Kulcsszavak: kétfémes katalizátor, pirolízis, szén nanocsövek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulcsszavak: kétfémes katalizátor, pirolízis, szén nanocsövek."

Átírás

1 Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp KARBON NANO-SZORBENSEK ÉS -KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNOLÓGIÁKBAN I. BAMBUSZ SZERKEZETŰ SZÉN NANOCSÖVEK SZINTÉZISE PREPARATION OF CARBON NANO SORBENTS AND CATALYSTS AND POSSIBILITES OF APPLICATION IN ENVIRONMENTAL TECNOLOGIES I. SYNTHESIS OF BAMBOO LIKE CARBON NANOTUBES. VANYOREK LÁSZLÓ 1, LAKATOS JÁNOS 2 Absztrakt: Kutatásaink célja az, hogy felderítsük a különböző karbon struktúrák alkalmazási lehetőségeit a környezetvédelmi technológiákban, megállapítsuk azt, hogy jelentkezike különbség a szénfajták katalitikus aktivitásában, amennyiben igen, annak milyen a struktúrát érintő okai lehetnek. Elsőként a szén nanocsövek egy különleges típusát, a bambusz szerkezetű szén nanocsöveket (bamboo like carbon nanotubes, továbbiakban BCNT) állítottunk elő. A szintézist a szénszálak és szén nanocsövek előállítására használt CCVD (catalytic chemical vapour deposition) eljárással végeztük el. Szénforrásként vizsgáltunk két különböző nitrogén tartalmú szénhidrogént: ciklohexilamint (CHA) és dimetilamino-propil-amint (DMAPA). A kísérleteinket Co-Fe kétfémes katalizátorral végeztük el MgO hordozón, és kipróbáltuk egyéb szubsztrátokon is. A szintézist négy különböző hőmérsékleten hajtottuk végre (650 C, 700 C, 750 C valamint 800 C), a reakció idejét változtattuk. Pásztázó elektronmikroszkópiai (SEM) és transzmissziós elektronmikroszkópiai (TEM) vizsgálatokkal, valamint energiadiszperzív röntgen analízis (EDS) segítségével állapítottuk meg a keletkezett termék szerkezetét és minőségét. Kulcsszavak: kétfémes katalizátor, pirolízis, szén nanocsövek. Abstrakt: The aim of our research is to investigate the possibilities of application of different carbon structures in environmental technologies to establish if there are any differences in catalytic activity of carbon types. First a special type of carbon nanotubes, bamboo like carbon nanotubes ( further on BCNT) were prepared. The synthesis was made by catalytic chemical vapour deposition ( further on CCVD) method used for producing carbon fibers and carbon nano tubes. The synthesis was made with two different amines, cyclohexylamine (further on CHA) or dimethylaminopropylamine (further on DMAPA). Our experiments were made with bimetallic catalysts (Co-Fe) on magnesium oxide substrate and tested other substrates too. The synthesis was carried out on four different 1 Miskolci Egyetem, Kémiai Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros 2

2 260 Vanyorek László Lakatos János temperatures (650 C, 700 C, 750 C, 800 C). The time of reaction also was changed. The structure and quality of produced materials were examined by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and energy-dispersive x-ray analyses (EDS). Keywords: bimetallic catalyst, pyrolysis, carbon nanotubes. 1. Bevezetés A szén nanocsövek 1991-ben történt felfedezése óta intenzív kutatás kezdődött el ezen különleges nanoszerkezetek tulajdonságainak felderítése céljából. A nanocsövek ígéretes felhasználásai között fontos helyet foglal el a szorbensként, katalizátor hordozóként történő felhasználásuk. A többfalú szén nanocsövek (multiwall carbon nano tubes, továbbiakban MWCNT) a szén katalizátor és katalizátor hordozó szerepet egyaránt betölthetik. Az általunk előállított bambusz szerkezetű szén nanocsövek (bamboo like carbon nanotubes BCNT) szerkezete annyiban tér el a szén nanocsövek szerkezetétől, hogy a cső hosszanti irányban egy-egy szénréteggel szakaszonként le van zárva, innen az elnevezése is. Mind az előállításukkal, mind a felhasználásukkal kapcsolatosan napjainkban kevés ismerettel rendelkezünk. 2. Szén nanocsövek katalizátorként történő alkalmazása, képződése, előállítása 2.1. Szén alapú katalizátorok A szén katalizátorként történő felhasználásának egyik legismertebb esete a foszgéngyártás, amely mintegy hetven éves múlttal rendelkezik [1]. A szén katalizátorok a szénszerkezettől függően nagy aktivitást mutatnak a szénhidrogének pirolitikus bontásakor, lehetővé téve tiszta hidrogén előállítását [2]. Sánchez és kollégái [3] szulfonált szén katalizátort állítottak elő, és glicerin észterezésére használták fel, lehetőséget teremtve a glicerinnek mint a biodízel gyártás melléktermékének a hasznosítására. A katalizátorként használt szenet szacharóz karbonizálásával nyerték, amit kénsav felhasználásával szulfonáltak. Qing és Shu [4] többfalú szén nanocsövek szulfonálásával állítottak elő olyan szénbázisú savas katalizátort, amely hatékonynak bizonyult gyapotmagolajból kiinduló biodízel előállításnál A szén nanocsövek képződése A szerkezetbeli eltérés a két szén nanocső módosulat között a növekedési mechanizmusban található különbségnek köszönhető. A szén nanocsövek képződését tárgyaló elméletek alapját a Baker által adott elgondolás képezi [5], amely leírja a szénszálak képződésének folyamatát. A Baker által javasolt mechanizmus finomításával és kiegészítésével Kanzow egy átfogó nanocső képződési mechanizmust dolgozott ki [6], amely választ ad arra, hogy mi az oka az egyfalú és többfalú szén nanocsövek képződésének. A bamboo like carbon nanotubes keletkezés magyarázata a Kanzow- és Baker-elméleteken alapszik. A

3 Karbon nano-szorbensek és -katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei 261 BCNT-képződés mechanizmusára Kovalevski is próbált magyarázatot találni [7]. A Kovalevski-elmélet szerint a bambusz szerkezet kialakulása annak köszönhető, hogy a fémrészecskébe beoldódó szén a telítettségi állapot elérése után kiválik annak felületére, és ott alakítja ki a grafitrétegeket, így a fémrészecske betokozódik. Amennyiben a fém ki tud jutni ebből a szénburokból, akkor lehetséges a BCNT-szerkezet létrejötte. A részecske oly módon jut ki a burokból, hogy az azt beborító szénréteg tágul a katalizátor részecske térfogatának növekedése és a növekvő gőznyomás miatt, majd kipukkad. A burok felnyílásakor a részecske kap egy lökést, amely hatására kijut a burokból, és amint támadható a felülete a szénhidrogén molekulái által, ismét megkezdődik az újabb szénrétegek kialakulása. A burok a fentebb leírt okok miatt ismét felnyílik, és a folyamat ismétlődik, kialakítva a jellegzetes osztott szerkezetű szén nanocsöveket. Azt tehát, hogy a nanocső szintézis során osztatlan szerkezetű szén nanocsövek keletkeznek vagy bambusz szerkezetű képződmények alakulnak ki, a katalizátor távolodásának sebessége és a szénréteg képződés sebességének viszonya határozza meg. Amennyiben a fémrészecske nagyobb sebességgel távolodik a buroktól, mint amilyen sebességgel a szénréteg alakul ki, akkor csak szakadt burok jön létre, BCNT nem keletkezik. Amennyiben a rétegképződés sebessége nagyobb a katalizátor részecske távolodásának sebességénél, akkor alakulnak ki a bamboo like carbon nanotubes struktúrák. Amennyiben a két folyamat közel azonos sebességgel megy végbe, úgy osztatlan szerkezetű szén nanocsövek (MWCNT) képződnek Szintézismódszerek áttekintése Reyes és kollégái is CVD-szintézissel jutottak bambusz szerkezetű szén nanostruktúrákhoz. Reyes és munkatársai [8] cikkükben arról számoltak be, hogy a bambusz struktúrával rendelkező nanocsöveket benzilaminból kiindulva állították elő 850 C hőmérsékleten ferrocén alkalmazása mellett. A módszer előnye, hogy nem szükséges egyéb tisztítási eljárást végezni a katalizátor hordozó eltávolítására. A CVD eljárás egyik módosított változatát Sung-Hoon Kim [9] és kollégái szilika hordozón, nikkel katalizátor alkalmazásával, metán bontását hajtották végre mikrohullámú plazmaállapot létrehozása mellett (microwave plasma enhanced chemical vapour deposition, MPECVD). A katalizátort rádiófrekvenciás porlasztás módszerével állították elő. A módszer lényege, hogy a nikkelt gőzfázisba vitték Ar gáz alatt 30 mtorr nyomáson, 500 W teljesítménnyel. A nikkel gőzt szilícium szubsztrát felületére kondenzáltatták, az így kapott nikkel réteg tíz perc porlasztás után kb. 100 nm rétegvastagságot ért el. A mintát elektronmikroszkóppal vizsgálták és megfigyelhető volt, hogy a keletkezett CNT nem mutatja azt a mértékű rendezett, osztott szerkezetű struktúrát, amely a hagyományos CVDeljárással elérhető, a csövek csak bizonyos mértékű osztott szerkezettel rendelkeznek. A módszer további hátránya, hogy igen körülményes nem csak a katalizátor előállítása, hanem a szintézis végrehajtása is bonyolult, továbbá meglehetősen költséges technológiai hátteret igényel. Egy nagyon szellemes előállítási módszert alkalmaztak Wang [10] és munkatársai. A bambusz CNT-előállításának szénforrása ez esetben a PMMA-PDVB (polimetilmetakrilátpolidivinilbenzol) maghéj struktúrával rendelkező polimer gömb volt, amely pirolízisét 900 C-on, argon atmoszférában hajtották végre. A reaktorból eltávolított termék tartalmazta a

4 262 Vanyorek László Lakatos János nanocsöveket. A leközölt eljárás előnye, hogy nem igényel fémes katalizátort, nem is sorolható a CCVD-módszerek körébe. Hátránya a CCVD-szintézissel szemben, hogy körülményes a szénforrás előállítása, az egymást követő többszöri polimerizáció is kevésbé gazdaságos. Megfogalmaztak egy elméletet a képződési mechanizmusra, amely eltér Baker szénszálakra adott elméletétől vagy Kovalevski- és Park-Lee-féle elgondolásoktól. A polimer coreshell szerkezetéből kiinduló BCNT-szintézis nem magyarázható a CCVD-módszereknél ismert képződési mechanizmusokkal, ezért volt szükséges egy újabb elmélet felállítására. A módszer lényege gyakorlatilag egy karbonizálás, amely különleges eredményt hozott. Azonban kérdéses, hogy nagyobb volumenű nanocsőgyártást ki lehet e elégíteni a Wangféle eljárással. A különböző módszereket összehasonlítva a CVD-szintézist találtuk leginkább alkalmazhatónak. 3. Kísérleti rész 3.1. A katalizátor előállítása A BCNT-szintézishez használt katalizátor előállítására etanolos közegben történt impregnálással. Magnézium-oxid katalizátor hordozóra vas(iii)- és kobalt(ii) sók oldatait szárítottuk. A BCNT katalizátorként történő alkalmazása szükségessé teszi, hogy a szén nanocsöveket egy meghatározott geometriájú hordozó felületén hozzuk létre. Ez a forma töltetként való használat során könnyebben kezelhető. Katalizátor hordozóként ezért vizsgáltuk a formázotttt zeolitot pellet és gyöngy formában. A kétfémes katalizátorban a fémek tömegaránya Co:Fe 1:1, amely 2,5 m/m% koncentrációban tartalmazott vasat és 2,5 m/m%-ban kobaltot. A katalizátor készítés során 96%-os etanolban feloldottunk vas(iii)- nitrát nonahidrát (Sigma Aldrich) és kobalt(ii)- nitrát hexahidrát (Sigma Aldrich) sókat és ultrahangos fürdőben szonikáltattuk az oldatot tíz percig. Az etanolos oldathoz hozzáadtuk a magnézium-oxidot (Merck Chemicals) vagy a zeolitot (Klinosorb 3 A, AlCaH 6 KNaO 3 Si), és tovább szonikáltattuk tizenöt percig. A szuszpenziót rotációs vákuumbepárló felhasználásával szárazra pároltuk, majd egy éjszakán át 100 C hőmérsékleten szárítottuk BCNT-szintézis A szintézist az 1. ábrán látható CCVD-reaktorban végeztük el, amely egy szabályozható csőkemencéből és egy karccsőből ált. A prekurzor ciklohexilamin (CHA, Scharlau), dimetil-amino-propil-amint (DMAPA, Merck Chemicals). A szénforrás adagolását perfúzor segítségével végeztük. Az amin elpárologtatása egy kis méretű csőkemencében történt 160 C-on. A vivőgáz nitrogén volt, amelynek áramlási sebessége 50 ml/min volt. A szintézis idejét perc között változtattuk. A felhasznált katalizátor mennyisége 0,50 g minden kísérlet esetében. A betáplált aminok mennyiségét (DMAPA 0, mol és CHA 0, mol) a kísérletek során nem változtattuk. A katalizátort egy kvarccsónakban elterítve helyeztük a kvarcreaktorba, és a katalizátor felületén lejátszódott a szénhidrogén piro-

5 Karbon nano-szorbensek és -katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei 263 lízise, így a szintézis után a keletkezett szén a kvarccsónakból eltávolítható volt. A szintézis paramétereket az 1. táblázat tartalmazza. 1. N 2 betáplálás, 2. N 2 rotaméter, 3. infúziós pumpa, szénhidrogén injektálás 4. CHx csőkemence, 5. CHx csőkemence fűtés szabályzó egysége 6. kvarcreaktor, 7. pirolízis kemence 8. karccsónak katalizátorral 1. ábra. A CCVD-szintézis során alkalmazott kísérleti rendszer vázlata A kísérlet során alkalmazott szintézis paraméterek 1. táblázat n CHA = 0, mol CHAbetáplálás (ml/h) Szintézisidő (min) n DMAPA = 0, mol DMAPAbetáplálás (ml/h) Szintézisidő (min) Kat.: 2,5 w% Co 2,5 w% Fe/MgO Szintézis hőmérséklet ( C) Kat. tömege N 2 betáp. (ml/min) ,50 50 Kat.: 2,5 w% Co 2,5 w% Fe/MgO Szintézis hőmérséklet ( C) Kat. tömege N 2 betáp. (ml/min) ,50 50

6 264 Vanyorek László Lakatos János Az előállított nanocsövek mellett található katalizátor maradékot tömény sósavval történő kioldással távolítottuk el. A terméket felszuszpendáltattuk tömény sósavban ultrahangos fürdő segítségével, majd egy órán át szonikáltattuk az ultrahangos fürdőben abból a célból, hogy egy homogén diszperzió jöjjön létre, ami által növelhető a sósavval történő katalizátor maradék kioldásának hatékonysága. A homogenizálást követően, forraltuk a savas rendszert hat órán keresztül reflux alkalmazásával, majd desztillált vízzel kloridmentesre mostuk. A tisztítási procedúrát kétszer végeztük el a nagyobb tisztaság érdekében. A BCNT tisztaságát EDS-analízissel ellenőriztük. A kísérleti eredmények elemzését követően készítettünk katalizátor- és adszorpciós töltetként használható BCNT-mintákat, amelyek esetében a nanocsövek formázott szilárd hordozó felületén vannak rögzítve a könnyű kezelhetőség érdekében. A formázott zeolit katalizátor elkészítése a fent ismertetett nedves impregnálás módszerével történt. A hordozó formázott zeolit gyöngy volt, amelynek felületén lejátszódott a nanocső képződés. A szintézist ciklohexil-aminból kiindulva 800 C hőmérsékleten végeztük el 3 ml/h sebességű CHA-injektálás mellett, húsz percig. A bemért katalizátor mennyisége 0,5 g volt, a pirolizált amin anyagmennyisége 0,0087 mól. A vivőgáz áramlási sebességét nem változtattuk. 4. Eredmények 4.1. A szintézis hatékonysága Az előállított minták esetében végeztünk konverziószámítást is, amelynek az eredményei a 2. táblázatban láthatóak. A táblázatban foglalt eredményeket a 2. ábrán látható konverzió-hőmérséklet grafikon illusztrálja. A ciklohexil-aminból történő szintézis esetén a 800 C-on történő pirolízis a kedvező a konverzió tekintetében, a szénhidrogén adagolás mértékének jó megválasztása a kísérleti eredményeink alapján szintén jó irányban befolyásolta a konverziót, a 3 ml/h sebességű betáplálás tekinthető optimálisnak. A 6 ml/h adagolásnál ingadozás figyelhető meg a számított konverziók értékében. A 3 ml/h betáplálás esetén a 650 C 750 C-nál növekszik az átalakult CHA-mennyisége, 800 C-nál 37%-ról 27%-ra csökkent. A CHA-ból történő BCNT szintézis optimális paramétereinek az eddig elvégzett néhány teszt alapján a 800 C pirolízis hőmérsékletet, valamint a 3 ml/h szénhidrogén adagolást választottuk. A katalizátor mennyiségét, valamint az alkalmazott szénforrás mennyiségét nem változtattuk a kísérletek során. A tartózkodási idő növelése céljából az eddig alkalmazott vivőgáz áramlását fogjuk a jövőben csökkenteni olyan mértékig, amely még a konverzió növelését biztosíthatja.

7 Karbon nano-szorbensek és -katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei 265 A CHA pirolízise során számított konverzió értékek 2. táblázat n = 0, mol CHAbetáp. (ml/h) Szintézisidő (min) Kat: 2,5 w% Co 2,5 w% Fe/MgO Minta Ciklohexilamin T 1 = 650 C T 2 = 700 C T 3 = 750 C T 4 = 800 C m carbon konv. m carbon konv. m carbon konv. m carbon konv BCNT 1. 0,17 0,27 0,19 0,31 0,16 0,26 0,19 0, BCNT 2. 0,20 0,32 0,26 0,42 0,27 0,43 0,31 0, BCNT 3. 0,18 0,29 0,22 0,35 0,23 0,37 0,17 0,27 K onve rz ió 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,2 7 0,3 2 0,2 9 0,3 1 0,4 1 0,3 5 0,2 6 0,4 3 0,3 7 0,3 0 0,5 0 0,2 7 BCNT 1. BCNT 2. BCNT 3. 0,10 0,00 T1=650 C T2= 700 C T3=750 C T4=800 C Szintézis hőmérséklet ( C) 2. ábra. Az egyes minták konverzió értékei a szintézis hőmérséklet függvényében A dimetil-amino-propil-aminból történő CVD-szintézis eredményeit szintén elemeztük, ezeknél a kísérleteknél nyert konverzió értékeket a 3. táblázat tartalmazza, az optimális hőmérsékletet a konverzió értékének függvényében a 3. grafikon szemlélteti. A grafikonon láthatjuk, hogy a dimetil-amino-propil-amin pirolízisét a BCNT-hozam szempontjából 750 C hőmérsékleten érdemes végezni. A DMAPA átalakulása 2 ml/h adagolásnál volt a legnagyobb. Mindhárom adagolási sebesség esetében növekedett a szén mennyisége 750 C hőmérsékletig, majd 800 C pirolízis hőmérséklet esetén konverziócsökkenés volt tapasztalható.

8 266 Vanyorek László Lakatos János A DMAPA pirolízise során számított konverzió értékek 3. táblázat n = 0,0079 mol DMAPAbetáp. (ml/h) Szintézisidő (min) Kat: 2,5 w% Co - 2,5 w% Fe/MgO Minta Dimetilaminopropilamin T 1 = 650 C T 2 = 700 C T 3 = 750 C T 4 = 800 C m carbon konv. m carbon konv. m carbon konv. m carbon konv BCNT 4. 0,03 0,07 0,10 0,22 0,11 0,23 0,12 0, BCNT 5. 0,04 0,08 0,14 0,30 0,15 0,32 0,12 0, BCNT 6. 0,12 0,25 0,17 0,35 0,22 0,47 0,19 0,40 Konverzió 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,07 0,08 0,25 0,22 0,30 0,35 0,23 0,32 0,47 0,26 0,26 0,40 T1=650 C T2= 700 C T3=750 C T4=800 C Szintézis hőmérséklet ( C) BCNT 4. BCNT 5. BCNT ábra. Az egyes minták konverzió értékei a szintézis hőmérséklet függvényében 4.2. Az előállított termék TEM-vizsgálata A TEM-vizsgálatokra előkészített minta preparálása úgy történt, hogy a BCNT-mintát etanolban felszuszpendáltattuk, ultrahangos fürdőben tíz percig szonikáltattuk, amíg homogén szuszpenzió alakult ki. Az etanolos diszperzióból egy cseppet felvittünk réz grid felületére (TEM grid: d = 3,05 mm, 300 mesh), és infralámpa alatt szárítottuk. A vizsgálat során használt elektronmikroszkóp típusa Philips CM10. A TEM-képeken megfigyelhető, hogy az előállított BCNT-csövek átmérői tág határok között változnak (4. ábra). A scalebar se-

9 Karbon nano-szorbensek és -katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei 267 gítségével megállapítható, hogy a nanocsövek átmérői nm közöttiek. Mind a négy hőmérsékleten végzett szintézis során nyert termékről készült elektronmikroszkópos felvétel. Ezek tanulmányozása során megállapítottuk, hogy valamennyi minta hasonló méreteloszlást mutat, ebből a szempontból bármely reakcióhőmérsékleten elvégezhető a pirolízis. A TEM-vizsgálatok során számos olyan nanocsövet találtunk, amely jól látható nyitott csővéggel rendelkezik, és nem található meg a cső belsejében a katalizátor részecske. Az előbbi tapasztalat abból a szempontból lényeges, hogy a betokozódott fémrészecskék sósavas kioldással nem távolíthatóak el, mivel a szén által védett környezetben vannak. A minta tartalmazott kisebb arányban olyan csöveket is, amelyekben jól megfigyelhető a betokozódott Co/Fe nanorészecske. Ezek a cső megnyitása, így roncsolása nélkül sajnos nem távolíthatóak el. A griden találhatóak voltak halszálkás szerkezetű nanocsövek is, amelyek 40 nm körüli átmérőkkel rendelkeztek. Ezek aránya a bambusz struktúrával rendelkező szálakhoz viszonyítva elenyésző volt, megállapíthatjuk tehát, hogy a keletkezett termék zömében BCNT. A CHA és a DMAPA pirolízisével előállított minták minősége között nincs számottevő különbség a TEM-vizsgálatok alapján. a) b) 4. ábra. A BCNT-minták TEM-felvétele a) A DMAPA-ból előállított csövek. b) A CHA.ból készített minta 4.3. A zeolit hordozós BCNT-mintákon elvégzett SEM-vizsgálatok eredményei A BCNT-zeolit töltet SEM- és EDS-vizsgálata az 5. ábrán látható. Az 5. a) ábrán megfigyelhető, hogy a hordozó felületét gazdagon borítják szén nanocsövek. Könnyen belátható, mint azt már a TEM-vizsgálatok során megállapítottuk, hogy a csövek igen heterodiszperz eloszlást mutatnak a csőátmérők vonatkozásában. Az 5. b) ábrán a zeolit- BCNT kis nagyítású képe látható. Mint fentebb említésre került, a szén nanocsöveket egy bizonyos geometriával, formával rendelkező hordozó felületén állítottuk elő azért, hogy könnyen kezelhető legyen akár töltetként oszlopokba, katalitikus vagy adszorpciós kísérletek elvégzése céljából. A képen látható 3 5 mm átmérővel rendelkező zeolit gyöngy, egy A típusú zeolit, amely EDS-spektrumán 5. ábra c) jól láthatóak a Mg, Al és Si jellemző csúcsai, amelyek a zeolit összetételéből adódnak. A spektrumon látható kobalt és vas csúcs

10 268 Vanyorek László Lakatos János a két katalizátor fém jelenlétét mutatja. A magnézium-alumínium-szilikátok is kiváló katalizátor hordozók a BCNT előállításában, amelyet alátámasztanak eddigi, az MWCNTszintézis területén szerzett tapasztalataink. Szilikát tartalmú szubsztrátok alkalmazása csak ilyen speciális felhasználásra szánt minták előállításánál célszerű, mivel ebben az esetben nem kívánjuk eltávolítani a hordozót, amely kioldása csak hidrogén-fluorid oldattal lenne lehetséges. a) b) 5. ábra. A BCNT-zeolit minta SEM felvétele a) A zeolit felületén képződött nanocsövek. b) A hordozóról készített kép. c) A termék EDS spektruma a jellemző elemek csúcsaival c)

11 Karbon nano-szorbensek és -katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei Összefoglalás A kísérleti tapasztalataink azt mutatják, hogy a vizsgált két amin alkalmas BCNTszintézisre, az előállított minták minősége a csövek strukturáltsága tekintetében nem mutat számottevő eltérést. Figyelembe véve a konverziót, a ciklohexil-amin alkalmazása tűnik célravezetőbbnek. A tisztított minták katalitikus hatásának vizsgálatára munkánk második fázisában kerül sor. Kutatási terveinkben szerepel mind a nem funkcionált szerkezet, mind a funkcionálással módosított nanokarbon szerkezet katalitikus hatásának tanulmányozása. Az előállított nanokarbon szerkezetek katalitikus tulajdonságait más kolloidális méretű karbon, valamint karbonizáció útján előállított karbon szerkezetek katalitikus sajátságaival is össze kívánjuk hasonlítani. Köszönetnyilvánítás A szerzők ezúton köszönik meg Dubinczky Tibornak, az ME MAK Kémiai Intézete műszerészének a CCVD-kísérleti rendszer technológiai megvalósításában nyújtott szakmai segítségét. Köszönjük Kovács Árpádnak, az ME MAK Anyagtudományi intézete mérnöktanárának a pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételeket. Köszönet illeti meg dr. Rázga Zsoltot, a SZOTE Patológiai Intézetének munkatársát, hogy lehetővé tette számunkra az intézet transzmissziós elektronmikroszkópjának használatát. A kutatómunka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. IRODALOMJEGYZÉK [1] Abrams, L. Cicha, W. V. Manzer, L. E. Subramoney, S.: A new catalyst for an old process driven by environmental issues. Studies in Surface Science and Catalysis, 130A, 2000, p. [2] Guil-Lopez, R. Botas, J. A. Fierro, J. L. G. Serrano, D. P.: Comparison of metal and carbon catalyst for hydrogen production by methanne decomposition. Applied Catalyst A: general 396, 2011, p. [3] Sánchez, Julián A. Hernández, Diana L. Moreno, Jorge A. Mondragón, Fanor Fernández, Jhon J.: Alternative carbon based acid catalyst for selectie esterification of glycerol to acetylglycerols. Applied Catalysis 405, 2011, p. [4] Qing Shu, Qiang Zhang, Guanghui Xu, Zeeshan Nawaz, Dezheng Wang, Jinfu Wang: Synthesis of biodiesel from cottonsed oil and methanol using a carbon-based solid acid catalyst. Fuel Processing Technology, Vol. 90, 2009, p. [5] R. T. K. Baker, M. A. Barber, P. S. Harris, F. S. Feates, R. J.: Nucleation and growth of carbon deposits from the nickel catalyzed decomposition of acetylene. Waite, Catal. 26, 1972, 51. p. [6] Kanzow, H. Ding, H.: Formation mechanism of single-wall carbon nanotubes on liqued-metal particles, Phys. Rev. B 60, 1999, p. [7] Kovalevski, V. Safronov, A. N: Pyrolysis of hollow carbons on melted catalyst, Carbon, Vol. 36, 1998, 963. p.

12 270 Vanyorek László Lakatos János [8] Reyes, M. Grobertb, N. Kamalakaranc, R. Seegerc, T. Golbergd, D. Rühlec, M. Bandod, Y. Terronesa, H. Terronesa, M.: Efficient encapsulation of gaseous nitrogen inside carbon nanotubes with bamboo-like structure using aerosol thermolysis. Chemical Physics Letters, Vol. 396, 2004, p. [9] Sung-Hoon, K. Jung-Chul, P. Beomjin, K. Sang Kuk, L. Dong Uk, K. Young-Hun, K.: Self-assembled interconnection by bamboo-like carbon nanotubes. Materials Science and Engineering C, Vol. 24, 2004, p. [10] Wanga, F. Langa, L. Baojun Lia Wei Liua Xun Lia Zheng Xu: A novel non-catalytic approach for fabrication of bamboo-like carbon nanotubes. Materials Letters Vol. 64, 2010, p.

SZÉN NANOCSŐ ALAPÚ KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA PRODUCTION AND STUDY OF CARBON NANO CATALYSTS

SZÉN NANOCSŐ ALAPÚ KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA PRODUCTION AND STUDY OF CARBON NANO CATALYSTS Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 319 327. SZÉN NANOCSŐ ALAPÚ KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA PRODUCTION AND STUDY OF CARBON NANO CATALYSTS VANYOREK LÁSZLÓ 1 MIHALKÓ ANDREA 2 LAKATOS JÁNOS

Részletesebben

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel

Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Amorf/nanoszerkezetű felületi réteg létrehozása lézersugaras felületkezeléssel Svéda Mária és Roósz András MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport 3515-Miskolc-Egyetemváros femmaria@uni-miskolc.hu Absztrakt

Részletesebben

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy

Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy Karbon nanostruktúrák Anyagmérnök alapképzés Nanotechnológiai szakirány kötelező tárgy Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézet Miskolc, 2014. 1.

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

FÉM-OXIDOKKAL BORÍTOTT TÖBBFALÚ SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

FÉM-OXIDOKKAL BORÍTOTT TÖBBFALÚ SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA FÉM-OXIDOKKAL BORÍTOTT TÖBBFALÚ SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Doktori (Ph.D.) értekezés NÉMETH ZOLTÁN Témavezető: Hernádi Klára egyetemi tanár Kémia Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN

HORDOZÓS KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBAN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDMÁYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRÖKI ÉS BIMÉRÖKI KAR LÁH GYÖRGY DKTRI ISKLA HRDZÓS KATALIZÁTRK VIZSGÁLATA SZERVES KÉMIAI REAKCIÓKBA Ph.D. értekezés tézisei Készítette Témavezető Kiss

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szén nanoszorbensek és katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei a kémiai és a környezetvédelmi technológiákban

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Szén nanoszorbensek és katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei a kémiai és a környezetvédelmi technológiákban DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szén nanoszorbensek és katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei a kémiai és a környezetvédelmi technológiákban Vanyorek László okleveles vegyész Témavezető: Dr. Lakatos János

Részletesebben

Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal

Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal Szerves oldószerek vízmentesítése zeolitokkal Hannus István Kiricsi Imre Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék Összefoglaló Az adszorpció jelenségét

Részletesebben

XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK

XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye XXXVIII. KÉMIAI ELŐADÓI NAPOK Program és előadás-összefoglalók Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza Szeged,

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN

A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 61 70. A SZEMCSEALAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLASZTÁS JELENTŐSÉGE FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK FELDOLGOZÁSA SORÁN SIGNIFICANCE OF SHAPE SEPARATION

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174.

Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 165 174. ACÉL SZÖVETSZERKEZET MODELLEK LÉTREHOZÁSA ANYAGTUDOMÁNYI SZIMULÁCIÓKHOZ GENERATION OF MODEL MICROSTRUCTURES OF STEELS FOR MATERIALS SCIENCE

Részletesebben

Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel

Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel Gaál Zoltán, Dr. Szabó Péter János, Dr. Ginsztler János Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, BME-MTA

Részletesebben

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL

ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 213-220. ERŐMŰI SZERKEZETI ELEMEK ÉLETTARTAM GAZ- DÁLKODÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TÖRÉSMECHANI- KA ALKALMAZÁSÁVAL Lukács János egyetemi

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

METASTABILIS MIKROEMULZIÓK ÁRAMLÁSI SAJÁTSÁGAI PORÓZUS KÖZEGBEN

METASTABILIS MIKROEMULZIÓK ÁRAMLÁSI SAJÁTSÁGAI PORÓZUS KÖZEGBEN Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 247 253. METASTABILIS MIKROEMULZIÓK ÁRAMLÁSI SAJÁTSÁGAI PORÓZUS KÖZEGBEN VADÁSZI MARIANNA LAKATOS ISTVÁN Miskolci Egyetem, Alkalmazott

Részletesebben

SiC védõréteg létrehozása karbonszálon gyors hevítéses módszerrel

SiC védõréteg létrehozása karbonszálon gyors hevítéses módszerrel SiC védõréteg létrehozása karbonszálon gyors hevítéses módszerrel Hegman N. * Szûcs P. ** Lakatos J. *** Miskolci Egyetem Bevezetés Napjainkban intenzíven kutatott terület a jó kopás- és hõsokkálló anyagok

Részletesebben

Szilícium karbid nanokristályok előállítása és jellemzése - Munkabeszámoló -

Szilícium karbid nanokristályok előállítása és jellemzése - Munkabeszámoló - Szilícium karbid nanokristályok előállítása és jellemzése - Munkabeszámoló - Beke Dávid Balogh István Szekrényes Zsolt Veres Miklós Fisher Éva Fazakas Éva Bencs László Varga Lajos Károly Kamarás Katalin

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES

FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (1), pp. 361 369. FÉMKOMPOZITOK KOPÁSÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF THE WEAR RESISTANCE PROPERTIES OF METAL MATRIX COMPOSITES SIMON ANDREA 1, GÁCSI

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében

PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA 3.1 1.1 Innovene eljárással előállított PP-por morfológiája a gyártási paraméterek függvényében Tárgyszavak: polimerizációs eljárás; poli; polimerpor; morfológia;

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE

ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Gradus Vol 2, No 2 (215) 168-173 ISSN 264-814 ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ KOMPOZIT FÚRÁSÁNAK VIZSGÁLATA GYORSACÉL ÉS KEMÉNYFÉM SZERSZÁMMAL DRILLING OF GLASS-FIBER-REINFORCED COMPOSITE BY HSS AND CARBIDE Líska János

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

rozsdamentes acélokból készült (PM SS) alkatrészek részaránya az Észak Amerikai porkohászat egész termelését nézve 2000-ben 40%-kal növekedett

rozsdamentes acélokból készült (PM SS) alkatrészek részaránya az Észak Amerikai porkohászat egész termelését nézve 2000-ben 40%-kal növekedett 2010/4 ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE Diszpergált oxidkerámia szemcsékkel erősített nanoszerkezetű acélok: előállítás és szerkezeti tulajdonságok NANOSTRUCTURED STEELS STRENGTHENED

Részletesebben

TAPADÓ VÍZ TELÍTETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZKISZORÍTÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL

TAPADÓ VÍZ TELÍTETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZKISZORÍTÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL Műszaki Földtudományi Közlemények, 85. kötet, 1. szám (2015), pp. 41 47. TAPADÓ VÍZ TELÍTETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA GÁZKISZORÍTÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL DÓCS ROLAN BÓDI TIBOR JOBBIK ANITA ME AFKI, MTA-ME

Részletesebben

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin A fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken The amount fossil fuels is

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA. Rémiás Róbert

Doktori (Ph.D.) értekezés ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA. Rémiás Róbert Doktori (Ph.D.) értekezés ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA Rémiás Róbert Kémiai Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott

Részletesebben

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts Pölczmann

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek: előállítása és vizsgálata

Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek: előállítása és vizsgálata ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoport szemináriuma, Balázsi Katalin (balazsi.katalin@ttk.mta.hu) Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek: előállítása és vizsgálata Vékonyrétegfizika

Részletesebben

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE

KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 7 18. KLINCS KÖTÉS TECHNOLÓGIAI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA, VÉGESELEMES MODELLEZÉSE INVESTIGATION AND FINITE ELEMENT MODELLING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLINCHED

Részletesebben

Kulcsszavak:szén, kén., környezetvédelem, kémiai elemzés, talaj Keywords: carbon, sulphur, environmental protection, chemical analysis, ground

Kulcsszavak:szén, kén., környezetvédelem, kémiai elemzés, talaj Keywords: carbon, sulphur, environmental protection, chemical analysis, ground MŰSZERES ANALITIKA ANALYSIS WITH INSTRUMENT Karbon kén elemzés környezetvédelmi alkalmazásai Environmental Protection Application of the Chemical Analysis of Carbon- Sulphur Szabó Mária 1 - Pallósi József

Részletesebben

Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről

Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről Beszámoló anyagvizsgálat eredményéről Készült a Dobó István Vármúzeum részére Készítette: dr. Gherdán Katalin (Pásztói Múzeum, Miskolci Egyetem) A kutatásban együttműködő partnerek: dr. Weiszburg Tamás,

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken

Egyrétegű tömörfalapok ragasztási szilárdságának vizsgálata kisméretű próbatesteken Köszönetnyilvánítás A kutatás részben az OTKA (projekt szám T 025985), részben a NATO Cooperative Research Grant (CRG.LG 973967) anyagi támogatásával folyt. Irodalomjegyzék 1. Molnár S. Szerk. 2000. Faipari

Részletesebben

NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE

NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE NANOEZÜST ALAPÚ ANTIBAKTERIÁLIS SZÓRHATÓ SZOL KIFEJLESZTÉSE MŰANYAG FELÜLETEKRE Gábor Tamás1, Hermann Zsolt2, Hubai László3 1: PhD, 2: kutató, 3: kutató NANOCENTER Kft. BEVEZETÉS A nanorészecskéket tartalmazó

Részletesebben

Az elektroaktív polimerek ismertetése és osztályozása, alkalmazásai. Electro active polymers, features and applications

Az elektroaktív polimerek ismertetése és osztályozása, alkalmazásai. Electro active polymers, features and applications Az elektroaktív polimerek ismertetése és osztályozása, alkalmazásai Electro active polymers, features and applications MOLNÁRKA GYİZİ Széchenyi István Egyetem, Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Gyır,

Részletesebben

2009/3 ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE

2009/3 ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE ANYAGSZERKEZET-VIZSGÁLAT INVESTIGATION OF STRUCTURE Zárványosság meghatározása klasszikus módszerekkel (Zárványok 2. rész) Determination of Inclusions by Classical Methods (Inclusions, Part 2) Szabó Andrea

Részletesebben

LEHET-E TÖKÉLETES NANOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKET KÉSZÍTENI TÖKÉLETLEN GRAFÉNBÔL?

LEHET-E TÖKÉLETES NANOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKET KÉSZÍTENI TÖKÉLETLEN GRAFÉNBÔL? LEHET-E TÖKÉLETES NANOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKET KÉSZÍTENI TÖKÉLETLEN GRAFÉNBÔL? Márk Géza, Vancsó Péter, Biró László Péter MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet A grafén a grafit egyetlen

Részletesebben

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon

Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására helyi érdek8 közúti utakon Dr. Köll Gábor, Dr. Petru oga, "tefan Gu$iu, C&t&lin oga Kolozsvári szaki Egyetem Abstract This

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Őrlés hatására porokban végbemenő kristályos-amorf szerkezetváltozás tanulmányozása

Őrlés hatására porokban végbemenő kristályos-amorf szerkezetváltozás tanulmányozása Őrlés hatására porokban végbemenő kristályos-amorf szerkezetváltozás tanulmányozása K. Tomolya*, D. Janovszky, A. Sycheva, A. Roósz 1,2,3,4 MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport, Miskolc-Egyetemváros *femkinga@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására valamint Teflon adhéziójának módosítására

Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására valamint Teflon adhéziójának módosítására Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására valamint Teflon adhéziójának módosítására PhD tézisek Kresz Norbert Róbert Témavezető: Dr. Hopp Béla tudományos főmunkatárs Szegedi Tudományegyetem Optikai

Részletesebben

OTKA 48978 beszámoló

OTKA 48978 beszámoló OTKA 48978 beszámoló A pályázat Kutatás munkaterve című 2. sz. mellékletben leírt célok sorrendjében adom meg a feladat teljesítését. 1. Munkaszakasz, 2005 év A nanokristályok szintézise területén a kitűzött

Részletesebben

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból?

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból? Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból? Márk Géza, Vancsó Péter, Nemes-Incze Péter, Tapasztó Levente, Dobrik Gergely, Osváth Zoltán, Philippe Lamin, Chanyong Hwang,

Részletesebben

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN Major István 1, Gyökös Brigitta 1,2, Furu Enikő 1, Futó István 1, Horváth Anikó 1, Kertész Zsófia 1, Molnár Mihály 1 1 MTA Atommagkutató

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs

Szakmai önéletrajz. 2000 szeptember 1.- MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Miskolci Egyetem, Anyagtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Munkahely: Név: Kissné Dr. Svéda Mária Leánykori név: Svéda Mária Születési hely, év: Miskolc, 1975. november 5. Anyja neve: Simkó Mária Julianna Családi állapot: férjezett

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet Ph.D. értekezés tézisei A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Tüske Zsófia Szeged 2006 Bevezetés A szilárd gyógyszerformák

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Nyújtáskor mindkét irányban méretüket növelő polimerek Vannak olyan különleges anyagok, amelyek mérete nyújtáskor mindkét irányban megnő. Ezeket kezdetben antigumi -nak nevezték,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés

EBSD-alkalmazások. Minta-elôkészítés, felületkezelés VISSZASZÓRTELEKTRON-DIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2. RÉSZ Havancsák Károly, Kalácska Szilvia, Baris Adrienn, Dankházi Zoltán, Varga Gábor Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE

AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE AMMÓNIA TARTALMÚ IPARI SZENNYVÍZ KEZELÉSE Dr. Takács János egyetemi docens Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 1. BEVEZETÉS Számos ipari szennyvíz nagy mennyiségű

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

2012/4. Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

2012/4. Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék, Veszprém RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS TENZIDEK VÍZBEN VALÓ RÉSZLEGES OLDHATÓSÁGÁNAK JELLEMZÉSE SZÁLOPTIKÁS SPEKTROFOTOMÉTERREL CHARACTERIZING OF WATER PARTIAL SOLUBILITY OF TENZIDES BY SPECTROPHOTOMETER

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag

A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a kutatócsoport leendő vezetőinek önéletrajza - Sajtóanyag A kutatólaboratórium és a nano-porok kutatócsoport vezetőjének tudományos önéletrajza Dr. Kaptay György Születési idő,

Részletesebben

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Gradus Vol 3, No 1 (2016) 245-251. ISSN 2064-8014 ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS ÉS KLÍMAVÉDELEM ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁVAL ENERGY SAVING AND CLIMATE PROTECTION WITH GREEN WALLS APPLICATION Hoyk Edit 1*, Kovács András

Részletesebben

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL

PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (011) 1. szám, pp. 75-8. PRÓBAMÉRÉSEK TEREPI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL Makó Ágnes PhD hallgató, I. évfolyam

Részletesebben

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL BOZÓKI ZOLTÁN, MOHÁCSI ÁRPÁD, SZAKÁLL MIKLÓS, FARKAS ZSUZSA, VERES ANIKÓ, SZABÓ GÁBOR, BOR ZSOLT Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantum

Részletesebben

poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise

poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.1 6.3 Növényi olajokban oldott, poliklórozott dioxinok és furánok fotolízise Tárgyszavak: növényolaj; poliklórozott dioxin; módszer; talajtisztítás. Számos

Részletesebben

A kutatás célja és fő eredményei

A kutatás célja és fő eredményei A Protein molekulák adszorpciójának in situ molekuláris szintű jellemzése fogászati implantátumok nanostrukturált felületén összegfrekvencia-keltési spektroszkópiával című OTKA kutatási projekt záróbeszámolója.

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment

MARKOLT NORBERT. Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói. Psychological dimension in subunit military leader s assessment MARKOLT NORBERT Alegységszintű vezetők megítélésének pszichológiai dimenziói Absztrakt Psychological dimension in subunit military leader s assessment A kutatás célja, az alegységszintű vezetők megítélésében

Részletesebben

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat 1 Porkohászat Készült 2010-2011 években a Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés Szervezési Társulás részére a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0016 azonosítószámú projekt keretében A porkohászat folyamatai

Részletesebben

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion

1. ábra. Jellegzetes heteropolisav-szerkezetek, a Keggin-, illetve Dawson-anion A szerves kémiai reakciók igen nagy hányadában egyes statisztikai adatok szerint kb. 80%-ában valamilyen katalizátorra van szükség a megfelelő konverzió eléréséhez. Eltekintve a katalitikus redukciótól,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése Szakmai beszámoló az Új réz és mangán radioizotópok Pozitron Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokhoz című OTKA kutatás keretében végzett munkáról és az elért eredményekről (2002-2005) 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS

NANOTECHNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECHNOLOGY FOR STUDENTS NANOTECNOLÓGIA - KÖZÉPISKOLÁSOKNAK NAOTECNOLOGY FOR STUDENTS Sinkó Katalin 1 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Kémiai Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Jelen ismertetı a nanoszerkezetek (nanaoszemcsék, nanoszálak,

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

Tárgyszavak: alakmemória-polimerek; elektromosan vezető adalékok; nanokompozitok; elektronika; dópolás.

Tárgyszavak: alakmemória-polimerek; elektromosan vezető adalékok; nanokompozitok; elektronika; dópolás. MŰANYAGFAJTÁK Elektroaktív polimerek Nikkel és vas-oxid tartalmú keverékek előállítását és tulajdonságait vizsgálták a vezetőképesség növelése és alakmemóriával rendelkező polimerek előállítása céljából.

Részletesebben

FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS Szente Judit 1, Juhász András 2 1 Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL Neuróhr Katalin Témavezető: Péter László SZFKI Fémkutatási Osztály 2011. május 31. PhD témám: Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai

Részletesebben

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN

Részletesebben

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával

Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával Szerző: Hullár Hanna Dóra, Anyagmérnök BSc, IV. évfolyam Témavezető: Balczár Ida Anna, PhD hallgató Munka helyszíne: PE-MK,

Részletesebben

Grafén nanoszerkezetek

Grafén nanoszerkezetek Grafén nanoszerkezetek Dobrik Gergely Atomoktól a csillagokig 2012 február 16 Nanométer : 10-9 m 1 méter 1 000 000 000 = 1 nanométer 10 m 10 cm 1 mm 10 µm 100 nm 1 nm 1 m 1 cm 100 µm 1 µm 10 nm 1Å A szén

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok december 18. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Róka András: karácsonyi

Részletesebben

A felület vizsgálata mikrokeménységméréssel

A felület vizsgálata mikrokeménységméréssel Óbuda University e Bulletin Vol. 2, No. 1, 2011 A felület vizsgálata mikrokeménységméréssel Kovács-Coskun Tünde, Bitay Enikő Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kovacs.tunde@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere

Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Csigatisztítók hatékonyságának minősítési módszere Török Dániel, Suplicz András, Kovács József Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék, Műegyetem

Részletesebben

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA NDT TECHNICS FÉMLEMEZEK VASTAGSÁGÁNAK MÉRÉSE RÖNTGENSUGÁRZÁS SEGÍTSÉGÉVEL THICKNESS MEASURING OF METAL SHEETS WITH X-RAY METHODDS BOROMISZA LÁSZLÓ Kulcsszavak: vastagság

Részletesebben

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel /Study of Solvent Gradient by Simulated Moving Bed Preparative Liqiud Chpomatography Technology/ 1 Nagy

Részletesebben

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid. nanokompozitok. Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid. nanokompozitok. Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Szén nanoszerkezetekkel adalékolt szilícium-nitrid nanokompozitok PhD értekezés Tapasztó Orsolya MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Témavezető: Dr. Balázsi Csaba MTA TTK Műszaki Fizikai

Részletesebben

Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása

Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Fizikai Kémiai Tanszék MTA Kémiai Kutatóközpont Felületmódosítás és Nanoszerkezetek Osztály Gábor Tamás Okleveles anyagmérnök Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése,

Részletesebben