A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek"

Átírás

1 A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács október i barcelonai ülésén elfogadott ügyrendet. Elıszó: A július 28-án elfogadott Alapszabály rögzíti a tevékenységének alapelveit. Ezeknek az alapelveknek hosszabb idın át érvényben kell lenniük. A 6. (8) bekezdése értelmében a Ügyrendjének kidolgozása a Küldöttértekezlet hatáskörébe tartozik, a 7. (8) bekezdése érelmében a Végrehajtó Bizottság és a Bizottságok ügyrendjét a Végrehajtó Bizottság dolgozza ki. Az ügyrend feladata a rendeletek alkalmazási módjának meghatározása. Azzal a céllal, hogy: a jogszabályok egységes értelmezést nyerjenek, rendezze az eljárásbeli kérdéseket, meghatározza a szervezet számára a által szervezett rendezvényekre vonatkozó szabályokat. Tartalom: 1. A székhelye (Alapszabály 1 2.bekezdés) 2. A nyelvei (Alapszabály 2 4.bekezdés) 3. A tagság (Alapszabály 3 ) 4. A Küldöttértekezlet (Alapszabály 6 ) 5. A Végrehajtó Bizottság (Alapszabály 7 ) 6. Az elnök (Alapszabály 8 ) 7. A Fıtitkárság (Alapszabály 9 ) 8. Bizottságok (Alapszabály 10 ) 9. Munkacsoportok (Alapszabály 11 ) 10. Nemzeti Bizottságok (Alapszabály 12 ) 11. Szimpóziumok (Alapszabály 13 ) 12. Pénzügyek (Alapszabály 14 ) 13. Igazgatás (Alapszabály 15 ) 14. A tagság megszőnése (Alapszabály 16 ) 15. A megbízatások megszőnése (Alapszabály 17 ) 16. A munkavégzés gyakorlata: 16.1 Értekezletekre vonatkozó általános információk 16.2 Döntések, változások ellenırzése 16.3 Szavazás Függelék: 1. rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

2 2 3. A Szimpóziumok, Workshop-ok és Szakmai Konferenciák elıkészítésének és lebonyolításának szabályozása 1. A szervezet székhelye (Alapszabály 1. (2) bekezdés) A szervezet jelenlegi székhelye: 32, rue Bréguet, F Párizs 2. A nyelvei (Alapszabály 2. (4) bekezdés) 2.1 A tanácskozásokon használt nyelvek A jogalkotó képviselıtestületek különbözı értekezletein használandó nyelvet az elnök határozza meg. Errıl a meghívással egyidejőleg adnak tájékoztatást. Alapvetıen a résztvevıkön múlik, hogy felkészüljenek és megértsék a tanácskozást. 2.2 Jegyzıkönyv: A jegyzıkönyvet legalább a két hivatalos nyelvén kell felvenni. 2.3 A tagok listája Az országok a francia ABC szerinti sorrendben követik egymást. 3. A tagság (Alapszabály 3. ) A tagsági igényt a Titkárság juttatja el elbírálásra a Végrehajtó Bizottsághoz. A Végrehajtó Bizottság továbbítja a felvételi kérelmet a Küldöttértekezlethez, amely a felvételre vonatkozó végsı döntést meghozza. 4. Küldöttértekezlet (Alapszabály 6. ) 4.1 Általános tájékoztató a Küldöttértekezletek lebonyolításához A Küldöttértekezlet az aktuális témának megfelelıen lehet nyilvános és nem nyilvános A felelıs Nemzeti Bizottság határozza meg a három küldöttet, köztük az elsı küldöttet. A jelölés a konferencia kihirdetésével egyidejőleg történik Kívülállók részvétele a nyilvános üléseken: A három nemzeti küldött mellett további személyek is részt vehetnek a Küldöttértekezleten megfigyelıként, illetve vendégként.

3 4.1.4 Képviselet Az elsı számú nemzeti küldött helyettesíthetı a Küldöttértekezleten, amennyiben megjelenése akadályokba ütközik. A helyettes kijelölése az ülés kihirdetésekor történik. 4.2 A tárgyalás nyelve A Küldöttértekezletek a három hivatalos nyelvére fordítandók Végrehajtó Bizottság (Alapszabály 7. ) 5.1 Képviselet A Végrehajtó Bizottság tagjai távollétük esetén nem helyettesíthetık. 5.2 A Végrehajtó Bizottság megválasztása A Fıtitkár köteles az új választást a tervezett választás idıpontját legalább 9 hónappal megelızıen kihirdetni a tagok között A Nemzeti Bizottságok jogosultak legkésıbb 6 hónappal a választások elıtt javaslatot benyújtania Fıtitkárságra. A javaslatokat a választási bizottság összeülése elıtt 3 hónappal minden tag számára nyilvánossá kell tenni A Végrehajtó Tanács jogosult javaslatot tenni az elnök, az alelnökök, a fıtitkár valamint a fıpénztáros mandátumának meghosszabbítására. 5.3 Szakterületi vezetık Az alelnökök, mint szakterületi vezetık kötelesek tevékenységüket aktívan végezni és évente javaslatot benyújtani egy a saját, illetve más szakterületre vonatkozó feladat teljesítésére. A szakterületi vezetıknek a szimpóziumra vonatkozó témajavaslataikat a Küldöttértekezletet megelızıen 6 hónappal a 2 hivatalos nyelvén a Fıtitkár részére meg kell küldeniük Minden szakterületi vezetı évente írásos jelentést készít a tevékenységérıl. A beszámolót a Küldöttértekezletet megelızıen a 2 hivatalos nyelvére lefordítva a Fıtitkárságra kell benyújtaniuk A szimpóziumokat követıen a szakterületi vezetık kötelesek saját területük munkájára vonatkozóan a szükséges következtetést levonni. A Nemzeti Bizottságokat errıl megfelelıen tájékoztatni kell.

4 6. Az Elnök (Alapszabály 8. ) A 8. (2) bekezdése értelmében a -et érintı dokumentumokat és küldeményeket az elnök írja alá, amennyiben erre vonatkozólag más elıírás nincsen. 6.2 A Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet üléseit az elnök vezeti (7. (7) bekezdés), továbbá ı dönt a vendégek és szakértık ezen üléseken való részvételérıl is. 7. A Fıtitkárság (Alapszabály 9. ) 7.1 A Fıtitkárság székhelye: Lärcherstraße 8, A-4623 Gunskirchen, Wels 7.2 A szabályozásban már felsorolt feladatokon kívül a fıtitkár köteles elıkészíteni a Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet üléseit, illetve továbbítani az elnök javaslatait az ülések napirendjére vonatkozólag kiadni a Végrehajtó Bizottság és a Küldöttértekezlet ülésein a jelenléti ívet megtenni a szükséges elıkészületeket a Végrehajtó Bizottsági választásokkal kapcsolatosan 7.3 Az Elnök felhatalmazhatja a Fıtitkárt a munkájához szükséges dokumentumok aláírására. 8. Bizottságok (Alapszabály 10. ) 8.1 Jelenleg az alábbi bizottságok mőködnek: Nemzetközi Versenybizottság Ifjúsági Tőzoltók Bizottsága Repülıterek Tőzvédelme Bizottság Tőzoltóságok Orvosi Szolgálatának Bizottsága Erdıtüzek Bizottság Veszélyes Anyagok Bizottság Történeti/ Múzeumi/ Dokumentációs Bizottság Európa Bizottság

5 5 8.2 A bizottságok elnöke évente beszámol a Küldöttértekezleten. Az egyes bizottságok beszámolóikat kötelesek a 3 hivatalos nyelvére lefordítva legkésıbb 3 hónappal a Küldöttértekezlet idıpontja elıtt benyújtani a Fıtitkárságra. 8.3 A nem vállalja át a bizottsági ülések költségeit. 9. Munkacsoportok (Alapszabály 11. ) 9.1 Jelenleg az alábbi munkacsoportok mőködnek: Tőzmegelızési Munkabizottság Nemzetközi Szaksajtó Munkabizottság 9.2 A munkacsoportok elnöke évente beszámol a Küldöttértekezleten. Az egyes munkacsoportok beszámolóikat kötelesek a 3 hivatalos nyelvére lefordítva legkésıbb 3 hónappal a Küldöttértekezlet idıpontja elıtt benyújtani a Fıtitkárságra. 9.3 A nem vállalja át a munkabizottsági ülések költségeit. 10. Nemzeti Bizottságok (Alapszabály 12. ) 10.1 Címváltozás A Nemzeti Bizottságok kötelesek elnökük és titkáruk bármiféle címváltozását jelenteni a Fıtitkárságának. Erre a célra a Fıtitkárság külön formanyomtatványt biztosít Címlista A Fıtitkárság címlistát vezet a tagok és tisztviselık címeirıl. A megújított címlistát évente kétszer minden tagnak el kell küldeni. 11. Szimpóziumok (Alapszabály 13. ) Lásd 3 sz. függelék 12. Pénzügyek (Alapszabály 14. ) 12.1 Kötelezı pénznem A által kötelezıen elıírt pénznem a Svájci Frank Pénzügyi tervezés A Fıpénztáros 4 évente a Végrehajtó Bizottság elé terjeszt egy költségvetési tervet.

6 Tagdíjak A tagok által fizetendı díjak, illetve büntetések mértékét a Fıpénztáros határozza meg. 13. Igazgatás (Alapszabály 15. ) 13.1 A Végrehajtó Bizottsági tagok költségtérítését évente a Küldöttértekezleten meghatározott költségvetési tervben határozzák meg A Fıtitkár, valamint a titkársági alkalmazottak költségtérítést és a bérek nagyságát évente a Küldöttértekezleten elfogadott költségvetési tervben határozzák meg Amennyiben a egy tisztségviselıje (Végrehajtó Bizottsági tag, bizottságok és munkacsoportok elnöke vagy hasonló beosztású alkalmazott) a elnökétıl valamely nemzetközi szervezet (pl.: ENSZ) vagy egyesület elıtti képviseletre megbízást kap, utazási költségét a fizeti. 14. A tagság megszőnése (Alapszabály 16. ) A tagságból való kizárásra vonatkozó beadványokat, illetve kilépési nyilatkozatokat a Fıtitkár továbbítja a Végrehajtó Bizottsághoz felülvizsgálatra, illetve tudomásulvételre. A kizárási indítványokat ezek után a Végrehajtó Bizottság terjeszti a Küldöttértekezlet elé a végsı döntés meghozatalára. 15. A tevékenység megszőnése (Alapszabály 17. ) 15.1 A 17. (3) bekezdése értelmében a tevékenység megszőnésérıl a Küldöttértekezlet határoz a Végrehajtó Bizottság indítványa alapján A 17. (4) bekezdése értelmében az adott bizottság, illetve munkacsoport a Végrehajtó Bizottságnak nyújt be indítványt a tevékenység megszőnésérıl. 16. Eljárásbeli kérdések 16.1 Általános információk az ülésekre vonatkozólag Nyilvános és nem nyilvános ülések A szervei, bizottságai, munkacsoportjai üléseket - témától függıen - nyilvános és nem nyilvános ülés keretében tarthatnak.

7 Kívülállók részvétele az üléseken A nyilvános tárgyalásokon a 3 nemzeti küldöttön túl további képviselık is részt vehetnek megfigyelıként, illetve vendégként Jelenléti ív Az ülés résztvevıi kötelesek teljes nevüket és a -nél betöltött funkciójukat a jelenléti ívre felvezetni A jegyzıkönyv jóváhagyása A szerveinek, bizottságainak, munkacsoportjainak üléseirıl készült jegyzıkönyveket általában a következı ülésen, bizonyos esetekben a rákövetkezı ülésen hagyják jóvá Javaslatok és határozatok elfogadása A szavazási eljárás jóváhagyása A szavazási eljárás elıtt az elnök (az ülés vezetıje) összegyőjti és osztályozza a javaslatokat, illetve határozatokat, melyeket hozzá benyújtottak, majd meghatározza ezek rendjét a szavazólapon. Kifogás esetén az elnök javaslata szavazatértékő Ügyrendi záradékok Ezek a záradékok a felmerülı problémákkal kapcsolatos eljárásról tájékoztatnak. Ezek a következık: az ülés lezárása, illetve elnapolása a napirend összeállítása végkövetkeztetés levonása a kérdés elnapolása határozott vagy határozatlan idıre a kérdés átadása a Végrehajtó Bizottságnak további információ megszerzése céljából a kérdés átadása valamely bizottsághoz vagy munkacsoporthoz további megvitatásra Ügyrendi indítvány beadásának esetén az éppen napirenden lévı kérdést egészen addig fel kell függeszteni, míg az elıbbiben döntés nem születik Szavazás Szavazati jog gyakorlása A rendes tagok szavazatának értékét az elsı küldött határozza meg. Helyettesítése esetén az Elnököt a mindenkori ülés elıtt írásban kell értesíteni A szavazás módja Általában a szavazás nem titkos. A beadványokat a rendes tagok szavazati többségével fogadják, vagy utasítják el. 2/3-os többséggel kérhetı a titkosított szavazás, illetve választás. 7

8 Tartózkodás A tartózkodást semleges szavazatnak tekintjük Szavazategyenlıség Szavazategyenlıség esetén a beadványt elutasítjuk Egyéb napirendi pontok Az egyéb napirendi pontok alatt található alapvetı kérdések szavazásra nem bocsáthatók Szavazatszámlálók Minden választáshoz és szavazáshoz legalább két szavazatszámláló megválasztása szükséges Határozat továbbítása levélben Különleges esetekben a Végrehajtó Bizottság tagjai és a rendes tagok levélben megkereshetık olyan témákban, melyek a Végrehajtó Bizottság vagy a Küldöttértekezlet hatáskörébe tartoznak. 1. A Ügyrendjének 1. sz. melléklete rendezvények 1. rendezvényeket idıben egymással össze kell hangolni. 2. Gyakoriság: Végrehajtó Bizottság kétszer-háromszor évente Küldöttértekezlet évente egyszer Szimpóziumok minden 2. évben Szimpózium ifjúsági tőzoltóknak minden 2. évben Workshopok minden 2. évben Speciális Konferenciák igény szerint Tőzoltóverseny minden 2. évben Ifjúsági Tőzoltóverseny minden 2. évben, illetve minden 4. évben a nemzetközi versennyel egyidejőleg 3. A pénzügyi hozzájárulása a rendezı Nemzeti Bizottságnak 3.1 Támogatások összege Végrehajtó Bizottság ülése Küldöttértekezlet Küldöttértekezlet szimpóziummal Küldöttértekezlet Ifjúsági Tőzoltóversennyel Szimpózium ifjúsági tőzoltóknak Ifjúsági Tőzoltóverseny (egyedüli rendezvényként) 0,- CHF ,- CHF ,- CHF ,- CHF 8.000,- CHF ,- CHF 3.2 Támogatások átutalása A támogatás összegét a rendezvényt megelızıen 1 évvel letétbe kell helyezni, majd a szükséges idıben a Nemzeti Bizottságnak kell igényelnie a kívánt összeget a Fıpénztárosától. 4. Az esemény megszervezéséért felelıs Nemzeti Bizottság összeállít egy listát a résztvevıkrıl, amit a Fıtitkár ellenıriz. 8

9 5. A regisztrált tagok kitőzıt kapnak, melyen feltüntetik a személy nevét, országának nemzeti lobogóját. Ez az alábbi beosztásban lévıkre érvényes: A Végrehajtó Bizottság tagjai, tolmácsok Teljes tagok Pártoló tagok Vendégek A szükséges kellékeket a Fıtitkár bocsátja a rendezı Nemzeti Bizottság rendelkezésére 9 A Ügyrendjének 2. sz. melléklete Pénzügyek 1. rendezvények szervezési költségei A rendezvények valamennyi költsége a szervezı nemzeti bizottságot terheli. 2. Tagdíjak Az Állandó Tanács (továbbiakban Küldöttértekezlet) szeptember 1-jén Manchesterben hozott döntése alapján az éves tagdíjak mértéke a következık szerint alakul: a) Rendes tagok Alaptagdíj: 800,- CHF Progresszív tagdíj Tagország: 1-10 millió lakossal 90,- CHF millió lakosonként millió lakos 80,- CHF millió lakosonként millió lakos 70,- CHF millió lakosonként millió lakos 60,- CHF millió lakosonként millió lakos 50,- CHF millió lakosonként 101 millió lakos felett 40,- CHF millió lakosonként b) Pártoló tagok Szervezetek és egyesületek Magánszemélyek 900,- CHF 300,- CHF c) Rendes tagok tagdíjának kalkulációja 53,5 millió lakossal (példa): Alap tagdíj: 800,- CHF Progresszív tagdíj: 10 90,- CHF 900,- CHF 10 80,- CHF 800,- CHF 10 70,- CHF 700,- CHF 20 60,-CHF 1.200,- CHF 3,5 50,- CHF 175,- CHF Összesen: 4.575,- CHF

10 A Ügyrendjének 3. sz. melléklete 10 A Szimpóziumok, Workshop-ok és Szakmai Konferenciák elıkészítésének és lebonyolításának szabályozása 1. Szimpóziumok 1.1 Megbízás egy szimpózium megrendezésére Minden Nemzeti Bizottságnak joga van egy szimpózium megrendezésére pályázni A megbízást a szimpózium megrendezésére a Küldöttértekezlet adja legalább két évvel a szimpózium idıpontja elıtt A megbízás magában foglalja a szimpózium elıkészítését és technikai lebonyolítását Gondoskodni kell a szimultán fordításról német, angol, francia nyelven, valamint a hang és kép technikailag kifogástalan visszaadásáról A Nemzeti Bizottság feladata, hogy gondoskodjon az iratok három hivatalos nyelvre való lefordításáról és kinyomtatásáról. 1.2 A téma meghatározása Minden Nemzeti Bizottságnak joga és kötelessége a szimpóziumért illetékes szakterület-vezetınek témajavaslatokat elıterjeszteni. Az alelnökök egyike a szimpózium koordinátora A javaslatoknak legkésıbb 6 hónappal a Küldöttértekezlet ülése elıtt be kell érkezniük. A Küldöttértekezlet ülésre szóló meghívásban a Fıtitkárnak utalnia kell a határidıre A koordináló alelnök továbbítja a javaslatokat a Végrehajtó Bizottsághoz kiválasztásra. A Végrehajtó Bizottság a kiválasztott témákat döntésre terjeszti fel a Küldöttértekezleten. 1.3 Szimpóziumok tervezése és kivitelezése A Küldöttértekezlet döntését követıen kezdıdhet a szimpózium, valamint a program tervezése. A Végrehajtó Bizottság támogatja a rendezı Nemzeti Bizottságot a tervezés megkezdésében A rendezı Nemzeti Bizottság vállalja a felelıséget a teljes tervezésért kivéve a programtervezésért. A koordináló alelnök a programtervezést szoros együttmőködésben végzi a Nemzeti Bizottsággal A reklámozásnak legalább 6 hónappal a szimpózium kezdete elıtt el kell indulnia. A rendezı Nemzeti Bizottság vállalja a felelısséget a propagandáért Amennyiben lehetséges, az elıadók beszédeiket legalább a két hivatalos nyelvén készítsék el, és küldjék el legalább 4 hónappal a szimpózium elıtt a szimpóziumért felelıs alelnöknek, aki azt továbbítja a

11 11 rendezésért felelıs Nemzeti Bizottságnak. A rendezı Nemzeti Bizottságnak kell lefordítania valamennyi dokumentumot a mindhárom hivatalos nyelvére. Ezeket az iratokat a szimpóziumon ki kell osztani A részvételi díjakat a rendezı Nemzeti Bizottság a fıtitkárral egyetértésben állapítja meg. A Végrehajtó Bizottságok tagjai, a tiszteletbeli tagjai, az elıadók és az újságírók mentesülnek a regisztrációs díj fizetése alól. 1.4 Dokumentáció A dokumentációt a szimpóziumon szét kell osztani a delegáltak között. A dokumentumok költségét a regisztrációs díj tartalmazza A jogában áll az iratokat saját internetes honlapján nyilvánosságra hozni. 2. Workshop-ok és Szakmai Konferenciák A workshop-jainak és szakmai konferenciáinak elıkészítésére, illetve lebonyolítására szintén a fenti szabályok vonatkoznak kivéve azokat az eseteket, melyekre a Végrehajtó Bizottság vagy a Küldöttértekezlet által alkotott más szabályok az irányadók.

12 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 12 rendezvények 1. A Végrehajtó Bizottság ülése No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 1.2 Utazási költség 1.3 Szállás (reggelivel) 1.4 Étkezési költség, a kísérı személy étkezésével Hozzájárulás 20 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Hozzájárulás 10 fıs ülésterem bérletéhez (a fent említett eszközök nélkül)- 1.7 Szállítás 1.8 Keretprogramok 1.9 Frissítık elıadások szüneteire 1.10 Egyebek

13 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 13 rendezvények 2. Küldöttértekezlet ülése No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 2.2 Utazási költség 2.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 2.4 Étkezési költség Hozzájárulás 150 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 2.5) További üléstermek (ma 30 fı) a bizottságai (ma 7) és munkacsoportjai (ma 2) számára. A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

14 Szállítás 2.9 Keretprogramok 2.10 Frissítık elıadások szüneteire -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én rendezvények 3. Küldöttgyőlés értekezlete szimpóziummal No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 3.2 Utazási költség 3.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 3.4 Étkezési költség A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

15 Hozzájárulás 250 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 3.5) További üléstermek (ma. 30 fı) a bizottságai (ma. 7) és munkacsoportjai számára (ma 2). A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! 3.8 Szállítás 3.9 Keretprogramok 3.10 Frissítık elıadások szüneteire 3.11 A szimpózium költségei (A 3.5 pontnak megfelelıen az ülésterem díja, szimultán fordítás a 3.6 bekezdés értelmében, a szükséges tárgyalási anyagok, információs anyagok, beleértve a tolmácsolást is. Elıadókkal kapcsolatos költségek (díjuk, utazási költség, szállás), frissítık a szünetek idejére) lásd továbbá: a ügyrendjének 1. és 3. mellékletét Amennyiben lehetséges, a résztvevık részvételi díj formájában fizessék ki. Részvételi díj nélküli résztvevık: Végrehajtó Bizottság, tiszteletbeli tagok, elıadók, újságírók

16 -rendezvények; kötelezettségek listája Érvényes a április 8-i, 6. munkamegbeszélés után módosítva: április 30-án és július 19-én 16 rendezvények 4. Küldöttgyőlés értekezlete Nemzetközi Tőzoltóversennyel No. Lebonyolítás módja (szolgáltatások) támogatás CHF készfizetés Költségviselı (Költségekért felelıs) Nemzeti Résztvevık Bizottság költségtérítése (rendezıként) 4.2 Utazási költség 4.3 Szállás (reggelivel) A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére 3 éjszaka 4.4 Étkezési költség Hozzájárulás 150 fıs ülésterem bérletéhez (vetítı, szemléltetı tábla, fénymásoló, írásvetítı, monitor, telekommunikációs eszközök, telefon, fa, videó, stb.) Szimultán tolmácsolás angol, francia, német és az adott anyanyelven a Küldöttértekezlet üléstermében (lásd 4.5) További üléstermek (ma. 30 fı) a bizottságai (ma. 7) és munkacsoportjai (ma. 2) számára. A teremméretet és a felszerelést illetıen a Nemzeti Bizottság vegye fel a kapcsolatot az adott bizottság elnökével! A bizottság tagjainak és kíséretüknek; a tiszteletbeli tagok részére Egyebek

17 Szállítás 4.9 Keretprogramok 4.10 Frissítık elıadások szüneteire 4.11 A Nemzetközi Tőzoltóverseny és a Nemzetközi Ifjúsági Tőzoltóverseny költségei a nemzetközi versenyek vezetıinek összeállított, a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó listája alapján (a Végrehajtó Bizottság által jóváhagyott összeg fizetendı a verseny résztvevıi részérıl)

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (6.) (módosításokat követıen egységes szerkezetben) A Hátrányos helyzető-, tehetséges tőzoltó gyermekek továbbtanulásának támogatása Alapítvány alapító okirata az alapító akaratnyilvánításával

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról.

A Bizottság, feladata ellátása érdekében: 1.1. Elfogadja ügyrendjét. 1.2. A pályázatokat értékeli, rangsorolja, és dönt a pályázatok támogatásáról. A Magyar Természetvédık Szövetsége EU alapok, te érted? címő pályázati felhívása bíráló bizottságának ügyrendje Az EU alapok, te érted? Bíráló és Elfogadó Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 2007. május 18. Közgyőlési határozat 20070518-vegleges-v2 11/1 1/ 2007 számú Közgyőlési

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y

Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y 1 Budaörsi Passió Egyesület A L A P S Z A B Á L Y Az alapító személyek az 1989. évi II. törvény alapján, néhai Bató Géza Budaörsi Passió címő szerzıi alkotását alapul véve, a mő felhasználására kötött

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott//

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// 01/2012. (II.06.) ELN. elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3. Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Elnöksége 2012. február 06-án megtartásra kerülő ülésén

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya

Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya Kecskeméti Zenészegylet Módosított Alapszabálya A zene megváltoztatja az embereket, teszi szebbé és elviselhetıbbé a világot. A zene hit és akarat, erı és gyengédség, tisztaság és szépség, igazság és megvalósulás,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása

Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása Sz: 31/2013.(V.28.) Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulási Megállapodását

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG ÜGYVEZETŐ BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG ÜGYVEZETŐ BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG ÜGYVEZETŐ BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYVEZETİ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. AZ

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület

A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület 2800 Tatabánya, Köztársaság út 40. 2/1. Adószám: 18615702-1-11 Bankszámlaszám: 63500103-11039299 A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association

A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya. 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association A Gyerekesély Közhasznú Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gyerekesély Egyesület - Chances for Children Association 2. A szervezet nevének rövidítése: GYERE (CCA) 3.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály

Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúli Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Közép-Dunántúl

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben