TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E FEBRUÁR 14-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E FEBRUÁR 14-ÉN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013. (II.14.) Kt. határozata 2013.évi költségvetéséről 2/2013. (II.14.) Kt. határozata Kezességvállalás a Tiszazugi LEADER Egyesület működése vonatkozásában 3/2013.(II.14.) Kt. határozata Szító Adél tiszasasi diák tanulmányainak önkormányzati támogatása 4/2013.(II.14.) Kt. határozata évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozásról

2 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: a február 14-én megtartott, képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Harmatos László alpolgármester Kakulya Károly Braxa Józsefné Szító Lajos Zoltánné Tényi Imre Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyző Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Braxa Józsefné és Szitó Lajos Zoltánné képviselők polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A napirendi pontokra tett javaslatot a képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta. Napirendi pontok: évi költségvetésének beterjesztése - Egyéb kérdések (LEADER Egyesület működési hitel ügye, Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete anyagi támogatás kérelme, Szító Adél oktatási támogatás kérelme, 2013.évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozásról ) I. Napirend 2013.évi költségvetésének beterjesztése Előadó: polgármester ( előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

3 3 Köszöntök mindenkit a 2013.év első testületi ülésének alkalmával. A költségvetési törvény előírja, hogy az adott évre vonatkozó költségvetést a képviselőtestület elé kell beterjeszteni február 15-ig, és az elfogadási határidő március 15. Ettől az évtől kezdve un. feladatfinanszírozási rendszer van, amiről a tavalyi év végén már beszéltünk. Az idén az SZJA helyben maradó 8 %-át nem kapjuk, valamint a kivetett gépjárműadó 60 %-át is elveszi az állam. Tehát marad a 40 % gépjárműadó, valamint a helyi iparűzési adó. Ez jóval kisebb keretek közé szorít minket, mint amivel eddig gazdálkodtunk, a feladataink közül pedig elment a köznevelési feladat, illetve a járási hivatal által átvett ügyek egy része, ami nálunk kb. 15 %-ot tesz ki. Ennek ellenér a költségvetésből elvont pénzösszegek sokkal nagyobbak, mint az elkerült feladatok mértéke. Feladat finanszírozás abban foglalható össze,hogy vannak az önkormányzatoknak kötelező és nem kötelező feladatai, és ezekre a feladatokra egy létszám alapú összeg van megállapítva. A gazdasági vezetőnk kigyűjtötte, hogy melyik feladatnál mennyi a finanszírozás, ebből ki tudunk-e jönni, vagy nem tudunk kijönni, és ez alapján kijött egy hiány összeg, ami hiányzik. Javaslom, hogy a munkaanyagot tekintsük most át. Ezután Harangozóné Kézsmárki Andrea ismertette a képviselőkkel a 2013.évi költségvetés keretszámait, melyet a képviselők megtárgyaltak. December elején a parlament elfogadott egy finanszírozott hivatali létszámot,amit 8.8 főben állapított meg, amelyből 40 millió Ft-os támogatási összeg lett volna várható. Ezzel szemben elvették a két településnek az ösztönző normatíváját és elvették azt a létszámot, amivel addig terveztünk és a 8.8 fős létszámból december végére kialakult egy 6 fős finanszírozás, ami azt jelenti, hogy 13 millió Ft-tal kevesebb pénzből gazdálkodhat jelent állás szerint a közös hivatal. Ez a létszám természetesen a két hivatalra vonatkozik. Ezzel a létszámmal a biztonságos működés nem megoldható. Az önként vállalt feladataink és a településüzemeltetés feladatainak ellátására hoztuk létre a településellátó szervezetet, ide került át 2 fő. A napirendi ponthoz ennyi kiegészítést szerettünk volna adni, a költségvetés elfogadása március 15-ig megtörténik. Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 1/2013. (II.14.) Kt. határozata 2013.évi költségvetéséről 1. jelen határozatában rögzíti, hogy a 2013.évi költségvetés beterjesztése megtörtént a vonatkozó jogszabályban előírtak szerint. 2. A rendelet elfogadását a képviselő-testület elnapolja.

4 4 A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt Képviselő-testület tagjait helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, 5000 Szolnok, Kossuth utca 2. Pénzügyi Gazdasági Iroda helyben - Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester Határidő: azonnal II.Napirend Egyéb kérdések 1. LEADER Egyesület működési hitel ügye A Tiszazugi LEADER Egyesület február 5.-én tartott ülésén elhangzottak alapján elkészült egy tervezett táblázat az 5 M Ft működési hitel fedezetéül szolgáló kezességvállalás összegére vonatkozóan Önkormányzatok tekintetében. A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettel folytatott egyeztetésen egyértelműen kiderült, hogy az ülésen felvetett tagdíj emeléssel befizetendő összeg nem helyettesítheti a kezességvállalás összegét. A kezességvállalás összege nem jelent tényleges pénzkifizetést. Az ülésen levezetett táblázat alapján egyértelműen kiderült, hogy a működési hitel visszafizetése nem jár kockázattal, a felmerülő hitelkamatokra is van fedezete az Egyesültnek a befizetett tagdíjaiból. A mi esetünkben ez ,-Ft-os kötelezettségvállalást jelent, melyet javaslok támogatni, figyelembevéve azt a tényt is, hogy a pályázatokat nyújtunk be az egyesülethez. Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 2/2013. (II.14.) Kt. határozata Kezességvállalás a Tiszazugi LEADER Egyesület működése vonatkozásában 1.) a Tiszazugi LEADER Egyesület által évre tervezett 5 millió forint működési hitel fedezetéül a hitelösszegből Ft-ra vonatkozóan kezességet vállal.

5 5 A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt Képviselő-testület tagjait helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, 5000 Szolnok, Kossuth utca 2. Tiszazugi LEADER Egyesület Pénzügyi Gazdasági Iroda helyben - Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester Határidő: azonnal 2. polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy február 23-án a cserkeszőlői általános iskolában mint minden évben megrendezésre kerül a Valentin napi alapítványi jótékonysági bál, melyre szeretettel hívják a testületi tagokat. 3. Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete anyagi támogatás kérelme A Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete mint minden évben az idén is kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy anyagilag támogassa az egyesület munkáját. Javaslom, hogy a kérelmet napoljuk el addig, amíg nincs elfogadott költségvetésünk, valamint tavalyi évben is kértük az egyesülettől, hogy konkrét célt jelöljenek meg, hogy mire szeretnék felhasználni az összeget. Dr Enyedi Mihály A tavaly elfogadott 5/2012.(II.28.) számú önkormányzati rendeletünk értelmében a a képviselő-testület költségvetési rendeletben dönt a társadalmi szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretösszegről. Az említett rendelet 1.sz. melléklete maga a pályázati adatlap, ezen kell a társadalmi szervezetnek megigényelni a támogatást. A 2.sz. melléklet az elszámoló lap. Erre a társadalmi szervezetek figyelmét fel kell hívni. Határozathozatal nélkül javaslom az egyesület figyelmét felhívni az elhangzottakra. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

6 6 4. Szító Adél oktatási támogatás kérelme Szító Adél, a kecskeméti főiskola csecsemő és gyermekgondozó szakának végzős hallgatója nyújtott be kérelmet, melyben kéri részére havi 5.000,-ft oktatási támogatás megállapítását. Kérelme indoklásául leírta, hogy az elmúlt évben is kapott az önkormányzattól támogatást a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében, de az idei évben nem sikerült regisztrálnia a Bursa Hungarica felhasználói felületén, így lemaradt a támogatás igényléséről. Mivel ez az önkormányzatnak havi 5.000,-Ft-jába kerül, így javaslom részére megállapítani az összeget, de mivel nem tudott regisztrálni, a másik 5.000,-ft-tól esik el, amit az ösztöndíjprogramtól kapott volna. A képviselők egyetértettek az elhangzottakkal és 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozzák: 3/2013.(II.14.) számú Kt. határozata Szító Adél tiszasasi diák tanulmányainak önkormányzati támogatása 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szító Adél 5474 Tiszasas, Bethlen G.u.6. kérelmét megvizsgálta és mint a kecskeméti főiskola hallgatója részére 5.000,-Ft / tanulmányi hónap önkormányzati támogatást biztosít tanulmányai folytatásához. 2.A képviselő-testület ezen határozatában rögzíti azt is, hogy a támogatás csak a tanulmányi félév megkezdését igazoló iskolalátogatási bizonyítvány bemutatását követően folyósítható. 3. A Képviselő-testület felhívja támogatott hallgató figyelmét arra, hogy és amennyiben tanulmányait megszakítja vagy az bármely más okból nem folytatható, arról Tiszasas Község polgármesterét és rajta keresztül az önkormányzatot azonnal értesíti. 4. A támogatás folyósítására az iskolalátogatási bizonyítvány bemutatását követően havonta kerül sor tanulmányi időszakban Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztáránál történő kifizetéssel vagy az általa megjelölt számlára történő átutalással. 5. A képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt, Képviselő-testület tagjait helyben- Szító Adél Tiszasas, Bethlen G.u.6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Kossuth L.u.2. Irattárat. Értesítésért felelős: polgármester Határidő: azonnal

7 évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozásról ( Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva. ) Ebben az évben is lehetőség van pályázatot benyújtani a megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz. Az előterjesztésben is szerepel, hogy feltétele a csatlakozásnak a 10,-Ft/ lakos hozzájárulás átutalása, amely összegszerűen 9.850,-Ft-ot jelent. Kérem a képviselők egyetértését. Kérdés, hozzászólás nem volt. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 4/2013.(II.14.) Kt. határozata évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozásról 1. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy évben is csatlakozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz, lakosságszám arányában mértékben. 10,- Ft /lakos 2. Az önkormányzat vállalja, hogy a 9.850,- Ft összegű hozzájárulást 2013 március 29- ig átutalja a Parlagfű-mentesítési Alap számú számlájára. Felelős: polgármester Határidő: március A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: polgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt Képviselő-testület tagjait Harangozóné Kézsmárki Andrea-pénzügyi ügyintézőt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökét Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt 5000 Szolnok,Kossuth L.u.2. Irattárat Felelős: polgármester Határidő: azonnal

8 8 Képviselői hozzászólások, felvetések Tényi Imre képviselő vetette fel, hogy a Petőfi utcában az út minősége ami önkormányzati kezelésben lévő út - napról napra romlik a Tiszánál folyó fakitermelés miatt, ugyanis a járművek, amik a fát hozzák fel, ezen az utcán keresztül járnak. Kérdésként tette fel, hogy az érintett fakitermelők jártak-e a Hivatalban ezügyben. polgármester válaszában elmondta, hogy ezt a feladatot jegyző úrra bízza. Kakulya Károly képviselő felvetette, hogy a községben a közbiztonság nem megfelelő, gondol itt a szőlőből történő fa lopásokra, amit már üzletszerűen végeznek,valamint az utóbbi időben történt lopás házaknál is. A témához hozzászólt Braxa Józsefné képviselő, aki elmondta, hogy el kell gondolkodni a településen kamerák felszereléséről. polgármester elmondta, hogy Polgárőr gyűlésen szó volt erről, valamint arról is, hogy a szolgálatban lévő polgárőrök menjenek ki külterületre is járőrözni. Itt csak az okoz gondot, hogy a polgárőrök az esti órákban vannak szolgálatban, a falopások pedig nappal történnek. polgármester válaszában elmondta, hogy a közeljövőben képviselő-testületi ülésre elhívja a körzeti megbízottat, ahol az említett dolgok megbeszélésre kerülnek. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester az ülést bezárta. Kmf. polgármester Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:. Braxa Józsefné képviselő.. Szitó Lajos Zoltánné képviselő

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. )

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Zebegény Község Képviselő-testülete Szám: 1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zebegény Község Képviselő-testületének 2013. január 18-án megtartott alakuló ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Részletesebben

Nagy Csaba polgármester

Nagy Csaba polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. január 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. augusztus 16-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben