ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:"

Átírás

1 Borotai Takarékszövetkezet Borota, Dózsa György u. 22. Cg: ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F október 28. ÁPTF. 1274/ június 30. MNB. II/E / szeptember 24. PSZÁF. 1504/2000. június 08. PSZÁF.I-2286/ október 15. E-I-1/ január 9. PSZÁF E-I-428/ április 30. HATÁLYOS: napjától Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a április 14-én megtartott Igazgatósági ülésén a 1-12./2010. számú határozatával elfogadta. Egységes szerkezetbe foglalt módosítások: / sz. ig hat, hatályos: december 09-tıl //2011. sz. ig hat, hatályos: tıl /2011. sz. ig. hat, hatályos: június 30-tól /2011. sz. ig. hat, hatályos: szeptember - 7-3/2011. sz. ig. hat, hatályos: október 01-tıl - 8a-9/2011 sz. ig. hat, hatályos tıl kékkel - 5-8/ sz. ig. hat, hatályos: pirossal Borota, igazgatóság elnöke 1

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. III. IV. Betétgyőjtés Hitel és pénzkölcsön nyújtása ideértve a faktoringot is Pénzforgalmi szolgáltatások V. Pénzváltási tevékenység VI. VII. VIII. IX. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése Bankkártya szolgáltatás Biztosítási ügynöki tevékenység Széfszolgáltatás X. Garancia és kezesség vállalása XI. Kiszervezés XII. A pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében a takarékszövetkezet tulajdonába került ingatlanfedezet hasznosítására 2

3 I. Általános rendelkezések Jelen Üzletszabályzat tartalmazza a takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatások feltételeit. Amennyiben a takarékszövetkezet általános szerzıdési feltételeket alkalmaz, úgy azokat üzletszabályzatába foglalja. A takarékszövetkezet és az ügyfele közötti szerzıdéssel kapcsolatos jogvita esetén a magyar jog alkalmazandó. A Takarékszövetkezet az alábbi magatartási kódexeknek vetette magát alá: (A magatartási kódex: olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendı magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezınek ismerik el.) - A Takarékszövetkezet a szeptember 6-án kelt A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartás kódex - rendelkezéseinek alá vetette magát. A fenti magatartási kódex elérhetı a takarékszövetkezet honlapján. Általános szerzıdési feltételnek minısül az a szerzıdési feltétel, amelyet alkalmazója több szerzıdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremőködése nélkül elıre meghatározott, és amelyet a felek utóbb egyedileg nem tárgyaltak meg. Fogyasztói szerzıdés esetében az általános szerzıdési feltétel alkalmazóját terheli annak bizonyítása, hogy az általa egyoldalúan, a fogyasztó közremőködése nélkül elıre meghatározott szerzıdési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Az általános szerzıdési feltétel akkor válik a szerzıdés részévé, ha az alkalmazója lehetıvé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerzıdéskötést megelızıen megismerje, annak lényegére - ha a szerzıdés megkötésének módja, körülményei azt lehetıvé teszik - elızetes tájékoztatást kapjon és azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerzıdési feltételrıl, amely a szokásos szerzıdési gyakorlattól, a szerzıdésre vonatkozó rendelkezésektıl lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstıl eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerzıdés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követıen - kifejezetten elfogadja. Ha az általános szerzıdési feltétel és a szerzıdés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerzıdés részévé. Tisztességtelen az általános szerzıdési feltétel és a fogyasztói szerzıdésben egyedileg meg nem tárgyalt szerzıdési feltétel, ha a feleknek a szerzıdésbıl eredı jogait és kötelezettségeit a jóhiszemőség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerzıdési feltétel támasztójával szerzıdést kötı fél hátrányára állapítja meg. Az általános szerzıdési feltétel és a fogyasztói szerzıdésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem 3

4 érthetı. Nem minısül tisztességtelennek a szerzıdési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály elıírásának megfelelıen határozzák meg. Az általános szerzıdési feltételként a szerzıdés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. A Takarékszövetkezet és az Ügyfelek üzleti kapcsolatára a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerzıdések határozzák meg. Az üzletszabályzat alkalmazásában Felek: az Ügyfél és a Takarékszövetkezet. Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, természetes személy, amelynek /akinek részére a Takarékszövetkezet pénzügyi, kiegészítı pénzügyi szolgáltatást nyújt. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljáró természetes személy. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet üzletszerően folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany és az egyéni vállalkozás. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, az alapítvány gazdasági tevékenységével összefüggı polgári jogi kapcsolataira a vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a szerzıdés megkötésének idıpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 fınél kevesebb, és a szerzıdés megkötését megelızı üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerzıdés megkötését megelızı üzleti év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelı forintösszeg. 1. Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása Az Üzletszabályzatok és azok módosításai nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti. A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatait jogosult módosítani új pénzügyi szolgáltatások bevezetése, vagy meglévı szolgáltatások megszőntetése, módosítása esetén. A Takarékszövetkezet az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben közzé teszi - elektronikus szolgáltatások nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhetı módon, a honlapján is elérhetıvé teszi - Üzletszabályzatait, szerzıdési feltételeit, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelı egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, valamint a kamatszámítás módszerét, valamint ezek módosításait. Az ügyfél kívánságára a Takarékszövetkezet ingyenesen rendelkezésre bocsátja üzletszabályzatait és a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat. 2. Takarékszövetkezet és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatás A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataiban kölcsönösen együttmőködnek, ennek megfelelıen az ügylet szempontjából jelentıs tényekrıl, körülményekrıl, változásról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. A takarékszövetkezet ügyfeleit közérthetıen és egyértelmően köteles tájékoztatni a pénzügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeirıl, illetve módosulásáról. 4

5 Az Ügyfél 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy - jogi személy esetén - jogi státuszát érintı változás történt (pl: elnevezése, címe, jegyzett tıkéjének mértéke vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képviselıjének személye megváltozott). Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggı adatot és felvilágosítást, amelyeket a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértésébıl adódó esetleges kárért. A kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Takarékszövetkezetet, ha valamely, a Takarékszövetkezettıl várt értesítés nem érkezett meg idıben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen, a Takarékszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek vagy az ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy az általa megadott kézbesítési címre küldi. A tájékoztatás történhet papíron vagy tartós adathordozón, illetve elektronikus úton is. Tartós adathordozónak minısül: az olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetıvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelı ideig történı tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történı megjelenítését. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van. Az elızı pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselı okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet a tıle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. Az olyan iratokat, amelyek kézbesítése megtörténtét hitelt érdemlıen kell igazolni tértivevénnyel vagy ajánlott küldeményként kell a címzettnek megküldeni. A szokásos postai idı elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. (A szokásos postai idı mértékére vonatkozóan a Magyar Posta Hirdetményeiben foglalt határidık az irányadóak.) A Takarékszövetkezethez írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételérıl. A takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerzıdést kötötték vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére. Folyamatos szerzıdések esetén a Takarékszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljeskörő írásbeli kimutatást /kivonatot/ köteles küldeni az Ügyfelei részére. 5

6 A számláról megküldött kimutatást - az üzletszabályzat vagy szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstıl számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét. Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelızı 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésıbb 90 napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni. 3. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet képviselete A Takarékszövetkezet az üzleti kapcsolatok biztonsága érdekében köteles meggyızıdni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások vagy megbízások teljesítése elıtt kérheti a képviseleti jog megfelelı igazolását. A Takarékszövetkezet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében - az ügyfél által látható helyen - kifüggeszti. Az Ügyfél a takarékszövetkezet képviselıjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a takarékszövetkezet szervezeti egységének vezetıje vagy annak megbízottja ilyenként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottak a takarékszövetkezet képviselıinek tekintendık. A Felek a másik fél bejelentett képviselıit és aláírásaikat jogosultak mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásain szereplı aláírásokat gondosan köteles megvizsgálni és ha azt tapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan vagy aláírása a bejelentett mintától eltérı, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást nem teljesíti. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamísított voltát a tıle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni. 4. Írásbeliség Mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, valamint szerzıdéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. A Takarékszövetkezet pénzügyi és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdést csak írásban köthet és a szerzıdés egy eredeti példányát köteles az Ügyfélnek átadni. A telefaxon érkezı megbízást, közleményt teljes értékő írásbeli bejelentésként kell kezelni. A telefonon, táviratban érkezı megbízások teljesítését a Takarékszövetkezet az írásbeli megerısítésig függıben tartja. Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefonkapcsolatban vagy a táviratban elıforduló tévedés, félreértés következménye, hacsak a tévedés nem a Takarékszövetkezet hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél külön kérésére az írásos megerısítés kézhezvétele elıtt teljesít rendelkezést. 5. Ellenérték Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot illetıleg díjat és költségtérítést fizet. A Takarékszövetkezet által felszámított térítés mértékét és 6

7 megváltoztatásának feltételeit a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti szerzıdés, általános szerzıdési feltételek, Hirdetmények tartalmazzák. A szerzıdésben egyértelmően meg kell határozni a kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt, ideértve a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit is. Az ellenérték megfizetése - ellenkezı kikötés hiányában - felmerüléskor esedékes. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a jogszabályban illetve a szerzıdésben meghatározott mértékő késedelmi kamatot tartozik fizetni. A kamatokat és az idıtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat naptári napokra a jelen Üzletszabályzatban meghatározott képletek alapján kell számítani. Ha a takarékszövetkezet a szerzıdéseiben kikötötte a kamatok, díjak, költségek törvényben meghatározott feltételek (ok-lista) szerinti egyoldalú megváltoztatásának jogát, úgy az új mértékeket Hirdetményben, postai úton, vagy elektronikus úton köteles közzétenni. A módosított ellenérték a hatályba lépés idıpontjában a szerzıdés részéve válik, amennyiben az ügyfél nem tesz a jogviszony megszőntetésére irányuló nyilatkozatot. 6. A Takarékszövetkezet felelıssége A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények lehetı legteljesebb - figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. A Takarékszövetkezet azonosító irat elvesztésébıl vagy illetéktelen személy által történı felhasználásából eredı károkért nem felel. A Takarékszövetkezet felelısségének korlátozása nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. A Takarékszövetkezet nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért. Nem vállal felelısséget kisebb jelentıségő hibákért, melyek a nagy tömegő megbízás teljesítése során tıle elvárható gondosság mellett is elıfordulhatnak. 7. Üzleti titok, banktitok és bankinformáció 7.1. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy egyéb adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette. A takarékszövetkezet ügyvezetése dönt abban a kérdésben, hogy milyen információ, stb. minısül üzleti titoknak. A takarékszövetkezet vezetı állású személyei és alkalmazottai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot idıbeli korlátozás nélkül megtartani Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekrıl a takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a 7

8 takarékszövetkezet által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára és a takarékszövetkezettel kötött szerzıdéseire vonatkozik. A banktitok szempontjából Ügyfél mindenki, aki a takarékszövetkezet szolgáltatását igénybe veszi. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteire vonatkozó adatok Titoktartási kötelezettség A Takarékszövetkezet - ideértve a tisztségviselıket (Igazgatóság és Felügyelıbizottság tagjai), a vezetı állású és egyéb alkalmazottakat - a tudomására, illetve birtokába jutott üzleti titkot vagy banktitkot köteles idıbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetıleg a banktitkok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat a jogszabályokban (a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény) meghatározott körön kívül az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon elınyt szerezzen, továbbá, hogy a pénzügyi intézmény Ügyfeleinek hátrányt okozzon Titoktartási kötelezettség alóli mentesség Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha - a takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képviselıje a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratokba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalni, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a takarékszövetkezettel megkötendı szerzıdés keretében adja meg, - törvény (Hpt.) a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi A központi hitelinformációs rendszer A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) olyan zárt rendszerő adatbázis, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elımozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók (takarékszövetkezet) biztonságának érdekében. A KHR-rıl külön törvény rendelkezik (2011. évi CXXII. tv, a továbbiakban KHRtv). KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minısülnek és ennek megfelelı jogi védelem alatt állnak. Nem jelenti a banktitok sérelmét a pénzügyi szolgáltatást végzı pénzügyi intézmény (takarékszövetkezet), valamint a kizárólag garanciavállalással, illetıleg készfizetı kezesség 8

9 vállalásával foglalkozó jogi személy részérıl - a KHR.tv szerinti - a KHR-be, illetve e rendszerbıl referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott adatszolgáltatás. Mindenkinek joga van a KHR-ben róla nyilvántartott adatokat megismerni bármely pénzügyi intézmény (ideértve a takarékszövetkezetet is) útján. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás nélkül bárki megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelem eredményérıl szoros törvényi határidık alapján az Ügyfél levélben, vagy kérése esetén ben kap hivatalos tájékoztatást. (A takarékszövetkezet a kérelmet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul /legkésıbb 2 munkanapon belül/ továbbítja, amely 3 napon belül a kért adatokat zárt módon visszaküldi. A takarékszövetkezet a kért adatokat a kézhezvételt követıen zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul /legkésıbb 2 munkanapon belül/ eljuttatja a kérelmezınek.) Az Ügyfél a KHR.tv-ben meghatározott nyilatkozatát a takarékszövetkezet bármely fiókjában is megteheti írásban. Az ügyféllel való írásbeli kommunikáció, tájékoztatás formái: - személyes találkozáskor történı írásbeli dokumentumátadás, - postai úton való közlés - a KHR-ben nyilvántartott elızetes hozzájárulása esetén elektronikus kommunikáció A KHR nyilvántartásai A KHR nyilvántart valamennyi olyan természetes személyt, illetve vállalkozást, akinek vagy amelynek referenciaadatait a központi hitelinformációs rendszert kezelı pénzügyi vállalkozás kezeli. A KHR nyilvántartja a referenciaadatot továbbító referenciaadat-szolgáltató nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét. Az egymás között történı adatátadás tényérıl, idıpontjáról és az átadott adatok körérıl mind a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak, mind a referenciaadat-szolgáltatónak nyilvántartást kell vezetnie. A takarékszövetkezet a KHR-be való adatot szolgáltató referenciaadat-szolgáltatónak minısül A KHR által nyilvántartott adatok felhasználása A KHR-ben nyilvántartott adatok kizárólag a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzıdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az ügyfél részére saját adatairól való tájékoztatás megadásának céljára használhatók fel. A szerzıdéskötést megelızıen a takarékszövetkezet köteles ismertetni természetes személy Ügyfelével a KHR-bıl a hitelképesség megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességre vonatkozóan levonható következtetéseket, szükség esetén az figyelmezteti Ügyfelét a pénzügyi szolgáltatási szerzıdés (hitelfelvétel, stb) kockázataira. A takarékszövetkezet csak abban az esetben köt szerzıdést az Ügyféllel, ha a KHR-ben lévı információra is tekintettel megfelelı adósnak tartja. 9

10 Adatátadás a KHR-be A takarékszövetkezet az Ügyfél adatainak egy részét a szerzıdés megkötése után, más részét bizonyos események bekövetkeztekor adja át a KHR-nek. Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdések: pénzügyi szolgáltatási szerzıdés, befektetési hitelszerzıdés, értékpapír kölcsönzési szerzıdés, hallgatói hitelszerzıdés. A pénzügyi szolgáltatások körében az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdések: - hitel és pénzkölcsön nyújtása; - pénzügyi lízing; - olyan papír alapú készpénz-helyettesítı fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minısül pénzforgalmi szolgáltatásnak; - kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; Tájékoztatás az adatátadásról: Amennyiben a takarékszövetkezet Ügyfelérıl adatot ad át a KHR részére, errıl az átadást követı legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Az Ügyfél kérésére a tájékoztatás ben is teljesíthetı. A tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik a szerzıdés fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra (havonta fennálló tıketartozás összegérıl és pénznemérıl) Adatátadás természetes személyek esetén A KHR törvény 2..(1). bek. g) pontja alapján az egyéni vállalkozó nem minısül a KHRben nyilvántartott természetes személynek. A takarékszövetkezet az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés elıkészítése során a PSZÁF honlapján közzétett mintatájékoztató alapján - tájékoztatja a szerzıdés megkötése ügyében eljáró természetes személyt - a KHR-re irányadó szabályokról, - a nyilvántartás céljáról, - a nyilvántartott személyt megilletı jogokról, - arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, - arról, hogy adatai a szerzıdéskötést követıen átadásra kerülnek, valamint a törvényben meghatározott esetekben átadásra kerülhetnek. Az írásbeli tájékoztató átvételét, illetve megtörténtét a szerzıdéskötéskor az ügyfél aláírásával igazolja. Az adatok átadását megelızıen a takarékszövetkezet köteles beszerezni az Ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e adatainak más referenciaadat-szolgáltató általi lekérdezéséhez, átvételéhez. (kivéve a B. pont szerinti adatok átvételét.) A hozzájáruló nyilatkozat az Ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésére vonatkozik. 10

11 Ha az ügyfél ezen nyilatkozata tartalmán a késıbbiekben változtat és hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben az idıben legkésıbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésére. Ha az Ügyfél nem járul hozzá adatainak más referenciaadat-szolgáltató általi lekérdezéséhez, átvételéhez, úgy a KHR-tıl az A/ d) pont szerinti, valamint a B. pont szerinti adatok vehetık át a KHR-bıl. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bıl történı átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását a KHR tartalmazza. Az Ügyfél - a szerzıdés megkötésekor vagy a szerzıdés fennállása alatt - a takarékszövetkezet útján írásban kérheti, hogy az A/ a-b) pont szerinti adatait a szerzıdés megszőnését követı legfeljebb 5 évig a kezelje még a KHR. Az Ügyfél e kérését írásban bármikor visszavonhatja - a szerzıdéses jogviszony megszőnéséig a takarékszövetkezet útján, azt követıen a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül. A) Szerzıdéskötéshez kapcsolódó adatátadás, a KHR-ben nyilvántartott adatok Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdéskötés esetén a takarékszövetkezet az alábbi adattípusokat adja át a szerzıdéskötést követıen a KHR-be: a) az azonosító adatok: - név, - születési név, - születési idı, hely, - anyja születési neve, - személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, - lakcím, - levelezési cím, - elektronikus levelezési cím. b) a szerzıdés adatai: - a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), - a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, - ügyféli minıség (adós, adóstárs) - a szerzıdés összege, a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága. c) a szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó adatok (rendszeres adatátszolgáltatás alapján): - a havonta fennálló tıketartozás összege és pénzneme, - esetleges elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme d) a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: (amennyiben az ügyfél nem járul hozzá adatainak a KHR-bıl történı lekérdezéséhez) - a nyilatkozat kelte (hely, dátum), - a referenciaadat-szolgáltató (pl: pénzügyi intézmény) azonosító adatai, - az ügyfél a) pont szerinti azonosító adatai és a b) pont szerinti szerzıdésének adatai, 11

12 - a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. Az adatkezelés idıtartama: A jelen pontban felsorolt adatok a szerzıdés megszőnését követıen törlésre kerülnek a KHRbıl. B) Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás Az alábbi esetekben a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére (az ügyfél külön hozzájárulása nélkül) átadásra kerülhetnek a következı adatok: a) Hitelmulasztás nyilvántartása Az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. Ugyanazon személy szerzıdésszegését több jogviszony egyidejő fennállása esetén külön-külön kell figyelembe venni. (A minimálbér aktuális összegérıl a takarékszövetkezetnél érdeklıdhet, illetve tájékozódhat a Nemzeti Adó-és Vámhivatal weboldalán: ) Átadásra kerülı adatok: az A/a) pont szerinti azonosító adatok, valamint a szerzıdés adatai: - a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), - a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, - ügyféli minıség (adós, adóstárs) - a szerzıdés összege, a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága. - a mulasztás bekövetkezésének idıpontja, - a mulasztás bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, - a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének módja és idıpontja, - a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés, - elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme, - fennálló tıketartozás összege és pénzneme. Az adatátadás tervezett végrehajtását megelızıen 30 (naptári) nappal a Takarékszövetkezet írásban tájékoztatja Ügyfelét arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. A tartozás rendezésére a figyelmeztetést követıen is van lehetıség. b) Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása Az ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés megkötésének kezdeményezése során - valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve - hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg. 12

13 Átadásra kerülı adatok: az A/a) pont szerinti azonosító adatok, valamint a szerzıdés adatai: - az igénylés elutasításának idıpontja, indoka, - okirati bizonyítékok, - jogerıs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezı részének tartalma. c) Kártyavisszaélések nyilvántartása Az ügyféllel szemben a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerıs határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bőncselekmény elkövetését állapítja meg. Átadásra kerülı adatok: az A/a) pont szerinti azonosító adatok, valamint a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatával kapcsolatos alábbi adatok: - a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), - a letiltás idıpontja, - a letiltott készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel végrehajtott mőveletek idıpontja, száma, összege, - a jogosulatlan felhasználások száma, - az okozott kár összege, - a bírósági határozat jogerıre emelkedésének idıpontja, - perre utaló megjegyzés. Az adatkezelés idıtartama: A B. pontbeli adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen idıszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. Hitelmulasztás esetén a tartozás teljesítésétıl számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben Adatátadás vállalkozások esetén A takarékszövetkezet a vállalkozást a szerzıdés megkötését megelızıen tájékoztatja az alábbiakról: - az adatátadás céljáról, - a szerzıdéskötést követıen átadásra kerülı adatok körérıl, - arról, hogy adatai a törvényben meghatározott esetben bekerülnek a KHR-be, - arról, hogy a KHR-be történt adatátadást követıen a referenciaadatokat a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. A) Szerzıdéskötéshez kapcsolódó adatátadás, a KHR-ben nyilvántartott adatok Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdéskötés esetén a takarékszövetkezet az alábbi adattípusokat adja át a szerzıdéskötést követıen a KHR-be: a) az azonosító adatok: - cégnév, név, - székhely, 13

14 - cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, - adószám. b) az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: - a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), - a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, - a szerzıdés megszőnésének módja, - a szerzıdés összege, a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja. c) a szerzıdés teljesítéséhez kapcsolódó adatok (rendszeres adatátszolgáltatás alapján): - a havonta fennálló tıketartozás összege és pénzneme, - esetleges elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, pénzneme A jelen pontban felsorolt adatok a szerzıdés megszőnését követıen törlésre kerülnek a KHRbıl. B) Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás Az alábbi esetekben a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadásra kerülhetnek a következı adatok: a) Hitelmulasztás nyilvántartása Az Ügyfél az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Átadásra kerülı adatok: az A/a) pont szerinti azonosító adatok, valamint az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: - a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), - a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, - a szerzıdés megszőnésének módja, - a szerzıdés összege a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, - a mulasztás bekövetkezésének idıpontja, - a mulasztás bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, - a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idıpontja és összege, - a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének idıpontja és módja, - a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre utaló megjegyzés, - elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege, valamint pénzneme, - fennálló tıketartozás összege és pénzneme. Az adatkezelés idıtartama: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megszőnésének idıpontja, ha azonban a tartozás nem szőnt meg, az adatátadás idıpontjától számított öt év 14

15 b) Szerzıdésszegés nyilvántartása - készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdés esetén: Az Ügyfél készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. Átadásra kerülı adatok: az A/a) pont szerinti azonosító adatok, valamint a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: - a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja, - perre utaló megjegyzés. Az adatkezelés idıtartama: az adatátadástól számított öt év c) Sorban állás nyilvántartása Az Ügyfél fizetési számlájával szemben - fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tartanak nyilván. Átadásra kerülı adatok: az A/a) pont szerinti azonosító adatok, valamint a pénzforgalmi számlával kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: - a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzıdés azonosítója (száma), - a sorba állított követelések összege és devizaneme, - a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja, - perre utaló megjegyzés. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás fı szabály szerint az adatkezelés oka megszőnésétıl számított öt évig kezeli az adatokat, ezt követıen véglegesen és vissza nem állítható módon törli azokat. Törölni kell az adatot akkor is, ha azok jogellenesen kerültek a KHR-be, illetve ha az adatszolgáltató nem állapítható meg. Az adatkezelés idıtartama: a követelések sorba állítása megszőnését követı öt év Az adatszolgáltatással kapcsolatos jogorvoslati eszközök Kifogás A KHR-ben nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-be való átadása, kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogás a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz vagy a kifogásolt adatot átadó takarékszövetkezethez nyújható be írásban. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás, illetve a takarékszövetkezet köteles a kifogást a kézhezvételét követı 5 munkanapon kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a nyilvántartottat írásban haladéktalanul, de legkésıbb 2 munkanapon belül tájékoztatni. A kifogásnak való helyt adás esetén a változást a KHR-ben haladéktalanul átvezetik. Peres eljárás Az ügyfél, mint a KHR-ben nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetıleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és 15

16 a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat a kifogás kivizsgálásáról szóló tájékoztató kézhezvételét követı harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál. A keresetlevelet a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál kell benyújtani vagy ajánlott levélben postára adni. A KHR a per megindítását az eljárás jogerıs befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. A bíróság végzésével már a tárgyalás elıkészítése során elrendelheti a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínőnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül elızetesen végrehajtható. Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor a referenciaadatokat haladéktalanul, legkésıbb két munkanapon belül zárolni kell (az adattovábbítás lehetetlen). A referenciaadat zárolását, a zárolás megszőntetését, a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerıs határozatának kézhezvételét követıen a KHR-ben haladéktalanul végrehatják. 8. Információnyújtás Hitelreferencia-szolgáltatásnak minısül az ügyfélrıl való banktitkot nem sértı díjazás ellenében történı bankinformáció nyújtás, vagy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı adatkezelés. A Takarékszövetkezet a fentieken kívül, az alapinformáción felül bankinformációt az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján az abban megjelölt keretek között nyújt. A felhatalmazás lehet eseti és általános vagy az információkérık meghatározott körére korlátozott és minden esetben egyértelmően meg kell, hogy jelölje az adandó információ tartalmi körét. A felhatalmazás alapján adott információról a Takarékszövetkezet másolat küldésével haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet. Az információnyújtásra való felhatalmazás esetén a Takarékszövetkezet díjat számíthat fel, melyet Hirdetményben tesz közzé. A bankinformáció megtagadása a Takarékszövetkezet részérıl nem jelent az Ügyfélrıl alkotott negatív értékelést és ennek megfelelıen az Ügyfél nem támaszthat a Takarékszövetkezettel szemben semmilyen követelést. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott információ felhasználása során keletkezett kárért akkor felel, ha valótlan adatot szolgáltatott. A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát nem nyújt és felelısséget nem vállal. 9. Közremőködı igénybevétele A Takarékszövetkezet az általa igénybevett közremőködıért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Közremőködı lehet a Takarékszövetkezet által a pénzügyi szolgáltatások ellátására igénybevett természetes vagy jogi személy (pl. bankügynök, stb). A közremőködı mind a takarékszövetkezet, mind az Ügyfél vonatkozásában köteles a banktitkot, üzleti titkot megtartani. Amennyiben a titoktartási kötelezettség alól a jogszabályok felmentést adnak, az ebbıl eredı következményekért a Takarékszövetkezet nem felelıs. 16

17 10. A megbízások általános szabályai A megbízásnak minden kétséget kizáróan tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha az Ügyfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérı vagy meghatározott idıpontban való teljesítését igényli, ezt a megbízáson fel kell tüntetni, illetve arról a Takarékszövetkezetet más módon értesíteni kell. A Takarékszövetkezet nem felel a megbízó által tévesen megadott adatok helyességéért. 11. Ügyfél átvilágítás Az ügyfél átvilágítást, ügyfél azonosítást és az azonosító adatok rögzítését minden a takarékszövetkezet által végzett pénzügyi szolgáltatás, kiegészítı pénzügyi és egyéb szolgáltatás keretében el kell végezni a pénzmosás megelızésérıl és megakadályozásáról szóló jogszabály alapján. A nemzetközi pénzátutalások esetén - az 1781/2006/EK rendeletében foglaltak alapján - alkalmazni kell a takarékszövetkezet e tárgyú belsı eljárási rendjében ( pénzmosási szabályzatában) foglaltakat, amely tartalmazza a takarékszövetkezet által küldött vagy fogadott bármely pénznemben megvalósuló pénzátutalásokat kísérı megbízói adatok ellenırzésére, nyilvántartására, továbbítására, továbbá a hiányzó vagy hiányos megbízói adatokkal érkezı pénzátutalások észlelésére és kezelésére vonatkozó szabályokat a pénzforgalmi szolgáltatókra nézve. A takarékszövetkezet az ügyféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerzıdés megkötésekor köteles az ügyfél vagy meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselı személy azonosítását elvégezni. A takarékszövetkezet ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: a) üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor, illetve ötszázezer forintot elérı, illetve meghaladó összegő pénzváltás esetén; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfél azonosító adatok valódiságával vagy megfelelıségével kapcsolatban kétség merül fel. A b) pont szerinti átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggı, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer / ötszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer /pénzváltásnál: ötszázezer/ forintot. Az ügyfél köteles a takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetıleg érdekében jár el. A tényleges tulajdonos adatait is rögzíteni kell. 17

18 A takarékszövetkezet az ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a takarékszövetkezet köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhetı nyilvántartásban történı ellenırzése érdekében Ügyfél azonosítás Az ügyfél azonosítás során a takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok bemutatását és a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét a következık szerint: természetes személy: - magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet esetén: - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy azonosító okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; - egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetıleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételrıl szóló igazolás kiállítása megtörtént, - belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, - külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; - cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történı benyújtását megelızıen a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet társasági szerzıdését (alapító okiratát, alapszabályát). - a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követı 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni. Az ügyfél azonosítás során a takarékszövetkezet az alábbi adatokat köteles nyilvántartani, illetve rögzíteni: Természetes személy: - családi név és utónév (születési név), - lakcím - születési hely és idı 18

19 - állampolgárság - az azonosító okmány típusa és száma - külföldi: magyarországi tartózkodási hely Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet: - név, rövidített név - székhely, külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepének címe - cégbírósági nyilvántartásban szereplı jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttérıl (nyilvántartásba vételérıl, bejegyzésérıl) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát. Az ügyfél azonosítás során a takarékszövetkezet az alábbi adatokat rögzítheti: Természetes személy: - születési helyét, idejét, - anyja nevét; Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet: - fıtevékenységét, - képviseletére jogosultak nevét és beosztását, - kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait. A takarékszövetkezet az ügyfél azonosítás (átvilágítás) során az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozóan köteles rögzíteni: a) üzleti kapcsolat esetén a szerzıdés típusát, tárgyát és idıtartamát, b) ügyleti megbízás esetén a megbízás tárgyát és összegét. Ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a pénzmosás megelızésérıl rendelkezı belsı szabályzatban meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében szükség van - a teljesítés körülményét (hely, idı, mód) is rögzíthetı Az ügyfél kötelezettsége Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles a tudomásszerzéstıl számított öt munkanapon belül a takarékszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintıen bekövetkezett változásról. E kötelezettség teljesítése érdekében a takarékszövetkezet köteles ügyfelei figyelmét felhívni az adatokban bekövetkezett változások közlésének kötelezettségére. Ha a takarékszövetkezet által vezetett számla terhére vagy javára két naptári évet elérı idıtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor - ide nem értve a többéves futamidejő ügyleti megbízásokat úgy 30 napon belül írásban vagy a következı egyenlegközlı értesítésben felhívja ügyfélt az adatokban bekövetkezett változások közlésére A pénzmosásról szóló jogszabályi kötelezettségek betartása A takarékszövetkezet minden ügyintézıje köteles betartani a pénzmosásról szóló jogszabály és a tárgybani belsı szabályzata rendelkezéseit a pénzügyi szolgáltatási ügyletkötések során. 19

20 Ha a takarékszövetkezet nem tudja végrehajtani az ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyfél megbízása alapján bankszámlán keresztül mővelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot. II. BETÉTGYŐJTÉS Betét: betétszerzıdés vagy takarékbetét-szerzıdés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámla-szerzıdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendı pénzeszköz győjtése: pénzeszközök egyedileg elıre meg nem határozott személyektıl történı győjtése oly módon, hogy azzal a betétgyőjtı tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt - kamattal, más elıny biztosításával vagy anélkül - visszafizetni. Szövetkezet esetén a tagi kölcsön elfogadása is betétgyőjtésnek minısül, ha annak értéke meghaladja a szövetkezetekre vonatkozó törvényben meghatározott korlátot. Nem minısül visszafizetendı pénzeszköz nyilvánosságtól történı győjtésének a) a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátokkal történı, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátás és b) a pénzforgalmi intézmény által átvett pénzeszköz fizetési számlán történı nyilvántartása. A takarékbetétekrıl az évi 2. törvényerejő rendelet rendelkezik, mely szerint takarékbetét: a hitelintézetnél takarékbetét-szerzıdés alapján takarékbetétkönyv vagy más okirat ellenében elhelyezett pénzösszeg. 1. Betételhelyezés A takarékbetét-szerzıdés alapján való betételhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Takarékszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Takarékszövetkezet meghatározott késıbbi idıpontban köteles ugyanakkora pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot vagy egyéb hozadékot fizetni, illetıleg nyereménybetétek esetén a sorsolás eredményétıl függı nyereményt nyújtani. A betételhelyezés írásbeli szerzıdés, betétkönyv, vagy egyéb okmány alapján történhet. Takarékbetétet csak természetes személy jogosult elhelyezni. A természetes személyeknek bankszámlaszerzıdés keretében elhelyezett pénzeszközeire a takarékbetét-szerzıdés szabályait kell megfelelıen alkalmazni. A Takarékszövetkezetnél elhelyezhetı betét legkisebb összege Ft, illetıleg fix címlető betéteknél a legkisebb címletnek megfelelı pénzösszeg. Takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. A takarékbetét-szerzıdésben a betétestıl különbözı, de takarékbetét elhelyezésére jogosult kedvezményezett is megjelölhetı. 20

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer ügyfél tájékoztató A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatja az Üzletfeleit arról, hogy a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

- a szerzıdéses összeg törlesztı részletének

- a szerzıdéses összeg törlesztı részletének TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETİ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 17/2/2014. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: fennálló tıketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: fennálló tıketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETİ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9396. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról Előadó: Dr. Veres János

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl 2011. január 1. Általános információ 1 A KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) a PSZÁF által elismert, a törvényben

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Cg: 03-02-000296.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Cg: 03-02-000296. Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 6422. Tompa, Szabadság tér 16. Cg: 03-02-000296. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF engedély száma: 904/1997/F. 1997. november 28 ÁPTF engedély

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 2009. július 30.-án tartott ülésén 42/2009 számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

2. Az OBA által nyújtott biztosítás a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet Tisztelt Ügyfelünk! T-4 /2015. sz. Hirdetmény A Turai Takarékszövetkezet az alábbiakban tájékoztatja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló hatályos törvény (továbbiakban Hpt.) alapján

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 10/2011. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelıbizottságának 25/2010. (IX.15.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben