A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek"

Átírás

1 A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács október i barcelonai ülésén elfogadott ügyrendet. Elıszó: A július 28-án elfogadott Alapszabály rögzíti a tevékenységének alapelveit. Ezeknek az alapelveknek hosszabb idın át érvényben kell lenniük. A 6. (8) bekezdése értelmében a Ügyrendjének kidolgozása a Küldöttértekezlet hatáskörébe tartozik, a 7. (8) bekezdése érelmében a Végrehajtó Bizottság és a Bizottságok ügyrendjét a Végrehajtó Bizottság dolgozza ki. Az ügyrend feladata a rendeletek alkalmazási módjának meghatározása. Azzal a céllal, hogy: a jogszabályok egységes értelmezést nyerjenek, rendezze az eljárásbeli kérdéseket, meghatározza a szervezet számára a által szervezett rendezvényekre vonatkozó szabályokat. Tartalom: 1. A székhelye (Alapszabály 1 2.bekezdés) 2. A nyelvei (Alapszabály 2 4.bekezdés) 3. A tagság (Alapszabály 3 ) 4. A Küldöttértekezlet (Alapszabály 6 ) 5. A Végrehajtó Bizottság (Alapszabály 7 ) 6. Az elnök (Alapszabály 8 ) 7. A Fıtitkárság (Alapszabály 9 ) 8. Bizottságok (Alapszabály 10 ) 9. Munkacsoportok (Alapszabály 11 ) 10. Nemzeti Bizottságok (Alapszabály 12 ) 11. Szimpóziumok (Alapszabály 13 ) 12. Pénzügyek (Alapszabály 14 ) 13. Igazgatás (Alapszabály 15 ) 14. A tagság megszőnése (Alapszabály 16 ) 15. A megbízatások megszőnése (Alapszabály 17 ) 16. A munkavégzés gyakorlata: 16.1 Értekezletekre vonatkozó általános információk 16.2 Döntések, változások ellenırzése 16.3 Szavazás Függelék: 1. rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

2 2 3. A Szimpóziumok, Workshop-ok és Szakmai Konferenciák elıkészítésének és lebonyolításának szabályozása 1. A szervezet székhelye (Alapszabály 1. (2) bekezdés) A szervezet jelenlegi székhelye: 32, rue Bréguet, F Párizs 2. A nyelvei (Alapszabály 2. (4) bekezdés) 2.1 A tanácskozásokon használt nyelvek A jogalkotó képviselıtestületek különbözı értekezletein használandó nyelvet az elnök határozza meg. Errıl a meghívással egyidejőleg adnak tájékoztatást. Alapvetıen a résztvevıkön múlik, hogy felkészüljenek és megértsék a tanácskozást. 2.2 Jegyzıkönyv: A jegyzıkönyvet legalább a két hivatalos nyelvén kell felvenni. 2.3 A tagok listája Az országok a francia ABC szerinti sorrendben követik egymást. 3. A tagság (Alapszabály 3. ) A tagsági igényt a Titkárság juttatja el elbírálásra a Végrehajtó Bizottsághoz. A Végrehajtó Bizottság továbbítja a felvételi kérelmet a Küldöttértekezlethez, amely a felvételre vonatkozó végsı döntést meghozza. 4. Küldöttértekezlet (Alapszabály 6. ) 4.1 Általános tájékoztató a Küldöttértekezletek lebonyolításához A Küldöttértekezlet az aktuális témának megfelelıen lehet nyilvános és nem nyilvános A felelıs Nemzeti Bizottság határozza meg a három küldöttet, köztük az elsı küldöttet. A jelölés a konferencia kihirdetésével egyidejőleg történik Kívülállók részvétele a nyilvános üléseken: A három nemzeti küldött mellett további személyek is részt vehetnek a Küldöttértekezleten megfigyelıként, illetve vendégként.

3 4.1.4 Képviselet Az elsı számú nemzeti küldött helyettesíthetı a Küldöttértekezleten, amennyiben megjelenése akadályokba ütközik. A helyettes kijelölése az ülés kihirdetésekor történik. 4.2 A tárgyalás nyelve A Küldöttértekezletek a három hivatalos nyelvére fordítandók Végrehajtó Bizottság (Alapszabály 7. ) 5.1 Képviselet A Végrehajtó Bizottság tagjai távollétük esetén nem helyettesíthetık. 5.2 A Végrehajtó Bizottság megválasztása A Fıtitkár köteles az új választást a tervezett választás idıpontját legalább 9 hónappal megelızıen kihirdetni a tagok között A Nemzeti Bizottságok jogosultak legkésıbb 6 hónappal a választások elıtt javaslatot benyújtania Fıtitkárságra. A javaslatokat a választási bizottság összeülése elıtt 3 hónappal minden tag számára nyilvánossá kell tenni A Végrehajtó Tanács jogosult javaslatot tenni az elnök, az alelnökök, a fıtitkár valamint a fıpénztáros mandátumának meghosszabbítására. 5.3 Szakterületi vezetık Az alelnökök, mint szakterületi vezetık kötelesek tevékenységüket aktívan végezni és évente javaslatot benyújtani egy a saját, illetve más szakterületre vonatkozó feladat teljesítésére. A szakterületi vezetıknek a szimpóziumra vonatkozó témajavaslataikat a Küldöttértekezletet megelızıen 6 hónappal a 2 hivatalos nyelvén a Fıtitkár részére meg kell küldeniük Minden szakterületi vezetı évente írásos jelentést készít a tevékenységérıl. A beszámolót a Küldöttértekezletet megelızıen a 2 hivatalos nyelvére lefordítva a Fıtitkárságra kell benyújtaniuk A szimpóziumokat követıen a szakterületi vezetık kötelesek saját területük munkájára vonatkozóan a szükséges következtetést levonni. A Nemzeti Bizottságokat errıl megfelelıen tájékoztatni kell.

4 6. Az Elnök (Alapszabály 8. ) A 8. (2) bekezdése értelmében a -et érintı dokumentumokat és küldeményeket az elnök írja alá, amennyiben erre vonatkozólag más elıírás nincsen. 6.2 A Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet üléseit az elnök vezeti (7. (7) bekezdés), továbbá ı dönt a vendégek és szakértık ezen üléseken való részvételérıl is. 7. A Fıtitkárság (Alapszabály 9. ) 7.1 A Fıtitkárság székhelye: Lärcherstraße 8, A-4623 Gunskirchen, Wels 7.2 A szabályozásban már felsorolt feladatokon kívül a fıtitkár köteles elıkészíteni a Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet üléseit, illetve továbbítani az elnök javaslatait az ülések napirendjére vonatkozólag kiadni a Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet ülésein a jelenléti ívet megtenni a szükséges elıkészületeket a Végrehajtó Bizottsági választásokkal kapcsolatosan 7.3 Az Elnök felhatalmazhatja a Fıtitkárt a munkájához szükséges dokumentumok aláírására. 8. Bizottságok (Alapszabály 10. ) 8.1 Jelenleg az alábbi bizottságok mőködnek: Nemzetközi Versenybizottság Ifjúsági Tőzoltók Bizottsága Repülıterek Tőzvédelme Bizottság Tőzoltóságok Orvosi Szolgálatának Bizottsága Erdıtüzek Bizottság Veszélyes Anyagok Bizottság Történeti/ Múzeumi/ Dokumentációs Bizottság Európa Bizottság

5 5 8.2 A bizottságok elnöke évente beszámol a Küldöttértekezleten. Az egyes bizottságok beszámolóikat kötelesek a 3 hivatalos nyelvére lefordítva legkésıbb 3 hónappal a Küldöttértekezlet idıpontja elıtt benyújtani a Fıtitkárságra. 8.3 A nem vállalja át a bizottsági ülések költségeit. 9. Munkacsoportok (Alapszabály 11. ) 9.1 Jelenleg az alábbi munkacsoportok mőködnek: Tőzmegelızési Munkabizottság Nemzetközi Szaksajtó Munkabizottság 9.2 A munkacsoportok elnöke évente beszámol a Küldöttértekezleten. Az egyes munkacsoportok beszámolóikat kötelesek a 3 hivatalos nyelvére lefordítva legkésıbb 3 hónappal a Küldöttértekezlet idıpontja elıtt benyújtani a Fıtitkárságra. 9.3 A nem vállalja át a munkabizottsági ülések költségeit. 10. Nemzeti Bizottságok (Alapszabály 12. ) 10.1 Címváltozás A Nemzeti Bizottságok kötelesek elnökük és titkáruk bármiféle címváltozását jelenteni a Fıtitkárságának. Erre a célra a Fıtitkárság külön formanyomtatványt biztosít Címlista A Fıtitkárság címlistát vezet a tagok és tisztviselık címeirıl. A megújított címlistát évente kétszer minden tagnak el kell küldeni. 11. Szimpóziumok (Alapszabály 13. ) Lásd 3 sz. függelék 12. Pénzügyek (Alapszabály 14. ) 12.1 Kötelezı pénznem A által kötelezıen elıírt pénznem a Svájci Frank Pénzügyi tervezés A Fıpénztáros 4 évente a Végrehajtó Bizottság elé terjeszt egy költségvetési tervet.

6 Tagdíjak A tagok által fizetendı díjak, illetve büntetések mértékét a Fıpénztáros határozza meg. 13. Igazgatás (Alapszabály 15. ) 13.1 A Végrehajtó Bizottsági tagok költségtérítését évente a Küldöttértekezleten meghatározott költségvetési tervben határozzák meg A Fıtitkár, valamint a titkársági alkalmazottak költségtérítést és a bérek nagyságát évente a Küldöttértekezleten elfogadott költségvetési tervben határozzák meg Amennyiben a egy tisztségviselıje (Végrehajtó Bizottsági tag, bizottságok és munkacsoportok elnöke vagy hasonló beosztású alkalmazott) a elnökétıl valamely nemzetközi szervezet (pl.: ENSZ) vagy egyesület elıtti képviseletre megbízást kap, utazási költségét a fizeti. 14. A tagság megszőnése (Alapszabály 16. ) A tagságból való kizárásra vonatkozó beadványokat, illetve kilépési nyilatkozatokat a Fıtitkár továbbítja a Végrehajtó Bizottsághoz felülvizsgálatra, illetve tudomásulvételre. A kizárási indítványokat ezek után a Végrehajtó Bizottság terjeszti a Küldöttértekezlet elé a végsı döntés meghozatalára. 15. A tevékenység megszőnése (Alapszabály 17. ) 15.1 A 17. (3) bekezdése értelmében a tevékenység megszőnésérıl a Küldöttértekezlet határoz a Végrehajtó Bizottság indítványa alapján A 17. (4) bekezdése értelmében az adott bizottság, illetve munkacsoport a Végrehajtó Bizottságnak nyújt be indítványt a tevékenység megszőnésérıl. 16. Eljárásbeli kérdések 16.1 Általános információk az ülésekre vonatkozólag Nyilvános és nem nyilvános ülések A szervei, bizottságai, munkacsoportjai üléseket - témától függıen - nyilvános és nem nyilvános ülés keretében tarthatnak.

7 Kívülállók részvétele az üléseken A nyilvános tárgyalásokon a 3 nemzeti küldöttön túl további képviselık is részt vehetnek megfigyelıként, illetve vendégként Jelenléti ív Az ülés résztvevıi kötelesek teljes nevüket és a -nél betöltött funkciójukat a jelenléti ívre felvezetni A jegyzıkönyv jóváhagyása A szerveinek, bizottságainak, munkacsoportjainak üléseirıl készült jegyzıkönyveket általában a következı ülésen, bizonyos esetekben a rákövetkezı ülésen hagyják jóvá Javaslatok és határozatok elfogadása A szavazási eljárás jóváhagyása A szavazási eljárás elıtt az elnök (az ülés vezetıje) összegyőjti és osztályozza a javaslatokat, illetve határozatokat, melyeket hozzá benyújtottak, majd meghatározza ezek rendjét a szavazólapon. Kifogás esetén az elnök javaslata szavazatértékő Ügyrendi záradékok Ezek a záradékok a felmerülı problémákkal kapcsolatos eljárásról tájékoztatnak. Ezek a következık: az ülés lezárása, illetve elnapolása a napirend összeállítása végkövetkeztetés levonása a kérdés elnapolása határozott vagy határozatlan idıre a kérdés átadása a Végrehajtó Bizottságnak további információ megszerzése céljából a kérdés átadása valamely bizottsághoz vagy munkacsoporthoz további megvitatásra Ügyrendi indítvány beadásának esetén az éppen napirenden lévı kérdést egészen addig fel kell függeszteni, míg az elıbbiben döntés nem születik Szavazás Szavazati jog gyakorlása A rendes tagok szavazatának értékét az elsı küldött határozza meg. Helyettesítése esetén az Elnököt a mindenkori ülés elıtt írásban kell értesíteni A szavazás módja Általában a szavazás nem titkos. A beadványokat a rendes tagok szavazati többségével fogadják, vagy utasítják el. 2/3-os többséggel kérhetı a titkosított szavazás, illetve választás. 7

8 Tartózkodás A tartózkodást semleges szavazatnak tekintjük Szavazategyenlıség Szavazategyenlıség esetén a beadványt elutasítjuk Egyéb napirendi pontok Az egyéb napirendi pontok alatt található alapvetı kérdések szavazásra nem bocsáthatók Szavazatszámlálók Minden választáshoz és szavazáshoz legalább két szavazatszámláló megválasztása szükséges Határozat továbbítása levélben Különleges esetekben a Végrehajtó Bizottság tagjai és a rendes tagok levélben megkereshetık olyan témákban, melyek a Végrehajtó Bizottság vagy a Küldöttértekezlet hatáskörébe tartoznak. 1. A Ügyrendjének 1. sz. melléklete rendezvények 1. rendezvényeket idıben egymással össze kell hangolni. 2. Gyakoriság: Végrehajtó Bizottság kétszer-háromszor évente Küldöttértekezlet évente egyszer Szimpóziumok minden 2. évben Szimpózium ifjúsági tőzoltóknak minden 2. évben Workshopok minden 2. évben Speciális Konferenciák igény szerint Tőzoltóverseny minden 2. évben Ifjúsági Tőzoltóverseny minden 2. évben, illetve minden 4. évben a nemzetközi versennyel egyidejőleg 3. A pénzügyi hozzájárulása a rendezı Nemzeti Bizottságnak 3.1 Támogatások összege Végrehajtó Bizottság ülése Küldöttértekezlet Küldöttértekezlet szimpóziummal Küldöttértekezlet Ifjúsági Tőzoltóversennyel Szimpózium ifjúsági tőzoltóknak Ifjúsági Tőzoltóverseny (egyedüli rendezvényként) 0,- CHF ,- CHF ,- CHF ,- CHF 8.000,- CHF ,- CHF 3.2 Támogatások átutalása A támogatás összegét a rendezvényt megelızıen 1 évvel letétbe kell helyezni, majd a szükséges idıben a Nemzeti Bizottságnak kell igényelnie a kívánt összeget a Fıpénztárosától. 4. Az esemény megszervezéséért felelıs Nemzeti Bizottság összeállít egy listát a résztvevıkrıl, amit a Fıtitkár ellenıriz. 8

9 5. A regisztrált tagok kitőzıt kapnak, melyen feltüntetik a személy nevét, országának nemzeti lobogóját. Ez az alábbi beosztásban lévıkre érvényes: A Végrehajtó Bizottság tagjai, tolmácsok Teljes tagok Pártoló tagok Vendégek A szükséges kellékeket a Fıtitkár bocsátja a rendezı Nemzeti Bizottság rendelkezésére 9 A Ügyrendjének 2. sz. melléklete Pénzügyek 1. rendezvények szervezési költségei A rendezvények valamennyi költsége a szervezı nemzeti bizottságot terheli. 2. Tagdíjak Az Állandó Tanács (továbbiakban Küldöttértekezlet) szeptember 1-jén Manchesterben hozott döntése alapján az éves tagdíjak mértéke a következık szerint alakul: a) Rendes tagok Alaptagdíj: 800,- CHF Progresszív tagdíj Tagország: 1-10 millió lakossal 90,- CHF millió lakosonként millió lakos 80,- CHF millió lakosonként millió lakos 70,- CHF millió lakosonként millió lakos 60,- CHF millió lakosonként millió lakos 50,- CHF millió lakosonként 101 millió lakos felett 40,- CHF millió lakosonként b) Pártoló tagok Szervezetek és egyesületek Magánszemélyek 900,- CHF 300,- CHF c) Rendes tagok tagdíjának kalkulációja 53,5 millió lakossal (példa): Alap tagdíj: 800,- CHF Progresszív tagdíj: 10 90,- CHF 900,- CHF 10 80,- CHF 800,- CHF 10 70,- CHF 700,- CHF 20 60,-CHF 1.200,- CHF 3,5 50,- CHF 175,- CHF Összesen: 4.575,- CHF

10 A Ügyrendjének 3. sz. melléklete 10 A Szimpóziumok, Workshop-ok és Szakmai Konferenciák elıkészítésének és lebonyolításának szabályozása 1. Szimpóziumok 1.1 Megbízás egy szimpózium megrendezésére Minden Nemzeti Bizottságnak joga van egy szimpózium megrendezésére pályázni A megbízást a szimpózium megrendezésére a Küldöttértekezlet adja legalább két évvel a szimpózium idıpontja elıtt A megbízás magában foglalja a szimpózium elıkészítését és technikai lebonyolítását Gondoskodni kell a szimultán fordításról német, angol, francia nyelven, valamint a hang és kép technikailag kifogástalan visszaadásáról A Nemzeti Bizottság feladata, hogy gondoskodjon az iratok három hivatalos nyelvre való lefordításáról és kinyomtatásáról. 1.2 A téma meghatározása Minden Nemzeti Bizottságnak joga és kötelessége a szimpóziumért illetékes szakterület-vezetınek témajavaslatokat elıterjeszteni. Az alelnökök egyike a szimpózium koordinátora A javaslatoknak legkésıbb 6 hónappal a Küldöttértekezlet ülése elıtt be kell érkezniük. A Küldöttértekezlet ülésre szóló meghívásban a Fıtitkárnak utalnia kell a határidıre A koordináló alelnök továbbítja a javaslatokat a Végrehajtó Bizottsághoz kiválasztásra. A Végrehajtó Bizottság a kiválasztott témákat döntésre terjeszti fel a Küldöttértekezleten. 1.3 Szimpóziumok tervezése és kivitelezése A Küldöttértekezlet döntését követıen kezdıdhet a szimpózium, valamint a program tervezése. A Végrehajtó Bizottság támogatja a rendezı Nemzeti Bizottságot a tervezés megkezdésében A rendezı Nemzeti Bizottság vállalja a felelıséget a teljes tervezésért kivéve a programtervezésért. A koordináló alelnök a programtervezést szoros együttmőködésben végzi a Nemzeti Bizottsággal A reklámozásnak legalább 6 hónappal a szimpózium kezdete elıtt el kell indulnia. A rendezı Nemzeti Bizottság vállalja a felelısséget a propagandáért Amennyiben lehetséges, az elıadók beszédeiket legalább a két hivatalos nyelvén készítsék el, és küldjék el legalább 4 hónappal a szimpózium elıtt a szimpóziumért felelıs alelnöknek, aki azt továbbítja a

11 11 rendezésért felelıs Nemzeti Bizottságnak. A rendezı Nemzeti Bizottságnak kell lefordítania valamennyi dokumentumot a mindhárom hivatalos nyelvére. Ezeket az iratokat a szimpóziumon ki kell osztani A részvételi díjakat a rendezı Nemzeti Bizottság a fıtitkárral egyetértésben állapítja meg. A Végrehajtó Bizottságok tagjai, a tiszteletbeli tagjai, az elıadók és az újságírók mentesülnek a regisztrációs díj fizetése alól. 1.4 Dokumentáció A dokumentációt a szimpóziumon szét kell osztani a delegáltak között. A dokumentumok költségét a regisztrációs díj tartalmazza A jogában áll az iratokat saját internetes honlapján nyilvánosságra hozni. 2. Workshop-ok és Szakmai Konferenciák A workshop-jainak és szakmai konferenciáinak elıkészítésére, illetve lebonyolítására szintén a fenti szabályok vonatkoznak kivéve azokat az eseteket, melyekre a Végrehajtó Bizottság vagy a Küldöttértekezlet által alkotott más szabályok az irányadók.

12 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 12 rendezvények 1. A Végrehajtó Bizottság ülése No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 1.2 Utazási költség 1.3 Szállás (reggelivel) 1.4 Étkezési költség, a kísérı személy étkezésével Hozzájárulás 20 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Hozzájárulás 10 fıs ülésterem bérletéhez (a fent említett eszközök nélkül)- 1.7 Szállítás 1.8 Keretprogramok 1.9 Frissítık elıadások szüneteire 1.10 Egyebek

13 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 13 rendezvények 2. Küldöttértekezlet ülése No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 2.2 Utazási költség 2.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 2.4 Étkezési költség Hozzájárulás 150 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 2.5) További üléstermek (ma 30 fı) a bizottságai (ma 7) és munkacsoportjai (ma 2) számára. A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

14 Szállítás 2.9 Keretprogramok 2.10 Frissítık elıadások szüneteire -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én rendezvények 3. Küldöttgyőlés értekezlete szimpóziummal No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 3.2 Utazási költség 3.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 3.4 Étkezési költség A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

15 Hozzájárulás 250 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 3.5) További üléstermek (ma. 30 fı) a bizottságai (ma. 7) és munkacsoportjai számára (ma 2). A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! 3.8 Szállítás 3.9 Keretprogramok 3.10 Frissítık elıadások szüneteire 3.11 A szimpózium költségei (A 3.5 pontnak megfelelıen az ülésterem díja, szimultán fordítás a 3.6 bekezdés értelmében, a szükséges tárgyalási anyagok, információs anyagok, beleértve a tolmácsolást is. Elıadókkal kapcsolatos költségek (díjuk, utazási költség, szállás), frissítık a szünetek idejére) lásd továbbá: a ügyrendjének 1. és 3. mellékletét Amennyiben lehetséges, a résztvevık részvételi díj formájában fizessék ki. Részvételi díj nélküli résztvevık: Végrehajtó Bizottság, tiszteletbeli tagok, elıadók, újságírók

16 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 16 rendezvények 4. Küldöttgyőlés értekezlete Nemzetközi Tőzoltóversennyel No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 4.2 Utazási költség 4.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 4.4 Étkezési költség Hozzájárulás 150 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 4.5) További üléstermek (ma. 30 fı) a bizottságai (ma. 7) és munkacsoportjai (ma. 2) számára. A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

17 Szállítás 4.9 Keretprogramok 4.10 Frissítık elıadások szüneteire 4.11 A Nemzetközi Tőzoltóverseny és a Nemzetközi Ifjúsági Tőzoltóverseny költségei a nemzetközi versenyek vezetıinek összeállított, a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó listája alapján (a Végrehajtó Bizottság által jóváhagyott összeg fizetendı a verseny résztvevıi részérıl)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1)

1.) Tiszteleti tagok jogainak kiterjesztése 9 (2) (3), 11/A (6), 11/C. (4), 12. (2), (8), 13 (1) Fıvárosi Bíróság Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelıirodája: 1055 Budapest, Markó u 27, I em 70 Tel: +361-354-6812, +361-354-6735, +361-354-6429 Ügyfélfogadás: H K Cs P : 8:15 11:00 Sz: 8:15

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet

ALAPSZABÁLYA. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés. I. fejezet MEZİHEGYESI ÁLLATVÉDİK EGYESÜLETÉNEK MeÁVE ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget 2010. február 22. napján fogadta el a Közgyőlés I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya

Castrum Noster Lovagrend. Kulturális Közhasznú Egyesület. módosított, egységes szerkezető. Alapszabálya Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület módosított, egységes szerkezető Alapszabálya A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG IGAZGATóSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜGYRENDJE PREAMBULUM Az Igazgatóság

Részletesebben

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések

I. A Magyar Ügyvédi Kamara létrejöttével kapcsolatos rendelkezések Elfogadva: 1999. március 1., egységes szerkezet: 2007. május 7. Kihirdetve: IK 1999. évi 6. szám, egységes szerkezet: IK 2007. évi 10. szám Hatályba lépés: 1999. június 30. Módosítva: 2007. október 31-i

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya

A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE. Alapszabálya A Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete MAVOE Alapszabálya Az Egyesület neve 1.. Magyar Vasútmodellezık és Vasútbarátok Országos Egyesülete Hivatalos rövidített neve: MAVOE Mőködési

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje

Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 1 Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum. Regionális és Intézményi Kutatásetikai Bizottság Ügyrendje 2006 2 A bizottság hivatalos neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS

A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS A Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. FEJEZET JOGÁLLÁS 1. Az egyesület neve: Magyar Könnyőszerkezetes Egyesület Rövidítése: MKE Angolul: Hungarian Association of

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T A L A P S Z A B Á L Y A Szövegét megállapította a 2007. május 18. napján tartott Közgyőlés.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben