Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október"

Átírás

1 Ket képzés ÁROP-2009/ A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium október

2 2 EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS (kézirat lezárva én) I. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ENGEDÉLYEK Az egészségügyi szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtásához fűződő társadalmi érdek kiemeli az egészségügyi tevékenységet a belső piaci szolgáltatások folytatásának liberalizációs kezelése alól, és a jövőre nézve is fenntartja a jelenlegi, néha bürokratikusnak tűnő engedélyezési rendszereket. Ennek alapvető indoka, hogy az egészségügyi ellátás körébe tartozó valamennyi tevékenység olyan speciális szolgáltatás, amelyre az egyéb szolgáltatások körében mindennapos fogalmakat (hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, kártérítés) nem lehet rutinszerűen alkalmazni, hiszen a tevékenység tárgya az ember, a hibás teljesítés eredménye pedig, szélsőséges esetben a rokkantság vagy a halál. Annak ellenére, hogy az egészségügyi szolgáltatások tekintetében az engedélyezési rendben nem történik jelentős változás a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetését szolgáló, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény, illetve az ennek végrehajtásához kapcsolódó törvénymódosítások kapcsán, természetesen e területet is érinti az ügyfélbarát hatósági ügyintézést előtérbe helyező, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXl. törvény (Ket.) átfogó módosításáról rendelkező évi CXI. törvény (Ket. novella). Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos engedélyezési rendszer négy fő csoportra osztható, nevezetesen, a valamennyi egészségügyi szolgáltatót érintő működési engedélyezési eljárásra, a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve a fogorvosi működtetési jog engedélyezésére, a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazásának engedélyezésére, valamint az egészségügyi szolgáltatásnak nem minősülő un. közérzetjavító szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra. 1. Az egészségügyi szolgáltatások engedélyezése Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (Eütv.) értelmében az egészségügyi szolgáltatások engedélyezése szektorsemleges, azaz a tulajdonostól, működtetőtől, fenntartótól és finanszírozótól függetlenül azonos követelményrendszert kell teljesíteni minden egészségügyi szolgáltatónak. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a működési engedély kiadása nem mérlegelhető, szemben pl. a gyógyszertárakra vonatkozó rendelkezésekkel abban az esetben is engedélyezni kell a tevékenységet, ha az adott területen már több azonos szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény működik. Az Eütv ai az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének és gyakorlásának feltételei cím alatt egyértelműen kimondja, hogy egészségügyi

3 3 szolgáltatás kizárólag az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (KR) 7. - a nevesíti, hogy az engedélyezési eljárás lefolytatására az Eütv-ben feljogosított egészségügyi államigazgatási szerv az Állami Népegészségügyi és tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ). Az egészségügyi szolgáltatás kapcsán az érintett testi épségében, egészségében keletkezett károsodás mértéke olyan nagyságrendű lehet, amelynek megtérülése nem lehet egy egészségügyi szolgáltató aktuális gazdasági helyzetének függvénye, ezért az Eütv. a személyi és tárgyi feltételrendszeren túl a működési engedély kiadásának feltételéül szabja az egészségügyi tevékenységgel összefüggésben okozott esetleges károk megtérítését szavatoló kötelező felelősségbiztosítás meglétét. A felelősségbiztosítási szerződés megszűnése esetére az Eütv. a felelősségbiztosításban érintett biztosítótársaságra is kötelezettséget ró, amikor előírja, hogy a biztosító haladéktalanul köteles bejelenteni az engedélyező szervnek a felelősségbiztosítási szerződés megszűnését. Ebben az esetben a működési engedélyt, - amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik más biztosítónál felelősségbiztosítással az ÁNTSZ visszavonja. Az Eütv. elrendeli továbbá, hogy az egészségügyi szolgáltató a működéshez szükséges feltételek fennállásában bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenti a működési engedélyező szervnek. Az ÁNTSZ a működéshez szükséges feltételek meglétét rendszeresen ellenőrzi. Az Eütv. nem részletezi a működéshez szükséges feltételeket, a tárgyi feltételrendszer kapcsán csupán annyit mond, hogy az egészségügyi szolgáltató tárgyi feltételrendszerének biztosítania kell az ellátáshoz szükséges szakmai követelményeket, és meg kell felelnie a munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásoknak. A személyi feltételek körében az Eütv főszabályként előírja, hogy egészségügyi tevékenységet önállóan csak az adott tevékenység folytatására jogosító szakképesítéssel rendelkező, és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesítő, a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. A működési engedély alapjául szolgáló feltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet tartalmazza. Az Eütv. értelmében a törvény alapján az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése körében kérelemre lefolytatott eljárásért vagy igazgatási szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyről az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet rendelkezik.

4 4 A KR. a működési engedélyezési eljárás szabályain túl meghatározza az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeit. Ez utóbbi körben rendelkezik az egészségügyi szolgáltató elnevezésével kapcsolatos szabályokról és a kötelezően használandó tájékoztató táblákkal kapcsolatos előírásokról. A KR. főszabályként úgy rendelkezik, hogy egészségügyi szolgáltatás nyújtására csak az ÁNTSZ által kiadott engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult. A működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató által végzett tevékenységben működési engedély nélkül jogosult részt venni a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tag, vagy az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végző személy, továbbá nem szükséges működési engedély a bentlakásos szociális intézményekben nyújtandó kötelező egészségügyi szolgáltatásokhoz sem. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az előírt személyi és tárgyi feltételek hiányában is végezhető egészségügyi tevékenység, a rendelkezés nem a szakmai követelmények, csupán a formális működési engedély megléte alól ad felmentést. A működési engedélyezési eljárás nem csak az egészségügyi intézményeket érinti, az alkalmazási terület konkretizálásához, illetve az egyes eltérő eljárási cselekményekhez át kell tekinteni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény (Ettv.) 7. (2) bekezdését, amely az egészségügyi tevékenység végzését az alábbi jogviszonyok keretében teszi lehetővé: - szabadfoglalkozás keretében - egyéni vállalkozóként, - társas vállalkozás tagjaként, - közalkalmazottként, - munkaviszonyban, - közszolgálati jogviszonyban, - szolgálati jogviszonyban, - egyházi személyként és - önkéntes segítőként. Az Ettv. e jogviszonyokat több szempontból is csoportosítja, azonban a működési engedéllyel vagy az anélküli végezhető egészségügyi tevékenységet úgy határolja el, hogy az adott jogviszony keretében történő munkavégzés az egészségügyi tevékenységet végző nevében és felelőssége mellett, vagy az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nevében és felelőssége mellett történik-e. Ennek alapján az Ettv az egyéni vállalkozóként történő munkavégzés kapcsán mondja ki, hogy az az egyéni vállalkozó nevében és felelősségére történik, valamennyi további jogviszonyban, így a szabadfoglalkozás keretében történő tevékenység keretében és a társas vállalkozás tagjaként nyújtott egészségügyi szolgáltatás is a tevékenységet végző személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő egészségügyi szolgáltató nevében és felelősségére történik. Így a működési engedélyezési eljárás két fő csoportját az egyéni egészségügyi vállalkozók működési engedélye és a társas vállalkozások, költségvetési szervek, illetve egyéb szervezetek működési engedélye képezi.

5 5 A KR. értelmében, az egyéni egészségügyi vállalkozó működési engedélyének kiadásához az egyéb szolgáltatókkal szemben támasztott követelmények mellett az is szükséges, hogy rendelkezzen egyéni vállalkozói igazolvánnyal, amelyet a vonatkozó rendelkezések szerint kérelemre az egyéni egészségügyi vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző ad ki, azzal az eltéréssel, hogy az egyéni egészségügyi vállalkozás folytatásához szükséges szakképesítés meglétét a működési engedélyezés során az ÁNTSZ vizsgálja. A működési engedéllyel rendelkező egyéni egészségügyi vállalkozó a KR. szerint köteles személyesen közreműködni az egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásában, de a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztathat alkalmazottakat is. Egyebekben az egyéni egészségügyi vállalkozók működési engedélyezési eljárására is az általános rendelkezéseket kell alkalmazni. Az ÁNTSZ a működési engedélyt kérelemre, vagy amennyiben jogszabály elrendeli hivatalból adja ki. A működési engedély kiadására az ÁNTSZ regionális intézete jogosult a fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- illetve szövetbanki, valamint biobanki tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén. Egyéb egészségügyi szolgáltatások esetében a működési engedélyt az ÁNTSZ kistérségi intézete adja ki. Abban az esetben, ha egy egészségügyi szolgáltató mind a regionális, mind a kistérségi intézet hatáskörébe tartozó tevékenységet is végezni kíván, a működési engedélyt a regionális intézet adja ki a kistérségi intézet hatáskörébe tartozó tevékenységekre is. A konkrét esetben eljáró regionális, illetve kistérségi intézet az egészségügyi szolgáltató székhelye, illetve telephelye függvényében alakul. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató több telephellyel rendelkezik, illetve székhelyén is nyújt szolgáltatást, a működési engedélyt a telephelyekre, vagy a székhelyre és telephelyekre külön-külön lefolytatott eljárásokban a végezni kívánt egészségügyi szolgáltatás függvényében - a telephely, illetve székhely szerinti kistérségi vagy regionális tisztifőorvos adja ki. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes kistérségi, illetve regionális tiszti főorvos adja ki. Új rendelkezése a KR-nek, hogy a változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás és mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató a székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen végzett tevékenységét 3 nappal korábban be kell jelenteni a kistérségi intézetnek, amely jogosult a helyszínen ellenőrzést tartani. A KR. egyes tevékenységekre speciális szabályokat is tartalmaz, így pl. kimondja, hogy az otthoni szakápolásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerinti kistérségi tiszti főorvos adja ki, azzal, hogy az engedély egy példányát tájékoztatás céljából megküldi a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerinti kistérségi intézeteknek.

6 6 A KR. tételesen meghatározza, hogy a működési engedély iránti kérelemnek milyen adatokat kell tartalmaznia, illetve a kérelem mellékleteként milyen dokumentumok benyújtása szükséges. A Ket. novellával összhangban új rendelkezésként a KR. nevesíti, hogy a működési engedély kiadása iránti eljárásban az ÁNTSZ milyen adatokat köteles beszerezni, így pl. - a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létrejöttét igazoló okiratokat, - a kérelmező KSH törzsszámát, - amennyiben a kérelmező egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá működési engedélye(i) számát, - egyéni egészségügyi vállalkozás engedélyezése esetén az orvosok, illetve a szakdolgozók működési nyilvántartásába vételéről szóló igazolást. Szintén a Ket. novellával való összhangot szolgálja a KR. helyszíni szemlével kapcsolatos rendelkezéseinek módosítása, amelynek értelmében a helyszíni szemle kapcsán korábban nevesített vizsgálatok helyett a jövőben a működési engedélyezési eljárás során a helyszíni szemle csupán egy lehetőség, amennyiben a tárgyi feltételek megvizsgálása érdekében azt az ÁNTSZ szükségesnek tartja. Egyéb esetben azt az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének bejelentésétől számított 60 munkanapon belül pótolhatja. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatónál olyan szervezeti változás következik be, amely nem érinti a székhelyet, telephelyet és a szakmai struktúrát, a jogutód egészségügyi szolgáltató működési engedély kiadása iránti eljárásban nem szükséges helyszíni szemlét tartani, illetve a tárgyi és személyi feltételek ellenőrzésére a szolgáltató személyében történő változás bejelentését követő 120 munkanapon belül kerülhet sor. A működési engedély elutasítására csak akkor van lehetőség, ha a kérelmező nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A KR. taxatíve meghatározza a működési engedély tartalmi elemeit is, illetve azt, hogy arról mely szerveknek kell tájékoztatást adni. Új elemként a KR. részletesen rendelkezik a közreműködők egészségügyi szolgáltatásban való részvételéről, ennek keretében meghatározza, hogy közreműködő igénybevételére az egészségügyi szolgáltató csak a szakmai szervezeti egysége működéséhez kapcsolódóan, a rendeletben foglalt tartalommal megkötött közreműködői szerződés alapján jogosult. Végül a KR. módosításával megszűnt a korábban a személyi és tárgyi feltételek hiánya esetén kiadható ideiglenes működési engedély, a módosítás hatálybalépéskor hatályban lévő ideiglenes működési engedély alapján az egészségügyi szolgáltató az abban meghatározott időtartamig működhet, az a továbbiakban nem hosszabbítható meg. Megmaradt azonban az átmeneti működési engedély kiadásának lehetősége, ha az adott egészségügyi szakmára nincs meghatározva szakmai minimumfeltétel.

7 7 A KR. módosítása értelmében, az annak hatálybalépésekor hatályos működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató működési engedélyét az első változás bejelentés alkalmával az ÁNTSZ hivatalból módosítja, illetve, ha az egészségügyi szolgáltató az előírt időn belül nem jelent be változást, hivatalból kezdeményezi a működési engedély felülvizsgálatát. 2. A működtetési jog engedélyezése Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (Öotv.) a területi ellátási kötelezettséggel működő, azaz az egészségbiztosító által finanszírozott és az ellátásért felelős települési önkormányzat által meghatározott terület (körzet) lakossága részére, a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében ellátást nyújtó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat működtetési jogát szabályozza. A törvény megalkotása óta több alkalommal vizsgálta, mind a törvény, mind a végrehajtására kiadott 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet (Vhr) rendelkezéseit az Alkotmánybíróság, és számos olyan szervezeti változás is történt, amelynek következtében jelentősen átalakult a működtetési jog engedélyezési rendszere (pl. a kötelező kamarai tagság megszűnésével a működtetési jog engedélyezése a Magyar Orvosi Kamarától az ÁNTSZ-hez került), sőt a következő időszakban az egyes rendelkezéseket megsemmisítő AB döntések pótlása és a gyakorlatban tapasztalt problémák rendezése miatt is várható e jogszabályok korrekciója. Az Öotv. értelmében a működtetési jog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. A törvény meghatározza a működtetési jog jogosultjának halála esetére a működtetési jog folytatására jogosultság sorrendjét, illetve azt, hogy ha a jogosultság alapján több személy is folytathatná a működtetési jogot, akkor jogvesztés terhe mellett 30 napon belül be kell nyújtaniuk az ÁNTSZ-hez a működtetési jog folytatására vonatkozó megállapodást. Természetesen, ha a működtetési jog folytatására a törvény szerint olyan személy lenne jogosult, aki nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, akkor vagy lemond a folytatásra jogosult sorrendben utána következő személy javára, vagy a korábbi jogosult halálát követő 6 hónapon belül a működtetési jogot elidegenítheti. Amennyiben nem kerül sor a működtetési jog ingyenes vagy visszterhes elidegenítésére, a működtetési jog megszűnik. A működtetési jog elidegeníthető, azonban a törvény kifejezett tilalmat állít fel a működtetési jog bérbe, haszonbérbe adására vagy gyakorlásának akár ingyenes, akár visszterhes átengedésére. Az Öotv. hatálybalépésekor úgy rendelkezett, hogy a február 26-án a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző orvos ide nem értve a kizárólag helyettesítés keretében tevékenykedőket -, amennyiben a háziorvosi (fogorvosi) tevékenység végzésére előírt jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, a törvény erejénél fogva a működtetési jog jogosultjává vált, továbbá e jogosultság megszerzése illetékmentes volt.

8 8 Az Öotv. a területi ellátási kötelezettség nélkül működő közfinanszírozott háziorvosokra speciális rendelkezéseket állapított meg, amelynek alapján e kör is megszerezte a törvény erejénél fogva a háziorvosi működtetési jogot, ugyanakkor e jog személyhez kötődő, nem idegeníthető el és nem folytatható. A Vhr. 3. -a kategorikusan kimondja, hogy a működtetési jog megszerzése a jogi előfeltétele annak, hogy az önkormányzat valamely orvost háziorvosként (fogorvosként) foglalkoztasson. A foglalkoztasson kitételt e helyen tágan kell értelmezni, hiszen itt a legritkább esetben van szó egy önkormányzati egészségügyi intézmény keretében történő közalkalmazotti vagy esetleg munkaviszony keretében történő foglalkoztatásról, a háziorvosi szolgálatok több, mint 90 %-a ma már vállalkozás keretében működik, és az önkormányzatokkal a Ptk. körébe tartozó szerződés megkötésével állapodnak meg az önkormányzatok ellátási felelősségébe tartozó háziorvosi ellátás nyújtásáról. A működtetési jog engedélyezése eredetileg a MOK hatáskörébe tartozott, majd a kötelező kamarai tagság megszűnését követően 2007-ben a valamennyi egészségügyi szolgáltató 1. pontban bemutatott működési engedélyezési eljárását lefolytató ÁNTSZ-hez került. A háziorvosi szolgálatok működési engedélyét az ÁNTSZ kistérségi intézetei adják ki, az Öotv. szerinti működtetési jogot pedig a regionális intézetek engedélyezik, ezzel is biztosítva, hogy ne keveredjen a gyakorlatban az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának engedélyezése és a háziorvosi szolgálatok működésének engedélyezése. A működési jog engedélyezéséhez képest a működtetési jog engedélyezése során többletkövetelmény az egészségi alkalmasság igazolása, hiszen itt nincs a háziorvos mögött egy olyan egészségügyi intézmény, amely, mint munkáltató az általa foglalkoztatott dolgozók egészségi alkalmasságát időszakonként kontrollálhatja, illetve a háziorvos nem láthatja el feladatait kizárólag alkalmazottain keresztül, más jogszabályokkal összhangban az Öotv. 2. (1) bekezdése is kimondja, hogy e tevékenységét személyesen kell folytatnia. Ennek alapján a Vhr. kimondja, hogy amennyiben a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok miatt véglegesen alkalmatlanná válik, az alkalmatlanság megállapítását követő hatodik hónap első napján a működtetési jogát amennyiben azt időközben nem idegenítette el vissza kell vonni. A Vhr. a működtetési jog megtagadásának okaként nevesíti, ha az érintett orvos már rendelkezik működtetési joggal, illetve az elidegenítés feltételévé teszi, hogy a működtetési jogot szerző ne rendelkezzen működtetési joggal, így egyértelműen állást foglal amellett, hogy egy orvosnak csak egy működtetési joga lehet. E rendelkezéssel összhangban azt is kimondja a Vhr., hogy a működtetési jog jogosultja csak egy háziorvosi körzetben végezhet önálló orvosi tevékenységet, ide nem értve a helyettesítés során nyújtott ellátást. Az eredeti normaszöveg megkövetelte a működtetési jog engedélyezéséhez az ellátásért felelős önkormányzat előzetes nyilatkozatát, amelyben kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az érintett orvossal szerződést fog kötni a háziorvosi feladatok ellátására, amennyiben megkapja az adott körzet működtetésére vonatkozó jogot. E rendelkezést az Alkotmánybíróság (egy szavazatkülönbséggel), mint a tulajdonjog

9 9 gyakorlásának, azaz a működtetési jog elidegenítésének és megszerzésének a korlátozását megsemmisítette. Az Öotv., illetve a Vhr. rendelkezései az AB döntésekkel megsemmisített szövegrészek hiányában nem olyan egzaktak, mint az eredeti szövegrészek, azonban az eredeti normaszövegből és az idézett rendelkezésekből megállapítható, hogy a működtetési jogot nem általános érvénnyel, az ország egész területére, hanem egy konkrét háziorvosi körzetre szükséges kiadni. Amennyiben az azzal rendelkező háziorvos más területen kíván a későbbiekben tevékenykedni, a meglévő működtetési jogát értékesítheti, az új területre vonatkozó működtetési jogot pedig megvásárolhatja. A működtetési jog engedélyezéséről, illetve visszavonásáról az ÁNTSZ regionális intézete tájékoztatja az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt, amely országos nyilvántartást vezet a működtetési jogra vonatkozó engedélyekről, továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt és az állami adóhatóságot. 3. Lakossági gyógyszerellátás A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (Gytv.) kimondja, hogy kiskereskedelmi gyógyszerellátó tevékenységet gyógyszertárban lehet csak folytatni, illetve gyógyszertárnak nem minősülő kereskedelmi vállalkozás keretében csak kivételesen, a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint lehet a lakosság részére gyógyszert forgalmazni. A Gytv. a gyógyszertárat egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet végző egészségügyi intézményként definiálja, ennek ellenére a működés engedélyezése eltér egyéb egészségügyi szolgáltatók működésének engedélyezésétől. Az alapvető különbség az, hogy bár az engedélyező hatóság azonos, a gyógyszertárak esetén a működési engedély mellett az új gyógyszertár létesítése is engedélyhez kötött, továbbá közforgalmú gyógyszertár működtetéséhez un. személyes gyógyszertár működtetési jog is szükséges. További különbség, hogy míg az egészségügyi szolgáltató részére meg kell adni a működési engedélyt, ha a szolgáltató megfelel a tevékenység folytatásához előírt személyi és tárgyi feltételeknek, addig a gyógyszertárak csak akkor kapnak működési engedélyt, ha az adott területen meghatározott távolságban nincsen másik gyógyszertár, illetve, ha a gyógyszertárra meghatározott számú lakos jut, vagy valamilyen extra szolgáltatást nyújt, pl. 24 órás nyitva tartás vagy házhozszállítás stb. Az engedélyek megadásához előírt megszorítások alapvető indoka, hogy míg az egészségügyi szolgáltatók akár közfinanszírozással, akár piaci alapon, akár vegyes rendszerben is működhetnek, addig az egészségbiztosító nem a gyógyszertárak működését finanszírozza, hanem a biztosított részére rendelt gyógyszerek árához nyújt társadalombiztosítási támogatást. Azaz, míg a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) egyértelműen kimondja, hogy az egészségbiztosítási rendszerben csak a közfinanszírozott egészségügyi

10 10 intézményben nyújtott ellátás vehető igénybe, addig a gyógyszerek árához nyújtott támogatásnál nincs hasonló megszorítás, így a biztosított bármely gyógyszertárban jogosult a jogszerűen rendelt gyógyszert ártámogatással kiváltani, ergo az egészségbiztosítót valamennyi, a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelően működő gyógyszertár felé szükségszerűen elszámolási kötelezettség terheli. Más a helyzet a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás kapcsán, hiszen ebben a formában a gyógyszerpalettának csak egy szűk, az egészségbiztosító által nem támogatott készítményei forgalmazhatók, amelyek gyógyszertárban orvosi rendelvény nélkül is kiadhatók, és alkalmazásukat megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és veszélyességük (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy. A gyógyszertáron kívül forgalmazható szűk gyógyszerkör következtében nem is tartalmaz a Gytv. a patikákhoz hasonló területi korlátokat, az engedélyt az egészségügyi szolgáltatókhoz hasonlóan minden olyan kereskedelmi egységnek korlátozás nélkül megadják, amely megfelel a jogszabályban foglalt követelményeknek. 4. Közérzetet javító szolgáltatások A szolgáltatásokat igénybe vevők gyakran keverik az alternatív medicina, illetve a természetgyógyászati ellátás körébe és az egyéb közérzetjavító szolgáltatások körébe tartozó ellátásokat, azonban az engedélyezési eljárás tekintetében markáns különbség van e két terület között. A természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet értelmében a nem konvencionális gyógyító eljárások alkalmazása olyan egészségügyi tevékenység, amely a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészíti, meghatározott esetekben helyettesíti. A felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező, valamint a klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképző tanfolyamot elvégző és abból eredményesen vizsgázó személy jogosult e tevékenység végzésére. Egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy a tevékenységet abban az esetben végezheti, ha az egészségügyi alapismereteket oktató és az adott tevékenység végzésére jogosító tanfolyamot elvégzi, és eredményes vizsgát tesz. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet egyértelműen kimondja, hogy a betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat. A beteg ellátásában a nem konvencionális tevékenységet végző személy a természetgyógyászati képesítésének megfelelően előzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett vehet részt, azonban, ha nem rendelkezik orvosi végzettséggel, a terápiát nem módosíthatja, a beteget nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül, továbbá nem rendelhet, és nem végezhet szervekbe,

11 11 szövetekbe hatoló beavatkozást és akupunktúrát, kivéve a szenvedélybetegek leszoktatására alkalmazott fülakupunktúrát. A nem konvencionális gyógyító eljárásokon alapuló pszichoterápiás tevékenységet, illetve módszereket, pszichodiagnosztikus eljárást csak pszichiáter szakorvos és pszichoterápiás klinikai képesítéssel rendelkező orvos, klinikai szakpszichológus végezhet. A rendelet értelmében csak orvos által végezhető tevékenység a manuálterápiás eljárás, a hagyományos kínai orvoslás, a neurálterápiás módszerek alkalmazása, valamint minden egyéb olyan nem konvencionális eljárás vagy módszer amelyek képzésére orvostudományi egyetem tanfolyamot és vizsgát szervez vagy, ilyen tanfolyamot és vizsgát akkreditál. Orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés nélkül végezhető tevékenység a vonatkozó nem felső szintű szakképesítés megszerzése után az akupresszúra, az alternatív mozgás- és masszázsterápia, az életmód-tanácsadás és terápia és a reflexzóna terápia, illetve vizsgával záruló továbbképzéssel megszerezhető képesítés után végezhető az alternatív fizioterápiás módszer, a bioenergiát alkalmazó módszer, a fitoterápia, a fülakupunktúrás addiktológiai eljárás, a kineziológiai módszer és a szemtréning eljárás. Fentiekből egyértelműen következik, hogy a nem konvencionális, illetve a természetgyógyászati szolgáltatás egészségügyi tevékenység, amelynek folytatásához a minden egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges működési engedély kell. Az egyes természetgyógyászati tevékenységekhez hasonló un. fizikai közérzetet javító szolgáltatások, mint pl. a fogyasztó szalonok, masszázsszalonok, fürdők, szoláriumok, vagy akár a spiritisztikai és asztrológiai tevékenység nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak, végzéséhez egészségügyi szakképesítés nem szükséges, így a működésük engedélyezése nem tartozik az ÁNTSZ hatáskörébe. Ugyanakkor az ÁNTSZ, mint szakhatóság részese az engedélyezési, illetve az ellenőrzési eljárásnak, amelynek során ugyanúgy vizsgálja a tevékenységgel kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi feltételeket, mint akár egy fodrász szalon kapcsán. II. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA A kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak biztosítására az egészségbiztosító szerződéseket köt egészségügyi szolgáltatókkal, gyógyszertárakkal és gyógyászati segédeszköz forgalmazókkal. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (vhr.) a szerződéses kapcsolatokat az alábbiak szerint szabályozza:

12 12 1. Egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések Az egészségbiztosító az egészségügyi szolgáltatások nyújtására finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval, amennyiben az nem rendelkezik 60 napnál régebbi köztartozással. A vhr értelmében e szerződéskötések nem tartoznak közbeszerzési eljárás alá, azokat az egészségpénztárak a finanszírozandó kapacitások meghatározásáról szóló jogszabályokban (pl évi CXXXII. tv). foglalt eljárásban, határozatlan időre kötik meg. Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződés tartalmazza a lekötött kapacitáson nyújtandó szolgáltatásokat szakterületenkénti bontásban, a területi ellátási kötelezettség és a rendelkezésre állás megjelölésével, azaz milyen egészségügyi szolgáltatást, hány ágyon, illetve hány szakrendelési órában, milyen időszakban, mely terület lakossága részére nyújt térítésmentesen az egészségügyi szolgáltató. A finanszírozási szerződés nevesíti továbbá az egészségügyi szakellátásra történő beutalásra jogosult, a táppénzfizetés alapjául szolgáló keresőképesség elbírálására, továbbá a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás támogatással történő rendelésére jogosult orvosok adatait, továbbá a finanszírozáshoz, illetve a finanszírozott ellátások teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges további adatokat. Annak ellenére, hogy az Ebtv. részletesen meghatározza a finanszírozási szerződések tartalmát és a mellékletként csatolandó dokumentumokat, e szerződések lényegét a finanszírozási rendet meghatározó jogszabályok, nevezetesen az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi szakellátás finanszírozásáról rendelkező 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet tartalmazza. A finanszírozási szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, ugyanakkor a finanszírozási szerződések tételes módosítása nélkül is módosul a finanszírozási jogszabályok módosítása eredményeként az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása, ezért kimondja az Ebtv., hogy a finanszírozást érintő jogszabályokat a bevezetésük előtt 30 nappal ki kell hirdetni, hogy az érintettek számára elegendő idő legyen az alkalmazásra való felkészülésre. Az egészségügyi szolgáltató köteles az egészségbiztosítónak bejelenteni, ha személyi, tárgyi feltételeiben, vagy gazdálkodási helyzetében olyan változás történik, amely érinti a finanszírozott feladatkörének ellátását. A hazai kötelező egészségbiztosítási rendszer egyedülálló módon arra is lehetőséget biztosít, hogy a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával az egészségbiztosító gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésre jogosító szerződést kössön, ezzel lehetővé téve, hogy a biztosított a magánorvosok, illetve magánkórházak orvosai által rendelt gyógyszert, gyógyászati segédeszközt vagy gyógyászati ellátást is társadalombiztosítási ártámogatás mellett vehesse igénybe. A szerződéskötés eredményeként azonban ezek az orvosok is csak az egészségbiztosító által finanszírozott intézmények

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya.

1997. évi LXXXIII. törvény. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. 1 / 56 A jogszabály mai napon (2014.VII.3.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2015.I.1. ) 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre

Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Egészségturisztikai kezelések üzleti modellje dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011,

Részletesebben

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól 1994. évi LIV. Törvény a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól Az Országgyűlés - felismerve, hogy a korszerű egészségügy nem valósítható meg a gyógyszerészet átalakulása nélkül,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben