A népesség gazdasági aktivitása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. 13. A népesség gazdasági aktivitása"

Átírás

1 A népesség gazdasági aktivitása

2 Központi Statisztikai Hivatal ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 13. A népesség gazdasági aktivitása Budapest, 2014

3 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN ö ISBN Készült a Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási és Debreceni főosztályán, az Informatikai főosztály és a Tájékoztatási főosztály közreműködésével Felelős kiadó: Dr. Vukovich Gabriella elnök Főosztályvezetők: Malakucziné Póka Mária Waffenschmidt Jánosné Összeállították: Kólyáné Sziráki Ágnes, Lakatos Miklós, Novák Géza, Sólyom Ildikó Közreműködött: Bartha Krisztián, Eszenyi Orsolya, Ináncsi Zita, Kovács Marcell, Malakucziné Póka Mária, Vargáné Loch Márta, Waffenschmidt Jánosné A táblázó programot készítette: Papp Márton A kéziratot gondozták: Benedek Szabolcs, Polónyi Katalin Tördelőszerkesztő: Trybek Krisztina További információ: Kovács Marcell Telefon: (+36-1) , Internet: (+36-1) (telefon), (+36-1) (fax) Borítóterv: Lounge Design Kft. Nyomdai kivitelezés: Xerox Magyarország Kft

4 Tartalom Köszöntöm az Olvasót! A népesség korszerkezete és gazdasági aktivitása A gazdaságilag aktív és nem aktív népesség számának és összetételének változása A gazdasági aktivitás Történeti előzmények Gazdasági aktivitás nemek szerint Gazdasági aktivitás korcsoportok szerint i jellemzők Történeti előzmények Gazdasági aktivitás térségi metszetekben A foglalkoztatottak korcsoport és nemek szerint A foglalkoztatottak strukturális jellemzői Történeti előzmények A foglalkoztatottak iskolázottsága A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerint A foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport szerint A foglalkoztatottak foglalkozási viszony szerint i jellemzők A foglalkoztatottak iskolázottsága A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerint A foglalkoztatottak foglalkozási főcsoport szerint A foglalkoztatottak foglalkozási viszony szerint A munkanélküliek helyzete Történeti előzmények A munkanélküliek nemek és korcsoport szerint A munkanélküliek legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint A munkanélküliek a korábbi foglalkozás szerint i jellemzők A munkanélküliek száma, korcsoport és nemek szerinti jellemzői A munkanélküliek iskolázottsága Munkanélküliek korábbi foglalkoztatásuk jellemzői szerint A gazdaságilag nem aktív népesség jellemzői A gazdaságilag nem aktív népesség összetétele i jellemzők A gazdaságilag nem aktívak száma, nemek, korcsoportok szerinti jellemzői A gazdaságilag nem aktív népesség iskolázottsága A gazdaságilag nem aktív népesség utolsó foglalkozásának jellemzői...55 Táblázatok A népessség gazdasági aktivitása 3

5

6 Köszöntöm az Olvasót! A hazánkban 1870 óta rendszeresen, általában tízévenként tartott cenzusok rendkívül értékes információs anyagot tartalmaznak, más forrásokból nem pótolható összefüggések feltárására nyújtanak lehetőséget. Tekintettel arra, hogy a tízévenkénti periódus elég hosszú időközöket ölel fel, az utóbbi évtizedekben gyakorlattá vált, hogy az adott évtized közepén népszámlálási jellegű, a népesség 2%-ára kiterjedő mikrocenzusok, kvázi kis népszámlálások végrehajtására kerül sor. Azoknál a témáknál, ahol a lezajlott változások iránya, üteme ezt igényli, a népszámlálások adatain kívül felhasználtuk a mikrocenzusok adatait is. A évi népszámlálás által rögzített helyzet, az ahhoz vezető országos folyamatok mellett többféle térségi metszetben vizsgáltuk a területi népszámlálási adatokat is. A járások, megyék, településtípusok, a különböző népességnagyságú településcsoportok, valamint a főváros-vidék közötti szembetűnő egyenlőtlenségekre igyekszünk felhívni az olvasó figyelmét. A népszámlálások egy-egy eszmei időpontra vonatkozóan tartalmaznak információkat. A évi népszámlálás eszmei időpontja október 1-je volt. Az adatok nagy többsége erre az időpontra vonatkozik. A megelőző évtizedben lezajlott változásokat minden témánál bemutatjuk, sok esetben a korábbi évtizedekre is visszatekintünk, ahol pedig az adatok összehasonlíthatósága lehetővé teszi, a történeti áttekintésekben a múlt század elejéig visszanyúló idősorokat is közlünk. Jelen kiadványban összefoglaljuk a népesség gazdasági aktivitásában, a foglalkoztatásban 2001 és 2011 között bekövetkezett főbb országos és területi változásokat. A Központi Statisztikai Hivatal a népesség gazdasági aktivitásáról rendszeresen, havi gyakorisággal gyűjt és közöl információkat reprezentatív adatfelvétel alapján. A népszámlálási adatok ugyanakkor teljes körűek, így tízévente sokrétű, részletes vizsgálatra adnak lehetőséget, a dimenziók mélysége különösen a területi és a történeti vonatkozásban egyedülálló. A népesedési helyzet alakulása alapvető befolyást gyakorol a foglalkoztatható népesség utánpótlására, végeredményben a lehetséges foglalkoztatás mértékére, mennyiségi és minőségi mutatóira. Ezért röviden összefoglaljuk az utóbbi évtizedekre vonatkozó népesedési tendenciákat is. A szöveges ismertetést követő részletes táblázatokban bemutatjuk a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottak, a munkanélküliek és a gazdaságilag nem aktív népesség jellemzőit országosan és térségi csoportosításokban is. Az elemzés a korábbi népszámlálási kiadványokban megjelent adatokra is támaszkodik. A módszertani megjegyzések, fogalmak a következő linken érhetők el: nepszamlalas/docs/modszertan.pdf. A tanulmány összeállításához a szerzők felhasználták dr. Fóti János dr. Lakatos Miklós Foglalkoztatottság és munkanélküliség címmel 2004 és 2006 között megjelent kötetsorozatának anyagát. Dr. Vukovich Gabriella a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 13. A népessség gazdasági aktivitása 5

7

8 1. A népesség korszerkezete és gazdasági aktivitása Magyarország népesedését az elmúlt harminc évben a népesség fogyása és öregedése jellemezte. A évi népszámlálás eszmei időpontjában, október 1-jén, 9 millió 938 ezer fő élt az országban, ami 1980 óta 771 ezret meghaladó csökkenést jelent. A mérséklődés a legtöbb országhoz képest szokatlan módon folyamatos volt, üteme évtizedenként változóan alakult. A vázolt folyamat mögött az a körülmény áll, hogy a halálesetek száma 1981 óta évről évre meghaladja a születésekét. Az ily módon bekövetkező természetes fogyást 1990 után csak részben kompenzálta a bevándorlási többlet, már csak azért is, mert az ezredforduló utáni évtizedben különösen 2008 után nőtt az országból történő elvándorlás és 2011 között a születések és halálozások egyenlegeként kialakuló természetes fogyás 387 ezer főt tett ki. A nemzetközi vándorlás 2001 és 2011 között a természetes fogyásnak mindössze egyharmadát tudta ellensúlyozni. A gazdasági aktivitási folyamatok keretét tehát az évtizedek óta tartó kedvezőtlen népesedési folyamatok képezik. A gyermekszám közel fél évszázad óta tartó csökkenése azzal járt, hogy meghatározott időtartamon belül a munkaképes kort elérők számának visszaesése is megindult, majd folyamatossá vált. Ennek következtében a munkaerőpiacon megjelenők, vagyis a gazdaságilag aktív népességbe tartozók köre mindinkább az idősebb korcsoportok felé tolódott el. (Ezt a folyamatot a nyugdíjkorhatár emelése mellett erősítette, hogy a nappali tagozatos oktatás általában meghosszabbodott, az általános iskolát elvégzők egyre nagyobb hányada folytatta tanulmányait középfokon, majd az érettségizettek közül is egyre többen tanultak tovább felsőoktatási intézményekben. Az érettségizettek általában a 18. életév betöltése után, a diplomások rendszerint éves korban léphettek be a gazdaságilag aktív népességbe.) Az előzőekből következik, hogy az utóbbi évtizedekben a népesség korösszetétele fokozatosan eltolódott az idősebb korosztályok felé. A gyermekkorúak (0 14 évesek) aránya szembetűnően csökkent. A fiatalabb munkaképes korcsoportokba tartozók részaránya összességében kevéssé változott, ezzel szemben az idősebb munkaképes korcsoportoké és a nyugdíjas korban lévő népességé nőtt. Nagyobb változás döntően azokban a korcsoportokban jelentkezik, amelyekbe a szigorú abortusztilalom (a korabeli egészségügyi miniszterről elnevezett ún. Ratkó-korszak ) idején született nagy létszámú évjáratok tartoznak. Ide lehetett sorolni a évi népszámlálás időpontjában a éveseket, a évi népszámlálás időpontjában az éveseket, a Ratkó unokák pedig főként a évesek korcsoportjában voltak jelen 2011-ben. Az elmúlt bő három évtizedben igazán jelentős gyarapodást a 60 éven felüli népességnél lehetett ki- 13. A népessség gazdasági aktivitása 7

9 mutatni. Az időskorúak aránya 1980 óta 17%-ról 24%-ra emelkedett. A több mint 6 százalékpontot jelentő növekedés gyorsuló volt: fele a legutóbbi évtizedre, a közötti időszakra esett. Számolni kell azzal, hogy az idős népesség hányadának növekedése a továbbiakban is folytatódik, és minden valószínűség szerint fel is gyorsulhat a következő évtized első felében, amikor a jelzett nagy létszámú évjáratokba tartozók is belépnek az idős korosztályba. Nyilvánvaló, hogy e tendencia a foglalkoztatás lehetőségét hoszszú távon fokozottan korlátozza. Az eltolódás jól érzékelhető, ha a száz felnőtt korúra jutó, 65 éves és idősebbek számát vizsgáljuk. A számú táblázat adatai azt a tényt illusztrálják, hogy a munkaképesség szempontjából számításba vehető felnőtt népességre egyre több időskorú eltartásának terhe hárul. Hosszabb távon még inkább figyelmet érdemel az ún. öregedési index, a száz gyermekkorúra jutó időskorúak (65 évesek és idősebbek) számának alakulása. A népességen belül 1980-ban száz gyermekkorúra 62, 2001-ben 91, 2011-ben 116 időskorú jutott. Ezek az értékek jelzik a bekövetkezett kedvezőtlen fordulatot: között még több gyermek volt, mint időskorú, napjainkban viszont már az időskorúak aránya került túlsúlyba. A fordulat lényegében a 2000-es években következett be, és egyre erőteljesebbé vált. Ez a jövőre vonatkozóan is előrevetíti a gazdaságilag aktív népesség utánpótlásának csökkenését, valamint az e népességből kilépők arányának emelkedését A gazdaságilag aktív és nem aktív népesség számának és összetételének változása 2011-ben a foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes száma, vagyis a gazdaságilag aktív népesség 4 millió 511 ezer fő volt, a népesség 45%-a ben ez a szám 4,7 millió körüli volt, ami szintén 45%-ot jelentett, de ezen belül akkoriban a munkanélküliség még jelentéktelen szerepet játszott. A gazdaságilag aktív és nem aktív népesség létszámának és arányának drámai méretű változása az 1990 és 2001 közötti éveket jellemezte. A gazdaságilag aktív népesség létszáma 4,7 millióról 4,1 millióra esett vissza, a visszaesés mértéke 12% volt. (Az ország népességének száma ebben az időszakban 1,7%-kal csökkent.) Ezen belül átrendeződött a gazdaságilag aktív népesség belső struktúrája, 2001-re jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma, aránya, és jelentősen megváltozott a nyugdíj és a gyermekgondozási ellátás mellett dolgozók részesedése. A gazdaságilag aktívak között 1990-ben az akkori alacsony nyugdíjba vonulási korhatárnak is köszönhetően magas volt a nyugdíj mellett dolgozók aránya (a népesség 5,4%-a). Ez az arány egy évtized alatt jelentősen viszszaesett, 2001-ben a népességnek mindössze 0,9%-a dolgozott nyugdíj mellett. A következő évtizedben ilyen jelentős változások már nem történtek, 2001 és 2011 között a gazdaságilag aktív népesség létszáma 4,1 millióról 4,5 millióra nőtt. A gazdaságilag aktív népesség belső struktúrájának változása is jóval kisebb volt, mint az előző évti- Év tábla A népesség és a függőségi ráta alakulása Függőségi ráta Összes éves teljes időskorú népesség népességre, % Öregedési index ,8 20,9 61, ,1 20,1 64, ,3 20,9 79, ,6 22,2 91, ,5 22,8 100, ,9 24,6 115,9 8 Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, 2011

10 zedben, 2001-hez képest mindegyik kategóriában kisebb-nagyobb mértékű aránynövekedés mutatkozott ábra A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint korcsoportonként Korcsoport 80 éves éves éves 1, éves éves éves éves 14 éves Korcsoport 80 éves éves éves 1, éves éves éves éves 14 éves Korcsoport 80 éves éves éves éves éves éves éves 14 éves 44,6 43,4 70,4 69,9 92,7 91, ,3 7,3 92,7 100,0 0,9 42,4 6,6 7,7 37,7 11, % 4,3 Aktív kereső 37,9 44,6 43,4 58,6 70,4 69,9 75,9 73,2 8,7 Nyugdíj, járadék mellett dolgozó Gyermekgondozási ellátásban részesülő Egyéb inaktív kereső ,4 96,1 92,7 3,3 7,3 100, % ,2 96,4 100,0 84,5 7,9 3,4 7,1 8,2 2,1 3,6 4,8 5,2 Gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó Munkanélküli Nyugdíjas, járadékos Eltartott 22,7 10,0 46,8 9,8 4,7 3,6 3,9 1,0 3, % 0,9 42,4 6,6 7,7 37,7 11,6 3,4 3,6 4,8 5,2 2,3 2,7 2,1 Az ezredforduló után a gazdaságilag aktív népesség részesedése a évi 40%-ról 45%-ra bővült. A változás mindenképpen kedvező, hatását azonban rontja, hogy nemcsak a foglalkoztatottak, hanem a munkanélküliek arányának növekedését is magába foglalja. A főbb korcsoportokon belül a 30 éven aluliak gazdasági aktivitása 1990 és 2001 között nagyobb, majd 2011-re enyhébb mértékben esett vissza, amiben a felsőoktatásban részesülők számának folytonos emelkedése játszott elsődleges szerepet. A fiatal középkorúak, a évesek körében a gazdaságilag aktívak aránya 1990 és 2011 között, vagyis két évtizedet figyelembe véve a többi összevont korcsoporthoz képest kisebb változásokat mutatott, arányuk 89%-ról 85%-ra mérséklődött. Az 50 éven felüliek gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolták a nyugdíjrendszer változásai: csak a 2001 és 2011 közötti tendenciát tekintve az 50 éven felüliek különböző korcsoportjainak körében jelentősen nőtt a gazdaságilag aktívak aránya. Mindegyik vizsgált cenzus szerint a gazdaságilag nem aktív népesség meghatározó csoportját alkották a nyugdíjasok és a járadékosok. Az idesorolt inaktív keresők zömmel saját jogú öregségi nyugdíjasok, bár nem elhanyagolható a rokkantsági és korengedményes nyugdíjasok rétege sem. A gazdaságilag nem aktívak aránya 1990 és 2001 között 55%-ról 60%-ra nőtt, majd 2011-re 55%- ra esett vissza. Az elmúlt két évtized alatt az eltartottak számának és arányának csökkenése mögött a gyerekek számának jelentős visszaesése és a nyugdíjasok, járadékosok táborának kiszélesedése áll. Az 1990 előtti évtizedekkel szemben az időskorúaknak szinte teljes köre részesül valamilyen nyugdíjszerű ellátásban. A korcsoportos adatok a gazdaságilag nem aktív népességen belül is visszaigazolják az 50 éven felüliek elmúlt két évtizedben történt arányváltozása és a nyugdíjrendszer módosulása közötti kapcsolatot, ami nemcsak az öregségi nyugdíjba vonulás szabályainak változását jelenti, hanem a rokkantsági nyugdíj megállapításának szabályaira is vonatkozik. Például a gazdaságilag legaktívabb korosztály, a éves népességen belül a rokkantsági nyugdíjasok és a baleseti 13. A népessség gazdasági aktivitása 9

11 járadékosok aránya az 1990 évi 4,2%-ról, a évi 2,0%-ra esett vissza. A gyermekgondozási ellátásban részesülők aránya 1990 óta lényegesen nem változott, annak ellenére, hogy ezen időszak alatt is voltak különböző jogszabályváltozások, amelyek kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatták arányukat és létszámukat. Ha az összevont korcsoportos adatokat nézzük, látható, hogy a nők egyre magasabb életkorban szülnek, míg 1990-ben a éves népességen belül a gyermekgondozási ellátást igénylők aránya 2,4% volt, 2011-re 5,5%-ra nőtt.

12 2. A Gazdasági aktivitás 2.1. Történeti előzmények Az ország népességének gazdasági aktivitását, foglalkoztatását a rendelkezésre álló adatforrások alapján ma már évszázados távlatból vizsgálhatjuk. E mutatók alakulása az elmúlt évszázad folyamán változó tényezők bonyolult, különböző irányú és intenzitású hatását tükrözi. A 20. század első évtizedeiben a magyar népesség közel 60%-a nem rendelkezett semmiféle kimutatható rendszeres keresettel, vagyis eltartott volt. Az eltartottak még 1949-ben is a lakosság többségét (53%) alkották, 1960-ra azonban megfordult az arány, és a keresők hányada az 1980-as évek végén már megközelítette a 70%-ot. Ezt követően a nyílt munkanélküliség megjelenése, majd tömegessé válása a gazdasági aktivitás újabb átstrukturálódását jelentette. A keresők körén belül az inaktív keresők aránya a vizsgált időszak egészét tekintve, de különösen az 1960 óta eltelt évtizedekben dinamikusan növekedett. E kategória részesedése a népességen belül jelenleg mintegy 27-szer akkora, mint a 20. század elején, 1960 óta pedig közel hétszeresére emelkedett. Az inaktív keresők számának és arányának évtizedeken át nyomon követhető erőteljes növekedése lényegében két tényezőre vezethető vissza: egyrészt a nyugdíjjogosultság kiterjesztésére, másrészt a népesség demográfiai struktúrájának az időskorúak felé való eltolódására. A múlt század elején a dolgozóknak csak igen kis hányada tevékenykedett olyan munkakörben, ahol nyugdíjjogosultságot szerezhetett. Lényegében a század 20-as, 30-as éveiben indult meg a nyugdíjjogosultság kiterjesztése szélesebb rétegekre. A későbbiekben ez a folyamat folytatódott, és az 1970-es években a munkavállalók döntő többsége jogosulttá vált nyugdíjra. A nyugdíjjogosultság kiterjesztésével kapcsolatban a korösszetétel változásának a jelentősége is megnőtt ábra A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint ,4 40,1 44,6 43,0 45,1 44,4 47,8 48,3 47,3 43,6 36,2 39,7 2,8 4,4 13,5 20,6 25,6 4,1 32,4 5,7 29,7 57,5 58,7 54,1 55,0 52,7 52,8 47,8 38,2 32,1 29,5 27,3 24, % Foglalkoztatott a) Munkanélküli Inaktív kereső b) Eltartott a) Foglalkoztatott: között nyugdíj mellett dolgozók nélkül; 1980, 1990 nyugdíj és gyermekgondozási ellátás mellett dolgozók nélkül. b) Inaktív kereső: aki nem dolgozik, de valamilyen nem munkanélküli ellátáshoz kapcsolódó jövedelemmel (pl. nyugdíj, szociális ellátás) rendelkezik. 13. A népessség gazdasági aktivitása 11

13 Az ezredforduló előtti és utáni évtizedek változásai némileg eltértek egymástól. Míg 1990 és 2001 között a népességen belül nőtt, 2001 és 2011 között némileg csökkent az inaktív keresők aránya. Ez utóbbi tendencia mögött már jelentkezik a nyugdíjrendszer átalakításának hatása. Az európai tendenciáknak megfelelően Magyarországon is emelték az öregségi nyugdíjkorhatárt, és szigorították a rokkantosítási feltételeket, ami csökkentette az 55 éven felüli korosztályok inaktivitását, és növelte munkaerő-piaci jelenlétüket. A növekedés a nők esetében volt jelentősebb, ugyanis az ő nyugdíjkorhatáruk 55 évről 62-re, a férfiaké 60-ról 62 évre változott. A korhatáremelés ugyan fokozatosan ment végbe, de már a évi népszámlálás időpontjára e folyamat a vége felé tartott. Sőt 2010-ben a nyugdíjkorhatárt 62 évről 65 évre emelték, ezt a korábbi korhatáremelésnél lényegesen rövidebb átmenettel vezették be. A évi népszámlálás gazdasági aktivitási adatait ez a korhatárnövelés lényegében még nem befolyásolta. A foglalkoztatottak 40% körüli aránya a 20. század első évtizedében nem nőtt, sőt némileg csökkent. A két világháború időszakában átmeneti növekedés történt, a két világháború között, majd 1949-ben ellenben visszaesés következett be. Az 1950-es években a foglalkoztatottak hányada több mint 3 százalékponttal emelkedett. A trend az 1960-as évtizedben és az 1970-es évtized első felében is folytatódott, de a növekedés üteme nagymértékben lelassult. Az arányváltozások mögött egészében jelentős milliós nagyságrendű számszerű növekedés húzódott meg. A folyamat az 1970-es évek közepe táján megállt, majd az évtized végétől fokozatos visszaesés következett, ami egyebek között három fő tényezőre vezethető vissza: a munkavállalási korú népesség csökkenésére, a nyugdíjkorhatárt betöltő dolgozók a korábbinál sokkal kisebb számú foglalkoztatására, és a gyermekgondozási ellátás bevezetésére. A foglalkoztatottak számának és arányának visszaesése tehát már a rendszerváltozást megelőző évtizedben kimutatható volt, a folyamat az 1990-es években erősen felgyorsult. A foglalkoztatottak aránya között nem egészen 4 százalékponttal, az 1990-es évek első felében pedig több mint 9 százalékponttal esett vissza, amiben a munkanélküliség mellett jelentős szerepet játszott az is, hogy sokan éltek a korhatár előtti nyugdíjazás különböző formáival (rokkantsági nyugdíj, korengedményes nyugdíj, előnyugdíj), továbbá egyes hátrányos helyzetű rétegek kiszorultak a munkaerőpiacról ban kereken 3,5 millió fő folytatott kereső tevékenységet, ami a másfél-két évtizeddel korábbi helyzethez képest 1,6 milliós, a hat évvel korábbihoz viszonyítva több mint 1 milliós fogyást jelent. A dolgozók állománya 1996-ban ily módon az évinél is mintegy 600 ezerrel alacsonyabb volt, és még az 1930-as évek szintjét sem érte el. E mélyponthoz képest az elmúlt másfél évtizedben enyhén pozitív elmozdulás történt, a dolgozók részaránya mintegy 5 százalékponttal növekedett: 2011-ben közel 3,94 millió főt foglalkoztattak ábra Száz foglalkoztatottra jutó inaktív keresők, eltartottak és munkanélküliek száma Fő Inaktív kereső Eltartott Munkanélküli A száz foglalkoztatottra jutó inaktív keresők és eltartottak számának áttekintése még határozottabban mutatja a gazdasági aktivitásra jellemző arányok alakulását. Az életszínvonal alakulása szempontjából lényeges mutató a száz foglalkoztatottra jutó nem aktív személyek száma, ami jelzi a foglalkoztatottakra háruló eltartási terhek alakulását. A közölt mutatók jól szemléltetik, hogy az eltartási terhek a társadalmi és gazdasági viszonyok függvényében az egész 20. század folyamán erősen ingadoztak. 12 Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, 2011

14 A száz foglalkoztatottra jutó teljes nem aktív népesség (inaktív keresők és eltartottak együtt) az első világháború előtt között ingadozott. A mutató értéke a háború nyomán lényegesen csökkent, majd a gazdasági válság időszakában (1930) ismét emelkedett, de nem érte el az évi szintet. Az évi arány már jelzi a második világháború kezdetével összefüggő konjunktúrát, melyhez képest 1949-ben csak kisebb eltolódás mutatkozott. Ez a mutató is kifejezi az 1950-es években végbement változás mélyreható jellegét, mivel értéke 125-ről 109-re esett vissza. A nem aktív népesség aránya az 1970-es évek első felében érte el a minimumot, majd ismét növekvő tendenciát mutatott. E mutató értéke részben a demográfiai folyamatokkal, a munkanélküliséggel összefüggésben 1990-ben 129-re, 1996-ban 193-ra ugrott, ami már igen számottevő kedvezőtlen eltolódást fejez ki. A 1996 és 2011 között olyan átrendeződést lehet észlelni, amiből az előbbiekhez képest némi javuló tendenciát olvashattunk ki: 2011-ben az ismertetett mutató értéke 152 volt. Ez az évi állapothoz képest csökkenésre utal, de az évi értéknél még mindig lényegesen kedvezőtlenebb állapotot fejez ki Gazdasági aktivitás nemek szerint 2011-ben a foglalkoztatottak 53%-át adták a férfiak. Ez az arány a korábbi évtizedekben történt folyamatos csökkenés eredménye. A nők részaránya alapvetően növekedő tendencia eredményeként 2011-ben 47% volt. Száz évvel ezelőtt a gazdaságilag aktív népesség háromnegyed részét a férfiak alkották. Az arány egészen a 20. század közepéig csak kevéssé módosult. A két világháború idején kimutatható volt ugyan a nők részarányának átmeneti növekedése, ennek okát azonban akkor még alapvetően nem a gazdasági és társadalmi fejlődésből adódó tartós igények határozták meg, hanem az a körülmény, hogy a katonai szolgálatra behívott férfiak munkahelyét nőkkel kellett betölteni. Mindenesetre a háborús viszonyokból adódó rendkívüli helyzet is alkalmas volt annak a ténynek a bizonyítására, miszerint a női népesség jelentős munkaerő-tartalékként jöhet számba. Az első világháború után közel 4 százalékponttal csökkent a nők aránya. A visszaeséshez hozzájárult, hogy a két világháború közötti gazdasági válság idején a munkanélküliség a nőket még inkább sújtotta, mint a férfiakat: a leépítések alkalmával először többnyire a női munkaerőket bocsájtották el. A második világháborút követően ilyen csökkenésre nem került sor. A férfiak hányada azonban a foglalkoztatottak között még 1949-ben is 71%-ot tett ki. A következő 30 évben ez az arány 57%-ra esett vissza, és ez a csökkenés 2011-ig folytatódott ábra A foglalkoztatottak nemek szerinti megoszlása % Férfi ábra A foglalkoztatottak népességen belüli aránya nemenként % a) A mikrocenzusok adatai Férfi 1949 A népességen belül a foglalkoztatottak aránya 1990 és 2001 között jelentősen csökkent, majd 2011-re növekedésnek indult, a nőké jobban, mint a férfiaké Nő Nő a) a) A népessség gazdasági aktivitása 13

15 A népesség foglalkoztatási színvonala a két nem között ennek ellenére több mint 9 százalékponttal eltér, a nőké 35,3, a férfiaké 44,5% volt Gazdasági aktivitás korcsoportok szerint A rendszerváltozás másként hatott a fiatalokra, a középnemzedékhez tartozókra és az idősebb évjáratokra. Egyes korcsoportokban az átrendeződési folyamat már az 1980-as években megkezdődött. A legfiatalabb munkaképes évjáratokba tartozók (15 19 évesek) aránya a foglalkoztatottakon belül 1990 után rohamosan csökkent, és 2011-re alig kimutathatóvá vált (0,5%). Ennek a változásnak az egyik fő oka a tanulmányi idő meghosszabbodásában kereshető, összefüggésben azzal is, hogy időközben a tankötelezettség korhatára a 14. életévről a 18. évre emelkedett. A másik fő ok ami lényegében csak 1990 után manifesztálódott a pályakezdők fokozódó elhelyezkedési nehézségeiből, munkanélküliségéből következett. Az előbbiekkel ellentétben a évesek hányada az 1990-es évek első felében még nőtt, minthogy jelentős részben ez a korcsoport foglalta magába ekkor az 1970-es évek elején, közepén született nagy létszámú évjáratokat. A csökkenés a továbbiakban ennél a korcsoportnál is jelentkezett. Az 50 éven felülieknél egyértelműen kimutatható a nyugdíjrendszer változásának hatása. Az 50 éven felüliek foglalkoztatottakon belüli aránya 1996-ban érte el a mélypontját, majd 2011-re fokozatosan emelkedett. Ez az emelkedés a nők körében különösen kiugró volt. Az előbbi információkat kiegészítik, illetve azokhoz új szempontokat adnak a korspecifikus foglalkoztatási mutatók, amelyek azt fejezik ki, hogy az egy-egy korcsoporthoz tartozóknak mekkora aránya foglalkoztatott. A foglalkoztatottak aránya a évesek körében a már vázolt okok miatt drasztikusan visszaesett ben még az e korcsoportba tartozóknak egyharmada, 1996-ban nem sokkal több, mint egynyolcada, 2011-ben csupán 3%-a dolgozott. Ez érthető, hiszen az említett tankötelezettségi korhatár emelése következtében már csak a 19 évesek foglalkoztatásáról lehetett szó ábra A foglalkoztatottak megoszlása korcsoportok szerint % éves éves éves éves éves 60 éves A évesek foglalkoztatási színvonala csökkent. Az e korcsoportba tartozóknak 1980-ban még több mint háromnegyede, 1990-ben 72%-a foglalkoztatott volt között viszont több mint 17 százalékpontos csökkenés következett be: az évi arány nem egészen 55%-ot tett ki. Az elmúlt másfél évtizedben a folyamat tovább folytatódott: 2011-ben az említett évjáratokba tartozóknak lényegében kétötöde (41%-a) minősült foglalkoztatottnak. Az egyetemi és főiskolai oktatás főleg az 1990 utáni években olyan mértékben terjedt ki, hogy a 20 év körüli fiatalok nagy hányada a kereső tevékenység helyett inkább a valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán megszerezhető magasabb képesítést részesítette előnyben. Gyakori jelenségként értékelhető az is, hogy azok az érettségizett fiatalok, akiket első alkalommal nem vettek fel a felsőoktatásba, vagy anyagi, családi stb. okokból nem folytathatták közvetlenül tanulmányaikat, a munka világában eltöltött egy két év után ismét visszakapcsolódnak a tanulás világába. Az ezredfordulót követő évtizedben egyre több a diplomát szerző fiatal, aki szembesülni kénytelen az elhelyezkedés gondjaival. A éves korcsoportba tartozók foglalkoztatottságának színvonala 1980 és 1996 között szintén visszaesett, majd ezt követően növekedésnek indult, 2011-ben e korcsoporton belül a foglalkoztatottak aránya közel 70% volt. A tanulmányi idő meghosszab- 14 Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, 2011

16 bodása a minél magasabb képzettség megszerzésére irányult fokozott törekvések miatt, és részben az esetleges évkihagyások azt eredményezik, hogy a nappali tagozatos tanulmányok akár a 25. életév betöltésén túl is elhúzódhatnak. A évesek foglalkoztatásának 1990-hez képest alacsonyabb szinten történő stabilizálódása döntően a munkanélküliségre vezethető viszsza. Az e korcsoportba tartozó nők esetében szerepet játszhat emellett a mind későbbi életkorra tolódott első gyermek megszületése, aminek kapcsán a nők, igénybe véve az állami támogatás adott formáit (gyes, gyed, gyet), átmenetileg kivonulnak a munkaerőpiacról ábra A foglalkoztatottak megoszlása korcsoportok szerint nemenként Férfi % % Nő éves éves éves éves éves 60 éves A legaktívabbnak tekinthető korosztályok általában a 30 39, valamint a év közöttiek. Jellemző, hogy 1980-ban az előbbieknek több mint 90, utóbbiaknak 87%-a folytatott kereső tevékenységet. (A férfiaknál ez az arány 98, illetve 94% volt.) E két korcsoporton belül a foglalkoztatottak hányada még 1990-ben is 87 88% körüli értéket mutatott, 1996-ban 70 72%-ra süllyedt, de 2011-re 74 77%-ra visszaerősödött. % ábra A 15 éves és idősebb népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint korcsoportonként ,7 7,5 7,3 43, ,8 4,7 8,7 38,1 3,2 3,7 2,9 1,8 17,3 2,7 5,5 4,1 9,9 6,8 64,8 74,3 67,1 A éves férfiak és nők esetében a visszaesés és visszaerősödés mértéke valamennyire hasonló volt, azonban a éves férfiak körében között 91%-ról 79%-ra, a nőknél 85%-ról 76%-ra csökkent a foglalkoztatottak aránya. Ennek egyik oka, hogy a éves férfiak körében kimutatott, a megfelelő korú nőkét meghaladó csökkenés a munkanélküliségen túlmenően összefüggésbe hozható azzal a körülménnyel, hogy főként a férfiak dolgoztak olyan, nagyrészt felszámolt munkaterületeken (például bányászat, kohászat), ahol az inaktívvá válás indoka lehetett a munkaviszony rokkantság címén való megszüntetése. Az éves és az éves férfiaknál, valamint az éves nőknél az 1980-as években megkezdődött, és különösen az 1990-es években rendkívül szembetűnővé vált visszaesés egyértelműen a korengedményes nyugdíjazás széles körű alkalmazására vezethető vissza. A 2001 után e korcsoportokban bekövetkezett foglalkoztatottiarány-növekedés a már jelzett nyugdíjrendszerbeli változásoknak (pl. nyugdíjkorhatár-növelés) is köszönhető. 75,5 1,4 20, éves éves 50 éves 3,3 28, Foglalkoztatott Munkanélküli Gyermekgondozási ellátásban részesülő Nyugdíjas, járadékos Egyéb inaktív kereső Eltartott 13. A népessség gazdasági aktivitása 15

14. 14. A népesség iskolázottsága

14. 14. A népesség iskolázottsága 14. 14. A népesség iskolázottsága Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 14. A népesség iskolázottsága Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-471-2

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.6. Csongrád megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.6. Csongrád megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.6. Csongrád megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-402-6 Készült a Központi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Országos adatok Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-417-0 Készült a Központi Statisztikai

Részletesebben

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE

SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE Központi Statisztikai Hivatal SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA SZEGED NÉPESSÉGÉNEK DEMOGRÁFIAI ÉS LAKÁSHELYZETE, 2007. október KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA, 2007 ISBN 978-963-235-145-2 (nyomtatott)

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Nyíregyháza, 2007. május Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága, 2007

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Debrecen, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-412-5

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről

Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Helyzetkép a 2001 2010 között városi rangot kapott településekről Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglaló... 5 Demográfiai helyzetkép... 7 Nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon

ISBN 978-963-215-914-0. A fiatal gazdák helyzete Magyarországon ISBN 978-963-215-914-0 A fiatal gazdák helyzete Magyarországon A fiatal gazdák helyzete Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-215-914-0 Készült a Központi Statisztikai Hivatal

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Munkaerő-piac szakképzés - felnőttképzés Szemere

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Demográfiai, háztartási jellemzők

Demográfiai, háztartási jellemzők Acta Medicina et Sociologica Vol 5., 2014 9 Demográfiai, háztartási jellemzők Malakucziné Póka Mária Központi Statisztikai Hivatal, Debreceni Főosztály Abstract. The study presents the demographic and

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben