Hivatal vizsgálat a városházán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatal vizsgálat a városházán"

Átírás

1 VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó idők prncsolják, m i n d e n t ^berendezkedünk, gz dálkodásunk e d d i g követett lpfoglmit k o r szellei! ének, megváltozott igé nyeknek megfelelőlég igzít suk. E uj világ megterem te körül kell végzefszeröleg, tehát elhárithttlnul segédkezni, mert különben keresztül r o b o g rjtunk z idő. O l y n lpok megte remtére v n szükségünk, melyek mrdndó k ö z é r d e kű intézmények felépítére lklmsk, melyek m r népi kívánságokt t e l jesen kielégítik. M i l y e n eszerű voln mindez m i k i s országunk bn, hol z ősi föld m e g - Telefon ö l. Hirdetek ári d í j s z b á s szerint. GYULA Kézirtokt n e m d u n k szombton. el v hlál p r o b l é -ii előtt állunk. A gzd sági sorvdás, pénzüi állpotok engüle, n e m zeti életünk külső tényezői tlán soh voltk o l y mostohsik, mint m, lehetetlenül szűkre szbott h tárok között. Láthtók b o r zlms következmények : mr nyomorúság, m u n knélküliség, z élet hjótö röttjeinek küzköde, f kenyérért elkövetett g y ü ságok önilkosságok, vg >k pusztulás, eke, k< "/is m á s fertőző betegségek csládok lezülle stb. Nem kongtjuk vz hrngot, mert nekünk m roknk, tián kevesebb okunk vn erre, mint sok is zetnek. F o g l l k o z n i kell mégis kérdsel, mert leltet h o m o k b dugott fejjel várni vihrt, mely hez hsonló m é g zű:: el z emberi fj felett. ES K I A D Ó H I V A T A L : K o m r o m, Igmándl-iit 24. s/.tfi Ues/tö; Felelős á p r i l i s 2 7. termi huzt, bort, no meg békességet is. rthol v o l n szbd, ember fi iázzon, éhezzen. A h o! mr fjunk m g s b b r e n d ű elhivtottságát z ezer éven át ápolt kul túr erkölcs kimgsló erényei lpozzák meg. Csk tudtár kellene é b r e d nünk, bjbjutottk vunk, z e l u r l k o dott hősi hevület, z o l t h ttln szenvedély, z önző érdekeket szolgáló osztály hrc szétforgácsolják erőin ket s széttgoltság m i n d nyájunk ktsztrófáját o k o z htj. Rá kellene eszmélnünk, megújhodást, uj életet cskis kieensúlyozott erő, lelkiismeretes munk, megkívánt életbölcsesség vissz. utolsó sorbn, hrmó elfoglltság igen sokszor g á tolj, v á r o s u n k b n több ni, összefogás hozht. A sokt emlegetett e m időt tölthessen. A hivtlvizsgált befejezté beri szolidritásr még soh se^ii volt o l y szükség, mint vel délután 5 ó r k o r d r. Frey m soh volt o l y V i l m o s, kettős vármeénk l i s trgikus követelmény, mint pánj polgármester s z o b á j á b éppen nálunk, Mrorszá- kérette tisztviselőit, iio g q j j l. H e csonk hzábn tájékoztss őket hivtlvizs. közös sorsunkt t u d gált eredményéről. D r. Frey juk ekrássl leélni, h V i l m o s lispán legteljesebb szorosn szorítjuk m e g elismersel n y i l t k o z o t t K o m á emás kezét, menthetetlenül r o m tisztviselői kr szép elpusztulunk, de h megért m u n k á s s á g á r ó l, mert z egz jük emást s h tudunk vonlon mintszerű, rendes, lelki emásért emás mellett ismeretes kötelességteljesitsel t d o l g o z n i, küzdeni, u lálkozott. U g y Alpy G á s p á r m. kell félni lét lét" ki r. kormányfő tnácsos", p o l g á r problémájától, mert m mesternek, m i n t eenkint v á r zet továbbr is ros ö s s z e s tisztviselőinek k ö s z ö netet m o n d o t t mintszerű vá mindörökre élő zet m rosi ükezelért. rd. D r. Frey V i l m o s lispán elismerő szvit Alpy G á s p á r Hivtl vizsgált házán gesztesi j á r á s főszolgbirói hivtlábn. A legnobb megelégedsel nyiltkozott Rdocsy László dr. főispán Frey Vilmos dr. lispán hivtli vizsgáltok eredményéről. kormányfőtnácsos, polgármes ter k ö s z ö n t e m e g, hngsúlyozt, csonk v á r o s fejlőde érdekében i tisztikr m i n d i g lelkesülten f o g d o l g o z n i. C s ü t ö r t ö k ö n gesztesi j á rás főszolgbírói gálták hivtl u v i z s felül vármee fő.iri. Itt d r. Mihály G é z főszolgbíró k ö s z ö n t ö t t e d r. Rdocsy László főispánt é s d r. Frey V i l m o s l ispánt, v l m i n t kíséretükben jött referenseket, rendelkezükre bocsájtván hivtlát. /v legszélesebb körű vizsgá d i..lispán K o m á r o m szb. kír, A hivtl vizsgált egz np l t o n trtott kettős vármeénk Folyt es csk kő délután fe főispánj é s lispánj főszol m i k o r is jeződő l"be> A Komárummeei gbíró h i v t l b n, Hírlp szerkesztője mr déli megőződhettek felől, e órákbn érdeklődött vizsgált főbírói hivtl is hivtás m m e g y e i polgármesteri eredménye idői. A törvényben kásos évi vármee előirt szo h i v t l vizsg l t o t rzéről: Rdocsy László d i. f ö i s p á 11 í s FREy V i l m o s hi gsltán áll, tisztviselői legse rényebb munkávl látják el z k l o m m l z lispáni hivtl r e Rdocsy László dr. főispán legnobb megelégedsel nyi ltkozóit hivtlvizsgált meg ferensei : d r. Divéky István v m. trtásáról. Örömmel jelenteste k i, zzl b o l d o g tudttl távoztk unk dminisztrációját, lklmávl vtlábn áprifis hó 24 én, szer dán t r t o t t m e g, E hivtlos l t. főüz, árv. elnök, d r. Fekete dr. Rudolf Viktor Vizváry v m. ljező, főispáni titkár é s Serényi G u s z t á v v m. főszámvevő is kiszálltk Komáromb, házi ktákt tüzetesebben áttekintsék. legnobb rendben Különös Örömének d o t t tlált. kifeje zt, K o m á r o m b e tervsze* lüen fejlődő b melyet cs \ i,en ritkán r jöhetett, látogt ht m e g mivel sjnos hivtli ükezelt. Törvényhátóságunk hivtivizsglt Komromból, b elhelyezett vlóbn közjvát e vezetői csonk- kél hivtl szolgálj. A K o m á f m n e g y e i Hír lp p c i g á r o K é! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

2 I 2 oldl. Feljezek. A mgvető. Tvszi rnyló npsugárbn fürödnek trk virágú fák. Alttuk dolgozó ember. A htárbn messze feketélik felszántott termőföld. Brázdáibn ezernyi vrjú. Az ember veti mgot. Tvszi mgvet. Ebből lesz z élet. A serényen dolgozó ember verítéke lehull rögre öntözi z eietet. A komáromi strndfürdő. E mulsztásunk, v széenünk, i is mondhtjuk strndfürdő hiány. Amikor mi élet sportbn látj testi edz szükségességét s mikor csonkhz mjd minden kis flucskájábn létesítettek szbd fürdőt, kkor, Komárombn, Dun mellett, nincs strndfürdőnk. Hiáb no, engék, elesettek, ámoltlnok vunk, még z sem jutott eszünkbe, nyilvános strndfürdő is olyn utolsó üzlet. Komárom vidéke. Amiót unkkörül fekvő flvk rossz közlekedi viszonyok mitt cserbenhtk Győr felé törnek, kereskedelmünk is megcsppnt. Picunk ere engébb lesz kereskedőink is mindig jobbn érzik szükségességét nnk, vlmilyen módon környékbeli flvk lkosságát Komáromb szoktssák. Tlán Kereskedők Eesülete tudn ezen téren vlmi eredményt elérni. Reklám szépség. Ilyen is vn, bár Komárombn hirdetek nívój is non kezdetlegesek, AZ üzletek kirktábn kidó lkástól, svnyu káposzt kínálásig minden féle géppel kézzel irott cédulák díszelegnek tele helyesírási hibákkl. Mi szükség vn erre? Miért kell elcsúfítni még ezzel is z mú is kev ízlről tnúskodó szegényes kirktinkt. Uri, női divt-áruk. Viázó. ktoni cikkek legolesóbb \-^-Ít> beszerzi íorrs 1 Wfi H A J N A L OSZKÁR. Lőwy bútoráruház Győr Gr. Tisz István-tér 5. Ide menjen, h jó bútort kr. A Komrommeei Hírlp. vármeénk közigzgtásánk rcionlizálás. Még nhéten vármeénk lispánj értekezletre hívt össze z Esztergombn székelő különböző htóságok, i z állmépitzeti hivtl, tnfelüelőség, m. kir. gzdsági erdőfelüeiöség, várm. számvevőség, vm. t. főüzi, főorvosi főálltorvosi hivtl vezetőit És z lispáni hivtl referenseit ezen z értekezleten több, tisztán belső dminisztrációt érintő tisztviselőket érdeklő rendelkezen kívül e oly intézkedéről számolt be, mely nközönséget is közelről érinti érdekli. Nevezetesen rról vn szó, jövőben minden hónp needik keddjén z lispáni fenti hivtlok vezetői referensei székkel) ükön hivtlukbn fognk trtózkodni z ükereső feleknek különösen vidékieknek z egz hivtlos árok ltt rendelkezükre állnk. A múltbn unis előfordult, mikor vidéki htóságok v mgánfelek ües bjos dolgiknk személyes elintéze végett Esztergomb jöttek, itt értesültek rról, kit keresnek, hivtlos kiszálláson, külszolgálton vn, ezáltl útjuk hiábvló volt. Az óvtosbbk un előzetesen informálódtk telefonon v irásbelileg, de ekkor sem ertek el mindig teljes eredményt, mert például, h e vidéki jezőnek több hivtlbn is volt dolg, e v két helyen el tudt un intézni, de mr hrmdik htóság vezetőjet v referensét tlált hivtlábn. Ennek folytn Utj r/ben eredménytelen volt. Ez nnál nobb hátrányt jelentett, mert mnpság kötelező tkrékosság mellett hivtlos utzásoknk szám is non korlátozott. Mint közismeretes, minden hó második keddjén vrm. kisűl, közigzgtási bizottság ennek ees lbizottsági üleznek ezen npon z lispán referensei fenti hivtlok vezetői mr eddig is feltétlenül Esztergombn voltk. Ez helyzet jövőben is i mrd, i tehát z lispán ujbb rendelkeze folytán jövőben hvonkint két np minden hó második needik keddje lesz z np, mikor z esztergomi hivtlok, umondjuk, teljes permnenciábn lesznek. Mint emlttettük, második kedden különböző űlek vnnk, tehát vidékieknek jánltosbb needik keddet válsztni, mint mely npokon z egz délelőtt z üfelek rendelkezére áll. Nem mulszthtjuk el z lklmt, e hir vétele leközle lklmávl z olvsóközönség nevében ehelyütt is üdvözöljük vármee lispánját köszönetet mondjunk ezért z intézkedért. A népkonyh bezárt kpuit. A komáromi inségkció szolgltábn mérhetetlen értéket jelent Vetsey Edéné népkonyh működe, hol vros rászorultji, ermekek z elggottk téli ínséges i lökben, npont minte 350-en kptk ízletes, tápláló meleg ebédet. A népkonyhát Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete állított fel s immár né év ót fejti ki ott áldásos működét s különösen folyó évben kellett sok nehézséggel megküzdenie z eesületnek, mikor nehéz életviszonyok minden társdlmi osztályt eránt súlyos gondok elé állított. De lelkes missziós tgok, élükön Alpy Gáspárné elnök Tngl Ancy titkárrl, szinte lehetetlenséggel is megküzdve dolgoztk, Népkonyhát fenntrthssák, szegényeket meleg étellel elláthssák. Itt kell megemlíteni Alpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármesterünknek es szivből fkdó szociális megértét, ki sját személyében is z inségkció keretében legmesszebbm.enőleg támogtt népkonyh üét nygi segítsel biztosított népkonyh sorsát. A Szervezet tgji zonkivül nponkint felváltv ott voltk konyhán legnobb buzglomml vették ki rzüket konyh minden 1 unkájából. Húsvét hétfőn ünnepélyes keretek között zárt be Szervezet folyó évben népkonyh kpuit. Ez utolsó ebédosztsnál szervezet vezetősége : Alpy Gáspárné elnök, Prikkel Mihályné lelnök, Tngl Anci titkár még számos tg jelent meg, bucsut vehessenek szeretett gondozottjiktól. Az sztli áldás után Rozmán Ferenc hitokttó, szervezet eházi tnácsdój gondoltokbn gzdg beszédet mondott. Rávilágított népkonyh áldásos működére, mit z emberi szeretet hozott létre, szegények nevében hálás köszönetet mondott Szervezetnek népkonyh lentrtásáért kérte népkonyh kosztosit, hál, szeretet soh se múljon ki szivükből. Az utolsó ebéden 350 rászorult legizletesebben elkzített jó gulyás levest mákos klácsot kptk. április 27. Állmi kölcsönök ümölcstelepiti célokr. A rcionális ümölcsgzdálkodás megteremte érdekében földmivelüi minisztérium országszerte ümölcstelepiti kölcsönöket d holdig lerjedő birtokokr első helyen vló betáblázássl. Védett birtokos jutht kölcsönhöz. A kölcsönvtvők birtokuknk legfeljebb ehrmd rzét telepithetik be ümölcsössel. A kölcsönökhöz szigorú feltételek mellett juthtnk gzdák. Meghtározzák feltételek, e-e ümölcsösfjtánál milyen területen kell összefüggően végezni ümölcstelepítt, vlmint zt is, milyen módon kell zt végrehjtni. M tjus 15-ig lehet kérvényezni 1 ümölcstelepiti kölcsönöket szeptember közepéig dönt minisztérium, meg dj-e v sem. A kmt 5.5 százlékos. Ebből kmtból 2.5 százlékot kzpénzben kell fizetni, 3 százlékot tőkéhez cstolnk tíz év multán, mikor z uj ümölcstelepek jövedelmezősége beáll, mortizálv kell megfizetni. Az egz kölcsön időtrtm 20 év, fizeteket 1945-ben kell megkezdeni, z utolsó rzlet 1955-ben esedékes, A tiz éven keresztül fizetendő törleszti hánydok u vnnk megállpítv, legnobb viszszfizett legutolsó esztendőben keli teljesíteni. Modern mr ártmányú kerékpárok ermekkocsik vsbutorok sportkocsik, ári áron kphtók Gylóky vskereskedben, Komárom. Kerékpárgumik lktrzek tökéletesen felszerelt rktár. A Steyer-Wffenrd kerékpárok kizárólgos képviselete. Jó kávét, teát, olcsó árbn Krmer rumot Sándor fűszer csemege kereskedében Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 50.

3 április 27. Komárommeei H i Autóbusz problémák. Kétségtelen, tesi j á r á s gesz- területén megindított utóbuszjártok in nélkülözhe tetlen közlekedi eszközök. T é n y zonbn, e jártok környék forglmánk kicserölé- dét mozdítják elő, rom sőt K o m á gzdsági érdekeit eenesen veszélyeztetik. A hely zet unis z, h o g y nigmándi vonl Kisbér- beállításávl járásunk n g y o b b rze gzd ságilg G y ő r h ö z k p c s o l ó d o t t, Komárom-tti eedül vonlll Tt Tó pic gzdgodott. reggel, délben este f o r d u l j o n o d vissz e-e járt, K o m á rom k ö z p o n t b ó l zonbn sjnos t u t i j u k, h o g y mi nehéz gz dsági járt viszonyok fenntrtását lissá. Fontos ennyi teszik rentábi még, z utóbuszjártok díjtételei leg- miinimálisbbk mert leenek, f o r g l m t cskis o l c s ó menetdíj mellett lehet elérni. Csehszlovákiábn járv z o r s z á g u t k o n e g y m á s után tlál koztm könnyű, tuln b e f o g d ó k é p e s s é g ű, de igen o l c s ó üzem költségű kis u t ó b u s z o k k l. P e s t k ö r n y é k e n is vnnk mgán vállltbn ilyen k ö n n y e b b, sebb s o k k l o l c s ó b b ki üzem- költségü k o c s i k j á r t o k lebo nyolításár. A rentbilitás kérdé Komárom fejlődé sének megoldásánál n jelentő k ö z ö m b ö s z üzem költség r e d u sére mérhetetlen ségű, h o g y minél n g y o b b kör Eedményt csk ú érhetünk el, h minél gzdsági életét gesztesi j á r á s nobb mozgékonysági krol községeinek juk fel e p r o b l é m á t. elje lkosivl eütt le. F ö t ö r e k v é s ü n k n e k tehát od kell irányulni, h o g y m i n d e n eszközzel, érdekeinek szemelőtt trtásávl teremtsünk e községekkel szorosbb di lehetőségeket. közleke A környéki forglomnk utóbuszokkl lebonyolításánál vló legenergiku- sbbn kell követelnünk, h o g y menetrendek u össze, z állitssnk utóbuszjártok mindenkoron Komárom án keresztül vezettessenek, h o g y ez utóbuszokkl környékbeliek Komárom heti picát, hivtlit felkereshessék, s d o l g u k végez tével j á r t o k o n hz is t é r h e s senek. Ideális z voln, K o m á r o m i p r o s keres kedőit Komárom K u n M i k l ó s - u. 11. Április é n, Telefon 70. jó felülieknek. A frnci filmártás két film drámáj Az G u y De filmen. Mupssnt Mrcell remek problémák megoldás, z z helyes ö erőtelje? m egmozdulásuk e redm é n y ezheti, K o m á r o m kedvezőbb m e n e t re n d ü utóbuszjártokhoz jusson. Megmozdulásukt vá r o s i meei h t ó s á g o k n k is közérdekre támogtni vló kell. Gyökeres szükség. tekinettel változásr vn Ezt p e d i g s z ó b e széddel, ígérgetsel, h csk is erőteljes átszervezsel, u t ó busz közlekedi v o n l k j á rtok Komárom mee ősi s z é k helye érdekeivel összeeeztetett fürge, közlekedt minál sürübb lebonyolítni o l c s ó j á r t u utóbuszok képes beállítá sávl érhető el. M e g n y í l t z e l s ő s z k e m b e r t ő l vezetett DROGÉRIA novelláj Chntel elsősorbn Drogéri eddig Komárombn volt! szombton i 4 9 óri kezdettel Csk 16 éven érdekli utóbusz friss, FILMSZÍNHÁZ sem. lehet le, nyéki f o r g l m t b o n y o l í t s o n kálás z Á m o k " c. f i l m főszereplőjével z e n ember e kis f i u r. Kphtó veszer, ófü, kötszer s z é p i t ö é s illtszer. G y e r m e k, diétikus, növény, é s álltvédelmi tápszerek. Diszmű é s foto eikkek. Sjátkzitményü kiváló r c á p o l ó szerek, Száj víz. N E D E C Z K Y E L E M É R K o m á r o m, Nigmándi-ut 22. A z ön r é s z é r e is nálm legolcsóbb bevásárlási forrás. Legmegbízhtóbb trtós Április á n, v s á r n p 1124, 3j4 6 é s óri kezdettel gépondolálást végez Kársi Pál u r i - női f o d r á s z Drám világháború idejéből. S z é p k i e g é s z í t ő f i l m e k Mr hngos hírdó. Komárom, Horthy Miklós-ut 1, Péczely-tér (Pic-tér). Pontos kiszolgálás. 3. Közérdekű levelek. Tekintetes Szerkesztőség! T l á n szóvá sem tenném Hungári Villmossági Rt.-nk z á r m f o g y s z t ó közönséggel szembeni e r ő s z k o s k o d á s á t, h húsvéti ünnepek ltt oly kíméletlenül jrt voln el. N e m vitás, z á r m fosztási dijt honprói-hó npr pontosn k i kell fizetni. Én is l e g t ö b b ármfo sztó e b b e l i kötességünknek m i n d e n k o r eleget is szoktunk t e n n i. Folyó év áprilisábn z o n bn hó elején s o k u n k n k állt módjábn fosztott árm díjt kifizetni, mert p é n z b e s z e d ő bizonyár más irányú elfoglltság mitt ke resett fel bennünket s hó k ö zepén, húsvéti ü n n e p e k r e te kintettel, zt kértük válllttól, számltrtozásunk kieen litére d j o n hldékot jövő hó elsejéig. Előzékenységéről s jóindultáról hmr megőződtetett válllt. Huszon né órán belül szerelöt küldött fizető ármfosztóihoz s ott, h o l kpott pénzt, zonnl k i k p c s o l t t t z á r m szolgálttást s bizony húsvéti nhét e-e estéjén e b e c s ü l e t e s, tisztességes sok ármot fosztó p o l g á r n k kellett fgúertyát újtni, h k r t s ö t é t b e n m r d n i. Mélyen tisztelt F ő s z e r k e s z t ő U r l Leen szbd kérdez, liirhetö-e tovább Hungári Villmossági Rt. eme rideg üz leti érdekű m g t r t á s, mely igen sokkt megbotránkozttott nhét ltt. A k k o r, m i k o r Komárom közönsége l e g n g y o b b jóindulttl, leg messzebbmenő elnézsel nyn y i s z o r n p i r e n d r e tért H u n gári Villmossági Rt. szbály tlnságivl szemben, bántó bosszntó, válllt i b á n j o n el z ármfosztó kö zönségével s z e m b e n. Én csk r r kérem F ő szerkesztő urt, n be folyásávl hsson od vezetőségénél, jövőben épp oly kíméletlen, r i d e g mgtrtásbn rzesüljön e válllt r é széről, m i n t m i l y e n mgtrtást tnusit z z ármfosztóivl szemben. M e t t, kinek nincs be látás s jóindult l k o z i k szivében, z érdemel e l nézt, kíméletet. Sorimnk, közérdekre tekintettel, szíveskedjék n becsű lpjábn helyet d n i s vok Főszerkesztő urnák mindenkor igz k é s z s é g e s híve K o m á r o m, áprl. 24. oldl. hozzá értőknek kiszolgál ttni. Kérdezem tehát, szbd-e megtörténi z o k n k s j n á l tos e s e m é n y e k n e k, melyek K F C pályán vsárnpról-vsárnpr megismétlődnek, lehet s é g e s - e z eesület u állíts ö s s z e működi prog rmját, e n g y o b b b j n o k i mérkőz npján értéktelen komolytln előmérkő/.t játszsson le. A sport szellemmel fér ö s s z e bíró inzultálás, htárbiró sportszerűtlen mg trtás (cigrettávl áll k i b í r á s kodni), játékosok feelme zetlensége, előmérkőzek nivótlnság stb. Ezek h s o n l ó sportszerűtlen d o l g o k közön ség s o r i b n elhngzott pn szok, melyekre most orvoslást kérünk. A K F C minden működé séért vezetőség felelős. A fel hozott hibák k i k ü s z ö b ö l é s e n e m csk k l u b érdek szempont jából fontos, h sporttár sdlom j ó hírnevének fenntr tás céljából is. A K F C nek pártoló tgokr, drukkerhdr, sportbrátok vn szüksége, kell tehát sport é r d e k e ket kielégítse. Levelein szíves közzé tételét megköszönve m r d i m Szerkesztő Urnák láztos tisz telője Komárom, áprl. 27. Tisztelettel E sportrjongó. K é r j e mindenütt K o m á r o m m e g y e i Hírlpot. Őri István rendőr kpitány távozás Komáromból. A komáromi m. k i r. á l l m rendőrség vezetőjének helyettese, Őri István m. k i r. rendőrkpitány május hó 1 -ével máromtól, megválik mikor is felettes h t ó s á g á n k rendelkezére relmének megfelelöleg ceni m. Url Engedje meg, h o g y l p j á bn ezen p á r s o r o s írásom m e g jelenjen, mert m i K F C körül játéktéren, közönség sori bn z eesületi életében történik, kell, K F C v e zetőségének hivtlosn t u d t u l dssék, h ők mindezt eddig zre vették v o l n. U r i m! Ne feledjük el, s p o r t z ifjúság nevelé sére, edzére é s feelmezé sére s z o l g á l, ezt szbd ké debre k i r. állmrendőrségen átveszi uj munkkörét. István Őri rendőrkpitány közel hét éven át végzett nálunk nehéz időkben több l k l o m m l i helyi vezető változás mellett fe letteseinek elismerét minden kor kiváltó s emellett polgár s á g érdekeit is szem előtt értékes trtó szolgáltot. J e l e n t ő s szerepet vitt fele ségével eütt K o m á r o m Igen tisztelt Szerkesztő Ko társdlmi életében. Érdemes tgj v o l t z ép közénk jöttekor önállóvá lett evng. eháznk. M i n t z eház t n á c s á n k tgj, feleségével eütt, k i z evng. Nőeesületnek v o l t kiváló, g i lis elnöknője, sok értékes munkát végzett z eház szervezénél keretei kiépíténél. Kívánjuk számukr, uj állomáshelyükön vee körül őket nnyi szeretet, mint m e n n y i i n n e n elkíséri.

4 Wtmm Komárommeei * no 5. április 27. HÍREK. A köszönről. Történjék kár z exotikus népek nekünk szoktln mozdultitól kisérve, kár müveit nyugt kicsiszolt formáivl, köszön mindig bizonyos tiszteletet fejez ki zzl szemben, kinek köszön szól. Ezért nevezi ktonság tisztelgnek. AZ igzi, őszinte tiszteletnek kell kifejezre jutni köszöntnél, ennek kell megnyiltkozni köszön kifejezi formákbn, mozdultokbn, mellyel köszönt kisérjük, klp levételében, fej meghjtásábn, z üdvözlő szvk kiejtében. Látunk férfikt, kik klpjukt csk megérintik, de veszik le köszönkor, vnnk zután szlutálok, kik ámbár járnk uniformisbn, mégis nnk törvényei szerint köszönnek, fontolv meg, mi törvény ktonságnál, z még biztosn illik civilvilágbn. A fej meghjtásától fejbiccentig megint hosszú láncolt fokozt vn köszönöknek, is szólv hnygul integetők táboráról. A fej meghjtás tiszteletet fejez ki, unezt zonbn mondhtjuk el íejbiccentről, mert ez már hányvetiség, felületesség, mivel uncsk tiszteljük meg zt, kinek köszön szól. Gykrn tlálkozunk zokkl is, kik köszönnek un, csk zt tudjuk, mit, bármennyire is krjuk meghllni, hlljuk, mit mondnk zért, mert v elhrpják mondnivlójukt,elmormolják z üdvözlő szvkt, v eszerűen e szót sem szólnk, csk klplevétellel, v fejhjtássl köszönnek. Ezek ném köszönök." A form dj dolguk lényegét" mondj ltin. H néh vitázhtnánk is e tétel érvényességéről, e bizonyos, köszönnél non is sok függ form megtrtásától, v elhnygolásától, melynek mindenkor legnobb tiszteletet kell tolmácsolni. Mgát becsüli meg z, ki másnk megdj megkívánt tiszteletet, éppen zért bármily köszöni formát válsztunk, leen z kifejezteljes, fejezze ki őszinte tiszteletünket. Kinevez. Dr. Rdocsy László főispán dr. Cséflvy János esztergomi lkost vármeei díjtln közigzgtási kornokká nevezte ki. A hercegprímás rómi lltj. Dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás dr. Meszlényi Zoltán esztergomi prelátus-knonok, hercegprimási irodigzgtó kíséretében húsvétvsárnp délután Esztergomból Komáromb érkezett s innen orsvonton folyttt útját z osztrák főb, hol Pzmáneum mr ppnevelő intézetet látogtt meg, mjd unznp éjjel tovább utzott Rómáb, hová hétfőn este 8 órkor érkezett meg. A hercegprímás rómi utzását tisztán eházi termzetű üek elintéze tette szükségessé. A legmgsbb kormányzói kitüntet. A mr közélet ht kitűnő vezetője kpt meg húsvétr z elsőosztályu mr érdemkeresztet. Mrország kormányzój miniszterelnök előterjesztére Vidd Jenő felsőházi tgnk, Mr Altlános Köszénbány Rt. vezérigzgtójánk is ez lklomml dományozt z 1. o. mr érdemkeresztet közélet, vlmint z ipr közgzdság terén kifejtett kiválón eredményes működéért. A Fejér komáromi evng. eházmee elnöksége Komárombn. Phodrdszky János evng. esperes dr. Händel Bél eházmeei felüelő vsárnp, f. hó 28-án ehá/.látogtást végeznek Komárombn s rzt vesznek 10 órkor kezdődő istenitiszteleten s z ezt követő eházi közűlen. Házsság. Nemes Imre ref. tnitó Fenyődy Erzsébet védőnő Kocsi ól ápr. 25 én esküdtek örök hűséget szeghlmi református templombn. Április 28-án rádión áldást oszt páp. XI. Pius páp lourdesi ünnepek befejeze lklmából f. hó 28-án rádió utján postoli áld,'ist fog osztni. Májusi litániák. Ari hó 30-án, kedden lesz plébánitemplombn z első májusi litáni este 7 órkor ttól kezdve; május hó minden npján megtrtják ezt hivek előtt nnyir közkedvelté vált ájttosságot. Az első májusi litánián közreműködik Boldog Mrgitról nevezett Eházi Veeskr is. A Komáromi Szociális Missió Társult hngversenye. Nem mindennpi hngversenyt rendez Szociális Mi >sz»ótársult Komáromi Szervezete. május hó 5-én, vsárnp este fél 9 óri kezdettel ház ntermében szegény elesettek támogtását szolgáló lpj jvár országos nevü művzekkel. A hngversenyen közreműködnek : Frks Márt hegedümüvznó, P. Tóth Erzsi operénekesnő, Polgár Tibor krn Benedek Ernő zongorművz; Eséges je ár 1.50 P. Jeek elővételben licker Dezső könyvkereskedében válthtók. Házibál A Komáromi Ktolikus Ifj. Eesület f. hó 28-án, vsárnp este nyolc órkor Ktolikus Kör ntermében szigorún zártkörű házibált rendez, melyre z eesükt rendes, válsztmányi pártoló tgjit ezúton is meghívj z Elnökség. Hlálozás. Mély rzvétet keltett komáromi vsuts társdlombn Kerny István vártln elhunyt. Folyó hó 22-én reggel fél 7 órkor Kerny István nvug. máv. lklmzott életének 59-ik, boldog házsságánk 28- ik évében rövid szenved után elköltözött z élők sor bór. A megboldogult földi mrdványi! április hó 24-én, szerdán délután 4 órkor helyezték n rzvét mellett örök nyuglomr. Az elhunytát szerető neje született Borsó Erzsébet, fi Környei (Kerny) Imre i végrehjtó, leányi : Kerny Ilon Herczeg Antlné, testvére Kerny Lőrinc, kiterjedt rokonság, bráti, krtársi ászolják. Béke hmvir. Tttó húsvéti idegenforglm. Húsvét hétfőjén 400 bjor vendége volt Tttóvá rosnk, kik e egz npot töltöttek itt. A vendégek igen jól érezték mgukt Tttóon, csk nehezményezték, z útitervben beigért Esterházy ménest kocsiprkot nézhették meg, mert z urdlom z utolsó órákbn megtgdt ennek megtekinthetét Vontkisiklás Almásfüzitőn. Április hó 25-é/i éjjel Almásfüzitő állomáson toltás közben hibás váltóállítás következtében e tehervont utolsó né kocsij kiugrott. A kisiklás következtében Acélvári (Elbert) András vsúti fékező lábán könynyebben megsérült. A vsúti forglombn zvrt okozott kisiklás, kiugrott kocsikt hmr vágányr tették. A vizsgált megindult, kit terhel felelősség. Eséges cukorárk. Múlt számunkbn hírek rovtábn megemlékeztünk z uj cukorárkról, hol kristálycukor ár 128 helyett 127-re lett írv. m érdemes befűzni! filléres G L Ó B U S KONZERVEK kitűnőek! 'l-i-es Prdicsom püré 29 fill. 1 -os Cseresznye befőtt 42 fill.! 2 -es Brck iz 68 fill. kölcsön tégelyben Jj -es Brck jni 84 fill. kölcsön üv%nhfn! 2-es Eper jni 98 fill. fj 2 -es Meg jni 98 fill. Spielninnál vehet, Igmándi-ut 19. Telefon 88. Sebzet szépség szolgáltábn, irt dr. Érczy Miklós főorvos, plsztiki sebz. Ebben nszerűen megirt könyvben nközönség számár leírj kiváló plsztiki sebz, z orr fül, mell stb. szépséghibáibn szenvedőknek megnehezült szociális helyzetét kitűnő műtéti fényképeken muttj be, modern plsztiki sebzet n tudj m már korrigálni szépséghibákt, sérülek o- kozt deformitásokt veleszületett fejlődi rendellenességeket. Eggenberger kidás, ár 3 pengő. 1 előkelő őri cégnél vásárol helyen törleszt, h Tkrékosság" kzpénzértékü* veszi igénybe. Központi irod : utlványát Győr, Deák Fcrenc-u. 18. A vármeei mezőgzdsági érdekképviselet közűle. A vármeei mezőgzdsági bizottság folyó év április hó 29-én, hétfőn d. e. fél 11 órkor Tóon, községház tnácstermében trtj meg tvszi rendes közűlét, melyen külön meghívóvl értesített bizottsági tgokon kívül, mint hllgtóság, mások is megjelenik t- nek. A közűlen értékes gzdsági elődást trtnk z állttenyztről ümölcstermelről. Gyász. Mély rzvéttel értesültünk, tulsófélen Ruider Adolfné, szül. Ungár Jusztin életének 54, boldog házsságánk 29-ik évéb.n hosszs betegség után április hó 21-én meghlt. Az elhunytbn Ruider Adolf tekintélyes tulsókomáromi fkereskedö szereteti nejét ászolj. Felvétel jezői tnfolymr. A szombthelyi községi közigzgtási tnfolymr felvétel iránti kérvényeket május 20 ig keli z igzgtóságnk megküldeni. A Mr Lányok legutóbbi szám! Z. Tábori Pirosk, Szegedi István, Bibó Ljos Lczkó Márt, Vándor Iván, Lyk Károly, Kosáryné Réz Lol Szederkényi Ann írási gzdgítják lpot. PfP/-L3zmo:t-S0:< ^^P'^r**^ eiztoshatásúak r HELYEI ^'^^'ij-^^fj^nemplrzs^ek 0LCS0K_ «Jc>y& szöiőmoiy * g& y / AJ UTOLSÓ rvtbeo ELISMERT ÉS VCZTM) PCStMETtZfl SZOKJ DVAK0D3UKK A G&XRAH uuisflbi PtzsflZÚiC HOKTÖL ESmtímmMvuMsviM S K K X K S HE;.., ;.:': ;;. UtfMMKtELUN _ ÁMONIL CGVÜTTKCH VCD oo flu KIE6SCfiO< Mfr«A*n*& KOSARASÉN Gyá.i áron KOSCH v*ortuto:: beszerezhetők ARNOLD füszerkereskedében Komárom, Nigmádi-úi 31, tel Jó; koi tébl pe: mei t kö; ző< inií sz< peí r; e th ruj; kor) htj áp< pól ny lát jn q tíl bi kut zoti V. tábi ors ruk jv; tv í; fize hér tál) v m 11 lg d. dái os ór vái pei Ni eg: hív k«ki lá j Kc P m. zé At kii m El ké R Fe 13 >v; n

5 április 27. Hlálozás. Őszinte rzvét tel vettük h i r t, h o g y d r. Teutsch József vezmérnök, tói g y ó g y s z e r t á r t u l j d o n o s, 49 éves k o r á b n g y s z e l h ü d é s következ tében c s ü t ö r t ö k ö n este B u d pesten h i r t e l e n elhlálozott. A megboldogult gondnok volt tói evngélikus eház községnek z ö nevéhez f ű ződik tói evngélikus imház felépíte is. Temete s z o m b t o n délután v o l t b u d pesti frksréti temetőben, melyen rzt vett t t - t ó v á r o s i e v n g. eházközség küldöttsége, rv tlár helyette keelete koszo rúját sírnál Fds Aldár komáromi evng. lelkz mély htsu beszédet m o n d o t t. Megállpították beteg ápolási é s g y e r m e k g o n d o z á s i p ó t d ó t. A pénzüminiszter nyilvános b e t e g á p o l á s, z állmi ermekvédelem s z e g é n y e I ltás költségeinek fedeze táribn nyert felhtlmzás l p ján nyilvános b e t e g á p o l á s i g y e r m e k g o n d o z á s i pótdó k i v e ti kulcsát 1935-re 16 százlék bn állpított m e g. A f r k s k u t y á t is l u x u s k u t y á n k m i n ő s i t i k. A vrme ei közűlen jvslt h n g zott el erre v o n t k o z ó n, mit v. SZÍVÓS- Wldvogel J ó z s e f ny. tábornok é s d r. Zsindely Ferenc országűli képviselő h o z z á j á rulás után el is f o g d t k. A jvslt értelmében frks k u ty dój is tiz p e n g ő lesz, v g y i s luxuskutyák dóját kell fizetni frks kutyák után is. C s i l i g t u r. A Székesfe hérvári A. K. utó m o t o r o s z tály fehérvri országzászló vtásávl k p c s o l t b n, május á n d. e. fél 10 fél 11 ór közötti b e é r k e z é s s e l c s i l lgturál rendez S z é k e s f e h é r v á r r, d. u. 2 órkor p e d i g Nádsldányr. A c s i i l g t u r két rzre oszlik. Deieiött fél 10 é s fél 11 ór között befutás Székesfehér várr, d. u. 2 fél 3 ór között p e d i g N á d s l d á n y r, hol gróf Nádsdy Ferenc nbirtokos, eesületünk elnökségi tgj m e g hívásár megtekintjük történelmi kstélyát, b b n tlálhtó mű kincseket b i r t o k minden látnivlóját. Nevezi díj m i n d e n jármű rzere eformán 3 p e n g ő. Közös e b é d ár P 2.20, illetve P Nevezi zárlt május 12. Nevezi d i j neve zsel eütt Székesfehérvári Atlétiki K l u b, Várkörút 43 c i m r e küldendő. K ö v e z e t v á m o t c s i l l g t u r n rztvevők fizetnek. Elkve nevezők p l k e t t j e i csk k é s ő b b kerülnek kiosztásr. vásárigzolvány kphtó : RUDIGER ISTVÁN F o n c i è r e főünöke Komárom, Igmándi-út 29. Feljogosítj tuljgonosát április 27-én 0 órától május 13-án 12 óráig Budpest vissz 50 % menet kedvezmény igénylére vásárigzolvány vásár háromszori díjmentes látogtásár. Komárommeei T ö r v é n y s z é k i orvosi ki n e v e z é s. A őri törvényszék pályáztot hirdetett második tör vényszéki orvosszkértői állásr. Két pályázó közül, kinek eike e veszprémi o r v o s volt, z igzságüminiszter m i n t h i v t l o s lp l e g ú j b b szám közli Incze Ferenc d r. Ü T I orvostitkár őri lkost bizt m e g törvényszék területén f e l merülő törvényszéki o r v o s i t e n nivlóknk rendes szkértői m i n ő s é g b e n v tló ellátásár. G y á s z. A hosszú szenved, óíthttln betegség vitte s í r b április hó 22 én reggel z 57 é v e s Wochner J á n o s n y. post táv. v. felviázót, k i önfeledt p i l l n tábn golyót röpített áb. A s z o m o r ú trgédi mély r é s z vétet keltelt temetén, mely április hó é n délután ment végbe, bráti, tisztelői n szmbán jelentek meg. Az el h u n y t b n özv. Wochner J á n o s n é szeretett férjét, Wochner Imre, Károly J á n o s g y e r m e k e i k i t e r j e d t r o k o n s á g ászolják. Ne d j i n t e r n á t u s b, ne írss be tnintézetbe, ne vá lsszon életpályát ermekének g o n d o s szülő d d i g, míg át olvst z Internátusok, tnintézetek rzletes tájékozttó c í m t á r " évi most m e g jelent ismertető könyvecskét, meiy kimerítő útmuttást nyújt hzi okttóintézetek é s n e v e l ő o t t h o n o k r ó l, melyet bárkinek i n en b é r m e n t v e megküldi 20 fillér p o r t ó m e g t é r i t é s ellenében : Erdős József hirdeti irodáj, Budpest, V I. T e r é z - k ö r ú t 35 sz.»* á r o m szerecsen" vendéglő étterem, E S Z T E R G O M. A kettős vármee intelligen ciájánk é s polgárink t l á l k o z ó Szolid vezet óldi é s hei jó helye. mr konyh. A l - fjborok. Minden hlászlé. Étkez egz np. np Autóbusz megálló. B é r u t ó á l l o m á s Tuljdonos L E I T N E R JÓZSEF. Az Én Ú j s á g o m húsvéti s z á m igzi, derűs, ünnepi j á n dék. Húsvéti versek, Benedek Rózsi d r. T á b o r i Pál f o l y t t á s o s regényei, P i r o s k néni szín d r b j, L o l néni húsvéti tör ténete még s o k - s o k kedves mese, vers, kép, m ó k teszi t e l jessé számot. S z e r e n c s é s kimenetelű motoros j á r m ű bleset. H ú s v é t v s á r n p délután Komárom bn, Pictéri útkereszteződ nél, e B u d p e s t r ő l j ö v ő l u x u s személyutó m i n t z I g m á n d i út felé h i r t e l e n beknyrodott, neki szldt e o l d l k e r é k p á r nk. S z e r e n c s é r e j á r m ü v e k uts ink z ijedtségen kivül n g y o b b bjuk történt. Az utótulj d o n o s m o t o r o s k i s e b b kárát, miután ő o k o z t blesetet, megtérítette. R e n d ő r i bevtko zásr n e m került sor. Hirlp. 5. Csillárok, oldl. állólámpák, villmosvslók, te kávé főzök. Philips-, Stndrd-, Ek stb. rádiók. Grmofo nok, Kerékpárok. Tennis ütők, Tennis lbdák Szkszerű hurozás j v í t á s. A z ö s s z e s villmossági rádiócikkek l e g o l c s ó b b beszerzi K r m e r villmossági, műszki KOMÁROM, Elitélték, Ernő fémáru kereskedében Nigmándi-ut 34. mert kétszer kötött h á z s s á g o t. Kettőshá zsság büntette mitt került g y ö n törvényszék elé Somoi S á n d o r b u d p e s t i születű n p számos, mert T t b á n y á n elvette L. E.-t, holott régebbi házssá gát nvárdi törvényszék még b o n l o t t fel. A vádlott zzl védekezett, j ó h i s z e műen járt, mert b o n t o p e r t mr korábbn megindított zt hitte, z máris befeje ződött. Ezzel szemben vló ság z, i i o g y nvárdi tör vényszék 1924-ben hozt meg bontóiiéletet, Somoi 1921-ben nősült meg m á s o d s z o r. Az enyhítő körülmenyekre vló fielemmel törvényszék kettösiizsság vétségéért ht heti fogházr ítélte S o m o g y i t. Conn K p i t á n y. Roger Vercel ü o n c o u r t - díjs regényé nek színhelye Bulgári R o m á n i, 1919 őszén, feverszünet heteiben. P r o b l é m á j : leszere l. Hőse : Conn kpitány, ro h m c s p t v e z é r, tömérdek kitün tet b i r t o k o s, s z l o n i k i i ex p e d í c i ó s hdsereg l e g b á t r b b legrettegettebb hírű ktonáj. Csk most már nincs szük ség hlálmegvető bátorságr, hdsereg hrcol többé, most z szerepe, h o g y B l kánon frnci zetet r e p r e zentálj. Erre Conn-féle há borús hősök lklmsk, mert nyksk, kötekedők összeférhetetlenek. C o n n ter mzetesen kr beletörődni megváltozott állpotb cskhmr ö s s z e ü t k ö z é s b e kerül feletteseivel. E g y i k ellenlábs kifejii előtte, hdsereg e l s ő s o r b n intézmény más szerepe békében, mint há borúbn. Ezt mgs s z e m p o n tot zonbn Conn érti. Ö, ki polgári életben sztócs volt, hrctéren fedezte fel igzi vlóját t u d veszélyes, de f e l f o k o z o t t életről l e m o n d n i. E r ő s z k o s k o d á s i mitt hditör vényszék elé állítják tlán le is fokoznák, h vezényelnék ki csptát B e s z r á b i á b, vö 41 rösök ellen, hol Conn újr k i élheti bátorságát. A regény utolsó fejezete 1935-ben j á t s z ó d i k. C o nn visszkerült szülővrosáb, sztócsüzletbe, elhízott el lposodott. U érzi, éle tének semmi értelme sincs mr. Addig élt csk, mig hrcolhtott. Ez regény méltán nyerte el forrás Telefon 86. mint áv. És ez z eetlen, m i t regényében keres; z igzi, ősi emberit. A háborús ember fjtánk ezt tipusát még soh senki rjzolt meg enne! v l ó s á g o s b b n, kitünöbben. V e r cel ezzel regényével befutott z elismert l e g n g y o b b k közé. Kphtó Hcker Dezső könyv kereskedében, K o m á r o m. Ar tüzve 1.5Ü P., kötve 2.40 P. Leszállítják posti cso mg kézbesíti diját. A vidéki kereskedők tudvlevőleg felszó lltk postigzgtóságoknk zzl tervével szemben, ott, h o l e d d i g ez rendszer v o l t bevezetve, elrendeljék p o s t c s o m g o k házhoz kézbe sítét. A kereskedők rr ren dezkedtek be, h o g y k ü l d ö n c ö k kel h o z s s á k el csomgokt, u h o g y posti kézbesít 20 filléres külön dij tuljdonképen drágulást jelent. A post vezér i g z g t ó s á g ezt zzl ellensú l y o z t, hvi 3 pengős á t lányt állpított m e g csomgok házhoz kézbesítére most zt tervezik, h o g y ezt z átlányt 2 pengőre szállítják le. építeni, u f o r d u l j o n hozzám. E l válllok kőműves, ács, cs tornázási, v összes épiti munkákt kár nyggl, kár nélkül mérsékelt árok mellett. T e r v e k k e l, költségvetsel zonnl szolgálok. Komáromi K á l m á n építőmester Komárom, K l p k ü y ö r g y - u t Dr. A l p y 14. Gyul Komárom vármee ny. fölevéitáros áltl i r t lábbi műveit á r u sításr m e g s z e r e z t ü k : K o m á r o m m e g y e levéltáránk középkori o k l e v e l i 1.50 J ó k i emlékkönyv ( c e n t e n á r i u m i kidás) 2. Mr dicsőség 2.50 Kphtó postán utánvéttel megrendelhető : H A C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében K o m á r o m, Imándi-út 24. szám. legnobb frnci i r o d l m i di jt. Vercel pártln pszichológi ávl jellemzi vérbeli ktonát, háborús hős"-t, ki ké pes beleilleszkedni megválto zott körülményekbe. Nem fogll állást, itél, számár vere kedő hős éppen olyn emberi, Ppírszlvéták kphtók : H A C K E R DEZSŐ könyv- ppirkereskedében.

6 i Hirlp. április 27. SPORT, KFC.-DAC. II. 5: 1 (1 : 0) néző. Biró : Gry 11. Gyönyörű npsütes, szélcsendes időben játszott le Kfc. őri Dc. II. csptávl husvétvsámpi bjnoki mérkőzét, melyet n gólránnyl nyert meg. Az ünnepre tekintettel igen szép számú közönsége volt mérkőznek. A sorsolás őri csptnk kedvezett s i lbdát Kfc. erősen nppl szemben indított el. - Mgáról játékról sok jót írhtunk, mert csptok non álmosn játszottk. Az első félidőben izglmt mindössze z momentum hozott, melyből Kfc. félidő gólját lőtte. A szünet után játék nívój vlmit emelkedett. A mezőnyben szebben őriek, míg eredményesebben Kfc. játszott. Góllövők Kfc-bői Mndel (2), Lovász II., Kovács Rdics voltk. A őriek tiszteletgóiját Dittrich lőtte. A vsárnpi mérkőz után bjnoki tbell állás következő : Q! < r. O 2: 5> V C 1. KFC (39:11 31' 2. GyAC : Győrsz :29 25 KFC. II.-VSE. 2 : 0 (0: 0). Vértesszölős. Biró : Szentirmy. A mérkőz Kfc. II. támdásávl indul, de Szőlős igen beleiekszik u mérkőz igen erősnek ígérkezett. A második felidőben Kfc. II. gólt lő, mire szőlősiek meg krják verni bírót, ki i második félidő 20-ik percében kénytelen volt mérkőzt lefújni. Bjnoki mérkőzek. Vsárnp Kfc. Győrött z Eto II. csptávl játszik, inig május 5-én Gyári FC-t látj vendégül. Legutoljár mrd Kfc-re nézve legveszélyesebb cspt Györszigeti FC. Lemondott KFC. elnöke intézője. Másoidlu n elfoglltságár hivtkozv Sulcsik Ljos számvevőségi íöszámtnácsos KFC. ben hosszú éveken át viseli elnöki tisztségéről lemondott. Uncsk lemondott Borbély Gusztáv is z eesületnél viselt intézői tisztéről. A legközelebbi közűlig KFC. üeit z eesüiet népszerű lelnöke dr. Vizkelety Sándor i tnácsnok vezeti. GYŐZŐDJÉK MEG! Ismeretlen önilkos. Az eik őri szállodábn felksztott mgát e jólöltözött 60 év körüli nő, ki semmiféle búcsúlevelet sem hott hátr, melyből meg lehetett voln állpítni kilétét. A rendőrség fényképet kzítetett holttestről most ennek lpján iekeznek kideriteni személyzonosságát. A gépjárómüvezetők orvosi vizsgált. A közleked rendjét szbályozó 250X00(1929. B. M. sz. rendelet 76. -ánk 5 bekezde értelmében köteles minden gépjárművezető mgát minden 3 évben, közhsználtú gépjárművezető minden évben orvosi vizsgltnk lávetni, melynek eredményét rendőrhtóság z igzolványb bevezeti. Felhivtnk zért mindzok gépjárművezetők, kiknél z orvosi vizsgált esedékes, mgukt i tiszti orvosnál vizsgáltssák meg s vizsgáltról szóló orvosi értesítővel gépjárművezetői igzolványokkl rendőrkpitányságon 30 npon belül hivtlos órák ltt jelentkezzenek. A i orvos mindzokt, kik előtte szegénységi bizonyítványt tudnk felmuttni, díjtlnul vizsgálj meg. Azok ellen, kik vizsgáltot jelentkezt elmu lsztják kihágást eljárást indítn!'. A komáromi kir. járásbíróság mint telekkönyvi htóság tkv. szám. Árveri hirdetmény-kivont Kiskorú Günsberger Jenő képviseletében (Jünsberger József végit - lijttonk Rácz Antl végrehjtást szenvedő ellen indított végrehjtási üében telekkönyvi htóság végrehjtási árvert 881 P. 50 f. tőkekövetel járulék behjtás végett komáromi kir. járásbíróság területén levő, Komárom ábn fekvő komáromujszőnyi 119, sz. telekjezókönyvben A. f. 2. sorszám hrsz. ltt fogllt Beltelekhen levő kertből Rácz Antl nevén álló fele rz illetőségére 2000 P. kikiáltási árbn ; komáromujszönvi 294 sz. tk\i jezőkönyvben A. f. 1. sorsz. 194' i helyrjzszám ltt fogllt Hcrkertböl Rácz Antl nevén átló fele rz illetőségére 2»10 P. kikiáltási árbn elrendelte. Az árvert évi május hó 24. npján délután 3 órkor telekkönyvi htóság hivtlos helyiségében fogjk megtrtni. Az árver lá kerülő ingtln z árveri feltételekben megállpított árnál lcsonybb áron dhtó el. Az árvereini szándékozók kötelesek bántpénzül kikiáltási ár 10 százlékát kzpénzben, v z 18S1 ; LX. tc ábn meghtározott árfolymml számított óvdékkenes ertékppirosbn kiküldöttnél letenni, bántpén/.nek előleges bírói letétbe helyezéről kiállított letéti elismervényt kiküldöttnek átdni z árveri feltételeket láírni (1881 : LX tc. 147, 150, 170. '; 190S: LX. tc. 21. ) Az, ki z ingtlnért kikiáltási árnál mgsbb igeretet tett, h többet ígérni senki sem kr, köteles nyombn kikiáltási ár százlék szerint megállpított bántpénzt z áltl i érl ár Unnnyi százlékáig kiegzíteni (11)08 : XLI. 23..) Komárom, 193"). évi m rc. hó 18-án. Hod sk. kir. j!>. elnök. A kidmány hitdéül : I*. H. Olvshttln láírás kidó. A legújbb, lemoshtó, ppir futószönyegről, mely trtós olcsó árbn, többféle mintávl kphtó: l-i u r L" P r D p 7 c n könyv ppirkereskedőnél I l d L f t C l UtZ-öU Komárom, Igmdáni-út. m Komárommeei R. T. Komárom-Új. Alptöke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. A bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. J Mr-Frnci Biztosító Rzvénytársság Komárommee] Vezérünöksége. w m V szám. végreh. Árveri hirdetmény. ÖSSBBEKSE.:" Nóvák Bél Ezen árver kitűzének lpját képe/ö végrehjtás közbenjöttei lett fogntosítv Alulírott kír. bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszem, komáromi kir. {bíróságnk Pk. 663 sz. végze folytán dr. Soós Ernő bpesti üvéd áltl képviselt Mionni Rezsőné végrehjtt') jvár e végrehjtást szenvedett ellen 30ií) pengő tökekövetel költségek erejéig elrendelt kielégíti végrehjtás folytán végrehjtást szenvedőtől lefogllt' 2178 P-re beesült ingóságokr komáromi kir.jbiróság fenti számú végzével z árver elrendeltetvén, nnk korábbi v felülfogllttók követele erejéig is, mennyiben zok törvényes zálogjogot nyertek voln, kielégíti joguk m is fennáll ellenük hlszt", htályú igénykereset folymtbn nincs végrehjtást szenvedőnél Komárombn Győriutc 17. leendő megtrtásár htáridőül évi május hó 9-én d. ti. 3 óráját tüzöm ki, mikor bíróilg lefogllt házi bútorok, szőnyegek, kepék, írógép 8 eéb ingóságok legtöbbet ígérőnek kzpénzfizet mellett, szükség esetén becsáron lul is, de leglább beesértek 2 3-ánkmegfelelő összegért el fognk dtni. I elhivtnk mindzok, kik z elárverezendő ingóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kíelégittéthez jogot trtnk, ménynyiben rzükre fogllás korábbn eszközöltetett voln ez végrehjtási jezőkönyvből ki tűnik, elsőbbségi bejelenteiket z árver megkezdéig nálm írásbn v szóvl bejelenteni el ne mulsszák. A törvényes htáridő hirdetménynek e bíróság tábláján tortént kifüggesztét követő nptól számítttik. Kelt hó í>-án. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Nigmániii-ut 24. Komárom, évi április futúszküzlete modern fényképzeti műterme Komárom. Nigmándi-ut l'ii-utc srok. Fényképezőgépek, segédeszközök n válsztékbn. Látszerek, lorgnonok, nitólámpák, Borsitzky László kir. bir. végrehjtó. utószemüvegek, hömerök, Önújtók, pipák, zseblámpák, brométerek. Rolíilmek mr P töí. elemek. Nézze meg kirktimt. z t G/3 N 2 < 7? külömbözö, színekben n válsztékbn H A C K E R beszerezhetők : ppirkereskedében. olcsón D E Z S Ő Komrom. Győrben Vilmos császár-ui 17. SZ. ltti vendéglőben tlálkozunk. Kiiünő tájborok. Föváosi, npilpok Pesti Hirlp regények, Töltőtollk, lpok Hegedűhurok, Képeslpok, Hcker kphtók ppirkereskedében, Dezső Felelős kidó: Hcker Komárom. DKIS6 ^e> krl L: kei e hl bei m. SZi p té di Iád nl Iá: mi áll, nyi j u áll ce bi SZi ko áll, lu: led ki! nl kő giti reti gài kiti led sei doli ri étű vesl thf rzl mt sá< ho] chel i-z, ló*

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Közigazgatási Bizottság felirati javaslata, illetve kérelme az egyke elleni küzdelem eredményessége

Közigazgatási Bizottság felirati javaslata, illetve kérelme az egyke elleni küzdelem eredményessége 1 VIII. évfolym 16. szám. Ar 20 fillér. Komárom, 1936. április 18. o FL( ífi/rtési AR \ Egész évre 10 í. Negyedévit 2oU i\ i deiös szerkesztő: ; 5!\ Egyes szám r 2(1 Kii. PATHÓ GYULA Megjelenik minden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Ara 20 fillér. len A 12-ESEK. Emlékművet a komáromi hősi halottainak! egybe Váradi-Brenner. Esztergomból, Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos pol

Ara 20 fillér. len A 12-ESEK. Emlékművet a komáromi hősi halottainak! egybe Váradi-Brenner. Esztergomból, Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos pol r 20 fillér. V I I I. évfolym 38. s z á m. ELŐFIZETÉSI Egz Félévre évre fcc P. 5 P. Megjelenik R SZERKESZTŐSÉG Negyedévre Egyes szám r minden Komárom, 1936. szeptember 19. 2*50 P. 20 ffiil. Felelás szerkesztő:

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Az adott szó szentsége.

Az adott szó szentsége. V. évfolym 50. szám ELŐFZETÉS E g é s z évre 10 P. Félévre 5 P. Megjelenik ÁR Egyes szám minden fogdlmukról. És mit szóljunk z em bernek dott szó megtrtáról, mikor már csládi, társdlmi állmi életünk fundmentumi

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A

Felelős. szerkesztő: PATHÓ G Y U L A VIII. évfolym 4. szám. Ár 20 fillér. Komárom, 1936. j n u á r 25. O ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 P. Negyedévre Egyes szm r Megjelenik minden 250 V. 20 fül. Felelős konszolidáltság jegyében céltudtos

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

M e g o l d á s előtt a k o m á r o m i s t r a n d f ü r d ő kérdése

M e g o l d á s előtt a k o m á r o m i s t r a n d f ü r d ő kérdése VIE é v f o l y m 18. szám r Filler. m ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre lévre 10 P. Negyedévre 5 P. Komárom, SZERKESZTŐSÉG 2 50 I. Egyes szám i 20 riti. Felelős szerkesztő: P I HÓ 4. KIDÓHIVTL: K o m á r o m, Igmándi-ut

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal,

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: dolgában fordulhatott hozzá a legteljesebb bizalommal, !!. é v f o l y m 45. szám ELŐFIZETÉSI E g é s z évre vre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÁR : Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden K o m á r o m, 1930. n o v e m b e r 8. r 20 fillér. 2*50 P. 20 fill.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Felelős szerkesztő: A városi képviselőtestületi közgyűlés kiadta a huszárlaktanya tatarozási munkálatait. Jenő. k i, m i g a mázoló munkát berger

Felelős szerkesztő: A városi képviselőtestületi közgyűlés kiadta a huszárlaktanya tatarozási munkálatait. Jenő. k i, m i g a mázoló munkát berger 11. é v f o l y n i 22, s z á m. Á r 20 fillér. ELŐFZETÉS Egz évre K) P. ő P. ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre E g y e s szám ár Megjelenik minden Komárom, 2'50 20 P. fill. tizedik évfordulój előtt ál lunk.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

filler. kitűnik, hol és m i t kell változ tatni rajta a cél érdekében.

filler. kitűnik, hol és m i t kell változ tatni rajta a cél érdekében. V i l i, évfolym 2. sz^qt. 20 filler. Komárom, 936. j n u á r Idi H ö v l l ^ ; -siskái ELŐFIZETÉSI Eg evre IO P, Mit 5 P. Megjelenik ÁR Negyedévre 250 P. Egyes szám i H 20 f i l i. minden SZKRKESZTÖSÉO

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben