Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész"

Átírás

1 Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 26. -ában, 32. -ának (3) bekezdésében, 37/D. -ának (8) bekezdésében és a 92. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Szálka Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szálka község közigazgatási területén a./ bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, amennyiben más településen bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek; b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre; c./ a községben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra, d./ különös elbírálást érdemlő esetekben (életveszély, elemi kár) a községben ideiglenesen tartózkodókra is. (2) A rendelet hatálya kiterjed a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (3) E rendelet hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX törvény, a

2 társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról szóló évi LXXXII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény, továbbá a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó ellátásokra. Nem terjed ki továbbá a hadigondozottaknak, a hadkötelezettség alapján katonai vagy polgári szolgálatot teljesítőknek és hozzátartozóiknak járó különleges pénzbeli ellátásokról, a nemzeti gondozásról, a foglalkoztatási rehabilitáció keretében nyújtott ellátásokról, valamint az egészségkárosodottak részére megállapítható pénzbeli ellátásokról rendelkező külön törvények, jogszabályok hatálya alá tartozó ellátásokra. 3. E rendelet alkalmazásában a) jelentősebb forgalomképes vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, ha értéke az Szt. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott értéket meghaladja; b) foglalkoztató: önkormányzat által fenntartott intézmény, külső szervezet, Polgármesteri Hivatal, ha rendszeres szociális segélyre jogosult személyt foglalkoztat. Eljárási rendelkezések 4. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) Szálka Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. Az eljárás hivatalból is megindítható. (2) A rendeletben szabályozott ellátások igényléséhez a kérelmek a rendelet 1. számú mellékletében szereplő nyomtatványon is benyújthatók. (3) A Testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a 8. (2) bekezdésében szabályozott kivétellel - Szálka község polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át 5. (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott - igazolásokat becsatolni. (2) A tényállás tisztázása érdekében - szükség esetén - így különösen a közös háztartás tényének fennállása megállapításához a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 56. (1) bekezdésének b) pontja szerinti helyszíni szemle tartható. 6. (1) E rendelet 4. -ának (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell: a) a kérelmező személyi adatait (név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, lakcím, tartózkodási hely), eltartottak személyi adatait, családi jogállásukat, b) a kérelmező (család) jövedelmét, figyelembe vehető kiadásait. 2

3 (2) A közös lakásban, de külön háztartásban élő házastársak, illetve közeli hozzátartozók esetén a különélés hitelt érdemlő bizonyítása különösen az alábbi bizonyítási eszközökkel történhet: a) bírósági okirat becsatolása válóper megindításáról, lakásmegosztásról, tartásdíjról, gyermekelhelyezésről, b) az érintettek hivatali személy előtt tett egybehangzó nyilatkozata, c) albérleti, társbérleti szerződés, d) a külön életvitelt igazoló közüzemi számlák becsatolása. 7. (1) A kérelmező jövedelmének számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem benyújtását megelőző egy év jövedelmét kell figyelembe venni. (2) A jövedelem igazolására elfogadható okmány különösen: munkahely által kiállított kereset igazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíj szelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, alkalmi munkavállalói könyv. (3) A kiadások igazolására elfogadható okmány különösen: közüzemi és egyéb szolgáltató által kiállított számla, pénzintézeti igazolás, befizetési csekk szelvény, postautalvány, nyugta, albérleti díj esetén a szállásadó írásbeli nyilatkozata, vagy az albérleti szerződés másolata, a gyermektartásdíjat kapó nyilatkozata, gyógyszerköltség igazolása. 8. (1) A kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el. (2) Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elrendelése esetén a Testület a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és b) kamat összegét méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti, vagy visszafizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet. II. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Az ellátások formái 9. A Testület szociális rászorultságtól függően a jogosult részére a) e rendelet 28. -ának (3)-(4) bekezdése alapján továbbfolyósított jövedelempótló támogatást, b) lakásfenntartási támogatást, c) átmeneti segélyt, d) gyógyszertámogatást, e) rendszeres szociális segélyt, f) időskorúak járadékát, g) temetési segélyt, 3

4 h) ápolási díjat, i) méltányossági közgyógyellátást, j) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot biztosít. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez az Szt a (1) bekezdésének a)-b) pontja alapján normatív lakásfenntartási támogatást, továbbá e rendeletben meghatározott feltételekkel önálló ellátásként lakásfenntartási támogatást nyújt. Az Önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást annak a személynek nyújthat, akinek a háztartásában együtt élő személyek a Szálka községben elismert a (3) bekezdésben meghatározott minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével lakásfenntartási támogatásra jogosult: a) az Szt ának (2) bekezdése alapján az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás); b) az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át; c) az az egyedülálló személy, aki szociális-, nyugdíj-, nyugdíjszerű ellátásból él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 15 %-át. (3) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető minimális nagyságú és minőségű az a legalább komfortos, lakószobából és főzőhelyiségből, fürdőszobából és WC-ből álló lakás, amelynek elismert alapterülete a normatív lakásfenntartási támogatás esetén: a) ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m 2, b) ha a háztartásban két személy lakik, 45 m 2, c) ha a háztartásban három személy lakik, 55 m 2, d) ha a háztartásban négy személy lakik, 65 m 2, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m 2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha a lakás nagysága egyedülálló esetén a 35 négyzetmétert nem haladja meg, családban a 45 négyzetmétert és személyenként további 5 négyzetméter alapterületűnél nem nagyobb. 4

5 11. Idős (62 év feletti) és rokkant személyek, családok esetében a támogatást legfeljebb 90 négyzetméteres lakásnagyságig kivételes méltányosságból szintén meg lehet állapítani, amennyiben a jövedelmi és leterheltségi feltételek fennállnak. Ez esetben a támogatás a család létszáma szerinti normatív lakásnagyság mértékéig állapítható meg 60 Ft/négyzetméter összeghatárig. 12. (1) A lakásfenntartási támogatás megállapításánál költségként kell figyelembe venni: a) lakbért vagy albérleti díjat, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, c) csatornahasználati díjat, d) villanyáram-fogyasztás költségeit, e) szemétszállítás költségeit, f) vízfogyasztás költségeit, g) gázfogyasztás költségeit, h) tüzelőanyag költségeit. (2) A lakásfenntartáshoz kapcsolódó (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott költségek igazolására csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó - a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 32/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben meghatározott iratokat. Ezek alapján kell a havi átlagos költségeket megállapítani. (3) Az (1) bekezdés d)-h) pontjában meghatározott költségeket az éves fogyasztás figyelembe vételével kell átlagosan kiszámítani. (4) A támogatást igénylőnek hitelt érdemlően kell igazolnia továbbá, hogy a lakásfenntartás díjait, költségeit folyamatosan fizeti, illetve díjhátraléka három hónapnál nem régebbi és annak megfizetésére a közüzemi szolgáltatóval, bérbe adóval megállapodást kötött. (5) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 13. (1) A lakásfenntartási támogatás minimális havi összege Ft. (2) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértkének (a továbbiakban: TM) szorzata. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 - J-0,5 NYM NYM x 0,15, 5

6 ahol a J a jogosult háztartásában egy főre eső havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (4) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani. (5) A lakásfenntartási támogatást pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel vagy természetbeni szociális ellátás formájában (közüzemi díjak egy részének illetve egészének kérelmező helyett történő kifizetése) kell nyújtani. A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátáskénti nyújtása esetén a megállapított támogatás legfeljebb 6 hónapra szóló összege átutalható lakbér vagy közüzemi díjtartozás kiegyenlítésére, feltéve, ha a hátraléknak legalább 50 %-át saját erőből fedezik, és a díjtartozás összege nem haladja meg a három havi költség összegét. Átmeneti segély 14. (1) Átmeneti segélyben részesülhetnek azok a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) A kérelmező átmeneti segélyre akkor jogosult, ha nem rendelkezik az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, illetve nem tart üzemben személy- és tehergépkocsit, kivéve, ha mozgáskorlátozott van a családjában; valamint ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a) család esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-át, c) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Az átmeneti segély összege naptári évenként nem haladhatja meg: a) egyedül élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b) egyedül élő, jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át, c)gyermektelen vagy nagykorú, nem továbbtanuló gyermekkel és egyéb hozzátartozókkal együtt élő, továbbá kiskorú gyermeket nevelő kiegészítő családi pótlékban nem részesülő család esetén 2 5 főnél életvitelszerűen együtt élő családtag esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %- át, 5 főnél több életvitelszerűen együtt élő családtag esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %- át, d) kiskorú gyermeket nevelő, kiegészítő családi pótlékban részesülő család esetén 1 2 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %- át, 3 4 gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %- át, 6

7 5 vagy annál több gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, e) tartósan nehéz, anyagi, szociális helyzetben lévő (jövedelem nélküli) hajléktalan felnőtt korú személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %- át. 15. (1) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. (2) Az átmeneti segély naptári évenként a 14. (3) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott esetben legfeljebb 4 alkalommal, d) pontjában foglalt esetben legfeljebb 2 alkalommal adható, e) pontjában meghatározott esetben pedig, amennyiben a hajléktalan rendszeres intézményi szociális ellátásban nem részesül, az átmeneti segély havi rendszerességgel is megállapítható. (3) Az esetenként megállapításra kerülő átmeneti segély legalacsonyabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4 %- a, de nem haladhatja meg a 14. (3) bekezdésében meghatározott éves összegek 50 %- át. (4) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetet és a 14. (3) bekezdés e) pontban szabályozott esetet kivéve az esetenkénti átmeneti segélyek megállapítása között legalább 90 napnak kell eltelnie. 16. A 14. (1) bekezdés szerint szociálisan rászorult kérelmező részére kivételes méltánylást érdemlő körülmények, így különösen: elemi kár, betegség, baleset, rablás, eltulajdonítás fennállása esetén az egyéb feltételek hiányában a polgármester az általános szabályoktól eltérő gyakorisággal is állapíthat meg átmeneti segélyt azzal, hogy egyszeri támogatásként legfeljebb az éves összegek kétszerese adható. Ha a kivételes méltánylást érdemlő körülmények indokolják és a költségvetési fedezet is rendelkezésre áll, a polgármester a fenti összeghatártól eltérhet. Ebben az esetben a kérelmező köteles a segélyről a Hivatal részére bizonylatokkal alátámasztott módon elszámolni. Amennyiben kérelmező e kötelezettségének a határozatban megállapított időpontig nem tesz eleget, vele szemben a jogosulatlanul igénybe vett ellátást megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Gyógyszertámogatás 17. (1) Az alkalmankénti átmeneti segélyen felül gyógyszertámogatás is megállapítható. (2) Az (1) bekezdés szerinti eseti gyógyszertámogatásban az a személy részesíthető, aki: a) tartós egészségromlás következtében folyamatosan magas gyógyszerköltségei, b) eseti megbetegedés miatt, jelentős megterhelést okozó gyógyszerköltségei miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető helyzetbe kerül és a (3) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeknek is megfelel. (3) A kérelmező egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg: a) egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, 7

8 feltéve, hogy a gyógyászati költség meghaladja az igénylő személy vagy család havi jövedelmének 20 %- át. (4) A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 4 alkalommal igényelhető, esetenként a gyógyszerköltség 50 %-áig, de ennek összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, éves szinten ezen összeg 200 %-át. Kivételesen indokolt esetben, így különösen rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező, időskorúak járadékában, vagy az Szt. 37/A. -a (1) bekezdésének aa)-ac) pontja alapján rendszeres szociális segélyben részesülő kérelmező esetén, vagy ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a gyógyszerköltség teljes összege is kifizethető. (5) Az a kérelmező, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, és létfenntartást biztosító rendszeresen szedett gyógyszereinek legalább 50 %-át térítésmentesen megkapja, a fennmaradó gyógyszerköltség legfeljebb 20 %-áig részesíthető támogatásban. Ha a térítésmentes gyógyszerek aránya nem éri el az 50 %-ot, a gyógyszertámogatás a különbözettel kiegészíthető. (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott feltételektől eltérő rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben a polgármester egyedi méltányossági eljárás keretében dönt. 18. (1) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben (postai vagy pénztári kifizetéssel) vagy természetbeni ellátás formájában (élelmiszer utalvány, gyógyszerutalvány, tüzelő utalvány) történhet. (2) A gyógyszertámogatás kizárólag utalvány formájában állapítható meg. (3) Az utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a polgármester köti meg a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral. (4) A kitöltött utalvány átvételét a segélyben részesülők aláírásukkal igazolják. Az utalványokról a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást kell vezetni. (5) Az utalvány a rendeltetésétől eltérően nem használható fel, értéke sem egészében, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható át. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes. (6) Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem elbírálása során olyan információk merülnek fel, melyek alapján feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használják fel: a) a segélyt utalványban kell kiadni, b) a családgondozó közreműködésével kell felhasználni, c) közvetlenül szolgáltató szervezethez kell átutalni. Rendszeres szociális segély 19. A rendszeres szociális segély megállapítására az Szt. 37/A.- 37/G. -ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 20. (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Tolna Megyei Munkaügyi Központtal (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), amellyel az Önkormányzat együttműködési 8

9 megállapodás keretében működik együtt. (2) A nem foglalkoztatott személy az együttműködés keretében a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, d) a felajánlott és számára az Szt. 37/H. -ának (6) bekezdése szerint - megfelelő munkalehetőség elfogadására, e) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. (4) Az együttműködésre kijelölt szerv a beilleszkedést segítő programban foglaltak végrehajtása érdekében más intézménnyel, szervezettel is megállapodást köthet. (5) Az együttműködési kötelezettség - beleértve a segítőprogramban való részvételt is elmulasztása, megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. A segély ismételt megállapítására csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése esetén kerülhet sor. (6) Az együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, aki a (2) bekezdésben, a (3) bekezdés a), d), e) pontjában, illetőleg amennyiben az részére előírásra került a (3) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott kötelezettségét nem teljesíti. 21. (1) A rendszeres szociális segélyre való igényjogosultság megállapítása esetén a határozatban illetve annak felülvizsgálata során rendelkezni kell: a) az együttműködési és segítőprogramban való részvételi kötelezettségről, valamint az együttműködésre kijelölt szervnél történő 8 napon belül történő megjelenésről, b) az együttműködési kötelezettség elmulasztása következményeiről, (2) A Hivatal a határozat egy példányának megküldésével tájékoztatja az együttműködésre kijelölt szervet az aktív korú rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségéről, az ellátás folyósításának szüneteléséről, megszüntetéséről és az együttműködési kötelezettség teljesítését érintő egyéb kérdésekről. 22. (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetőleg az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napjáig kell végrehajtani. 9

10 (2) Ha az igényjogosult általános jogosultsági feltételek fennállása mellett az önkormányzattal és az együttműködésre kijelölt szervvel folyamatosan együttműködött, a segélyt tovább kell folyósítani. 23. (1) Az Önkormányzat az Szt. 37/H. -ának (1) bekezdése alapján a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. (2) A nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának megszervezését a Hivatal látja el. (3) A nem foglalkoztatott személy az Szt. 37/H. -ának (6) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén köteles a felajánlott munkát legkésőbb három munkanapon belül megkezdeni. Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Hivatalhoz. (4) Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a nem foglalkoztatott személy nyilatkozatával történik, melynek valóságtartalmát a Hivatal vizsgálhatja. Időskorúak járadéka 24. (1) Az időskorúak járadéka megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél az Szt. 32/B. - 32/D. -ában foglaltak szerint kell eljárni. (2) Az időskorúak járadékában részesülő személynek, ha megfelel az Szt. 50. (3) bekezdésében foglalt jogosultsági feltételeknek, közgyógyellátásra való jogosultságot kell megállapítani. Temetési segély 25. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik és annak is, aki erről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a kérelmező saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segélyre - az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén - az a kérelmező jogosult, akinek a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %- át, és b) a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos átlagos temetési költséget. (3) A temetési segély összege család esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-a, egyedül élő esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költségének 10 %-ánál. 10

11 (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti helyben szokásos átlagos temetési költségnek, valamint a (3) bekezdés szerinti helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költségének évente aktuális összegét a Szekszárd városban működő temetkezéssel foglalkozó gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján kell meghatározni. (5) A temetési segély mértékét a rendelet 3. számú melléklete határozza meg. Az elismert jövedelemhatáron és támogatási összeghatáron belül indokolt esetben egyedülálló, beteg, rokkant, jövedelemmel nem rendelkező, magas életkorú, alacsony jövedelemmel rendelkező eltemettető esetén - legfeljebb 20 % többlettámogatás állapítható meg. (6) Ha a (4) bekezdésben megjelölt indokok alapján megállapításra kerül, hogy a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti a polgármester a temetési segély összegét legfeljebb a községben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költségének teljes összegére felemelheti. Ápolási díj 26. (1) Az ápolási díj megállapításánál, folyósításánál és megszüntetésénél az Szt ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni az alábbi eltérésekkel: (2) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, ha: a) a család egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg és a család az Szt. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, b) az ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül a családban más folyamatosan otthon tartózkodó rendszeres pénzellátással rendelkező olyan személy nincs, aki az ápolási, gondozási feladatokat meg tudja oldani, c) a 18. életévét betöltött önellátásra részben képes tartósan beteg személy önálló életvitele családon belül elvárható segítséggel, vagy az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás igénybevételével nem biztosítható. (3) Az ápolási díj havi összege a (2) bekezdésben meghatározott esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. Amennyiben a hozzátartozó kettő, vagy több ápolt együttes ápolását végzi az ápolási díj összege legfeljebb 30 %-kal növelhető. Méltányossági közgyógyellátás 27. (1) Kérelem alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult a) az az egyedül élő személy, akinek gyógyszerköltsége meghaladja havi nettó jövedelmének 15 %-át, feltéve, hogy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, illetve ha havi nettó jövedelme rendszeres gyógyszerköltsége miatt ezen jövedelemhatár alá csökken, b) az a családban élő személy, akinek gyógyszerköltsége meghaladja havi nettó jövedelmének 20 %-át, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, illetve ha havi nettó jövedelme rendszeres gyógyszerköltsége miatt ezen jövedelemhatár alá csökken, 11

12 c) az a nyugdíjas személy, akinek és a vele egy háztartásban együtt élő nyugdíjas személyeknek, az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, illetve ha jövedelme rendszeres gyógyszerköltsége miatt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-a alá csökken, d) a pénzellátásban részesülő hadirokkant házastársa, feltéve hogy havi gyógyszerköltsége meghaladja saját jövedelmének 5 %-át, továbbá, hogy saját vagyonának értéke az Szt. 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott érték háromszorosát, családja vagyonának értéke pedig az ötszörösét nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott értékhatártól különösen indokolt esetben mint például: súlyos, krónikus betegség, 3 vagy több eltartott, 70 év feletti életkor 20 %-os mértékben el lehet térni. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) Jelen rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2001. (XI. 12.) rendelet, továbbá a módosításáról szóló 7/2002. (XII. 6.) rendelet, 4/2004. (VI. 30.) Kgy. rendelet, valamint az egyes önkormányzati rendeletek Ket. Harmonizációs módosításáról szóló 9/2005. (X. 27.) rendelet. (3) Annak a munkanélkülinek, akinek május 1-jét megelőzően jövedelempótló támogatásra való jogosultságát megállapították, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. (4) Annak a munkanélkülinek, akinek a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1- jén vagy ezt követően szünetel, a szünetelésre okot adó körülmény megszüntetését követően, az ellátást a április 30-án hatályban lévő szabályok alapján tovább kell folyósítani. Pálfi János Dr. Ferincz János polgármester aljegyző Záradék: A kihirdetés napja: március 28. Dr. FerIncz János aljegyző 12

13 A 5/2006. (III. 28.) szálkai ör. 1. számú melléklete K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni! I. Kérelmező neve: születési neve: Születési helye: ideje: év hó nap Anyja neve: Állandó lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Telefonszáma: Lakáshasználat jogcíme (kérjük aláhúzni): tulajdonos, vagy rokona főbérlő, vagy rokona társbérlő albérlő ágybérlő jogcím nélküli lakó nincs lakása Ha nem a tulajdona, ki a lakás tulajdonosa: Havi nettó átlagjövedelme:,-ft, megnevezése: II. Közös háztartásban élők neve: Születési idő: év, hó, nap Havi nettó átlagjövedelem Rokonsági fok a kérelmezővel: összege: megnevezése: (Jövedelem: munkabér, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres, átmeneti szociális járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, jövedelempótló támogatás, munkanélküli járadék, vállalkozói tevékenységből származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz, özvegyi nyugdíj, stb.) III. A lakás alapterülete: m 2, szobák száma: A lakás fűtés módja: egyedi központi fűtés, gáz, szén, olaj, villany (a megfelelő aláhúzandó!) A lakás havi fenntartási kiadásai: lakbér, vagy albérleti díj: lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete: gáz fogyasztás költsége: villanyáram költsége: víz-, csatornadíj: szemétszállítás díja: ÖSSZESEN:,- Ft,- Ft,- Ft,- Ft,- Ft,- Ft,- Ft 13

14 IV. Vagyonnyilatkozat: Közös háztartásban élők tulajdonában lévő egyéb ingatlanok (címe, helyrajzi száma:) Közös háztartásban élők tulajdonában levő gépkocsi típusa, kora, forgalmi értéke: Készpénz, takarékbetét, egyéb nagy értékű ingóság (háztartási gép, műkincsek, műtárgyak): Nyilatkozom arról, hogy a háztartásban élő -nek lakáshasznosításból havi,- Ft jövedelme származik. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelmekről közölt adatokat az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján a fővárosi, megyei APEH útján ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. alapján nyilvántartásba kerülnek. Szálka,...év...hó.nap kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: közös háztartásban élők - a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó - átlagjövedelméről szóló igazolásokat, illetve jövedelemnyilatkozatokat, ellátási szelvényeket, igazolást munkanélküli nyilvántartásba vételről (munkanélküli könyv másolat), munkanélküli járadékot megállapító határozat másolatát. albérleti, lakásbérleti szerződés másolatát a lakás alapterületét igazoló irat másolatát (adásvételi szerződés, tulajdoni lap, stb.) lakáscélú kölcsön törlesztőrészletének igazolását (kölcsönszerződés másolata, pénzintézet igazolása) közüzemi díjakat igazoló közüzemi számlákat 14

15 K É R E L E M átmeneti segély megállapításához Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni! I. Kérelmező neve: születési neve: Születési helye: ideje: év hó nap Anyja neve: Állandó lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Telefonszáma: Lakáshasználat jogcíme (kérjük aláhúzni): tulajdonos, vagy rokona főbérlő, vagy rokona társbérlő albérlő ágybérlő jogcím nélküli lakó nincs lakása Lakás alapterülete: m 2, szobák száma: Havi nettó átlagjövedelme:,- Ft, megnevezése: II. Közös háztartásban élők neve: 1. Születési idő: év, hó, nap Havi nettó átlagjövedelem összege: megnevezése: Rokonsági fok kérelmezővel: (Jövedelem: munkabér, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres, átmeneti szociális járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, jövedelempótló támogatás, munkanélküli járadék, vállalkozói tevékenységből származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz, özvegyi nyugdíj, stb.) 15

16 III. Vagyonnyilatkozat: Közös háztartásban élők ingatlanai (címe, helyrajzi száma): Közös háztartásban élők tulajdonában, használatában levő gépjármű típusa, kora, forgalmi értéke: Készpénz, takarékbetét, egyéb nagy értékű ingóság (háztartási gép, műkincsek, műtárgyak): Az átmeneti segély megállapítását az alábbi indok miatt kérem: Jogosultságom esetén kérem, hogy a támogatást az alábbi címre folyósítsák: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelmekről közölt adatokat az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján a fővárosi, megyei APEH útján ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok nyilvántartásba kerülnek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. alapján. Szálka,...év...hó.nap kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó - átlagjövedelméről szóló igazolásokat, illetve jövedelemnyilatkozatokat, ellátási szelvényeket, igazolást munkanélküli nyilvántartásba vételről (munkanélküli könyv másolat), munkanélküli járadékot megállapító határozat másolatát. 16

17 K É R E L E M átmeneti segély élelmiszer utalvány - megállapításához Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni! I. Kérelmező neve: születési neve: Születési helye: ideje: év hó nap Anyja neve: Állandó lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Telefonszáma: Lakáshasználat jogcíme (kérjük aláhúzni): tulajdonos, vagy rokona főbérlő, vagy rokona társbérlő albérlő ágybérlő jogcím nélküli lakó nincs lakása Lakás alapterülete: m 2, szobák száma: Havi nettó átlagjövedelme:,- Ft, megnevezése: II. Közös háztartásban élők neve: Születési idő: év, hó, nap Havi nettó átlagjövedelem összege: megnevezése: Rokonsági fok a kérelmezővel: (Jövedelem: munkabér, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres, átmeneti szociális járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, jövedelempótló támogatás, munkanélküli járadék, vállalkozói tevékenységből származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz, özvegyi nyugdíj, stb.) 17

18 III. Vagyonnyilatkozat: Közös háztartásban élők ingatlanai (címe, helyrajzi száma): Közös háztartásban élők tulajdonában, használatában levő gépjármű típusa, kora, forgalmi értéke: Készpénz, takarékbetét, egyéb nagy értékű ingóság (háztartási gép, műkincsek, műtárgyak): Az átmeneti segély megállapítását az alábbi indok miatt kérem: Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelmekről közölt adatokat az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján a fővárosi, megyei APEH útján ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok nyilvántartásba kerülnek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. alapján. Szálka,...év...hó.nap kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó - átlagjövedelméről szóló igazolásokat, illetve jövedelemnyilatkozatokat, ellátási szelvényeket, igazolást munkanélküli nyilvántartásba vételről (munkanélküli könyv másolat), munkanélküli járadékot megállapító határozat másolatát 18

19 K É R E L E M gyógyszertámogatás gyógyszerutalvány - megállapításához Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni! I. Kérelmező neve: születési neve: Születési helye: ideje: év hó nap Anyja neve: Állandó lakcíme: Telefonszáma: Tartózkodási helye: Telefonszáma: Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezem - nem rendelkezem Lakáshasználat jogcíme (kérjük aláhúzni): tulajdonos, vagy rokona főbérlő, vagy rokona társbérlő albérlő ágybérlő jogcím nélküli lakó nincs lakása Lakás alapterülete: m 2, szobák száma: Havi nettó átlagjövedelme:,- Ft, megnevezése: II. Közös háztartásban élők neve: 1. Születési idő: év, hó, nap Havi nettó átlagjövedelem összege: megnevezése: Rokonsági fok kérelmezővel: (Jövedelem: munkabér, alkalmi munkából szerzett jövedelem, öregségi, rokkantsági nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, rendszeres, átmeneti szociális járadék, rendszeres szociális segély, ápolási díj, jövedelempótló támogatás, munkanélküli járadék, vállalkozói tevékenységből származó, lakáshasznosításból származó jövedelem, ösztöndíj, táppénz, özvegyi nyugdíj, stb.) 19

20 III. Vagyonnyilatkozat: Közös háztartásban élők ingatlanai (címe, helyrajzi száma): Közös háztartásban élők tulajdonában, használatában levő gépjármű típusa, kora, forgalmi értéke: Készpénz, takarékbetét, egyéb nagy értékű ingóság (háztartási gép, műkincsek, műtárgyak): Az átmeneti segély megállapítását az alábbi indok miatt kérem: IV. Igazolás a gyógyszerköltségekről Igazolom, hogy kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a 28/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1/A. (1)-a bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján,- Ft. Szálka, év hó nap P.H. aláírás Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelmekről közölt adatokat az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (3) bekezdése alapján a fővárosi, megyei APEH útján ellenőrizheti. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok nyilvántartásba kerülnek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. alapján. Szálka,...év...hó.nap kérelmező aláírása A kérelemhez mellékelni kell: közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó - átlagjövedelméről szóló igazolásokat, illetve jövedelemnyilatkozatokat, ellátási szelvényeket, igazolást munkanélküli nyilvántartásba vételről (munkanélküli könyv másolat), munkanélküli járadékot megállapító határozat másolatát háziorvos, kezelőorvos Orvosi Beutalás Javaslat Igazolás (A /a.r.sz.) formanyomtatványon igazolását a kérelmező részére havonta rendszeresen rendelt közgyógyellátási igazolvány alapján térítésmentes, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek megnevezéséről, mennyiségéről 20

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben