Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről"

Átírás

1 Kunpeszér Község Önkormányzat 8/2006. ( IV. 21.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1)-(2) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Kunpeszér község közigazgatási területén a Gyvt-ben és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben (a továbbiakban Gyer.) foglaltakkal összhangban- megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. -a szerinti értelmező rendelkezéseket kell használni. (2) E rendelet alkalmazásában: a.) súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály alapján súlyos mozgáskorlátozott, b.) súlyos látáskárosult: az a személy, aki látásfogyatékossága következtében vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. c.) súlyos halláskárosult: az a személy, aki szakorvosi vizsgálati eredmény (audiogramm) alapján súlyos halláskárosultnak minősül vagy hallásfogyatékossága következtében fogyatékossági támogatásban részesül. d.) Vagyon alatt a Gyvt. 19. (7) bekezdésben meghatározott értéket kell érteni. Az eljárás alapja 3. (1) Az e rendelet által szabályozott ellátási formákra irányuló kérelmet a szülő, vagy a gyermek törvényes képviselője, illetve a nagykorú jogosult

2 terjesztheti elő Kunpeszér Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. Az elektronikus ügyintézés az objektív feltételek hiányában kizárt. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező a.) alapvető személyazonosító adatait: családi és utóneve(i), leánykori családi és utóneve(i), neme, születési helye és ideje, anyja leánykori családi és utóneve(i), lakó és tartózkodási helye, b.) állampolgárságát vagy bevándorolt vagy menekült státuszát, c.) az általa kért támogatási forma megnevezését, indokolását, d.) nyilatkozatot a családban együtt élők számáról, személyi adatairól, valamint a vagyoni és jövedelmi viszonyairól, e.) belföldi lakó- illetve tartózkodási helyét, illetve azt a címet, amelyre a támogatás folyósítását kéri. (2) E rendeletben szabályozott ellátások különösen a védőnő, az általános iskola, a napközi otthonos óvoda, a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapjánhivatalból is folyósíthatók a jogosultsági feltételek fennállása esetén. A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése 4. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás megtérítésére. (2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet elrendelni. (3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. 5. (1) A 4. (1) bekezdés szerinti megtérítést az ellátást megállapító szerv rendeli el. (2) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek megélhetését veszélyezteti. (3) A (2) bekezdés szerinti méltányossági döntés alapja környezettanulmány. A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK HELYI RENDSZERE 6.

3 (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és a természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - szülési segély b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 3 (4) (5) gyermekek napközbeni ellátása. PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11. (1) A település önkormányzat Képviselő-testülete a kiskorú vgy 18. év feletti, de 25. életévét nem betöltött közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós 1 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től. 2 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től. 3 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től. 4 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től.

4 anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának, előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás- miatt anyagi segítségre szorulnak. 12. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó kérelmeket - a képviselőtestület Szociális Egészségügyi és Kulturális Bizottsága bírálja el. 13. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az alábbi alkalmanként jelentkező többletkiadásokra tekintettel igényelhető: a.) a gyermek 15 napot meghaladó kórházi kezelése, a szülő 15 napot meghaladó táppénzes állományba vétele, b.) étkezési díj hozzájárulásaként, c.) gyermekek iskolakezdési hozzájárulásaként, d.) kollégiumi térítési díj hozzájárulásaként, e.) gyermek betegsége esetén a gyógyszerköltség hozzájárulásaként, f.) egyéb okból rendkívüli élethelyzetbe került csalás és gyermek hozzájárulásaként. 14. A gyermek vagy a szülő kórházi kezelése (1) A gyermek 15 napot meghaladó kórházi ápolása, a gyermeket nevelő szülő (gyám) 15 napnál hosszabb időtartamú táppénzes állományba vétele valamint a szülő halála esetén rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható. (2) A kérelemhez csatolni kell orvosi igazolást a táppénzes állományba vételről, illetve haláleset esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. Étkezési hozzájárulás 15. (1) Azon gyermekek részére, akik a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményben részesülnek évente legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a adható támogatásként. (2) Étkezési hozzájárulásként rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában naptári évenként legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %a adható arra a gyermekre, aki után szülője nem részesül normatív kedvezményben.

5 (3) A támogatás természetben is nyújtható különösen, ha a kérelmezőnek a felmerült költségek tekintetében hátraléka keletkezett az intézményhez történő átutalás formájában. (4) A személyi térítési díj alól mentesíthető a kötelezett, ha a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt. Iskolakezdési támogatás 16. (1) Iskolakezdési támogatás a.) tanszervásárlásra, vagy b.) gyermekruha vásárlására adható évente legfeljebb két alkalommal. (2) A támogatás legmagasabb összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a. A támogatás összegének megítélése az egyéb gyermekvédelmi támogatások, valamint a gyermek rászorultságának figyelembevételével történik. Kollégiumi térítési díj hozzájárulása 17. (1) A Gyvt (5) bekezdésén túl kollégiumi térítési díj hozzájárulásként gyermekenként évente két alkalommal alkalmanként legfeljebb a nyugdíjminimum 40 %a adható rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként. (2) A kérelemhez mellékelni kell a kollégium igénybevételéről szóló igazolást. (3) A kollégiumi térítési díjhoz történő hozzájárulás az intézményhez történő átutalás formájában is adható. Gyógyszerköltség hozzájárulás 18. A gyermek betegsége esetén a számlával igazolt gyógyszerköltség 50 %a fizethető, évente legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %a. Rendkívüli élethelyzet 19. A várandós anya gyermekének megtartása, a családot ért elemi kár, nagyobb összegű váratlan kiadás - mely a gyermek életkorának megfelelő ellátását súlyosan veszélyezteti- esetén támogatás nyújtható.

6 20. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege részben vagy egészben olyan pénzbeli juttatással is biztosítható, amely a családnak hathatós segítséget nyújt. Nem pénzbeli juttatás különösen az élelmiszerjuttatás, vásárlási utalvány, tanszer- illetve tankönyvutalvány. Szülési segély 21. (1) Kunpeszér Község Önkormányzata minden kunpeszéri bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülöttre tekintettel egyszeri segélyt állapít meg. (2) A folyósítható segély összege: ,-Ft (3) A segély iránti kérelmet a szülést követő 90 napon belül lehet a polgármesteri hivatalhoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának hiteles másolatát. (2) A segély igénylésére az a szülő, vagy gondviselő jogosult, aki a gyermek eltartásáról gondoskodik. (5) A hatáskört a polgármester gyakorolja. 5 Gyermekjóléti alapellátások 22. (1) (2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a.) 6 b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében c.) napközi otthonos óvoda, d.) iskolai napközis foglalkozás biztosított, e.) tanulószoba Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása 24. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, 5 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től. 6 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től. 7 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től.

7 foglalkoztatását és étkeztetését szervezi azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani: a.) b.) c.) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásokról nem tud gondoskodni. (3) Az óvodai ellátást a kunpeszéri napközi otthonos óvoda, az iskolai napközis foglalkozást az általános iskola látja el. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 25. Az e rendeletben szabályozott ellátási formákra beadott kérelmek döntéselőkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi Az e rendelet alapján megállapított támogatásokat a Polgármesteri Hivatal folyósítja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) Az eljárással kapcsolatos adatok kezelésére és nyilvántartások vezetésére a Gyvt a rendelkezései az irányadók. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselőtestületének A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2005.(IV.15.) számú rendelete. 8 Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(III.28.) sz. r. 3. -a, hatálytalan től.

8 (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kunpeszér, április 19. Sipos Gyuláné polgármester Boskóné Dr. Tabányi Annamária jegyző Záradék: Kihirdetve: április 21. Boskóné Dr. Tabányi Annamária jegyző

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben