Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 30. napján megtartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén."

Átírás

1 Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Barnóczki Károly polgármester Bíró László képviselő Farkas János képviselő Kiss Iván képviselő Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző Meghívott: Balázs János LEADER pályázati szakértő Megjegyzés: Honti Istvánné alpolgármester egyéb elfoglaltsága miatt igazoltan távol. Napirend előtt: Dr. Barnóczki Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Dr. Szemcsák Miklós háziorvos 17:00 órára fog megérkezni. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 4 fővel határozatképes. Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyvvezetőnek Bíró László képviselőt javasolta. Jelenlévő képviselők száma: 4 fő A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 1 fő tartózkodással megszavazták Bíró László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását. A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendek tárgyalását elfogadták. Napirend 1./ Tájékoztató a LEADER pályázati lehetőségekről, Balázs János szakértő 2./ Háziorvos beszámolója az eddig végzett háziorvosi tevékenységről, Dr. Szemcsák Miklós háziorvos 3./ Óvodavezetői pályázati kiírás tervezet megtárgyalása, Nagy Géza jegyző 1

2 4./ Szakáld Község Önkormányzata címek, elismerések rendelet tervezetének megtárgyalása 5./ Egyéb kérdések megtárgyalása, képviselők 6./ Szociális tárgyú kérelmek megtárgyalása 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a LEADER pályázati lehetőségekről, Balázs János szakértő Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester felkérte Balázs János LEADER szakértőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Balázs János ismertette a pályázati célokat. Elmondta, hogy a Dél-Borsodi LEADER egyesület várja a körzet önkormányzataitól, civil szervezeteitől a projekt ötleteket. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Megköszönte a tájékoztatót, és felkérte a képviselő-testület tagjait tegyék meg észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket. Bíró László képviselő: A képzéssel kapcsolatban egy igényfelmérést kellene csinálni, és ha van megfelelő számú jelentkező, akkor érdemes képzésekre pályázni. Balázs János LEADER szakértő: A képzésekkel kapcsolatban hozzátette, hogy akár több település együttesen is pályázhat. Így akár fő képzése is megvalósulhat pl. nyelvi, vidékfejlesztési vagy falusi turizmus keretében. Bíró László képviselő: Érdemes lenne eszközbeszerzésre is pályázni valamelyik szervezettel. Balázs János LEADER szakértő: Eszközbeszerzésre akár 30% előleg is igényelhető. Farkas János képviselő: A 2. számú intézkedésben civil házra lehet benyújtani pályázatot. A volt jószágőrző épületét ebből a pályázati lehetőségből rendbe lehetne hozni. Ez nettó 20 millió forintos pályázati lehetőség. Balázs János LEADER szakértő: Ha civil szervezet adja be, akkor 15 millió a támogatás, viszont ez bruttó összeg. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Ha civil szervezet adja be, akkor kell az önkormányzat támogató nyilatkozata is. Megjegyzés: 17:05 perckor megérkezett Dr. Szemcsák Miklós háziorvos 2

3 Dr. Barnóczki Károly polgármester előterjesztette a LEADER pályázattal kapcsolatos indítványait. Javasolta, hogy a Szakáldi Polgárőr Egyesület adjon be pályázatot a Szakáldi Polgárőr Egyesület eszközellátásnak javítása címmel, mely eszközök beszerzését tűzi ki célként. Az önkormányzat támogassa a Szakáldicum Szolgáltató Szociális Szövetkezet kettő darab projekt ötletét, mely a Szakáld Aradi út 4. (Hrzs: 54/3) szám alatt található ingatlan felújításához igényel támogatást helyt adó bel-és szabadtéri közösségi terek kialakítását tűzi ki célul, illetve egy másik pályázattal a közösségi tér kialakítása után, az épület energetikai korszerűsítése kerülne kialakításra. Valamint a Szakáldi Hagyományőrző egyesület pályázatát, mely a Szakáld Kossuth Lajos út 1. (Hrsz.:12.) szám alatt található jelenleg kulturális/közművelődési funkciót ellátó könyvtár leromlott állapotú épületének felújításával, bővítésével egy többfunkciós közösségi tér kialakítását tűzné ki célul. Ezekkel a pályázatokkal elérhető lenne ezeknek az ingatlanoknak a felújítása, amely önkormányzati forrásból lehetetlen, illetve javulhatna a lakosok életminősége, hiszen helyben több lehetőség nyílna a helyieknek a szabadidő hasznos eltöltésére. Illetve a szervezett programok településen kívül is népszerűsíthetnék Szakáldot. A testület tagjai támogatták a javaslatot. 2. Napirendi pont Tárgy: Háziorvos beszámolója az eddig végzett háziorvosi tevékenységről, Dr. Szemcsák Miklós háziorvos Dr. Szemcsák Miklós háziorvos ismertette az eddigi tevékenységéről szóló beszámolót. Feltette a kérdést, hogy fel lesz-e újítva az orvosi rendelő, hogy egyáltalán tervbe van-e véve, mert egy ÁNTSZ-es jelentés szerint Közép Európa leglepusztultabb orvosi rendelője -ként emlegeti. Ráférne egy alapos felújítás. Kiss Iván képviselő: Minden évben próbálkozik az önkormányzat, de sajnos nincs lehetőség pályázati pénzhez jutni, az anyagi lehetőségek pedig nem engedik meg az önerőből történő felújítást. Dr. Szemcsák Miklós háziorvos: Miért kellett most beszámolni a testületnek az eddig végzett háziorvosi tevékenységről. Dr. Barnóczki Károly polgármester: A beszámoló aktualitását az adja, hogy a doktor úr már féléve látja el Szakáld községben a háziorvosi teendőket. Ez alatt az idő alatt megismerte a települést, és a település lakói is megismerhették az ön munkáját. Most már van lehetőség az esetleges problémák megbeszélésére. A betegek részéről az jön vissza az önkormányzat felé, hogy az ellátás minősége nem olyan, mint amilyet elvárnak. Mivel Szakáld Község Önkormányzata a munkáltató, ezért a panaszok itt csapódnak le. Úgy kellene a doktor úrnak dolgoznia, hogy pozitívumok jöjjenek vissza. Farkas János képviselő: Sokat javítana a doktor úr megítélésén, ha több közszereplést vállalna. Jobban részt venne a település életében. Kiss Iván képviselő: Egy kicsit finomabban kellene az emberekkel bánni. Türelmesebben kéne kezelni az emberek megnyilvánulásait. Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt Dr. Szemcsák Miklós háziorvos megköszönte a testületi ülésre való meghívást, és 18:10 perckor távozott a testületi ülésről. 3

4 3. Napirendi pont Tárgy: Óvodavezetői pályázati kiírás tervezete megtárgyalása, Nagy Géza jegyző Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester felkérte Nagy Géza jegyzőt, hogy ismertesse az óvodavezetői pályázat kiírását. Nagy Géza jegyző ismertette a pályázati kiírást, amit a testület tagjai tudomásul vettek. 4. Napirendi pont Tárgy: Szakáld Község Önkormányzata címek, elismerések rendelet tervezet megtárgyalása, Nagy Géza jegyző Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester felkérte Nagy Géza jegyzőt, ismertesse a rendelet tervezetét. Nagy Géza jegyző: A meghívó mellé előzetesen csatolt tervezet alapján kérte a képviselőket tegyék meg észrevételeiket. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Hiányolja, hogy az elismeréssel semmilyen anyagi juttatás nem jár, ezért javasolta, hogy a díszpolgári cím mellé Ft bruttó összeg, és egy arany pecsétgyűrű járjon, melyre Szakáld község címere van gravírozva. Bíró László képviselő: Nem támogatta a javaslatot. Véleménye szerint elég maga az erkölcsi elismerés. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében ez nem lenne ésszerű döntés. Dr. Barnóczki Károly polgármester: Javasolta, hogy szavazzon a testület az általa tett kiegészítéssel kibővített rendelet elfogadásáról. Jelenlevő képviselők száma: 4fő A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a Dr. Barnóczki Károly polgármester kiegészítésével módosítani kívánt címadományozási rendelet tervezetet. Dr. Barnóczki Károly polgármester ezután kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki az alaptervezettel egyetért, és azt elfogadja, szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma: 4 fő A képviselő-testület 4 nem szavazattal elutasította a címadományozási rendelet tervezetét. 5. Napirendi pont Tárgy: Egyéb kérdések megtárgyalása, képviselők 4

5 a.) Rendőrségi Körzeti megbízotti beosztás kialakítása Szakáldon Dr. Barnóczki Károly polgármester felolvasta Dr. Kalapos István alezredes Tiszaújvárosi Rendőrkapitány tájékoztatását a körzeti megbízotti beosztás kialakításával kapcsolatban. A levélben Dr. Kalapos István alezredes ígéretet tett arra, hogy amennyiben lehetőség lesz rá igyekszik megoldani a település kérését. Bíró László képviselő: A levélváltás már hónapok óta folyik. Javasolta, hogy Dr. Barnóczki Károly polgármester írjon levelet Dr. Vereckei Csaba dandártábornoknak, megyei főkapitánynak, és nála is kezdeményezze a kérdés mielőbbi megnyugtató megoldását. b.) Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat tervezetét. Bíró László képviselő: Javasolta, hogy a testület a szabályzat tervezet tárgyalását napolja el. A testület tagjai tudomásul vették a javaslatot. c.) Tájékoztatás az elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Nagy Géza jegyző Nagy Géza jegyző ismertette a településen található, elhanyagolt, romos, utcaképet rontó ingatlanok felszámolására tett eddigi intézkedéseket, amit a testület tagjai tudomásul vettek. d.) Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok Dr. Barnóczki Károly polgármester jelezte a képviselőknek, hogy az előző testületi ülés óta, amelyen elhangzott, hogy az önkormányzatnak belső ellenőrt kéne megbízni a gazdálkodási szabályszerűségének ellenőrzésére, és a hibák kijavítására, még mindig nyitott kérdés. Előrelépés azóta az ügyben nem történt. Kérte a testület tagjait gondolkodjanak a helyzet megoldásán, mert így nem tudja garantálni a pénzügyi gazdálkodás szabályosságát. e.) Szakáld Községi Sportegyesület kérelme Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a sportegyesület kérelmét, amelyben az egyesület részére Ft. egyszeri támogatást kér. 5

6 Farkas János képviselő: Rendben van, hogy támogatja az önkormányzat a sportegyesületet, de jó lenne ha valami bevételt is garantálnának. Bíró László képviselő: Szedjenek belépődíjat az itthoni meccseken, és tudatosítsák a szurkolókkal, hogy ennek a jelképes összegnek a befizetésével is a csapat fenntartásához járulnak hozzá. Az önkormányzat nem fogja tudni eltartani a csapatot. Kiss Iván képviselő: Egyetért azzal, hogy az önkormányzat támogassa az egyesületet, de ő is emellett van, hogy legyen saját bevételük is. Dr. Barnóczki Károly polgármester előterjesztette szóbeli határozati javaslatát a sportegyesület támogatására. Jelenlevő képviselők száma 4 fő. 124/2013.(V.30.) KT. Határozati javaslata A Szakáld Községi Sportegyesület egyszeri támogatására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakáld Községi Sportegyesület részére Ft azaz ötvenezer forint egyszeri támogatást szavaz meg. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a szóbeli előterjesztést elfogadja, az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma: 4 fő A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Barnóczki Károly polgármester szóbeli előterjesztését. 125/2013.(V.30.) KT. Határozata A Szakáld Községi Sportegyesület egyszeri támogatására Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakáld Községi Sportegyesület részére Ft azaz ötvenezer forint egyszeri támogatást szavaz meg. f.) Tájékoztatás a sportpálya területén végzett pályafelújítási munkákkal kapcsolatos bejárásról 6

7 Dr. Barnóczki Károly polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a pályafelújítással kapcsolatban bejárásra hívta a kivitelezőket és a pályázatíró céget, mert sokak szerint a felújítás nem megfelelő minőségű. A testület tudomásul vette a tájékoztatást. g.) A Keresztúri Daloskör kérelme Előterjesztő: Dr.Barnóczki Károly polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertetette a Daloskör kérelmét, melyben kérik, hogy a június 02-án Egerben megrendezésre kerülő Ködellik a Mátra Regionális Népzenei Találkozó és 17. Országos és Térségi Minősítő Hangversenyen való részvételhez az önkormányzat kisbuszát igénybe vehessék. Előterjesztette határozati javaslatát. Jelenlevő képviselők száma: 4 fő 126/2013.(V.30.) KT. Határozati javaslata A Keresztúri Daloskör utazásának támogatására Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Keresztúri Daloskör részére a június 02-án az Egri Ködellik a Mátra Regionális Népzenei Találkozó és 17. Országos és Trségi Minősítő Hangversenyen való részvételhez az önkormányzat tulajdonában levő buszt támogatásként biztosítja. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a szóbeli előterjesztést elfogadja az szavazzon igennel. A jelenlevő képviselők száma 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Barnóczki Károly polgármester szóbeli előterjesztését. 127/2013.(V.30.) KT. Határozata A Keresztúri Daloskör utazásának támogatására Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a Keresztúri Daloskör részére a június 02-án az Egri Ködellik a Mátra Regionális Népzenei Találkozó és 17. Országos és Trségi Minősítő Hangversenyen való részvételhez az önkormányzat tulajdonában levő buszt támogatásként biztosítja. 7

8 h.) A Szakáldi általános iskolások kérelme Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a szakáldi általános iskolások kérelmét, melyben kérik, hogy az önkormányzat tulajdonában levő buszt két alkalommal bocsássa a gyerekek rendelkezésére. Június 10-én a poroszlói ökocentrumba kirándulnak, június án pedig Bogácsra szeretnének strandra menni. Előterjesztette határozati javaslatát. Jelenlevő képviselők száma 4 fő. 128/2013.(V.30.) KT. Határozat javaslata A szakáldi iskolások kirándulásainak a támogatására Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a szakáldi általános iskolások június 10-én a poroszlói ökocentrumba történő kirándulásához, illetve a június ra tervezett bogácsi strandlátogatáshoz az önkormányzat tulajdonát képező buszt biztosítja. Dr. Barnóczki Károly polgármester kérte a képviselő-testület tagjai, hogy aki a szóbeli előterjesztést elfogadja, az szavazzon igennel. Jelenlevő képviselők száma 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta Dr. Barnóczki Károly polgármester szóbeli előterjesztését. 129/2013.(V.30.) KT. Határozata A szakáldi iskolások kirándulásainak a támogatására Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete a szakáldi általános iskolások június 10-én a poroszlói ökocentrumba történő kirándulásához, illetve a június ra tervezett bogácsi strandlátogatáshoz az önkormányzat tulajdonát képező buszt biztosítja. 8

9 i.) Szakáld Község Gyermekjóléti Szolgálatának évi tevékenységéről szóló beszámoló ismertetése. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a beszámolót, amit a testület tagjai tudomásul vettek. j.) Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésére. Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette a hatályon kívül helyezés okait. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki a rendelettervezetben foglaltakat elfogadja, szavazzon igennel. A jelenlevő képviselők száma: 4 fő A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:.../2013.(v.30.) Önkormányzati rendelete a 23/2001.(XII.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Mivel több bejelentés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Dr. Barnóczki Károly polgármester 19:08 perckor a szociális ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el. Kmf. Dr.Barnóczki Károly polgármester Nagy Géza jegyző Bíró László jkv.hitelesítő 9

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 26. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Szakáld Község Önkormányzat képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzatának képviselő testületének 2013. április 04. napján tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én, 17:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. február 12-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben