A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE"

Átírás

1 A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági, társadalmi és környezeti helyzet elemzése... 8 III.1. A térség általános jellemzıi... 8 III.2. A térség környezeti állapotának leírása III.3. A térség hátrányos helyzető településeinek bemutatása III.4. A térség helyzete a vállalkozások szempontjából III.5. A térség jelentısebb non-profit szervezeteinek jellemzése III.6. A térség foglalkoztatottsági helyzete III.7. A térség demográfiai helyzete III.8. A térség infrastrukturális adottságai III.9. Helyzetelemzés (Swot) III.10. Gazdaságfejlesztési koncepció, szolgáltatásfejlesztés, életminıség javítás III.11. Fenntarthatóság III.12. Esélyegyenlıség IV. A stratégia általánosan V. Stratégia részletesen V.1. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig V.1.1. Helyi termékeket elıállító induló társaságok, vállalkozók, ıstermelık támogatása V.1.2. Helyi termékeket elıállító már mőködı társaságok, vállalkozók, ıstermelık támogatása... 23

3 3 V.2. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása V.2.1. Turisztikai szolgáltatásokat népszerősítı, programszervezı feladatok ellátásának támogatása V.2.2. Turisztikai területen tevékenykedı vendéglátó-ipari szolgáltatások fejlesztése V.2.3. A Leader térség turisztikai szempontból jelentıs épített és kulturális örökségeinek megújítása V.2.4. Értékkel bíró rendezvények támogatása V.3. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása V.3.1. A megújuló energia felhasználását elınyben részesítı települési, vállalkozási és háztartási szintő fejlesztések támogatása V.4. A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások továbbfejlesztése, bıvítése V.4.1. Önkormányzati közfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatások helyben vagy mikrorégiós szinten tartását célzó fejlesztések támogatása V.5. A vidéki örökség megırzése és korszerősítése V.5.1. Speciális helyi termékek elıállításának, népszerősítésének ösztönzése V.5.2. Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület által készíttetett szakértıi dokumentációnak megfelelı települési utcaképet javító fejlesztések támogatása V.5.3. Helyi természetvédelmi értékek megóvásával kapcsolatos fejlesztések V.6. Képzés és megjelenés támogatása V.6.1. Vidéki megélhetés javítását célzó képzések szervezése, lebonyolítása V.6.2. Egységes térségi megjelenést célzó kiadványok elkészítésének, megjelenésének támogatása V.6.3. Rendezvényeken, kiállításokon történı megjelenés támogatása VI. Fı fejlesztési prioritások és intézkedések viszonya és ütemezése, illetve a teljes stratégia várható hatása VII.Az esélyegyenlıség és a fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában VIII. Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai IXA stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerő mőködés bemutatása 35

4 4 Bevezetés A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájára azért van szükség, hogy megfelelı és használható keretet biztosítson a településein élık és azokon tevékenykedı önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek részére egy eredményeket hozó és fejlıdést generáló fejlesztési program végrehajtásához. A Stratégia a magyar vidékfejlesztési program közötti stratégiai keretei alapján készült, és a helyi lehetıségek szerinti megoldási javaslatokat tartalmazza. A 60 településre megalakuló Leader térségünk képviseletét szinten minden mikrorégióból, településrıl a legmeghatározóbb önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek vezetıi látják el. Ezen vidékfejlesztési feladat, stratégia, program kidolgozására az Európai Unió Leader+ programjában sikeresen részt vevı Somló-Marcalmente Leader+ Akciócsoportból alakult és felbıvült Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület vállalta magára. Esetünkben egyértelmően elmondható, hogy az Európai Unió rendeletei és elvárásai alapján évtıl kezdıdıen helyi szereplıkkel, alulról induló kezdeményezés eredményeképpen alakult ki jelen egyesületi tagságunk. Egyesületünk által képviselt Leader térség az alábbi települések közigazgatási területét határolja le: Adásztevel, Adorjánháza, Apácatorna, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Borszörcsök, Csehbánya, Csót, Csögle, Dabrony, Dáka, Devecser, Doba, Döbrönte, Egeralja, Farkasgyepő, Ganna, Homokbödöge, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kispirit, Kisszılıs, Kolontár, Külsıvat, Lovászpatona, Magyargencs, Magyarpolány, Mezılak, Mihályháza, Nagyalásony, Nagydém, Nagypirit, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Pápa (külterületével), Pápadereske Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenı, Somlószılıs, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Takácsi, Tüskevár, Ugod, Városlıd, Vid.

5 5 Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség elhelyezkedése a Közép-dunántúli régióban: Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport területe Komárom Esztergom megye megye Veszprém megye Fejér megye

6 6 Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader térség térképe: Somló-Marcalmente-Bakonyalja Helyi Közösség által lefedett terület GEMARA SK Helyi Közösség által lefedett terület Általunk még nem lefedett, de a GEMARA SK-által lefedett, viszont a kilépések miatt közös határral, folytonossággal nem rendelkezı leszakadt települések területe

7 7 I. Stratégia célja Stratégiánk célja, hogy összhangban az uniós és hazai vidékfejlesztési tervvel és vonatkozó közösségi és hazai dokumentumokkal kijelölje a helyi agrár-vidékfejlesztés irányait, célkitőzéseit, meghatározza ezek sikeres elérésnek módját és eszközeit. Leader térségünk rendelkezik mindazon problémákkal, adottságokkal, lehetıségekkel, melyek a rendszerváltást követı folyamatok eredményeképpen a legtöbb térséget jellemzik. A munkahelyek hiánya, a mezıgazdasági tevékenységek leépülése, a meghatározó munkahelyeket adó vállalatok megszőnése jelentıs, behozhatatlannak tőnı hátrányt okoztak. Mára nyilvánvaló, hogy az elmúlt és megváltozott dolgokban történı görcsös kapaszkodás nem viszi elıbbre a térség helyzetét. Tagságunk egy átgondoltabb, meglévı értékeinket és lehetıségeinket jobban megragadó, elıremutatóbb fejlesztési stratégiát tőzött ki célul: a turizmusban rejlı lehetıségek mellett az összefogást, a helyi és speciális termékek elıtérbe helyezését, a megélhetés javítását és a helyben megtermelt jövedelmek térségünkben tartását. A minden lényeges elemet, szektort érintı összehangolt fejlesztések, együttmőködések ösztönzése révén térségünk minden tagja (nık, férfiak), a kisebbségi csoportok mind lehetıséget kapnak arra, hogy megtalálják helyüket az általunk generált lehetıségek között. Minden településen nem valósulhatnak meg azonos fejlesztések, ugyanakkor figyelünk arra, hogy egy-egy régiós fejlesztés alkalmával a lehetıséggel nem bíró kistelepülések is részesei lehessenek a projekt által generált hatásnak. Stratégiánk kidolgozása során számtalan nehézségbe ütköztünk, mely miatt nem teljesen a szándékunk és tudásunk szerinti formában végezhettük el a munkát. Ilyen például, hogy normál körülmények között elıre ismernünk kellett volna az IH iránymutatásait, vonatkozó miniszteri rendeleteket. Ezzel szemben a módosítások sora folyamatos és helyenként érthetetlen módon utólag fogalmazódik meg. További probléma, hogy szerintünk nem megfelelı keretek közé szorítja a stratégia készítését az internetes felületre, egyedi őrlapba történı felviteli lehetıség. A HPME kiválasztási korlát pedig egyértelmően torzítja stratégiánk lényegét. Legnagyobb problémának mégis azt tartjuk, hogy az egész folyamat fordítottan és nagyon szakmaiatlan módon lett kitalálva. Normál körülmények között a stratégia kidolgozása során kerülnek meghatározásra a prioritások, intézkedések. Ezzel szemben nekünk a meghatározottak szerint kész, már meghirdetett intézkedésekre kell utólag kidolgozni a stratégiát. Ráadásul ezen meghirdetett intézkedések összhangban sincsenek elképzeléseinkkel és láthatóan politikai támogatásgyőjtés céljával fogalmazódtak meg. Ugyanakkor a pénzügyi háttér sem tisztázott, hiszen a Bizottság 2006/636/EK, majd azt módosító 2008/609/EK, valamint a 1698/2005/EK, a Bizottság által elfogadott ÚMVP-vel ellentétes miniszteri rendeletek, tájékoztatások látnak napvilágot, melyek szerint a rendelkezésre álló összeg már egyáltalán nincs összhangban a fentiekben foglaltakkal. Sıt mára már a IV. tengely LEADER forrásai is felosztásra kerültek az I-III. tengely intézkedései között, de a stratégiánknak ennek ellenére tartalmaznia kell azokat.

8 8 II. Gazdasági, társadalmi és környezeti helyzet elemzése A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Helyi Közösség települései az Ajkai és Pápai Kistérségek területén a Közép-Dunántúli régió, s ezen belül Veszprém megye északnyugati részén, az egykori közigazgatási egységek, a pápai és ajkai járás területén találhatók. A Közösség területe három földrajzi egységre tagozódik. A Kisalföld, ezen belül a Marcal mente és Somló környéke, illetve a Dunántúli-középhegység ezen belül is a Bakony egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban. A települések többségét a Pápa-devecseri-sík foglalja magába. A másik jellemzı tájegység az elıbb említett területtıl keletre található Bakonyalja, a völgyekkel szabdalt dombos átmenet a Bakony és a Kisalföld között. Nyugaton a Marcal-medence a Kemeneshát a Marcal-völggyel, keleten pedig az Északi-Bakony települései. A kisalföldi területeken a tengerszint feletti magasság száz-százhúsz méter között változik, míg a Bakonyban Farkasgyepő környékén egészen ötszáz méterig emelkedik. III.1. A térség általános jellemzıi A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Helyi Közösségének területe alapvetıen két statisztikai kistérség településeit foglalja magában. Turisztikai szempontból mindkét kistérség települései közel azonos jellemzıkkel és adottságokkal bírnak. Tulajdonképpen a kulturális és gazdag épített örökség, illetve a kiemelkedı természeti adottságok jellemzık a településekre. Ezen területen csupán az összefogás, szervezettség és az információs helyek hiánya okoz problémát. Foglalkoztatás szempontjából az elmúlt két évtized rossz döntéseinek hatására a jellemzı mezıgazdasági szektor munkaerı felvevı képessége elenyészıvé vált. Ugyanakkor más szektorok a helyi adottságok és meglévı hátrányok miatt nem tudtak megerısödni. Ezáltal a lakosságnak egyre távolabb kell lakóhelyétıl munkába járni. A jellemzıen elöregedı vidéki lakosság nem képes ezen hatásokra megfelelıen reagálni, ezért az egyre nehezedı anyagi helyzet rányomja bélyegét a közösségi szemléletre. A vidéki lakosság körében érezhetı különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek vonatkozásában. Ez alapvetıen a vidéki, idısebb átlagéletkorú lakosság összetétel miatt válik nyilvánvalóvá, mely egyértelmően az elmúlt 4-5 évtized hozadéka. Ajka kistérség településein élıknek évtizedeken keresztül átlagnál magasabb egzisztenciát nyújtó munkahelyet biztosított az Ajka és környékén mőködı bauxit és szénbányák. Ezzel ellentétben Pápa kistérség településein a mezıgazdaság mellett a szaktudáshoz kötött iparos tevékenységek jelentették a megélhetési formát. Ennek hatásai mai napig érezhetık a településeken. Jellemzıen jól prosperáltak az elmúlt két évtized fejlesztéseibıl az iparos múltat és gondolkodásmódot öröklı települések, ezen belül is kiemelkedıen teljesítettek a közösségi szellemüket, összefogási hajlamukat hagyományosan megtartó német kisebbségi települések. Bizonyos mikrorégiós településcsoportok fejlıdését ugyanakkor nagyban befolyásolta a fentrıl érkezı, de meg nem valósuló politikai ígéreteknek való vezetıi hiszékenység. Az egyébként azonos érdekő kistelepülések vezetéseinek érthetetlen széthúzása

9 9 nem tette lehetıvé, hogy komoly, eredményeket is hozó vidékfejlesztés valósulhasson meg a térségben. Ez elsısorban Ajka kistérségben lévı településcsoportokra igaz. Az Európai Unió szerint a helyi kezdeményezéseken alapuló Leader Akciócsoportok valóban alkalmasak lehetnének arra, hogy a két kistérség elöregedı, nehéz helyzetben lévı települései számára kiutat mutasson és valós vidékfejlesztés révén élhetı vidéki térséggé alakulhasson. Ennek csupán a mostani hungarikum Leader papír- és statisztikai gyár, és politikai pozíció osztogatás az akadálya. TÉRSÉG LAKÓNÉPESSÉGE NEM ÉS ÉLETKOR SZERINT

10 10 Ajkai kistérség Pápai kistérség lakos település terület lakos település terület Adásztevel Adorjánháza Apácatorna Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonypölöske Bakonytamási Bakonyság Bakonyszücs Béb Borszörcsök Csehbánya Csót Csögle Dabrony Dáka Devecser Doba Döbrönte Egeralja Farkasgyepő Ganna Homokbödöge Iszkáz Kamond Karakószörcsök Kerta Kisberzseny Kispirit Kisszılıs Kolontár Külsıvat Lovászpatona Magyargencs Magyarpolány Mezılak Mihályháza Nagydém Nagyalásony Nagypirit Nagytevel Nemesgörzsöny Nemesszalók Németbánya Nóráp Pápa Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Pusztamiske Somlójenı Somlószılıs Somlóvásárhely Somlóvecse Takácsi Tüskevár Ugod Városlıd Vid ÖSZESEN:

11 11 III.2. A térség környezeti állapotának leírása A jó elképzelések mentén kialakuló NATURA 2000 program kissé nem érthetı módon településeinken már láthatóan legalább annyi problémát fog okozni, mint amennyi értéket terveztek vele megvédeni. A védett állat és növényfajok, erdık és gyepek, és vizes élıhelyek védelme érdekében NATURA 2000 területek bıvítése során nem érezhetı a megfelelı átgondoltság és a helyi települési érdekek és lakosság szempontjainak a figyelembe vétele, megfelelı mérlegelése. A vízminıség és mennyiség szempontjából térségünk gazdagnak mondható. Az ivóvízzel elszórtan, alapvetıen a kutak tervezési hiányosságai miatt vannak problémák. Klímaváltozás hatásai alapvetıen térségünkben még nem érzékelhetıek, a CO2 kibocsátás a térség településein nem jelent problémát, határozottan elenyészı. Ugyanakkor az Ajkai Erımő nem megfelelı üzemeltetése és az általa megújuló energia felhasználásként feltüntetett fatüzelésővé átalakítása térségünkben súlyos károkat okozó, haszonorientált erdıirtást eredményezett. Ezen erdıirtás hatással van környezetünkre, a települések jövıbeni turisztikai és gazdasági lehetıségeire és egyértelmően vidéki térségünk indokolatlan és bőnös kizsákmányolását eredményezi. Tájkép, tájszerkezet, tájhasználat, tájkarakter, egyedi táji elemek, értékek: a Bakony annak nyugati lábainál, az egyedülálló Somló hegy és annak térsége, illetve a csodálatos Marcal menti települések nyúlványa olyan csodálatos természeti egységet képeznek, melyet látni kell, melynek levegıjét be kell szívni ahhoz, hogy érezhetıvé váljék mindazon hatásuk sokasága, melyek összességében jellemzik térségünket. A mezıgazdasági területeink, földjeink állapotáról jellemzıen az mondható el, hogy a bérmővelésre kiadott, kizsákmányoló földmővelést folytató bérmunkások és külföldi bérlık kivételével szántóföldjeink állapota megfelelı, azon a meghatározó magyar mezıgazdasági vállalatok és vállalkozások, illetve gazdálkodók gondos gazda módjára tevékenykednek. Az uniós elıírásokat folyamatosan bevezetı hulladékgazdálkodó konzorciumok a hulladékkezelést megfelelıen végzik, és vezetik be a legkorszerőbb elvárásoknak megfelelıen. A kistelepülések önkormányzatai számára viszont továbbra is gondot jelent az illegális lerakók megszüntetése és a legálisan, de a környezetet nem kímélı módon tevékenységüket folytató hulladékkereskedık környezetkárosító hatása. Ajka közvetlen környezetét kivéve térségünkre a nagyon tiszta levegı, településeinkre a tisztaság és csend jellemzı. A természeti erıforrásokat pozitív módon használják a mezıgazdasági termelést folytató vállalkozások és gazdálkodók. Negatív módon térségünk természeti erıforrásait Ajka városának rosszul üzemeltetett erımőve használja azáltal, hogy erdeinket pusztítja. Összességében térségünk környezeti állapota megfelelı, de haszonorientált szereplık megjelenése miatt veszélynek van kitéve.

12 12 III.3. A térség hátrányos helyzető településeinek bemutatása A térség hátrányos helyzető települési alapvetıen két csoportra bonthatók. Az egyik csoport: melyek közelében megfelelı munkahely nem áll rendelkezésre, ezen településeken jellemzı a roma kisebbséghez tartozó lakosság számának túlsúlya. Ezen településeken a lakosság átlagéletkora a térségi átlaghoz képest alacsony, a munkanélküliség viszont ezzel ellentétesen nagyon magas. A másik csoportban jellemzı az elöregedı lakosság és a folyamatos elvándorlása a fiataloknak. Alapvetıen mindkét csoport esetében a helyi megélhetés, elérhetı szolgáltatások hiánya okozta a csökkenési folyamatot. Ugyanakkor amíg néhány település ezen folyamatok ellenére is megırizte varázsát, természeti értékeik megfelelı módon kiemelte (Bakonykoppány, Bakonyszücs, Csót, Homokbödöge, Lovászpatona, Németbánya), addig más településeken az elhagyatottság, üresen pangó játszóterek, összedılı félben lévı házak ábrándítják ki az oda látogatókat. Néhány település, mint pl. Nagypirit, Kispirit, Csögle nagyobb településektıl meglévı távolsága folytán szinte elzárt közösséget képezve megırizte mezıgazdasági gazdálkodó tevékenységét és lakosság megtartó erejét. Leader térségünk hátrányos besorolású települései: Adorjánháza, Apácatorna, Bakonypölöske, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Borszörcsök, Csót, Csögle, Homokbödöge, Kisberzseny, Kispirit, Kisszılıs, Külsıvat, Lovászpatona, Magyargencs, Mihályháza, Nagypirit, Nemesgörzsöny, Németbánya, Pápasalamon, Pusztamiske, Somlójenı, Somlóvecse, Vid Mivel pályázati rendszereink és operatív programjaink kidolgozása során kivétel nélkül megkülönböztetett és más településekkel és más településekkel szemben elınyt élvezı besorolást kapnak a jogszabály szerint hátrányos helyzetőnek minısített településeink, néhány dolgot fontosnak tartunk megjegyezni: Mivel ezen hátrányos helyzető település besorolás évek óta kedvezményeket, támogatási intenzitásban történı jelentıs különbséget, alapvetı pályázati lehetıséget és számtalan plusz forrást eredményez, az adatok hitelességének és aktualitásának ellenırzése nélküli egyszerő őrlapkitöltés alapján történik, nyilvánvalóan adódik a lehetıség, hogy ezen célok elérése érdekében az adatszolgáltatás részrehajló, szubjektív és jogosulatlan elıny megszerzésére irányuló ferdítéseket tartalmaz. Az esetleges nem szándékos hibák kiküszöbölésére, feltárására, sincs lehetıség, hiszen ezen adatszolgáltatás mellé megfelelı kontroll kidolgozására nem került sor. Ugyanakkor a két éves elmaradásban használt alapadatok egyáltalán nem tükrözhetik a pályázatok végrehajtásakor fennálló térségi összetételt. Jelen gazdasági és társadalmi hatások, melyek az önkormányzatokat és kistelepülésen élı családokat kiemelten hátrányosan érintik, egy éven belül is rendkívül nehéz helyzetbe hoznak egy-egy települést. Bizonyos fejlesztési lehetıségek csupán hátrányos helyzető településeken történı megvalósíthatósága nem szolgálhatja egy térség felemelkedésének céljait, hiszen egy

13 13 mikrorégión belül az egyéb hatások együttes ismerete alapján lehet eldönteni, hogy az adott fejlesztés melyik településen szolgálja leginkább a mikrorégió, illetve a térség fejlıdését, ezáltal a tıle akár 5 km-re fekvı hátrányos helyzető településen élık legjobb munkahelyhez jutását, tehát csak a helyi viszonyok pontos ismerete alapján lehet eldönteni, hogy egy adott támogatási igény helyszínéül megjelölt település okán érdemes-e támogatni a projektet. Fentiek alapján tehát aggályos az a megközelítés, hogy bizonyos pályázatokat csak hátrányos helyzető településeken lehessen megvalósítani, illetve csak az ezen településeken megvalósuló fejlesztések szolgálják lakóik érdekeit. III.4. A térség helyzete a vállalkozások szempontjából A térség helyzete a vállalkozások szempontjából nagyon sokrétő. Tervezési szempontból a céljaink szerint mindenképpen kiemelést érdemelnek a mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, gazdálkodók. Ebbıl szinte minden mikrorégióban találhatunk néhány nagyobbat, illetve minden településen változó összetételben vállalkozókat, ıstermelıket. A nagyobb mezıgazdasági vállalkozások ma már nemcsak a helyi, országos gazdasági és egyéb változásoknak vannak kitéve, hanem az uniós elvárások, szabályok és elıre nem látható változások hatásait is megfelelıen kezelniük kell. Nem szerencsés, hogy elıre nem látják a várható piaci történéseket, néhány esetben a kommunikált piaci várakozásokkal ellentétes folyamat következik be. A gazdálkodók és ıstermelık esetében jellemzı problémaként jelentkezik az összefogás hiánya és termékeiknek a piacra jutási nehézsége. A szolgáltatói szektor térségünkben alapvetıen az önkormányzati fenntartású intézményekre és a turisztikai jellegő szolgáltatásokra fokuszálható. Az önkormányzati feladatok ellátását végzı szolgáltatók jellemzıen a finanszírozás csökkenésébıl adódó nehézségeket próbálja folyamatosan orvosolni. A megfogalmazott és végrehajtás alatt lévı koncentrálási irányelvek még nehezebb helyzetbe hozzák ezen szolgáltatásoknak helyet adó településeket, hiszen ezen rosszul átgondolt, nem vidéki központokba, hanem városokba koncentráló folyamatok tovább lehetetlenítik el településeink helyzetét. A turisztikai területen tevékenykedı szolgáltatások alapvetıen jó helyzetben vannak, csupán a szervezettség, egységes infrastrukturális háttér hiányzik az eredményességhez. Térségünk kis- és középvállalkozóira általánosságban jellemzı, hogy a magas közterhek nem állnak arányban a városokhoz képest jellemzıen alacsonyabb piaci lehetıségekkel.

14 14 ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK SZÁMA 2005 Mezıgazdaság, vad-, erdı,- hal-gazdálkodás Ipar Ebbıl feldolgozó ipar Építıipar Kereskedelem, javítás Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Pénzügy, közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Közigazgatás, védelem, kötelezı társadalombizt. Oktatás Egészségügyi, szoc. Ellátás Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás ORSZÁG ÖSSZESEN Közép-Dunántúl Veszprém SMB LEADER III.5. A térség jelentısebb non-profit szervezeteinek jellemzése Térségünkben minden nonprofit szervezet jelentıs és kiemelkedı tevékenységet folytat. Alapvetı jellemzıjük, hogy közösség összetartó, -építı, érdekérvényesítı és 1-1 speciális feladatot felölelı tevékenységet folytatnak. Többségük kistelepüléseinken élık részére nyújt szervezett szabadidı- és sporttevékenységet, illetve közbiztonsági feladatot látnak el. Az önkormányzati anyagi lehetıségek csökkenése miatt az utóbbi években jellemzıen szerényebb lehetıségek között kell tevékenységüket folytatni, hiszen mőködésükhöz szükséges költségeket általában az önkormányzatok támogatás formájában fedezték. A helyi rendezvények szervezésében viszont jelentıs szerepet vállalnak. Tevékenységük és programjaik mindenképpen meghatározó elemei térségünk településeinek. Több civil szervezet kiemelt tevékenysége közé tartozik a környezetünk védelme, hosszú távú megóvása. Ezen szervezeteknél az esélyegyenlıség nem kiemelt statisztikai bekezdés, hanem természetes módon elfogadott helyzet. Több civil szervezet kifejezetten a hátrányos helyzetben lévı családok, fogyatékosok, kisebbségek támogatására alakult. Német ajkú településeinken kivétel nélkül megtalálhatók a helyi kisebbségi hagyományokat ırzı és ápoló aktív nonprofit szervezetek. Mivel ezen szervezeteket helyi érdekeket felvállaló és azokat önzetlenül képviselı lakosok alkotják, jellemzıen felvállalják a nehéz sorsú családok, kisebbségek, fogyatékkal élık felkarolását is. III.6. A térség foglalkoztatottsági helyzete Térségünk foglalkoztatottsági helyzete a statisztikai adatok alapján is eléggé kiábrándító és a további elvándorlást kifejezetten ösztönzı mutató. Ennél sajnos még rosszabb a helyzet, hiszen ezen mutatók a tényleges valóságot tükrözik. A statisztikai mutatókat javítani szolgáló közmunka programok, statisztika számítási irányelvek nem jelentenek megoldást

15 15 településeink munkahelyeinek a hiányára, csupán papíron lehet velük bizonyos eredményeket évrıl-évre felmutatni. Az, hogy egy adott településen néhány hónapra nem segélyt, hanem ároktisztításért, segélyhez hasonló összegő bért nyújt az önkormányzat, nem oldotta meg a helyi foglalkoztatottság problémáját. Térségünkben nem érezhetı, hogy a meghirdetett munkahelyteremtı támogatások valóban megfelelı helyre kerültek és tartós munkahelyeket teremtettek volna. A gazdasági recesszió hatásai ugyanakkor nagyobb vállalatainknál (pl. Pápai Hús Rt.) komoly negatív hatást válthatnak ki településeinken a munkahelyek megszőnésével. Az ilyen munkahelyek megszőnését követıen a szinte kilátástalan helyzetbe került családok nem találnak más kiutat, mint a térségbıl történı elköltözést. A mezıgazdasági foglalkoztatottság óriási csökkenése komoly problémát okoz településeink számára. Akadnak olyan falvak, ahol szinte a teljes termıterületet egy termelı, alkalmazott nélkül, multinacionális felvásárlókkal kötött szerzıdés alapján bérbe mőveli. Ezáltal a településen élıket szinte teljesen kizárja a mezıgazdasági jellegő megélhetési formákból. A folyamatot egy oldalról jól bemutatja a jellemzıbb állatállományok számának az alakulása. 100 ha mezıgazdasági területre jutó állatállomány szarvasmarha sertés ,9 szarvasmarha ,6 szarvasmarha , sertés ,1 sertés ,4 III.7. A térség demográfiai helyzete A térség demográfiai helyzetét az alábbiak szerint tudjuk jellemezni: Általánosságban jellemzı a települések elöregedése, a megélhetési problémák és munkahelyek hiánya miatti elvándorlás, mely a napjainkban bekövetkezı kisiskolák mesterséges megszüntetésével várhatóan tovább fog romlani. Ezen folyamat következménye, hogy a megüresedı ingatlanok egyre rosszabb állapotba kerülnek, elértéktelenednek. Ezen

16 16 ingatlanok átlag fölötti értéken történı megvásárlása csupán a sokgyerekes, egyébként is szociális nehézségekkel küszködı, jellemzıen roma kisebbséghez tartozó családok által történik, melynek hátterében valószínősíthetıen a szociálpolitikai támogatás 90%-os aránya feltételezhetı. Ezen folyamattal viszont a kistelepülések helyzete tovább romlik, hiszen ezen családok késıbbi megélhetéséhez újabb támogatási forrásokat kell találni. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a településeink demográfiai helyzetének alakulását nagyban befolyásolják a bankok gazdaságpolitikai szempontjai. A lehetıségekkel rendelkezı, minimum középfokú végzettséget szerzı fiatalok jellemzıen városokban és ma már elmondható, hogy külföldön keresnek megélhetést maguknak. Felmérésünk szerint egy 100 fı huszonöt év alatti rendelkezı településrıl átlagban már fiatal dolgozik külföldön és ez a folyamat várhatóan tovább fog erısödni. Tehát összességében elmondható, hogy az elöregedési folyamat megállítására kidolgozott programok nélkülözhetetlenek egy jó vidékfejlesztési programból. Lakosság és terület nagysága LEADER térségünkben a két kistérségbıl Ajkai kistérség lakos Pápai kistérség lakos Ajkai kistérség ha Pápai kistérség ha Népesség összetétele életkor alapján LEADER térségünkben éves 3-5 éves 6-14 éves éves 59 éves felett

17 17 III.8. A térség infrastrukturális adottságai Leader térségünk vonatkozásában lényeges különbség tapasztalható az Ajkai és Pápai kistérségek települései között. Míg a Pápai kistérség településein az elmúlt két évtizedben jelentıs és szinte teljesen lefedı infrastrukturális fejlesztések történtek, addig Ajka kistérség vonatkozásában csupán a városhoz közvetlenül tartozó településeken történtek jelentısebb fejlesztések. Ugyanakkor megállapítható, hogy a vidéki kistelepüléseink hálózat függıvé tétele a világ energia helyzetét látva és ezen belül Magyarország átlag feletti gázfüggıségét ismerve nem biztos, hogy szerencsésnek bizonyulnak. Térségünk településein teljes mértékben hiányoztak az önellátó település szemléletet tartalmazó fejlesztések. Más országok gyakorlatával ellentétben ezen fejlesztések során nem törekedtek a hosszú távú, átgondolt fenntarthatóság biztosítására. Ebbıl adódóan néhány éven belül településeinken élı családok a vezetékes energia függıségük miatt lényegesen nehezebb helyzetbe kerülhetnek, mint szomszédos uniós tagállamaink hasonló településein élı családok. Az egyre magasabb villamos energiai árak is további megoldások kidolgozását tennék szükségessé, hiszen az alacsony átlagjövedelem miatt településeinken élı családok láthatóan nem lesznek képesek ezt a jövıben finanszírozni. A vállalkozások és szolgáltatások megfelelı minıségben történı tevékenységét alapvetıen meghatározza a mai kor igényeinek megfelelı szélessávú Internet kapcsolat megléte. Néhány települést kivéve jellemzı, hogy a megfelelı szélessáv biztosítására alkalmas kábelhálózat csupán a település fıutcáján vagy még azon sem érhetı el. Ennek ellensúlyozására megfelelı technológiák (vezeték nélküli, mikrohullámú Internet szolgáltatás) léteznek, melyek mielıbbi elıtérbe helyezése elengedhetetlenül szükséges térségünkben. Településeinken az önkormányzati utak állapota egyre rosszabb, helyenként eredeti funkcióra nem alkalmas. A csökkenı finanszírozásuk miatt viszont az önkormányzatoknak egyáltalán nincs lehetısége felújításukra, de már szinten tartásukra sem. Néhány mikrorégióban, mint például Marcal menti településeken, az állami utak állapota is folyamatosan rossz, elfogadhatatlan. III.9. Helyzetelemzés (Swot) GAZDASÁGI Megfelelı mérető, fekvéső és minıségő mezıgazdasági termıterületek, Hungarikum elıállítására alkalmas történelmi borvidék található a TERMÉSZETI /ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ERİSSÉGEK Több tájvédelmi körzet található a közösség területén, Földrajzi szempontból nagy változatosságok (síkságtól a folyó völgyeken keresztül a HUMÁN Mezıgazdaságban járatos és azt jól ismerı lakosság él a településeken, A lakosság jelentıs része rendelkezik megfelelı mérető földterülettel a kisebb gazdaságok

18 18 GAZDASÁGI területen, Hatalmas lehetıségeket kínáló erdıterületekkel rendelkezik a térség. Megfelelı infrastruktúra hiánya, Túl nagy birtokszerkezetek, Megfelelı tıke hiánya. Termékek helyi feldolgozásának támogatása, Növekvı igény a biztonságos, egészséges, a térségünk jellemzıit magában hordozó helyi termékek és szolgáltatások iránt, A helyben termelıdı megújuló energiaforrások kihasználása révén több pénz marad a térségben. A mezıgazdaság térvesztése, amit nem ellensúlyoznak gazdasági és egyéb tevékenységek Egyre több bérelt (500 ha feletti) birtokszerkezeten folyik termelés, bértermelés, mely a helyi lakosságnak egyáltalán nem biztosít megélhetési, kiugrási lehetıséget. TERMÉSZETI /ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG Bakony dombjáig) találhatók, ezáltal kiváló turisztikai adottságokkal rendelkezik az egész terület. Rengeteg épített örökség található a térségben. GYENGESÉGEK Megfelelı és egységes védelem és koncepció hiánya az épített örökségek, illetve a természeti értékek vonatkozásában, Szervezett programok, szervezı irodák hiánya a turizmus területén, Marketing és tájékoztatás hiánya. LEHETİSÉGEK A természeti és kulturális értékek felértékelıdésének kihasználása, ezáltal a turizmus bevételeinek növekedése Az épített örökség elıtérbe helyezése által térségünk vonzóbbá tétele, A nagyon sajátos környezeti adottságok és vonzóerı kihasználása programok és rendezvények szervezése által. FENYEGETÉSEK, KOCKÁZATOK A településkép rossz állapota, folyamatosan romló vagyonbiztonság. HUMÁN beindításához, Közösségi összefogásokra hajlamos, kezdeményezı közösségek. Szakképzettség hiánya, Mezıgazdasági irányultság, érdeklıdés jelenlétének hiánya, Helyi termelık és kereskedık szövetkezésének hiánya. Megfelelı helyi tapasztalat és hajlandóság a közösségi fejlesztési programok készítésére és megvalósítására, melyet nagyon hatékonyan ki lehetne használni Településeink lakossága fogékony a partnerségre és a helyi erıforrásokra, megoldásokra épülı fejlesztésekre Megfelelı mozgósítható munkaerı található településeinken Továbbra is erısödı a szegregáció, jellemzı a települések elöregedése.

19 19 III.10. Gazdaságfejlesztési koncepció, szolgáltatásfejlesztés, életminıség javítás Helyi gazdálkodók és gazdálkodó szervezetek támogatásával próbáljuk meg ösztönözni İket arra, hogy egyedi, térségünkre jellemzı és a minıség szempontjait elıtérbe helyezı termékeket állítsanak elı, azokat összefogva próbálják meg értékesíteni, új piacokon bevezetni. Térségünk egyik erısségének számító környezeti, természeti és meglévı jelentıs kulturális, épített örökségeink kihasználásával egy új turisztikai koncepciót kívánunk létrehozni, helyi hálózatot kialakítva, annak szervezıi apparátusát létrehozva szeretnénk megteremteni a valósan kiajánlható lehetıségeinket. Annak érdekében, hogy ezek valóban színvonalasan megvalósulhassanak, növelnünk kell településeinken az alapszolgáltatások színvonalát. Meg kell ıriznünk és fejleszteni szükséges falvaink arculatát. Nagyon fontos, hogy a fejlesztések által megjelenı új munkahely lehetıségekre megfelelıen képzett emberek álljanak rendelkezésre. Ezért minden kapcsolódó és szükséges tudás elsajátításához a specifikus képzéseket támogatni kívánjuk. A várható energiaár növekedések miatt elınyös tendenciának számítana, ha térségünkben az egyébként rendelkezésre álló biomassza alapanyag (nagy erdıterületek, mezıgazdasági vagy állattartó üzemek) kiaknázásával csökkentenénk a térségünkbıl kiáramló szolgáltatási díjak arányát, illetve az itt élık lakásfenntartási, önkormányzatok intézménymőködtetési, továbbá a vállalkozások ezirányú költségeit. Ezáltal azt is elérhetnénk, hogy új vállalkozások települjenek térségünkbe. Ezáltal környezetünkre is jelentıs pozitív hatást gyakorolnánk. Minden intézkedésünknél kiemelt és meghatározó szerepet kapna a környezetvédelmi, esélyegyenlıségi és a kisebbségek integrációját elısegítı fejlesztési elképzelések, ezért ezt nem külön intézkedésként kívánjuk meghatározni, hanem minden egyes projekt ötletnek és fejlesztésnek tartalmaznia kell. A fenti célok megvalósításával kihasználnánk térségünk ismert erıforrásait, elısegítenénk helyi munkahelyek létesítését. A fejlesztések által több meglévı és ismert hiányosságunk kezelése valósulna meg, mint például: - Piacok megjelenése és a szövetkezések (pl. feldolgozó üzem létesítése) által nyújtott lehetıségek következtében új gazdálkodók jelenhetnének meg, akik a tulajdonukban lévı földterületet bérbe adás helyett inkább megmővelnék, ezáltal a túl nagy birtokszerkezetek csökkennének. - Hangsúlyt kapnának az épített örökségek, illetve a természeti értékeink az egységes koncepció által. - A turizmus területét szervezı hálózat és iroda, illetve ennek mőködése további fejlesztési elképzeléseket, munkahelyteremtı projekteket generálhat. - A felmerülı, igény szerinti szakterültekre képeznénk a szükséges munkaerıt, ezáltal célspecifikus eredményt érhetnénk el a munkanélküliség csökkentésében.

20 20 A Leader+ programunkban megvalósított, illetve részben megvalósítás alatt lévı turisztikai park és utaztató hálózat helyszíneit tovább bıvítenénk a felbıvült térségünk területére. Fejlesztési stratégiánk kidolgozása során felhasználjuk a Közép-Dunántúli, a Veszprém megyei, az ajkai és pápai kistérség meglévı fejlesztési, stratégiai terveit, koncepcióit és a Somló-Marcalmente Leader+ Akciócsoport fejlesztési tervét. III.11. Fenntarthatóság A fentiekben bemutatott helyzetelemzés, erısségek-hiányosságok bemutatásán kívül arra törekszünk a stratégia kidolgozása során, hogy a tervezési idıszakban rendelkezésre álló erıforrásokkal egy olyan jelentıs és elıremutató fejlesztés valósuljon meg térségünkben, amely az ezt követı idıszakban önmőködıvé, nyereséget termelıvé teszi térségünket. Ennek érdekében a turisztikai jellegő fejlesztéseknek el kell érni azt a szintet, hogy egy új és visszajáró vendégkörrel stabilizálják a további fenntartható mőködést. A hozzá kapcsolódó vállalkozások és szolgáltatások megtalálják a helyüket a rendszerben és a megteremtett munkahelyeket hosszú távon biztosítani tudják. A gazdaságfejlesztés területén a meglévı gazdálkodó szervezetek hosszú távon tudjanak tervezni az Európai Unió, illetve a hazai piacokon. A megtámogatott ıstermelık és családi gazdálkodók, mikrovállalkozások elsısorban az erısségeink szerinti agráriumban találják meg a helyüket, biztosítsák ha kell szövetkezések útján az Európai Unió, a hazai és nem utolsó sorban a helyi piacon való értékesítés lehetıségét. Veszélyt jelenthet a nagy (bérelt) birtokrendszer, mely az itt megtermelt termékek nyereségét térségünkbıl kiviszi, illetve a várható külföldi, megfelelı tıkével rendelkezı tulajdonosi kör megjelenése. III.12. Esélyegyenlıség Térségünk településeinek 63%-án mőködik cigány kisebbségi önkormányzat, további 9,3%- on egyéb (fıként német) nemzetiségi kisebbségi önkormányzat. Az eddigi tapasztalatoktól eltérıen a fejlesztések során azt szeretnénk elérni, hogy nem külön jól hangzó, divatos képzésekkel és forrásokat felemésztı, de eredményt nem produkáló fejlesztésekkel próbáljuk az esélyegyenlıségi kérdéseket rendezni. Célunk határozottan az, hogy ezen kisebbségek valós integrációját segítsük elı az által, hogy minden egyes projektben, amelyben megadatik a lehetıség, igen is kerüljenek beépítésre azok a megvalósítható elemek, melyek által a kisebbségi szereplık megtalálják helyüket. A nık speciális helyzete miatt nagy hangsúlyt fektetünk a térségünkben tapasztalható részmunkaidıs foglalkoztatás támogatására. A hátrányos helyzető csoportok és települések esetében elsısorban a turisztikai jellegő fejlesztések jelenthetnek kitörési pontot. Ugyanakkor az agrárágazatban tevékenykedık számának növekedésével részükre is megnyílnak olyan munkalehetıségek, melyek nem feltételeznek magasabb iskolai végzettséget, illetve teljes értékő munkaerıt. A tervezés idıszakában különös figyelmet fordítunk arra, hogy a munkában részt vegyenek és valós problémáikat feltárva hatékonyan segítsék stratégiánk elkészítését.

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Rendezvény jogcím Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása (21.298.744 Ft) "Ismerd meg múltadat, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

VALÓS ÉRTÉKRENDDEL, NYITOTTAN A LEHETŐSÉGEK ELŐTT

VALÓS ÉRTÉKRENDDEL, NYITOTTAN A LEHETŐSÉGEK ELŐTT VALÓS ÉRTÉKRENDDEL, NYITOTTAN A LEHETŐSÉGEK ELŐTT Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Átdolgozott, 2013. évi változat 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv

LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Völgy Vidék LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése Helyi termékek, helyi szolgáltatások

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Szennyvízcsatorna ellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatónkénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által közcsatornával ellátott települések

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24.

HVS felülvizsgálat. Döntés a projektötletekről. Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat Döntés a projektötletekről Szarvas, 2011. március 24. HVS felülvizsgálat I. szakasz Tervezői csoport megválasztása Stratégia általános felülvizsgálat (helyzetelemzés, eredmények áttekintése,

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések

BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések. Nagyvázsony Üzemvezetőség által üzemeltetett rendszerek és települések Ivóvízellátás (A táblázat a megye településeinek szolgáltatókénti bontásában rögzíti az egyes települések kapcsolatát) BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által vízellátással ellátott települések Nagyvázsony

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv. Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. Vállalkozásfejlesztés

LEADER Intézkedési Terv. Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében. Vállalkozásfejlesztés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a HAJT-A CSAPAT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: (kötelezı Vállalkozásfejlesztés

Részletesebben