I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 92. (1) bekezdés b) pontjában, 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 29. (2) bekezdésében 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a helyi önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, mértékéről és térítési díjairól. (2) A szociális ellátások feltételeinek biztosítása mellett a rendelet célja, hogy az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségét ösztönözze. 2. A rendelet hatálya 2. (1) E rendeletet kell alkalmazni Csopak közigazgatási területén életvitelszerűen élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (2) bekezdésében, 3. (3) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott természetes személyekre.

2 (3) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében más önkormányzattal, civil vagy társadalmi szervezettel kötött ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátásban részesülő személyekre is. 3. Hatásköri rendelkezések 3. (1) Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben a Szociális és Oktatási Bizottság dönt a települési támogatás megállapításáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. (2) Az SZMSZ alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) a rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetre történő megállapításáról, b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati támogatás megállapításáról, c) gyermek születése esetén adható önkormányzati támogatás megállapításáról, d) tanévkezdés költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati támogatás megállapításáról, e) a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésről. 4. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Szociális és Oktatási Bizottság és a polgármester negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) Az ellátások és mentességek megállapításának joga magában foglalja az ellátás, mentesség megszüntetésének, felülvizsgálatának, ellenőrzésének jogát is. 5. A Szociális és Oktatási Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseivel szemben a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslattal fordulni. 4. Eljárási rendelkezések 6. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében biztosított szociális étkeztetés iránti kérelmet a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban az arra a célra rendszeresített nyomtatványon lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központnál (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) lehet benyújtani. (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,

3 b) a gyermekek elhelyezéséről vagy a gyámrendelésről szóló határozatot, c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, d) az Szt. által szabályozott eljárások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, e) a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló kormányrendeletben meghatározott igazolásokat, f) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, g) nyilatkozatot a kérelmező és családja vagyoni viszonyairól. 7. A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolással, b) vállalkozásból származó jövedelmet a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozatával, c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozatával, e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást az erről szóló határozattal, f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel, g) ösztöndíjat a közép- és felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolásával, h) amennyiben a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködési megállapodással, i) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással. 8. (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahelykeresés céljából nem működik együtt a munkaügyi szervekkel, valamint a közmunkaprogram keretében felajánlott, a képesítésének megfelelő közfoglalkoztatási lehetőséget visszautasítja.

4 (2) Nem állapítható meg települési támogatás a rendkívüli települési támogatás kivételével annak, akinek az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn. 9. (1) A kérelmező köteles a kérelem elbírálásához szükséges adatokat a szociális hatáskört gyakorló szerv rendelkezésére bocsátani, mely az adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. (2) Mellőzhető a környezettanulmány felvétele, ha a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezőnél készült környezettanulmány és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem történt változás. 10. (1) A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) A jogosult részére megállapított pénzbeli ellátást az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül ki kell fizetni postai úton vagy a jogosult bankszámlájára utalással. A jogosult kérelmére a pénzbeli ellátást a hivatal pénztárában is felvehető. (3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás részletekben történő visszafizetése esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybe vételének időtartama. (4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható. (5) Amennyiben a jogosult a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, mindaddig nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban, amíg a kapott támogatással el nem számol. 11. (1) Amennyiben az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a jogosult a települési támogatást nem kérelemben meghatározott célra használja fel, az önkormányzat a) 15 napos határidővel kötelezi a támogatásnak a kérelmező nevére szóló számlákkal történő elszámolására vagy b) a támogatási összegnek a családgondozó, szociális gondozó részére történő utalásról dönt. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén a családgondozó, szociális gondozó a támogatási összeg felhasználásáról számlákkal igazolt módon számol el. II. Fejezet 5. A települési támogatás formái 12. (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét,

5 a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítse a család létfenntartását és lakhatási lehetőségeit. (2) Az e rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb 4, az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásban részesülhet. A támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 13. Települési támogatás a) a lakhatás támogatása, b) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, c) születési támogatás, d) iskolakezdési támogatás, e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. 14. (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként a) fűtési támogatás október 15. április 15. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra, b) közüzemi díj-támogatás a megjelölt szolgáltatókhoz történő utalással állapítható meg. (2) Fűtési támogatás állapítható meg annak, a) nyugdíjas b) saját háztartásában legalább 3 kiskorú gyermeket tart el, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (3) Közüzemi díj-támogatás állapítható meg annak, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és b) a számla kiegyenlítése a saját vagy vele életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozójának létfenntartását veszélyezteti. 15. (1) A 14. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás összege a fűtési időszakra, havonta legfeljebb Ft összegben, legfeljebb 6 hónapra állapítható meg. (2) A 14. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közüzemi díj támogatás legfeljebb 2500 Ft összegben állapítható meg, de nem haladhatja meg a havi számla összegét. A támogatás a kérelem benyújtásának hónapjától számított 3 hónapra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony fennállásának időtartamára állapítható meg. (3) A 14. (1) bekezdésben meghatározott települési támogatások háztartásonként egy személy részére állapíthatók meg. (4) Nem jogosult lakhatást elősegítő támogatásra az,

6 a) aki albérlőt tart vagy más módon hasznosítja a lakását, b) olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult, c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn, d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be, e) akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az arra jogosult lakbércsökkentésről rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére. 16. (1) Települési támogatásként a gyógyszer-kiadások viseléséhez való teljes vagy részbeni támogatás állapítható meg annak, a) aki közgyógyellátásra nem jogosult és aa) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelmének 15 %-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, ab) esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, b) aki közgyógyellátásra jogosult és a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki, feltéve, hogy ba) az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét, bb) a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők. (2) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 5000 Ft-ot. (3) Az (1) bekezdés ab) és b) pontja szerinti települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségének összegéről szóló igazolás. 17. (1) Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben csopaki lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Csopakon él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja.

7 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. A támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatát bemutató szülőnek kell kifizetni, feltéve, hogy a szülő és a gyermek egy háztartásban élnek. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege: a) első gyermek születése esetén Ft, b) a második gyermek születése esetén Ft, c) a harmadik és minden további gyermek születése esetén Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő fél éven belül nyújtható be. 18. (1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás nyújtható a tanév kezdetekor egy alkalommal a) a csopaki általános iskolában tanuló 1-8. osztályos, csopaki állandó lakos gyermek részére, b) bármely középiskolában évfolyamon tanuló, csopaki állandó lakos gyermek részére, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és 20. életévét még nem töltötte be, c) bármely felsőoktatási intézmény csopaki állandó lakos hallgatója részére, amennyiben a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatásban mértéke a) az általános iskola 1. osztályát kezdő tanuló esetén, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft, ad) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, ae) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, af) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft. b) az általános iskola 2-8. osztályos tanulója esetén, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, bb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft,

8 bc) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft, bd) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, be) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, bf) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft. c) a középiskola tanulója és a felsőoktatási intézmény hallgatója esetén, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg ca) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, cb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, cc) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft, cd) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, ce) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, cf) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft. (3) Nem állapítható meg az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás, amennyiben a) a kérelmezőnek vagy családtagjának az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn, b) a kérelmező nem él életvitelszerűen Csopakon. c) a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányok esetén a tanulói, hallgatói jogviszony igazolását. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelem beadási határideje általános iskolai tanulók esetén augusztus 31., középiskolai tanulók esetén szeptember 15., felsőoktatási hallgatók esetén október 15. A határidő letelte után kérelem nem nyújtható be. 19. (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a csopaki állandó lakosnak, aki elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetén a 350 %-át. (2) A támogatás mértéke Ft.

9 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetkezési szolgáltatást végző által a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát és amennyiben a haláleset nem Csopakon történt a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 20. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élők esetén a 300 %-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert a) tartós betegsége, kórházi kezelése, rokkantsága vagy közeli hozzátartozója halála miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, b) elemi kár, vagy a sérelmére elkövetett bűncselekményből jelentős kára keletkezett, c) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, d) önhibáján kívül legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, e) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, f) nagyobb összegű, váratlan, előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tudja kiegyenlíteni. (2) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz mérten úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson. (3) A rendkívüli települési támogatás egy összegben kerül kifizetésre; legkisebb összege 5000 Ft, legmagasabb összege Ft. (4) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg; a támogatás iránti kérelmek benyújtása között a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet kivételével legalább 90 napnak el kell telnie. (5) Rendkívüli települési támogatás címén ugyanazon családban, egyidejűleg csak egy kérelmező támogatható. (6) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben nyújtott rendkívüli települési támogatást a jogosult köteles visszafizetni. 21. (1) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén a rendkívüli települési támogatás a kérelmező jövedelmi viszonyaira, valamint az e rendelet szerinti igazolások benyújtására tekintet nélkül, azonnal megállapítható és kifizethető. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege legfeljebb Ft. 22. A rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátásként is meg lehet állapítani a) tüzelő támogatás, b) vásárlási utalvány formájában.

10 6. Köztemetés 23. Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól a) részben mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élők esetén a 300%-át, b) egészében mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetén a 150%-át. III. Fejezet Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 7. Szociális alapszolgáltatások 24. (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat az étkeztetés kivételével a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján az Alapszolgáltatási Központ útján látja el az önkormányzat. (2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások körében az önkormányzat a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítést, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, e) időskorúak nappali ellátását, f) fogyatékosok nappali ellátását biztosítja. 25. (1) A csopaki állandó lakos rászorulók részére az önkormányzat a fenntartásában lévő Mandulavirág Óvoda konyhájáról tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést biztosít. (2) A (1) bekezdés tekintetében rászoruló az a személy, aki a) a 70. életévét betöltötte, b) aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, c) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, d) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásához köteles csatolni a (2) bekezdés b) és c) pontjába meghatározottak igazolására a háziorvos és/vagy a kezelőorvos által kiállított igazolást.

11 (4) Térítésmentes étkezésben részesíthető legfeljebb 1 hónapra, aki önhibáján kívül átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe került és megélhetése időszakos biztosítására nincs más lehetősége. (5) Az önkormányzat támogatott étkeztetés biztosít azok számára, akik szociális étkeztetésre nem jogosultak. 26. (1) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj alapját képező intézményi térítési díjakat az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) Az étkeztetés személyi térítési díját a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. 27. A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni a) a jogosult, törvényes képviselője kérelme alapján, b) a rászorultság megszűnése esetén, c) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe, d) 6 hónapi szünetelés után, e) a jogosult halála esetén. 28. A személyes gondoskodást nyújtó ellátást szüneteltetni kell a) kérelem alapján, b) más ellátó intézményben legfeljebb 6 hónapnyi tartózkodás esetén. 8. Gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 29. (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásról a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján az Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik. (2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a csopaki köznevelési intézményekben gondoskodik. IV. Fejezet Vegyes és záró rendelkezése 9. Méltányosság 30. (1) Az egyedi méltányosságot az SZMSZ által átruházott hatáskörben az Szociális és Oktatási Bizottság gyakorolja. (2) A települési támogatások megállapítása során a különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente két alkalommal rendkívüli támogatást, fűtéstámogatást, gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság megállapítására meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2000 Ft-tal haladja meg.

12 (3) A méltányosság vizsgálata során figyelembe vehető szempontok: a) a kérelmező egyedül él vagy egyedülálló, b) aktív korú álláskeresők esetén ba) az illetékes munkaügyi kirendeltségen regisztráltatta magát és aktívan közreműködik elhelyezkedése érdekében, és bb) méltányosság gyakorlására a tárgyévben még nem került sor. 10. Szociálpolitikai kerekasztal 31. (1) Az önkormányzat az Szt. 58/B. (2) bekezdése alapján szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) Csopak Község Önkormányzata képviseletében a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke, b) a Mandulavirág Óvoda intézményvezetője, c) a Csopaki Református Általános Iskola intézményvezetője, d) a Csopaki Nyugdíjasklub elnöke, e) a Védőnői Szolgálat csopaki védőnője, f) a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője. (3) Amennyiben a szociálpolitikai kerekasztal tagja akadályoztatása esetén nem tud részt venni a kerekasztal ülésén, köteles helyettesítéséről gondoskodni. 10. Záró és hatályba léptető rendelkezések 32. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásáról szóló 20/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet. (3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni. (4) A rendelet hatályba lépése előtt megállapított méltányossági ápolási díj folyósítása május 31-ig napjáig tart az arra jogosultak részére. Csopak, február 27. Ambrus Tibor polgármester Csatolmányok 1. melléklet az 5/2015. (II.27.) ÖKT. rendelethez Dr. Szántód Anita jegyző

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Hatásköri rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Hatásköri rendelkezések Paloznak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható.

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható. Ügytípus megnevezése ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 5. A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja Söréd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Őr Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 1/2015.(II.26) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben

Őr Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 1/2015.(II.26) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.26) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben A helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Őr Község Önkormányzata Képviselő-Testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szendrő Város Önkormányzat

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély Létfenntartási gondok enyhítésére

KÉRELEM Önkormányzati segély Létfenntartási gondok enyhítésére BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu Sz/1/9 KÉRELEM Önkormányzati segély Létfenntartási

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben