K I S B É R I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 KISBÉR K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM DECEMBER JANUÁR ÁRA: 80.- Ft Tartalomból... Karácsonyi üzenet Testületi ülés Új utak Európába Közmeghallgatás Sajtóközlemény Pártok jókívánságai Népszavazás Trianon Haza Káinok hazája Közlemények Még egyszer az elfelejtett iskoláról III. Karácsonyi Vásár Kisbéren Vöröskereszt 60 éves házassági évforduló Játék határok nélkül Kerékpárosok évadzáró focimeccse Teremlabdarúgó bajnokság "Adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt. életet. Pénzt, ruhát és kenyeret, Jó szándékot, jó akarást, Könnyet, mosolyt, simogatást, Imádságot, egészséget, Melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek. Szeretetet mindig adni, S érte semmit elfogadni." / Kalkuttai Teréz anya / A következő szám megjelenésének napja: január 27. F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: jan. 10. (hétfő) Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: jan. 26. (szerda) Kisbér: 9-12-ig Árvai József jegyző: jan. 10. (hétfő) Kisbér: 9-12-ig Alföldi Géza Népszámlálás volt Betlehemben,- így szól a Karácsony története. - 5 akkor született m e g egy roskadt istállóban az Úr egy Fia. Mária gyereke. Nem volt, ki szállást adjon nékik, Barmok lehelték rá a meleget. Nem volt pólyája, egyetlen takarója. Meséli a monda... Mert ott született! De Cegléden vagy Kecskeméten, a Hortobágyon született volna, az első Karácsony igaz történetéről így szólna ma a bibliai monda: Rozál épp az udvart seperte, János meg a jószágnak almozott. A kis Péterke az öreg kandúrral játszott. A puli...az meg hátul kalandozott. H a n á l u n k született volna Jöjjön csak, lelkem, segítek én... Támaszkodjon rám!... Óvatost lépjen!... Akkor ért a ház elé József. Jó tejszagot lehelt a méla csönd. Mária fáradtan alig vonszolta magát. csukja be a kaput! Úgy, úgy, lelkem!... Kend meg csak S a kerítésen át József beköszönt. De siessen, oszt maga is segéljen!... Rozál fogadta hangos szóval. - Mi szél sodorta erre kenteket? - Törvénybe mennénk. De beteg az asszony. s pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk fődéit a kocsmában, de szállást a bérlője nem adott, Hej, pedig az asszony utolsóban van már. De hiába! Nincs pénz, mert szegény vagyok! A Egy istálló is elég lenne, csak tető legyen már fejünk felett... Rozál seprűjét a falnak támasztotta Bodri a kiskapuig settenkedett. - Takarodsz vissza, beste lelke! Kerüljenek csak hetek bentébb! Talán egy ágy az csak akad majd még a háznál Szélesre tárta a kaput, Mária arca mint viasz: sápadt- - Ne ugass már,. Bodri!Hát nem látod, hogy vendég?! Eredj csak, Péterke, s szólj az apádnak! János is sebtében előkerült, kemény keze még a villát fogja. -Utasok... Nincsen szállásuk... S beteg az asszony... Behívtam őket!.. Már miért ne tetted volna?!... Az asszonynak vess tiszta ágyat Az ember meg a lócán elalhat. És valami enni is akad tán a háznál... Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak! A Bodri is odasündörgött. Péter a butykossal már is kocog. S ameddig az asszony megvetette az ágyat, János kolbászt s egy köcsög tejet hozott. Máriát már a fájdalom rázta A párnák között csöndesen feküdt. S míg az asszony terít, megnyugodva látta, hogy János a szobában éppen Hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét! befut. A kemencében lángolt már a tűz, Rozál az ágynál csendesen állt ott. És lelkükre a tiszta ágy párnaszaga, mint a békesség, szelíden leszállóit... Kint az égen holdfény ragyogott Házra, tájra ezüst hímport hintett. S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, ím, megszületett, a régen várt kisded. A szomszédságból akadt bölcső. Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában a kis teknő körül szépen köralakban. - Jaj, de szép fiú!... Nézd csak, apjuk! -ujjongott Rozál. míg óva mosta... És ígyenszületett meg az isteni Gyermek..: már hogyha nálunk született volna! fenti verssel köszöntöm kedves mindnyájukat és a képviselő-testület, valamint a magam nevében kívánok áldott karácsonyi ünnepeket, boldog, új esztendőt, nemzetünknek bőséget, békességet. Dr. Udvardi Erzsébet K a r á c s o n y i ü z e n e t "Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve." (Lk. 2, 11-12) A kétezer évvel ezelőtti üzenet ma is időszerű. Karácsony mindig örömet hirdet nekünk is. Mi a karácsony? A végtelen Isten - véges lett. A halhatatlan - halandó lett. A mindenható - tehetetlen gyermek lett. A láthatatlan Isten - látható lett. Az örök Isten - időbeli. A teremtő - teremtmény lett. Láthatóvá lett az Isten! Mióta ember él a földön alig volt mélyebb vágya, mint látni az Istent. Ez az ősi érzés táplálta a bálványimádás különböző formáit. A Nap, Hold csak teremtmények, mégis imádták őket, mert láthatóak. Az ember fából, kőből, aranyból szobrokat faragott, öntött magának és imádta, mert látható volt. Látni akarta az Istent. Ezért könyörgött Mózes is: Mutasd meg arcodat. Uram! Az első karácsonykor beteljesedett az emberiség ősi vágya: látható alakban megjelent közöttünk a láthatatlan isten. Akarjátok végre tudni, hogy milyen az Isten? Akarjátok látni a saját szemetekkel? Jöjjetek Betlehembe, hajoljatok be a barlangba és lássátok, érintsétek és fogjátok: Látni lehet az Istent! Hagyja, hogy testét pólyába takarják, és jászolba fektessék. Nem félelmetes, nem kell rettegve menekülni előle, mert gyermekké lett, és ki fél egy gyermektől? "Itt az Isten közel hozzánk, gyermekszemmel mosolyog ránk." A kisbéri katolikus plébánia lelkipásztorai és egyházközségi képviselőtestülete azt kívánjuk a Kisbéri Újság minden kedves olvasójának, hogy a betlehemi barlangistállóból sugárzó öröm és béke töltse be szívüket. Ártatlan gyermeki szívvel csodálkozzanak rá karácsony titkára és engedjék, hogy az Istengyermek vezesse, irányítsa szívüket, életüket az ünnepek alatt, és az újesztendőben is.

2 J a n u á r Boldogasszony hava F e b r u á r Böjtelő hava Március Böjtmás hava Április Szent György hava Május Pünkösd hava Június Szent István hava

3 2004. december január KISBÉRI ÚJSÁG 3 Testületi ülés b e s z á m o l ó n o v e m b e r 2 9. Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete tot tart fenn, nagy beruházásokat prómények (Védőnői Szolgálat, családse a PARTNER Mérnöki bál megvalósítani, azonban ha meggítő, szociális intézmények stb.) megtot Iroda Kft. által elkészített "Kisbér város belterületi vízrendezése tanulmányterv"-et lesz ugyanez a nagy odafigyelés a hivatal, ill. intézményvezetők részéről, közelítése céljából kívánja tulajdonba venni elfogadta, a pályá akkor "túl fogjuk élni." A testület kezdeményezi a kisbéri zatban megjelölt programot megvalósultnak tekinti. A testület hozzájárult a Batthyány Kázmér Remény van arra, hogy ismét várhatók ipari befektetők és az általuk befizetett adó javíthatja az önkormányzat hely 1725/1 hrsz-ú, 1605 m2 alapterületű saját használatú út megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba ke Szakkórház Rendelőintézet zetét. rülését. Az ingatlant Kisbér Város Ön gyógytornász óraszámának Tatabányára történő kihelyezéséhez, ideiglenes jelleggel, cserébe Kisbéren is A jövő nagy feladatának látom a kistérségi helyzet rendezését, amelynek Kisbér kell, hogy az élére álljon. A kormányzata az újonnan épülő kórház és rendelőintézet megközelítése céljából kívánja tulajdonba venni. bővül (3 napra) a gyógytornász szakellátás. A szerződésben kiköti, hogy az gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt szoros egyeztetést és társulást A testület kezdeményezi a kisbéri óraszám kihelyezés a kórház volumenkapacitását kell kialakítani. Eredménynek nem érintheti. A képviselők elfogadták a Komárom- Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal 2-522/2004. sz. törvényességi észrevételét a helyi építési szabályokról szóló 24/2000. (IX.22.) sz. önkormányzati rendeletre és megbízták a Polgármesteri Hivatalt, hogy a városrendezési tervet készítő TALENT-PLAN Kft. közreműködésével a helyi építési szabályzatban kifogásolt rendelkezések módosítását készítsék elő és terjesszék a képviselő-testület elé döntés céljából. Az önkormányzati képviselők mondható már az is, ha 2005-ben elhatározódik, hogy a kistérségben valós együttműködések és társulások működnek. A szándék látható a BÖSZön belül, de az is, hogy ez riasztó mindenki számára. Kérem a képviselő-testülettől, a bizottságoktól és a hivataltól, hogy próbáljuk a költségvetést tartani és az intézményvezetők ebben legyenek továbbra is partnerek. Módosították a Kisbéri Zene- és Művészeti Iskola alapító okirata 13. pontját, így az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 415 fő. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Írásbeli szándéknyilatkozatával engedélyezték szóló beszámolót tudomásul vették és felhívják az önkormányzati intézmények figyelmét a takarékos, előirány a Bánki Donát Szakképző Iskola csatlakozását a tatabányai - megszervezésre kerülő - "Térségi In zásokat és pénzügyi lehetőségeket egyaránt figyelembe vevő gazdálkodásra. Részletek a testületi ülés jegyzőkönyvéből: Dákai József képviselő hozzászólása: Ha megnézzük a III. n. éves költségvetés vizsgálatát, vagy 2005-re előretekintünk, meg kell vizsgálni, hogy jövőre milyen lehetőségeink vannak ben egyrészt jelentősen nőtt az intézményi bevételek aránya, alul lettek tervezve. Véleményem szerint ebben pozitív előrelépés várható. Kiemelten szeretnénk a nagyobb adózó vállalkozókat megkérdezni a várható iparűzési adóbevételről. A jövő évben véleményem szerint a személyi jövedelemadó kieséssel szemben iparűzési adóbevétel növekedésével számolhatunk, ami számításaink szerint olyan mértékű, hogy ezeket a hiányokat pótolni tudja. Megítélésem szerint az idei év nehéz volt, de a jövő évi lehetőségek sem roszszabbak, úgy gondolom Kisbér városa át fogja élni a évet - kis odafigyeléssel. Dr. Udvardi Erzsébet: polgármester: Vannak területek, ahol a fejlesztés nagyobb szerepet kap a lakosság elvárása miatt. Az intézményekkel és a hivatallal szinte heti egyeztetés történik. Polgármesterségem ideje alatt sem a hivatal, sem az intézmények nem kaptak plusz juttatást és továbbra is marad az ilyen nehéz helyzet. Változatlanul az a véleményem, hogy nem döntöttünk rosszul, amikor a középfokú intézményeket nem adtuk át a megyének részben azért, mert bizonyos kiegészítést kapunk, részben pedig azért, mert látható, hogy az átadott intézményeknél milyen összevonásokra, kényszerű lépésekre van szükség. Kisbér nagyon nagy intézményhálóza tegrált Szakképző Központhoz." A hántai FISARJA Szabadidő és Sportegyesületet ,- Ft összegű, az Óvodai Családi Klub részére ,- Ft összegű, a Cukorbetegek Klubját ,- Ft összegű támogatásban részesítették. A képviselő testület nem engedélyezi a CEY Szoft Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. mikrohullámú Internet Kisbér és környékén történő kiépítési terveit, viszont a kérelmükben szereplő Petőfi Sándor Általános Iskola épületén nem engedélyezték antennák elhelyezését. Felajánlották a CEY Szoft Bt. részére a jelenleg épülő Művelődési Központ vagy a Polgármesteri Hivatal épületét. A testület kezdeményezi a kisbéri 1023/2 hrsz-ú (Kisbér, Vásártér u. 7. sz.) irodaház megnevezésű ingatlan 2432/10000 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését és felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának (2432/10000 tulajdoni hányadának) Kisbér Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében. Az ingatlant Kisbér Város Önkormányzata a Kisbéren régóta működő Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ kisbéri kirendeltsége helyzetének stabilizálódása miatt kívánja tulajdonba venni, ezzel elősegítve, hogy a kirendeltség továbbra is a városban maradhasson Kisbér és környéke munkanélküli lakói ügyeinek intézése, elhelyezkedésük elősegítése érdekében. A testület kezdeményezi a kisbéri 1071 hrsz-ú, 9544 m2 alapterületű közterület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. Az ingatlant Kisbér Város Önkormányzata a közterület mentén található közintéz 064/1 hrsz-ú, 2 ha 4270 m2 alapterületű állami terület, a kisbéri 065/2 hrsz-ú, 2781 m2 alapterületű gyep, legelő, a kisbéri 065/4 hrsz-ú, 1 ha 1983 m2 alapterületű gyep, legelő, a kisbéri 065/6 hrsz-ú, 2648 m2 alapterületű út, a kisbéri 065/7 hrsz-ú, 1842 m2 alapterületű erdő, a kisbéri 065/8 hrsz-ú, 64 ha 4472 m2 alapterületű erdő, a kisbéri 065/1 hrsz-ú, 6400 m2 alapterületű lakóház, udvar, a kisbéri 065/3 hrsz-ú, 4567 m2 alapterületű lakóház udvar, a kisbéri 065/5 hrsz-ú, 1 ha 2400 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A helyrajzi számok Tölgyestelep - a volt katonai laktanya - területét jelölik. Az ingatlanokat Kisbér Város Önkormányzata egészségügyi, szociális tevékenység ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és rehabilitáció, drogprevenció céljára kívánja hasznosítani. A képviselők elfogadták az Önkormányzati Építő és Szolgáltató Kft. felszámolója által tett ajánlatot és benyújtják vásárlási szándékukat a Ritter utca 2652/9 hrsz-ú ingatlanon található alapra bruttó ,- Ft értékben és nem kívánják visszamondani a szociális bérlakás építési pályázaton elnyert összeget. A szociális bérlakásokat az önkormányzat tulajdonába kerülő Ritter Ferenc utcai telkeken kívánja felépíteni. A testület utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a Kishomok utca javítását, gréderezését 10 napon belül végezze el. Köszönettel elfogadta a S Z A K Ó D Útépítő Kft. Kisbér, Fáy A. utca útépítésére vonatkozó felajánlását. A SZAKÓD Útépítő Kft. referenciamunkaként végzi el a Fáy A. utca teljes átépítését. A képviselő testület a Kisbéri Újság árát januártól kezdődően 100,- Ft/db-ban állapítja meg. Malomsoki László Északdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (ÉGÁZ) tájékoztatja a lakosságot, hogy a gázelosztó hálózat üzemzavarainak elhárítására - a gázömlések és gázszivárgások megszüntetésére - Ügyeleti és készenléti diszpécser szolgálatot működtet. Közterületen, vagy épületben észlelt hibákat a 80/ vagy a 80/ telefonszámon tudathatják munkatársunkkal, így a lehető leggyorsabban megtörténhet a hibák elhárítása, veszélyhelyzetek megszüntetése. Közmeghallgatás december 6-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében Kisbér Város Képviselő testülete Közmeghallgatást tartott. Az első napirendi pont a Kisbért elkerülő 81-es főútvonal volt, melyről a tervező, a kivitelező vállalatok képviselői, valamint a szakhatóságok tájékoztatták a megjelenteket. Az országos tervek szerint gyorsforgalmi út lesz a főút, 2x2 sávval. A 13-as és a 81-es főútvonalak kereszteződésében körforgalom kerül kialakításra 5 db leágazással. A Batthyány patak mentén elindulva, Kisbért északról kerülné meg az út a Téglagyár bányaterületén áthaladva. Ászár és a Keményítőgyár között haladva több földutat és szántó területet és a Székesfehérvár - Komárom vasútvonalat (alulról) keresztezne az út, ami a nyeszkenyei bekötőútnál (Kerékteleki előtt) térne vissza a mai 81-es főútra. Az állami költségvetési megszorító intézkedések és a földtulajdonosokkal való egyeztetések miatt a tervek szerint az építkezések legkorábban 2007-ben kezdődhetnek el, nem májusában, mint az eddigi ígéretek szóltak. Ezután a jövő évi fejlesztésekről szólt Dr. Udvardi Erzsébet az építkezések éve lesz Kisbéren. Az új Művelődési Komplexum május-júniusra készül el. Ki fognak alakítani parkolókat a Butiksornál, a Lovarda előtt, az autóbusz végállomásnál. Ezeken a területeken és a Desseő Gyula utcában a 20 KV-os villanyvezetéket a földbe süllyesztik. Elindul a Kórház beruházás, a Lovarda (Battyhyány Műemlék együttes) komplex fejlesztése. A közmeghallgatás végén a polgármester asszony egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a SEWS újabb, 500 Millió forint beruházást hajt végre az ipari parkban. A másik befektetőről felhatalmazás hiányában nem adhatott információt. December 7-én Hántán tartottak közmeghallgatást az önkormányzati képviselők. A jelenlévők a hántai faluközpont terveiről hallhattak tájékoztatást, majd az ez évben megvalósított fejlesztésekről, a csatornahálózat kiépítéséről és az Óvoda felújításáról. A jövő évi tervekről Dákai József a részönkormányzat vezetője és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester beszélt. A polgármester asszony elmondta, hogy a Ravatalozót pályázaton nyert pénzből a Városigazgatóság munkatársai fel fogják újítani, ami a tervek szerint nyárra fog elkészülni. A Katasztrófa alapból nyert 5 Millió forint teljes egészét a hántai csapadékvíz elvezetésére fogják fordítani. A következő évben 1 fő - lehetőleg helyi lakos -, aki a Városigazgatóság alkalmazottja lesz, a hántai munkákat végzi el (fűnyírás, hólapátolás, stb.). Jövő évben fel fogják újítani a sportöltözőt és módosítják a helyi rendezési tervet. A megjelenteket tájékoztatta Dr. Udvardi Erzsébet, hogy a helyi intézmények változatlan módon fognak működni (Művelődési ház, Óvoda), valamint nem járult hozzá, hogy a Volán esetlegesen a hántai buszjáratokat érintve módosítsa a menetrendet. A közmeghallgatás végén - többek között - a helyiek kérték, hogy alakítsanak ki parkolókat a temető mellett, vágják ki a tó partján a veszélyes fákat, csatorna építés után a járdákat és a hidakat újítsák fel, valamint a könyvtár állagára figyeljenek. Malomsoki László

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG december január Ú J U T A K E U R Ó P Á B A! Két utcányi ember évek óta dédelgetett álma valósult meg az elmúlt hónapban. Igazi aszfaltot kaptunk karácsonyi ajándékként úttestünkre Csévéné Fáy A. utca a Fáy A. és Dobi I. utcákban. Szinte hihetetlen! Nincsenek többé kikerülhetetlen sártengerek, huppanók, kátyúk és lengéscsillapítót próbára tevő gödör óriások! Mindenki örül és elégedetten szemléli az eredményt, amely emeli ingatlanjaink értékét és Kisbér városi rangját. A kivitelezés példaértékű! Szinte 2 hét alatt profin, hozzáértően és magas színvonalon készült el a munka. Lám, így is lehet! Közös az öröm, de közös a felelősség is! Az úttestet iskolába igyekvő kerékpáros diákok, munkába járó gyalogosok is igénybe veszik. VIGYÁZZUNK RÁJUK! Ha mindnyájan betartjuk és betartatjuk a sebességet, akkor sokan és sokáig élvezzük az új luxust"! Köszönet érte mindenkinek, aki részt vett a megvalósításában! Takács Beáta Népszavazás december 5. Kórház privatizáció Kettős állampolgárság Szavazókör Részvétel % Igen % Nem % Igen % Nem % sz fő 40,53% 203 fő 59% 144 fő 41% 257 fő 74% 88fő 26% 2 320fő 37,64% 2l7fő 70% 92 fő 30% 181 fő 59% 128 fő 4l% 267fő 30,58% 207fő 78% 57 fő 22% 178 fő 68% 85fő 32% 4 235fő 28,90% 169 fő 73% 62 fő 27% 124fő 54%106fő 46% 5 264fő 30,69% 193 fő 74% 68 fő 26% 149 fő 57% 111fő 43% 6 Hanta 126fő 30,21% 77 fő 61% 49 fő 39% 52 fő 41% 74fő 59% Összesen: 1563 fő 1066 fő 472 fő 941 fő 592 fő Százalék: 33,09% 69,16% 30,84% 59% 41% Dobi I. utca Kedves Barátunk! Városunk kulturális életét évek óta súlyosan visszavetette egy Művelődési Ház hiánya. Főleg a fiatalok szenvedik meg, de nincs olyan korosztály, amely ne használná rendezvényeihez. Most végre megoldódni látszik a probléma és állami támogatással, önkormányzati önrész biztosításával megkezdődik március l-jén az építkezés. A tervezett 410 millió forint az épület átadását biztosítja, de szükségünk van egyéb berendezési tárgyakra, eszközökre. Ezért fordulunk bizalommal Önhöz, akinek élete kötődik, vagy kötődött Kisbérhez. Téglajegy kibocsátását határozta el városunk. Minden téglajegy értéke 1000 Ft és szigorú számviteli bizonylatként kezeljük. Minden példányt sorszámmal láttunk el, a tőpéldány és a sorsolási példány a tömbben marad. Mindazok között, akik megvásárolnak egy vagy bármennyi téglajegyet, sorsolást tartunk, és a nyertesek alkotják az avató díszelőadás közönségét. Kérjük, csatlakozzon nemes szándékunkhoz, és amennyiben Önnek vagy vállalkozásának anyagilag nem megterhelő vásároljon téglajegyet, támogatva ezzel Önkormányzatunkat e nemes cél elérésében. Kisbér, Köszönettel: Kisbér Város Önkormányzata nevében: Dr. Udvardi Erzsébet Polgármester S Z E N T E OPTIKA-HÍRLAP ÜZLET 2870 Kisbér, Batthyány tér 1. (34) Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Már az óvodában is tanítják a válogatást Elindul a Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., valamint az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja december 1-én tanároknak és óvodai pedagógusoknak szervezett oktatói nap keretében mutatta be a Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., és az ÖKO- Pannon Kht. azt az oktatási programot, amelynek célja, hogy a legfiatalabb generációk megismerhessék és elsajátíthassák a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát. A program érdekes, a gyerekek nyelvén íródott oktatási segédanyagokkal igyekszik környezettudatos magatartásra nevelni az óvodás, általános iskolás korosztályt. Az oktatási program az ÖKO- Pannon lakossági tájékoztatást és a fiatalok oktatását felölelő kommunikációs tevékenységeinek részeként kerül megvalósításra. A kht. szakértők bevonásával dolgozta ki óvodás és általános iskolás gyerekek tájékoztatására szolgáló oktatóprogramját, amelynek célja, hogy a felnövekvő generációk körében kialakulhasson és megerősödhessen a környezettudatos gondolkodás és életforma. Az oktatói napon résztvevő pedagógusok megismerkedhettek a helyi hulladékgazdálkodás sajátosságaival, a szelektív hulladékgyűjtés oktatásának legfontosabb elemeivel és az ÖKO- Pannon Kht. tevékenységével. Az előadások után lehetőség nyílt az eszmecserére a Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., és az ÖKO-Pannon szakembereivel, az oktatókat foglalkoztató szakmai kérdések megvitatására. A 2004/2005-ös tanévben két új elemmel is bővül az oktatási program: a tanári segédkönyv, a feladatgyűjtemény, a képregény, a mesekönyv és a kifestő füzet mellett elkészült az óvodásoknak szóló készségfejlesztő feladatlap és a csomagolóanyagok újrahasznosítását bemutató oktatófilm. A segédanyagok központi figurája Öko Palkó és Öko Panna, a két szorgos hangya, akik igyekeznek meggyőzni a gyerekeket a környezetvédelem és a helyes hulladékkezelés fontosságáról. "Hosszú távú célkitűzésünk a felnövekvő generációk környezettudatos magatartásra nevelése, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a pedagógusok tájékoztatását" - véli Gönci Beáta, az ÖKO-Pannon Kht. kommunikációs vezetője. A gyerekek nevelésén túl az ÖKO- Gyermek született, s szétszakadt a palást, amely elfödte a történelmet és mindent kétérte műnek mutatott benne: valóságnak a látszatot, s látszatnak a valóságot. A megszületett Gyermek Istenre mutat, Aki összegyűjti a szétszórtat, fölemeli a süllyedőt, életet ad az élettelennek. Bár az idő figyelmetlenül átrohan e születés pillanata fölött, mégis kitudódott, s azóta az egész világ fáradhatatlanul ünnepli. Ez a végtelenül csöndes születés viszonylagossá tett minden hangos diadalt, és barlangjának félhomálya túlélte a fényűző paloták ragyogását. Pannon Kht. a felnőtt lakosság tájékoztatását és tudatformálását is célul tűzte ki. A kommunikációs program rendszeres, gyakorlatban jól használható információkkal látja el a lakosokat. A kht.-hez csatlakozó városok lakói egy tájékoztató füzetet kapnak kézhez, amely segítségükre van a helyi gyűjtési és hulladékkezelési sajátosságokkal kapcsolatban. A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát egy látványos oktatóeszközökből álló road show igyekszik bemutatni a partnervárosok lakóinak. A Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., és az ÖKO-Pannon közös célja a lakossági tájékoztatással és az oktatóprogrammal, hogy egyre szélesebb rétegeket vonjanak be a szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe, és növekedjék a fejenkénti szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. Az ÖKO-Pannon Kht., a csomagolási hulladékok begyűjtésének és hasznosításának koordinálásával foglalkozó non-profit szervezet 2003-ban kapcsolódott be a kisbéri szelektív hulladékgyűjtésbe. A kht. koordináló szervezetként harmonizálja a rendszerbe bekapcsolt városok, a helyi kommunális szolgáltatók, valamint más gyűjtők és hulladékhasznosítók tevékenységeit, és koordinálja az anyagok áramlását a kibocsátástól a gyűjtésen át egészen a hasznosításig. Az ÖKO-Pannon Kht. ezen túlmenően a szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő városok felnőtt és gyermek lakosságának tájékoztatásával és oktatásával segíti a már kiépített szelektív hulladékgyűjtési rendszerek hatékony használatát annak érdekében, hogy a visszagyűjtött hasznosítható anyagok mennyisége növekedjék, a hulladéklerakók és így a környezet terhelése pedig jelentősen csökkenhessen. Bővebb információ az ÖKO-Pannon Kht.-ről: További információ: Gönci Beáta Piskóti Attila ÖKO-Pannon Kht. Premier Kommunikációs Iroda 1/ / Kisbér, december 2. Malomsoki László Krisztus megszületett, s kisgyermeki félénksége és törékenysége az elhagyottak bátorsága és ereje lett. S mivel valóban erős volt, szelídségének híre ment. S mivel valóban gazdag volt, halálosan kiüresítette magát, áldozattá lett. Oly naggyá lett, hogy barbárul átlyukasztott tenyerébe vehette az egész Teremtést. Mindaz, ami a világban igazán nagy és igazán kicsi, most ismét ott térdel jászola előtt, hogy - ki tudja hányadszor - magára leljen Isten gyermeki melegében. Kozma Imre apostoli protonotárius a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

5 2004. december január KISBÉRI ÚJSÁG 5 T r i a n o n június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolta Ferenc Ferdinándot (a trónörököst) és feleségét. Ez vezetett az július 28-án kezdődő első világháború kitöréséhez, majd Trianonhoz. Akik nemcsak területet, hanem élő emberek sorsát is nézik, azok tudják, hogy a határon kívülre rekedt magyarság körében szóba sem kerülhetett a felejtés, hiszen generációról generációra megélték és megélik naponta ma is a kisebbségi lét keserveit, sokan közülük számkivetetten élve saját szülőföldjükön. Föl kell tennünk a kérdett, mi történt június 4-én Párizs közelében a Versailles melletti Trianonkastélyban. Párizsból jelenti a Magyar Távirati Iroda: a magyar békeszerződést ma délután 4 óra 30 perckor aláírták". A magyar kormány és gróf Apponyi Albert (aki a delegáció vezetőjeként az aláírásra nem volt hajlandó, helyette a kormány megbízásából Benárd Ágoston és Drasche Lázár Alfréd látta el a diktátumot kézjegyével. Egyvalamit biztosan tudunk: nem volt becsületes tárgyalás, és így nem is születhetett tisztességes béke. Idézzük föl - a számokat. A Magyar Királyság területe Trianon előtt 325 ezer km2 volt, lakossága 21 millió. Több mint 10 millió találta magát egyik pillanatról a másikra idegen országban, úgy, hogy el sem hagyta a lakóhelyét. Közülük a legtöbb magyar - majdnem 2 millió - egyetlen tollvonással román állampolgár lett abban a Romániában, amely egymagában jóval nagyobb területet kapott Magyarországból ezer km2-t - mint az egész megmaradt ország (93 ezer km2). Arany- és ezüstbányáink szinte 100%-a odaveszett, túlnyomórészt elvesztek az erdőségek, az olaj, a földgáz, a vízi erő. Több mint 80%- ban elvesztettük vas- és széntermelésünket, szétdarabolták vasúti fővonalainkat, egyszóval megbénult az ország. Ráadásul a megmaradt ország határai teljesen védhetetlenné váltak egy ellenséges gyűrű közepén. A békeszerződés 232. cikkelye megfosztja vagyonuktól mindazokat, akik az elcsatolást követően nem hajlandók szerbbé, románná, szlovákká válni, ha ragaszkodnak magyarságukhoz. A 261. és az azt követő cikkelyek pedig megengedik az elszakított területek új urainak, hogy a hozzájuk került magyarokat elűzhessék saját otthonukból. És még mindig nincs vége. Közben ugyanis az ország megmaradt részében dühöngött a Tanácsköztársaságnak nevezett kommunista rémuralom, majd a román hadsereg földúlta Budapestet, kirabolt az ország nagy részét, és elhurcolta jó részét mindannak, ami a négyéves háború után még megmaradt. A trianoni szerződés pedig ráadásként jóvátételre kötelezte a csonka országot, melynek teljes kimerülését tetézte, hogy a megszállt területekről százezer-számra érkeztek a menekültek, akiket be kellet fogadni és el kellett tartani. Trianon után már a győztesek vezetői közül is föltették sokan. Nem volt tiszta a lelkiismeretük. Idézem De Monzie francia szenátort: Jóvátehetetlen az, amit elkövettünk. Magyarországot szigorúbban büntették, mint a fő ellenséget, szétvagdosták, földarabolták, tönkretették, kirekesztették a Népszövetségből..." A cseheknek adták például azt a területet, amely alatt a magyar bányák aknái húzódtak. Olyan városokat szakítottak el Magyarországtól, amelyekben az egész lakosság magyarul beszélt. Idézem magát Nitti olasz miniszterelnököt: "Magyarország szenvedte a legsúlyosabb területi és gazdasági veszteségeket. Ez a szerencsét K á i n o k h a z á j a! Előző cikkemben a cím után kérdőjel, majd felkiáltójel szerepek Sajnos csak a Kérdőjel tűnt el, megmaradt a cím, és egy nagy fekete felkiáltójel. Felkiáltójel, amely terjedelmében akár az égtől a földig ér december ötödike fekete betűs gyásznap. Unokáink könyvei a magyar történelem legszégyenteljesebb napjának fogják említeni. Ezen dátum előestéjén mindnyájan tudtuk, székelyesen mondva "az már szent", hogy a határon kívül létezik 3-5 millió magyar, a kérdés az volt, hogy határon belül létezik-e legalább 2 millió. Választás előtt szorongva dúdoltuk: "Nincs senki olyan szép. nincs senki olyan jó, Nincs senki olyan, mint az én anyám... Ha valaki bánt, ő sir és megölel, Istenem, csak ő ne hagyjon el." Magyarország elhagyta gyermekeit, december ötödikén este az anyaország megszűnt Anyaországnak lenni. A politikusok nagyon helyesen próbálják minimalizálni a sérelmeket, de tükröt kell tartani a magyar nép elé, hogy felfoghassa, mekkora bűnt követett el, hogy a továbbiakban ne lehessen félrevezetni. A nemmel szavazók és az otthon maradottak, beleértve az áttelepültek egy részét, len ország, mely megmentette a nyugati civilizációt és a kereszténységet, olyan kegyetlen bánásmódban részesült, amire nincs más magyarázat, mint azoknak a rablásvágya, akik őt körülveszik." De a miniszterelnök úrnak nem volt igaza, mert nem a szomszédaink a legfőbb felelősök, annak ellenére, hogy akkori rablásvágyuk tagadhatatlan. A döntéseket a háborúban győztes nagyhatalmak hozták, illetve az ő képviselőik, az úgynevezett Négyek Tanácsa, majd mellettük az úgynevezett Tizek Tanácsa. A Négyek Tanácsában pedig olyanok ültek, akik félrevezetettségből, vagy más okból gyűlölték Magyarországot, miközben legtöbbjük nem tudott rólunk szinte semmit. Ők hozták a felelős - azazhogy: mélységesen felelőtlen - döntéseket. A kisebbségbe került Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségeiket, mint tudjuk, az utódállamok nem tartották be. Érthető, hogy a két háború között minden magyar párt, kormány, szinte minden civil szervezet nemcsak jogosnak, de kötelességének is gondolta és érezte, hogy visszaszerezzük legalább a túlnyomóan magyarlakta területeket - lehetőleg békés úton. Ez lényegében meg is történt november 2-án a bécsi döntőbírósági döntéssel visszakaptuk a Felvidéknek a Csonka-Magyarországgal közvetlen határos, magyarlakta déli sávját, majd augusztus 30-án visszacsatolták Észak-Erdélyt és Székelyföldet is ben harc nélkül visszaszereztük Kárpátalját, majd 1941-ben vitatható körülmények között - a Délvidéket. A visszanyert területek fölötti öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen az elveszített világháborút követően már lényegében a fegyverszüneti szerződések előírták a trianoni határok helyreállítását, amelyet az február 10-én elfogadott Párizsi békeszerződés csak megerősített. Bencsik János testvérgyilkosságot követtek el. Nem büntetőjogilag, hanem súlyosabbat, 3-5 millió lelket tettek tönkre Tisztelt otthonmaradt és nemmel szavazó magyar állampolgár: amikor közel 5000 orvostól és közel 200 határon túlról származó gyógyszerésztől néha összetett kézzel kéred a segítséget, gondolj arra, hogy az ő testvéreik, akik a te testvéreid is, csak egy "X"-et kértek tőled, és azt is megtagadtad. Ne ijedj meg, fordulj feléjük bizalommal, ha tudnak segíteni, fognak, hiszen szülőföldjük beléjük táplálta az emberséget, a segítő szándékot, amit szívesen tesznek, még akkor is, ha ezután csak másfél millió ember társaságában érzik jól magukat. Csak ennyien értették meg. hogy a határon túliak egy kézfogáson kívül, csak egy magyar címeres útlevelet kértek, amit szívük felett szerettek volna viselni, és csak arra használták volna, hogy megvillogtassák akkor, ha még valaki merné "borzgor"- nak /hazátlannak/ nevezni őket. Összeszorított szájjal és összeszorított ököllel ők továbbra is megmaradnak magyarnak, s bár az összeszorított ököl a ' borzgor" szó hallatán nem lendül, a befele lenyelt könny, nem csillog a szemeken, ők azok, akik az erkölcs magaslatáról sajnálattal tekintenek az igazi hazátlanokra. Hazátlanokra, akik itt élnek Magyarországon, akik felépítik szép otthonaikat, körülbástyázzák jó magas kerítéssel, akik nem ismerik szomszédaikat, nem köszönnek egymásnak, üresen eltekintenek egymás mellett, akiket nem szólít meg az összetartozás hívó hangja, akiket csak egy teli gyomor elégít ki, és az s akkor esik jól, ha tudja, hogy a szomszédé üresen kong. A határon túliak a megtévedt tékozló gyermekeket ezután s tisztességgel fogadják, de elvárják tőlük, hogy az ünnepnapokat hagyják meg nekik. Ne dicsérjék álságosan Kalotaszegen vagy Korondon a népművészeti tárgyaikat, ne térjenek be Maros- H a z a Évtizedeken keresztül tűnődtem a haza gondolatáról, illetve annak jelentőségéről. Gyerekkoromban természetesen ez az otthon fogalmával nőtt össze, de annál jóval többet jelentett. A haza nekem magától értetődően a kettős kötődés sokunk részére felfoghatatlan érzelemvilágát takarja, szülőföldemmel együtt befogadó hazámét is. A haza az, ahol ezt a csodálatos nyelvet megtanultam, az a hely, ami minden mással való összehasonlítás alapjául szolgál, ahol az elemi szagok, izek, hangok, színek vannak, voltak számomra. Ahol Ady Endre, József Attila, Madách, Márai, Kossuth és Széchenyi születtek, ahol egy Alföld, egy Balaton és egy Szigetköz létezik,ésahol nem kérdezi meg tőlem senki, hogy hol tanultam meg magyarul. Hazám, ahol a jót, a rosszat, a szépet és a visszataszítót először láttam és tapasztaltam, ahol magam mögött hagytam a temetőt, a rokonaimat és talán az első szerelmemet is, és az a hely, amiben gyerekkori emlékezeteim szerint soha nem csalódtam. Ahol családom szeretettel, aggódva, törődve vett körül és tisztességre és segítőkészségre nevelt. Befogadó hazám viszont minden fenntartás nélkül befogadott és lehetőséget adott, hogy az idegenben is érvényesüljek anélkül, hogy valaki valaha megkérdezte volna, hogy miért jöttem ide. Itt tanultam meg mások véleményének és kifejezés-szabadságának tiszteletben tartását, a másság létezésének elfogadását és mindezek mellett alkalmam nyílt egy globális perspektíva kialakítására. Gyerekeim és unokáim is befogadó hazámban születtek. Felnőttkori álmaimat itt próbáltam valóra váltani,itt jöttem rá, hogy a korlátlan magamba vetett hit, Istenbe vetett hit nélkül mennyire meddő. Itt volt alkalmam a hosszú évek során emberekkel megismerkedni, akikkel szülőhazámban vagy soha nem lett volna alkalmam találkozni, vagy talán akikkel mindenáron kerültem volna a találkozást. Az utóbbi tizenöt év alatt viszont az idelátogatók szemszögéből nézve sikerült jobban és mélyrehatóbban megismernem befogadó hazámat, mint az azt megelőző három évtizedes itt tartózkodásom alatt. Összegezve, részemre a kettős haza jelentősége abból áll, hogy sokkal mélyrehatóbban tudom értékelni magammal hozott szellemi örökségemet a befogadó hazám nyújtotta lehetőségek tükrében, miközben az 'idegenben' tanultam meg szülőhazámat igazán szeretni. Szimonisz László Magyaróra magyar nótát tanulni, és főleg ne zavarják meg őket a Csíksomlyó-i búcsú idején. Megvédeni szeretnék őket, ugyanis a Hargita tetején lakik a székely Úristen, és villámcsapással sújtja a Káinokat. A másfél millió igaz magyart üdvözlik a kisebbségek sorába, mely kisebbségi sors önbizalmat, erőt és büszkeséget ad. Ne veszítsék el hitüket, ennyien elegen lesznek kovásznak arra, hogy velük, a határon túli többséggel együtt egy új Magyarországot építsenek évtizedek múlva, akkor, amikor a globalizációtól, a másságtól és a kábítószerektől megcsömörlő mai fiataloknak gyerekeik lesznek, és mint szülők félteni kezdik gyerekeiket azoktól a hibáktól, csapdáktól, amikben jelenleg még hisznek, és amikor a mai középkorúak felelős nagyszülőként meggyónják gyerekeiknek, unokáiknak, hogy decemberében mekkora bűnt követtek el. Csak akkor, és csakis akkor nyílik lehetőség újra, egy igazi, lelkekhatárait átívelő kézfogásra. Addig azitt élő emberek nagy részének lesütött szemmel illik járni a nagyvilágban. Dr. Ördög István főorvos

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet?

Hogyan éljük meg a hazaszeretetet? A Zalalövõi Általános Iskola tanulóinak mûsorával emlékezett a város az 1848-as eseményekre a Salla Mûvelõdési Központban 2013. március 14- én este. A gyermekek elõadását követõen ünnepi beszédet mondott

Részletesebben

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja

Hírek. Így ünnepelt a város október 23-án. Püspökladányi. Mindenszentek-halottak napja Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XVIII. évfolyam 16. szám 2007. november 6. Ingyenes Így ünnepelt a város október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51., valamint a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport 2012. június hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13 20 éves a Szent Antal Karitász

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

BÁBOLNAI. 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak a jubileumi ünnepségre Cikkünk a 20. oldalon

BÁBOLNAI. 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak a jubileumi ünnepségre Cikkünk a 20. oldalon XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS BÁBOLNAI Ballagás az általános iskolában Beszámolónk a 16-17. oldalon AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 29. szám 2011. szeptember 8.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 29. szám 2011. szeptember 8. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben