SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 Iktatószám: /2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke mint megrendelı, a továbbiakban: Megrendelı másrészrıl a Somos Video Kft Budapest, Róna u képviseli: Somos Attila, ügyvezetı igazgató mint szállító, a továbbiakban: Szállító között az alábbi helyen és idıben a következı feltételek mellett: 1. Szerzıdés tárgya: 1.1. Megrendelı megrendeli, Szállító elvállalja Nógrád Megye Önkormányzata részére stúdió felszerelés és informatikai eszközök szállítását, a Megrendelı ajánlattételi felhívása, az általa elfogadott ajánlat és jelen szerzıdés 1. és 3. számú melléklete szerint Megrendelı ig vételi jogot (opciót) gyakorolhat a jelen szerzıdés 2. számú melléklete szerinti termékeknél, a Szállítóhoz intézett nyilatkozattal. Az opciós jog gyakorlása esetén Szállító elvállalja Nógrád Megye Önkormányzata részére informatikai eszközök szállítását, a Megrendelı ajánlattételi felhívása, az általa elfogadott ajánlat, valamint jelen szerzıdés 2. számú melléklete szerint. A vételi jog gyakorlása esetén Megrendelı nem köteles minden opciós terméket megvásárolni. 2. Teljesítés helye: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala (Salgótarján, Rákóczi út 36.) 3. Az 1. pontban meghatározott feladat teljesítési határideje: 3.1. Az 1.1. pontban meghatározott feladat teljesítési határideje: október 8. Megrendelı elıteljesítést elfogad Az 1.2. pontban meghatározott feladat teljesítési határideje: Az opciós jog gyakorlásának szándékáról szóló nyilatkozat igazolható kézhezvételétıl számított 3. hét utolsó munkanapja. Megrendelı elıteljesítést elfogad. 1

2 4. Szerzıdéses érték: Ft + 20% ÁFA Ft Összesen: Ft azaz: hétmillió-kétszázötvenezer-százötvenöt forint egyösszegő forint átalányár, amely tartalmazza az áru belföldiesítésének költségeit, teljesítési helyszínre történı szállítmányozását, illetve valamennyi, a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos járulékos költséget, amely a rendeltetésszerő használatra való átadás-átvétel biztosításához szükséges Az 1. melléklet szerinti áruk értéke: Ft + 20% ÁFA Ft Összesen: Ft 4.2. A 2. melléklet szerinti áruk értéke: Ft + 20% ÁFA Ft Összesen: Ft 4.3. A 3. melléklet szerinti áruk értéke: Ft + 20% ÁFA Ft Összesen: Ft 5. Fizetési feltételek: 5.1. Megrendelı elıleget nem biztosít. Az 1., 2. és 3. számú mellékletekben foglalt árukról külön-külön kell számlát benyújtani, melynek kiegyenlítése az igazolások [5.3.] megtörténte után 8 banki napon belül, átutalással történik, a Szállító CITIBANK számú számlájára. A 3. számú mellékletben szereplı árukat darabonként külön kell számlázni Szállító számláit öt példányban Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) nevére és címére állítja ki Az áruk leszállítása és átvétele átadás-átvételi jegyzıkönyvben kerül rögzítésre. A számla igazolásához kapcsolódó feltételek [5.6] teljesülését követıen, a 9. pontban Megrendelı részérıl megjelölt személyek egyike a benyújtott számlát igazolja. 2

3 5.4. Késedelmes fizetés esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult Szállító köteles a szállítás idıpontját 2 nappal korábban a Megrendelı felé írásban jelezni A szállítólevél, illetıleg a számla akkor kerül igazolásra, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek: a) Az elfogadott ajánlat szerinti termék I. osztályú minıségben, sérülésmentesen a teljesítési helyszínre [2. pont] leszállításra került. b) A Megrendelı a termékek mőködıképességérıl üzemi próba kapcsán meggyızıdött. c) A gépkönyvek, jótállási jegy (jótállási nyilatkozat), felhasználói dokumentáció átadásra kerültek. 6. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 6.1. A jelen szerzıdésben rögzített kritikus termékekre vonatkozó (1 db nagy kamera a hozzá tartozó szalaggal és akkumulátorral, komplett vágórendszer, kamera állvány, vezeték nélküli kézi és csíptetıs mikrofonok) késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbérfelelısséggel tartozik, melynek mértéke naponta a szerzıdés bruttó összértékének 1%-a A jelen szerzıdésben rögzített 6.1. ponton kívüli termékre vonatkozó (nem kritikus termékek) késedelmes teljesítés esetén Szállító kötbérfelelısséggel tartozik, melynek mértéke naponta a nem kritikus termékek bruttó összértékének 0,5 %-a Hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelı a hibás áru kijavítását vagy kicserélését igényli, a szerzıdésben meghatározott teljesítési határidıtıl a hiba kijavításáig vagy az áru kicseréléséig terjedı idı alatt a Megrendelıt a fentiekben meghatározott mértékő hibás teljesítési kötbér illeti meg Az elismert kötbér összege a számlából kerül érvényesítésre Megrendelı jogosult a szerzıdéstıl elállni, ha a Szállító neki felróható okból 30 napon túli késedelembe esik A szerzıdés teljesítésének meghiúsulása esetén (Szállító a teljesítést megtagadja, vagy érdekkörében felmerülı okból bekövetkezı lehetetlenülés) Szállító a felszólítást követı 10 napon belül a szerzıdés bruttó értéke 30 %-ának megfelelı meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 7. Szerzıi jog: Szállító kijelenti, hogy az általa szállított termékek, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Megrendelı általi igénybevétele nem sérti bármely harmadik személy szerzıi jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz főzıdı, forgalmazási vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvezı jogát. Szállító továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul vállalja, hogy ha bármely harmadik személy a Megrendelıvel 3

4 szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben a Megrendelı helyett helyt áll. 8. Szállító kötelezettségei: Szállító a szerzıdésben meghatározott eszközöket, termékeket kompletten, olyan mőködıképes tartozék összeállítással szállítja, mely a rendeltetésszerő használatot biztosítja. Az áruk fuvareszközrıl történı lerakása és a teljesítési helyen történı elhelyezése saját költségére és veszélyére a Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történı átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése a Szállítót terhelik. A termék elvesztésébıl vagy rongálódásából eredı kárveszély az átadás-átvételi jegyzıkönyv keltéig Szállítót terheli. 9. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Megrendelı részérıl: Goldperger András, tel.: 32/ Szıke Róbert, tel.: 32/ /304 Szállító részérıl: Toka Gábor, tel.: 70/ Orbán Zsolt, tel.: 30/ A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekrıl haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 10. Garancia: Szállító a jelen szerzıdés keretében leszállításra kerülı árukra 12 hónap garanciát vállal Szállító kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátását megfelelı magyarországi szervízhálózat keretében biztosítja. A Szállító köteles a meghibásodott eszközt a bejelentéstıl számított 24 órán belül javításra átvenni, illetve a javítást megkezdeni Szállító az eszközökhöz, azok rendeltetésszerő üzemeltetéséhez szükséges alkatrészeket, tartozékokat, részegységeket a garancia idı lejártától számított legalább 3 évig biztosítani köteles. 11. Záró rendelkezések: A szerzıdés magyar nyelven öt eredeti példányban készül, és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelı négy, Szállító egy eredeti példányt kap A szerzıdés csak a szerzıdı felek közös megegyezésével, írásban módosítható Minden, a jelen szerzıdés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél vagy fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a címzett által történı kézhezvételkor áll be A szerzıdésbıl eredı jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. Amennyiben a vitás kérdés nem rendezhetı, felek közös megegyezéssel próbálnak egyezségre jutni, ennek eredménytelensége esetén a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4

5 11.5. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2. és 3. számú melléklet. Salgótarján, szeptember 19. Budapest, szeptember 27. Megrendelı Becsó Zsolt.. Szállító Somos Attila Ellenjegyezte:. Nógrád megyei fıjegyzı dr. Barta László 5

6 A) TV stúdió kialakításához szállítandó eszközök (opciós tételek nélkül) 1. sz. melléklet A szállítandó eszköz megnevezése: mennyisége (db) nettó egységára ÁFA bruttó egységára bruttó teljes költsége Canon XL2 3CCD 1. Camcorder BP945 akkumulátor 2. (7,2V,6000 mah) Canon VL-10Li lámpa SONY DSR-250P 4. Camcorder SONY VCT-U14 5. kameratalp Beillen BL-BP95 6. akkumulátor (90 Wh, Li-on) Beillen BLB1703BP4-E 7. töltı és AC adapter (2 csatornás, szimultán) Matrox RT X2 vágókártya + Adobe Premiere 2.0 (NLE szoftver) Intel DP965LT Intel P4 3400/800 Dual 10. processzor Kingston 1 GB DDR2, MHz Pioner 111D DVD író Samsung 250 GB HDD, 13. SATAII, Asus EN7300GT silent Samsung 931BF, Microsoft Windows XP 16. Prof., ENG SP2, Asus PC ház, táp 450 W Logitech vezetékes optikai 18. egér Chicony magyar nyelvő 19. billentyőzet Panasonic TX21PZ1 55 cmes képátlójú TV HP nx-6310 laptop (1.6 GHz Celeron M420 processzor, 256 MB RAM, intel Graphics Media Acelerator, xga, 60 GB HDD, Linux, b/g WLAN) Toshiba A laptop (1.83 GHz Intel Core 2 Duo T5600, 1 Gb RAM, 160 GB HDD, DVD író, *800 Toshiba TrueBrite WXGA TFT, 4xUSB, XP Home HUN SP2, AC bit sztereo, b/g WLAN + külsı kártyaolvasó

7 23. SONY DVM-60PR SONY PDV-124N Fuji DVD-R (16x-) Fuji CD-R (56x) Fuji DVD+RW (RW+, 4x) Fuji CD-RW (8x) SONY CD Fomei FY7811 derítı lap Hálózati elosztó (6-os, 5mkábellel, kapcsolós) Sennheiser ew-112 (UHF szett, kézi mikrofon, 32. zsebadóval és kamerára szerelhetı vevıvel) Panasonic DMR-ES15 DVD felvevı SONY DCR-HC24E Mini 34. DV Sennheiser HD fejhallgató Sennheiser HD30-TV 36. fejhallgató Manfrotto MN0501,525PKIT (525 Pro 37. videostatív+501-es videofej bélelt táska) Manfrotto MNO503,525PKIT (525 Pro 38. videostatív+503-as videofej bélelt táska) Sony ICD-U70 digitális 39. diktafon Dicota BaseXX laptop táska Dicota Twister optikai egér Dicota USB lámpa Fémkoffer APC Back-UPS RS 500 VA SONY UWP-C1/67 UHF szett, csíptetıs mikrofon 45. zsebadóval és kamerára szerelhetı vevıvel 46. SV Kameratáska Kingston Data Travaller GB, USB 2 pendrive Összesen:

8 Az e mellékletben található áruk összege: ,-Ft + ÁFA ( ,-Ft), összesen: ,-Ft Salgótarján, szeptember 19. Budapest, szeptember 27. Megrendelı Becsó Zsolt.. Szállító Somos Attila Ellenjegyezte:. Nógrád megyei fıjegyzı dr. Barta László 8

9 a TV stúdió kialakításához szállítandó opciós tételek 2. sz. melléklet A szállítandó eszköz: mennyisége (db) nettó egységára ÁFA bruttó egységára bruttó teljes költsége Panasonic TX21PZ1 1. (55cm képátlójú, televízió) HP DeskJet F (nyomtató) Panasonic NV-HV51P 3. (6 fejes Hi-Fi stereo VHS magnó) Microsoft Office Basic HUN SP Összesen: Az e mellékletben található áruk összege: ,-Ft + ÁFA(25.103,-Ft), összesen: ,-Ft Salgótarján, szeptember 19. Budapest, szeptember 27. Megrendelı Becsó Zsolt.. Szállító Somos Attila Ellenjegyezte:. Nógrád megyei fıjegyzı dr. Barta László 9

10 B) Egyéb informatikai eszközök: 3. sz. melléklet 1. A szállítandó eszköz megnevezése: Acer 5513 VLMI (Intel Core 2 Duo T5500, 1024 MB DDR2 SDRAM, Intel Graphics Media Accelerator 950 osztott memória, Sound Blaster Pro kompatibilis AC 97, Gigabit Ethernet, g WIFI, 56 Kbps modem, 120 GB SATA 5400 RPM, DVD super Multi író, 15.4 WXGA TFT, 3xUSB 2.0, VGA, S-Video, 1xType II PC Card, 5 in 1 kártyaolvasó, Windows Home XP, Office 2003 Prof HUN) mennyisége (db) nettó egységára ÁFA bruttó egységára bruttó teljes költsége Összesen: Az e mellékletben található áruk összege: ,-Ft + ÁFA ( ,-Ft), összesen: ,-Ft Salgótarján, szeptember 19. Budapest, szeptember 27. Megrendelı Becsó Zsolt.. Szállító Somos Attila Ellenjegyezte:. Nógrád megyei fıjegyzı dr. Barta László 10

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-1-12, számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001)

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS

SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS ~t-o fls~-xoo- ~2oÁ3 SZÁLLÍTÁSI KERETM EGÁLLAPODÁS NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai U. 3. cégjegyzékszáma: 01-10-041633 adószáma:

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám:

VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: VISZONTELADÓI SZERZŐDÉS - VEVŐSZOLGÁLATTAL Szerződésszám: Amely létrejött egyrészről a Klíma Áruház Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság mint szállító, a továbbiakban Szállító székhely: 1131

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amelyet megkötött egyrészről a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (4110. Biharkeresztes, Alkotmány u. 35-37.) Adószám: 15372947-2-09 Bankszámlát vezető pénzintézet neve:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben