I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdésében, 26. -ában, 32. (1) és (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 45. (1) és (7) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 58/B. (2) bekezdésében és 132. (4) bekezdésének a), d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 33. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról a következőket rendeli el: I. FEJEZET Általános rendelkezések I. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy Szalkszentmárton községben a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a Képviselő-testület Szalkszentmárton község költségvetése terhére a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban Szt.) megállapított ellátások mellett a továbbiakat határozza meg: a) ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát és azok benyújtásának részletes szabályait, b) továbbá szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton község illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. (2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell (a továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(3) bekezdéseit és a 7. (1) bekezdését.

2 2 3. Hatásköri rendelkezések 3. (1) A Képviselő-testület a rendelet 8. a) bekezdésében felsorolt települési támogatások feladat- és hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át. (2) A Képviselő-testület a rendelet 8. b) bekezdésében felsorolt települési támogatások feladat- és hatásköreinek gyakorlását a jegyzőre ruházza át. 4. Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a Szt a határozza meg. (2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra. (3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat a Szt. 5. (1) bekezdése szerint kell alkalmazni. (4) Az eljárás megindítása történhet kérelemre, illetve hivatalból. (5) A szociális ellátások iránti kérelmet az eljárás gyorsabbá, egyszerűbbé tétele érdekében elsősorban a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a szociális ügyintézőnél. Az egyes ellátások formanyomtatványait e rendelet mellékletei tartalmazzák. (6) Az egyes ellátási formákra vonatkozó jogosultság elbírálásához a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozóan nyilatkozatot köteles tenni. (7) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. (8) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmények fennállásának hitelt érdemlő igazolását. (9) A jövedelem igazolására kérelmező saját maga és családtagjai jövedelmét tükröző dokumentumokat köteles csatolni: a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem, vagy álláskeresési járadék, álláskeresési segély igazolására szolgáló dokumentumot,

3 3 b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem beadásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagának igazolása, valamint a vállalkozó nyilatkozata a tárgyévi havi nettó átlagjövedelemről, c) öregségi,- rokkantsági,- özvegyi nyugdíj esetén éves nyugdíjösszesítőt, és a kérelmet megelőző havi szelvényt vagy banki átutalásról szóló igazolást, d) árvaellátás esetén éves összesítőt, és a kérelmet megelőző havi szelvényt vagy banki átutalást, e) tartásdíj igazolására bírói végzést és a folyósítást igazoló havi szelvényt vagy banki átutalásról szóló igazolást, ennek hiányában mindkét szülő által aláírt nyilatkozatot annak összegéről, f) ha nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, akkor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének igazolását arról, hogy a kérelmező a nyilvántartásban szerepele. (10) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezéséről számított 8 munkanapon belül meg kell tenni. 5. Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje 5. (1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell maghatározni. (2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak. 6. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályai 6. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított települési támogatások kifizetése és folyósítása a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységén keresztül történik, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján elsősorban átutalással, indokolt esetben házipénztárból készpénzben történő kifizetéssel. (2) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

4 4 (3) Az e rendelettel megállapított települési támogatások tekintetében a jogosultság feltételeinek fennállását a jogosultság megállapítását követően is a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége bármikor jogosult ellenőrizni. (4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik. (5) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott települési támogatás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a Szt. szabályai alapján kell eljárni. II. fejezet Pénzbeli szociális ellátások 7. (1) A Képviselő-testület az e rendelet alapján jogosult részére települési támogatást nyújt. (2) Az Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli támogatást köteles nyújtani. (3) A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. (4) A Szt. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása), b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha kérelmező ba) egyedül élő és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. A pénzbeli települési támogatás formái: 8. a) eseti települési támogatás: aa) települési létfenntartási támogatás, ab) települési gyógyszertámogatás, ac) települési temetési támogatás, ad) települési gyermeknevelési támogatás;

5 5 b) rendszeres települési támogatás: ba) települési létfenntartási támogatás bb) települési gyógyszertámogatás, bc) települési lakásfenntartási támogatás. 1. Települési létfenntartási támogatás 9. (1) Települési létfenntartási támogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában. (2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való rászorultságát. (3) Eseti települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg. (4) A (3) bekezdés szerinti települési létfenntartási támogatás összege legfeljebb 5.000,- Ft/hó, melyet elsősorban természetbeni ellátásként közüzemi díj átvállalásával kell biztosítani és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységén keresztül a támogatott által megnevezett jogosultnak átadni. Amennyiben a kérelmező alapos indokra hivatkozva kéri a pénzbeli kifizetést, úgy a segélyt folyósítani kell. (5) Eseti települési létfenntartási támogatást egy naptári évben legfeljebb két alkalommal lehet adni. 10. (1) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet (nem várt események pl. betegség, halál, természeti katasztrófa) esetén alkalmanként legfeljebb ,- Ft-ig terjedő összegben települési támogatásban részesülhet a Szt. szerint vagyonnal nem rendelkező személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %, egyedül élő esetén annak 300 %-át. (2) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 30 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra települési létfenntartási támogatás nem állapítható meg. 11. (1) Rendszeres települési létfenntartási támogatást meg lehet állapítani a 9. (3) bekezdésében meghatározott feltételeken túl: a) annak az egyedülállónak, aki az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30-szorosát el nem érő vagyonnal rendelkezik, vagy

6 6 b) annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó vagyon értéke nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10-szeresét. (2) A rendszeres települési létfenntartási támogatás összegét havonként azonos, illetve különböző mértékben is meg lehet állapítani. (3) Rendszeres települési létfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legalább 5 és legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani. (4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési támogatás összege nem lehet levesebb, mint 1.000,- Ft. (5) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára a települési létfenntartási támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg: a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja települési lakásfenntartásban részesül, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nem részesül települési lakásfenntartási támogatásban. (6) A rendszeres települési létfenntartási támogatást egy naptári éven belül csak egyszer lehet megállapítani. 2. Települési gyógyszertámogatás 12. (1) A gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. (2) Települési gyógyszertámogatás nyújtható eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában. (3) Az eseti települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, a kérelem beérkezését követő 5 napon belül, a rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelmet a kérelem beérkezését követő 20 napon belül el kell bírálni. 13. (1) Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani. (2) Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, a családban élők egyikének sincs vagyona, és

7 7 b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (3) Az eseti települési gyógyszertámogatás szerinti kiadásokat (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök) számlákkal kell igazolni. (4) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális összege 5.000,- Ft. (5) A megállapított eseti települési gyógyszertámogatás elsősorban természetben adható. 14. (1) Rendszeres települési gyógyszertámogatást havi rendszerességgel, legalább 3 és legfeljebb 12 hónapra kell megállapítani. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatást a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, ha a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, a családban élők egyikének sincs vagyona és b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó számlával igazolt kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-át és c) szakorvos igazolja a gyógyszerkiadások, vagy a betegséghez kapcsolódó egyéb kiadások szükségességét. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök) számlákkal kell igazolni. (4) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési gyógyszertámogatás maximális összege 5.000,- Ft. (5) A rendszeres települési gyógyszertámogatás éven belül legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani. 3. Települési temetési támogatás 15. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési temetési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

8 8 (3) Az e címen nyújtott települési temetési támogatás összege ,- Ft. (4) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be. 4. Települési gyermeknevelési támogatás 16. (1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul. (2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet: a) a gyermek iskoláztatásához, vagy b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg. (4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a gyermek iskolalátogatási igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást. (5) A (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a várandósságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a (2) bekezdés c) pontja esetén a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát. (6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat. (7) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani. A támogatást egy naptári évben legfeljebb két alkalommal lehet megállapítani. (8) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege: 5.000,- Ft. (9) A támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás formájában kell biztosítani (tankönyv és tanszer ellátás, étkezési díj). (10) A megállapító határozatban az igénylő számla, vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető.

9 9 (11) Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel. 5. Települési lakásfenntartási támogatás 17. (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás: a) ahol a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, b) öregségi,- rokkantsági,- özvegyi nyugdíjban részesülő háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (3) A kérelmezőnek a kérelemhez a számlával és a befizetéssel igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait (a kérelem benyújtását megelőző hónap számlái és befizetései). (4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villany-, a vízés a gázfogyasztás díja, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsöntörlesztés, és a tüzelőanyag ára. (5) Az (1) bekezdés alkalmazásában jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik a háztartás havi összjövedelmének a 20 %-át. 18. (1) A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel, legalább 6 és legfeljebb 12 hónapra lehet megállapítani. (2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege: a) a 17. (2) bekezdés a) pontja esetén 4.500,- Ft, b) a 17. (2) bekezdés b) pontja esetén 4.000,- Ft. 19. A Képviselő-testület a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi együttes feltételeket határozza meg: a) tiszta legyen aa) a kérelemmel, illetve az ellátással érintett lakás vagy a ház (a továbbiakban: ház),

10 10 ab) a ház udvara, kertje, ac) a ház kerítéssel kívül határos területe, a járda, b) a ház állag megőrzése biztosítva legyen, c) a ház olyan állagú legyen, amely biztosítja a rendeltetésszerű használhatóságot, d) a ház vonatkozásában biztosítva legyen a higiénikus állapot. 20. A jegyző a 19. -ban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 5 napos határidő kitűzéssel szólítja fel. III. FEJEZET Egyéb rendelkezések 1. Otthonteremtési támogatás 21. (1) A fiatal házas- vagy élettársak első lakáshoz jutásával kapcsolatban adható támogatásban (a továbbiakban: támogatás) részesülhet az a házas- vagy élettársi kapcsolatban élő kérelmező, akinek legalább egyik tagja több mint egy éve Szalkszentmárton község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik. (2) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók. (3) A kérelmező részére nyújtott támogatás kizárólag Szalkszentmárton község közigazgatási területén használható fel. (4) A fiatal házas- vagy élettársak számára nyújtható támogatás egyösszegű és vissza nem térítendő. (5) Otthonteremtési támogatásra jogosult egy ingatlan után ,- Ft összegben az a kérelmező: a) aki január 1-jén vagy azt követően jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik új családi ház építésére Szalkszentmárton község közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanra, és b) akinek január 1-jén, vagy azt követően kelt érvényes adásvételi szerződés van a tulajdonában és c) aki 40. életévét az építési engedély jogerőre emelkedésének napjáig nem töltötte be, továbbá d) aki az építési engedélyben megjelölt ingatlanon kívül ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, valamint e) akinek házastársa vagy élettársa is megfelel a c) és d) pontban előírt feltételeknek.

11 (1) A támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben e célra elkülönített előirányzat. (2) Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában az (1) bekezdés szerinti előirányzat felhasználásra került, a kérelem a következő évi költségvetési rendelet elfogadásakor kerül elbírálásra. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 23. a) a jogerős építési engedélyt tartalmazó határozat másolatát vagy b) az adásvételi szerződés másolatát és c) az életkor igazolására szolgáló okiratok másolatát, továbbá d) igazolást vagy nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező és házastársa vagy élettársa az építéssel érintett ingatlanon kívül ingatlannal nem rendelkezik. 2. Köztemetés 24. (1) Az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott keret terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére a Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető. (2) A Képviselő-testület az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjesztett elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 3. Szociálpolitikai kerekasztal 25. (1) Szalkszentmárton Község Önkormányzata a szociálpolitikai kerekasztalt a Szt. 58/B. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az alábbi személyek részvételével hozza létre: a) Szalkszentmárton község alpolgármestere, b) Szalkszentmárton község jegyzője, c) szociális ügyintéző, d) a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat helyi képviselője és e) a településen működő egyházi közösségek képviselői. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést.

12 12 (3) A szociálpolitikai kerekasztal működéséért a szociális ügyintéző a felelős. IV. FEJEZET Záró rendelkezések 26. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet. Káposztás Tibor polgármester Halászné dr. Borbély Anett jegyző Az önkormányzati rendelet február 26-án kihirdetésre került. Halászné dr. Borbély Anett jegyző

13 13 melléklet a./2015.( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Születési helye: Születési idő: Anyja neve:.. Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: Állampolgársága: magyar, bevándorolt és letelepedett, hontalan, menekült vagy oltalmazott Státuszt elismerő határozat száma: /20. (a megfelelő rész aláhúzandó) 3. Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen) házastársával / élettársával bejegyzett élettársával lakik együtt házastársától külön élő elvált özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó) 4. Lakóhely: 6086 Szalkszentmárton...utca. szám Tartózkodási hely: utca szám Értesítési és utalási cím: utca szám Pénzintézet neve:...

14 14 Folyószámla száma:... Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó) 5. A kérelem benyújtásának időpontjában a települési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: Név Születési hely Születési idő Rokoni fok TAJ szám (család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége Közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban fogyatékos gyermek) d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerint és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; házastárs: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége). II. A települési támogatás igénylésének indoka:

15 15 A települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg). 1) eseti települési létfenntartási támogatás 2) eseti települési temetési támogatás 3) települési gyermeknevelési támogatás a) a gyermek iskoláztatásához b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 4) rendszeres települési létfenntartási támogatás III. Jövedelmi adatok* A jövedelem típusa Kérelmező Házastársa/ Élettársa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és Gyermeki összesen

16 16 munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó. (* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló okiratokat, kérelem benyújtását megelőz hónap jövedelem igazolása szükséges) IV. Egyéb nyilatkozatok: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Büntetőjogi felelőségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerve kamattal megterhelt összegben visszakövetelheti. Szalkszentmárton, 20 év hó nap.. kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása kérelem kötelező melléklete: A kérelmező és vele együtt élő családtagokra vonatkozóan: munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolás (pl. családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj), nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén: kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét, valamint az éves nyugdíjösszesítőt, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,

17 17 amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az együttműködésről, 18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. Települési temetési támogatás esetén a jövedelem igazoláson kívül csatolni kell még: kérelmező nevére kiállított számlát a temetkezés költségeiről halotti anyakönyvi kivonat másolatát Települési gyermeknevelési támogatás esetén a jövedelem igazoláson kívül csatolni kell még: a gyermek iskoláztatása esetén: iskolalátogatási igazolás vagy az iskolai felvételről szóló igazolás válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartása esetén: várandóságot igazoló szakorvosi igazolás, vagy a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonata nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése esetén: nevelésbe vétellel kapcsolatos határozat másolata

18 18 Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:. Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, települési támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft

19 19 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Gépjármű: II. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus... rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

20 20 1. melléklet a./2015.( ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Települési gyógyszertámogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): Születési helye: Születési idő: Anyja neve:.. Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: Állampolgársága: magyar, bevándorolt és letelepedett, hontalan, menekült vagy oltalmazott Státuszt elismerő határozat száma: /20. (a megfelelő rész aláhúzandó) 3. Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen) házastársával / élettársával bejegyzett élettársával lakik együtt házastársától külön élő elvált özvegy (a megfelelő rész aláhúzandó) 4. Lakóhely: 6086 Szalkszentmárton...utca. szám Tartózkodási hely: utca szám Értesítési és utalási cím: utca szám Pénzintézet neve:...

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6..

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6.. Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2015.(II.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól Pincehely Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2013. december 15. napjától a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete KÉRELEM

Részletesebben

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások

II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben