Hivatal vizsgálat a városházán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatal vizsgálat a városházán"

Átírás

1 VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó idők prncsolják, m i n d e n t ^berendezkedünk, gz dálkodásunk e d d i g követett lpfoglmit k o r szellei! ének, megváltozott igé nyeknek megfelelőlég igzít suk. E uj világ megterem te körül kell végzefszeröleg, tehát elhárithttlnul segédkezni, mert különben keresztül r o b o g rjtunk z idő. O l y n lpok megte remtére v n szükségünk, melyek mrdndó k ö z é r d e kű intézmények felépítére lklmsk, melyek m r népi kívánságokt t e l jesen kielégítik. M i l y e n eszerű voln mindez m i k i s országunk bn, hol z ősi föld m e g - Telefon ö l. Hirdetek ári d í j s z b á s szerint. GYULA Kézirtokt n e m d u n k szombton. el v hlál p r o b l é -ii előtt állunk. A gzd sági sorvdás, pénzüi állpotok engüle, n e m zeti életünk külső tényezői tlán soh voltk o l y mostohsik, mint m, lehetetlenül szűkre szbott h tárok között. Láthtók b o r zlms következmények : mr nyomorúság, m u n knélküliség, z élet hjótö röttjeinek küzköde, f kenyérért elkövetett g y ü ságok önilkosságok, vg >k pusztulás, eke, k< "/is m á s fertőző betegségek csládok lezülle stb. Nem kongtjuk vz hrngot, mert nekünk m roknk, tián kevesebb okunk vn erre, mint sok is zetnek. F o g l l k o z n i kell mégis kérdsel, mert leltet h o m o k b dugott fejjel várni vihrt, mely hez hsonló m é g zű:: el z emberi fj felett. ES K I A D Ó H I V A T A L : K o m r o m, Igmándl-iit 24. s/.tfi Ues/tö; Felelős á p r i l i s 2 7. termi huzt, bort, no meg békességet is. rthol v o l n szbd, ember fi iázzon, éhezzen. A h o! mr fjunk m g s b b r e n d ű elhivtottságát z ezer éven át ápolt kul túr erkölcs kimgsló erényei lpozzák meg. Csk tudtár kellene é b r e d nünk, bjbjutottk vunk, z e l u r l k o dott hősi hevület, z o l t h ttln szenvedély, z önző érdekeket szolgáló osztály hrc szétforgácsolják erőin ket s széttgoltság m i n d nyájunk ktsztrófáját o k o z htj. Rá kellene eszmélnünk, megújhodást, uj életet cskis kieensúlyozott erő, lelkiismeretes munk, megkívánt életbölcsesség vissz. utolsó sorbn, hrmó elfoglltság igen sokszor g á tolj, v á r o s u n k b n több ni, összefogás hozht. A sokt emlegetett e m időt tölthessen. A hivtlvizsgált befejezté beri szolidritásr még soh se^ii volt o l y szükség, mint vel délután 5 ó r k o r d r. Frey m soh volt o l y V i l m o s, kettős vármeénk l i s trgikus követelmény, mint pánj polgármester s z o b á j á b éppen nálunk, Mrorszá- kérette tisztviselőit, iio g q j j l. H e csonk hzábn tájékoztss őket hivtlvizs. közös sorsunkt t u d gált eredményéről. D r. Frey juk ekrássl leélni, h V i l m o s lispán legteljesebb szorosn szorítjuk m e g elismersel n y i l t k o z o t t K o m á emás kezét, menthetetlenül r o m tisztviselői kr szép elpusztulunk, de h megért m u n k á s s á g á r ó l, mert z egz jük emást s h tudunk vonlon mintszerű, rendes, lelki emásért emás mellett ismeretes kötelességteljesitsel t d o l g o z n i, küzdeni, u lálkozott. U g y Alpy G á s p á r m. kell félni lét lét" ki r. kormányfő tnácsos", p o l g á r problémájától, mert m mesternek, m i n t eenkint v á r zet továbbr is ros ö s s z e s tisztviselőinek k ö s z ö netet m o n d o t t mintszerű vá mindörökre élő zet m rosi ükezelért. rd. D r. Frey V i l m o s lispán elismerő szvit Alpy G á s p á r Hivtl vizsgált házán gesztesi j á r á s főszolgbirói hivtlábn. A legnobb megelégedsel nyiltkozott Rdocsy László dr. főispán Frey Vilmos dr. lispán hivtli vizsgáltok eredményéről. kormányfőtnácsos, polgármes ter k ö s z ö n t e m e g, hngsúlyozt, csonk v á r o s fejlőde érdekében i tisztikr m i n d i g lelkesülten f o g d o l g o z n i. C s ü t ö r t ö k ö n gesztesi j á rás főszolgbírói gálták hivtl u v i z s felül vármee fő.iri. Itt d r. Mihály G é z főszolgbíró k ö s z ö n t ö t t e d r. Rdocsy László főispánt é s d r. Frey V i l m o s l ispánt, v l m i n t kíséretükben jött referenseket, rendelkezükre bocsájtván hivtlát. /v legszélesebb körű vizsgá d i..lispán K o m á r o m szb. kír, A hivtl vizsgált egz np l t o n trtott kettős vármeénk Folyt es csk kő délután fe főispánj é s lispánj főszol m i k o r is jeződő l"be> A Komárummeei gbíró h i v t l b n, Hírlp szerkesztője mr déli megőződhettek felől, e órákbn érdeklődött vizsgált főbírói hivtl is hivtás m m e g y e i polgármesteri eredménye idői. A törvényben kásos évi vármee előirt szo h i v t l vizsg l t o t rzéről: Rdocsy László d i. f ö i s p á 11 í s FREy V i l m o s hi gsltán áll, tisztviselői legse rényebb munkávl látják el z k l o m m l z lispáni hivtl r e Rdocsy László dr. főispán legnobb megelégedsel nyi ltkozóit hivtlvizsgált meg ferensei : d r. Divéky István v m. trtásáról. Örömmel jelenteste k i, zzl b o l d o g tudttl távoztk unk dminisztrációját, lklmávl vtlábn áprifis hó 24 én, szer dán t r t o t t m e g, E hivtlos l t. főüz, árv. elnök, d r. Fekete dr. Rudolf Viktor Vizváry v m. ljező, főispáni titkár é s Serényi G u s z t á v v m. főszámvevő is kiszálltk Komáromb, házi ktákt tüzetesebben áttekintsék. legnobb rendben Különös Örömének d o t t tlált. kifeje zt, K o m á r o m b e tervsze* lüen fejlődő b melyet cs \ i,en ritkán r jöhetett, látogt ht m e g mivel sjnos hivtli ükezelt. Törvényhátóságunk hivtivizsglt Komromból, b elhelyezett vlóbn közjvát e vezetői csonk- kél hivtl szolgálj. A K o m á f m n e g y e i Hír lp p c i g á r o K é! Fizessen tehát elő mindenki lpunkr.

2 I 2 oldl. Feljezek. A mgvető. Tvszi rnyló npsugárbn fürödnek trk virágú fák. Alttuk dolgozó ember. A htárbn messze feketélik felszántott termőföld. Brázdáibn ezernyi vrjú. Az ember veti mgot. Tvszi mgvet. Ebből lesz z élet. A serényen dolgozó ember verítéke lehull rögre öntözi z eietet. A komáromi strndfürdő. E mulsztásunk, v széenünk, i is mondhtjuk strndfürdő hiány. Amikor mi élet sportbn látj testi edz szükségességét s mikor csonkhz mjd minden kis flucskájábn létesítettek szbd fürdőt, kkor, Komárombn, Dun mellett, nincs strndfürdőnk. Hiáb no, engék, elesettek, ámoltlnok vunk, még z sem jutott eszünkbe, nyilvános strndfürdő is olyn utolsó üzlet. Komárom vidéke. Amiót unkkörül fekvő flvk rossz közlekedi viszonyok mitt cserbenhtk Győr felé törnek, kereskedelmünk is megcsppnt. Picunk ere engébb lesz kereskedőink is mindig jobbn érzik szükségességét nnk, vlmilyen módon környékbeli flvk lkosságát Komáromb szoktssák. Tlán Kereskedők Eesülete tudn ezen téren vlmi eredményt elérni. Reklám szépség. Ilyen is vn, bár Komárombn hirdetek nívój is non kezdetlegesek, AZ üzletek kirktábn kidó lkástól, svnyu káposzt kínálásig minden féle géppel kézzel irott cédulák díszelegnek tele helyesírási hibákkl. Mi szükség vn erre? Miért kell elcsúfítni még ezzel is z mú is kev ízlről tnúskodó szegényes kirktinkt. Uri, női divt-áruk. Viázó. ktoni cikkek legolesóbb \-^-Ít> beszerzi íorrs 1 Wfi H A J N A L OSZKÁR. Lőwy bútoráruház Győr Gr. Tisz István-tér 5. Ide menjen, h jó bútort kr. A Komrommeei Hírlp. vármeénk közigzgtásánk rcionlizálás. Még nhéten vármeénk lispánj értekezletre hívt össze z Esztergombn székelő különböző htóságok, i z állmépitzeti hivtl, tnfelüelőség, m. kir. gzdsági erdőfelüeiöség, várm. számvevőség, vm. t. főüzi, főorvosi főálltorvosi hivtl vezetőit És z lispáni hivtl referenseit ezen z értekezleten több, tisztán belső dminisztrációt érintő tisztviselőket érdeklő rendelkezen kívül e oly intézkedéről számolt be, mely nközönséget is közelről érinti érdekli. Nevezetesen rról vn szó, jövőben minden hónp needik keddjén z lispáni fenti hivtlok vezetői referensei székkel) ükön hivtlukbn fognk trtózkodni z ükereső feleknek különösen vidékieknek z egz hivtlos árok ltt rendelkezükre állnk. A múltbn unis előfordult, mikor vidéki htóságok v mgánfelek ües bjos dolgiknk személyes elintéze végett Esztergomb jöttek, itt értesültek rról, kit keresnek, hivtlos kiszálláson, külszolgálton vn, ezáltl útjuk hiábvló volt. Az óvtosbbk un előzetesen informálódtk telefonon v irásbelileg, de ekkor sem ertek el mindig teljes eredményt, mert például, h e vidéki jezőnek több hivtlbn is volt dolg, e v két helyen el tudt un intézni, de mr hrmdik htóság vezetőjet v referensét tlált hivtlábn. Ennek folytn Utj r/ben eredménytelen volt. Ez nnál nobb hátrányt jelentett, mert mnpság kötelező tkrékosság mellett hivtlos utzásoknk szám is non korlátozott. Mint közismeretes, minden hó második keddjén vrm. kisűl, közigzgtási bizottság ennek ees lbizottsági üleznek ezen npon z lispán referensei fenti hivtlok vezetői mr eddig is feltétlenül Esztergombn voltk. Ez helyzet jövőben is i mrd, i tehát z lispán ujbb rendelkeze folytán jövőben hvonkint két np minden hó második needik keddje lesz z np, mikor z esztergomi hivtlok, umondjuk, teljes permnenciábn lesznek. Mint emlttettük, második kedden különböző űlek vnnk, tehát vidékieknek jánltosbb needik keddet válsztni, mint mely npokon z egz délelőtt z üfelek rendelkezére áll. Nem mulszthtjuk el z lklmt, e hir vétele leközle lklmávl z olvsóközönség nevében ehelyütt is üdvözöljük vármee lispánját köszönetet mondjunk ezért z intézkedért. A népkonyh bezárt kpuit. A komáromi inségkció szolgltábn mérhetetlen értéket jelent Vetsey Edéné népkonyh működe, hol vros rászorultji, ermekek z elggottk téli ínséges i lökben, npont minte 350-en kptk ízletes, tápláló meleg ebédet. A népkonyhát Szociális Missziótársult Komáromi Szervezete állított fel s immár né év ót fejti ki ott áldásos működét s különösen folyó évben kellett sok nehézséggel megküzdenie z eesületnek, mikor nehéz életviszonyok minden társdlmi osztályt eránt súlyos gondok elé állított. De lelkes missziós tgok, élükön Alpy Gáspárné elnök Tngl Ancy titkárrl, szinte lehetetlenséggel is megküzdve dolgoztk, Népkonyhát fenntrthssák, szegényeket meleg étellel elláthssák. Itt kell megemlíteni Alpy Gáspár kormányfőtnácsos, polgármesterünknek es szivből fkdó szociális megértét, ki sját személyében is z inségkció keretében legmesszebbm.enőleg támogtt népkonyh üét nygi segítsel biztosított népkonyh sorsát. A Szervezet tgji zonkivül nponkint felváltv ott voltk konyhán legnobb buzglomml vették ki rzüket konyh minden 1 unkájából. Húsvét hétfőn ünnepélyes keretek között zárt be Szervezet folyó évben népkonyh kpuit. Ez utolsó ebédosztsnál szervezet vezetősége : Alpy Gáspárné elnök, Prikkel Mihályné lelnök, Tngl Anci titkár még számos tg jelent meg, bucsut vehessenek szeretett gondozottjiktól. Az sztli áldás után Rozmán Ferenc hitokttó, szervezet eházi tnácsdój gondoltokbn gzdg beszédet mondott. Rávilágított népkonyh áldásos működére, mit z emberi szeretet hozott létre, szegények nevében hálás köszönetet mondott Szervezetnek népkonyh lentrtásáért kérte népkonyh kosztosit, hál, szeretet soh se múljon ki szivükből. Az utolsó ebéden 350 rászorult legizletesebben elkzített jó gulyás levest mákos klácsot kptk. április 27. Állmi kölcsönök ümölcstelepiti célokr. A rcionális ümölcsgzdálkodás megteremte érdekében földmivelüi minisztérium országszerte ümölcstelepiti kölcsönöket d holdig lerjedő birtokokr első helyen vló betáblázássl. Védett birtokos jutht kölcsönhöz. A kölcsönvtvők birtokuknk legfeljebb ehrmd rzét telepithetik be ümölcsössel. A kölcsönökhöz szigorú feltételek mellett juthtnk gzdák. Meghtározzák feltételek, e-e ümölcsösfjtánál milyen területen kell összefüggően végezni ümölcstelepítt, vlmint zt is, milyen módon kell zt végrehjtni. M tjus 15-ig lehet kérvényezni 1 ümölcstelepiti kölcsönöket szeptember közepéig dönt minisztérium, meg dj-e v sem. A kmt 5.5 százlékos. Ebből kmtból 2.5 százlékot kzpénzben kell fizetni, 3 százlékot tőkéhez cstolnk tíz év multán, mikor z uj ümölcstelepek jövedelmezősége beáll, mortizálv kell megfizetni. Az egz kölcsön időtrtm 20 év, fizeteket 1945-ben kell megkezdeni, z utolsó rzlet 1955-ben esedékes, A tiz éven keresztül fizetendő törleszti hánydok u vnnk megállpítv, legnobb viszszfizett legutolsó esztendőben keli teljesíteni. Modern mr ártmányú kerékpárok ermekkocsik vsbutorok sportkocsik, ári áron kphtók Gylóky vskereskedben, Komárom. Kerékpárgumik lktrzek tökéletesen felszerelt rktár. A Steyer-Wffenrd kerékpárok kizárólgos képviselete. Jó kávét, teát, olcsó árbn Krmer rumot Sándor fűszer csemege kereskedében Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 50.

3 április 27. Komárommeei H i Autóbusz problémák. Kétségtelen, tesi j á r á s gesz- területén megindított utóbuszjártok in nélkülözhe tetlen közlekedi eszközök. T é n y zonbn, e jártok környék forglmánk kicserölé- dét mozdítják elő, rom sőt K o m á gzdsági érdekeit eenesen veszélyeztetik. A hely zet unis z, h o g y nigmándi vonl Kisbér- beállításávl járásunk n g y o b b rze gzd ságilg G y ő r h ö z k p c s o l ó d o t t, Komárom-tti eedül vonlll Tt Tó pic gzdgodott. reggel, délben este f o r d u l j o n o d vissz e-e járt, K o m á rom k ö z p o n t b ó l zonbn sjnos t u t i j u k, h o g y mi nehéz gz dsági járt viszonyok fenntrtását lissá. Fontos ennyi teszik rentábi még, z utóbuszjártok díjtételei leg- miinimálisbbk mert leenek, f o r g l m t cskis o l c s ó menetdíj mellett lehet elérni. Csehszlovákiábn járv z o r s z á g u t k o n e g y m á s után tlál koztm könnyű, tuln b e f o g d ó k é p e s s é g ű, de igen o l c s ó üzem költségű kis u t ó b u s z o k k l. P e s t k ö r n y é k e n is vnnk mgán vállltbn ilyen k ö n n y e b b, sebb s o k k l o l c s ó b b ki üzem- költségü k o c s i k j á r t o k lebo nyolításár. A rentbilitás kérdé Komárom fejlődé sének megoldásánál n jelentő k ö z ö m b ö s z üzem költség r e d u sére mérhetetlen ségű, h o g y minél n g y o b b kör Eedményt csk ú érhetünk el, h minél gzdsági életét gesztesi j á r á s nobb mozgékonysági krol községeinek juk fel e p r o b l é m á t. elje lkosivl eütt le. F ö t ö r e k v é s ü n k n e k tehát od kell irányulni, h o g y m i n d e n eszközzel, érdekeinek szemelőtt trtásávl teremtsünk e községekkel szorosbb di lehetőségeket. közleke A környéki forglomnk utóbuszokkl lebonyolításánál vló legenergiku- sbbn kell követelnünk, h o g y menetrendek u össze, z állitssnk utóbuszjártok mindenkoron Komárom án keresztül vezettessenek, h o g y ez utóbuszokkl környékbeliek Komárom heti picát, hivtlit felkereshessék, s d o l g u k végez tével j á r t o k o n hz is t é r h e s senek. Ideális z voln, K o m á r o m i p r o s keres kedőit Komárom K u n M i k l ó s - u. 11. Április é n, Telefon 70. jó felülieknek. A frnci filmártás két film drámáj Az G u y De filmen. Mupssnt Mrcell remek problémák megoldás, z z helyes ö erőtelje? m egmozdulásuk e redm é n y ezheti, K o m á r o m kedvezőbb m e n e t re n d ü utóbuszjártokhoz jusson. Megmozdulásukt vá r o s i meei h t ó s á g o k n k is közérdekre támogtni vló kell. Gyökeres szükség. tekinettel változásr vn Ezt p e d i g s z ó b e széddel, ígérgetsel, h csk is erőteljes átszervezsel, u t ó busz közlekedi v o n l k j á rtok Komárom mee ősi s z é k helye érdekeivel összeeeztetett fürge, közlekedt minál sürübb lebonyolítni o l c s ó j á r t u utóbuszok képes beállítá sávl érhető el. M e g n y í l t z e l s ő s z k e m b e r t ő l vezetett DROGÉRIA novelláj Chntel elsősorbn Drogéri eddig Komárombn volt! szombton i 4 9 óri kezdettel Csk 16 éven érdekli utóbusz friss, FILMSZÍNHÁZ sem. lehet le, nyéki f o r g l m t b o n y o l í t s o n kálás z Á m o k " c. f i l m főszereplőjével z e n ember e kis f i u r. Kphtó veszer, ófü, kötszer s z é p i t ö é s illtszer. G y e r m e k, diétikus, növény, é s álltvédelmi tápszerek. Diszmű é s foto eikkek. Sjátkzitményü kiváló r c á p o l ó szerek, Száj víz. N E D E C Z K Y E L E M É R K o m á r o m, Nigmándi-ut 22. A z ön r é s z é r e is nálm legolcsóbb bevásárlási forrás. Legmegbízhtóbb trtós Április á n, v s á r n p 1124, 3j4 6 é s óri kezdettel gépondolálást végez Kársi Pál u r i - női f o d r á s z Drám világháború idejéből. S z é p k i e g é s z í t ő f i l m e k Mr hngos hírdó. Komárom, Horthy Miklós-ut 1, Péczely-tér (Pic-tér). Pontos kiszolgálás. 3. Közérdekű levelek. Tekintetes Szerkesztőség! T l á n szóvá sem tenném Hungári Villmossági Rt.-nk z á r m f o g y s z t ó közönséggel szembeni e r ő s z k o s k o d á s á t, h húsvéti ünnepek ltt oly kíméletlenül jrt voln el. N e m vitás, z á r m fosztási dijt honprói-hó npr pontosn k i kell fizetni. Én is l e g t ö b b ármfo sztó e b b e l i kötességünknek m i n d e n k o r eleget is szoktunk t e n n i. Folyó év áprilisábn z o n bn hó elején s o k u n k n k állt módjábn fosztott árm díjt kifizetni, mert p é n z b e s z e d ő bizonyár más irányú elfoglltság mitt ke resett fel bennünket s hó k ö zepén, húsvéti ü n n e p e k r e te kintettel, zt kértük válllttól, számltrtozásunk kieen litére d j o n hldékot jövő hó elsejéig. Előzékenységéről s jóindultáról hmr megőződtetett válllt. Huszon né órán belül szerelöt küldött fizető ármfosztóihoz s ott, h o l kpott pénzt, zonnl k i k p c s o l t t t z á r m szolgálttást s bizony húsvéti nhét e-e estéjén e b e c s ü l e t e s, tisztességes sok ármot fosztó p o l g á r n k kellett fgúertyát újtni, h k r t s ö t é t b e n m r d n i. Mélyen tisztelt F ő s z e r k e s z t ő U r l Leen szbd kérdez, liirhetö-e tovább Hungári Villmossági Rt. eme rideg üz leti érdekű m g t r t á s, mely igen sokkt megbotránkozttott nhét ltt. A k k o r, m i k o r Komárom közönsége l e g n g y o b b jóindulttl, leg messzebbmenő elnézsel nyn y i s z o r n p i r e n d r e tért H u n gári Villmossági Rt. szbály tlnságivl szemben, bántó bosszntó, válllt i b á n j o n el z ármfosztó kö zönségével s z e m b e n. Én csk r r kérem F ő szerkesztő urt, n be folyásávl hsson od vezetőségénél, jövőben épp oly kíméletlen, r i d e g mgtrtásbn rzesüljön e válllt r é széről, m i n t m i l y e n mgtrtást tnusit z z ármfosztóivl szemben. M e t t, kinek nincs be látás s jóindult l k o z i k szivében, z érdemel e l nézt, kíméletet. Sorimnk, közérdekre tekintettel, szíveskedjék n becsű lpjábn helyet d n i s vok Főszerkesztő urnák mindenkor igz k é s z s é g e s híve K o m á r o m, áprl. 24. oldl. hozzá értőknek kiszolgál ttni. Kérdezem tehát, szbd-e megtörténi z o k n k s j n á l tos e s e m é n y e k n e k, melyek K F C pályán vsárnpról-vsárnpr megismétlődnek, lehet s é g e s - e z eesület u állíts ö s s z e működi prog rmját, e n g y o b b b j n o k i mérkőz npján értéktelen komolytln előmérkő/.t játszsson le. A sport szellemmel fér ö s s z e bíró inzultálás, htárbiró sportszerűtlen mg trtás (cigrettávl áll k i b í r á s kodni), játékosok feelme zetlensége, előmérkőzek nivótlnság stb. Ezek h s o n l ó sportszerűtlen d o l g o k közön ség s o r i b n elhngzott pn szok, melyekre most orvoslást kérünk. A K F C minden működé séért vezetőség felelős. A fel hozott hibák k i k ü s z ö b ö l é s e n e m csk k l u b érdek szempont jából fontos, h sporttár sdlom j ó hírnevének fenntr tás céljából is. A K F C nek pártoló tgokr, drukkerhdr, sportbrátok vn szüksége, kell tehát sport é r d e k e ket kielégítse. Levelein szíves közzé tételét megköszönve m r d i m Szerkesztő Urnák láztos tisz telője Komárom, áprl. 27. Tisztelettel E sportrjongó. K é r j e mindenütt K o m á r o m m e g y e i Hírlpot. Őri István rendőr kpitány távozás Komáromból. A komáromi m. k i r. á l l m rendőrség vezetőjének helyettese, Őri István m. k i r. rendőrkpitány május hó 1 -ével máromtól, megválik mikor is felettes h t ó s á g á n k rendelkezére relmének megfelelöleg ceni m. Url Engedje meg, h o g y l p j á bn ezen p á r s o r o s írásom m e g jelenjen, mert m i K F C körül játéktéren, közönség sori bn z eesületi életében történik, kell, K F C v e zetőségének hivtlosn t u d t u l dssék, h ők mindezt eddig zre vették v o l n. U r i m! Ne feledjük el, s p o r t z ifjúság nevelé sére, edzére é s feelmezé sére s z o l g á l, ezt szbd ké debre k i r. állmrendőrségen átveszi uj munkkörét. István Őri rendőrkpitány közel hét éven át végzett nálunk nehéz időkben több l k l o m m l i helyi vezető változás mellett fe letteseinek elismerét minden kor kiváltó s emellett polgár s á g érdekeit is szem előtt értékes trtó szolgáltot. J e l e n t ő s szerepet vitt fele ségével eütt K o m á r o m Igen tisztelt Szerkesztő Ko társdlmi életében. Érdemes tgj v o l t z ép közénk jöttekor önállóvá lett evng. eháznk. M i n t z eház t n á c s á n k tgj, feleségével eütt, k i z evng. Nőeesületnek v o l t kiváló, g i lis elnöknője, sok értékes munkát végzett z eház szervezénél keretei kiépíténél. Kívánjuk számukr, uj állomáshelyükön vee körül őket nnyi szeretet, mint m e n n y i i n n e n elkíséri.

4 Wtmm Komárommeei * no 5. április 27. HÍREK. A köszönről. Történjék kár z exotikus népek nekünk szoktln mozdultitól kisérve, kár müveit nyugt kicsiszolt formáivl, köszön mindig bizonyos tiszteletet fejez ki zzl szemben, kinek köszön szól. Ezért nevezi ktonság tisztelgnek. AZ igzi, őszinte tiszteletnek kell kifejezre jutni köszöntnél, ennek kell megnyiltkozni köszön kifejezi formákbn, mozdultokbn, mellyel köszönt kisérjük, klp levételében, fej meghjtásábn, z üdvözlő szvk kiejtében. Látunk férfikt, kik klpjukt csk megérintik, de veszik le köszönkor, vnnk zután szlutálok, kik ámbár járnk uniformisbn, mégis nnk törvényei szerint köszönnek, fontolv meg, mi törvény ktonságnál, z még biztosn illik civilvilágbn. A fej meghjtásától fejbiccentig megint hosszú láncolt fokozt vn köszönöknek, is szólv hnygul integetők táboráról. A fej meghjtás tiszteletet fejez ki, unezt zonbn mondhtjuk el íejbiccentről, mert ez már hányvetiség, felületesség, mivel uncsk tiszteljük meg zt, kinek köszön szól. Gykrn tlálkozunk zokkl is, kik köszönnek un, csk zt tudjuk, mit, bármennyire is krjuk meghllni, hlljuk, mit mondnk zért, mert v elhrpják mondnivlójukt,elmormolják z üdvözlő szvkt, v eszerűen e szót sem szólnk, csk klplevétellel, v fejhjtássl köszönnek. Ezek ném köszönök." A form dj dolguk lényegét" mondj ltin. H néh vitázhtnánk is e tétel érvényességéről, e bizonyos, köszönnél non is sok függ form megtrtásától, v elhnygolásától, melynek mindenkor legnobb tiszteletet kell tolmácsolni. Mgát becsüli meg z, ki másnk megdj megkívánt tiszteletet, éppen zért bármily köszöni formát válsztunk, leen z kifejezteljes, fejezze ki őszinte tiszteletünket. Kinevez. Dr. Rdocsy László főispán dr. Cséflvy János esztergomi lkost vármeei díjtln közigzgtási kornokká nevezte ki. A hercegprímás rómi lltj. Dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás dr. Meszlényi Zoltán esztergomi prelátus-knonok, hercegprimási irodigzgtó kíséretében húsvétvsárnp délután Esztergomból Komáromb érkezett s innen orsvonton folyttt útját z osztrák főb, hol Pzmáneum mr ppnevelő intézetet látogtt meg, mjd unznp éjjel tovább utzott Rómáb, hová hétfőn este 8 órkor érkezett meg. A hercegprímás rómi utzását tisztán eházi termzetű üek elintéze tette szükségessé. A legmgsbb kormányzói kitüntet. A mr közélet ht kitűnő vezetője kpt meg húsvétr z elsőosztályu mr érdemkeresztet. Mrország kormányzój miniszterelnök előterjesztére Vidd Jenő felsőházi tgnk, Mr Altlános Köszénbány Rt. vezérigzgtójánk is ez lklomml dományozt z 1. o. mr érdemkeresztet közélet, vlmint z ipr közgzdság terén kifejtett kiválón eredményes működéért. A Fejér komáromi evng. eházmee elnöksége Komárombn. Phodrdszky János evng. esperes dr. Händel Bél eházmeei felüelő vsárnp, f. hó 28-án ehá/.látogtást végeznek Komárombn s rzt vesznek 10 órkor kezdődő istenitiszteleten s z ezt követő eházi közűlen. Házsság. Nemes Imre ref. tnitó Fenyődy Erzsébet védőnő Kocsi ól ápr. 25 én esküdtek örök hűséget szeghlmi református templombn. Április 28-án rádión áldást oszt páp. XI. Pius páp lourdesi ünnepek befejeze lklmából f. hó 28-án rádió utján postoli áld,'ist fog osztni. Májusi litániák. Ari hó 30-án, kedden lesz plébánitemplombn z első májusi litáni este 7 órkor ttól kezdve; május hó minden npján megtrtják ezt hivek előtt nnyir közkedvelté vált ájttosságot. Az első májusi litánián közreműködik Boldog Mrgitról nevezett Eházi Veeskr is. A Komáromi Szociális Missió Társult hngversenye. Nem mindennpi hngversenyt rendez Szociális Mi >sz»ótársult Komáromi Szervezete. május hó 5-én, vsárnp este fél 9 óri kezdettel ház ntermében szegény elesettek támogtását szolgáló lpj jvár országos nevü művzekkel. A hngversenyen közreműködnek : Frks Márt hegedümüvznó, P. Tóth Erzsi operénekesnő, Polgár Tibor krn Benedek Ernő zongorművz; Eséges je ár 1.50 P. Jeek elővételben licker Dezső könyvkereskedében válthtók. Házibál A Komáromi Ktolikus Ifj. Eesület f. hó 28-án, vsárnp este nyolc órkor Ktolikus Kör ntermében szigorún zártkörű házibált rendez, melyre z eesükt rendes, válsztmányi pártoló tgjit ezúton is meghívj z Elnökség. Hlálozás. Mély rzvétet keltett komáromi vsuts társdlombn Kerny István vártln elhunyt. Folyó hó 22-én reggel fél 7 órkor Kerny István nvug. máv. lklmzott életének 59-ik, boldog házsságánk 28- ik évében rövid szenved után elköltözött z élők sor bór. A megboldogult földi mrdványi! április hó 24-én, szerdán délután 4 órkor helyezték n rzvét mellett örök nyuglomr. Az elhunytát szerető neje született Borsó Erzsébet, fi Környei (Kerny) Imre i végrehjtó, leányi : Kerny Ilon Herczeg Antlné, testvére Kerny Lőrinc, kiterjedt rokonság, bráti, krtársi ászolják. Béke hmvir. Tttó húsvéti idegenforglm. Húsvét hétfőjén 400 bjor vendége volt Tttóvá rosnk, kik e egz npot töltöttek itt. A vendégek igen jól érezték mgukt Tttóon, csk nehezményezték, z útitervben beigért Esterházy ménest kocsiprkot nézhették meg, mert z urdlom z utolsó órákbn megtgdt ennek megtekinthetét Vontkisiklás Almásfüzitőn. Április hó 25-é/i éjjel Almásfüzitő állomáson toltás közben hibás váltóállítás következtében e tehervont utolsó né kocsij kiugrott. A kisiklás következtében Acélvári (Elbert) András vsúti fékező lábán könynyebben megsérült. A vsúti forglombn zvrt okozott kisiklás, kiugrott kocsikt hmr vágányr tették. A vizsgált megindult, kit terhel felelősség. Eséges cukorárk. Múlt számunkbn hírek rovtábn megemlékeztünk z uj cukorárkról, hol kristálycukor ár 128 helyett 127-re lett írv. m érdemes befűzni! filléres G L Ó B U S KONZERVEK kitűnőek! 'l-i-es Prdicsom püré 29 fill. 1 -os Cseresznye befőtt 42 fill.! 2 -es Brck iz 68 fill. kölcsön tégelyben Jj -es Brck jni 84 fill. kölcsön üv%nhfn! 2-es Eper jni 98 fill. fj 2 -es Meg jni 98 fill. Spielninnál vehet, Igmándi-ut 19. Telefon 88. Sebzet szépség szolgáltábn, irt dr. Érczy Miklós főorvos, plsztiki sebz. Ebben nszerűen megirt könyvben nközönség számár leírj kiváló plsztiki sebz, z orr fül, mell stb. szépséghibáibn szenvedőknek megnehezült szociális helyzetét kitűnő műtéti fényképeken muttj be, modern plsztiki sebzet n tudj m már korrigálni szépséghibákt, sérülek o- kozt deformitásokt veleszületett fejlődi rendellenességeket. Eggenberger kidás, ár 3 pengő. 1 előkelő őri cégnél vásárol helyen törleszt, h Tkrékosság" kzpénzértékü* veszi igénybe. Központi irod : utlványát Győr, Deák Fcrenc-u. 18. A vármeei mezőgzdsági érdekképviselet közűle. A vármeei mezőgzdsági bizottság folyó év április hó 29-én, hétfőn d. e. fél 11 órkor Tóon, községház tnácstermében trtj meg tvszi rendes közűlét, melyen külön meghívóvl értesített bizottsági tgokon kívül, mint hllgtóság, mások is megjelenik t- nek. A közűlen értékes gzdsági elődást trtnk z állttenyztről ümölcstermelről. Gyász. Mély rzvéttel értesültünk, tulsófélen Ruider Adolfné, szül. Ungár Jusztin életének 54, boldog házsságánk 29-ik évéb.n hosszs betegség után április hó 21-én meghlt. Az elhunytbn Ruider Adolf tekintélyes tulsókomáromi fkereskedö szereteti nejét ászolj. Felvétel jezői tnfolymr. A szombthelyi községi közigzgtási tnfolymr felvétel iránti kérvényeket május 20 ig keli z igzgtóságnk megküldeni. A Mr Lányok legutóbbi szám! Z. Tábori Pirosk, Szegedi István, Bibó Ljos Lczkó Márt, Vándor Iván, Lyk Károly, Kosáryné Réz Lol Szederkényi Ann írási gzdgítják lpot. PfP/-L3zmo:t-S0:< ^^P'^r**^ eiztoshatásúak r HELYEI ^'^^'ij-^^fj^nemplrzs^ek 0LCS0K_ «Jc>y& szöiőmoiy * g& y / AJ UTOLSÓ rvtbeo ELISMERT ÉS VCZTM) PCStMETtZfl SZOKJ DVAK0D3UKK A G&XRAH uuisflbi PtzsflZÚiC HOKTÖL ESmtímmMvuMsviM S K K X K S HE;.., ;.:': ;;. UtfMMKtELUN _ ÁMONIL CGVÜTTKCH VCD oo flu KIE6SCfiO< Mfr«A*n*& KOSARASÉN Gyá.i áron KOSCH v*ortuto:: beszerezhetők ARNOLD füszerkereskedében Komárom, Nigmádi-úi 31, tel Jó; koi tébl pe: mei t kö; ző< inií sz< peí r; e th ruj; kor) htj áp< pól ny lát jn q tíl bi kut zoti V. tábi ors ruk jv; tv í; fize hér tál) v m 11 lg d. dái os ór vái pei Ni eg: hív k«ki lá j Kc P m. zé At kii m El ké R Fe 13 >v; n

5 április 27. Hlálozás. Őszinte rzvét tel vettük h i r t, h o g y d r. Teutsch József vezmérnök, tói g y ó g y s z e r t á r t u l j d o n o s, 49 éves k o r á b n g y s z e l h ü d é s következ tében c s ü t ö r t ö k ö n este B u d pesten h i r t e l e n elhlálozott. A megboldogult gondnok volt tói evngélikus eház községnek z ö nevéhez f ű ződik tói evngélikus imház felépíte is. Temete s z o m b t o n délután v o l t b u d pesti frksréti temetőben, melyen rzt vett t t - t ó v á r o s i e v n g. eházközség küldöttsége, rv tlár helyette keelete koszo rúját sírnál Fds Aldár komáromi evng. lelkz mély htsu beszédet m o n d o t t. Megállpították beteg ápolási é s g y e r m e k g o n d o z á s i p ó t d ó t. A pénzüminiszter nyilvános b e t e g á p o l á s, z állmi ermekvédelem s z e g é n y e I ltás költségeinek fedeze táribn nyert felhtlmzás l p ján nyilvános b e t e g á p o l á s i g y e r m e k g o n d o z á s i pótdó k i v e ti kulcsát 1935-re 16 százlék bn állpított m e g. A f r k s k u t y á t is l u x u s k u t y á n k m i n ő s i t i k. A vrme ei közűlen jvslt h n g zott el erre v o n t k o z ó n, mit v. SZÍVÓS- Wldvogel J ó z s e f ny. tábornok é s d r. Zsindely Ferenc országűli képviselő h o z z á j á rulás után el is f o g d t k. A jvslt értelmében frks k u ty dój is tiz p e n g ő lesz, v g y i s luxuskutyák dóját kell fizetni frks kutyák után is. C s i l i g t u r. A Székesfe hérvári A. K. utó m o t o r o s z tály fehérvri országzászló vtásávl k p c s o l t b n, május á n d. e. fél 10 fél 11 ór közötti b e é r k e z é s s e l c s i l lgturál rendez S z é k e s f e h é r v á r r, d. u. 2 órkor p e d i g Nádsldányr. A c s i i l g t u r két rzre oszlik. Deieiött fél 10 é s fél 11 ór között befutás Székesfehér várr, d. u. 2 fél 3 ór között p e d i g N á d s l d á n y r, hol gróf Nádsdy Ferenc nbirtokos, eesületünk elnökségi tgj m e g hívásár megtekintjük történelmi kstélyát, b b n tlálhtó mű kincseket b i r t o k minden látnivlóját. Nevezi díj m i n d e n jármű rzere eformán 3 p e n g ő. Közös e b é d ár P 2.20, illetve P Nevezi zárlt május 12. Nevezi d i j neve zsel eütt Székesfehérvári Atlétiki K l u b, Várkörút 43 c i m r e küldendő. K ö v e z e t v á m o t c s i l l g t u r n rztvevők fizetnek. Elkve nevezők p l k e t t j e i csk k é s ő b b kerülnek kiosztásr. vásárigzolvány kphtó : RUDIGER ISTVÁN F o n c i è r e főünöke Komárom, Igmándi-út 29. Feljogosítj tuljgonosát április 27-én 0 órától május 13-án 12 óráig Budpest vissz 50 % menet kedvezmény igénylére vásárigzolvány vásár háromszori díjmentes látogtásár. Komárommeei T ö r v é n y s z é k i orvosi ki n e v e z é s. A őri törvényszék pályáztot hirdetett második tör vényszéki orvosszkértői állásr. Két pályázó közül, kinek eike e veszprémi o r v o s volt, z igzságüminiszter m i n t h i v t l o s lp l e g ú j b b szám közli Incze Ferenc d r. Ü T I orvostitkár őri lkost bizt m e g törvényszék területén f e l merülő törvényszéki o r v o s i t e n nivlóknk rendes szkértői m i n ő s é g b e n v tló ellátásár. G y á s z. A hosszú szenved, óíthttln betegség vitte s í r b április hó 22 én reggel z 57 é v e s Wochner J á n o s n y. post táv. v. felviázót, k i önfeledt p i l l n tábn golyót röpített áb. A s z o m o r ú trgédi mély r é s z vétet keltelt temetén, mely április hó é n délután ment végbe, bráti, tisztelői n szmbán jelentek meg. Az el h u n y t b n özv. Wochner J á n o s n é szeretett férjét, Wochner Imre, Károly J á n o s g y e r m e k e i k i t e r j e d t r o k o n s á g ászolják. Ne d j i n t e r n á t u s b, ne írss be tnintézetbe, ne vá lsszon életpályát ermekének g o n d o s szülő d d i g, míg át olvst z Internátusok, tnintézetek rzletes tájékozttó c í m t á r " évi most m e g jelent ismertető könyvecskét, meiy kimerítő útmuttást nyújt hzi okttóintézetek é s n e v e l ő o t t h o n o k r ó l, melyet bárkinek i n en b é r m e n t v e megküldi 20 fillér p o r t ó m e g t é r i t é s ellenében : Erdős József hirdeti irodáj, Budpest, V I. T e r é z - k ö r ú t 35 sz.»* á r o m szerecsen" vendéglő étterem, E S Z T E R G O M. A kettős vármee intelligen ciájánk é s polgárink t l á l k o z ó Szolid vezet óldi é s hei jó helye. mr konyh. A l - fjborok. Minden hlászlé. Étkez egz np. np Autóbusz megálló. B é r u t ó á l l o m á s Tuljdonos L E I T N E R JÓZSEF. Az Én Ú j s á g o m húsvéti s z á m igzi, derűs, ünnepi j á n dék. Húsvéti versek, Benedek Rózsi d r. T á b o r i Pál f o l y t t á s o s regényei, P i r o s k néni szín d r b j, L o l néni húsvéti tör ténete még s o k - s o k kedves mese, vers, kép, m ó k teszi t e l jessé számot. S z e r e n c s é s kimenetelű motoros j á r m ű bleset. H ú s v é t v s á r n p délután Komárom bn, Pictéri útkereszteződ nél, e B u d p e s t r ő l j ö v ő l u x u s személyutó m i n t z I g m á n d i út felé h i r t e l e n beknyrodott, neki szldt e o l d l k e r é k p á r nk. S z e r e n c s é r e j á r m ü v e k uts ink z ijedtségen kivül n g y o b b bjuk történt. Az utótulj d o n o s m o t o r o s k i s e b b kárát, miután ő o k o z t blesetet, megtérítette. R e n d ő r i bevtko zásr n e m került sor. Hirlp. 5. Csillárok, oldl. állólámpák, villmosvslók, te kávé főzök. Philips-, Stndrd-, Ek stb. rádiók. Grmofo nok, Kerékpárok. Tennis ütők, Tennis lbdák Szkszerű hurozás j v í t á s. A z ö s s z e s villmossági rádiócikkek l e g o l c s ó b b beszerzi K r m e r villmossági, műszki KOMÁROM, Elitélték, Ernő fémáru kereskedében Nigmándi-ut 34. mert kétszer kötött h á z s s á g o t. Kettőshá zsság büntette mitt került g y ö n törvényszék elé Somoi S á n d o r b u d p e s t i születű n p számos, mert T t b á n y á n elvette L. E.-t, holott régebbi házssá gát nvárdi törvényszék még b o n l o t t fel. A vádlott zzl védekezett, j ó h i s z e műen járt, mert b o n t o p e r t mr korábbn megindított zt hitte, z máris befeje ződött. Ezzel szemben vló ság z, i i o g y nvárdi tör vényszék 1924-ben hozt meg bontóiiéletet, Somoi 1921-ben nősült meg m á s o d s z o r. Az enyhítő körülmenyekre vló fielemmel törvényszék kettösiizsság vétségéért ht heti fogházr ítélte S o m o g y i t. Conn K p i t á n y. Roger Vercel ü o n c o u r t - díjs regényé nek színhelye Bulgári R o m á n i, 1919 őszén, feverszünet heteiben. P r o b l é m á j : leszere l. Hőse : Conn kpitány, ro h m c s p t v e z é r, tömérdek kitün tet b i r t o k o s, s z l o n i k i i ex p e d í c i ó s hdsereg l e g b á t r b b legrettegettebb hírű ktonáj. Csk most már nincs szük ség hlálmegvető bátorságr, hdsereg hrcol többé, most z szerepe, h o g y B l kánon frnci zetet r e p r e zentálj. Erre Conn-féle há borús hősök lklmsk, mert nyksk, kötekedők összeférhetetlenek. C o n n ter mzetesen kr beletörődni megváltozott állpotb cskhmr ö s s z e ü t k ö z é s b e kerül feletteseivel. E g y i k ellenlábs kifejii előtte, hdsereg e l s ő s o r b n intézmény más szerepe békében, mint há borúbn. Ezt mgs s z e m p o n tot zonbn Conn érti. Ö, ki polgári életben sztócs volt, hrctéren fedezte fel igzi vlóját t u d veszélyes, de f e l f o k o z o t t életről l e m o n d n i. E r ő s z k o s k o d á s i mitt hditör vényszék elé állítják tlán le is fokoznák, h vezényelnék ki csptát B e s z r á b i á b, vö 41 rösök ellen, hol Conn újr k i élheti bátorságát. A regény utolsó fejezete 1935-ben j á t s z ó d i k. C o nn visszkerült szülővrosáb, sztócsüzletbe, elhízott el lposodott. U érzi, éle tének semmi értelme sincs mr. Addig élt csk, mig hrcolhtott. Ez regény méltán nyerte el forrás Telefon 86. mint áv. És ez z eetlen, m i t regényében keres; z igzi, ősi emberit. A háborús ember fjtánk ezt tipusát még soh senki rjzolt meg enne! v l ó s á g o s b b n, kitünöbben. V e r cel ezzel regényével befutott z elismert l e g n g y o b b k közé. Kphtó Hcker Dezső könyv kereskedében, K o m á r o m. Ar tüzve 1.5Ü P., kötve 2.40 P. Leszállítják posti cso mg kézbesíti diját. A vidéki kereskedők tudvlevőleg felszó lltk postigzgtóságoknk zzl tervével szemben, ott, h o l e d d i g ez rendszer v o l t bevezetve, elrendeljék p o s t c s o m g o k házhoz kézbe sítét. A kereskedők rr ren dezkedtek be, h o g y k ü l d ö n c ö k kel h o z s s á k el csomgokt, u h o g y posti kézbesít 20 filléres külön dij tuljdonképen drágulást jelent. A post vezér i g z g t ó s á g ezt zzl ellensú l y o z t, hvi 3 pengős á t lányt állpított m e g csomgok házhoz kézbesítére most zt tervezik, h o g y ezt z átlányt 2 pengőre szállítják le. építeni, u f o r d u l j o n hozzám. E l válllok kőműves, ács, cs tornázási, v összes épiti munkákt kár nyggl, kár nélkül mérsékelt árok mellett. T e r v e k k e l, költségvetsel zonnl szolgálok. Komáromi K á l m á n építőmester Komárom, K l p k ü y ö r g y - u t Dr. A l p y 14. Gyul Komárom vármee ny. fölevéitáros áltl i r t lábbi műveit á r u sításr m e g s z e r e z t ü k : K o m á r o m m e g y e levéltáránk középkori o k l e v e l i 1.50 J ó k i emlékkönyv ( c e n t e n á r i u m i kidás) 2. Mr dicsőség 2.50 Kphtó postán utánvéttel megrendelhető : H A C K E R D E Z S Ő könyvkereskedében K o m á r o m, Imándi-út 24. szám. legnobb frnci i r o d l m i di jt. Vercel pártln pszichológi ávl jellemzi vérbeli ktonát, háborús hős"-t, ki ké pes beleilleszkedni megválto zott körülményekbe. Nem fogll állást, itél, számár vere kedő hős éppen olyn emberi, Ppírszlvéták kphtók : H A C K E R DEZSŐ könyv- ppirkereskedében.

6 i Hirlp. április 27. SPORT, KFC.-DAC. II. 5: 1 (1 : 0) néző. Biró : Gry 11. Gyönyörű npsütes, szélcsendes időben játszott le Kfc. őri Dc. II. csptávl husvétvsámpi bjnoki mérkőzét, melyet n gólránnyl nyert meg. Az ünnepre tekintettel igen szép számú közönsége volt mérkőznek. A sorsolás őri csptnk kedvezett s i lbdát Kfc. erősen nppl szemben indított el. - Mgáról játékról sok jót írhtunk, mert csptok non álmosn játszottk. Az első félidőben izglmt mindössze z momentum hozott, melyből Kfc. félidő gólját lőtte. A szünet után játék nívój vlmit emelkedett. A mezőnyben szebben őriek, míg eredményesebben Kfc. játszott. Góllövők Kfc-bői Mndel (2), Lovász II., Kovács Rdics voltk. A őriek tiszteletgóiját Dittrich lőtte. A vsárnpi mérkőz után bjnoki tbell állás következő : Q! < r. O 2: 5> V C 1. KFC (39:11 31' 2. GyAC : Győrsz :29 25 KFC. II.-VSE. 2 : 0 (0: 0). Vértesszölős. Biró : Szentirmy. A mérkőz Kfc. II. támdásávl indul, de Szőlős igen beleiekszik u mérkőz igen erősnek ígérkezett. A második felidőben Kfc. II. gólt lő, mire szőlősiek meg krják verni bírót, ki i második félidő 20-ik percében kénytelen volt mérkőzt lefújni. Bjnoki mérkőzek. Vsárnp Kfc. Győrött z Eto II. csptávl játszik, inig május 5-én Gyári FC-t látj vendégül. Legutoljár mrd Kfc-re nézve legveszélyesebb cspt Györszigeti FC. Lemondott KFC. elnöke intézője. Másoidlu n elfoglltságár hivtkozv Sulcsik Ljos számvevőségi íöszámtnácsos KFC. ben hosszú éveken át viseli elnöki tisztségéről lemondott. Uncsk lemondott Borbély Gusztáv is z eesületnél viselt intézői tisztéről. A legközelebbi közűlig KFC. üeit z eesüiet népszerű lelnöke dr. Vizkelety Sándor i tnácsnok vezeti. GYŐZŐDJÉK MEG! Ismeretlen önilkos. Az eik őri szállodábn felksztott mgát e jólöltözött 60 év körüli nő, ki semmiféle búcsúlevelet sem hott hátr, melyből meg lehetett voln állpítni kilétét. A rendőrség fényképet kzítetett holttestről most ennek lpján iekeznek kideriteni személyzonosságát. A gépjárómüvezetők orvosi vizsgált. A közleked rendjét szbályozó 250X00(1929. B. M. sz. rendelet 76. -ánk 5 bekezde értelmében köteles minden gépjárművezető mgát minden 3 évben, közhsználtú gépjárművezető minden évben orvosi vizsgltnk lávetni, melynek eredményét rendőrhtóság z igzolványb bevezeti. Felhivtnk zért mindzok gépjárművezetők, kiknél z orvosi vizsgált esedékes, mgukt i tiszti orvosnál vizsgáltssák meg s vizsgáltról szóló orvosi értesítővel gépjárművezetői igzolványokkl rendőrkpitányságon 30 npon belül hivtlos órák ltt jelentkezzenek. A i orvos mindzokt, kik előtte szegénységi bizonyítványt tudnk felmuttni, díjtlnul vizsgálj meg. Azok ellen, kik vizsgáltot jelentkezt elmu lsztják kihágást eljárást indítn!'. A komáromi kir. járásbíróság mint telekkönyvi htóság tkv. szám. Árveri hirdetmény-kivont Kiskorú Günsberger Jenő képviseletében (Jünsberger József végit - lijttonk Rácz Antl végrehjtást szenvedő ellen indított végrehjtási üében telekkönyvi htóság végrehjtási árvert 881 P. 50 f. tőkekövetel járulék behjtás végett komáromi kir. járásbíróság területén levő, Komárom ábn fekvő komáromujszőnyi 119, sz. telekjezókönyvben A. f. 2. sorszám hrsz. ltt fogllt Beltelekhen levő kertből Rácz Antl nevén álló fele rz illetőségére 2000 P. kikiáltási árbn ; komáromujszönvi 294 sz. tk\i jezőkönyvben A. f. 1. sorsz. 194' i helyrjzszám ltt fogllt Hcrkertböl Rácz Antl nevén átló fele rz illetőségére 2»10 P. kikiáltási árbn elrendelte. Az árvert évi május hó 24. npján délután 3 órkor telekkönyvi htóság hivtlos helyiségében fogjk megtrtni. Az árver lá kerülő ingtln z árveri feltételekben megállpított árnál lcsonybb áron dhtó el. Az árvereini szándékozók kötelesek bántpénzül kikiáltási ár 10 százlékát kzpénzben, v z 18S1 ; LX. tc ábn meghtározott árfolymml számított óvdékkenes ertékppirosbn kiküldöttnél letenni, bántpén/.nek előleges bírói letétbe helyezéről kiállított letéti elismervényt kiküldöttnek átdni z árveri feltételeket láírni (1881 : LX tc. 147, 150, 170. '; 190S: LX. tc. 21. ) Az, ki z ingtlnért kikiáltási árnál mgsbb igeretet tett, h többet ígérni senki sem kr, köteles nyombn kikiáltási ár százlék szerint megállpított bántpénzt z áltl i érl ár Unnnyi százlékáig kiegzíteni (11)08 : XLI. 23..) Komárom, 193"). évi m rc. hó 18-án. Hod sk. kir. j!>. elnök. A kidmány hitdéül : I*. H. Olvshttln láírás kidó. A legújbb, lemoshtó, ppir futószönyegről, mely trtós olcsó árbn, többféle mintávl kphtó: l-i u r L" P r D p 7 c n könyv ppirkereskedőnél I l d L f t C l UtZ-öU Komárom, Igmdáni-út. m Komárommeei R. T. Komárom-Új. Alptöke trtléklp: 200 ezer P. Komárom, Igmándi-út 6. szám. A bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyvecskékre folyószámlákr. Értékppírok vétele eldás. Tőzsdei megbízások lebonyolítás budpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi csekkek kereskedelmi utlványok behjtás. Átutlások meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkor hivtlos npi árfolymon. J Mr-Frnci Biztosító Rzvénytársság Komárommee] Vezérünöksége. w m V szám. végreh. Árveri hirdetmény. ÖSSBBEKSE.:" Nóvák Bél Ezen árver kitűzének lpját képe/ö végrehjtás közbenjöttei lett fogntosítv Alulírott kír. bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszem, komáromi kir. {bíróságnk Pk. 663 sz. végze folytán dr. Soós Ernő bpesti üvéd áltl képviselt Mionni Rezsőné végrehjtt') jvár e végrehjtást szenvedett ellen 30ií) pengő tökekövetel költségek erejéig elrendelt kielégíti végrehjtás folytán végrehjtást szenvedőtől lefogllt' 2178 P-re beesült ingóságokr komáromi kir.jbiróság fenti számú végzével z árver elrendeltetvén, nnk korábbi v felülfogllttók követele erejéig is, mennyiben zok törvényes zálogjogot nyertek voln, kielégíti joguk m is fennáll ellenük hlszt", htályú igénykereset folymtbn nincs végrehjtást szenvedőnél Komárombn Győriutc 17. leendő megtrtásár htáridőül évi május hó 9-én d. ti. 3 óráját tüzöm ki, mikor bíróilg lefogllt házi bútorok, szőnyegek, kepék, írógép 8 eéb ingóságok legtöbbet ígérőnek kzpénzfizet mellett, szükség esetén becsáron lul is, de leglább beesértek 2 3-ánkmegfelelő összegért el fognk dtni. I elhivtnk mindzok, kik z elárverezendő ingóságok vételárából végrehjttó követelét megelőző kíelégittéthez jogot trtnk, ménynyiben rzükre fogllás korábbn eszközöltetett voln ez végrehjtási jezőkönyvből ki tűnik, elsőbbségi bejelenteiket z árver megkezdéig nálm írásbn v szóvl bejelenteni el ne mulsszák. A törvényes htáridő hirdetménynek e bíróság tábláján tortént kifüggesztét követő nptól számítttik. Kelt hó í>-án. Nyomtott Hcker Dezső könyvnyomdájábn Komárom, Nigmániii-ut 24. Komárom, évi április futúszküzlete modern fényképzeti műterme Komárom. Nigmándi-ut l'ii-utc srok. Fényképezőgépek, segédeszközök n válsztékbn. Látszerek, lorgnonok, nitólámpák, Borsitzky László kir. bir. végrehjtó. utószemüvegek, hömerök, Önújtók, pipák, zseblámpák, brométerek. Rolíilmek mr P töí. elemek. Nézze meg kirktimt. z t G/3 N 2 < 7? külömbözö, színekben n válsztékbn H A C K E R beszerezhetők : ppirkereskedében. olcsón D E Z S Ő Komrom. Győrben Vilmos császár-ui 17. SZ. ltti vendéglőben tlálkozunk. Kiiünő tájborok. Föváosi, npilpok Pesti Hirlp regények, Töltőtollk, lpok Hegedűhurok, Képeslpok, Hcker kphtók ppirkereskedében, Dezső Felelős kidó: Hcker Komárom. DKIS6 ^e> krl L: kei e hl bei m. SZi p té di Iád nl Iá: mi áll, nyi j u áll ce bi SZi ko áll, lu: led ki! nl kő giti reti gài kiti led sei doli ri étű vesl thf rzl mt sá< ho] chel i-z, ló*

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLÓ 2014 Érvényes: 2014. február 17-től Számon trtott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP Számon trtott eredmények. Trifárk, VÁROSI oldlk Npilpok trifári

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

A júniusi szám tartalmából

A júniusi szám tartalmából Az Argentíni Mgyr Közösség hvi elektronikus hírlevele Publicción electrónic mensul de l Comunidd Húngr en l Argentin A júniusi szám trtlmából Szerkesztői gondoltok Czékus Ábel Eseménynptár Blthzár Márt

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben