I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja"

Átírás

1 Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, a 10. (1) bekezdésében, a 25. (3) bekezdés b) pontjában, a 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 33. (7) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében, 92. (1) bekezdés b) pontjában, 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 29. (2) bekezdésében 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a helyi önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások formáit, a jogosultság feltételeit, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, mértékéről és térítési díjairól. (2) A szociális ellátások feltételeinek biztosítása mellett a rendelet célja, hogy az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségét ösztönözze. 2. A rendelet hatálya 2. (1) E rendeletet kell alkalmazni Csopak közigazgatási területén életvitelszerűen élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (2) bekezdésében, 3. (3) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott természetes személyekre.

2 (3) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében más önkormányzattal, civil vagy társadalmi szervezettel kötött ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátásban részesülő személyekre is. 3. Hatásköri rendelkezések 3. (1) Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben a Szociális és Oktatási Bizottság dönt a települési támogatás megállapításáról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. (2) Az SZMSZ alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt: a) a rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetre történő megállapításáról, b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati támogatás megállapításáról, c) gyermek születése esetén adható önkormányzati támogatás megállapításáról, d) tanévkezdés költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati támogatás megállapításáról, e) a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésről. 4. (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Szociális és Oktatási Bizottság és a polgármester negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) Az ellátások és mentességek megállapításának joga magában foglalja az ellátás, mentesség megszüntetésének, felülvizsgálatának, ellenőrzésének jogát is. 5. A Szociális és Oktatási Bizottság és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseivel szemben a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslattal fordulni. 4. Eljárási rendelkezések 6. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében biztosított szociális étkeztetés iránti kérelmet a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatalban az arra a célra rendszeresített nyomtatványon lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központnál (8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) lehet benyújtani. (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló igazolást,

3 b) a gyermekek elhelyezéséről vagy a gyámrendelésről szóló határozatot, c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, d) az Szt. által szabályozott eljárások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, e) a Gyvt. által szabályozott ellátásoknál a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló kormányrendeletben meghatározott igazolásokat, f) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat, g) nyilatkozatot a kérelmező és családja vagyoni viszonyairól. 7. A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolással, b) vállalkozásból származó jövedelmet a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozatával, c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel, d) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozatával, e) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást az erről szóló határozattal, f) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel, g) ösztöndíjat a közép- és felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolásával, h) amennyiben a kérelmező jövedelemmel nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködési megállapodással, i) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással. 8. (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként a munkahelykeresés céljából nem működik együtt a munkaügyi szervekkel, valamint a közmunkaprogram keretében felajánlott, a képesítésének megfelelő közfoglalkoztatási lehetőséget visszautasítja.

4 (2) Nem állapítható meg települési támogatás a rendkívüli települési támogatás kivételével annak, akinek az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn. 9. (1) A kérelmező köteles a kérelem elbírálásához szükséges adatokat a szociális hatáskört gyakorló szerv rendelkezésére bocsátani, mely az adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. (2) Mellőzhető a környezettanulmány felvétele, ha a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a kérelmezőnél készült környezettanulmány és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem történt változás. 10. (1) A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) A jogosult részére megállapított pénzbeli ellátást az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül ki kell fizetni postai úton vagy a jogosult bankszámlájára utalással. A jogosult kérelmére a pénzbeli ellátást a hivatal pénztárában is felvehető. (3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás részletekben történő visszafizetése esetén a részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybe vételének időtartama. (4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható. (5) Amennyiben a jogosult a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, mindaddig nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban, amíg a kapott támogatással el nem számol. 11. (1) Amennyiben az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a jogosult a települési támogatást nem kérelemben meghatározott célra használja fel, az önkormányzat a) 15 napos határidővel kötelezi a támogatásnak a kérelmező nevére szóló számlákkal történő elszámolására vagy b) a támogatási összegnek a családgondozó, szociális gondozó részére történő utalásról dönt. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak esetén a családgondozó, szociális gondozó a támogatási összeg felhasználásáról számlákkal igazolt módon számol el. II. Fejezet 5. A települési támogatás formái 12. (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét,

5 a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítse a család létfenntartását és lakhatási lehetőségeit. (2) Az e rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben legfeljebb 4, az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásban részesülhet. A támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 13. Települési támogatás a) a lakhatás támogatása, b) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás, c) születési támogatás, d) iskolakezdési támogatás, e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. 14. (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként a) fűtési támogatás október 15. április 15. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra, b) közüzemi díj-támogatás a megjelölt szolgáltatókhoz történő utalással állapítható meg. (2) Fűtési támogatás állapítható meg annak, a) nyugdíjas b) saját háztartásában legalább 3 kiskorú gyermeket tart el, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (3) Közüzemi díj-támogatás állapítható meg annak, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és b) a számla kiegyenlítése a saját vagy vele életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozójának létfenntartását veszélyezteti. 15. (1) A 14. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás összege a fűtési időszakra, havonta legfeljebb Ft összegben, legfeljebb 6 hónapra állapítható meg. (2) A 14. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közüzemi díj támogatás legfeljebb 2500 Ft összegben állapítható meg, de nem haladhatja meg a havi számla összegét. A támogatás a kérelem benyújtásának hónapjától számított 3 hónapra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony fennállásának időtartamára állapítható meg. (3) A 14. (1) bekezdésben meghatározott települési támogatások háztartásonként egy személy részére állapíthatók meg. (4) Nem jogosult lakhatást elősegítő támogatásra az,

6 a) aki albérlőt tart vagy más módon hasznosítja a lakását, b) olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult, c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn, d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be, e) akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az arra jogosult lakbércsökkentésről rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére. 16. (1) Települési támogatásként a gyógyszer-kiadások viseléséhez való teljes vagy részbeni támogatás állapítható meg annak, a) aki közgyógyellátásra nem jogosult és aa) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelmének 15 %-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, ab) esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, b) aki közgyógyellátásra jogosult és a havi gyógyszer kiadása a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki, feltéve, hogy ba) az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét, bb) a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők. (2) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 5000 Ft-ot. (3) Az (1) bekezdés ab) és b) pontja szerinti települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségének összegéről szóló igazolás. 17. (1) Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben csopaki lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Csopakon él. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja.

7 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. A támogatást a gyermek születési anyakönyvi kivonatát bemutató szülőnek kell kifizetni, feltéve, hogy a szülő és a gyermek egy háztartásban élnek. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege: a) első gyermek születése esetén Ft, b) a második gyermek születése esetén Ft, c) a harmadik és minden további gyermek születése esetén Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelem a gyermek születését követő fél éven belül nyújtható be. 18. (1) Települési támogatásként iskolakezdési támogatás nyújtható a tanév kezdetekor egy alkalommal a) a csopaki általános iskolában tanuló 1-8. osztályos, csopaki állandó lakos gyermek részére, b) bármely középiskolában évfolyamon tanuló, csopaki állandó lakos gyermek részére, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és 20. életévét még nem töltötte be, c) bármely felsőoktatási intézmény csopaki állandó lakos hallgatója részére, amennyiben a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott települési támogatásban mértéke a) az általános iskola 1. osztályát kezdő tanuló esetén, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg aa) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, ab) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, ac) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft, ad) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, ae) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, af) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft. b) az általános iskola 2-8. osztályos tanulója esetén, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, bb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft,

8 bc) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft, bd) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, be) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, bf) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft. c) a középiskola tanulója és a felsőoktatási intézmény hallgatója esetén, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg ca) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, cb) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, cc) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft, cd) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban egy gyermeket nevelnek: Ft, ce) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban két gyermeket nevelnek: Ft, cf) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át és a családban három vagy annál több gyermeket nevelnek: Ft. (3) Nem állapítható meg az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás, amennyiben a) a kérelmezőnek vagy családtagjának az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn, b) a kérelmező nem él életvitelszerűen Csopakon. c) a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányok esetén a tanulói, hallgatói jogviszony igazolását. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelem beadási határideje általános iskolai tanulók esetén augusztus 31., középiskolai tanulók esetén szeptember 15., felsőoktatási hallgatók esetén október 15. A határidő letelte után kérelem nem nyújtható be. 19. (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a csopaki állandó lakosnak, aki elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodik, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő személy esetén a 350 %-át. (2) A támogatás mértéke Ft.

9 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetkezési szolgáltatást végző által a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát és amennyiben a haláleset nem Csopakon történt a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 20. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élők esetén a 300 %-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert a) tartós betegsége, kórházi kezelése, rokkantsága vagy közeli hozzátartozója halála miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, b) elemi kár, vagy a sérelmére elkövetett bűncselekményből jelentős kára keletkezett, c) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, d) önhibáján kívül legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, e) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, f) nagyobb összegű, váratlan, előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tudja kiegyenlíteni. (2) A rendkívüli települési támogatás összegét a rászorultsághoz mérten úgy kell megállapítani, hogy az hathatós segítséget nyújtson. (3) A rendkívüli települési támogatás egy összegben kerül kifizetésre; legkisebb összege 5000 Ft, legmagasabb összege Ft. (4) A rendkívüli települési támogatás egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg; a támogatás iránti kérelmek benyújtása között a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzet kivételével legalább 90 napnak el kell telnie. (5) Rendkívüli települési támogatás címén ugyanazon családban, egyidejűleg csak egy kérelmező támogatható. (6) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben nyújtott rendkívüli települési támogatást a jogosult köteles visszafizetni. 21. (1) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén a rendkívüli települési támogatás a kérelmező jövedelmi viszonyaira, valamint az e rendelet szerinti igazolások benyújtására tekintet nélkül, azonnal megállapítható és kifizethető. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege legfeljebb Ft. 22. A rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátásként is meg lehet állapítani a) tüzelő támogatás, b) vásárlási utalvány formájában.

10 6. Köztemetés 23. Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól a) részben mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élők esetén a 300%-át, b) egészében mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetén a 150%-át. III. Fejezet Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 7. Szociális alapszolgáltatások 24. (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat az étkeztetés kivételével a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján az Alapszolgáltatási Központ útján látja el az önkormányzat. (2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások körében az önkormányzat a) étkeztetést, b) házi segítségnyújtást, c) családsegítést, d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, e) időskorúak nappali ellátását, f) fogyatékosok nappali ellátását biztosítja. 25. (1) A csopaki állandó lakos rászorulók részére az önkormányzat a fenntartásában lévő Mandulavirág Óvoda konyhájáról tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkezést biztosít. (2) A (1) bekezdés tekintetében rászoruló az a személy, aki a) a 70. életévét betöltötte, b) aki mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, c) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, d) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásához köteles csatolni a (2) bekezdés b) és c) pontjába meghatározottak igazolására a háziorvos és/vagy a kezelőorvos által kiállított igazolást.

11 (4) Térítésmentes étkezésben részesíthető legfeljebb 1 hónapra, aki önhibáján kívül átmenetileg rendkívüli élethelyzetbe került és megélhetése időszakos biztosítására nincs más lehetősége. (5) Az önkormányzat támogatott étkeztetés biztosít azok számára, akik szociális étkeztetésre nem jogosultak. 26. (1) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj alapját képező intézményi térítési díjakat az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. (2) Az étkeztetés személyi térítési díját a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. 27. A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni a) a jogosult, törvényes képviselője kérelme alapján, b) a rászorultság megszűnése esetén, c) abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe, d) 6 hónapi szünetelés után, e) a jogosult halála esetén. 28. A személyes gondoskodást nyújtó ellátást szüneteltetni kell a) kérelem alapján, b) más ellátó intézményben legfeljebb 6 hónapnyi tartózkodás esetén. 8. Gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 29. (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásról a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján az Alapszolgáltatási Központ útján gondoskodik. (2) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásáról a csopaki köznevelési intézményekben gondoskodik. IV. Fejezet Vegyes és záró rendelkezése 9. Méltányosság 30. (1) Az egyedi méltányosságot az SZMSZ által átruházott hatáskörben az Szociális és Oktatási Bizottság gyakorolja. (2) A települési támogatások megállapítása során a különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, évente két alkalommal rendkívüli támogatást, fűtéstámogatást, gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a jogosultság megállapítására meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 2000 Ft-tal haladja meg.

12 (3) A méltányosság vizsgálata során figyelembe vehető szempontok: a) a kérelmező egyedül él vagy egyedülálló, b) aktív korú álláskeresők esetén ba) az illetékes munkaügyi kirendeltségen regisztráltatta magát és aktívan közreműködik elhelyezkedése érdekében, és bb) méltányosság gyakorlására a tárgyévben még nem került sor. 10. Szociálpolitikai kerekasztal 31. (1) Az önkormányzat az Szt. 58/B. (2) bekezdése alapján szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a) Csopak Község Önkormányzata képviseletében a Szociális és Oktatási Bizottság elnöke, b) a Mandulavirág Óvoda intézményvezetője, c) a Csopaki Református Általános Iskola intézményvezetője, d) a Csopaki Nyugdíjasklub elnöke, e) a Védőnői Szolgálat csopaki védőnője, f) a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője. (3) Amennyiben a szociálpolitikai kerekasztal tagja akadályoztatása esetén nem tud részt venni a kerekasztal ülésén, köteles helyettesítéséről gondoskodni. 10. Záró és hatályba léptető rendelkezések 32. (1) Ez a rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozásáról szóló 20/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet. (3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni. (4) A rendelet hatályba lépése előtt megállapított méltányossági ápolási díj folyósítása május 31-ig napjáig tart az arra jogosultak részére. Csopak, február 27. Ambrus Tibor polgármester Csatolmányok 1. melléklet az 5/2015. (II.27.) ÖKT. rendelethez Dr. Szántód Anita jegyző

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben