A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében"

Átírás

1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács Dr. Pellek Sándor orvos alezredes: A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Svéd László PhD. nyá. orvos altábornagy egyetemi docens Budapest,

2 1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA Minden orvos és sebész, aki akár önszántából, akár parancs folytán háborúba indul, ismerje hivatását, mert a tábori szolgálat lényegesen súlyosabb, mint a polgári - Cramer János György (a rajnai seregek chirurgusa, 1736) gondolata a mai modern hadviselésre fokozottan érvényesnek tekinthető, figyelembe véve a NATO egészségügyi biztosítást nyújtó, progresszíven egymásra épülő egészségügyi ellátási szintjeinek multinacionális összetételét. A NATO alapelveken nyugvó, a szövetséges tagállamok egészségügyi doktrináját és ellátási alapelveit tartalmazó dokumentumok - MC 326/3 1, AJP részleteiben taglalják a modernkori művelet egészségügyi biztosításának fogalomrendszerét, mely szerint a hadműveleti területen végzett egészségügyi biztosítás hatékony eleme a telepített egészségügyi intézmény. A reguláris haderő leszerelése és átalakulása, az asszimetrikus hadviselés a napi gyakorlatban bizonyítja, hogy a műveletekben részt vevő nemzetek önállóan nem mindig képesek kiállítani a hadműveletek egészségügyi támogatásához szükséges elegendő egészségügyi képességet, ezért a szövetségi rendszer tagállamai az egészségügyi biztosítás szervezését is többnemzeti rendszerekre alapozzák. A nemzetközi szakmai együttműködés számos előnnyel rendelkezik, azonban a mindennapos feladatvégzés során számos problémát is felvet. 1.1 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA Többnemzeti egészségügyi csoport tagjaként, hadműveleti területen szerzett tapasztalataim (2003: Bundeswehr MEDEVAC; 2005: kabuli ROLE 3 német tábori kórház, klinikai igazgató; 2006: kabuli görög KAIA ROLE 2 kórház, traumatológusmellkassebész) alapján nyilvánvalóvá vált számomra több, a mindennapi munkavégzést megnehezítő tényező, melyek szerepet játszottak témaválasztásomban. Az eltöltött hosszú hadműveleti munkám alatt az alábbi képességréseket, eltéréseket észleltem a többnemzeti egészségügyi biztosítás során: a) A telepített egészségügyi intézményekbe integrálódott erők szakembergárdája rendkívül szerteágazó szakmai és korosztályos keresztmetszetet mutat. b) A többnemzeti együttműködést a mindennapi gyakorlatban jelentősen nehezíti a szakmai szintek inkompatibilitása az egyes tagállamok között. c) Az elméleti és gyakorlati missziós felkészítések szintje különböző az egyes tagállamok között. d) A műveleti területen használt egészségügyi szakanyagok, műszerek, gyógyászati eszközök, gyógyszerek sok esetben eltérnek az otthoni környezetben használtaktól, a közös munkavégzés során előfordul olyan eszközök használata, melyek hazai környezetben nem lelhetők fel. 1 MC 326/3, NATO Principles and Policies og Operational Medical Support, 11 Sept 27 2 AJP 4.10 Allied Joint Medical Doctrine, NATO 2

3 e) Hiányoznak a NATO egységes sürgősségi ellátásának alapelvei illetve azok megvalósulása műveleti területen. f) Az egyes nemzetek a saját országukban alkalmazott elvek szerint végzik a sürgősségi betegellátást (különbség az EU és az USA elvei között is!) Értekezésem ezen anomáliák feltérképezésére és ismertetésére, valamint a feltárt problémák kezelésére irányuló intervenciók bemutatására irányul. Kiemelten szükségesnek tartom, hogy a NATO-n belül egységes, standardizált ellátási elvek kerüljenek konkrét protokollok szintjén lefektetésre, valamint rendszerszerű oktatás szükséges az egészségügyi állomány kiképzése során. Tudományos értekezésem interdiszciplináris területet ölel fel - a társadalom- és a természettudományok időszerű kérdéseit, valamint a hadtudomány hadművészeti, az orvostudomány katona-orvostani ágazatát egyaránt érintve. 2. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 1. A hadműveleti egészségügyi biztosítás fejlődési folyamatának történeti áttekintése, a többnemzeti egészségügyi intézetek, csapatok interoperabilitását napjainkban megnehezítő tényezők történelmi gyökereinek, háttértényezőinek bemutatása. 2. Az egészségügyi biztosítás terén megvalósuló interoperabilitás vonatkozásában új kutatási és mérési módszer kidolgozása és alkalmazása, az általuk nyert eredmények feldolgozása és bemutatása. 3. A témában rendelkezésre álló elméleti ismeretek rendszerezése, összegzése és gyakorlati szempontokkal való kiegészítése, valamint a saját tapasztalatok alapján elért eredmények közzététele. 4. Standardizált sürgősségi ellátási elvek meghatározása és javaslattétel azok NATOn belüli egységes alkalmazására. 5. Tudásharmonizációs folyamat megindítása a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ bevonásával. 6. Javaslattétel az oktatás és az egészségügyi kiképzés ezen irányelveket magában foglaló módosítására standardizálható oktatási modell létrehozásával, mely többnemzeti együttműködésben is eredményesen alkalmazható. 3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 1. Az egészségügyi biztosítás szervezetét, szerkezetét, működését érintő tanulmányok, szabályzók, doktrínák tanulmányozása, elemzése. 2. A hadtudomány területén megalkotott katona-egészségügyi PhD értekezések, kutatások és azokkal kapcsolatos tudományos cikkek, tanulmányok, dolgozatok tanulmányozása. 3. Hadműveleti területen szerzett tapasztalataim, jegyzeteim, valamint ezek alapján elkészített publikációim és tudományos előadásaim rendszerezése, feldolgozása és a dolgozat gondolati soraiba illesztése. 4. Mindezek alapján összeállított kérdőíves felmérés műveleti területen történő végrehajtása. 3

4 4. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE Az értekezés első fejezetében a hadműveleti egészségügyi biztosítás fejlődési folyamatát mutatom be a hadviselési formák evolúciós folyamatába ágyazottan, irodalmi hivatkozásokkal és konkrét szakmai példákkal alátámasztva a fejlődés nehézségeit. Az egészségügyi biztosítás iránti igényt jelentős mértékben meghatározza az adott korszakra aktuálisan jellemző hadviselési forma. Az egymást követő generációk egymást felülírják és kiegészítik, közöttük akár több évtizedes átfedés is lehet, így a szakaszok végpontjának meghatározása csak elméleti síkon lehetséges, melyhez iránymutatásként az szolgálhat, hogy aktuálisan milyen a fegyveres konfliktusok domináns formája. A gyakorlatban pl. a második és harmadik generációk közötti átmenet még ma sem ért véget, ugyanis vannak olyan fegyveres erők, melyek ragaszkodnak a második generációs hadviselés doktrínáihoz és eljárásaihoz. Elemzem a NATO fejlődését és átalakulását, a hideg háborút követő időszakot. Részletesen tárgyalom az egészségügyi biztosítás hadműveleti tényezőit, kihívásait. Bemutatom a NATO betegellátási standardokat. A második fejezet fő elemeit a személyes tapasztalataim során nyert adatok, tényezők, valamint tudományos kutatásom tervezésének és kivitelezésének bemutatása képezik. Elsőként ismertetem a gyakorlati munkavégzés során tapasztalt hiányosságokat, képességréseket, melyek az interoperabilitás neuralgikus pontjait. A felismert problémák racionalizálása során határoztam meg azokat a tényezőket, melyek vizsgálatát feltétlenül indokoltnak tartom a többnemzeti egészségügyi biztosítási rendszerek további fejlesztése céljából. A vizsgálat egy általam kidolgozott, komplex, több területet felölelő angol nyelvű kérdőív felhasználásával került végrehajtásra. A kérdőív tartalmi és logikai elemei az elmúlt közel egy évtizedben szerzett tapasztalataim és logikai következtetéseim alapján kerültek kialakításra, beillesztésre. A harmadik fejezetben minden tényezőre kiterjedően vizsgálom és bemutatom kutatásom eredményeit. Elemzem az egészségügyi indikátorokat és a többnemzeti szakmai együttműködést meghatározó tényezőket. Kutatási eredményeim alátámasztják azt a gyakorlati tapasztalatomat, hogy a telepített egészségügyi intézményekbe integrálódott erők szakembergárdája rendkívül szerteágazó szakmai és korosztályos keresztmetszetet mutat. A szövetségi rendszer tagjai azzal az ismert és megoldásra váró humán erőforrás problémával küzdenek, hogy megfelelő számú és minőségű egészségügyi szakállományt tudjanak biztosítani a küldetések eredményes támogatására. A különbözőségeket időben fel kell tárni és ezek harmonizációjára kell törekedni. A negyedik fejezetben bemutatom a feltárt hiányosságok megoldásának egyes gyakorlati lehetőségeit. Részletesen elemzem és bemutatom azokat az orvos- szakmai és szervezési módszereket, melyek a többnemzeti együttműködést elősegíti. Felhívom a figyelmet a kulturális interoperabilitásban rejlő lehetőségekre. Megállapítom, hogy standardizált tudásharmonizációs folyamat megindítása időszerű. Részletesen ismertetem a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ standardizált tudásharmonizációs folyamatban való szerepét. Egy olyan modulszerű standardizálható oktatási modellt mutatok be, melynek létrehozásában és akkreditációjában részt vettem, és amely modell a hazai szakorvos képzésben és a missziós felkészítésben is többnemzeti relációban alkalmazható. 4

5 5. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE A NATO többnemzeti egészségügyi biztosítás rendszere jól tervezett és szervetten működő struktúra, de egyes elemeiben bizonyos változtatás kezdeményezhető. Minden hadműveletben részt vevő katona részére standardizált egészségügyi ismeretek oktatását tartom szükségesnek. Szükséges lenne egy multinacionális törzsképzési program, mely az ismertetett különbözőségeket korrigálja. A törzsképzési program hatékonyságát NATO Egészségügyi Minőségbiztosítási Rendszer felállítása és működtetése a napi gyakorlatban igazolhatná. Hadműveleti területen a rendelkezésre álló humán erőforrás mozgatása természetesen a szakmai különbözőségeket elfedheti. Tudományos értékű konferenciák, szakmai tapasztalatcserék a többnemzeti katonaorvosi együttműködést segíthetik. Harmonizálni kell az egyes nemzeti, szakmai, mentalitásból eredő különbségeket. Személyes tapasztalatom alapján a többnemzeti egészségügyi együttműködés minden egyes pontját szabályozni kell. Tapasztalataim alapján a hétköznapi monotonitás feloldása és a személyes eszmecserék a többnemzeti együttműködést és egymás elismertségét egyértelműen pozitív irányban befolyásolta. Az ismeretek mennyisége elképesztő gyorsasággal növekszik, a tudás, a minőségi, a kor igényeinek megfelelő oktatás és a rugalmas képzési rendszer felértékelődött, az oktatási ciklus lerövidült. Célkitűzés a hatékony, színvonalas tudás és ismeretek megszerzése, valamint naprakész tartása. A modulszerű oktatásra való áttérés számos, megfontolásra érdemes kérdést vetett fel a változás és az állandóság vagy a minőség és mennyiség viszonyában. A változások szükségesek, de hozzáadott értéket kell, hogy képviseljenek, mert a változás önmagában nem érték. A missziós felkészítések során nagy hangsúlyt kell fektetni a többnemzeti egészségügyi biztosításban részt vevő nemzetek történelmi és kulturális megismerésére. Ezt már a felkészülési szakaszban támogatja a nyelvi felkészülés is. E gazdag ismeretanyag birtokában lehet eredményesen fókuszálni az egészségügyi szakanyagokra és ismeretekre. Ezen ismeretek segíthetik azt a harmonizációs folyamatot, mely a hadműveletek kiegyensúlyozott értelmezéséhez vezet. 6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 1. Elsőként végeztem hadműveleti területen egy komplex, gyakorlati tapasztalatokon alapuló kérdőíves kutatást a többnemzeti egészségügyi együttműködés anomáliáinak feltérképezésére. 2. Személyes tapasztalatok alapján felmértem Afganisztánban a NATO partnerországok (ISAF) egészségügyi ellátóhelyeit és feltártam a sürgősségi betegellátásban játszott valós képességeiket, problémáikat. Elsőkét bizonyítottam tudományos módszerrel, hogy a többnemzeti együttműködésben résztvevő partnerországok különböző képzési és tudásszinttel rendelkező szakembereket irányítanak a hadműveleti területekre. 3. A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ megalakulásával párhuzamosan elsőként készítettem egy standardizálható oktatási modellt és tematikát, mely a missziós felkészítési folyamat elősegítője lehet nemzetközi együttműködés keretében. 5

6 4. Elsőként integráltam 6 intézmény szakembereit az oktatási standard lebonyolításához (Honvédkórház- ÁEK, MH HEK, MH ÖHP, NATO CoE, HM Jogi Osztály, Pécsi Tudományegyetem) és a témakörben eredményes akkreditációs folyamat zárult le a Semmelweis Tudományegyetem Katona- és Katasztrófa-Orvostani Tanszék támogatásával. 5. A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ támogatásával Magyarországon elsőként kezdeményeztem és eredményesen lefolytattam egy ötnapos angol nyelvű, workshoppal megerősített tudás- és gyakorlatorientált tanfolyamot a többnemzeti tudásharmonizációs folyamat részeként, mely 2010, 2011 és 2012-ben is eredményes végrehajtásra került. 7. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK FELHASZNÁLHATÓSÁGA A tudományos kutatás során szerzett tapasztalatok és eredmények forrásként használhatók a műveletek egészségügyi biztosításának felkészítési programjában, műveleti tervezésben. Ezek alapján a következő javaslatokat teszem a felhasználhatóság szempontjából: 1. A magas szintű katonaorvosi képzés egységesítése: egységes katonaorvosi alapképzés megszervezése és egységes katonaorvosi postgraduális ismeretek oktatása a NATO keretén belül. 2. Vezetői képességek harmonizációja. 3. Misszió előtti közös többnemzeti egészségügyi felkészítés. 4. Rendszeres továbbképzés, szintentartás elméleti és gyakorlati téren is. 5. A kutatási eredmények felhasználásával egészségügyi biztosítás többnemzeti együttműködésében a kritikus elemek, kockázati tényezők kiküszöbölhetők. 6. A tudományos eredmények felhasználhatók a hadműveleti tervezésben 7. Az oktatási modell a hazai rezidens- és szakorvosképzésben - a Semmelweis Egyetem akkreditációja alapján - felhasználható. 7. HUMÁNERŐFORRÁS MOTIVÁCIÓ Minden hadműveleti területen történő tudományos konferencia, előadás, továbbképzés a hazai egyetemi rendszerben kerüljön accreditációra, hogy a hadműveletben résztvevők creditpont kontingense folyamatos feltöltésre kerülhessen. Biztos képzési és credit-accreditációs folyamat stabil, megbízható motivációs értékként szerepelhet a kiválasztási folyamatban. 8. A JÖVŐ KUTATÁSI LEHETŐSÉGEI A TÉMAKÖRBEN A tudományos munka egyes elemeiben lehetőséget biztosít fiatal hazai és nemzetközi kutatók számára a hadműveleti többnemzeti egészségügyi biztosítás további vizsgálatára és újszerű javaslatok megalkotására. A NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ tudásbázisán további képzési rendszerek alkothatók és vezethetők be. 6

7 9. PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Írásos publikációk 1. Pellek-Palkovics-Tömböl: Polytraumatizált sérültek femurcondilus romtöréseinek ellátásában szerzett tapasztalatok. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet-Supplementum 1998/9. 2. Pellek-Tömböl-Palkovics-Görög : A korai postraumás légzési elégtelenség sürgősségi ellátásának kérdései polytraumatizációban. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet- Supplementum Tamás-Pellek-Zemplén: Tapasztalataink glotto-subglottikus tumorok radikális műtéteinél végzett paratrachealis és felső mediastinális blockdissectiókkal. Otorhinolaryngologica Hungarica 2001/2. 4. Pellek-Thoma:Veleszületett impressziós mellkasfali deformitás dinamikus korrectiója. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet-Supplementum S.Pellek,S.Dékány: Hungarian profile Study NN tibia fractures.newsletter Norditropin Simplex (Danish) S Pellek,P.Vekszler.: The Questions of Emergency Care in Europe.The European Union-Without Terrorism?(Hungarian Aspact after Afghan Mission). The 2004 International Conference of medical Consequences of Terrorism. Kiadvány vol S.Pellek: Professional surgical challenges in operational area-multinational cooperation in ISAF (German Medical Task Force),experiences in Afhganistan- ROLE 3 GFH. NATO Allied Command Transmission (Lesson Learned Center) Pellek : A terrorizmus orvosi vonatkozásai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 2007/3 9. S.Pellek,J.Görög,S.Saortay,L.Várhelyi,Z.Király: New challenges in polytrauma combination with thorax trauma management-the role of damage control surgery European Journal of trauma and Emergency Surgery may 2008 Supplement I 10. L.Várhelyi,S.Pellek,T.Szalontay,Z.Király,L.Zsíros: Impairments of blast injuries European Journal of trauma and Emergency Surgery may 2008 Supplement I 11. Z.Király,L.Várhelyi,S.Pellek,L.Zsiros: Use of spongious bone grafting augmented with thrombocyte suspension int he orthopedic and trauma surgery European Journal of trauma and Emergency Surgery may 2008 Supplement I 12. Saortay-Pellek-Görög : Ritka lokalizációjú mellkasfali tumor ellátása Magyar Tüdőgyógyász Társaság Kongresszusa 2008.június Poster 13. Pellek : Possibilities and questions of NATO Emergency Care System.Blunt thoracic injuries after high energy trauma-therapeutical strategies and experiences. Hadtudományi Szemle évfolyam 3. szám 7

8 14. Pellek: Mobil egészségügyi intézmény telepítése hadműveleti területen Hadmérnök IV. Évfolyam 2. szám június 15. Pellek: Sürgősségi ellátás a NATO multinacionális együttműködés rendszerében Katonai Logisztika 2010/1. szám Honvédelmi Minisztérium kiadványa 16. Saortay-Pellek-Görög : Thoracotomiával eltávolított letört metszőfog Magyar Tüdőgyógyászati Társaság Országos Konferenciája Sopron június 17. Pellek: Multiple and chest injuries Medical Corps International Forum for Diseaster and Military Medicine Jun Magyar nyelvü előadások : 1. Pellek: Chronicus pericarditis acut exacerbatiója szívsérülés ellátása után Fiatal Sebészek Fóruma Gyöngyös, 1996.október Pellek: Palliatív sebészi interventió lehetősége inoperabilis tüdőrák esetén Magyar Tüdőgyógyász Társaság Onko-Pulmonológiai Szekciójának II.Kazuisztikai Fóruma, Szombathely 1997 április Pellek:Sérültek mellűri drainálása MellkasTraumatológiai Konferencia SOTE június Pellek-Szebeni: Sacroiliakális lysis kezelése kanülált csavaros dézissel Magyar Traumatológus Társaság Konferenciája Győr 1997.szeptember Pellek: Polytraumatizált betegek sérülései, haláloki elemzése Magyar Traumatológus Társaság Konferenciája Győr 1997.szeptember Pellek-Palkovits: Mellkasfali decollement Fiatal Traumatológusok Fóruma Debrecen 1998.május Pellek-Palkovits-Tömböl F.: Polytraumatizált sérültek femurcondylus romtö réseinek ellátásában szerzett tapasztaltok. Magyar Traumatológus Társaság Vándorgyűlése Kecskemét 1998.szeptember Pellek-Dékány : Chronicus pericarditis acut exacerbatiója szívsérülés ellátását követően Fiatal Traumatológusok Fóruma Balatonfüred 1999.szeptember Pellek-Tömböl-Palkovits-Görög: A korai posttraumás légzési elégtelenség sűrgősségi ellátásának kérdései polytraumatizációban. Orvos-Gyógyszerész Napok, Mosonmagyaróvár november Tamás-Pellek-Zemplén:Új terápiás algoritmus a subglottikus tumorok radikális műtéteinél: paratracheális, felső mediastinális block-dissectio. Orvos-Gyógyszerész Napok, Mosonmagyaróvár november Görög-Pellek : Súlyos mellkassérüések etiológiája polytraumatisatióban. Magyar Traumatológus Társaság VII. Nemzetközi Kongresszusa Debrecen 2000.május Pellek-Görög: A video-thoracoscopia ( VATS) helye a súlyos mellkassérültek ellátásában. Magyar Traumatológus Társaság VII. Nemzetközi Kongresszusa 8

9 Debrecen 2000.május Balogh-Palkovits-Pellek: A biceps hosszúfej,mint vállízületi stabilizátor sérülésének megítélése. Magyar Traumatológus Társaság VII. Nemzetközi Kongresszusa Debrecen 2000.május Pellek-Horváth: Szeptikus mellkasi folyamat szövődménye-ventiles tüdőtályog Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Országos Tudományos Űlése Szolnok, november Pellek-Dékány: Instabil medencesérülés komplex operatív ellátása A 35 éves Magyar Traumatológus Társaság Jubileumi Vádorgyűlése Szeged május Pellek-Dékány: Velőűrszegpolitika az ezredfordulón A 35 éves Magyar Traumatológus Társaság Jubileumi Vádorgyűlése Szeged május Görög-Pellek-Thoma-Dékány: Pilontörés kezelése osztályunkon ig A 35 éves Magyar Traumatológus Társaság Jubileumi Vádorgyűlése Szeged május Pellek-Dékány: Fél évtizedes mellkassebészeti tapasztalatok-fejlődési lehetőségek a PAMOK-ban. Orvos-Gyógyszerész Napok, Győr november Pellek-Thoma : Veleszületett impressziós mellkasfali deformitás dinamikus korrekciója Magyar Ortopéd Társaság 45. Kongresszusa Pécs június Pellek :Trauma és terorizmus a XXI: században ( Európai gondolatok Afganisztánban). Magyar Traumatológus Társaság Kongresszusa Miskolc november Görög-Pellek :Mellűri drainageval szerzett tapasztaltok a győri kórház mellkassebészeti részlegén. Magyar Traumatológus Társaság Kongresszusa Miskolc november Görög-Dékány-Pellek :Osztályunkon végzett nyílt lábszártörések velőűrszegezésének tapasztalatai az elmúlt 3 év során. Magyar Traumatológus Társaság Kongresszusa Miskolc november Pellek :Trauma és terorizmus a XXI: században. X. Országos Sűrgősségi Orvostani Konferencia Eger április Pellek: ISAF IV az afganisztáni misszió egészségügyi szolgálata Az ápolók nemzetközi napja 2005.május Pellek: Gyermekgyógyászati kérdések háborús övezetben, egy sebész szemével Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Országos Tudományos Űlése Györ, november Pellek-Fekete: Műtői tevékenység hadműveleti területen,afganisztáni tapasztaltok. Magyar Műtősasszisztensi Társulás XIII. Kongresszusa Siófok, november Pellek :A terrorizmus orvosi vonatkozásai.-a sürgősségi traumatológiai ellátás problematikája és feladatrendszere terrorcsekelmények következményeinek egészségügyi felszámolása során. 9

10 A terrorizmus elleni küzdelem időszerű társadalmi,katonai és rendvédelmi kérdései. Konferencia. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Pellek: Polytraumatizáltak műtéti ellátása.prioritások a súlyos mellkassérültek ellátásában SOTE által akkreditált továbbképző konf. HM ÁEK 29. Pellek: Magyar Katonaorvosi tevékenység az afganisztáni katonai német tábori kórházban.változások a súlyos mellkassérülések ellátásában. Csapatorvosi Főszakorvosi Összevonás Balatonkenese Pellek: Változások a súlyos mellkassérülések ellátásában. Főszakorvosi összevonás B.kenese 31. Pellek: Afganisztáni konfiliktus Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Szak Pellek: Mellkassebészeti integráció a HM ÁEK-ben,a 2007/2008-as szakmai év tükrében Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ- MH Honvédegészségügyi Központ Tudományos Konferencia Pellek : Flail chest és Floating shoulder kombinált sérülésének sikeres, korszerű kezelése a progresszív betegellátás tükrében. Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ-MH Honvédegészségügyi Központ Tudományos Konferencia Pellek :A Satellite-Based Telecommunikcation System ( DELTASS ) jelentősége a katona-katasztrófaorvostanban. Magyar Katonai és katasztrófaorvostani Társaság XI. Tudományos Fonferenciája Pellek :Gastroentero-pancreatikus neuroendokrin tumorok komplex ellátásamellkassebészet. HM ÁEK, Konszenzus Konferencia, Pellek :Tudásharmonizációs kihívások a jövő hadműveleti egészségügyi biztosítás gyakorlatában.magyar Katonai és Katasztrófaorvostani Társaság XII.Tudományos Konferenciája 2009.nov Pellek: Mellkassérülések ellátása a gyakorlatban. HM ÁEK Medicusképzés Pellek :Mellkassebészeti munkacsoport az ISAF afganisztáni műveleteiben. HM ÁEK-HEK Közös tudományos konferenciája Balatonkenese Pellek : Profeszionális sebészi kihívások a NATO többnemzetiségű biztosítás rendszerében,afganisztáni hadműveleti területen HM ÁEK,Magyar Tudomány Napja Pellek: A terrorizmus következményeinek felszámolása során szerzett afganisztáni tapasztalatok. Tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítása jobb feltételekkel DEOEC Igazságügyi Orvostani és a Magyar Bűnügyi Intézet és Igazságügyi Szakértői Alapítvány szervezésében május között 41. Pellek: Ön és kölcsönös elsősegélynyújtás ZMNE Oktatóinak, ZMNE Könyvtárépület 42. Pellek: KVNR tanfolyam-egészségügyi és gyakorlati oktatás Ócsa, Bázis Pellek: Onko-pulmonológiai mellkassebészeti lehetőségek a HM ÁEK-ben MH HEK -Honvédkórház-ÁEK Tudományos Konferencia, 10

11 Balatonkenese Pellek-Zsiros A sürgősségi sebészet jövője--racionális lehetőségek az elmúlt évtized szakmai elemzése alapján MOT-MTT Tudományos Konferenciája, debrecen Pellek: Mellkasi sérülések septicus szövődményei Szepticus betegek ellátásának kérdései M és békeidőben Főszakorvosi Összevonás- Balatonkenese2011.május Pellek: Mellkassebészeti sealing technika Modern vérzéscsillapító és sealing technikák a sebészetben Május 20. Mercure Buda Budapest Angolnyelvű előadások: 1. Pellek-Dékány: Our experiences with Mesulid in Traumatology Osztrák-Magyar Fiatal Traumatológusok Fóruma Sopron, 2002.október Pellek- Vekszler : The questions of emergeny care in Europe.The European Unionwithout terrorism? ( Hungarian aspect after Afghan mission ) The 2004 International Conference on medical consequences of terrorism. Izrael,Tel Aviv, Pellek : High energy chest trauma ISAF Surgeon Meeting Afganistán,Kabul, Camp Warehouse Pellek : Unreamed femur nail in multiple injuries ISAF Surgeon Meeting Afganistán,Kabul, Camp Warehouse Pellek-Lengyel : Hungarian Military and Civilian Healtcare and Insurance System. Executive Healthcare Resource Manangement Course Brooks City Base, USA Várhelyi,S.Pellek,T.szalontay,Z.Király,L.Zsíros: Impairments of blast injuries 9 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 1 st ESTES Congress Budapest Z.Király,L.Várhelyi,S.Pellek,L.Zsíros: Use of spongious bone grafting augmented with thrombocyte suspension int he orthopedic and trauma surgery 9 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 1 st ESTES Congress Budapest Pellek: New challenges n polytrauma combination with thorax trauma management-the role of damage control surgery 9 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 1 st ESTES Congress Budapest Pellek:"Possibilities and questions of NATO Emergency Care System. Multinational medical task force. New aspects of surgical care in the area of operations. 16th US Hungarian Military Medical Conference 14th 18th September Saortay-Várhelyi-Pellek-Görög : Heart injury in Afghanistan 17h American-Hungarian Military Medical Conference 2009.szeptember Pellek: Professional Surgical Challenges in Operational Area: Afghanistan Multinational Cooperation in Emergency care in NATO 11

12 17h American-Hungarian Military Medeical Conference szeptember Pellek : Emergency procedurs and praktical skills cadaver workshop In-theatre emergency diagnosis and treatment of thoracic injuries NATO Centre of Excellence. State Health Center együttműködése alapján Pellek : Multiple and chest injuries surgical principles of treatment In-theatre emergency diagnosis and treatment of thoracic injuries NATO Centre of Excellence. State Health Center együttműködése alapján Pellek: In-theatre emergency diagnosis and treatment of thoracic injuries 8th American-Hungarian Military Medical Conference 2009.szeptember Pellek: Multiple and thoracic injuries Emergency Management of Battlefield Injuries april 2011 NATO Centre of Excellence for Military Medicine 16. Pellek: Thoracic Surgery in Afghanistan ( 2001-Present) Invited Lecture! 19th European Conference on General Thoracic Surgery Marseille, France June Pellek: Thoracic Surgery in Afghanistan ( 2001-Present) 19th American-Hungarian Military Medical Conference szeptember SZAKMAI-TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ október 5-én született Győrben ban érettségizett a győri Révai Miklós Gimnáziumban ben felvételt nyert a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 1990-ben szerez diplomát. A néhai győri MH 6. sz. Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályán kezdi szakmai mun- káját, majd 1994-ben általános sebészetből szakvizsgát tesz ig az Országos Korányi TBC Pulmonológiai Intézet, Mellkasebészeti Tanszékén dolgozik, majd 1996-ban tüdő és mellkassebészetből szakvizsgázik. A győri baleseti sebészeti osztályon folytatja munkáját, majd 1998-ban baleseti sebészetből szakvizsgázik. E komplex szakképesítés fordítja a súlyos sérültek ellátása felé, kiemelten foglalkozik a mellkasi sérülések kezelésével. Mellkassebészeti Részlegvezető Főorvos és Vezető Konzultánsi címet kap. Ezt követően meghívásos európai baleseti sebészeti, Gerhard Küntscher Ösztöndíjas a bécsi Egyetem Baleseti Klinikáján 2000-ben ban lép a honvédség állományába, munkáját afganisztánban, kabulban kezdi ig három alkalommal vesz részt afganisztáni misszióban, 2005-ben a kabuli német katonai kórház klinikai igazgatói beosztásában. Szakmai tanulmányutakat tesz Németországban, Angliában, Skóciában, Amerikai Egyesült Államokban, Dániában, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, és Izraelben. Jelenleg a Magyar Honvédség Honvédkórház, Szív- Ér és Mellkassebészeti Osztály, Mellkassebészeti Részlegvezető Főorvosa. Kiemelt fontosságúnak tartja a medikusképzést valamint a rezidensképzésen keresztül a szakmai utánpótlásképzést, a budapesti, a szegedi orvosképzés mellkas sebészeti tutora. A NATO Katona-egészségügyi Központ megalakulásával, a kezdetektől részt vesz az angol nyelvű, 12

13 többnemzeti oktatási tudásharmonizációs folyamatban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen mint egyetemi tanársegéd oktatott. Angol nyelvből középfokú, orosz nyelvből alapfokú állami C típusú nyelvvizsgája van. Orvos szakmai érdeklődési területei: súlyos mellkas sérülések sebészi ellátása, kombinált sérülések ellátási managementje, terrorizmus elleni küzdelem orvosi vonatkozásai. Előadásainak száma 67 (46 magyar nyelvű, 17 angol nyelvű), szakcikkeinek száma 17 (9 magyar nyelvű, 8 angol nyelvű). NATIONAL UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral Council 13

14 Lieutenant Colonel Sándor Pellek M. D. Certain aspects of emergency medical assistance within NATO s multinational healthcare insurance system PhD Thesis Supervisor: László Svéd M. D. PhD Retired Medical Lieutenant General Associate Professor Budapest,

15 1. DEFINING THE SCIENTIFIC PROBLEM János György Cramer s (Surgeon of the Rhein Troops, 1736) thought that Any physician or surgeon who goes to war, whether following his own intentions or the orders of his superiors, must be well versed in his profession as serving in a military camp is significantly more demanding than civilian service seems just as valid or, in fact, more valid than ever in the context of today s modern warfare if one considers the multinational composition of NATO s healthcare service levels, progressively stratified to provide healthcare support. The documents based on NATO s principles and describing the healthcare doctrines and healthcare principles of the allied member state MC 326/3 1, AJP discuss in detail the concepts of healthcare support in modern warfare. These specify that deployed healthcare institutions are an efficient element of the healthcare support activities carried out in the military operating theatre. The disarmament and transformation of the regular army, as well as asymmetric warfare prove at the level of daily practical experience that, on their own, the nations participating in the operations are not always capable of deploying sufficient healthcare capabilities for providing the necessary healthcare support for the military operations. Accordingly, the organisation of healthcare support is also one of those fields of activity that the member states of the alliance base on multinational systems. International professional cooperation offers quite a number of advantages; however, it also generates a series of difficulties during the performance of daily tasks. 1.1 JUSTIFYING THE CHOICE OF TOPIC Based on my experience obtained in military operating theatres as a member of multinational healthcare groups (2003: Bundeswehr MedEvac; 2005: German Role-III Field Hospital, Kabul, Clinical Director; 2006: Role-II Hospital of the Greek Command (KAIA), Kabul, traumatologist and chest surgeon) I became aware of a number of factors that generate difficulties in day-to-day operation. These have influenced my choice of topic for this thesis. Throughout my extensive work in military operations, I have identified the following capability loopholes and variances in the field of multinational healthcare support: a) The pool of professionals of the forces integrated into the deployed healthcare institutions show an extensively diverse professional cross section and generational composition. 1 MC 326/3, NATO Principles and Policies of Operational Medical Support, 27 Sept AJP 4.10 Allied Joint Medical Doctrine, NATO, 15

16 b) Multinational cooperation is made significantly more difficult in day-to-day practice by the incompatibility between the various professional levels between the individual member states. c) The level of theoretical and practical preparation for the missions is different between the individual member states. d) The healthcare materials, instruments, medical equipment, and medications used in the operating theatre are often different from those used back home; occasionally, the equipment being used when working together is not available back in the home country. e) No NATO uniform emergency healthcare principles are available and therefore they cannot be implemented within the operating theatre. f) The individual nations provide emergency medical assistance on the basis of the principles valid in their own home countries (there are differences even between the principles valid in the EU and those valid in the US). My thesis aims at mapping and describing these anomalies and at introducing interventions aiming at tackling the problems identified. I believe it is an absolute priority that uniform standardised healthcare principles be elaborated within NATO at the level of specific protocols and that systemic education be provided during the training of healthcare personnel. My scientific thesis covers an interdisciplinary area, touching on some of the topical issues of social and natural sciences as well as on the military art aspect of military science and on the military medical branch of general medical sciences. 2. RESEARCH OBJECTIVES 1. Providing a historical review of the development process of healthcare support in military operations; discussing the historical roots and the background of the modern-day factors that cause difficulties in the interoperability of the multinational healthcare institutions and troops. 2. Elaborating and applying new research and measurement methods in the context of interoperability in healthcare support, and processing and presenting the results achieved by such new methods. 3. Organising and summarising the theoretical knowledge available in the area and supplementing it with practical points of view, and publishing the results achieved on the basis of my own experiences. 4. Defining standardised emergency principles and making a proposal for utilising them within NATO in a uniform manner. 5. Launching a knowledge harmonisation process through the involvement of the NATO Centre of Excellence for Military Medicine. 6. Making a proposal for modifying education and healthcare training to incorporate these guidelines through developing a standardisable educational model that can also be applied successfully in multinational cooperation. 16

17 3. RESEARCH METHODOLOGY 1. Studying and analysing the studies, regulators, and doctrines that affect the organisation, structure, and operation of healthcare support. 2. Studying PhD theses, research programmes, and related scientific articles, studies, and papers published in military healthcare within general military science. 3. Organising and processing my own experience obtained in military operating theatres, including my notes, publications, and lectures based on such experience, and incorporating these into the general train of thought of my thesis. 4. Carrying out a survey within operating theatres using a questionnaire compiled on the basis of the above. 4. THE STRUCTURE OF THE THESIS In the first chapter of the thesis, I present the development process of healthcare support in military operations in the general context of the evolution process of forms of warfare, providing literature references and specific professional examples to support the difficulties identified in the course of such development. To a great extent, the demand of healthcare support is determined by the form of warfare typical in any specific era. While consecutive generations overwrite and supplement the accumulated knowledge, the different models may overlap as much as by several decades, wherefore defining any starting and ending dates for any era is only possible at the theoretical level. We may, however, find guidance in what the predominant form of armed conflicts is. For example, in actual practice, the transition between the second and third generations has not yet concluded: even as we speak, there still are armed forces that insist on second generation doctrines and principles of warfare. I provide an analysis of the development and transformation of NATO in the post cold war era. I provide a detailed discussion of the military operation related factors and challenges of healthcare support. I present NATO s patient care standards. The main element of the second chapter is a presentation of the data obtained and factors identified throughout my personal experience, including the planning and implementation of my scientific research. For the first time in literature, I present the deficiencies and capability loopholes observed in practical operation, these being the most neuralgic points of interoperability. While providing a rational analysis of the problems identified, I have determined the factors whose examination is by all means justified in order to further develop the existing multinational healthcare support systems. The study has been carried out using a complex questionnaire covering several areas. The questionnaire was compiled by myself in English. The content and the logic of the questionnaire have been developed and defined on the basis of my nearly one decade of personal experience and my logical conclusions. 17

18 In the third chapter, I present and discuss my research results in respect of all the factors identified. I provide an analysis of the healthcare indicators and of the factors determining multinational professional cooperation. The outcome of my research supports my practical experience, namely, that the pool of professionals of the forces integrated into the deployed healthcare institutions show an extensively diverse professional cross section and generational composition. The members of the alliance struggle with the well-known and unresolved human resources challenge that they need to be able to dedicate the appropriate number of sufficiently qualified healthcare professionals in order to provide successful support for the missions. The differences must be identified in due course of time, and harmonisation in these areas should be made a priority. In the fourth chapter, I present certain practical opportunities for resolving the deficiencies identified. I present and provide a detailed analysis of the medical professional and organisational methods that may promote multinational cooperation. I draw attention to the opportunities offered by cultural interoperability. I conclude that it is high time that a standardised knowledge harmonisation process be launched. I provide a detailed account of the role of the NATO Centre of Excellence for Military Medicine in such standardised knowledge harmonisation process. I present a modular standardisable educational model in the development and accreditation of which I participated personally, and that can be applied in both the training of medical specialists in my home country and in their preparation for missions in a multinational context. 5. A SUMMARY OF THE SCIENTIFIC RESULTS NATO s multinational healthcare insurance system is a well designed structure operating in a highly organised fashion. However, some of its elements call for certain changes. In my opinion, every soldier participating in military operations should receive standardised healthcare education. There is a need for a multinational core curriculum that corrects the differences identified and discussed above. The efficiency of the educational core curriculum in daily practice could be attested to by a NATO Healthcare Quality Assurance System set up and operated for the purpose. Of course, moving around the human resources available within the military operating theatre can cover up professional differences. Conferences of a scientific value and professional experience exchange workshops may promote multinational military medical cooperation. Harmonisation is needed in terms of the national, professional, and mentality related differences. On the basis of my personal experience, every single point of the multinational healthcare cooperation process should be regulated. Based on my experience, breaking the monotony of the daily routine and promoting the personal exchange of ideas have had a definitely positive influence on multinational cooperation and on mutual recognition. The amount of knowledge is increasing at an astonishing rate; knowledge, quality and up-to-date training, and flexible training systems are becoming ever more valuable and important, while the education cycle is becoming shorter. Today, the objective is to obtain efficient, high-standard knowledge and skills, and to keep these up-to-date. The transition to modular education has given rise to a series of questions that 18

19 are worth considering in the context of change and permanence or quality and quantity. Changes are necessary, but they must represent an added value because change in itself is not a value. During mission preparation, great emphasis is to be placed on historical and cultural knowledge about the nations participating in multinational healthcare support. This is also supported, already at an initial stage, by language acquisition. It is only in possession of this rich wealth of knowledge that one can effectively focus on healthcare materials and knowledge. This knowledge may promote the harmonisation process that will eventually lead to a balanced interpretation of the military operations. 6. NEW SCIENTIFIC RESULTS 1. I was the first to carry out complex research in a military operating theatre using a questionnaire based on practical experience in order to map anomalies in the field of multinational healthcare cooperation. 2. On the basis of personal experience, I surveyed the healthcare service locations of the NATO partner countries (ISAF) in Afghanistan, determining their real capabilities and identifying their problems in the field of emergency medical assistance. I was the first to use a scientific method to prove that the partner countries participating in multinational cooperation send out professionals of widely varying levels of training and knowledge to the military operating theatres. 3. In parallel with establishing the NATO Centre of Excellence for Military Medicine, I was the first to elaborate a standardisable educational model and curriculum that may support the mission preparation process through international cooperation. 4. I was the first to integrate the professional staff of six institutions in order to implement the educational standard (Honvédkórház-ÁEK [State Healthcare Centre of the Military Hospital], MH HEK [Military Health Centre of the Hungarian Armed Forces], MH ÖHP [Joined Forces Command of the Hungarian Armed Forces], NATO CoE, the Legal Department of the Hungarian Defence Ministry, and the Pécs University of Sciences). Furthermore, a successful accreditation process has been concluded in the area through the support of the Department of Military and Disaster Medicine of Semmelweis University of Sciences. 5. Through the support of the NATO Centre of Excellence for Military Medicine, I was the first to organise and successfully conclude in Hungary a five-day knowledge and practice-oriented course and workshop offered in English as part of the multinational knowledge harmonisation process in 2010, 2011, and THE APPLICABILITY OF THE SCIENTIFIC RESULTS 19

20 The experience and outcomes obtained through the scientific research programme may be used as source material in healthcare support preparation programmes of military operations as well as in planning the operations themselves. On the basis of the above, I propose the following in terms of applicability: 1. Standardising high-level training in military medicine: organising uniform basic training for physicians involved in military medicine and offering uniform postgraduate courses in military medicine within NATO. 2. Harmonising leadership skills. 3. Joint multinational healthcare preparation prior to missions. 4. Regular further training and refreshing courses both in theory and practice. 5. Using the outcomes of the research programme, the critical elements and risk factors identified in multinational cooperation in the field of healthcare support can be eliminated. 6. The scientific results may be used in planning the military operations. 7. The educational model may be applied in the training of residents and specialists in Hungary on the basis of the accreditation received by Semmelweis University. 8. HUMAN RESOURCES AND MOTIVATION All scientific conferences, lectures, and further training programmes offered in the military operational area should be accredited within the country s university system in order to ensure that the credit point pool of those participating in the military operations is continuously filled up. A massive training and credit accreditation process may prove to be a stabile, reliable, and valuable tool of motivation throughout the selection process. 8. FUTURE RESEARCH OPPORTUNITIES IN THE FIELD Certain elements of the scientific work performed may offer young Hungarian and international researchers opportunities for engaging in further studies and formulating novel proposals in the field of multinational healthcare support in military operations. Building on the knowledge base represented by the NATO Centre of Excellence for Military Medicine, further training systems may be elaborated and introduced. 20

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: TOMOLYA János. SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: TOMOLYA János SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Miskolc, 1960. április 23. CSALÁDI ÁLLAPOT: Nős, két gyerek: Tamás (1982.) és Beatrix (1993.) HADERŐNEM/FEGYVERNEM JELENLEGI BEOSZTÁS Mérnök ezredes

Részletesebben

The possibilities of implementation of the network enabled capability in the communication system of the Hungarian Defence

The possibilities of implementation of the network enabled capability in the communication system of the Hungarian Defence Summary of PhD thesis Introduction of the author Captain András Tóth: The possibilities of implementation of the network enabled capability in the communication system of the Hungarian Defence Scientific

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE. A hanganyag írott változata: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpont a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 ARMA VIZSGARENDSZER ANGOL NYELV ALAPFOK MINTAFELADAT II. FELADAT GÉPI HANG ÉRTÉSE A hanganyag

Részletesebben

Zrínyi Miklós National Defence University Kossuth Lajos Department of Military Science Doctoral School of Military Science. SUMMARY OF THE PhD THESYS

Zrínyi Miklós National Defence University Kossuth Lajos Department of Military Science Doctoral School of Military Science. SUMMARY OF THE PhD THESYS Zrínyi Miklós National Defence University Kossuth Lajos Department of Military Science Doctoral School of Military Science SUMMARY OF THE PhD THESYS by Lieutenant Colonel László Forray The Development

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Zrínyi Miklós National Defence University Kossuth Lajos Military Science Faculty PhD School of Military Sciences. 1st. Lieutenant Tibor FARKAS:

Zrínyi Miklós National Defence University Kossuth Lajos Military Science Faculty PhD School of Military Sciences. 1st. Lieutenant Tibor FARKAS: Zrínyi Miklós National Defence University Kossuth Lajos Military Science Faculty PhD School of Military Sciences 1st. Lieutenant Tibor FARKAS: Organization of the communication and information system supporting

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (KOLOSSA SÁNDOR nyá. alez., előadó, 2008. szeptember) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintű felsőoktatási tevékenység: 1982-ben végeztem a KLKF-n, ahol polgári képesítésként testnevelő

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Author s review of the PhD dissertation

Author s review of the PhD dissertation MIKLÓS ZRÍNYI NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY DOCTORAL SCHOOL OF MILITARY SCIENCE Major Péter Kovács STUDY OF EXERCISE-PHYSIOLOGICAL DATA IN BOTH THE HUNGARIAN ARMY AND THE HUNGARIAN CIVILIAN SPHERE SUITABLE

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A VÁZ-IZOMRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATKEZELÉSE KÉT ORSZÁG FEGYVERES ERŐINÉL

A VÁZ-IZOMRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATKEZELÉSE KÉT ORSZÁG FEGYVERES ERŐINÉL VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Szabó Gyula A VÁZ-IZOMRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATKEZELÉSE KÉT ORSZÁG FEGYVERES ERŐINÉL Absztrakt A dolgozat az ergonómiai kockázatok csökkentésére tett erőfeszítéseket

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving dangerous substances

Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving dangerous substances ZRÍNYI MIKLÓS NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY Doctoral Council Summary of the doctoral (PhD) dissertation of GÁBOR CSEH on Risk analysis methods applied in the field of controlling major-accident hazards involving

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan

A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 1. rész: A fejlesztési módszertan Dr. habil. Belicza Éva 1, Dr. Lám Judit 1, Dr. Safadi Heléna 1, Dr. Fügedi Gergely 1, Sinka

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló

PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje. Összefoglaló PEST Hallgatói nemzetközi szakmai gyakorlat és mobilitás tapasztalatcseréjének projektje Összefoglaló logo of the partner institutin Partnerek Lahti University of Applied Sciences Finnország MAC-Team aisbl

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3

INVITATION. The cost of adherence: quality of life and health economic impacts. Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Corvinus Health Policy and Health Economics Conference Series 2014/3 Health Economics Study Circle, Health and Health Care Economics Section of the Hungarian Economic Association in cooperation with: Semmelweis

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben