A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek"

Átírás

1 A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács október i barcelonai ülésén elfogadott ügyrendet. Elıszó: A július 28-án elfogadott Alapszabály rögzíti a tevékenységének alapelveit. Ezeknek az alapelveknek hosszabb idın át érvényben kell lenniük. A 6. (8) bekezdése értelmében a Ügyrendjének kidolgozása a Küldöttértekezlet hatáskörébe tartozik, a 7. (8) bekezdése érelmében a Végrehajtó Bizottság és a Bizottságok ügyrendjét a Végrehajtó Bizottság dolgozza ki. Az ügyrend feladata a rendeletek alkalmazási módjának meghatározása. Azzal a céllal, hogy: a jogszabályok egységes értelmezést nyerjenek, rendezze az eljárásbeli kérdéseket, meghatározza a szervezet számára a által szervezett rendezvényekre vonatkozó szabályokat. Tartalom: 1. A székhelye (Alapszabály 1 2.bekezdés) 2. A nyelvei (Alapszabály 2 4.bekezdés) 3. A tagság (Alapszabály 3 ) 4. A Küldöttértekezlet (Alapszabály 6 ) 5. A Végrehajtó Bizottság (Alapszabály 7 ) 6. Az elnök (Alapszabály 8 ) 7. A Fıtitkárság (Alapszabály 9 ) 8. Bizottságok (Alapszabály 10 ) 9. Munkacsoportok (Alapszabály 11 ) 10. Nemzeti Bizottságok (Alapszabály 12 ) 11. Szimpóziumok (Alapszabály 13 ) 12. Pénzügyek (Alapszabály 14 ) 13. Igazgatás (Alapszabály 15 ) 14. A tagság megszőnése (Alapszabály 16 ) 15. A megbízatások megszőnése (Alapszabály 17 ) 16. A munkavégzés gyakorlata: 16.1 Értekezletekre vonatkozó általános információk 16.2 Döntések, változások ellenırzése 16.3 Szavazás Függelék: 1. rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

2 2 3. A Szimpóziumok, Workshop-ok és Szakmai Konferenciák elıkészítésének és lebonyolításának szabályozása 1. A szervezet székhelye (Alapszabály 1. (2) bekezdés) A szervezet jelenlegi székhelye: 32, rue Bréguet, F Párizs 2. A nyelvei (Alapszabály 2. (4) bekezdés) 2.1 A tanácskozásokon használt nyelvek A jogalkotó képviselıtestületek különbözı értekezletein használandó nyelvet az elnök határozza meg. Errıl a meghívással egyidejőleg adnak tájékoztatást. Alapvetıen a résztvevıkön múlik, hogy felkészüljenek és megértsék a tanácskozást. 2.2 Jegyzıkönyv: A jegyzıkönyvet legalább a két hivatalos nyelvén kell felvenni. 2.3 A tagok listája Az országok a francia ABC szerinti sorrendben követik egymást. 3. A tagság (Alapszabály 3. ) A tagsági igényt a Titkárság juttatja el elbírálásra a Végrehajtó Bizottsághoz. A Végrehajtó Bizottság továbbítja a felvételi kérelmet a Küldöttértekezlethez, amely a felvételre vonatkozó végsı döntést meghozza. 4. Küldöttértekezlet (Alapszabály 6. ) 4.1 Általános tájékoztató a Küldöttértekezletek lebonyolításához A Küldöttértekezlet az aktuális témának megfelelıen lehet nyilvános és nem nyilvános A felelıs Nemzeti Bizottság határozza meg a három küldöttet, köztük az elsı küldöttet. A jelölés a konferencia kihirdetésével egyidejőleg történik Kívülállók részvétele a nyilvános üléseken: A három nemzeti küldött mellett további személyek is részt vehetnek a Küldöttértekezleten megfigyelıként, illetve vendégként.

3 4.1.4 Képviselet Az elsı számú nemzeti küldött helyettesíthetı a Küldöttértekezleten, amennyiben megjelenése akadályokba ütközik. A helyettes kijelölése az ülés kihirdetésekor történik. 4.2 A tárgyalás nyelve A Küldöttértekezletek a három hivatalos nyelvére fordítandók Végrehajtó Bizottság (Alapszabály 7. ) 5.1 Képviselet A Végrehajtó Bizottság tagjai távollétük esetén nem helyettesíthetık. 5.2 A Végrehajtó Bizottság megválasztása A Fıtitkár köteles az új választást a tervezett választás idıpontját legalább 9 hónappal megelızıen kihirdetni a tagok között A Nemzeti Bizottságok jogosultak legkésıbb 6 hónappal a választások elıtt javaslatot benyújtania Fıtitkárságra. A javaslatokat a választási bizottság összeülése elıtt 3 hónappal minden tag számára nyilvánossá kell tenni A Végrehajtó Tanács jogosult javaslatot tenni az elnök, az alelnökök, a fıtitkár valamint a fıpénztáros mandátumának meghosszabbítására. 5.3 Szakterületi vezetık Az alelnökök, mint szakterületi vezetık kötelesek tevékenységüket aktívan végezni és évente javaslatot benyújtani egy a saját, illetve más szakterületre vonatkozó feladat teljesítésére. A szakterületi vezetıknek a szimpóziumra vonatkozó témajavaslataikat a Küldöttértekezletet megelızıen 6 hónappal a 2 hivatalos nyelvén a Fıtitkár részére meg kell küldeniük Minden szakterületi vezetı évente írásos jelentést készít a tevékenységérıl. A beszámolót a Küldöttértekezletet megelızıen a 2 hivatalos nyelvére lefordítva a Fıtitkárságra kell benyújtaniuk A szimpóziumokat követıen a szakterületi vezetık kötelesek saját területük munkájára vonatkozóan a szükséges következtetést levonni. A Nemzeti Bizottságokat errıl megfelelıen tájékoztatni kell.

4 6. Az Elnök (Alapszabály 8. ) A 8. (2) bekezdése értelmében a -et érintı dokumentumokat és küldeményeket az elnök írja alá, amennyiben erre vonatkozólag más elıírás nincsen. 6.2 A Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet üléseit az elnök vezeti (7. (7) bekezdés), továbbá ı dönt a vendégek és szakértık ezen üléseken való részvételérıl is. 7. A Fıtitkárság (Alapszabály 9. ) 7.1 A Fıtitkárság székhelye: Lärcherstraße 8, A-4623 Gunskirchen, Wels 7.2 A szabályozásban már felsorolt feladatokon kívül a fıtitkár köteles elıkészíteni a Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet üléseit, illetve továbbítani az elnök javaslatait az ülések napirendjére vonatkozólag kiadni a Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet ülésein a jelenléti ívet megtenni a szükséges elıkészületeket a Végrehajtó Bizottsági választásokkal kapcsolatosan 7.3 Az Elnök felhatalmazhatja a Fıtitkárt a munkájához szükséges dokumentumok aláírására. 8. Bizottságok (Alapszabály 10. ) 8.1 Jelenleg az alábbi bizottságok mőködnek: Nemzetközi Versenybizottság Ifjúsági Tőzoltók Bizottsága Repülıterek Tőzvédelme Bizottság Tőzoltóságok Orvosi Szolgálatának Bizottsága Erdıtüzek Bizottság Veszélyes Anyagok Bizottság Történeti/ Múzeumi/ Dokumentációs Bizottság Európa Bizottság

5 5 8.2 A bizottságok elnöke évente beszámol a Küldöttértekezleten. Az egyes bizottságok beszámolóikat kötelesek a 3 hivatalos nyelvére lefordítva legkésıbb 3 hónappal a Küldöttértekezlet idıpontja elıtt benyújtani a Fıtitkárságra. 8.3 A nem vállalja át a bizottsági ülések költségeit. 9. Munkacsoportok (Alapszabály 11. ) 9.1 Jelenleg az alábbi munkacsoportok mőködnek: Tőzmegelızési Munkabizottság Nemzetközi Szaksajtó Munkabizottság 9.2 A munkacsoportok elnöke évente beszámol a Küldöttértekezleten. Az egyes munkacsoportok beszámolóikat kötelesek a 3 hivatalos nyelvére lefordítva legkésıbb 3 hónappal a Küldöttértekezlet idıpontja elıtt benyújtani a Fıtitkárságra. 9.3 A nem vállalja át a munkabizottsági ülések költségeit. 10. Nemzeti Bizottságok (Alapszabály 12. ) 10.1 Címváltozás A Nemzeti Bizottságok kötelesek elnökük és titkáruk bármiféle címváltozását jelenteni a Fıtitkárságának. Erre a célra a Fıtitkárság külön formanyomtatványt biztosít Címlista A Fıtitkárság címlistát vezet a tagok és tisztviselık címeirıl. A megújított címlistát évente kétszer minden tagnak el kell küldeni. 11. Szimpóziumok (Alapszabály 13. ) Lásd 3 sz. függelék 12. Pénzügyek (Alapszabály 14. ) 12.1 Kötelezı pénznem A által kötelezıen elıírt pénznem a Svájci Frank Pénzügyi tervezés A Fıpénztáros 4 évente a Végrehajtó Bizottság elé terjeszt egy költségvetési tervet.

6 Tagdíjak A tagok által fizetendı díjak, illetve büntetések mértékét a Fıpénztáros határozza meg. 13. Igazgatás (Alapszabály 15. ) 13.1 A Végrehajtó Bizottsági tagok költségtérítését évente a Küldöttértekezleten meghatározott költségvetési tervben határozzák meg A Fıtitkár, valamint a titkársági alkalmazottak költségtérítést és a bérek nagyságát évente a Küldöttértekezleten elfogadott költségvetési tervben határozzák meg Amennyiben a egy tisztségviselıje (Végrehajtó Bizottsági tag, bizottságok és munkacsoportok elnöke vagy hasonló beosztású alkalmazott) a elnökétıl valamely nemzetközi szervezet (pl.: ENSZ) vagy egyesület elıtti képviseletre megbízást kap, utazási költségét a fizeti. 14. A tagság megszőnése (Alapszabály 16. ) A tagságból való kizárásra vonatkozó beadványokat, illetve kilépési nyilatkozatokat a Fıtitkár továbbítja a Végrehajtó Bizottsághoz felülvizsgálatra, illetve tudomásulvételre. A kizárási indítványokat ezek után a Végrehajtó Bizottság terjeszti a Küldöttértekezlet elé a végsı döntés meghozatalára. 15. A tevékenység megszőnése (Alapszabály 17. ) 15.1 A 17. (3) bekezdése értelmében a tevékenység megszőnésérıl a Küldöttértekezlet határoz a Végrehajtó Bizottság indítványa alapján A 17. (4) bekezdése értelmében az adott bizottság, illetve munkacsoport a Végrehajtó Bizottságnak nyújt be indítványt a tevékenység megszőnésérıl. 16. Eljárásbeli kérdések 16.1 Általános információk az ülésekre vonatkozólag Nyilvános és nem nyilvános ülések A szervei, bizottságai, munkacsoportjai üléseket - témától függıen - nyilvános és nem nyilvános ülés keretében tarthatnak.

7 Kívülállók részvétele az üléseken A nyilvános tárgyalásokon a 3 nemzeti küldöttön túl további képviselık is részt vehetnek megfigyelıként, illetve vendégként Jelenléti ív Az ülés résztvevıi kötelesek teljes nevüket és a -nél betöltött funkciójukat a jelenléti ívre felvezetni A jegyzıkönyv jóváhagyása A szerveinek, bizottságainak, munkacsoportjainak üléseirıl készült jegyzıkönyveket általában a következı ülésen, bizonyos esetekben a rákövetkezı ülésen hagyják jóvá Javaslatok és határozatok elfogadása A szavazási eljárás jóváhagyása A szavazási eljárás elıtt az elnök (az ülés vezetıje) összegyőjti és osztályozza a javaslatokat, illetve határozatokat, melyeket hozzá benyújtottak, majd meghatározza ezek rendjét a szavazólapon. Kifogás esetén az elnök javaslata szavazatértékő Ügyrendi záradékok Ezek a záradékok a felmerülı problémákkal kapcsolatos eljárásról tájékoztatnak. Ezek a következık: az ülés lezárása, illetve elnapolása a napirend összeállítása végkövetkeztetés levonása a kérdés elnapolása határozott vagy határozatlan idıre a kérdés átadása a Végrehajtó Bizottságnak további információ megszerzése céljából a kérdés átadása valamely bizottsághoz vagy munkacsoporthoz további megvitatásra Ügyrendi indítvány beadásának esetén az éppen napirenden lévı kérdést egészen addig fel kell függeszteni, míg az elıbbiben döntés nem születik Szavazás Szavazati jog gyakorlása A rendes tagok szavazatának értékét az elsı küldött határozza meg. Helyettesítése esetén az Elnököt a mindenkori ülés elıtt írásban kell értesíteni A szavazás módja Általában a szavazás nem titkos. A beadványokat a rendes tagok szavazati többségével fogadják, vagy utasítják el. 2/3-os többséggel kérhetı a titkosított szavazás, illetve választás. 7

8 Tartózkodás A tartózkodást semleges szavazatnak tekintjük Szavazategyenlıség Szavazategyenlıség esetén a beadványt elutasítjuk Egyéb napirendi pontok Az egyéb napirendi pontok alatt található alapvetı kérdések szavazásra nem bocsáthatók Szavazatszámlálók Minden választáshoz és szavazáshoz legalább két szavazatszámláló megválasztása szükséges Határozat továbbítása levélben Különleges esetekben a Végrehajtó Bizottság tagjai és a rendes tagok levélben megkereshetık olyan témákban, melyek a Végrehajtó Bizottság vagy a Küldöttértekezlet hatáskörébe tartoznak. 1. A Ügyrendjének 1. sz. melléklete rendezvények 1. rendezvényeket idıben egymással össze kell hangolni. 2. Gyakoriság: Végrehajtó Bizottság kétszer-háromszor évente Küldöttértekezlet évente egyszer Szimpóziumok minden 2. évben Szimpózium ifjúsági tőzoltóknak minden 2. évben Workshopok minden 2. évben Speciális Konferenciák igény szerint Tőzoltóverseny minden 2. évben Ifjúsági Tőzoltóverseny minden 2. évben, illetve minden 4. évben a nemzetközi versennyel egyidejőleg 3. A pénzügyi hozzájárulása a rendezı Nemzeti Bizottságnak 3.1 Támogatások összege Végrehajtó Bizottság ülése Küldöttértekezlet Küldöttértekezlet szimpóziummal Küldöttértekezlet Ifjúsági Tőzoltóversennyel Szimpózium ifjúsági tőzoltóknak Ifjúsági Tőzoltóverseny (egyedüli rendezvényként) 0,- CHF ,- CHF ,- CHF ,- CHF 8.000,- CHF ,- CHF 3.2 Támogatások átutalása A támogatás összegét a rendezvényt megelızıen 1 évvel letétbe kell helyezni, majd a szükséges idıben a Nemzeti Bizottságnak kell igényelnie a kívánt összeget a Fıpénztárosától. 4. Az esemény megszervezéséért felelıs Nemzeti Bizottság összeállít egy listát a résztvevıkrıl, amit a Fıtitkár ellenıriz. 8

9 5. A regisztrált tagok kitőzıt kapnak, melyen feltüntetik a személy nevét, országának nemzeti lobogóját. Ez az alábbi beosztásban lévıkre érvényes: A Végrehajtó Bizottság tagjai, tolmácsok Teljes tagok Pártoló tagok Vendégek A szükséges kellékeket a Fıtitkár bocsátja a rendezı Nemzeti Bizottság rendelkezésére 9 A Ügyrendjének 2. sz. melléklete Pénzügyek 1. rendezvények szervezési költségei A rendezvények valamennyi költsége a szervezı nemzeti bizottságot terheli. 2. Tagdíjak Az Állandó Tanács (továbbiakban Küldöttértekezlet) szeptember 1-jén Manchesterben hozott döntése alapján az éves tagdíjak mértéke a következık szerint alakul: a) Rendes tagok Alaptagdíj: 800,- CHF Progresszív tagdíj Tagország: 1-10 millió lakossal 90,- CHF millió lakosonként millió lakos 80,- CHF millió lakosonként millió lakos 70,- CHF millió lakosonként millió lakos 60,- CHF millió lakosonként millió lakos 50,- CHF millió lakosonként 101 millió lakos felett 40,- CHF millió lakosonként b) Pártoló tagok Szervezetek és egyesületek Magánszemélyek 900,- CHF 300,- CHF c) Rendes tagok tagdíjának kalkulációja 53,5 millió lakossal (példa): Alap tagdíj: 800,- CHF Progresszív tagdíj: 10 90,- CHF 900,- CHF 10 80,- CHF 800,- CHF 10 70,- CHF 700,- CHF 20 60,-CHF 1.200,- CHF 3,5 50,- CHF 175,- CHF Összesen: 4.575,- CHF

10 A Ügyrendjének 3. sz. melléklete 10 A Szimpóziumok, Workshop-ok és Szakmai Konferenciák elıkészítésének és lebonyolításának szabályozása 1. Szimpóziumok 1.1 Megbízás egy szimpózium megrendezésére Minden Nemzeti Bizottságnak joga van egy szimpózium megrendezésére pályázni A megbízást a szimpózium megrendezésére a Küldöttértekezlet adja legalább két évvel a szimpózium idıpontja elıtt A megbízás magában foglalja a szimpózium elıkészítését és technikai lebonyolítását Gondoskodni kell a szimultán fordításról német, angol, francia nyelven, valamint a hang és kép technikailag kifogástalan visszaadásáról A Nemzeti Bizottság feladata, hogy gondoskodjon az iratok három hivatalos nyelvre való lefordításáról és kinyomtatásáról. 1.2 A téma meghatározása Minden Nemzeti Bizottságnak joga és kötelessége a szimpóziumért illetékes szakterület-vezetınek témajavaslatokat elıterjeszteni. Az alelnökök egyike a szimpózium koordinátora A javaslatoknak legkésıbb 6 hónappal a Küldöttértekezlet ülése elıtt be kell érkezniük. A Küldöttértekezlet ülésre szóló meghívásban a Fıtitkárnak utalnia kell a határidıre A koordináló alelnök továbbítja a javaslatokat a Végrehajtó Bizottsághoz kiválasztásra. A Végrehajtó Bizottság a kiválasztott témákat döntésre terjeszti fel a Küldöttértekezleten. 1.3 Szimpóziumok tervezése és kivitelezése A Küldöttértekezlet döntését követıen kezdıdhet a szimpózium, valamint a program tervezése. A Végrehajtó Bizottság támogatja a rendezı Nemzeti Bizottságot a tervezés megkezdésében A rendezı Nemzeti Bizottság vállalja a felelıséget a teljes tervezésért kivéve a programtervezésért. A koordináló alelnök a programtervezést szoros együttmőködésben végzi a Nemzeti Bizottsággal A reklámozásnak legalább 6 hónappal a szimpózium kezdete elıtt el kell indulnia. A rendezı Nemzeti Bizottság vállalja a felelısséget a propagandáért Amennyiben lehetséges, az elıadók beszédeiket legalább a két hivatalos nyelvén készítsék el, és küldjék el legalább 4 hónappal a szimpózium elıtt a szimpóziumért felelıs alelnöknek, aki azt továbbítja a

11 11 rendezésért felelıs Nemzeti Bizottságnak. A rendezı Nemzeti Bizottságnak kell lefordítania valamennyi dokumentumot a mindhárom hivatalos nyelvére. Ezeket az iratokat a szimpóziumon ki kell osztani A részvételi díjakat a rendezı Nemzeti Bizottság a fıtitkárral egyetértésben állapítja meg. A Végrehajtó Bizottságok tagjai, a tiszteletbeli tagjai, az elıadók és az újságírók mentesülnek a regisztrációs díj fizetése alól. 1.4 Dokumentáció A dokumentációt a szimpóziumon szét kell osztani a delegáltak között. A dokumentumok költségét a regisztrációs díj tartalmazza A jogában áll az iratokat saját internetes honlapján nyilvánosságra hozni. 2. Workshop-ok és Szakmai Konferenciák A workshop-jainak és szakmai konferenciáinak elıkészítésére, illetve lebonyolítására szintén a fenti szabályok vonatkoznak kivéve azokat az eseteket, melyekre a Végrehajtó Bizottság vagy a Küldöttértekezlet által alkotott más szabályok az irányadók.

12 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 12 rendezvények 1. A Végrehajtó Bizottság ülése No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 1.2 Utazási költség 1.3 Szállás (reggelivel) 1.4 Étkezési költség, a kísérı személy étkezésével Hozzájárulás 20 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Hozzájárulás 10 fıs ülésterem bérletéhez (a fent említett eszközök nélkül)- 1.7 Szállítás 1.8 Keretprogramok 1.9 Frissítık elıadások szüneteire 1.10 Egyebek

13 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 13 rendezvények 2. Küldöttértekezlet ülése No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 2.2 Utazási költség 2.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 2.4 Étkezési költség Hozzájárulás 150 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 2.5) További üléstermek (ma 30 fı) a bizottságai (ma 7) és munkacsoportjai (ma 2) számára. A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

14 Szállítás 2.9 Keretprogramok 2.10 Frissítık elıadások szüneteire -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én rendezvények 3. Küldöttgyőlés értekezlete szimpóziummal No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 3.2 Utazási költség 3.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 3.4 Étkezési költség A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

15 Hozzájárulás 250 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 3.5) További üléstermek (ma. 30 fı) a bizottságai (ma. 7) és munkacsoportjai számára (ma 2). A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! 3.8 Szállítás 3.9 Keretprogramok 3.10 Frissítık elıadások szüneteire 3.11 A szimpózium költségei (A 3.5 pontnak megfelelıen az ülésterem díja, szimultán fordítás a 3.6 bekezdés értelmében, a szükséges tárgyalási anyagok, információs anyagok, beleértve a tolmácsolást is. Elıadókkal kapcsolatos költségek (díjuk, utazási költség, szállás), frissítık a szünetek idejére) lásd továbbá: a ügyrendjének 1. és 3. mellékletét Amennyiben lehetséges, a résztvevık részvételi díj formájában fizessék ki. Részvételi díj nélküli résztvevık: Végrehajtó Bizottság, tiszteletbeli tagok, elıadók, újságírók

16 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 16 rendezvények 4. Küldöttgyőlés értekezlete Nemzetközi Tőzoltóversennyel No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 4.2 Utazási költség 4.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 4.4 Étkezési költség Hozzájárulás 150 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 4.5) További üléstermek (ma. 30 fı) a bizottságai (ma. 7) és munkacsoportjai (ma. 2) számára. A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

17 Szállítás 4.9 Keretprogramok 4.10 Frissítık elıadások szüneteire 4.11 A Nemzetközi Tőzoltóverseny és a Nemzetközi Ifjúsági Tőzoltóverseny költségei a nemzetközi versenyek vezetıinek összeállított, a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó listája alapján (a Végrehajtó Bizottság által jóváhagyott összeg fizetendı a verseny résztvevıi részérıl)

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

TEMÉSZ Választási Szabályzat

TEMÉSZ Választási Szabályzat TEMÉSZ Választási Szabályzat TATABÁNYA ERİMŐ MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE (TEMÉSZ) VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT Alapvetı rendelkezések A TEMÉSZ Választási Szabályzata összhangban van a TEMÉSZ Alapszabályával

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról.

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról. A Magyar Természetvédık Szövetsége EU alapok, te érted? címő pályázati felhívása bíráló bizottságának ügyrendje Az EU alapok, te érted? Bíráló és Elfogadó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

1.1. Az Ügyrend elfogadásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Módosítására az Üzemi Tanács jogosult.

1.1. Az Ügyrend elfogadásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Módosítására az Üzemi Tanács jogosult. Ü g y r e n d 1./ Általános rendelkezések 1.1. Az Ügyrend elfogadásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Módosítására az Üzemi Tanács jogosult. 1.2. Az Üzemi Tanács: neve: Paksi Atomerımő Rt.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Mottó: Jó ügy csak jó kezekben válik arannyá! (Gordon)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Alsónémedi Jókai utca kiépítésére fizetendı útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AJKAI HİERİMŐ MUNKAVÁLLALÓINAK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Az Ajkai Hıerımő Munkavállalóinak Szakszervezetének meghatározása, mőködési alapelvei

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli Országos Küldöttgyőlés határozatai. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1146 B u d a p e s t, Erzsébet királyné útja 1/c. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása

Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása Sz: 31/2013.(V.28.) Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulási Megállapodását

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben