Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész"

Átírás

1 Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. -ában, 32. -ának (3) bekezdésében, 37/D. -ának (8) bekezdésében és a 92. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Szálka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szálka község közigazgatási területén a./ bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, amennyiben más településen bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek; b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre; c./ a községben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra, d./ különös elbírálást érdemlő esetekben (életveszély, elemi kár) a községben ideiglenesen tartózkodókra is. (2) A rendelet hatálya kiterjed a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (3) E rendelet hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény, a

2 társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról szóló évi LXXXII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, továbbá a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó ellátásokra. Nem terjed ki továbbá a hadigondozottaknak, a hadkötelezettség alapján katonai vagy polgári szolgálatot teljesítőknek és hozzátartozóiknak járó különleges pénzbeli ellátásokról, a nemzeti gondozásról, a foglalkoztatási rehabilitáció keretében nyújtott ellátásokról, valamint az egészségkárosodottak részére megállapítható pénzbeli ellátásokról rendelkező külön törvények, jogszabályok hatálya alá tartozó ellátásokra. 3. E rendelet alkalmazásában a) jelentősebb forgalomképes vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, ha értéke az Szt. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott értéket meghaladja; b) foglalkoztató: önkormányzat által fenntartott intézmény, külső szervezet, Polgármesteri Hivatal, ha rendszeres szociális segélyre jogosult személyt foglalkoztat. Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) Szálka Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. Az eljárás hivatalból is megindítható. (2) A rendeletben szabályozott ellátások igényléséhez a kérelmek a rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyomtatványon is benyújthatók. (3) A Testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a 8. (2) bekezdésében szabályozott kivétellel - Szálka község polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át 5. (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott - igazolásokat becsatolni. (2) A tényállás tisztázása érdekében - szükség esetén - így különösen a közös háztartás tényének fennállása megállapításához a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 56. (1) bekezdésének b) pontja szerinti helyszíni szemle tartható. 6. (1) E rendelet 4. -ának (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell: a) a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, lakcím, tartózkodási hely), eltartottak személyi adatait, családi jogállásukat, b) a kérelmező (család) jövedelmét, figyelembe vehető kiadásait. 2

3 (2) A közös lakásban, de külön háztartásban élő házastársak, illetve közeli hozzátartozók esetén a különélés hitelt érdemlő bizonyítása különösen az alábbi bizonyítási eszközökkel történhet: a) bírósági okirat becsatolása válóper megindításáról, lakásmegosztásról, tartásdíjról, gyermekelhelyezésről, b) az érintettek hivatali személy előtt tett egybehangzó nyilatkozata, c) albérleti, társbérleti szerződés, d) a külön életvitelt igazoló közüzemi számlák becsatolása. 7. (1) A kérelmező jövedelmének számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző egy év jövedelmét kell figyelembe venni. (2) A jövedelem igazolására elfogadható okmány különösen: munkahely által kiállított kereset igazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíj szelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, alkalmi munkavállalói könyv. (3) A kiadások igazolására elfogadható okmány különösen: közüzemi és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési csekk szelvény, postautalvány, nyugta, albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli nyilatkozata, vagy az albérleti szerződés másolata, a gyermektartásdíjat kapó nyilatkozata, gyógyszerköltség igazolása. 8. (1) A kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el. (2) Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a Testület a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, vagy visszafizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet. II. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Az ellátások formái 9. A Testület szociális rászorultságtól függően a jogosult részére a) e rendelet 28. -ának (3)-(4) bekezdése alapján továbbfolyósított jövedelempótló támogatást, b) lakásfenntartási támogatást, c) átmeneti segélyt, d) gyógyszertámogatást, e) rendszeres szociális segélyt, f) időskorúak járadékát, g) temetési segélyt, 3

4 h) ápolási díjat, i) méltányossági közgyógyellátást, j) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot biztosít. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez az Szt a (1) bekezdésének a)-b) pontja alapján normatív lakásfenntartási támogatást, továbbá e rendeletben meghatározott feltételekkel önálló ellátásként lakásfenntartási támogatást nyújt. Az Önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást annak a személynek nyújthat, akinek a háztartásában együtt élő személyek a Szálka községben elismert a (3) bekezdésben meghatározott minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével lakásfenntartási támogatásra jogosult: a) az Szt ának (2) bekezdése alapján az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás); b) az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át; c) az az egyedülálló személy, aki szociális-, nyugdíj-, nyugdíjszerű ellátásból él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 15 %-át. (3) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető minimális nagyságú és minőségű az a legalább komfortos, lakószobából és főzőhelyiségből, fürdőszobából és WC-ből álló lakás, amelynek elismert alapterülete a normatív lakásfenntartási támogatás esetén: a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m 2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m 2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m 2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m 2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a lakás nagysága egyedülálló esetén a 35 négyzetmétert nem haladja meg, családban a 45 négyzetmétert és személyenként további 5 négyzetméter alapterületűnél nem nagyobb. 4

5 11. Idős (62 év feletti) és rokkant személyek, családok esetében a támogatást legfeljebb 90 négyzetméteres lakásnagyságig kivételes méltányosságból szintén meg lehet állapítani, amennyiben a jövedelmi és leterheltségi feltételek fennállnak. Ez esetben a támogatás a család létszáma szerinti normatív lakásnagyság mértékéig állapítható meg 60 Ft/négyzetméter összeghatárig. 12. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál költségként kell figyelembe venni: a) lakbért vagy albérleti díjat, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, c) csatornahasználati díjat, d) villanyáram-fogyasztás költségeit, e) szemétszállítás költségeit, f) vízfogyasztás költségeit, g) gázfogyasztás költségeit, h) tüzelőanyag költségeit. (2) A lakásfenntartáshoz kapcsolódó (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott költségek igazolására csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó - a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben meghatározott iratokat. Ezek alapján kell a havi átlagos költségeket megállapítani. (3) Az (1) bekezdés d)-h) pontjában meghatározott költségeket az éves fogyasztás figyelembe vételével kell átlagosan kiszámítani. (4) A támogatást igénylőnek hitelt érdemlően kell igazolnia továbbá, hogy a lakásfenntartás díjait, költségeit folyamatosan fizeti, illetve díjhátraléka három hónapnál nem régebbi és annak megfizetésére a közüzemi szolgáltatóval, bérbe adóval megállapodást kötött. (5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 13. (1) A lakásfenntartási támogatás minimális havi összege Ft. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértkének (a továbbiakban: TM) szorzata. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 - J-0,5 NYM NYM x 0,15, 5

6 ahol a J a jogosult háztartásában egy főre eső havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (4) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani. (5) A lakásfenntartási támogatást pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel vagy természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak egy részének illetve egészének kérelmező helyett történő kifizetése) kell nyújtani. A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátáskénti nyújtása esetén a megállapított támogatás legfeljebb 6 hónapra szóló összege átutalható lakbér vagy közüzemi díjtartozás kiegyenlítésére, feltéve, ha a hátraléknak legalább 50 %-át saját erőből fedezik, és a díjtartozás összege nem haladja meg a három havi költség összegét. Átmeneti segély 14. (1) Átmeneti segélyben részesülhetnek azok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A kérelmező átmeneti segélyre akkor jogosult, ha nem rendelkezik az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, illetve nem tart üzemben személy- és tehergépkocsit, kivéve, ha mozgáskorlátozott van a családjában; valamint ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-át, c) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Az átmeneti segély összege naptári évenként nem haladhatja meg: a) egyedül élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élő, jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, c)gyermektelen vagy nagykorú, nem továbbtanuló gyermekkel és egyéb hozzátartozókkal együtt élő, továbbá kiskorú gyermeket nevelő kiegészítő családi pótlékban nem részesülő család esetén 2 5 főnél életvitelszerűen együtt élő családtag esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %- át, 5 főnél több életvitelszerűen együtt élő családtag esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %- át, d) kiskorú gyermeket nevelő, kiegészítő családi pótlékban részesülő család esetén 1 2 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %- át, 3 4 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %- át, 6

7 5 vagy annál több gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, e) tartósan nehéz, anyagi, szociális helyzetben lévő (jövedelem nélküli) hajléktalan felnőtt korú személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %- át. 15. (1) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. (2) Az átmeneti segély naptári évenként a 14. (3) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott esetben legfeljebb 4 alkalommal, d) pontjában foglalt esetben legfeljebb 2 alkalommal adható, e) pontjában meghatározott esetben pedig, amennyiben a hajléktalan rendszeres intézményi szociális ellátásban nem részesül, az átmeneti segély havi rendszerességgel is megállapítható. (3) Az esetenként megállapításra kerülő átmeneti segély legalacsonyabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4 %- a, de nem haladhatja meg a 14. (3) bekezdésében meghatározott éves összegek 50 %- át. (4) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetet és a 14. (3) bekezdés e) pontban szabályozott esetet kivéve az esetenkénti átmeneti segélyek megállapítása között legalább 90 napnak kell eltelnie. 16. A 14. (1) bekezdés szerint szociálisan rászorult kérelmező részére kivételes méltánylást érdemlő körülmények, így különösen: elemi kár, betegség, baleset, rablás, eltulajdonítás fennállása esetén az egyéb feltételek hiányában a polgármester az általános szabályoktól eltérő gyakorisággal is állapíthat meg átmeneti segélyt azzal, hogy egyszeri támogatásként legfeljebb az éves összegek kétszerese adható. Ha a kivételes méltánylást érdemlő körülmények indokolják és a költségvetési fedezet is rendelkezésre áll, a polgármester a fenti összeghatártól eltérhet. Ebben az esetben a kérelmező köteles a segélyről a Hivatal részére bizonylatokkal alátámasztott módon elszámolni. Amennyiben kérelmező e kötelezettségének a határozatban megállapított időpontig nem tesz eleget, vele szemben a jogosulatlanul igénybe vett ellátást megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Gyógyszertámogatás 17. (1) Az alkalmankénti átmeneti segélyen felül gyógyszertámogatás is megállapítható. (2) Az (1) bekezdés szerinti eseti gyógyszertámogatásban az a személy részesíthető, aki: a) tartós egészségromlás következtében folyamatosan magas gyógyszerköltségei, b) eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető helyzetbe kerül és a (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeknek is megfelel. (3) A kérelmező egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg: a) egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, 7

8 feltéve, hogy a gyógyászati költség meghaladja az igénylő személy vagy család havi jövedelmének 20 %- át. (4) A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 4 alkalommal igényelhető, esetenként a gyógyszerköltség 50 %-áig, de ennek összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, éves szinten ezen összeg 200 %-át. Kivételesen indokolt esetben, így különösen rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező, időskorúak járadékában, vagy az Szt. 37/A. -a (1) bekezdésének aa)-ac) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő kérelmező esetén, vagy ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a gyógyszerköltség teljes összege is kifizethető. (5) Az a kérelmező, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, és létfenntartást biztosító rendszeresen szedett gyógyszereinek legalább 50 %-át térítésmentesen megkapja, a fennmaradó gyógyszerköltség legfeljebb 20 %-áig részesíthető támogatásban. Ha a térítésmentes gyógyszerek aránya nem éri el az 50 %-ot, a gyógyszertámogatás a különbözettel kiegészíthető. (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott feltételektől eltérő rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben a polgármester egyedi méltányossági eljárás keretében dönt. 18. (1) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben (postai vagy pénztári kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer utalvány, gyógyszerutalvány, tüzelő utalvány) történhet. (2) A gyógyszertámogatás kizárólag utalvány formájában állapítható meg. (3) Az utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a polgármester köti meg a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral. (4) A kitöltött utalvány átvételét a segélyben részesülők aláírásukkal igazolják. Az utalványokról a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni. (5) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes. (6) Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása során olyan információk merülnek fel, melyek alapján feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használják fel: a) a segélyt utalványban kell kiadni, b) a családgondozó közreműködésével kell felhasználni, c) közvetlenül szolgáltató szervezethez kell átutalni. Rendszeres szociális segély 19. A rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37/A.- 37/G. -ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 20. (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Tolna Megyei Munkaügyi Központtal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), amellyel az Önkormányzat együttműködési 8

9 megállapodás keretében működik együtt. (2) A nem foglalkoztatott személy az együttműködés keretében a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, d) a felajánlott és számára az Szt. 37/H. -ának (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására, e) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. (4) Az együttműködésre kijelölt szerv a beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet. (5) Az együttműködési kötelezettség - beleértve a segítőprogramban való részvételt is elmulasztása, megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. A segély ismételt megállapítására csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése esetén kerülhet sor. (6) Az együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, aki a (2) bekezdésben, a (3) bekezdés a), d), e) pontjában, illetőleg amennyiben az részére előírásra került a (3) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott kötelezettségét nem teljesíti. 21. (1) A rendszeres szociális segélyre való igényjogosultság megállapítása esetén a határozatban illetve annak felülvizsgálata során rendelkezni kell: a) az együttműködési és segítőprogramban való részvételi kötelezettségről, valamint az együttműködésre kijelölt szervnél történő 8 napon belül történő megjelenésről, b) az együttműködési kötelezettség elmulasztása következményeiről, (2) A Hivatal a határozat egy példányának megküldésével tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet az aktív korú rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségéről, az ellátás folyósításának szüneteléséről, megszüntetéséről és az együttműködési kötelezettség teljesítését érintő egyéb kérdésekről. 22. (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. 9

10 (2) Ha az igényjogosult általános jogosultsági feltételek fennállása mellett az önkormányzattal és az együttműködésre kijelölt szervvel folyamatosan együttműködött, a segélyt tovább kell folyósítani. 23. (1) Az Önkormányzat az Szt. 37/H. -ának (1) bekezdése alapján a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. (2) A nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának megszervezését a Hivatal látja el. (3) A nem foglalkoztatott személy az Szt. 37/H. -ának (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén köteles a felajánlott munkát legkésőbb három munkanapon belül megkezdeni. Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Hivatalhoz. (4) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a nem foglalkoztatott személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a Hivatal vizsgálhatja. Időskorúak járadéka 24. (1) Az időskorúak járadéka megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél az Szt. 32/B. - 32/D. -ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Az időskorúak járadékában részesülő személynek, ha megfelel az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek, közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani. Temetési segély 25. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik és annak is, aki erről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segélyre - az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén - az a kérelmező jogosult, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %- át, és b) a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos átlagos temetési költséget. (3) A temetési segély összege család esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-a, egyedül élő esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költségének 10 %-ánál. 10

11 (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti helyben szokásos átlagos temetési költségnek, valamint a (3) bekezdés szerinti helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költségének évente aktuális összegét a Szekszárd városban működő temetkezéssel foglalkozó gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján kell meghatározni. (5) A temetési segély mértékét a rendelet 3. számú melléklete határozza meg. Az elismert jövedelemhatáron és támogatási összeghatáron belül indokolt esetben egyedülálló, beteg, rokkant, jövedelemmel nem rendelkező, magas életkorú, alacsony jövedelemmel rendelkező eltemettető esetén - legfeljebb 20 % többlettámogatás állapítható meg. (6) Ha a (4) bekezdésben megjelölt indokok alapján megállapításra kerül, hogy a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti a polgármester a temetési segély összegét legfeljebb a községben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költségének teljes összegére felemelheti. Ápolási díj 26. (1) Az ápolási díj megállapításánál, folyósításánál és megszüntetésénél az Szt ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel: (2) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha: a) a család egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg és a család az Szt. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, b) az ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül a családban más folyamatosan otthon tartózkodó rendszeres pénzellátással rendelkező olyan személy nincs, aki az ápolási, gondozási feladatokat meg tudja oldani, c) a 18. életévét betöltött önellátásra részben képes tartósan beteg személy önálló életvitele családon belül elvárható segítséggel, vagy az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével nem biztosítható. (3) Az ápolási díj havi összege a (2) bekezdésben meghatározott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. Amennyiben a hozzátartozó kettő, vagy több ápolt együttes ápolását végzi az ápolási díj összege legfeljebb 30 %-kal növelhető. Méltányossági közgyógyellátás 27. (1) Kérelem alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult a) az az egyedül élő személy, akinek gyógyszerköltsége meghaladja havi nettó jövedelmének 15 %-át, feltéve, hogy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, illetve ha havi nettó jövedelme rendszeres gyógyszerköltsége miatt ezen jövedelemhatár alá csökken, b) az a családban élő személy, akinek gyógyszerköltsége meghaladja havi nettó jövedelmének 20 %-át, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve ha havi nettó jövedelme rendszeres gyógyszerköltsége miatt ezen jövedelemhatár alá csökken, 11

12 c) az a nyugdíjas személy, akinek és a vele egy háztartásban együtt élő nyugdíjas személyeknek, az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, illetve ha jövedelme rendszeres gyógyszerköltsége miatt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-a alá csökken, d) a pénzellátásban részesülő hadirokkant házastársa, feltéve hogy havi gyógyszerköltsége meghaladja saját jövedelmének 5 %-át, továbbá, hogy saját vagyonának értéke az Szt. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott érték háromszorosát, családja vagyonának értéke pedig az ötszörösét nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott értékhatártól különösen indokolt esetben mint például: súlyos, krónikus betegség, 3 vagy több eltartott, 70 év feletti életkor 20 %-os mértékben el lehet térni. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) Jelen rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2001. (XI. 12.) rendelet, továbbá a módosításáról szóló 7/2002. (XII. 6.) rendelet, 4/2004. (VI. 30.) Kgy. rendelet, valamint az egyes önkormányzati rendeletek Ket. Harmonizációs módosításáról szóló 9/2005. (X. 27.) rendelet. (3) Annak a munkanélkülinek, akinek május 1-jét megelőzően jövedelempótló támogatásra való jogosultságát megállapították, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. (4) Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1- jén vagy ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követően, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. Pálfi János Dr. Ferincz János polgármester aljegyző Záradék: A kihirdetés napja: március 28. Dr. FerIncz János aljegyző 12

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben