Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl -Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás -Területi Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Szociális gondozói szolgálat beszámolójának tárgyalása -Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményei beszámolójának tárgyalása -Építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló -Védınıi Szolgálat beszámolója -Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója -Közétkeztetési Intézmény beszámolója -Településüzemeltetési Intézmény beszámolója -Polgármesteri Hivatal beszámolója -Rendeletalkotás Balatonvilágos Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról -Vegyes ügyek -Háziorvosi szolgálat mőködtetésére vonatkozó számla kiegyenlítésének tárgyalása -Balatonvilágos Településszerkezeti Terv módosításának tárgyalása -Balatonvilágosi civil szervezetek önkormányzati támogatás iránt benyújtott pályázatainak tárgyalása -Balatonfőzfı Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága támogatási kérelmének tárgyalása -Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete kérelmének tárgyalása -Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete kérelmének tárgyalása -Veszprém megyei Mentıszervezet 04 Alapítvány kérelmének tárgyalása -Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség kérelmének tárgyalása -Szavelektro Villamosipari Kft. ajánlatának tárgyalása -Fa-Firma Kft. ajánlatának tárgyalása -M 27 ABSOLVO Consulting ajánlatainak tárgyalása -TEVE Kft. ajánlatának tárgyalása -Szomszédünnep országos rendezvényhez történı csatlakozás tárgyalása -Pataky Gábor István kérelmének tárgyalása -Szıke István kérelmének tárgyalása -PELSO Kft. kérelmének tárgyalása -Balatonvilágosi Nık Egyesülete tájékoztatója -Világosi Hírmondó felelıs szerkesztıi feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerzıdés tervezet tárgyalása -Classic Ford Klub kérelmének tárgyalása -Kiss Ferenc Attila kérelmének tárgyalása -E.ON Közép-dunántúli Gázhálózat Zrt. kérelmének tárgyalása évi rendezvények tárgyalása -Képviselıi javaslatok -Elıirányzat biztosításának tárgyalása 1

2 6 számú JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének március 21-én a községháza tanácstermében 16 órakor megtartott testületi ülésérıl Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Kovács Béla képviselı Kovács Tamás képviselı Viszt Attila képviselı Szabó István képviselı Távol maradt: Koloti Béla képviselı Kovács-Krutzler Adrienn képviselı Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Pozsonyi Mónika TSzSzI intézményvezetı Balogh Ilona védını Szekeres Gondnok tanyagondnok Farkas Lászlóné Közétkeztetési Intézmény vezetı dr. Nagy Miklós volt háziorvos Pataky Gábor István kérelmezı Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselı-testület határozatképes. Koloti képviselı úr jelezte, hogy hivatali elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. A képviselı asszony jelezte, hogy kicsit késıbb érkezik. Jegyzıkönyv hitelesítınek felkérem Kovács Tamás és Viszt Attila képviselı urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete jegyzıkönyv hitelesítınek Kovács Tamás és Viszt Attila képviselı urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás: A kiadott napirendekkel kapcsolatban módosító javaslatom lenne, hogy az átfogó értékelést a gyermekjóléti feladatok ellátásáról az április 18-ai ülésre napoljuk el, mert nem állnak még rendelkezésünkre a szükséges tényadatok. Továbbá a vegyes ügyek keretében tárgyalnánk a évi rendezvényeket. Kérem, akinek a napirendekkel kapcsolatban egyéb javaslata van, tegye meg. Viszt Attila: A vegyes ügyek keretében lenne egy javaslatom. 2

3 Fekete Barnabás: Kérem, aki a napirend módosításával, illetve annak kiegészítésével egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a napirend módosításával, illetve annak kiegészítésével egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl Fekete Barnabás: A strand lidó kialakítás vízjogi engedélyezését újra kellett indítani. A tervdokumentáció és szükséges iratok benyújtásra kerültek. Valószínő, hogy megkeres bennünket a Vízügyi Hatóság az eljárási illeték befizetése ügyében. Ennek pontos összege jelenleg még nem ismert. Elkészült a szakértıi értékbecslés az 1222 hrsz-ú ingatlanból kialakított területekre. Bíróságon voltunk alperesként egy sajtóperben, ahol megvan a bírósági végzés, melyben helyreigazításra köteleztek bennünket. A szövegben a jegyzı asszony nyelvtani hibákat talált, a jogi képviselı kéri annak kijavítását. Ennek kijavítását követıen kerülhet be közzétételre az újságba a közlemény. A Balatoni Hajózással kapcsolatban volt egy tulajdonosi megbeszélés, ahol elhangzott, hogy kevesen tervezték be a költségvetésükbe a évi tıkeemelést. Fel lett kérve Bóka István és dr. Balázs Árpád, hogy járjanak utána a Kormánynál, hogy ezt a tıkeemelést próbálják 4-5 évvel kitolni, hogy az ne terhelje az önkormányzatokat. Továbbá mindenkitıl ígéretet vettek, hogy nem kívánja eladni, illetve nem kíván részvényt vásárolni. A partfal pályázattal kapcsolatban volt egy helyszíni szemle, ahol a bizottság jegyzıkönyvbe vette, hogy indokolt a munka, és azt támogatólag terjesztik elı. A Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel kapcsolatban volt Kenesén egy megbeszélésünk, ahol abban állapodtunk meg, hogy Kenese önállóan indul a pályázaton. A mieink regisztráltatták magukat, és amennyiben lehetıség nyílik a pályázatra, azon indulni fognak. A MÁV-nak volt egy kezdeményezése a vasútállomások üzemeltetésével kapcsolatban. Felkérem Kovács Tamás Településüzemeltetési Intézményvezetı urat, hogy az egyeztetésen elhangzottakról tájékoztassa a képviselı-testületet. Kovács Tamás: Balatonfőzfın volt egy megbeszélés, ahol elhangzott, hogy úgy szeretnék ezt megoldani, hogy az önkormányzatok kapnák a pénzt, de gazdasági társaságon keresztül lennének a dolgozók alkalmazva. Fekete Barnabás: Ha aktuális lesz, beszélünk róla. Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás: A lejárt határidejő határozatok közül azokat emelem ki, melyek végrehajtásában az elıterjesztés készítését követıen változás történt. A 456/2010.(XII.13.) számú határozatával a képviselı-testület jóváhagyta Balatonvilágos 1222/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett átjárási szolgalmi jog 1222/13 hrsz-ú területre történı átjegyzésére vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat. Felhatalmazta dr. Megyery ügyvéd urat, hogy az aláírt megállapodást továbbítsa az ingatlan tulajdonosai felé aláírásra. Az 3

4 ügyvéd úr a jegyzı asszonnyal történı egyeztetést követıen a jogi képviselınek továbbította az önkormányzat által aláírt megállapodást. Az ingatlan tulajdonosai keresetet indítottak a szerzıdés érvénytelenségének megállapítása iránt. A tárgyalás március 30-án lesz. A keresetlevelet az ülés elıterjesztésével tájékoztatásként kiadtuk. Az ügyvéd úr az ellenkérelmet elkészítette. A 457/2010.(XII.13.) számú határozatával a képviselı-testület jóváhagyta a közoktatási intézményfenntartó társulásról szóló Társulási megállapodás (3) módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az elıterjesztés szerinti formában és tartalommal. A társulási megállapodás módosítás részünkrıl aláírásra került, a többiek részérıl folyamatban van. A 39/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület módosította az 5/2011.(I.24.) számú határozatának -melyben az orvosi rendelı vízvezetékrendszer felújításának, központi főtés teljes felújításának elvégzésérıl döntött- végrehajtási határidejét április 30-ára. A központi főtés korszerősítés március 14-én elkészült. A munka a rendelést nem zavarta, mert azon kívül, illetve a munkaszüneti napokon lett megoldva. Kérem a képviselı-testületet, hogy a körzeti szakápoló túlóra kifizetésére -a munkálatokat felügyelte-, biztosítson 50 ezer Ft elıirányzatot. Kérem, aki az elıirányzat biztosításával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 95/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete Varga Lajosné körzeti szakápoló részére, az orvosi rendelı vízvezetékrendszer felújításának, központi főtés teljes felújításának munkálatai felügyelete miatt keletkezett túlórája fedezetére Ft elıirányzatot biztosít a Háziorvosi alapellátás szakfeladatra a mőködési tartalék terhére. A képviselı-testület felkéri a polgármestert és a pénzügyi csoportvezetıt a túlóra kifizetésére, illetve az elıirányzat költségvetésen történı átvezetésére az intézkedés megtételére. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Határidı: folyamatos Fekete Barnabás: A vízhálózat bıvítése van még vissza, de arra is sor kerül, ahogy a csempézés elkészül. 41/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület elfogadta Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció módosítását. A döntés nyilvántartásban történı szerepeltetése megtörtént. 48/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület a GÁZTERV Tervezı és Szolgáltató Kft. által bemutatott V rajzszámú helyszínrajz (nyomvonalrajz) alapján a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan földgázellátása érdekében a vezeték közterületen történı létesítésének tervezési munkáihoz a Balatonvilágos, 62 hrsz-ú, és 290 hrsz-ú közterületekre a tulajdonosi hozzájárulást nem adta meg. A képviselı-testület a földgázvezeték nyomvonalának kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat tulajdonában lévı Balatonfıkajár 0152 hrsz-ú (Harmat utca) közterületre adta meg azzal a feltétellel, hogy az engedélyeztetéshez új nyomvonalrajz kerül Balatonvilágos Község Önkormányzatához benyújtásra. A döntésrıl a Kft. tájékoztatása megtörtént. A mai nap érkezett az E-ontól egy kérelem, hogy az eredeti nyomvonalra kéri a tulajdonosi hozzájárulás 4

5 megadását. Ezt majd a vegyes ügyek keretében tárgyaljuk. Az 50/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület a Közétkeztetési Intézmény részére, mosogatógépre ajánlatot tevık közül az Artakim Kft. ES 530 FM típusú Professzionális tányér és pohármosogató gépre vonatkozó ajánlatát fogadta el. A mosogatógép beszerzésére, kiszállítására, beszerelésére a szükséges Ft Ft= Ft +Áfa elıirányzatot a évi költségvetésben biztosította. A mosogatógép beszerzése megtörtént. Az intézményvezetı asszonyt kérdezem, hogy jól mőködik a gép? Farkas Lászlóné: Igen. Egyenlıre még tanuljuk a használatát, mivel a mai nap az elsı, hogy üzemel. Köszönjük. Fekete Barnabás: Az 53/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület döntött arról, hogy részt kíván venni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes Falumegújítási és Vidékfejlesztési pályázatán. A pályázat kapcsán személyes egyeztetést kezdeményezett a FA-FIRMA Kft., mint játszótéri eszközök gyártásával, kert és parkberendezési elemek elıállításával, térburkolati és egyéb építıipari munkák kivitelezésével foglalkozó társaság képviselıjével a felajánlott ingyenes személyes szakmai konzultációval, a pályázathoz szükséges dokumentációk (tervek, költségvetések, árajánlatok) ingyenes elkészítésével kapcsolatban a részletesebb felvilágosítás érdekében. A Kft. játszótéri elemekre, és parki berendezésekre vonatkozó konkrét ajánlata a mai ülésen, a vegyes ügyek keretében tárgyalásra kerül. Az 57/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület elviekben hozzájárult, hogy Pataky Gábor István 8171 Balatonvilágos, Virág u. 35. szám alatt lakos az önkormányzat tulajdonában lévı Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatt található 2 db helyiséget (korábban fagyizó, húsbolt) vendéglátó-ipari tevékenység végzéséhez bérbe vegye. A leendı bérlı telefonon hívta a jegyzı asszonyt, hogy egyeztetett a szakhatóságokkal, és szóban jelezte a bérbevételi szándékot. Azt ígérte, hogy a bérbevételi szándékot írásban is megteszi. Az írásos visszajelzés megérkezett, a vegyes ügyek keretében tárgyaljuk. A 67/2011.(II.21.) számú határozatával a képviselı-testület elfogadta Veres Zoltán vállalkozó urnafal bıvítésre vonatkozó bruttó Ft-os ajánlatát, és a munka elvégzésével megbízta. A vállalkozási szerzıdés aláírása megtörtént. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kovács Tamás intézményvezetı úr jelezte, hogy a vállalkozónak elılegre volna szüksége. Ezért a vállalkozási szerzıdésben rögzítettük, hogy részszámla benyújtására jogosult, 120 ezer Ft összegben a szerzıdés aláírásával egyidejőleg. Kérem ennek a jóváhagyását. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a tudomásul vételét annak, hogy Veres Zoltán vállalkozóval az urnafal bıvítésére vonatkozó vállalkozási szerzıdésben rögzítésre került, hogy a bruttó Ft vállalási árból bruttó Ft összegő részszámla benyújtására jogosult a szerzıdés aláírásával egyidejőleg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 96/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy Veres 5

6 Zoltán vállalkozóval (8636 Balatonszemes, Rákóczi u. 16.) az urnafal bıvítésére vonatkozó vállalkozási szerzıdésben rögzítésre került, hogy a bruttó Ft vállalási árból bruttó Ft összegő részszámla benyújtására jogosult a szerzıdés aláírásával egyidejőleg. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: április 10. Fekete Barnabás: Amennyiben a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, javasolom annak elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 97/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: április napirend: Területi Szociális Szolgáltató Intézmény, valamint a Szociális gondozói szolgálat beszámolójának tárgyalása Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm Pozsonyi Mónika intézményvezetı asszonyt. Kérdezem, hogy a kiadott anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Pozsonyi Mónika: Nincs. Fekete Barnabás: Személyes tapasztalat, amit esetleg meg kíván velünk osztani? Pozsonyi Mónika: A múlthéten, csütörtökön tartottunk tanácskozást. Örömömre szolgált, hogy a helyi képviselık is megjelentek. Akinek kérdése volt, feltette, és mindent megbeszéltünk. Emiatt is csúszott a beszámoló teljes anyagának elkészítése. Remélem elegendı idı állt rendelkezésre annak átnézésére. Amennyiben kérdésük lenne, arra szívesen válaszolok. Fekete Barnabás: Vannak problémás partnerek? Pozsonyi Mónika: Igen, mi csak azokkal foglalkozunk. Kovács Béla: Részt vettem ezen az éves megbeszélésen, és örömmel tapasztaltam, hogy nem rosszabb a helyzet, mint általában. Azt gondolom, hogy a családsegítı szolgálat a helyén van és próbál segíteni azoknak, akiknek problémájuk van. 6

7 Pozsonyi Mónika: Világos tekintetében valóban nem beszélhetünk súlyosan nehéz településrıl, sıt a települések között talán itt a legkevesebb a probléma. Reméljük, hogy a felmerülı problémákat közösen meg tudjuk oldani. Itt köszönöm meg az önkormányzat segítségét, hogy mindent megtesz azért, hogy azoknak a családoknak, ahol probléma adódik, segíteni tudjon. Fekete Barnabás: Amennyiben több kérdés nincs, további jó munkát kívánok, és javasolom a képviselı-testületnek a beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza alábbi határozatát. 98/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény (8174 Balatonkenese, Fı u. 43.) Balatonvilágos községben évben végzett tevékenységérıl szóló beszámolót, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót, valamint a családsegítı szolgálat tevékenységérıl szóló beszámolót áttekintette, megvitatta, azt elfogadja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a szolgálat munkatársait, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) tájékoztassa. Határidı: április napirend: Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményei beszámolójának tárgyalása Építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló Fekete Barnabás: A beszámolóval kapcsolatban kérem észrevételeik megtételét. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kissé hiányosnak tartottam a beszámolót, ezért kértem a kollégáktól egy kiegészítést, melyrıl készített dokumentumot tájékoztató jelleggel mindenkinek átadom. A tájékoztató azt tartalmazza, hogy hány, milyen típusú engedélyezési eljárás volt az elızı évben a településen. Fekete Barnabás: Ezzel kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy kérjük fel az építéshatóságot, hogy adjunk nekünk is tájékoztatást arról, ha a településen valaki megkezdi az építési munkálatokat, és közölje azt is, hogy ki a vállalkozó, és mennyi ideig tart a munka. Ebbıl nekünk is jelentıs adóbevételünk származhat. 7

8 Szombathyné dr. Kézi Aranka: Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy nem ez a megoldás, nekünk kell ezzel kapcsolatban lépnünk, és az adós kollégákkal, megfelelı szervezéssel járnunk kell a települést, és ellenıriznünk az építkezést. Azt gondolom, hogy testületi döntés nélkül is meg tudjuk azt kérni az építéshatóságtól, hogy hol, és mikor dolgoznak kivitelezık, és ott nekünk kell, mint adóügyi hatóság meg kell jelenni. Fekete Barnabás: Az a véleményem, hogy ezt nekünk tudni kellene. Az építési engedély nyomtatványra minden adat fel van vezetve, abban minden információ megtalálható. Egyéb kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolom a képviselı-testületnek az építéshatósági feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadását. Egyben a településen építési munkálatok végzıkrıl a folyamatos tájékoztatás megkérését. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 99/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az I. fokú építésügyi hatósági feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót. Egyben felkéri a polgármestert, hogy az építéshatóságot kérje meg a folyamatos tájékoztatásra arról, hogy Balatonvilágos településen hol, mikor, mely kivitelezık végeznek építési/bontási/felújítási munkálatokat. Határidı: április 10. Védınıi Szolgálat beszámolója Fekete Barnabás: Köszöntöm Balogh Ilona védınıt. Kérdezem, hogy az írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni? Balogh Ilona: Az elmúlt idıszakhoz szeretném hozzátenni, hogy végre elértük az iskolánál, hogy egyesével voltak a gyerekek behívva az oltásra, és nem tömegesen. Ez köszönhetı a doktornınek. Ez évben is folytatódik a méhnyakrák szőrı program. 171 fı létszámot kaptam az OEP-tıl. Ennek a költsége teljes mértékben pályázati pénzbıl van finanszírozva. Fekete Barnabás: A holnapi anyagjegy szőrésrıl tetszik tudni? Balogh Ilona: Igen, tudok róla, a szórólapokat én is terjesztettem, fıleg az iskolások körében. 8

9 Fekete Barnabás: A beszámolóval kapcsolatban a képviselık részérıl kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, további jó munkát kívánok, és javasolom a beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 100/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Védınıi Szolgálat évi mőködésérıl szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri a polgármestert a védını tájékoztatására a döntésrıl. Határidı: április 10. Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm Szekeres József tanyagondnok urat. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz? Szekeres József: Köszönöm, nincs kiegészítésem. Viszt Attila: A beszámolóban ismertetett problémát - bölcsıdés szállítása- a jövıre nézve hogy tudjuk megoldani? Hány bölcsıdés gyermeket szállítasz? Szekeres József: Egyet. Fekete Barnabás: Gyermeket lehet kísérı nélkül szállítani? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kellene gyermekkísérı, és gyermekülésben lehet szállítani. Fekete Barnabás: Ki az, akit szállítani kell? Szekeres József: Polgár Kitti. Fekete Barnabás: A gyermek anyukája, vagy valaki hozzátartozó nem tudná elkísérni? Szekeres József: Dolgoznak a szülık. Fekete Barnabás: Hogy lehet akkor ezt megoldani? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Itt van a tagintézmény vezetı, neki biztos lesz javaslata, vagy ha nem, akkor nekem lesz. 9

10 Mihályné Bertán Katalin: Augusztustól már óvodás lesz a gyermek. Feltételezhetı, hogy a jövıben már nem lesz ilyen bölcsis, akit szállítani kell. A problémáról tudok, Szekeres úr többször jelezte már felém. Azt tudom, hogy sajnos én dajkát nem tudok a gyerekkíséretre biztosítani. Szekeres József: Az lehet a megoldás, hogy otthon hagyom, ha nem tudom berakni a gyerekülésbe, és bekötni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az óvodás gyerekek mellé is kellene kísérı. Ha ez a gyerekszállítás problémás, akkor azt kell tenni, hogy a buszhoz is kikíséri valaki, az kísérje el a buszon, vagy 7 órától van óvoda, vigyék fel oda. Azt viszont nem támogatom, hogy lemegyünk a gyerekért, és utána a kísérıt visszaszállítsuk. Fekete Barnabás: Oldják meg! Kovács Béla: A gépjármőrıl már a költségvetés kapcsán is felmerült, és a beszámolóban is szerepel, hogy elég elhasználódott. Nem tudom, hogy milyen lehetıségek vannak annak cseréjére, akár egy jobb állapotú használt gépkocsira? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Várhatóan májusban nyílik pályázati lehetıség falugondnoki, illetve tanyagondnok gépjármővek beszerzése költségének támogatására. Fekete Barnabás: Amennyiben több kérdés nincs, további jó munkát kívánok, és javasolom a képviselı-testületnek a tanyagondnoki szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 101/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az érintett tájékoztatására a testületi döntésrıl. Határidı: április 10. Közétkeztetési Intézmény beszámolója Fekete Barnabás: Tisztelettel köszöntöm az intézményvezetı asszonyt. Az írásos beszámolóhoz kíván kiegészítést tenni? Farkas Lászlóné: Köszönöm, nem. A mosogatógéppel kapcsolatban reméljük, hogy könnyebbé teszi munkánkat. A mai nap az elsı, amikor teljes kapacitással mőködtetjük a gépet. 10

11 Fekete Barnabás: További jó munkát kívánunk az intézmény minden dolgozójának. Javasolom a képviselı-testületnek a Közétkeztetési Intézmény évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 102/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Közétkeztetési Intézmény évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az intézményvezetı tájékoztatására a testületi döntésrıl. Határidı: április 10. Településüzemeltetési Intézmény beszámolója Fekete Barnabás: Köszöntöm az intézményvezetı urat. Kérdezem, hogy van-e kiegészítése a kiadott írásos anyaghoz? Kovács Tamás: Nincs kiegészítésem. A döntéshozatal elıtt bejelentem személyes érintettségemet. Fekete Barnabás: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. (2) bekezdése alapján javasolom Kovács Tamás képviselı urat a döntéshozatalból kizárni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete személyes érintettség miatt Kovács Tamás képviselı urat a döntéshozatalból egyhangúlag kizárja. Fekete Barnabás: A beszámolóval kapcsolatban észrevétel, javaslat? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Kérném, hogy az intézményvezetı úr által a beszámolóban a hivatalnak titulált feladatokat úgy értelmezzék, hogy azok, az önkormányzatnak elvégzett feladatok. Fekete Barnabás: A mostani közmunka program mennyiben befolyásolja a tevékenységet? Kovács Tamás: Az mindenképpen szükséges. A PROBIO 7 fı 8 órással indul. Pártl Zoltánné: Az egyik a Munkaügyi Központon keresztül bonyolódik, az 11 fı 4 órában foglalkoztatható, a másik a PROBIO vállalkozáson keresztül az 7 fı 8 órában foglalkoztatható. 11

12 Fekete Barnabás: A 4 órásoknál azt meg lehet oldani, hogy órakeretben dolgozzanak, és ne napi 4 órában? Pártl Zoltánné: Igen, megoldható. Az is a legcélszerőbb. Fekete Barnabás: Létszámgond a feladatellátásnál várható? Kovács Tamás: Nem lesz létszámgond. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mint az önállóan gazdálkodó intézmény vezetıje azt szeretném kérni az intézményvezetı úrtól, hogy próbáljuk a szabad kapacitás terhére használni a gépparkunkat, akár hétvégén is. Reklámozzuk honlapon, szórólapon, és a gépkezelıt motiváljuk, és használtassuk a bobcatet, és a konténeres autót. Azt gondolom, ha a szolgáltatás hétvégén is elérhetı lenne, akkor sokkal nagyobb bevétel keletkezne. Kovács Tamás: A bobcatet legtöbbször akkor vennék igénybe, ha lenne hozzá árokásó. Fekete Barnabás: Javasolom a képviselı-testületnek a Településüzemeltetési Intézmény beszámolójának elfogadását azzal, hogy törekedjenek az intézmény bevételének növelésére a géppark szabad kapacitásának kihasználásával. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, 1 fı nem szavazott, meghozza alábbi határozatát: 103/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Településüzemeltetési Intézmény évi mőködésérıl szóló beszámolót. Egyben felkéri az intézményvezetıt, hogy törekedjenek az intézmény bevételének növelése érdekében a géppark szabad kapacitásának kihasználására. A képviselı-testület felkéri a polgármestert az intézményvezetı tájékoztatására a döntésrıl. Kovács Tamás intézményvezetı Határidı: április 10./tájékoztatás folyamatos/szabad kapacitás kihasználás Polgármesteri Hivatal beszámolója Fekete Barnabás: A Polgármesteri Hivatal beszámolójával kapcsolatban átadom a jegyzı asszonynak a szót. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A személyi állománnyal kapcsolatban mondanék pár szót. A helyettesítésemet jelenleg ellátó kolléganı január 18-tól nyugdíjasnak minısül, és a megegyezésünknek megfelelıen 8 órában foglalkoztatom március végéig, és április 1-tıl 4 12

13 órában az év végéig. A felszabaduló 4 órás munkakörre pályázatot írtunk ki, melynek a benyújtási határideje lejárt. 16 pályázat érkezett. Ebbıl 7 nem felelt meg a kiírásnak. A pályázat elbírálása megtörtént, az új helyi munkaerı április 1-jén munkába áll. Viszt Attila: Lehet tudni, hogy ki ı? Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mivel még nem tudják az érintettek sem, a zárt ülésen elmondom. Itt köszönöm meg Évike munkáját, melyre a továbbiakban is számítok. A 4 órás kolléga határozott idıre lesz felvéve addig, amíg a GYED-en lévı kolléganı vissza nem jön. Ez egy helyettesítı státusz. Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés lenne, szívesen válaszolok rá. Fekete Barnabás: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javasolom a képviselı-testületnek a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 104/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl szóló beszámolót. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt a döntés nyilvántartásban történı szerepeltetésére az intézkedés megtételére. Felelıs: Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Határidı: április napirend: Rendeletalkotás Balatonvilágos Község Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Fekete Barnabás: Átadom a szót a jegyzı asszonynak. Szombathyné dr. Kézi Aranka: A Veszprém Megyei Kormányhivatal megújult erıvel ellenırzi az önkormányzatok Szervezeti és Mőködési Szabályzatait. Jogszabály módosulás az elmúlt idıszakban nem volt, mindamellett eddig eltőrték, hogy amit a központi jogszabály szabályozott, azt is tartalmazta a rendelet. Most emiatt törvényességi felhívással éltek. Én nem értek egyet vele, hogy mindent ki kellett vegyünk, mert eddig, aki a honlapon, vagy egyéb helyen megnézte a rendeletünket, tisztában volt vele, hogy mi az önkormányzatoknak a feladata, milyen hatáskörrel rendelkeznek, egyéb. Azt gondolom, hogy sem egy képviselıtıl, sem egy lakostól nem várható el, hogy napi szinten jogszabályt bogarásszon. A rendelet eddig egy átfogó képet adott, általános képet nyújtott. Mivel a Kormányhivatal törvénysértınek tarja, és ez a jogszabály szerint is így van, ezért ezeket a részeket kivettük az SzMSZ-bıl. Új rendeletet alkottunk, mert majdnem minden szakaszban lenne javítandó rész, és ez kissé követhetetlen lenne. A mai napon ismét átnéztem a tervezetet, és kérem javítani az alábbiakat: 13

14 5. (5) bekezdésben a közigazgatási hivatal vezetıje kifejezés helyett kormányhivatal igazgatója kerülne be. 13. (3) bekezdésben határozat, és rendelet tervezet helyett határozati javaslat, és rendelet tervezet kifejezés kerülne be. 24. (1) bekezdés b.) pontban Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetıje helyett Veszprém Megyei Kormányhivatal igazgatója szerepelne. Ugyanezen szakasz (4) bekezdés az alábbira módosulna: Képviselı-testület nyilvános üléseirıl készült jegyzıkönyv, valamint a zárt ülésen hozott határozat kivonatai kivéve a szociális ügyben hozott határozatokat- Balatonvilágos honlapján megtekinthetıek, melyek öt évig a honlapról nem távolíthatóak el. A 38. -t ki kellene hagyni, mivel a polgármester illetményének megállapítását, jutalmazását szintén magasabb szintő jogszabály határozza meg. Ebbıl kifolyólag a számozás változik. Fekete Barnabás: Kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolom a képviselı-testületnek a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet tervezet elfogadását az alábbi módosításokkal: - 5. (5) A képviselı-testület összehívását a Megyei Kormányhivatal igazgatója is kezdeményezheti a.) Aligai Fürdıegyesület (3) Elıterjesztésnek minısül: a határozati javaslat, és rendelettervezet, a beszámoló, a tájékoztató (1) b.) egy példányt meg kell küldeni az üléstıl számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazgatójának (4) Képviselı-testület nyilvános üléseirıl készült jegyzıkönyv, valamint a zárt ülésen hozott határozat kivonatai kivéve a szociális ügyben hozott határozatok- Balatonvilágos honlapján megtekinthetıek, melyek öt évig a honlapról nem távolíthatóak el törlése, melybıl következıen eggyel csökken a szakaszok száma. Javasolom a fentiekben módosított rendelet megalkotását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja 10/2011.(IV.05.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról. Megalkotott rendelet a jegyzıkönyv melléklete. 4. napirend: Vegyes ügyek Háziorvosi szolgálat mőködtetésére vonatkozó számla kiegyenlítésének tárgyalása Fekete Barnabás: A képviselı-testület a február 21-ei ülésén döntött arról, hogy a napirend tárgyalását elnapolja addig, amíg meg nem ismeri a feladatátvállalási szerzıdésben foglaltakat, illetve a hozzá kapcsolódó iratokat. A képviselı-testületnek kiadásra került a feladatátvállalási szerzıdés, a kiállított számla, az 510 ezer Ft elıirányzat biztosításáról szóló 14

15 határozat kivonat, illetve a vonatkozó jegyzıkönyv kivonata. A számla két részbıl áll. Az egyik rész az 510 ezer Ft, ami határozaton alapul. A határozat szerint úgy kellett volna számlázni az összeget, hogy az elsı három hónapra vonatkozó részt a negyedév végén, a többit pedig havonta. Ez nem történt meg. Volt ugyan egy olyan vállalás a háziorvos úr részérıl, hogy amennyiben többletköltséget jelent az önkormányzatnak a háziorvos váltás, abban az esetben erre az összegre nem tart igényt. A másik rész a körzeti szakápoló évi helyettesítésére vonatkozó Ft összegő igény, melynek kifizetését a könyvvizsgáló asszony sem javasolta. A számla csak konkrét teljesítés alapján fizethetı ki. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Megítélésem szerint a számla feladatátvállalási szerzıdésben meghatározott idıben történı kibocsátásának elmulasztása nem jogvesztı, azt gondolom, hogy a korábban háziorvosi szolgálatot ellátó dr. Nagy Miklós háziorvos úr jogosult az 510 ezer Ft-ra, mivel bevételi forrás hiány miatt került ez a többletfinanszírozás megállapításra. Javasolom a képviselı-testületnek ennek az összegnek a pénzügyi teljesítését. Javasolom viszont a körzeti szakápoló helyettesítése folytán leszámlázott összeget ne fizesse ki az önkormányzat, mert ugyan maximálisan helytálló, amit a múlt ülésen dr. Nagy Miklós úr elmondott, hogy a helyettesítés megoldott volt, és ı a munkáltatói jogok gyakorlója, de ez a személy az önkormányzat alkalmazottja. Neki jelezni kellett volna az önkormányzat felé, hogy ez a személy ekkor és ekkor szabadságra megy, és le kellett volna írni, vagy kérni, hogy az önkormányzat gondoskodjon a szakszerő helyettesítésrıl, vagy ı ellátja, és azért x összeget kér. Azt javasolom, hogy a képviselı-testület a évi költségvetésében biztosítson 510 ezer Ft-ot, és kérje fel dr. Nagy Miklós urat, hogy számlázza le az összeget múlt évi támogatás címén. Kérjük meg, hogy a számlán ne szerepeltesse a körzeti szakápoló helyettesítésére vonatkozó Ft összeget. Ha ı továbbra is igényt tart erre az összegre, akkor azt egy külön számlán nyújtsa be. Azért kérem, hogy külön számlán szerepeljen, hogy az 510 ezer Ft kifizetésének, pénzügyi teljesítésének ne legyen akadálya. Kovács-Krutzler Adrienn képviselı asszony megérkezett a testületi ülésre. dr. Nagy Miklós: A polgármester úr megpróbálta átértelmezni az én írásos anyagomat. Gondoltam is erre, ezért írásban kiküldtem minden képviselınek. Messze nem arról volt szó, hogy ha én már nem dolgozom, és utána valaki költekezésbe fog, annak is én viseljem a terhét. Arról volt szó, ha a mőködésem alatt kára keletkezik a falunak, hogy én visszaadom a mőködtetés jogát, arra tettem ígéretet a jegyzıkönyv tanúsága szerint. A jegyzı asszony azt állította, hogy én kárt okoztam. Én ezt a levelet megírtam a múlt évben, erre a mai napig választ nem kaptam, ezért kiküldtem újra. Az én vállalkozó háziorvosi tevékenységem már nincsen, én új számlát kiállítani már nem tudok. Amennyiben számla nélkül kifizetni nem tudja az önkormányzat, és nem talál rá módot a pénzügyi vezetı, pénzügyi csoportvezetı, akkor kénytelen vagyok peres úton érvényesíteni. Nincs olyan mőködésem már, és nem vagyok jogosult vállalkozó háziorvosként számlát kiállítani. Ezt is kérem, hogy tárgyalja meg a képviselı-testület. Kérdezzék meg a könyvvizsgálót, biztos, hogy itt is tud mondani valami hogyan, és mikéntet. Lehet, hogy precedens értékő, lehet, hogy nem, de azok, akik arra sem emlékeztek, hogy milyen szerzıdést írtak alá, abban milyen jogosítványok vannak nekem, illetve nekik, arra nem hagyatkozhatnak. Döntsenek ez ügyben. Fekete Barnabás: Annyit meg kívánok jegyezni, hogy azzal, hogy a praxis nem volt úgy értékesítve, hogy a folyamatos orvosi ellátás biztosítva legyen, ebben nagy szerepe, felelıssége volt a volt háziorvosnak is. Az igen is jelentıs többletköltséget okozott a falunak, 15

16 hiszen nem kapja meg az 1,3 szorzóval az OEP támogatást, csak 1-el. Ez 30% kiesést jelent. Ez kb. 2 millió Ft. A háziorvosi ellátást csak három orvossal tudtuk megoldani, mely szintén jelentıs többletköltséget jelent a falunak. Ez kb. 2,3 millió Ft-ot jelent, ami a praxisjog értékesítés, a folyamatosság biztosításával elkerülhetı lett volna. Sajnos Ön ezzel kárt okozott a falunak. Átadom a szót a képviselıknek véleményeik megtételére. Kovács Béla: Azt szeretném, ha nem foglalkoznánk minden ülésen ezzel a dologgal. Valahogy az ügyet rendezni kell. A számlát, ha vitatott a dolog, akkor részben ki kell fizetni. Viszt Attila: Azt szeretném kérdezni, hogy azt mondta a doktor úr, hogy ı már nem számlázhat, mint háziorvos, akkor a praxisjogot hogyan fogja értékesíteni? dr. Nagy Miklós: Azt még nem tudom. Ha lesz kinek értékesíteni, megoldom, mint magánember. Viszt Attila: Azt hogy fogja elszámolni a következı háziorvos, ha mint magánembertıl megvesz egy praxisjogot? dr. Nagy Miklós: Ennek megvan a szabálya, el kell olvasni. Fekete Barnabás: A kérdésem, hogy ezt az összeget miért januárban kellett leszámlázni, és miért nem lehetett decemberben, hiszen abban az évben az összeg biztosított volt? dr. Nagy Miklós: Kellett volna 30 napon belül reagálni az én levelemre, és akkor leszámláztam volna. Fekete Barnabás: A képviselı-testület határozata teljesen független a jegyzı asszonynak írt levéltıl. A határozat alapján Önnek ezt le kellett volna számlázni havi bontásban. dr. Nagy Miklós: A testületnek írtam a levelet, nem a jegyzı asszonynak! Fekete Barnabás: Volt egy testületi határozat, egy költségvetési elıirányzat, ami akkor a rendelkezésre állt. Tudja ezt nagyon jól, mivel az Ön közremőködésével döntött az elıirányzat biztosításáról a testület. Meg kell keresni a módját, hogy hogyan tud szerintem tud- számlát kiállítani. Ha nem tud számlázni, akkor hogyan, milyen jogcímen veszi át azt a támogatást, amit az OEP ad Önnek a teljesítmény után? dr. Nagy Miklós: Tisztelt képviselı-testület, polgármester úr! Ennek mindnek írott szabálya van. Én 16 éve könyveléssel és gazdálkodással foglalkozom. Tudom, mire, mi az elıírás. Napi feladatom volt, tudom, hogyan kell elszámolni. A törvény azt írja, hogy az egyéni vállalkozó, ha több tevékenysége van, egybevontan kell kezelni, és úgy adózik. A TB felé egy másik, éves elszámolási rendszer van, amirıl most fogok elszámolni, amikor a közmő és egyéb költségek nyilvánvalóvá válnak. Az az összeg, amit késleltetve utal ki nekem az OEP. Az OEP velem jogviszonyban áll, és addig, amíg le nem zárjuk. Eddig semmilyen olyan hibát nem követtem el, ami alapján elmarasztaltak volna. Most sem fogok elkövetni. Itt viszont az APEH-kal szemben kellene megmagyaráznom, hogy egy hamis számlát kiállítok, és mint vállalkozó háziorvos lebélyegzem. Fekete Barnabás: A közmőszámlákat hogy fizeti ki? 16

17 dr. Nagy Miklós: Csekken. Olyan egyszerően, mint mindenki más, és utána lekönyvelem. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Már többször megbeszéltük, hogy a november 28-ai levél a testületnek szól, ezt már kitárgyaltuk a múltkor. A helytelen következtetésre, hogy én kárt jövendöltem, már a múltkor is elmondtam, hogy nem vagyok látnok. A testületnek adtam jogi segítséget azért, hogy az esetleges finanszírozási kiesést elkerüljük. Kárt nem jövendöltem. Én, mint a hivatal vezetıje nem vagyok az ellen, hogy ezt az 510 ezer Ft összeget megállapodás alapján kifizessük. Megbeszélem a könyvvizsgáló asszonnyal. Természetesen úgy, hogy dr. Nagy Miklós volt háziorvos ebben a megállapodásban vállalja, hogy az általa kibocsátott, és az általa elmondottak alapján már nem sztornózható számlában szereplı, helyettesítésre vonatkozó összegtıl eltekint. Mert ha nem, akkor azt mondom, hogy egy fillért se fizessünk ki, és pereljen. Azt kérném a volt háziorvos úrtól, hogy oldjuk meg a falu ellátását megfelelı módon. A testület kérje meg, hogy a polgármester úr által több mint 30 nappal már megküldött levélre legyen szíves válaszoljon, hogy mit kíván tenni a praxisjoggal, ami ıt illeti meg. A praxisjog értékesítésére még nyitva áll a határidı. Legyünk egymással együttmőködıek, és a falu érdekében oldjuk meg, hogy ne három orvossal, hanem eggyel oldhassuk meg az ellátást. dr. Nagy Miklós: A praxisjog árának a megnevezésétıl tartózkodtam, és tartózkodom ezután is. Ennek a kamara által meghatározott fix értéke van, amitıl természetesen el lehet térni. Emlékeztetem a képviselıket, hogy októberben az alakuló ülésre a polgármester úr tett egy olyan elıterjesztést, hogy meg tudja jól oldani az én helyettesítésemet, és nem hogy február 1- tıl, hanem december 31-tıl. Ugyan az én levelem a mőködtetés visszaadásáról szólt, és nem szólt az orvosi tevékenységrıl. Ez a két dolog szétválik. Az is kérdésként felmerül, hogy ki, milyen kompetenciában alkudott itt ki havi 600 ezer Ft-ért orvosi ellátást, akkor, amikor az én esetemben a 250 ezer Ft-ot is nem nagy szimpátiával. Fekete Barnabás: Konkrétan, jelen pillanatban az 510 ezer Ft-ról beszélünk. dr. Nagy Miklós: A praxisjogról mondtam el a véleményemet. Fekete Barnabás: Köszönjük, de azt várjuk levélben. dr. Nagy Miklós: Méltatlan vitába nem akarok bonyolódni. Az 510 ezer Ft-tal kapcsolatban sem. Itt hangsúlyozom, hogy itt kell lenni olyan embernek, aki megtudja mondani, hogy egy már nem mőködı, praxisjoggal még rendelkezı Fekete Barnabás: Amennyiben úgy dönt a képviselı-testület, hogy kifizetjük, megtaláljuk a módját. Amennyiben úgy dönt, hogy nem fizetjük ki, önnél van a labda, lehet belıle bírósági ügy. dr. Nagy Miklós: Arra nem kényszeríthetnek, hogy hamis számlát állítsak ki. Fekete Barnabás: Nem kényszeríti senki sem, hogy hamis számlát állítson ki, viszont számla nélkül nem hiszem, hogy mód van a kifizetésre. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Én megtalálom a módját, amennyiben a volt háziorvos úr 17

18 nyilatkozik, hogy lemond a helyettesítési díjról, vagy sem. Ezt kellene mérlegelni, és megmondani. Ha nem, akkor én ennek a megoldására nem fogok idıt fordítani, hanem találkozunk a bíróságon. Tudunk megállapodni kölcsönös elınyök alapján, vagy sem? Fekete Barnabás: Elıször a testületé a döntés! Kérem, aki elfogadja, hogy a háziorvosi szolgálat évi mőködtetésének támogatására vonatkozó Ft - megtalálva a törvényes módját- kifizetésre kerüljön dr. Nagy Miklós volt háziorvos úr részére, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, 105/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete dr. Nagy Miklós korábban vállalkozó háziorvos által a háziorvosi szolgálat évi mőködtetésének támogatására vonatkozó Ft költségigényének helyt ad, annak törvényes módon történı pénzügyi teljesítésére elıirányzatot biztosít a Háziorvosi szolgálat szakfeladatra a mőködési tartalék terhére. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, jegyzıt, pénzügyi csoportvezetıt a kifizetésre a szükséges intézkedés megtételére. Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyzı Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezetı Határidı: április 10. Fekete Barnabás: Kérem, aki egyet ért azzal, hogy a körzeti ápolónı évi helyettesítésére vonatkozó Ft összegő költségigény dr. Nagy Miklós volt háziorvos részére kifizetésre kerüljön, illetve a számla fedezetére az elıirányzatot biztosítja, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 0 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja. Fekete Barnabás: Kérem, aki egyet ért azzal, hogy a körzeti ápolónı évi helyettesítésére vonatkozó Ft összegő költségigény dr. Nagy Miklós volt háziorvos részére ne kerüljön kifizetésre, illetve a számla fedezetére az elıirányzat ne kerüljön biztosításra, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát: 106/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete nem járul hozzá dr. Nagy Miklós korábban vállalkozó háziorvos által a körzeti ápoló helyettesítésére vonatkozó Ft költségigényének kifizetéséhez, arra elıirányzatot nem biztosít. 18

19 A képviselı-testület felkéri a polgármestert a döntésrıl a volt háziorvos tájékoztatására. Határidı: április 10. Balatonvilágos Településszerkezeti Terv módosításának tárgyalása Fekete Barnabás: A gazdasági területbe ékelıdı 054/223 hrsz-ú szántóterület tervezett Falusias lakóterület terület-felhasználásának Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre történı módosításáról lenne szó. Továbbá arról, hogy a külterületi gazdasági területben kijelölt zöldterülethez vezetı belsı utak törlésre kerülnek. Ezekkel kapcsolatban kellene a képviselı-testületnek egy határozatot hozni, hogy módosítja a Településszerkezeti tervét. Kérem észrevételeik megtételét. Kovács Béla: Nem kell új utat megjelölni? Fekete Barnabás: Nem kell! Út lesz, csak nem közforgalmi út, hanem magán út. Kovács Béla: A másik területet nem akarja megváltoztatni? Fekete Barnabás: Nem. Az Ilovszky tanya marad falusias lakóterületként. Javasolom a képviselı-testületnek Balatonvilágos Településszerkezeti Tervének módosítását az alábbiak szerint: 1. A 7-es út 64-es út körforgalmi csomópontjánál fekvı gazdasági területbe ékelıdı 054/223 hrsz-ú szántóterület tervezett Falusias lakóterület területfelhasználása Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre változik. 2. A külterületi gazdasági területben kijelölt zöldterülethez vezetı belsı (fehéren ábrázolt) utak törlésre kerülnek. 3. Jelen határozat az 1. sz. melléklet szerinti tervlappal (Településszerkezeti terv módosítása) együtt érvényes. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 107/2011.(III.21.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 399/2006 (XII.19) számú határozattal megállapított Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1. A 7-es út 64-es út körforgalmi csomópontjánál fekvı gazdasági területbe ékelıdı 054/223 hrsz-ú szántóterület tervezett Falusias lakóterület terület-felhasználása Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre változik. 2. A külterületi gazdasági területben kijelölt zöldterülethez vezetı belsı (fehéren ábrázolt) utak törlésre kerülnek. 3. Jelen határozat az 1. sz. melléklet szerinti tervlappal (Településszerkezeti terv módosítása) együtt érvényes. 19

20 A képviselı-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásához a szükséges intézkedés megtételére. Határidı: haladéktalanul Balatonvilágosi civil szervezetek önkormányzati támogatás iránt benyújtott pályázatainak tárgyalása Fekete Barnabás: Én javasolnám, mivel látszik, hogy mindenki szervezi a munkát, programokat, és számít az önkormányzat támogatására, hogy biztosítsunk 100 ezer Ft-ot azzal, hogy a Nık Egyesülete, aki elég komoly programokat szervez, azokat a községi rendezvények keretében támogassuk a megigényelt összeggel. Az ne érintse a Nık Egyesülete általános mőködésére biztosított támogatást. Viszt Attila: Szeretném azt, hogy a támogatásként adott 100 ezer Ft-ról számlával kelljen elszámolni. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Mindig azzal számolnak el. Nem akarom a jelenlegi szándékot megakasztani, de azt gondolom, hogy a jövıre vonatkozóan tudatosítani kellene, hogy ennek az automatizmusnak véget kellene vetni. Azt gondolom, hogy az önkormányzat pénzén, a falu pénzén nem az alaptevékenységet kellene támogatni. Az sem ártana, ha egy kicsit komolyabb pályázatot nyújtanának be. Elolvasva ezeket a pályázatokat, nem mindegy, hogy egy-egy civil szervezet milyen módon vesz részt a rendezvények szervezésében, és mily módon mőködik közre. Azt is elbírtam volna képzelni, hogy a Nık Egyesülete, aki a rendezvények szervezésében aktívan részt vesz, az kap többet, mint 100 ezer Ft, a többi szervezet pedig kevesebbet. Kovács-Krutzler Adrienn: A színjátszó kör képviseletében szólok, hogy mi a pályázatot úgy adtuk be, hogy a támogatási igényünk 100 ezer Ft, illetve 100 ezer Ft egy projektorra, amit minden civil szervezet használhatna. Nekünk a projektorra mindenképpen szükségünk van. Szombathyné dr. Kézi Aranka: Az önkormányzatnak kellene megvenni, és kölcsön adni annak a civil szervezetnek, aki igényli. Én ezt így jobban szeretném. Kovács Béla: Akkor egységesen adnánk ezer Ft-ot? Fekete Barnabás: Igen. Javasolom a képviselı-testületnek, hogy részesítsük ezer Ft önkormányzati támogatásban az Alig(h)a Színjátszókört, a Mozdulj Világos Sport Egyesületet, a Népdalkört, a Nık Egyesületét, a Nyugdíjas Egyesületet, a Polgárırséget, a Vöröskeresztet. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. október 21-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Balazsiné Balaskó Mária képviselı Gál László képviselı Lecsı Péter

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintézı Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv.

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak még. dr. Sódar Mária jegyzı Czenéné Zsolnai Irén pénzügyi ügyintézı Sramkó Katalin hivatali dolgozó jkv. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 16/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben