Jegyzőkönyv. Fejes Lőrinc Holló Gyula Németh Mihályné Oláh Ferencné Pócs János képviselők Távol maradt: Magyar Csilla polgármester szabadság miatt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Fejes Lőrinc Holló Gyula Németh Mihályné Oláh Ferencné Pócs János képviselők Távol maradt: Magyar Csilla polgármester szabadság miatt."

Átírás

1 30 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Takács Attila alpolgármester Fejes Lőrinc Holló Gyula Németh Mihályné Oláh Ferencné Pócs János képviselők Távol maradt: Magyar Csilla polgármester szabadság miatt. Meghívottak: Kiskörei Polgármesteri Hivatal részéről: Tóth János Zoltán jegyző tanácskozási joggal Dr. Molnár Péter aljegyző A jelenléti iv jegyzőkönyv A mellékletét képezi. Jegyzőköuyvvezető: Pócs Jánosné Takács Attila alpolgármester köszöntötte a Testületi ülésen megjelent tagokat, megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Az alpolgármester az alábbi napirendet javasolta megtárgyalásra. 1. LEADER közösséghez csatlakozás megtárgyalása. 2. Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat áthelyezés ügye. 3. Egyebek A képviselők részéről a javaslattal kapcsolatban észrevétel nem volt, Takács Attila alpolgármester kérdése: Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendi pontokat? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 6 képviselő igennel szavazott, Takács Attila alpolgármester megállapította, hogy az általa javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta, melyről a határozat a következő: 19/2015.(III. 16.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazat mellett elfogadta az alpolgármester napirendi pontra tett javaslatát, mely a következő: I. LEADER közösséghez csatlakozás megtárgyalása.

2 31 2. Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat áthelyezés ügye. 3. Egyebek Felelős: Takács Attila alpolgármester Határidő: azonnal Meghívó a jegyzőkönyvhöz B mellékletként csatolva. A napirendi pontok tárgyalása előtt Takács Attila alpolgármester bemutatta az Új aljegyzőt Dr. Molnár Pétert, majd aljegyző úrnak a képviselő-testület tagjait. Ezek után Dr. Molnár Péter aljegyző bemutatkozásként a következőket mondta cl: Füzesabonyban lakik, nős, egy gyermeke van. Jogi egyetemet végzett, s a közeljövőben egy közgazdász diplomát fog szerezni. Március 9-én kezdett Kiskörén dolgozni, s szeretné, ha hosszútávon együtt tudna működni a testülettel. Ezek után a képviselő-testület megkezdte érdemi munkáját. 1. napirend Takács Attila alpolgármester megkérte Dr. Molnár Péter aljegyzőt, hogy ismertesse a LEADER közösséghez való csatlakozás lehetőségét. Dr. Molnár Péter aljegyző a következőket mondta el a napirendre vonatkozóan: A település nem tagja a LEADER közösségnek, s az egyeztetés során arra a következtetésre jutottak, bogy ezen célszerű lenne változtatni. Azt még nem lehet tudni, bogy milyen formában fog megmaradni a LEADER közösség, de maradni fog, és valamilyen forráshoz is hozzájut, ebből adódóan pályázat benyújtására lesz lehetőség. A pályázati esélyeket azonban növeli, ha tagjává válna ismét a település ennek a közösségnek, ez azonban nem ingyenes, hanem tagdíj köteles. A tagdíj mértéke 15,-Ft/lakos/év. A településen az egyik civilszervezet tagja a LEADER közösségnek. Március 19-én lesz egy taggyúlés, amennyiben a képviselő-testület a csatlakozásról dönt, azon már képviseltetheti magát az önkormányzat. Tóth János Zoltán jegyző az elmondottakat az alábbiakkal egészítette ki: évben pályázat beadására került sor az önkormányzat részéről egy rendezvényre, amelyet 2010-ben nem számoltak el, ezért a LEADER Egyesület az önkormányzatot kizárta, s 201 t-ben polgármester asszony a tagdíj fizetés megszüntetése mellett döntött. Ezzel egyidejűleg viszont az önkormányzat alapítványa belépett a LEADER közösségbe. Mivel a moratórium lejárt, így az önkormányzat ismét tagja lehet a LEADER Egyesületnek. Holló Gyula képviselő kérdése, hogy a városi rang nem kizáró ok a tagságra? Tóth János Zoltán jegyző nemmel válaszolt. Dr. Molnár Péter aljegyző a következők szerint folytatta a válaszadást: 10 ezer lakosságszámig lehet csatlakozni a LEADER-hez. Németh Mihályné képviselő bízik abban, hogy a csatlakozás előnyökkel jár az önkormányzat számára.

3 32 Holló Gyula képviselő az előnyökre kérdezett rá. Tóth János Zoltán jegyző az alábbiakban válaszolt a kérdésre: Elsősorban rendezvényekre, kisértékű tárgyi eszközök támogatására van lehetőség. Az Alapítvány évben a csülökfóző fesztiválra nyert 5,6 millió forintot, melyből a finanszírozás történt. A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem volt, Takács Attila alpolgármester szavazásra bocsátotta a LEADER csatlakozás ügyét. Kérdése: Ki az, aki egyetért a LEADER hez történő csatlakozással? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 6 képviselő igennel szavazott, Takács Attila alpolgármester megállapította, bogy a képviselő-testület 6 igen szavazat mellett a következők szerint döntött: 20/2015.(III. 16.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazat mellett támogatja tagként történő felvételét a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületbe, egyúttal kötelezettséget vállal arra, bogy az egyesületi tagdíj fizetési kötelezettséget teljesíti. A képviselő-testületet az Egyesületben Magyar Csilla polgármester képviseli. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e határozatnak az Egyesület elnöksége részére történő továbbításáról gondoskodjon. Felelős: Magyar Csilla polgármester Határidő: március napirend Takács Attila alpolgármester a következőket mondta el a napirendre vonatkozóan: A Polgármesteri Hivatalban belső szerkezeti átalakítását tervezték. Pályázati kiírás történt meg Településüzemeltetési és Műszaki Irodavezető állásra. Ennek kapcsán több irodahelyiségre lesz szükség, ami a Roma Nemzetiségi Onkormányzat átköltöztetésével megoldódna. A Nemzetiségi Onkormányzat részére pedig a Piactéren lévő ingatlan egyik helyisége lenne biztosítva. Tóth János Zoltán jegyző az alpolgármester által elmondottakat a következőkkel egészítette ki: A Roma Nemzetiségi Onkorniányzat már harmadik éve van itt a Polgármesteri Hivatalban, de még mindig nem tudtak teljesen alkalmazkodni, többször nem tartják be az SZMSZ-ben megfogalmazott szabályokat. Többször előfordult, hogy ügyfélmentes napokon beengedték az ügyfeleket, ami a köztisztviselők részére munka szempontjából zavaró, hiszen ilyenkor készítik a határozatokat. Ezért az átköltözés mindenkinek jobb lenne. Mindenki nyugodtan tudná a munkáját végezni. Holló Gyula képviselő kérdésként tette fel: Más hely nincs, ahová el lehetne helyezni őket? Tóth János Zoltán jegyző válaszként elmondta: Az ügyet a Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta, részükről a javaslat a Piactér volt, ha a valakinek van más javaslata, mondja el.

4 33 Németh Mihályné képviselő véleménye, hogy a piacot a fünkciójának meg kell hagyni. Úgy tudja, hogy a Szociális városrehabilitációs beruházás kapcsán elhangzott, hogy a régi Polgármesteri Hivatal egyik helyisége a Nemzetiségi Onkormányzat részére lesz biztosítva. Tóth János Zoltán jegyző az eliaangzottakhoz az alábbi választ adta: A régi Polgármesteri Hivatalban, a leendő könyvtárban 5 irodahelyiség található. Ezekből három egyesületek részére lesz, a megmaradt két irodát pedig az Erdőbirtokossági Társulat és a falugazdász fogja megkapni. A könyvtári rész pedig teljesen egyértelmű, hogy milyen célt fog szolgálni. A mellette lévő volt szolgálati lakás a közmunkás iroda lesz. Németh Mihályné képviselő az udvaron lévő épületek helyiségeire kérdezett rá. Tóth János Zoltán jegyző válasza: Igen, van egy helyiség, ami alkalmas irodának, de ott a mezőőri szolgálat lesz. Fejes Lőrinc képviselő a következő kérdéseket tette fel: A Nemzetiségi Önkormányzat működése hogyan történik? Milyen ügyfélforgalmuk van? Tóth János Zoltán jegyző a feltett kérdésekre a következő választ adta: Ügyfélforgalmuk akkor volt, amikor egy képzésre próbáltak pályázni. Ugyfélfogadási idő is van, de nem tartják be. Az önkormányzat biztosít számukra két Fő közfoglalkoztatott embert, s ők végzik a Roma Nemzetiségi Onkormányzat munkáját. Fejes Lőrinc képviselő támogatja az elköltözést, mivel az önkormányzat elképzeléseihez szükség van az irodára, másrészt pedig a Roma Nemzetiségi Onkormányzat részére olyan irodára van szükség, ami külön bejáratú, és megközelíthető. Tóth János Zoltán jegyző elmondta, hogy mindhárom Egyesület sokat segítette az önkormányzat rendezvényeit, megérdemlik, hogy külön irodájuk legyen. Takács Attila alpolgármester a témához kiegészítésként elmondta, hogy az előző négyéves ciklusban a Roma Nemzetiségi Onkormányzat által készített beszámolók gyérek voltak. Volt olyan, hogy beszámolójuk esetén nem tettek eleget a testületi ülésen való részvételnek, de előtte sem jelezték távolmaradásuk okát. El kell azt is mondani, hogy ugyancsak az előző ciklusban egy pályázat során szerették volna az önkormányzatot konzorciumi partnernek, mely szerint a Dózsa György úton az önkormányzat által megvásárolt épületet kőműves tanulók oktatására használták volna. A kérelmet a pályázat beadási határideje előtt nem sokkal küldték meg az önkormányzat részére. A beruházás összege 10 millió forint lett volna. A konzorciumi partnerséget a képviselő-testület nem támogatta, egyrészt a rövid határidő, másrészt a tartalom hiánya miatt. Pócs János képviselő jónak tartja a költözéssel kapcsolatos elgondolást. Megkapják a munkaeszközöket, mindenki nyugodtan fog dolgozni. O is tapasztalta, hogy ügyfélmentes napon beengedték az ügyfeleket. A képviselők részéről több kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, Takács Attila alpolgármester szavazásra bocsátotta Kisköre Roma Nemzetiségi Onkormányzat költöztetés ügyét. Kérdése: Ki az, aki egyetért azzal, hogy Kisköre Roma Nemzetiségi Onkonnányzat a piactéren az egyik helyiséget megkapja? Kézfelnyújtással jelezze.

5 34 A jelenlévő 6 képviselő az alábbiak szerint szavazott: 4 igen, 2 tartózkodás. Takács Attila alpolgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta, hogy Kisköre Roma Nemzetiségi Onkormányzat a Piaetéren lévő ingatlan egyik helyiségébe költözzön, melyről a határozat a következő: 21/2015S képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen, 2 tartózkodás mellett támogatja, bogy Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Piactéren lévő ingatlan egyik helyiségébe költőzzön. Felelős: Magyar Csilla polgármester Határidő: április Egyebek E napirendi pont keretében Takács Attila alpolgármester a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megkeresését terjesztette a képviselő-testület elé. Az alpolgármester által az Igazgatóság levele felolvasásra került. (Irásos megkeresés a jegyzőkönyvhöz C mellékletként csatolva). Takács Attila alpolgármester a következőket mondta el: A beruházás pályázati támogatásból van, a nyilvánosság tájékoztatása részét képezi a projektnek. Nem gondolja, hogy egy ilyen szervezetnek akadályt kellene állítani. Tóth János Zoltán jegyző véleménye szerint, a pályázathoz szükséges a testület tájékoztatása. Takács Attila alpolgármester március 30-i képviselő-testületi ülésen javasolta a tájékoztatás meghallgatását. A képviselők egyetértettek az alpolgármester javaslatával. Ezek után a Kiskörei Labdarúgó Sportegyesület önlcormányzathoz irt levelét tárgyalta a képviselő-testület Takács Attila alpolgármester előterjesztésében. Az alpolgármester elmondta: A Sportegyesület vezetője eljuttatott a képviselők részére egy levelet, vele pedig a múlt hét folyamán telefonon beszélt, a vezető részéről sértődöttség van. A Pénzügyi Bizottság egyik ülésén már tárgyalásra került a Sportegyesület támogatása a vezető jelenlétében, azonban megegyezés nem történt. A vezető számára probléma, hogy az önkormányzat nem Úgy támogatja az Egyesületet, ahogy azt ő egyesületi elnökként elvárná. Az őszi szezon végén Pócs János képviselőtársával részt vettek az Egyesület záró ülésén. Azon az ülésen elmondta az Egyesület vezetőjének, hogy tiszteli, becsüli azért, amiért létrehozta az Egyesületet, felvállalta a vezetést. Emellett azonban azt is elmondta, hogy nem ért egyet azzal a gazdálkodási tevékenységgel, amit végeznek, és itt a hazai meccsek becsületkasszás belépői díjára gondolt. Az Egyesület vezetője folyamatosan azt hajtsa, hogy az önkormányzat nem akar segíteni. Azt nem mondja, hogy az önkormányzat a 800 ezer forintos anyagi támogatás mellett kifizeti a bérleti díjat a Vízügynek, ezen kívül a közüzemi díjakat, ás emellett biztosította a buszt. Tudomásukra jutott a busszal kapcsolatos új tarifa lehetősége, mely femáborodást okozott számukra, hogy a későbbiekben fizetniük kell érte.

6 35 Németh Mihályné képviselő javasolta, hogy az Egyesület vezetőjét meg kell hívni a legközelebbi képviselő-testületi ülésre. Holló Gyula képviselő számára érthetetlen az, hogy az Egyesület vezetője nem érti a szerződésben rögzített dolgokat. Az előző pályázati támogatással való elszámolás előtt nem kaphat újabb önkormányzati támogatást, ez pedig szeptember 1. Ugy gondolja, hogy az Egyesület vezetője nem akarja tudomásul venni, hogy a régi elmúlt, s azt nem lehet folytatni. Pócs János képviselő nem ért egyet a becsületkasszás módszerrel. Véleménye szerint, Egyesület lévén szigorú számadású elszámolással kell, hogy rendelkezzen. Tóth János Zoltán jegyző az alábbiakat mondta cl: A szociális városrehabilitációs pályázat keretében 6 szottelem van 15 millió forint értékben, ami helyi civilszervezetek részére lett kiajánlva. Ennek keretében a Sportegyesület is meghívásra került, egy sportnapot kellett volna megszerveznie, emellett lehetőség lett volna sportszerek beszerzésére is. Az Egyesület részéről azonban nem érkezett pályázat. A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem volt, egyetértettek abban, hogy a soron következő testületi ülésre a Sportegyesület vezetője kerüljön meghívásra. A következőkben Takács Attila alpolgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselőtestületet: A Magyar Honvédség egyik katonatisztje megkereste őt azzal a kéréssel, hogy Kiskörén toborzó tájékoztatót szeretnének tartani március 24-én. A toborzó tájékoztatóval kapcsolatos plakátok az önkormányzathoz megérkeztek. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette. Ezek után Holló Gyula képviselő a következő kérdéseket tette fel: A régi varroda és volt KISZ klub épülete milyen hasznosításra van tervezve? Takács Attila alpolgármester a képviselői kérdésre válaszolva elmondta: Azon a területen lesz egy megosztás, és térítésmentesen átadásra kerül az önkormányzat részére. Amennyiben pályázati forrás lesz, az épület felújítása történik meg, s ezután munkahelyet szeretne az önkormányzat az épületben létrehozni. Holló Gyula képviselő helyeselte az elképzelést. Elmondta, hogy nagyon ráfér mindkét épületre a felújítás. A Zsongó klub épületének igen rossz állaga van. A Zsongó klubban testépítő edzés folyik, melyet nem szeretnének abbahagyni, ezért más helyiségre lenne szükség. A motel, vagy a lakótelepen lévő volt ABC épületében gondolta ezt a tevékenységet folytatni. Fejes Lőrinc képviselő elmondta, hogy a volt ABC épületére vonatkozóan az önkormányzatnak is vannak tervei. A motel épülete már évekkel ezelőtt átadásra került az önkormányzatnak. A tervezett Vízügyi Múzeum véleménye szerint aktualitását vesztette, de élni kell más lehetőséggel, arra kell pályázni, ami nagy mértékben támogatott. Németh Mihályné képviselő a következő kérdéseket tette fel: - A volt GMSZ és a GYIVI épülete önkormányzati tulajdonba került- e már? - Az ebek oltását miért nem kiskörei állatorvos kapta meg?

7 36 Tóth János Zoltán jegyző válasza: - A terület az önkormányzat tulajdonában van, az építmény még Eger Város Onkormányzatáé. - A GYIVI épület önkormányzati tulajdonba adása még folyamatban van. - Az állatorvos kijelölés nem önkormányzati feladat, hanem a Járási fz5állatorvosé. Kérelmet kellett beadni az ebek oltására, melyet Dr. Vörös János állatorvos adott be, s ezt Dr. Magda Jenő kerületi főállatorvos elfogadta, s engedélyt adott az ebek oltására. Holló Gyula képviselő elmondta, hogy a területileg kijelölt állatorvos várta a felkérést az önkormányzattól. Tóth János Zoltán jegyző az alábbiakban válaszolt a képviselői véleményre: Az önkormányzatnál nem jelentkezett a területileg kijelölt állatorvos. Fejes Lőrinc képviselő az alábbi véleményt fogalmazta meg: Amikor a kerületi főállatorvos által kijelölésre került a területi állatorvos, neki az önkormányzatnál ezt jelezni kellett volna. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette. Ezek után a jegyző a következő tájékoztatást adta a képviselőknek: március 16-ától az a magas talajvíz miatt a koporsós temetést az ANTSZ felfüggesztette, s csak umás temetés lehetséges. Holló Gyula képviselő kérdése: Az umafal mikor kerül megvalósításra? Tóth János Zoltán jegyző válasza: A Belügyminisztérium jelzése alapján júniusban indul egy temetövel kapcsolatos program, s ebben szeretné az önkormányzat megvalósítani az umafalat. Németh Mihályné képviselő kérdése: Az elmúlt testületi ülésen szó volt a köztemetetésről. Kérdése, hogy van-e már árajánlat? Tóth János Zoltán jegyző elmondta: Még nem került árajánlat bekérésre, de intézni fogják. Miután több megtárgyalandó ügy nem szerepelt napirenden Takács Attila alpolgármester az ülést 16,15 órakor bezárta. Q, akács Attila ~ ~r a polgármester jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2009. március 17-én 16 óra 43 perc kezdettel a Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben