B TÍPUSÚ A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN PÁLYÁZATI CSOMAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B TÍPUSÚ A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN PÁLYÁZATI CSOMAG"

Átírás

1 2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN PÁLYÁZATI CSOMAG A pályázati csomag október órától október óráig adható le a Makó Város Képviselı-testület Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport (6901 Makó Széchenyi tér 22. ) földszint, szárnyépület 32. es irodájában, ügyfélfogadási idıben. Ügyfélfogadási idı: Hétfı: Szerda: , Péntek: A HATÁRIDİN TÚL BENYÚJTOTT VAGY FORMAILAG NEM MEGFELELİ PÁLYÁZATOKAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A BÍRÁLATBÓL KIZÁRJA. Tekintettel a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerzıdési Feltételeiben a települési önkormányzat részére meghatározott záros határidıkre, hiánypótlásra nincs lehetıség. PÁLYÁZATI CSOMAG TARTALMA: 1 DB PÁLYÁZATI ŐRLAP 1 DB JÖVEDELEMNYILATKOZAT (SZEMÉLYI ADATOK+ JÓVEDELMI ADATOK) 1 DB VAGYONNYILATKOZAT 4 DB JÖVEDELEMNYILATKOZAT (PÁLYÁZÓ + 3 NAGYKORÚ SZEMÉLY) 2 DB MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 1 DB NYILATKOZAT İSTERMELİI TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRİL 1 DB NYILATKOZAT VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGBİL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRİL 1 DB NYILATKOZAT GYERMEKTARTÁSDÍJRÓL 1 DB TÁJÉKOZTATÓ A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEKRİL A pályázati csomag részét képezı nyilatkozati, igazolási minták a szükséges számban többszörösíthetıek, valamint a internetes oldalról letölthetıek. Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése van, akkor tájékoztatás kérhetı az címen, /221-es melléken, valamint ügyfélfogadási idıben személyesen is. 1

2 ELLENİRZİ LAP EREDETI (HALLGATÓI/ TANULÓI) JOGVISZONY IGAZOLÁS DB A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ALÁÍRT PÁLYÁZATI ŐRLAP DB A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ALÁÍRT JÖVEDELEM/ ÖSZTÖNDÍJ NYILATKOZAT DB A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ALÁÍRT VAGYONNYILATKOZAT DB A PÁLYÁZÓVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLİ NAGYKORÚ SZEMÉLYEK JÖVEDELEMNYILATKOZATAI SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT DB HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVI KIVONAT DB HÁZASSÁGFELBONTÁSRÓL/ GYERMEKELHELYEZÉSRİL SZÓLÓ BÍRÓSÁGI JEGYZİKÖNYV/ VÉGZÉS ILL. GYERMEKELHELYEZÉSRİL SZÓLÓ GYÁMHIVATALI JEGYZİKÖNYV DB NYILATKOZAT GYERMEKTARTÁSDÍJRÓL DB MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS DB RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁS (CSALÁDI PÓTLÉK/ GYES/ GYED/ GYET,NYUGELLÁTÁS/ ÁRVAELLÁTÁS/ NYUGDÍJSZERŐ ELLÁTÁS )ÖSSZEGÉT IGAZOLÓ IRAT (SZELVÉNY, BANKSZÁMLAKIVONAT, IGAZOLÁS): APEH IGAZOLÁS DB EGYÉB MELLÉKLETEK : DB DB DB DB DB DB A pályázati anyag beadása elıtt kérem ellenırizze, hogy a szükséges dokumentumokat csatolta-e a pályázathoz. 2

3 2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŐRLAP A 2010/2011. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI ELİTT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE MÉG FELVÉTELT NEM NYERT ÉRETTSÉGIZETT FIATALOK SZÁMÁRA NYOMTATOTT NAGYBETŐVEL A PÁLYÁZÓ TÖLTI KI A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁBAN TALÁLHATÓ ADATOKNAK MEGFELELİEN! A PÁLYÁZÓ NEVE: ADÓAZONOSÍTÓ JELE: Születési hely, dátum: Anyja születési (leánykori) neve: Állandó lakcím - - Tartózkodási cím (amennyiben különbözik az állandó lakcímtıl) Irányítószám: Irányítószám: Település: Utca, házszám: Telefonszám Középiskolai intézmény 1 : Település: Utca, házszám: cím: (Könnyebb elérhetıség érdekében kérjük az es elérhetıség megadását) Érettségi éve: 1 Amennyiben a hallgató egy idıben több felsıoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, azt a felsıoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsıként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsıoktatási intézmények szerzıdése alapján folyó, közösen meghirdetett egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsıoktatási intézményt köteles megnevezni. 3

4 A pályázóval egy háztartásban élık egy fıre esı havi nettó jövedelme: Ft További jellemzı adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: A pályázó önfenntartó: igen / nem A pályázó eltartott: igen / nem A pályázó családjában az eltartottak száma: fı A pályázó szülei elváltak: igen / nem A pályázó szülei különváltak: igen / nem A pályázó árva: igen / nem A pályázó félárva: igen / nem A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen / nem A pályázó fogyatékossággal élı: igen / nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van / nincs A pályázó családjában munkanélküliség: van / nincs Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: fı A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: (külön lapon folytatható) A kitöltött pályázati őrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelezı mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen őrlaphoz csatolt mellékletek száma:. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati őrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy jelen pályázati őrlap benyújtásakor felsıoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága részére kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából átadja illetıleg az ösztöndíj idıtartama alatt maga kezelje. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelı Igazgatósága személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenırzése céljából az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje, valamint ellenırzés céljából az Oktatási Hivatalnak megküldje.. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében szükséges mértékben történı kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenırzése céljából történı továbbításához. Hozzájárulok, hogy a felsıoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról az OKM Támogatáskezelı Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. Makó, október.. pályázó a Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött ösztöndíjas törvényes képviselıje kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok a fenti nyilatkozatban meghatározott adatkezeléshez. Makó, október.. törvényes képviselı a (*a törvényes képviselı a abban az esetben szükséges, ha az ösztöndíjas még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes képviselı nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött ösztöndíjas át.) 4

5 VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Alulírott: (Születési neve) : Anyja neve: Születési helye,ideje: Az ellátást igénylõ azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: : A tanulmányi idı alatt hol és milyen jogcímen tartózkodik (albérlı, rokon, kollégium, stb..)... Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy ingatlan tulajdonjogával vagy tartós használati jogával (A megfelelı rész aláhúzandó! ) IGEN RENDELKEZEM NEM RENDELKEZEM B) Vagyoni adatok (abban az esetben kell kitölteni, ha ingatlanvagyonnal rendelkezik) címe szerzés éve alapterülete (m 2 ) tulajdoni hányada haszonélvezeti joggal terhelte/ jogosult neve becsült forgalmi értéke (Ft) Hasznosításból jövedelem (Ft/év) származó - ház - lakás/lakótelek - nyaraló/ üdülı - telek - termıföld - egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (zártkerti építmény, mőhely, mőterem, garázs, rendelı stb.) Makó, október.. pályázó a 5

6 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A) Személyi adatok A pályázóval egy háztartásban élõ, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek száma:... fõ. Hozzátartozók Pályázó Név Születési helye, ideje Anyja neve Havi nettó jövedelem Munkahely/ iskola Szülı Szülı Egyéb rokon (testvér, nagyszülı, stb.) B) Jövedelmi adatok A pályázóval egy háztartásban élõ, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek nettó jövedelme forintban: A jövedelem típusa: Személy neve: Munkaviszonyb ól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz Társas és egyéni vállalkozásból, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó jövedelem Alkalmi munkavégzésbıl / ıstermelıi tevékenységbıl származó /Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl vagyoni értékő jog átruházásából, föld bérbeadásából származó jövedelem. A gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartás díj stb.) Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rend-szeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi támogatás, stb) Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetése stb.) PÁLYÁZÓ Összesen: Egy fõre jutó havi családi nettó jövedelem... Ft/hó. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a pályázatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fõvárosi, a megyei APEH útján ellenõrizheti. Makó, október.. pályázó a 6

7 PÁLYÁZÓ JÖVEDELEMNYILATKOZATA: Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységbıl, akkor kérem 0 Ft ot írjon be. alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy Havi szinten a nettó jövedelmem a megelızı 12 hónap átlaga alapján: Alkalmi munkavégzésbıl:... Diákmunka végzésbıl:... İstermelıi tevékenységbıl:... Szociális ösztöndíj/juttatásból:... Tanulmányi ösztöndíjból:... Bursa Hungarica ösztöndíjból:... Egyéb:... Egyéb: szeptember havi nettó jövedelmem: Munkaviszonyból:... Árvaellátásból:... GYED, GYES, GYET, családi pótlék :... Egyéb:... Makó október.. PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységbıl, akkor kérem 0 Ft ot írjon be. alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy Havi szinten a nettó jövedelmem a megelızı 12 hónap átlaga alapján: Alkalmi munkavégzésbıl:... Diákmunka végzésébıl:... İstermelıi tevékenységbıl:... Szociális ösztöndíj/juttatásból:... Tanulmányi ösztöndíjból:... Bursa Hungarica ösztöndíjból:... Társas és egyéni vállalkozás:... Föld/ingatlan bérbeadásából:... Vagyontárgy értékesítésébıl:... Egyéb: szeptember havi nettó jövedelmem: Munkaviszonyból:... Árvaellátásból:... Nyugellátásból:... Táppénzbıl:... GYED, GYES, GYET, családi pótlék:... Álláskeresési ellátásból:... Egyéb: Makó október.. 7

8 PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységbıl, akkor kérem 0 Ft ot írjon be. alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy Havi szinten a nettó jövedelmem a megelızı 12 hónap átlaga alapján: Alkalmi munkavégzésbıl:... Diákmunka végzésébıl:... İstermelıi tevékenységbıl:... Szociális ösztöndíj/juttatásból:... Tanulmányi ösztöndíjból:... Bursa Hungarica ösztöndíjból:... Társas és egyéni vállalkozás:... Föld/ingatlan bérbeadásából:... Vagyontárgy értékesítésébıl:... Egyéb: szeptember havi nettó jövedelmem: Munkaviszonyból:... Árvaellátásból:... Nyugellátásból:... Táppénzbıl:... GYED, GYES, GYET, családi pótlék:... Álláskeresési ellátásból:... Egyéb: Makó október.. PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ NAGYKORÚ SZEMÉLY JÖVEDELEMNYILATKOZATA: Amennyiben, nincs jövedelme abból a tevékenységbıl, akkor kérem 0 Ft ot írjon be. alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy Havi szinten a nettó jövedelmem a megelızı 12 hónap átlaga alapján: Alkalmi munkavégzésbıl:... Diákmunka végzésébıl:... İstermelıi tevékenységbıl:... Szociális ösztöndíj/juttatásból:... Tanulmányi ösztöndíjból:... Bursa Hungarica ösztöndíjból:... Társas és egyéni vállalkozás:... Föld/ingatlan bérbeadásából:... Vagyontárgy értékesítésébıl:... Egyéb: szeptember havi nettó jövedelmem: Munkaviszonyból:... Árvaellátásból:... Nyugellátásból:... Táppénzbıl:... GYED, GYES, GYET, családi pótlék:... Álláskeresési ellátásból:... Egyéb: Makó október.. 8

9 MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Munkáltató megnevezése: Tárgy szám alatti lakos jövedelmének igazolása Igazoljuk a tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó havi jövedelmére vonatkozó adatokat:( a kérelem benyújtását megelızı hónapról ) Számfejtett Családi Ebbıl levonások Év munkabér pótlékkifizetı hónap táppénz+egyéb Személyi Eü. bizt. és Munkaerıpiaci Tartásdíj hely jövedelem esetén jövedelemadó nyugdíjjárulék járulék levonása Nettó: munkáltató a MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS Munkáltató megnevezése: Tárgy szám alatti lakos jövedelmének igazolása Igazoljuk a tárgyban nevezett munkavállalónk utolsó havi jövedelmére vonatkozó adatokat:( a kérelem benyújtását megelızı hónapról ) Számfejtett Családi Ebbıl levonások Év munkabér pótlékkifizetı hónap táppénz+egyéb Személyi Eü. bizt. és Munkaerıpiaci Tartásdíj hely jövedelem esetén jövedelemadó nyugdíjjárulék járulék levonása Nettó: munkáltató a 9

10 PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ, İSTERMELİI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZİ SZEMÉLY JÖVEDELEM NYILATKOZATA: alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem,hogy ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezem, és a megelızı 12 hónap alapján az abból származó átlag nettó havi jövedelmem Ft Makó, október.. PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ, EGYÉNI- TÁRSASVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY 2010-ES JÖVEDELEM NYILATKOZATA: alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem,hogy egyéni vállalkozó / társas vállalkozás tagja vagyok. Egyéni vállalkozás/ Társas vállalkozás neve: Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a januártól szeptember hónapig terjedı idıszakban a vállalkozói tevékenységbıl származó, vonatkozó jogszabályok alapján kiszámolt összes nettó jövedelmem Ft volt. A pályázathoz mellékletként csatolom a adóévre vonatkozó APEH jövedelemigazolást. Makó, október.. PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLİ, GYERMEKÉT EGYEDÜL NEVELİ SZEMÉLY NYILATKOZATA GYERMEKTARTÁSDÍJRÓL: alatti lakos büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy gyermek(eim) et egyedül nevelem és nevő gyermekem után havi..ft nevő gyermekem után havi..ft nevő gyermekem után havi..ft nevő gyermekem után havi..ft gyermektartásdíjat kapok. Amennyiben havonta különbözı összegő tartásdíjat kap, akkor a kérelem beadását megelızı havi (szeptember) összeget írja be. Amennyiben nem kap tartásdíjat, akkor nullát, amennyiben meg nem rendszeresen kap tartásdíjat, akkor a kérelem beadását megelızı 12 hónap alapján számolt átlagot tüntesse fel. Makó, október... 10

11 A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: Makó, 2010.október... pályázó a A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati B típusú Ösztöndíjpályázatot a mai napon, -n Makó Város Polgármesteri Hivatala 32-es irodájában leadtam. Az errıl szóló átvételi elismervényt átvettem. Makó, 2010 október... pályázó a Átvételi elismervény. Makó..szám. alatti lakos évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati B típusú Ösztöndíjpályázat pályázati csomagját a mai napon.-n átvettem. ügyintézı a 11

12 2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI B ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT KÖTELEZİ MELLÉKLETEI: 1. Amennyiben a pályázó még középiskolai tanulmányokat folytat, akkor a eredeti iskolalátogatási igazolás. [Fontos, hogy a tanulói jogviszony igazolás 2010/2011. tanévre szóljon.] Amennyiben a pályázó már érettségit tett, akkor az érettségi bizonyítvány, bemutatás céljából. 2. A pályázó személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, adóazonosító kártyája bemutatás céljából. 3. A pályázó szociális rászorultságát igazoló iratok: Ha a pályázó házas, akkor a házassági anyakönyvi kivonat másolata. Ha a pályázó gyermek(ek) et nevel, akkor a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata Amennyiben a gyermek(ei) t egyedül neveli, akkor a gyermekelhelyezésrıl szóló bírósági ítélet/ jegyzıkönyv, vagy gyámhivatali jegyzıkönyv teljes másolata. Amennyiben a pályázó családjában három, vagy több eltartott van, akkor az eltartottak anyakönyvi kivonatának másolata, és a nagykorú eltartottak iskolalátogatási igazolása Amennyiben a szülei elváltak, akkor az erre vonatkozó bírósági ítélet/ jegyzıkönyv teljes másolata. Amennyiben a pályázó szülei különváltak, akkor erre vonatkozó szülıi nyilatkozat. Amennyiben a pályázó árva/ félárva, akkor az elhunyt szülı halotti anyakönyvi kivonatának másolata. Amennyiben a pályázó állami gondozott, gyámolt, akkor erre vonatkozó hatósági döntés teljes másolata. Amennyiben a pályázó fogyatékossággal élı, akkor erre a tényre vonatkozó irat ( pl. fogyatékossági támogatást megállapító határozat) másolata Amennyiben a pályázó vagy a vele egy háztartásban élı tartósan beteg, vagy rokkant, akkor erre vonatkozó igazolás ( pl.: ORSZI szakvélemény, orvosi igazolás) Ha a pályázó családjában van munkanélküli, akkor az álláskeresési nyilvántartási regisztrációra vonatkozó igazolás. Amennyiben a pályázó kollégiumi elhelyezését helyhiány miatt utasították el, akkor erre vonatkozó igazolás 4. A pályázó és vele egy háztartásban élı személyek jövedelmére vonatkozó igazolások, nyilatkozatok: Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem esetén szeptember havi nettó jövedelemrıl kiállított munkáltatói igazolás. Táppénz esetén a szeptemberre járó táppénz összegét igazoló irat. (Amennyiben a munkáltató kifizetıhely, akkor a munkáltató igazolása, amennyiben nem kifizetıhely, akkor szelvény vagy bankszámlakivonat, amelyen szerepel a szeptemberre járó táppénz összege. Ha a szeptemberre járó táppénz kifizetése több részletben történik, akkor mindegyik részlet összegét igazoló iratot csatolni kell.) Társas és egyéni vállalkozásból, illetve szellemi és más önálló tevékenységbıl származó jövedelem esetén es adóévre vonatkozó APEH igazolás, valamint nyilatkozat a januártól augusztusig tartó idıszakban, vállalkozói tevékenységbıl származott nettó jövedelem összegérıl. A gyermekek ellátáshoz, gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék) esetén a szeptemberi összegét igazoló irat. (bankszámlakivonat, szelvény, hatósági igazolás, kifizetı munkahely esetén munkáltatói igazolás) Amennyiben a szülı egyedül neveli a gyermekét, akkor a gyermektartásdíj fizetésének alapjául szolgáló bírósági ítélet/ jegyzıkönyv, valamint a szülı tartásdíj összegérıl tett nyilatkozata. Ha nem rendszeresen kap a gyermektartásdíjat, akkor a megelızı 12 hónapban n kapott gyermektartásdíj összegérıl kell nyilatkozni. Amennyiben nem kap gyermektartásdíjat, akkor arról szintén nyilatkozni kell. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások esetén a szeptemberi összeget igazoló irat ( bankszámlakivonat, szelvény, hatósági igazolás). Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás) esetén a megállapító határozat teljes másolata. Pályázó és vele egy háztartásban élı, iskolai tanulmányokat folytató nagykorú személy ösztöndíj és jövedelemnyilatkozata, valamint iskolalátogatási/ hallgatói jogviszony igazolása. Amennyiben nem részesül ösztöndíjban, vagy nincs jövedelme, akkor arról szintén nyilatkozni kell. Ha a pályázóval egy háztartásban élı valamely családtagja gyermektartásdíjat fizet a volt házastársának, akkor e körülmény jövedelemcsökkentı tényezınek minısül. Ennek érvényesítésére és bizonyítására a válásról szóló végzés csatolása, valamint a fizetett díj havi összegrıl szóló igazolás benyújtása szükséges. A pályázati őrlap csak a fent meghatározott kötelezı mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minısül. A HATÁRIDİN TÚL BENYÚJTOTT VAGY FORMAILAG NEM MEGFELELİ PÁLYÁZATOKAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT A BÍRÁLATBÓL KIZÁRJA 12

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve:

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve: Érkezett: Átvevı: Ügyintézı: Elızmény: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

Kérelem önkormányzati segély megállapítására

Kérelem önkormányzati segély megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5.

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5. BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 12576/2010. Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİ ADATLAP LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal 9221 Levél, Fı u 10 Telefon, fax: 96/569006 1 Hatályos 2011 szeptember 1 napjától 6/2010 (VI02) melléklete LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLİ ADATLAP 1/

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

A) lap. I)Személyi adatok

A) lap. I)Személyi adatok Makói Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) PTR Etikett helye F O R M A N Y O M T A T V Á N Y rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1 szám 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre

Részletesebben

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z

K é r e l e m a s z e m é l y e s g o n d o s k o d á s t n y ú j t ó s z o c i á l i s e l l á t á s i g é n y b e v é t e l é h e z Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Angolkert Idısek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5201 Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. Pf.: 126. Telefon: 56/590-460. Fax: 56/590-678.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Temetési segély kérelem

Temetési segély kérelem Temetési segély kérelem 1. Kérelmező neve: Születési neve: TAJ szám: Adóigazolvány száma: 2. Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Családi állapota: 3. Lakóhely: 4. Tartózkodási hely: 5. Telefonszám

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (ÁTVÉTEL: SZIGNÓ: ) Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A kérelmező

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A kérelmet átvettem: Dátum:..... Aláírás:...... Melléklet:....... Érkeztető szám:.... Beadási határidő: 2012. április 30. DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Hajdúszoboszló Város Jegyzıjének 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben