászat Kissné Farkas Erika felajánlása, Sastin Zoltánné, Ág u. 8., Kovácsné Takács Éva, Orgona u. 2. és Zsellér Ilona, Fı u. 42. Díjuk: oklevél és ajándékcsomag Rajna István felajánlása, Horváth Józsefné, Petıfi S. u. 42., Buzdogány Péterné, Petıfi S. u. 31., Szükösdi Józsefné, Dózsa Gy. u. 32., Szoboszlai Sándorné, Vasút u. 21/a., Vasenszky Péter, Fı u.25., Lindi Elemérné, Ág u. 12. Díjuk: oklevél és virág ajándék az LBE felajánlása. Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a támogató vállalkozók felajánlásait!

12 12 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja T Ő Z O L T Ó E G Y E S Ü L E T Tisztelt Lakótársaim! Az elızı tájékoztatás óta, egyesületünk tevékenységérıl néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az október 23-i megemlékezés alkalmából az idén is díszırséget biztosítottunk. November 9-én helyi, azaz lakossági bejelentést kaptunk egy erısen szabálytalanul épített és használt füstölı berendezés mőködtetésérıl. Az egyesület riasztás jelleggel vonult a helyszínre, ahol megállapítást nyert, hogy a berendezés fából, éghetı anyagból készült, és annak is az elhelyezésekor nem vették figyelembe az egyéb építménytıl, jelen esetben lakóháztól való távolságot. Mindezek figyelembevételével felszólítottuk a mőködtetıt a szabálytalanság azonnali megszüntetésére, a füstölés abbahagyására, valamint az építmény lebontására. Ennek eredményeként a füstölést azonnal megszüntette, és ígéretet tett arra, hogy az építményt lebontja. Másik jelentısebb esemény a felújított szertár átadása volt. Mint ismeretes az egyesület pályázaton nyert 10 milliós támogatást, melyet ahhoz, hogy a teljes felújítás elvégezhetı legyen ki kellett egészíteni helyi hozzájárulással. Ezzel a községünk vezetése is egyetértett, és támogatta a felújítási kezdeményezésünket. Köszönet érte, mind a vezetésnek, mind pedig a munkálatokban résztvevı, és egyéb támogatással segítı helyi lakosságnak. Ezzel községünkben tovább erısödhet a tőzvédelmi feladatok végrehajtása, a lakosság ilyen irányú biztonságérzete, de mindezek mellett egy újabb közösségi életet erısítı szép épülettel is gazdagodtunk. December elsején került sor az Adventi elsı gyertyagyújtásra. Ezen a napon az egyesületünk vállalta a vendéglátást az ünneplı közönség számára. Örömmel tapasztaltuk, hogy a lakosság szép létszámmal vett részt a rendezvényen, amely összességében jól sikerült. Mint tudjuk Advent a Szent Karácsonyi ünnepekre való testi-lelki felkészülés idıszaka. Én az általános felkészülésre, valamint az ünnep megünneplése alkalmából keletkezhetı veszélyekre hívnám fel a figyelmet. Kérem, hogy vásárlások alkalmából, csak magyar nyelvő, használati utasítással és engedélyezési számmal rendelkezı terméket vásároljanak meg. Ugyanis az ezekkel nem rendelkezı áru, úgy tőzvédelmi, mint balesetvédelmi szempontból veszélyt jelenthet a használójára és a környezetére egyaránt. Az ünnepek alkalmából pedig az ırizetlenül hagyott, vagy rosszul elhelyezett gyertya, égısor jelenthet jelentıs veszélyforrást. A Szilveszteri ünnepléssel kapcsolatban pedig kérem, hogy különös gonddal kezeljék a különbözı petárdákat, tőzijátékokat, mert ezek is jelentıs kárt okozhatnak a használójában és a környezetében egyaránt. Szeretetteljes és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, valamint Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendıt Kívánok a Község valamennyi Lakójának az Egyesületünk nevében: Nagy Pál Parancsnok MÉZES KINDER SZELET Hozzávalók: Tésztához: 2 tojás, 1 ek kakaópor, 5 dkg zsír, 5 ek méz, 35 dkg liszt, 1 kk szódabikarbóna, ízlés szerint cukor, egy pici tej, hogy jól nyújtható legyen a tészta. Krémhez: 2 csomag tejszín íző pudingpor, 2 ek liszt, 5 ek méz, 5 dl tej, 2 dl tejföl, 25 dkg Rama margarin. Elkészítése: A tojást, a mézet, a kakaót, a zsírt, gız fölött habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lisztben elkevert szódabikarbónát. A tésztát 2 részre osztjuk, majd zsírozott, lisztezett (közepes mérető) tepsi hátán megsütjük. A krémhez a pudingport, lisztet, mézet megfızzük a tejben, és még melegen belekeverjük a tejfölt. A Rama margarint habosra keverjük, a kihőlt pépet hozzáadjuk, jól eldolgozzuk, majd megtöltjük a lapokat. A tetejére csokimázat teszünk. H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Évértékelés, elıretekintéssel Az évnek még nem, de a szezonnak már sajnos vége van mondhatnánk, de ne tegyük. Elızetes értékeléseink szerint kiemelkedıen szép és eredményes évet zárhatunk. Bízunk benne, hogy ezt a Közgyőlés is így fogja értékelni február 15-én. Egy programokkal teli, fogásokban gazdag évet zárhatunk, köszönhetıen e közösség tenni akarásának, munkájának és összetartásának eredményeképen. Az éves programokból csak említés képpen: nyár eleji páros verseny, magyar-osztrák (mellesleg szép magyar sikerrel), hagyományos 24 órás teltházzal, gyermek horgászverseny örömtelien nagy létszámmal, soproni 24 órás, stb., és minden a falu által szervezett rendezvényen való részvétellel, vagy képviselettel. No és említsük meg a munkát is, amiért köszönettel tartozunk azon tagjainknak, akik tevékenyen részt vettek a rendezvények lebonyolításában és a tó és környezetének rendben tartásában. Büszkén említem meg, hogy a jövıben nagy segítséget fog számunkra nyújtani az a sikeres pályázat, amibıl Ft értékben gépi beruházást hajthatunk végre. Köszönet mindenkinek, akik segítettek a pályázat elıkészítésében és beadásában. Ez elırevetíti újabb feladatunkat, a tanyaház bıvítését gép és szerszámtárolóval. Nos, röviden ennyit a programokról, de ne feledkezzünk meg az egész szezont betöltı szórakozásról, kikapcsolódásról sem. A horgász halat szeret fogni, ami teljesen érthetı, ezért egy mesterséges tó esetében sok a tennivaló, hogy ez így is legyen. Az Egyesület Elnöksége meg is tett mindent azért, hogy ne maradjon el a jó fogási lehetıség. A 2013-as év folyamán négy alkalommal telepítettünk halat a tóba. Nagyságrendileg: 3 nyaras ponty 1400 kg, 2 nyaras ponty 280 kg, koi ponty 45 kg, dévér keszeg 580 kg, afrikai harcsa 100 kg, compó 60 kg. Ezen telepítés mértéke nem lett volna teljesíthetı szponzoraink nélkül. A horgászrend és a tilalmak mindenki számára érthetıek, mert mindenki tudatában van annak, hogy a törzsállomány védelme fontos és a saját szaporulat érdekében történik. Továbbra is kedvelt szabadidı eltöltésének helye a félszigeten kialakított piknik hely, mindenkit szeretettel várunk itt jövıre is, még azon fiatalokat is, akik eddig nem építették, inkább rongálták a közösség által létrehozott javakat, talán ha segítenének néha, ık is értékelni tudnák. Ha már beszélünk a rongálókról, nem tudunk azon kedvenc állattartók viselkedése mellett sem elmenni, akik kutyavécének tekintik a falu ékkövének környezetét. Kérjük, ne tegyék, ez jogszabályba ütközı. Elkalandozva az év végétıl és értékeléstıl megkoronáztuk az évet, a hagyományos Horgász Bállal. Remélem, egyetértünk a résztvevıkkel, kitőnıen sikerült. Nos, a közgyőlés errıl mind véleményt fog alkotni, remélem hozzám hasonlót. Addig is Mindenkinek Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk Mindenkinek a Horgász Egyesület Elnöksége nevében. Blümel Ottó Elnök

13 LEVÉLI SAKK KLUB HÍREI Szeptember 28-án a megyei II. osztályban, október 13-án pedig a megyei I. osztályban lévı csapatunk is megkezdte a 2013/14 évi bajnokságot. Elıtte viszont egy kiemelkedı rendezvényünk volt október 23-án a Kultúrházban. A hagyományos ünnepi sakkversenyünkre 70 versenyzı érkezett a megyébıl. A nagy létszámú és magas színvonalú verseny lebonyolítását az Önkormányzat és a Levél Barátainak Egyesülete támogatásának köszönjük. Amiért pedig ilyen sok játékos szokott nevezni a rendezvényünkre az többek között a kiváló vendéglátásunknak is köszönhetı, melyet most a Hidegkı Vendéglı valósított meg. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített a verseny lebonyolításában. Visszatérve a bajnokságokra, a megyei II. osztályban szereplı csapataink 4 fordulón vannak túl, az egyik csapatunk a 6. helyen, a másik pedig a 8. helyen várja a folytatást, méghozzá itt Levélen január 11-én az iskolában látjuk vendégül a II. osztály egész mezınyét, ahol három forduló is lebonyolításra kerül (egész napos verseny). A megyei I. osztályban szereplı csapatunk a bajnokság felén van túl és örömmel számolok be arról, hogy Levél áll a tabella élén, igaz csak fél ponttal vezetünk a 2. helyezett elıtt, de bízunk benne, hogy a folytatásban meg tudjuk ırizni az elsı helyet. December 21-én évzáró összejövetelt tartunk sakkbarátaink és a csapat részvételével a Kiskert Büfében. Akik nem tudnak eljönni a támogatóink és segítıink közül, azoknak ezúton szeretnék köszönetet mondani a belénk vetett bizalomért és támogatásért. Nagyon Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk mindenkinek! Török Attila F A R S A N G Rövidesen elkezdıdik a farsangi báli szezon ben szokatlanul hosszú lesz a farsang március 1. az utolsó farsangi hétvége, Hamvazószerda március 5. Január 11-én, szombaton lesz a Levél Barátainak Egyesülete Maskarás Batyus Bálja tagjai részére a Kultúrházban, muzsikál: Futó Gábor. Február 8-án, szombaton Lábatlan Bál a Kultúrházban, vendég a jánossomorjai Tititá Néptánccsoport, hangulatos fáklyás csinnadrattával, téltemetéssel. Muzsikál a Kislaptáros Népzenekar, valamint Roby&Adél. Az iskolások farsangi bálja a Sportcsarnokban lesz február 14-én pénteken Valentin napon az alsó és felsı tagozatosoknak közösen. Február 15-én az óvodások farsangi bálja lesz a Kultúrházban. Március 1-jén Sváb bál a Kultúrházban, muzsikál: Roby&Adél. HAGYOMÁNYİRZİ DISZNÓÖLÉS Levél Barátainak Egyesülete hagyományos látvány disznóölése február 22-én lesz a Sváb Ház udvarán. Disznótoros vacsora a Kultúrházban. A program részleteit február elejétıl plakátokon hirdetjük. ÓVODÁS FELNİTT BÁL A Levéli Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda felnıtt bálját ben is a Kultúrházban tartja március 22-én. Muzsikál: Roby&Adél. SPORTEGYESÜLET Lezárult a Megyei III. osztályú bajnokság ıszi küzdelme. Sajnos a felnıtt csapatnak ismét nem sikerült átugrania az árnyékát és az utolsó fordulóban kikapott a most már mumusnak nevezhetı Mecsér alakulatától, ezzel elmulasztva annak lehetıségét, hogy a 90-es évek bajnokcsapata óta eltelt idıszak legeredményesebb ıszét produkálja. Gyızelem esetén ráadásul csak hét pontra lennénk a dobogó második fokától, ami egy sikeres tavasz esetén abszolút nem tőnik elérhetetlennek még így sem. Tizennégy mérkızésen hét gyızelem, két döntetlen és öt vereség a mérleg, ez a bajnokság hatodik helyéhez elegendı. Remek félévet zárt a tartalék gárda, tíz gyızelemmel és egy vereséggel a második pozícióból várj a folytatást és annak ellenére, hogy a harmadik helyezett Darnózseli kerete a tavalyi felnıtt csapatukra épül, szoros mérkızésen sikerült felülmúlni ıket. A tabellát a százszázalékos Kimle vezeti. A csapatok évzárója megtörtént, közös vacsorával és XBOX-ozással, jókedvően telt az este, mely jókedv hajnalig kitartott. Az eseményen Varga István, az Adidas Uno Sport tulajdonosa lepte meg a játékosokat hat vadonatúj futballcipıvel, melyeket ezúton is köszönünk neki. Míg a felnıtt- és tartalékgárdának befejezıdtek az edzések, a január 6-án kezdıdı alapozásig pihenıre vonultak a játékosok, addig a serdülı korosztály foglalkozásai nem szakadtak meg, jelenleg is folynak Budai Róbert testnevelı tanár jóvoltából. A karate szakosztály berkein belül IJKA karate vizsga zajlott, tíz gyermek és tizenkét felnıtt szerzett különbözı övfokozatokat december 20-án, Mosonmagyaróváron a MOGAAC Sportcsarnokban házibajnokság, évzáró és emlékverseny keretében búcsúztatják az esztendıt. A TAO támogatásból felújított öltözı átadása cseppet csúszik, jelen állás szerint január közepén várható. Az idei, minisztérium által akceptált pályázati kerethez a cégekkel megtörténtek a megállapodások. A Horgász Egyesülettel közösen LEADER pályázaton nyert új számítógéppark kialakítása jelenleg is zajlik, hamarosan beüzemelésre kerülnek az eszközök. Ezúton kívánunk a község minden lakosának Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendıt. Hajrá Levél! Kiss Zoltán IDŐSEK NAPJA Az önkormányzat november 17-én délután a Kultúrházban tartotta az idei idısek napi ünnepségét, amelyen versekkel, örökzöld dalokkal köszöntöttük a megjelenteket. Papp Zoltán polgármester köszöntıjében méltatta az elıdök szerepét falunk életében és beszámolt az elmúlt évek eredményeirıl is. Gyertyagyújtással és néma felállással megemlékeztünk az eltávozottakról is. Külön köszöntöttük a falu legidısebb embereit, a 94 éves Kaiser Györgyné Irma nénit és a 86 éves Labant Istvánt. Az est folyamán helyben készített finom gulyás levessel, pogácsával, almával, süteménnyel és innivalóval vendégeltük meg a jelenlévıket. Az esti szórakoztatást a Levéli Harmonikások muzsikájával, tánccal, jó hangulatban zártuk. A vendéglátáshoz az alábbi vállalkozások és személyek adtak segítséget: Sza-Sza Taxi Bt. Szabó András, Nyugati Kapu Szövetkezet - Meixner Pál, Avia Benzinkút Architektura-Expo Szövetkezet, Levél Barátainak Egyesülete, Levéli Kertészet Németh Csaba és Némethné Tóth Erika, Mosda Bt., Rajna Élelmiszer és Ital Kereskedés, Egyetem Étterem és Konyha Kft. A tálalásban a Gyermekönkormányzat tagjai és a képviselık segítettek. A finom gulyást Tompa Lajos, a pogácsákat a helyi konyhás asszonyok Nagy Erzsébet vezetésével készítették el. Köszönjük valamennyiüknek a segítséget! 13

14 E G Y K I Á L L Í T Á S S Z Ü L E T É S E Januárban kezdıdött. Felvázoljuk az éves programot, és megbeszélünk minden hónapra egy-egy témát, technikát, amit majd megtanulunk, elsajátítunk. Naptárazunk és bejelöljük a kiállítások idıpontját is. Mikor? Milyen témában? Hol? Záporoznak a kérdések. Megvan! Legyen hóember! A hóember lehet kicsi, nagy, sovány, kövér, gömb, vagy kocka, karácsonyfadísz vagy kerti dekoráció Ebben maradtunk. İszig pihentetjük a dolgot, bár idınként szóba kerül a hóember. Felmerül egy-egy ötlet, miszerint ezzel vagy azzal a technikával is lehetne hóembert készíteni. İszi alkotónapjaink már a téli kiállítás jegyében zajlanak. November: Csuhézunk. Segítségként elhívjuk Csapó Frigyesnét, aki örömmel vállalja, hogy segít. Persze nem megy minden simán. Kezdetben nehéz összehozni a tökéletes idıpontot, ami szinte mindenkinek megfelel. Majd az utolsó pillanatban lebetegedett a sofır, aki szállítaná. Ibolya ugrik be a helyére. Megkérdezem: Mit szerezzünk be az alkotáshoz? Természetesen, nem kapok meg mindent. A csuhé beszerzésére pedig az utolsó pillanatban, egy vasárnapot szántam, mikor is kukoricát szedtünk a rokonokkal. Ani néni eljön. Magával hozza csodálatos alkotásait. Betlehem, bárányok, boszorkány, angyalok, sıt Mikulás. Mindez csuhéból. Gyızünk csodálkozni. Lassan alakulnak a figurák, csillagok, angyalok a kezünk alatt. Köszönjük Ani néni! Rövid már a határidı, be kell iktatnunk egy megbeszélést. De milyen alkotó az, aki kibírja kreatívkodás nélkül? Készítsünk hát egy óriási hóembert közösen. Ez lehetne a központi elem a kiállításon. Elıtte azonban beszéljünk, mert ha mi egyszer alkotni kezdünk Mi lenne, ha kibıvítenénk a témakört? A hóember önmagában túl egyhangú. Legyen a központi téma a TÉL. A tél, a fagy, a hó és persze a hóember. Igazi, fehér karácsony. Egyhangúan megszavazzuk. Elıkerülnek a magazinok. Netrıl böngészünk és tapasztalatot cserélünk. Felvázolom az elképzelést a terem elrendezésérıl. Ide ezt, oda azt, körülbelül így képzeltem, majd ötletelni kezdünk. Lehetne oda állatokat, fenyı helyett lombhullató fákat. Készítsünk egy erdıt! Háttérnek hóesést Ide tegyük a mézeseket, oda lehet pár süni. Alakul az összkép. Megbeszéljük az idıpontokat. Mikor díszítünk? Megnyitó legyen? Végsı simításokat mikor végezzük? Mit vigyünk? Mit vegyünk? Hol találkozzunk? Nyitva tartás legyen-e? A megnyitó mősorra mivel készüljünk? - A lányok táncolhatnának a Cintia Fit Dance tánccsoporttal- mondja Móni. - Én, mondanék egy verset- közli Orsi. - Tomi említette, hogy a Mosonszentmiklósi Fúvószenekar is zenélni fog- említettem. Nagyszerő! Meg is van a mősor. Ezen a hétvégén mi árusítunk a forralt boros bódéban. Nagy feladat. Rengeteg újabb kérdés. Honnan vegyük a bort? Mennyit? Mi kell még? Ki vásárol be? Zsíros kenyér legyen? Hol van finom zsír? Hagymával, vagy anélkül? Tea? Hú, a pohár majdnem kimaradt! Szalvéta is kell. Hánykor kezdjük? Kinél van a kulcs? Gázpalack, égı van? Hány ember kell segíteni? Munkabeosztást kell készítenünk. Na és persze mekkora a keretünk? Záporoznak a kérdések. Úgy tőnik sosem lesz vége. Na de, most már alkossunk is! Elıkerülnek a textilek, labdák, dobozok, újságpapír Növekszik a hóember, dagad a pocakja. Felkerülnek a gombok is. Szerencsére Kati már otthon elıkészítette a kalapot és a répaorrot. Alakul a figura és mi, vele együtt nevetünk. Remek a hangulat. Álljunk össze csoportképbe! Olyanunk még úgy sincs. Mondjátok szépen: Gyíkpisiiii. No, ez jól sikerült! Magára hagyjuk a hóembert, bár haza mennünk szokás szerint nem akaródzik. Még fel sem ocsúdunk és máris december van. Süssünk mézest! Változtatunk a stratégián, otthon sütjük a mézeseket, hogy idıt nyerjünk. A lakásban isteni illat ok szállnak. A család morog, mert leülni sem lehet. Mindenhol mézeskalácsok. Hiába, kell a mézes a csomagokba, amit a bódéban kínálunk majd, és együtt díszítünk fel. Ismét belakjuk a kultúrház kistermét. Karácsonyi zene szól, Orsi pedig illatgyertyát hozott. Kell ennél jobb hangulat? Díszítünk tojáshabbal, cukorkával. Emlékezünk a tavalyi sütésre - mivel, akkor itt sütöttünk - és eszünkbe jut Regina elsı szarvasa. Ismét nevetünk. Kár, hogy nincs most itt. Igazi hangulatfelelıs. Csomagolásig asztalokra kerül a finomság. Száradnia kell még. Felpörögnek az események. Rengeteg a háttérmunka. Egyeztetni kell a hivatallal, hisz szükség lesz a díszteremre. Tomitól sem ártana tanácsot kérni. A mősort, a terítıket, asztalokat, paravánt még el kell kérni. Helyszínre szállíttatni. Hány asztal is legyen? Körbetelefonálom a lányokat. Mennyi alkotást hoztok? Mekkora helyet biztosítsunk? Mikor menjünk a kiegészítıkért? A paraván milyen színő legyen? Fehérek a huzatok. Elvész rajta a hóember. Szedjünk össze színes terítıket! Plakátot kell készíteni. Éjszakába nyúlnak a beszélgetések: Tudod mire gondoltam? Lehetne egy madáretetı is a hóban, madarakkal! Ugye milyen jó ötlet? Rögtön, kattognak a kerekek. Tök jó ötlet! Cinkék és társaik. Remek! A szereplıknek meg készíthetnénk egy kis ajándékot köszönetképpen. Skype-on mutogatjuk egymásnak az alkotásainkat. Hú, tényleg! Alkotni is kéne! Különben mit mutatunk meg? Egy óra az asztalnál bütykölve, fél óra a konyhában fızve. Kifut a leves. Morog a család. Nem lehet leülni, enni. Tele az asztal papírangyalokkal, hóemberekkel Az erdıhöz fa kell. Még szerencse, hogy napokkal a berendezés elıtt, végignyírtam a kertet. Bokrok, ágak sorakoznak a kapunál. Nem morog a család. Azért még el lehet férni. Eljön a nap. Berendezzük a kiállítást. Kis zavar a bejutásnál, majd elıször kipakoljuk a sok széket. Ez után jöhet csak a kialakítás. Vajon a fák, hogy fognak megállni. Ibolya hoz karácsonyfa talpat. Reméljük, jó lesz. Győlnek az alkotások. Kapkodjuk a fejünket. Egyszerre szeretnénk haladni a berendezéssel és megnézni ki-mit hozott. Át kell hoznunk a hóembert a kultúrból és az anyagokat. Teljes a káosz. Hangzavar. Kérdez és ötletel mindenki. Mit-hova tegyünk, mivel is kezdjük? Aztán lassan kitisztul a kép. Be kell állítani az asztalokat. Terítı rá. A hátsó részen pedig alakul a havas táj. Már egészen erdıszerő. A hóeséses háttérrel meggyőlik a bajunk. De megoldjuk. Az eredeti elképzelés persze menet közben változik. Ide még azt, oda meg ezt tegyük. Inkább így, ne úgy. Nem csoda, ha nekünk is meglepetés mi sül ki belıle. Záporoznak az ötletek. Hozni kéne még ezt, vagy azt. Elrohan az este. Már megint késıre jár. Kitakarítunk. Ki hinné, hogy még mindig van mit megbeszéljünk, tisztáznunk így a célegyenesben. A végsı simítások még hátravannak. Emlékkönyv, kiírások, egy kis avar, égısor, illatmécses. Néhány még el nem készült Levéli Alkotókör alkotás, mert persze az idı mindig kevés. Állunk, és csak nézzük. Ismét nagyot alkottunk. Valahogy mindig a legutolsó a legkedvesebb. Többször nekiindulunk, de nehéz itt hagyni. Tetszik. Amikor még csak tervezzük, már elıre aggódok, mert tudom, olyan sok munka van benne, de amikor itt állok a végén, mindig azt érzem, MEG- ÉRTE! mondja végül valaki. Nné Tóth Erika 14

15 M E G H Í V Ó! Babits Mihály: Karácsonyi ének A Levéli Alkotókör szeretettel meghív minden kedves érdeklıdıt a FEHÉR KARÁCSONY kiállítására. Mért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: mégis itt rídogálsz, állatok közt. Bölcs bocik szájának langy fuvalma jobb tán mint csillag-ür szele volna? Jobb talán a puha széna-alom, mint a magas égi birodalom? Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek? Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: kezed csak bús anyád melléért nyult Becsesnek láttad te e földi test koldusruháját, hogy fölvetted ezt? s nem vélted rossznak a zord életet? te, kirıl zengjük, hogy megszületett! Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt. A kiállítás megtekinthetı a falukarácsonykor december 22. vasárnap 17:00-20:00 óráig. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Kreatív, Boldog Új Évet kíván a Levéli Alkotókör! KARÁCSONY A karácsony keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Talán azért esett erre a választás, mert egyes keresztény szerzık szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét, illetve fogantatása az év azonos napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor van a téli napforduló a Föld északi féltekéjén, illetve a korai keresztények ezen a napon a kötelezı Mithrász-ünnep helyett Jézus születését ünnepelték. Ez a keresztény ünnep az elsı nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülıföld ünnepe. A modern és népszerő ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a különbözı mintázatú üdvözlılapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi égık, girlandok, fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése. MAGYAR KARÁCSONY Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). A református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vesznek részt, majd másnap úrvacsorát vesznek. December 24-én hagyományosan a katolikus családok böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves), végül mákos guba volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra. A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erıt tulajdonítottak. Régebben a 15 karácsonyi abroszt tavasszal vetıabrosznak használták és abból vetették az elsı gabonamagvakat, hogy bı termés legyen. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Késıbb ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belıle, jó termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyőlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensıséges családi együttlét általában 24-e estéje (szenteste), míg a nyugat-európai országokban többnyire 25-e. A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelızı hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni ezzel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep hagyományos és valódi lényegét. Régebben a betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozott, amely egy több szereplıs dramatizált játék volt és az egész országban ismertek, nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A dramatizált játék fı eleme a Kisjézust imádó három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás párbeszédére épült. A betlehemezés fı kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplıi voltak a kistemplomot vivı két angyal, a három pásztor, illetve a szatmári országrészben ıket kiegészítette a huszár és a betyár alakja. Forrás:

16 DECEMBERI PROGRAMOK 2013 Ünnepi szentmisék 2013 decemberében a Katolikus Templomban: - december 24-én kedden órakor Éjféli mise, - december 25-én szerdán és 26-án csütörtökön órakor lesznek a Karácsonyi szentmisék, - december 31-én kedden órakor év végi Hálaadás január 1-jén szerdán órakor Újévi szentmise. Ünnepi istentiszteletek 2013 decemberében a Református Imaházban: FALUKARÁCSONY - december 24-én kedden - szenteste órakor Ünnepi istentisztelet, - december 26-án szerdán 8.30 órakor Karácsonyi istentisztelet úrvacsora osztással, - december 31-én hétfın órakor Óesztendei hálaadás 16 Ünnepi istentiszteletek 2013 decemberében az Evangélikus Templomban: - december 24-én kedd órakor, - december 25-én szerdán 9.00 órakor karácsonyi istentisztelet úrvacsorával, - december 26-án csütörtökön 9.00 órakor karácsonyi istentisztelet az imateremben, - december 31-én kedden órakor hálaadó istentisztelet az imateremben, január 1-jén szerdán 9.00 órakor újévi istentisztelet úrvacsorával az imateremben. Karácsonyi áhitat Régóta hagyomány Levélen, hogy szenteste éjfélkor áhítatra győlünk össze a Katolikus Templomban. A mintegy egyórás program alatt versekkel, énekekkel, muzsikával köszöntjük a kis Jézust, egy kicsit elcsendesedve próbáljuk meg átélni a legszebb ünnep lényegét. Az áhítata végén a templom elıtt elénekeljük a Csendes éj-t és természetesen ilyenkor nem maradhat el, az otthonról hozott forralt bor és sütemény sem. Idén is szeretettel várjuk azokat, akik ily módon is szeretnének ünnepelni. Kérjük, hozzák el kedves versüket, dalukat, karácsonyi történetüket, vagy akár saját élményüket, melyet a többiekkel is megosztanának. December 24-én éjfélkor mindenkit várunk nemre, korra, felekezetre való tekintet nélkül. Kicsit változik az idei Falukarácsony menetrendje december 22-én, aranyvasárnap, órakor a Kultúrházban az iskola alsó tagozatosai és az óvodások ünnepi mősorát tekinthetik meg az érdeklıdık, kiküszöbölve ezzel az esetleges rossz idıjárást. Ezután órakor a Községháza elıtt meggyújtjuk az utolsó adventi gyertyát. Közremőködik: Nagy Adél és Schmidt Róbert, majd a Levéli Harmonikások muzsikálnak. Forralt bor, forró tea, pogácsa és az életnagyságú Betlehem várja falunk lakóit az Önkormányzat és szponzorok jóvoltából. A rendezvény támogatói: Moson-Acél Kft. Mosonmagyaróvár, Kovács László és Kovács István; Horváth Béla; Ferropatent Zrt. Szekszárd; Flex-Fény Kft. Mosonmagyaróvár Suhajda Gábor; Stipkovics Pál; Molnár Bálint fuvarozó. Önkormányzat Képviselő-testülete nevében is Boldog Új Évet Kívánok Levél község minden lakójának! Papp Zoltán polgármester Impresszum: Levél Községi Önkormányzat Idıszaki lapja Felelıs kiadó: Papp Zoltán polgármester Szerkeszti a Szerkesztıbizottság. Megjelenik negyedévente 650 példányban az Önkormányzat saját terjesztésében, ingyenesen. Nyomda: Rikker Nyomda, Gyır

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése

Elıterjesztés a május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. május 21-én tartandó rendkívüli Képviselı-testületi ülésre Tárgy: IV. számú felnıtt háziorvosi körzet mőködtetése Dr. Puskás György háziorvos 2013. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Pf. 62 Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart.

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. március 28-án tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetı pályázati felhívásról döntés A Dévaványa-Ecsegfalva

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

A Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl

A Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatójának megbízásával kapcsolatos teendıkrıl Barcs Város Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é tıl 7570 Barcs, BajcsyZs. u. 46. Telefon: 82/462459 sz. napirendi pont E lıterjesztés A Barcs Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatójának megbízásával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 199. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. szeptember18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Tartalmazza: 214-215/2013.(IX.18.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült:Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 161. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzıi állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Gyerekeknek Ad v e n t 3. va s á r n a p j a 2014. december 14. Kön n y t ü n d é r Pankát elkényeztették a szülei. Mindent megkapott, amit csak kért. Hangos

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben