Facebook

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook"

Átírás

1 Szántódi Hírlevél Facebook lapja október XVIII. évf. 6. szám Augusztus 20-i ünnepség a Révben Mikó Sándor, Szántód legidõsebb polgára A falunapi fõzõverseny egyik résztvevõ csapata Jó hangulatban a falunapi kompsétán Elköszönt az elõzõ testület Megalakult az új testület

2 Szántódi Hírlevél 2. oldal október AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI A képviselõ-testület 2014.szeptember-október hónapban hozott határozatairól tájékoztatás 123/2014.(IX.11.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.szeptember 11 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza meg: 1. Támogatás iránti kérelem elbírálása. 2. A véradók kirándulásának megtárgyalása. 3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat. 4. Itthon vagy- Magyarország szeretlek programsorozathoz csatlakozás. Határidõ: azonnal 124/2014.(IX.11.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit KFt. Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ által 2014.szeptember 13 - án megrendezésre kerülõ volt pusztai lakosok találkozója rendezvény támogatására ,- Ft támogatást nyújt. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. Határidõ: azonnal 125/2014.(IX.11.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Vöröskereszt helyi csoportjának kirándulásának költségeihez maximum ,- Ft-ot biztosít. Határidõ: értelem szerint 126/2014.(IX.11.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.évi Fordulójához történõ csatlakozás tárgyban a döntést a következõ ülésre elnapolja azzal, hogy a hivatalt felkéri a szociális rászorultságra vonatkozó elõterjesztés elõkészítésére. Határidõ: soron következõ képviselõ-testületi ülés 127/2014.(IX.11.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 44/2014.(IX.5.) BM rendeletben meghatározottak szerint az Itthon vagy Magyarország szeretlek! programsorozatban részt kíván venni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az ebr42 rendszeren keresztül történõ támogatási kérelem benyújtásáról. Határidõ: szeptember /2014.(IX.26.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.szeptember 26 -i rendkívüli képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Sás utcai ingatlanértékesítés. 2./Szántód Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggõ partnerségi egyeztetési szabályok meghatározása. 3./Szántód Község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a Lepsény-Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal rekonstrukciójával összefüggésben. 4./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015.évi forulójához csatlakozás. Határidõ: azonnal 129/2014.(IX.26.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tulajdonát képezõ szántódi 1099/1 hrsz.alatt felvett 608 m2 alapterületû, beépítetlen terület mûvelési ágú ingatlant értékesíti Szöllõsi Zsuzsanna 7400 Kaposvár, Tallián u.37.szám alatti lakos részére ,- Ft +ÁFA bruttó ,- Ft vételárért az elõterjesztés szerinti adásvételi szerzõdésnek megfelelõen. Határidõ: 2014.szeptember /2014.(IX.26.) Kt.határozata Szántód Képviselõ-testülete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályait az elõterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselõtestület megállapítja, hogy a szabályokat a tervezés tárgyától függõen a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során történõ véleményezési eljárások lefolytatásakor alkalmazni kell. Határidõ: 2014.október /2014.(IX.26.) Kt.határozata 1./ Szántód Község Képviselõ-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kezdeményezése alapján, a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánított beruházás miatt a Lepsény-Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal rekonstrukciójának részét képezõ, a vasút északi (jobb) oldalán létesítendõ új, a pálya víztelenítését ellátó árok és a meglévõ 953 hrsz.-ú árok csatlakozásának a kialakítása miatt - szükséges vasúti terület kismértékû korrekcióját elfogadja, és annak megvalósíthatósága érdekében a településrendezési eszközök módosítási eljárását lefolytatja, mely eljárás során a Településfejlesztési Koncepcióját nem módosítja. A településrendezési eszközök módosítása a vasúti pálya északi (jobb) oldalán lévõ Szántód, 952 hrsz.-ú ingatlanon történjen. A településrendezési eszközök módosítását az OTÉK augusztus 6-án hatályos rendelkezései és jelmagyarázata alapján kívánja elkészíttetni az Önkormányzat. 2./ Szántód Község Képviselõ-testülete Szántód Község településrendezési eszközeinek módosítására 3 oldalú Tervezõi Szerzõdést köt a NIF által megküldött, az elõterjesztés mellékletében szereplõ minta-szerzõdéstervezet szerint. Felhatalmazza a polgármestert a tervezésre vonatkozó min. 3 árajánlat bekérésére, és megbízza Vízvári Attila polgármestert, hogy a nevében eljárva, a szerzõdést az azonos mûszaki tartalom melletti, legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevõvel kösse meg. 3./ Szántód Község Képviselõ-testülete az évi LXXVIII. törvény 6/A. (3) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a nevében eljárva, a vasút északi (jobb) oldalán létesítendõ új, a pálya víztelenítését ellátó árok és a meglévõ 953 hrsz.-ú árok csatlakozásának a kialakítása érdekében Szántód Község településrendezési eszközök módosításának tárgyalásos eljárásához a fõépítészi teendõk ellátására, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal BESZERZÉSI SZABÁLYZATA alapján, Ft bruttó összeghatárig szerzõdést kössön. 4./ Szántód Község Képviselõ-testülete a határozat 1. pont sze-

3 2014. október 3. oldal Szántódi Hírlevél rinti településrendezési eszközök módosítására az illetékes Állami Fõépítésznél tárgyalásos eljárást kezdeményez, melyet megelõzõen a partnerségi egyeztetést annak szabályai szerint lefolytatja és lezárja. 5./ Szántód Község Képviselõ-testülete az eljárásban eseti partnernek határozza meg a módosítással érintett hrsz.-ú ingatlannal rendelkezni jogosultakat. Határidõ: 2014.november /2014.(IX.26.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. Az erre vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. A pályázati kiírásokat és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló szabályzatot a tervezettel megegyezõen jóváhagyja azzal, hogy a szabályzat 9.pontjában a háztartásban az egy fõre jutó jövedelmet a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-ban állapítja meg. Határidõ: október 3. : 133/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014.október 6 -i képviselõ-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, polgármesteri tevékenységrõl, lejárt határidejû határozatokról beszámoló. 2./ Szántód Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének módosítása. 3./ Szántód Község Önkormányzat 2014.évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl beszámoló. 4./ Pályázat szociális célú tüzelõanyag vásárlás támogatására. 5./ Hulladékkezelési közszolgáltatási szerzõdés megkötése. 6./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása. 7./ Támogatás kérelem ismertetése, támogatás felhasználásáról beszámoló. 8./ Dr.Karabinszky Gyula képviselõ kezdeményezése megemlékezésre. 9./ Zárt ülés Határidõ: azonnal 134/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Képviselõ-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Határidõ: értelem szerint 135/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót elfogadja. Határidõ: értelem szerint 136/2014.( X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I.félévi idõarányos teljesítésérõl elõterjesztett tájékoztatót elfogadja. Határidõ: értelem szerint 137/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra tûzifa vásárlása céljára. A képviselõ-testület támogatási igénye benyújtásához nyilatkozik, hogy az igényelhetõ 24 erdei m3 megvásárlásához Ft + áfa / erdei m3 mértékben, összesen Ft + Áfa összegben a saját forrást biztosítja. A képviselõ-testület vállalja, hogy a szociális célú tûzifában részesülõktõl ellenszolgáltatást nem kér. Határidõ: október /2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdést a szerzõdéstervezet V/6. pont elsõ fordulatában foglaltak: amennyiben a közszolgáltató részére befolyó közszolgáltatási díj a közszolgáltató hatékony mûködéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülését, - valamint a közszolgáltatás fejleszthetõ fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetét nem biztosítja, úgy a közszolgáltató részére ténylegesen befolyt közszolgáltatási díj és a közszolgáltató által hitelt érdemlõen igazolt, a hatékony mûködéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások, valamint a közszolgáltatás fejleszthetõ fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások különbözetének megtérítésére ( az önkormányzat kötelezettséget vállal) kivételével jóváhagyja tekintettel arra, hogy az idézett kötelezettségvállalás teljesítése meghaladhatja az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának lehetõségeit. Határidõ: értelem szerint 139/2014.(X.6.) Kt.határozata 1. Szántód Község Önkormányzatának Képviselõtestülete a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának mellékelt módosítását az abban foglaltakkal jóváhagyja, annak rendelkezéseit a településre nézve teljes egészében kötelezõnek ismeri el. A feladatok megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást tudomásul veszi, és azt vállalja viselni. 2./ Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete jelen határozatával igazolja, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-1.1.1/2F/ pályázati konstrukció keretében benyújtott Dél - Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium mûködési területén a Somi Regionális Hulladék kezelõtelep fejlesztése címû pályázati anyaghoz készített és átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az átdolgozott RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követõ minimum 5 évig. 3./ Szántód Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete jelen határozatával nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került KEOP-1.1.1/2F/09-11 kódszámú, Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése címû pályázati felhívásra a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium mûködési területén a Somi Regionális Hulladék kezelõtelep fejlesztése nevû II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Szántód Község Önkormányzata nem

4 Szántódi Hírlevél 4. oldal október vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban. A képviselõ-testület felkéri a polgármestert a döntésnek a DBRHÖT Társulási Tanácsa részére történõ megküldésére, egyidejûleg felhatalmazza a polgármestert a mellékelt módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidõ: október /2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a a.) Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság, b.) Kõröshegyi Református Egyházközség 2014.évi támogatás felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. Határidõ: 5 napon belül 141/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület 2013.évi támogatás felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja. Határidõ: 5 napon belül 142/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit KFt. Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ 2014.évi támogatás felhasználásáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja azzal, hogy a határidõben fel nem használt ,- Ft támogatást a felhívást követõ nyolc napon belül fizesse vissza. Határidõ: 5 napon belül 143/2014.(X.6.) Kt.határozata Szántód Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület részére ,- Ft támogatást nyújt. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. Határidõ: 5 napon belül A képviselõ-testület az alábbi rendeletet alkotta: Szántód Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6 /2014.(X.10.) önkormányzati rendelete Szántód Község Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Kissné Bolha Andrea fõtanácsos Szántód referens ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE Tisztelt Hölgyeim, Tisztelt Uraim, Tisztelt Szántódi Választópolgárok! Szeretném megköszönni Önöknek az önkormányzati választáson való nagyarányú részvételüket. Szántódon a megszokottak szerint nagyon sokan érezték azt, hogy véleményt nyilvánítsanak az urna elé járulva szavazzanak és döntsenek arról, hogy kikre bíznák Szántód vezetését az elkövetkezõ öt évben. Külön köszönöm azoknak a szavazatát, akik az elmúlt kétévi munkám folytatására felkértek és szavazatukkal támogattak, így lehetõségem nyílik arra, hogy a megkezdett munkát folytassam a következõ önkormányzati ciklusban. Programom az elkövetkezõ öt évre megjelent szórólap, újságcikk, tv riport formájában valamint a lehetõségeket keresve sok embert személyesen tájékoztattam róla. A további feladatokat a rendelkezésre álló anyagi lehetõségek figyelembevételével a képviselõ-testülettel együtt önkormányzatunk közötti gazdasági programjában határozzuk meg. Polgármesteri munkámnak köszönhetõen jól ismerem a települést az itt élõk örömeit, gondjait. Látom azokat a feladatokat, amelyek ellátása nélkülözhetetlen egy jól mûködõ település életében, ezért a megkezdett munkát kívánom folytatni. Meggyõzõdésem, hogy nem lehet egy polgármesternek annál fontosabb feladata, mint a rábízott település lakosainak, nyaralóinak életének megkönnyítése. Hiszen, csak együtt egymást segítve építhetünk szebb, emberibb, boldogabb jövõt magunknak, gyermekeinknek és unokáinknak. Az eddigi következetes takarékos az új kihívásoknak eleget tevõ az új lehetõségeket kihasználó munkával Szántód további fejlõdését kívánom segíteni. Munkám során számítok az Önök és a képviselõtestület támogatására. A jövõben mindent meg fogok tenni azért, hogy öt év múlva jó érzéssel mondhassák, jól döntöttünk ben. Vizvári Attila polgármester

5 2014. október 5. oldal Szántódi Hírlevél Jegyzõkönyv A névjegyzékben lévõ választópolgárok száma: A 589 Szavazóként megjelent választópolgárok száma: B 345 Urnában lévõ, bélyegzõlenyomat nélküli szavazólapok száma: C 0 Urnában lévõ, lebélyegzett szavazólapok száma: D 345 Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: F 2 Érvényes szavazólapok száma: G Dr. Karabinszky Gyula S. -Független jelölt -39 Kapott érv. szavazat (11.37 %) 2 Szabó Gyula - Független jelölt - 47 Kapott érvényes szavazat (13.7 %) 3 Vizvári Attila - Független jelölt Önkormányzati választások október 12. Szántód polgármester választás eredménye Kapott érvényes szavazat (74.93 %) Polgármester A választás eredményes A jelöltek bemutatkozása Önkormányzati választások október 12. Szántódi képviselõk egyéni listás választás eredménye Jegyzõkönyv A névjegyzékben lévõ választópolgárok száma: A 589 Szavazóként megjelent választópolgárok száma:b 345 Urnában lévõ, bélyegzõlenyomat nélküli szavazólapok száma: C 0 Urnában lévõ, lebélyegzett szavazólapok száma: D 345 Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: F 1 Érvényes szavazólapok száma: G Kurdiné Éberhardt Edit - Független jelölt Kapott érv. szav. Képviselõ 2 Galó Tibor - Független jelölt Kapott érvényes szavazat 3 Fábián Erika Katalin- Független jelölt- 85 Kapott érvényes szavazat 4 Dr. Karabinszky Gyula Sándor - Független jelölt - 91 Kapott érvényes szavazat 5 Hollósi Dezsõ - Független jelölt- 148 Kapott érvényes szavazat Képviselõ 6 Kárpáti József - Független jelölt- 89 Kapott érvényes szavazat 7 Látrányi János - Független jelölt- 122 Kapott érvényes szavazat Képviselõ 8 Mucza Milán - Független jelölt- 149 Kapott érvényes szavazat Képviselõ 9 Szabó Gyula - Független jelölt- 102 Kapott érvényes szavazat 10 Baráth Ildikó - Független jelölt- 79 Kapott érvényes szavazat A választás eredményes A megválasztható képviselõk száma: 4 A megválasztott képviselõk száma 4 Kedvezményes nemzetiségi mandátumszerzés határszavazata: 0 Kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerzett jelöltek száma: 0

6 Szántódi Hírlevél 6. oldal október Tisztelt Szántódi Választók! Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy szavazataikkal megtiszteltek bennünket, az önkormányzati - képviselõ választáson. Képviselõi munkánkkal igyekszünk legjobb tudásunk szerint az Önök javát szolgálni! Tisztelettel: Kurdiné Éberhardt Edit független jelölt Hollósi Dezsö független jelölt Látrányi János független jelölt Mucza Milán független jelölt A október 6 án megtartott, a választás elõtti utolsó testületi ülésen, Vizvári Attila polgármester megköszönte a jelen lévõ képviselõk és a Balatonföldvári hivatal dolgozóinak munkáját. Ezúton szeretném megköszönni, a volt Választási Bizottság tagjainak áldozatos munkáját, akik több éven keresztül segítették, a választások zavartalan lebonyolítását. További jó egészséget kívánok! Vizvári Attila polgármester FALUGONDNOK Véget ért az öt hónapon át tartó falugondnoki képzés. Írásbeli, szóbeli és gyakorlati része is volt, ahol falugondnokunk, Mucza Milán jól megfelelt minõsítéssel végzett. Gratulálunk! közötti testület A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI NEMZETI ÜNNEP Augusztus 20-án, Nemzeti Ünnepünkrõl történõ megemlékezéshez kitûnõ helyszínnek bizonyult a KOMPKIKÕTÕ területe. Köszönet a kikötõ vezetõségének, jelesül Széles János rév üzletágvezetõnek, amiért térítésmentesen biztosította a területet, illetve az áramvételi lehetõséget, valamint köszönjük a minden területen megnyilvánuló segítõkészségét. Az idõjárás ez alkalommal is okot adott némi fejtörésre. A borús-esõs nap folyamán a fellépõk és az érdeklõdõk is többször telefonáltak aziránt érdeklõdve, hogy megtartjuk-e egyáltalán a rendezvényt. Azonban a meteorológiai szolgálat ügyeletese egyértelmûen biztosított arról, hogy késõ délutántól a csapadék megszûnik és a nap is kisüthet. Így legyen igaza minden elõrejelzésnek! Napsütésben, a Balaton csodás látványával kezdte el Magyar dalok címû mûsorát Pörneki Anikó, akinek külön kérése volt, hogy Vizvári Attila polgármester köszöntõ beszéde után, még ne szegje meg az ünnepi kenyeret, hanem csak akkor, amikor mûsorában a kenyérszegéshez illõ dalokhoz ér. Így valóban még ünnepélyesebbé vált a hangulat és talán egy kicsit nagyobb megihletõdéssel vette kézbe mindenki azt a szelet kenyeret, amelynek létezéséért minden nap hálát adhatunk. A finom és ízletes két ünnepi kenyeret Nemecz József és családjának felajánlása jóvoltából oszthattunk szét az érdeklõdõk és a rendezvényt megtisztelõk körében. Közben szép számmal készültek a karton koronák, a fûben társas játékozni lehetett, a fergetegesen jó táncos hangulatot pedig DJ OTTÓ alapozta meg, minden korosztálynak szóló zenéjével. Késõbb a Balaton különbözõ partszakaszainak tûzijátékaiban gyönyörködhettünk. Az elsõ és számunkra - talán a közelsége miatt is - leglátványosabb, a balatonföldvári volt, de csodálatos volt órakor a tihanyi tûzijáték is. A sort Zamárdi zárta, hisz onnan lõtték fel órakor az utolsó petárdákat. A szépséges Balatonunk mellett, Szántód valóban egyik legszebb partszakaszán ünnepeltünk! FALUNAP Augusztus 30-án szombaton tartottuk a Szántódi Falunapot. Ha a nyár folyamán nem is voltunk mindig szerencsések az idõjárást illetõen, ezen a napon egy igazi nyár végi csodás idõben volt részünk. A reggeli órákban 9 csapat látott hozzá fõzõtudományuk megmérettetéséhez:

7 2014. október 7. oldal Szántódi Hírlevél 1. LUSZTIG ANDRÁS ÉS BARÁTAI - VADDISZNÓ PÖRKÖLT REGE MÓDRA I. hely 2. LÁTRÁNYI ÉS CSAPATA - LATYI BABGULYÁS 3. SOMOSI SENIOROK - PINCEPÖRKÖLT JÓMADÁRMÓDRA II. hely 4. A KURDI CSAPAT - CSÜLÖKPÖRKÖLT A LA POLGÁRÕRPÖRKÖLT III. hely 5. KR. SZER. EGYHÁZ- SZÉKELYKÁPOSZTA SZÁNTÓDI (IRÉNKE) MÓDRA 6. MARIKA, BARÁTAI ÉS A NYUGDÍJASOK - SOMOGYI VEGYES PÖRKÖLT 7. KOVÁCS BÉLA CSAPAT - GULYÁSLEVES KOVÁCS MÓDRA 8. TÓTH CSALÁD (Nyár u.) CSAPAT - SZÉKELYKÁPOSZTA 9. ALIBI VENDÉGLÕ CSAPAT - VEGYES GULYÁS RÓKAGOMBÁVAL, HÁZI TARHONYÁVAL Versenyen kívül HORVÁTH ZSOLT a Szántódi Somos Konyha fõnöke ajánlott fel egy jó nagy adag gulyást, valamint versenyen kívül fõzött még ZSIGA JÁNOS, a Szélkakas Étterem vezetõje. Õ babgulyással és csülökkóstolóval kínálta a vendégeket. Összességében 800 adag étel készült! Az étkek elbírálásához háromtagú zsûri állt össze: Pécseli Péter (Balatoni Vízügyi Kirendeltség, Siófok) Simonics Ervin (Sefag ZRT), Hollósi Dezsõ (Szántód) Köszönjük mindenki munkáját! Fõleg azokét, akik már évek óta rendszeresen fel vállalják a nagyobb adag ételek elkészítését, azokét, akik nem sajnálják sem munkájukat, sem idejüket a Szántódi Falunap sikerének érdekében. KÖSZÖNET! Délelõtt Muskó Zoltán a Lengyeltóti VSE asztalitenisz szakosztály edzõjének vezetésével asztalitenisz versenyen lehetett részt venni, továbbá a gyerekek rendelkezésére állt egy légvár, kis körhinta és trambulin. Nagy sikere volt az interaktív dob show-nak is. A Könyvsarokban Podmaniczky Szilárd, Ungváry Zsolt, és Gyócsi László írók, valamint a házigazda Maurer Teodóra várta az érdeklõdõ olvasókat. Vizvári Attila polgármester köszöntõ beszéde után az ebéd ideje következett, majd a délutáni mûsoroké. Ezek közül Könyvsátor-írókkal pedig kiemelném a Megasztárból megismert Nagy Kristóf Bozont és Talán Attila egyéni mûsorát, akik hangjukkal, zenéjükkel, humorukkal és kedves közvetlenségükkel nagyon jó benyomást keltettek a közönség körében. Sztárallûröktõl teljesen mentes, két különleges hangú, szimpatikus fiatalembert ismerhettünk meg. A délutáni mûsorok után, a kompsétára természetesen az Fõzõverseny díjátadása idén is sor került, ahol ORSI hangulatos mûsorával szórakoztatta a vendégeket. Koszorúval búcsúztunk el a nyári Balatontól, majd a kisvonattal visszaérve a közösségi házhoz, kezdetét vette a tombolasorsolás. Hollósiné Takács Viktória az idén is sokat segített a tombolatárgyak összegyûjtésében és kiosztásában. Köszönjük! De köszönjük a sok felajánlónak is, akik megszólításunkra, vagy attól függetlenül, sok kisorsolni való ajándékot hoztak, ill. juttattak el mihozzánk. Íme, az adományozók neve ABC sorrendben: Antal Gáborné Éva - egyéni vállalkozó 1. Ajándékbolt - Oázis Bevásárlóközpont területén1. 2. Ajándékbolt - Oázis Bevásárlóközpont területén Balláné Stock Erzsébet - ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZ- LET Bezeréti Katalin - magánszemély Béday Ferencné - CALENDULA GYÓGYSZERTÁR, Kõröshegy Bóka Csaba - HORGÁSZBOLT, Balatonföldvár Bóza Károlyné - GAZDABOLT, Kõröshegy Csendes Attila - PURINA TAKARMÁNYBOLT, Kõröshegy Dencs István - ÉPÍTÕANYAG KERESKEDÉS Erõs Csaba kürtöskalácssütõ, Siófok Fehérváriné M. Barbara és Fehérvári Zsolt - MEDINA VI- RÁGÜZLET FORTUNA Papír, Írószer és Nyomtatvány Bolt, Balatonföldvár Gazdag Balázs - GAZDAG ABC, Kõröshegy Gáspár Imre - Erdészet téri FAGYIZÓ Gombor László - WGS STAMPING KFTR. Hidvégi Magdolna - ANTIKVITÁS-RÉGISÉG ÜZLET Hollósi család Horváth Kálmánné - LAGUNA PANZIÓ Horváth Zsolt - egyéni vállalkozó Hutter József - KIS ÁRUHÁZ Iberpaker Gábor - ERDÉSZET SEFAG ZRT. ISMERETLEN (kérte nevének elhallgatását) ISMERETLEN (kérte nevének elhallgatását) Jentetics István - FORRÁS VENDÉGLÕ Juhász -Bécs család Dr. Karabinszkyné Nagy Gizella - KAR-KER KFT. Kárpáti család KÍNAI ÜZLET, Balatonföldvár KO-BÓ FESTÉKBOLT, Balatonföldvár Kratancsik Imre - egyéni vállalkó SZÁNTÓD POSTA- PARTNER

8 Szántódi Hírlevél 8. oldal október László Imre játék- és lufiárus, Székesfehérvár Lukács László TÉRKÕ ÉS KERT KFT. MARGARÉTA CUKRÁSZDA, Balatonföldvár Matus József vállalkozó - BAU KER 2007 Kft. Maurer Teodóra -magánszemély Morvay család Müller Gyöngyi - magánszemély NEFELEJCS KUCKÓ virág-ajándék szaküzlet, Balatonföldvár Nemecz József - IDIL BT. NEMZETI DOHÁNYBOLT PC KUCKÓ, Balatonföldvár Rozonczi Zsuzsanna - SISSI SZÉPSÉGSZALON, Kõröshegy Rudolf György - egyéni vállalkozó SÁNDOR-HÚS KFT., Balatonföldvár 100 FORINTOS BOLT, Balatonföldvár SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA és KÖZÖS- SÉGI HÁZ SZENT KRISTÓF TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET Szõke Józsefné - édesség árus, Kõröshegy Takács Oszkárné - FODRÁSZAT Tasiné Szabó Julianna és Bokor László -magánszemélyek Topos József - TOPOS PINCÉSZET Vass Tibor - egyéni vállalkozó, Kõröshegy Vizvári Attila családja Zsiga János SZÉLKAKAS ÉTTEREM Végül nagyon jó hangulatban és nagy táncolással zártuk a napot, amelyhez a rendkívül jó zenét a FREAKEND ZE- NEKAR biztosította. A falunapi ASZTALITENISZ VERSENY gyõztesei, akik érmet és oklevelet vehettek át - ifjúsági kategóriában: I. hely: Ungváry Botond II. hely: Ungváry Ildikó III. hely: Galó Dániel - felnõtt kategóriában: I. hely: Ungváry Zsolt II. hely: Ungváry Edit III. hely: Nagy Gergõ Különdíj: Lengyel Tamás A versenyt Muskó Zoltán a Lengyeltóti VSE asztalitenisz szakosztály edzõje vezette le. Pályázaton két asztalitenisz asztalt nyertünk, így a közösségi ház három asztallal és hozzátartozó felszereléssel rendelkezik. Elõzetes idõpont egyeztetés után, használni lehet azokat a közösségi ház udvarán, hisz azért vannak. Ha elég jelentkezõ gyûlne össze, egy szakosztályt is elindíthatunk! A HERMAN OTTÓ emlékév kapcsán közzétett kvíz játék kérdéseire a válaszokat helyesen beküldõk közül a falunapon hárman jelentek meg és vették át nyereményüket (beküldési sorrend): 1. Pohner Liza 2. Kovács-Pataki Bíbor 3. Babos Boróka Dorinka Ígéretünk szerint most közöljük a kvíz játék helyes válaszait: 1. A Széncinege 2. Madárnevekkel egészítsd ki az alábbi szólásokat, közmondásokat! Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Sok lúd disznót gyõz. Dobbal nem lehet verebet fogni. Ritka, mint a fehér holló. Nyeli, mint kacsa a nokedlit. Egy fecske nem csinál nyarat. Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejû. Vak tyúk is talál szemet. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. 3. TOTÓ Karikázd be a helyes válaszokat! 1. C. fecske, 2. A. sárgarigó, 3. B. erdei fülesbagoly, 4. B. bagoly, 5. C. Blaha Lujza, 6. B. fülemüle, 7. C. holló, 8. C. túzok, 9. C. kerecsensólyom, 10. B. kakukk, 11. C. szarka, 12. A. nagy kócsag 4. BETÛPÓTLÁS, VÁLOGATÁS 1. Madarak nevét tudod meg, ha a betûket helyes sorrendbe rakod, vagy pótlod. TÚZOK, KARVALY, TURUL, BAGOLY, DODÓ 5. Tudtátok, hogy a Herman Ottó által leírt balatoni halközösség, a Balaton halfaunája azóta már megváltozott? Melyik az a 3 halfaj, amelyet legnagyobb tömegben telepítettek mesterségesen a tóba, és sajnos, felborította ott az ökológiai egyensúlyt? 1. Angolna, 2. Amur, 3. Busa Herman Ottó élete, személyisége, munkamódszere, hazaszeretete a mai napig példaként szolgálhat számunkra. Az utolsó magyar polihisztor születésének 100. évfordulóját ünnepli idén az ország. VÉRADÁS Szeptember 2-án ismét szép sikerrel zárta a napot a véradók szervezésében mindig jelentõs eredményeket elérõ Pohner Jánosné Ibolya. Ez alkalommal 37 véradó jelent meg, akik közül 5 véradó új volt. Köszönet mindazoknak, akik felismerik az ügy fontosságát és képesek áldozatot is hozni ennek érdekében. A véradók és Pohner Jánosné Ibolya szervezõ munkájának köszönhetõen, Szántód -a lakosság számához mérten- ismét kiemelkedõen jól teljesített. ITTHON VAGY! MAGYARORSZÁG SZERETLEK! A Szent Mihály napi hagyományõrzõ programokat szeptember utolsó hétvégéjén - az idén szeptember 27-én - rendezték meg országszerte. Tavaly volt az elsõ és célja a magyar kultúra értékeinek megõrzése és gyarapítása. A rendezvények országos mottója a címben szereplõ mondat volt. Átadásra került az új telephely

9 2014. október 9. oldal Szántódi Hírlevél A települések kulturális, közösségi eseményekkel és országosan összehangolt tûzgyújtással vehettek részt a programsorozatban, amelyhez Szántód is csatlakozott. A közösségrõl szólt ez a nap hisz, ez alkalommal került átadásra a Fûrész utcában a mûszaki osztály új telephelye, késõbb a közösségi ház udvarán, asztalitenisz versenyen, kispályás labdarugó játékon vehettek részt az érdeklõdõk. A mûsort - A gyõztes ping-pongozók Szántódi Magyarnóta Kör, Szöcske és Prücsök néptánc csoport, Csala Csilla, Görömbõ Kompánia - próbáltuk a hagyományõrzés jegyében összeállítani, de sajnos nem minden alakult az elképzelésünknek megfelelõen. Ami azonban osztatlan sikert aratott, az a Szent Mihály napi gulyás volt, amelyet a mûsor ideje alatt készített el a közösség számára Hollósi Dezsõ, Simon Tibor és Takács Oszkár. Köszönjük! A Zene Világnapjáról is megemlékeztünk (amelyet okt. 1- én tartanak). Az apropót az adta, hogy idén Adolphe Sax (a szaxofon feltalálója) születésének 200. évfordulóját ünnepli a zenei világ. Mivel településünk egy szaxofonon tanuló diákkal is büszkélkedhet, így felkértük Horváth Mirjamot hogy tanárai kíséretében játsszon ezen a hangszeren számunkra egy darabot. Mihály nap (A szaxofon Adolphe Sax ( ) belga hangszerkészítõ találmánya, az õ nevét viseli. Munkálkodása, sok újítása több területen is jelentõsen elõmozdította a fúvós hangszerek fejlõdését. A legelsõ szaxofon Párizsban, 1842-ben született. Berlioz is felkarolta a találmányt. A francia hadsereg zenekaraiban a Sax által kreált újdonság bevonása nagy népszerûségnek örvendett. A koncerttermekben és operákban azonban az új hangszer sokkal lassabban terjedt el, annak ellenére, hogy Bizet, Debussy, Ravel Stravinsky és Bartók is alkalmazta mûveiben. A szaxofon a legfényesebb pályát az 1920-as évektõl kezdve a dzsesszben és a szórakoztató zenében futotta be, de mûkedvelõ hangszerként is a fúvós hangszerek között páratlan népszerûségnek örvend. Híres szaxofonosok: Charlie Parker, Jan Garbarek) Este fél kilenckor az ország számos pontján lángra gyúltak a pásztortüzek. Szántódon is tüzet gyújtottunk. Szabó Gábor nagyon szép és ideillõ zenével adott még nagyobb hangsúlyt a szép pillanatnak. A hagyományokat õrizni jó dolog. Fõleg ha mindezt egy összetartó közösségben teszszük Rendezvényünknek ezért is adtuk a KÖZÖSSÉG NAP címet! SZEPTEMBER 29. SZENT MIHÁLY NAPJA A SZENT MIHÁLY-NAPI HAGYOMÁNYOKRÓL Dunántúlon ez a nap a gulyások jelentõs ünnepe volt. A dél-magyarországi területeken Borszûrõ Szent Mihály napjának nevezték. Ekkortól lehetett szûrni a bort, ekkortól kezdõdhettek a lakodalmak. Sok helyen - elsõsorban az Alföldön és Eger környékén - Szent Mihály napja a szüret megkezdésének idõpontja. Régen ez a nap a gazdasági év fordulója volt. A hagyomány szerint a Szent György napkor legelõre hajtott állatokat Mihály napján hajtották vissza a falvakba. A pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról. Ekkor számoltatták el, szegõdtették újra a pásztorokat és fizették ki õket. Sokféle idõjárással kapcsolatos szólás, közmondás is ismeretes Szent Mihály napjára vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék nem repültek el eddig a napig, akkor hosszú õszre lehet számítani: Ha Szent Mihálykor még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske. A pásztorok az állatok viselkedésébõl jósoltak az idõjárásra. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók öszszefeküdtek, hosszú erõs telet vártak, ellenkezõ esetben enyhét. Egy göcseji mondás szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkõztet. Szamosháton pedig azt mondják, hogy aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot. Országszerte emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok, amelyeket a nagyobb városokban tartottak. A távolabbi helyekrõl, akkor még lovas kocsival, vagy ökrös szekérrel mentek a vásárba. Árultak a vargák, a csizmadiák, a kádárok, a szíjártók, a szûrszabók stb. De nemcsak azért mentek a vásárba, hogy megvegyék, amire szükségük van. Ez szórakozást, ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek. Ez az idõjárás még alkalmat adott arra, hogy a szabadban fõzzenek és táncoljanak, esetleg a szabadban felállított asztaloknál étkezzenek, mert a kis falusi házak nem voltak alkalmasak a nagy vendégsereg befogadására. E naphoz kapcsolódik a nõi munkatilalom is: aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza felett az ég! IDÕSEK VILÁGNAPJANAPJA Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idõsek Világnapjává, azóta a szépkorúak ünnepe ez a nap, szerte a világon. Szántódon az okt. 1-hez legközelebbi szombaton, október 4-én szerveztünk ünnepséget az idõ-

10 Szántódi Hírlevél 10. oldal október sebb generáció számára. Vizvári Attila polgármester, a szépkorúakat méltató szavai után, virágcsokorral felköszöntötte a Szántódon legidõsebb Mikó Sanyi bácsit, majd késõbb otthonában Hasztenteufel Jánosnét Bor Ferencné, Pusztai lászlóné, Szegedi Sándorné, Viertl Jánosné is. Az est további részében az örökzöld slágereké, daloké volt a fõszerep, amelyek éneklésre késztették a hallgatókat. Szinte végig együtt énekelt az egész terem Bognár Gyulával, a nótakör vezetõjével, de énekeltek a Szántódi Magyar Nótakör és Nógrádi Tóth István mûsora közben is. Nagy sikere volt Csala Csilla slágereinek, akinek a mûsora alatt többen táncra is perdültek Merészen állítja egymás mellé a fiatalság tündöklését és az öregkor ráncait, s egy még merészebb mozdulattal az öregkornak nyújtja a pálmát, a fehér hajnak, a ráncoknak, a reszketésnek. Hamisítás ez, vagy tévedés? Se egyik, se másik. Sõt, nagyon nagy és szép igazságot mond ki, csakhogy nem a felszín igazságát. A vers nyilván a szív szépségérõl beszél, mely szinte láthatatlanul lengi be az öregkor csuparom álarcát. Mert az évek nemcsak elgyûrik, elhasználják, megtörik a testet, de le is bontják, s a ráncokon, mint megannyi repedésen át, mintha a lélek közvetlenül ragyogna keresztül. Csendes és bensõséges szépség ez, melynek jóság a neve. A világ telve ilyen nagyon csendes szépséggel. Néha az az érzésem, hogy szinte egyedül ez a csendes jóság tartja fenn szívós és szolgálatos munkájával a fiatalság harsány és zavaros életét. KIRÁNDULÁS Csala Csilla. A vacsora helyben készült. Ez alkalommal Kurdi László és Látrányiné Kiss Gabriella vállalták az elkészítését. A köretet felajánlásként a Szent Kristóf Étterem biztosította. Köszönjük a finom vacsora elkészítéséhez nyújtott munkájukat, de köszönjük mindazoknak, akik segítettek a vacsora felszolgálásában, azoknak, akik segítõkészségükkel hozzájárultak az est sikeréhez! A szakácsok Pilinszky János költõ gondolatainak közreadásával kívánok Szántód minden kedves szép kort megért tagjának derûs napokat és még sok erõt, egészséget! Szépek a fiatalok, de az öregek szebbek írta Walt Whitman arról a különös, belsõ szépségrõl, mely az öregasszonyok töredezett alakját beragyogja. Kosztolányi e kissé különös, szinte prózaian egyszerû sort a világirodalom egyik legszebb sorának tartotta. Ugyan miért? Mert valami nagyon bonyolultnak nagyon egyszerû megfogalmazása. Szántód Önkormányzata már hatodik éve támogatja véradóinkat egy jutalomkirándulással, amelyre második éve -a kirándulási költség ellenében- jelentkezhettek a véradókon kívül mások is, a még megmaradt helyekre. Október 11-én indult az utolsó helyig megtelt autóbusz Visegrádra. Gyönyörû idõben jártuk be a Visegrádi Fellegvárat, gyönyörködtünk a csodálatosan szép kilátásban, a Dunakanyarban, majd egy kiadós ebéd után néztük meg a Királyi Palotát. A feltett kérdésre, hogy kinek az arcképe szerepel az 1000 Ft-os bankjegyünkön, valamint arra, hogy mi látható a nevezett papírpénz másik oldalán, a választ leghamarabb Várszegi Csanád adta meg: a pénznem egyik oldalán Mátyás király arcképe, a másik oldalon a visegrádi palota Herkules Kútja látható. Érdekes volt bejárni a palota rekonstruált részeit, látni a Mátyás korabeli körülményeket, berendezéseket, megtekinteni a híres kutat. Hazafele - egy huszárvágással - az eredeti programtól eltérõen Esztergom fele vettük utunkat, ahol csak a fantasztikus környezetben álló Bazilikát néztük meg. A gyönyörû látnivalók, a csodálatosan szép õszi idõjárás, a jó hangulat mind hozzájárult ahhoz, hogy a kirándulás maradandó emlékeket hagyjon mindenki számára. H E R K U L E S K Ú T

11 2014. október 11. oldal Szántódi Hírlevél Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház PROGRAMELÕZETES október-november-december Október 22. szerda óra 1956 MEGEMLÉKEZÉS Közremûködnek - a balatonföldvári Gróf Széchenyi Imre Ált. Iskola diákjai - a szántódi Nyugdíjas Klub tagjai Helyszín: az Erdészet téri emlékmû Október 28. kedd óra SZÁJÜREGI DAGANATSZÛRÉS - Ifj. Dr. Ledermayer Ferenc fogszakorvos Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház A KÖNYVTÁR HÍREI SZÁNTÓDI EMBEREK Évekkel ezelõtt több alkalommal is írtam szántódi emberekrõl, akik szívesen beszéltek hobbijukról, Szántódhoz kötõdõ eseményekrõl, élményeikrõl, munkájukról. Szeretném folytatni a sort, a sokoldalú Maurer Teodóra, tanító, német szakos nyelvtanár, könyvtárosunk munkásságának bemutatásával. Október 29. szerda óra LELKI ÉLET KONTROLLJA - ELÕADÁS ÉS FOGLAL- KOZÁS KRÍZISHELYZETEKRÕL ÉS TÚLZOTT ALKOHOL- FOGYASZTÁSRÓL - Dr. Grósz Attila Pál pszichiáter fõorvos, Siófok Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház November 12. szerda óra ELSÕSEGÉLY-NYÚJTÁS ELÕADÁS ÉS BEMUTATÓ - Karap János mentõtiszt (Bpest) Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház November 15. szombat óra KÖNYVBEMUTATÓ Tükrök között. Tüskés Tibor levelesládájából A kötetet bemutatja: Dr. Pomogáts Béla irdalomtörténész Dr. Vasy Géza irodalomtörténész Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház November 25. kedd óra LÁTÁSVIZSGÁLAT - Dr. Klabuzai Anikó szakorvos Helyszín: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház November 29. szombat óra között ADVENTRE HANGOLÓDVA Kézmûveskedés, koszorúk, díszek készítése Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház December 6. szombat órától VÁRJUK A MIKULÁST! KRAMPUSZTÁNC - zenés mese Színházikó Társulat (Budapest) Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház December 11., 12. A BETLEHEMI JÁSZOL ELKÉSZÍTÉSE Minden segítséget szívesen fogadunk! Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház és a Szt. Kristóf szobor melletti terület December 31. szerda órától BATYUS SZILVESZTER A retrótól a mulatóson át napjaink zenéit keveri: SZABÓ GÁBOR rádiós DJ + KARAOKE SHOWMÛSOR Helyszín: Pálóczi H. Á. Közösségi Ház Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9.Tel.: 84/ , 30/ A. G. Réka mûvelõdésszervezõ A Maurer család Kárából február 25-én költözött Balatonszántódra. Teodóra tanított Somogydöröcskén, ahol helyismereti gyûjteményt készített és gondozott, tanítványaival. Ez az iskola is a körzetesítés áldozatává vált, történetét mostanában készül megírni. Majd, 1981-tõl 1997-ig Törökkoppányba került. Tanítóként, iskolai könyvtárosként, német szakos nyelvtanárként és igazgató-helyettesként dolgozott. Nagy lelkesedéssel kutatta, népszerûsítette az ottani népviseletet, sokaknak megmutatta a török kori emlékeket, a templom sekrestyéjében lévõ kiállítási anyagot, a neves karcolásos technikával készített húsvéti tojásokat, a környék nevezetességeit. Mindezekbõl, német nyelvû ismertetõt is összeállított. Óraadóként tevékenykedett közt, egykori almamáterében, a siófoki gimnáziumban. Pályafutása során több községtörténetet is írt. ezek: 1987 Kára iskola - és községtörténete, valamint a Hõsök Könyve Második diplomája megszerzésekor német nyelven dolgozta fel Miklósi sváb település szokásait, hagyományait. /Dorfgeschichte und Traditionen von Miklósi; 1994./ Errõl a gyûjtésrõl beszámolt a megyei újság is. Ebbe a munkába is bekerült a községés iskolatörténet, a szokások megõrzése. Ugyanebben az évben készítette el, a 100 éves a miklósi templom címû kiadvány német nyelvû összefoglalóját. A - Német szokások, hagyományok Miklósiban - címû összeállításával,1995-ben egy a német kisebbségieknek kiírt móri pályázaton különdíjban részesült. Jelenleg egy volt tanítványával, Steinbacher Balázzsal azon fáradoznak, hogy összegyûjtsék szülõfalvaik (Kára és Miklósi) és környékének sváb népdalait. Tekintettel arra, hogy a kárai, miklósi, somogydöröcskei, szorosadi és zicsi diákok - többségüknek

12 Szántódi Hírlevél 12. oldal október eredetileg németajkú õsei voltak - a német hagyományokkal még jobban megismerkedjenek, számukra elõször fakultációs szinten, majd idegen nyelvként német nyelvet is tanított, német népdalokat gyakoroltak, a németek használati tárgyaiból és népviseleti darabjaiból kiállításokat szerveztek. Érdemes volt a miklósi ifjúsággal többet foglalkoznia, így õk népdalaikat, néptáncaikat szüleiktõl is megtanulták, hagyományaikat jobban õrizték és a kisebbeknek, késõbb gyermekeiknek is átadták. Ezt a munkát rádió - és televízió - felvételek is igazolják, ill. írt róla a Neue Zeitung és a Deutscher Kalender is. Egy hazánkból Németországba került nyelvész kérésére több sváb faluban - Kára (Grabenau), Miklósi (Niklasing), Szorosad (Sauerscheid) és Somogydöröcske (Dörötschke) - élõ még a sváb nyelvet beszélõ családoknál hangfelvételeket és írásos feljegyzéseket készített. A kutató célja az volt, hogy az õ kiejtésüket összehasonlítsa, illetve ennek alapján azt meghatározza, hogy ezek a német családok honnan kerülhettek hazánkba és a mi vidékünkre, az ún. Schwäbische Türkei területére. Kiállításokat szervezett és segített a német testvérvárosi kapcsolat fenntartásában. Rádiófelvétel készült vele. Dóra többeknek segített, Kárával, Miklósival, Nágoccsal, Szántóddal és Törökkoppánnyal kapcsolatos helytörténeti adatok összegyûjtésében. Ezek eredményeként néhány tanfolyam végére leadandó beszámoló és több szakdolgozat is született. Mióta Szántódon él, aktívan bekapcsolódott a község kulturális életébe. Kezdeményezésére 1998 óta gyûlik egy állandó kiállítási, helytörténeti anyag. A helytörténeti gyûjtemény összeállításában a szántódi lakosok is segédkeztek. A község történetének összeállításán 2003 tól, olyan emberekkel dolgozott együtt, mint községünk szülöttével - Tüskés Tiborral (Balatonszántód, ) helyi lakosokkal, akiknek a munkáját összefogta. A kötetet részben írta és teljesen szerkesztette, a Szántód címû kötetnek 2007-ben augusztus 31-én volt az ünnepélyes bemutatója. Tagja a Somogy Megyei Honismereti Egyesületnek ben egy volt gimnáziumi osztálytársával, kiadták a nagysikerû, Koppány - Somogy hercege címû kötetüket, melynek egyik érdekessége, hogy a nyomdából Koppány névnapon (október 8-án) hozták haza, és elsõ ünnepélyes bemutatóját másnap, Somogyváron tartották. Ugyancsak 2012-ben szervezte meg elõször, a Szántódi Kötõdésû Írók Találkozóját. A SZKÍT az idén már harmadik alkalommal került megrendezésre. A meghívottak között vannak visszatérõ és új alkotó- és képzõmûvészek. A mûvészek többségének van valamilyen kötõdése Szántódhoz. A helyi községi könyvtár vezetõje, 1998 márciusa - annak megalapítása - óta ben a község vezetõi odaítélték Tüskés Tibornak a díszpolgári címet. Az intézmény Dóra kezdeményezésére vette fel Tüskés Tibor nevét, ahol egy emléksarok is látható a névadó tiszteletére. Rendszeresen tudósít a könyvtár életérõl a Szántódi Hírlevélben. Írásai több éve megjelennek az ARANYPOR címû irodalmi folyóiratban. Fordításainak köszönhetõen megismerhetjük Búzás Huba, L. Burda Zsuzsanna és Onody Gyula költeményeit németül is. Alkotótársai kérésére fordított Peter Maiwald és Rainer Maria Rilke költeményeket. Õ fordította magyarra Werner Stöckl több versét, elbeszélését és novelláját (Koncert; Gyengédség címû kötetek), továbbá az Egy ideális szerelem és a Fedezd fel Magyarországot! címû kötetek anyagát. Segédkezett Somogy megye irodalmi emlékhelyeinek anyaggyûjtésében, ahol Szántód méltó helyet kapott. Munkádhoz, további sikereket kívánunk! Morvayné Török Csilla Emlékezzünk tisztelettel községünk szülötte * Tüskés Tibor József Attila-díjas író * halálának 5. évfordulójára! Minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel várunk november 15-én (szombaton) 14 órára a Pálóczi Horváth Ádám Közösségi Ház emeleti nagytermébe. A megemlékezõ irodalmi délután címe: Tükrök között - Tüskés Tiborral A rendezvényen Pomogáts Béla és Vasy Géza irodalomtörténészek mutatják be a Tükrök között címû kötetet, melynek alcíme Tüskés Tibor levelesládájából.a bemutatás után a kötet a helyszínen megvásárolható. Dóra több könyv születésénél bábáskodott: Ilyen a tervezett Balatoni Legendárium: értékek, kincsek, hagyományok a Magyar Tengernél címû tematikus olvasókönyv Kovács Gábor: Tótokilap /ez egy szántódi erdõrész neve/ címû könyve Simándi István: Szántódpusztától Szántódig, nyomdai elõkészítése folyamatban.

13 2014. október 13. oldal Szántódi Hírlevél SZÁNTÓDPUSZTA HÍREI TALÁLKOZÁS A PUSZTA VOLT LAKÓIVAL 2014.szeptember 13. Már ötödik éve került sor a találkozásra és baráti beszélgetésre Szántódpusztán a majorság hajdani lakóival. Felhívásomra örömmel jelentkeztek azok a lakók, akik a majorságban töltöttek hosszú éveket. Jöttek Szántódról, Kõröshegyrõl, Endrédrõl, Zamárdiból, Balatonföldvárról és más településekrõl is. A hosszas beszélgetések, történetek után finom ebédet fogyasztottak el a vendégek - köszönet a készítõknek, - majd egy kis sétát tettünk a majorság területén. Felfedeztük újra az emlékeket, sétáltunk a lakóhelyek között, benyitottunk a szobákba, melyek felidézték a múlt emlékeit. A hosszas beszélgetések vidám hangulatban, késõ délutánig tartottak, szûnni nem akaró emlékekkel. Szeretnék köszönetet mondani a Szántódi Önkormányzatnak, Vizvári Attila polgármester úrnak és a Képviselõtestületnek, hogy a rendezvényünket támogatták. Meséltek a múltról, örömeikrõl, bánatokról, emlékekrõl. A szívesen látott vendégek eljöttek újra, mert szívük még a régi, megszokott helyhez vonzza õket, mert jólesett ismét együtt lenni, emlékezni a jóra, a kevésbé jóra és egy kicsit ismét szívni a puszta friss levegõjét, sétálni a múlt nyomain, bemenni a ház ajtaján, ahol valaha a család, a munka várta õket. Milyen volt az élet? Milyen a mostani? Talán erre mindenki tudja a választ. Számomra valahogy különös jelentõségük van egyes épületeknek, de a szebb idõket megélt, fákkal övezett területnek is. Úgy érzékelem, hogy valamiképp otthagyták a szellemük egy részét azok az emberek, akik itt éltek, dolgoztak. Ezek a házak, irodák, mûhelyek az évek során átalakultak, van úgy, hogy semmi sem maradt meg belõlük, és mégis, ott lebeg felettük... Mi is? Az egykori lakók... Talán ezt csupán én gondolom így, habár lehet, hogy másoknak is megfordult ez a fejükben. Én azonban, naponta a területet járva, még mindig évek múltán is fölfedezem itt egyvalakinek a jelenlétét, valahogy áttételesen Ebben a rohanó világban néha meg kellene pihenni és észrevenni a természet szépségeit, a virágokat és nem utolsó sorban felkarolni a szép kort megért embereket, akik megérdemlik, hogy még sok örömteli napokat, éveket éljenek meg. Egy szép verset idéznék engedelmükkel ( Kálnay Adél ) Lehet-e jónak lenni egy rossz világban, sétálni télen kigombolt kabátban, szalonnát szúrni fagyos ágra, nem vadászni nyúlra fácánra, koldus kezébe kenyeret nyomni, csábítók között hûnek maradni, házad kapuját kitárni, hadd jöjjön hozzád akárki, kisgyerek könnyét letörölni, senkivel soha nem pörölni, dermedt verébért hajolni porka hóba, más baját sosem hozni szóba,

14 Szántódi Hírlevél 14. oldal október békét, nyugalmat, szépséget akarni, adni, adni, mindig csak adni, tökéletesre lelni egy madár dalában... Lehet-e jónak lenni egy rossz világban? Nos, mi mindig kitárjuk a puszta kapuját, hadd jöjjön hozzánk akárki Október 15-tõl zárva vagyunk, jövõ év április 15-ig, de sétálni, gyönyörködni az õszi természet szépségeiben lehet. Az õsz már teljes lendülettel festeget, aranyló ecsetével beborítva a tájat. Ilyenkor pompázatos a természet szín kavalkádja! A különféle formájú, fajtájú termések látványa, a lehulló levelek és az ilyentájt nyíló virágok egytõl egyig kellemes látványt nyújtanak minden túrázónak, sétálónak. Nagy a csend, a fák között átszûrõdõ napfény már nem bántóan meleg, csak épp simogat. A fotózást és festegetést kedvelõk gyakorta látogatóink. Jöjjenek el Önök is! Kovács Szilvia, IKK vezetõ Szántódpuszta NÓTAKÖR HÍREI Véget ért a nyári szünet. már nagyon vártuk, hogy ismét együtt legyen a kis nóta csapat, újra kezdõdjenek a vidám próbák és fellépések. A falunapra kedves és hangulatos nótacsokorral készültünk, amit a Szántódiak és kedves vendégeink, nagy tapssal jutalmaztak. Következõ fellépésünk a Szeretlek Magyarország rendezvényen volt, majd ezt a Szép korúak napja követte okt.4.-én, ahol ismét sok elismerés és szeretet fogadott minket. Október 18.-án Siófokon, Gála mûsoron vettünk részt, amit Balatonszemesen, a kistérségi gálán elért eredményünknek köszönhetünk. A színház teremben elõadott dalainkat, állva és vastapssal jutalmazta a hálás közönség, majd a Kistérségi közös énekkarral együtt is kiemelkedõ teljesítményt nyújtottunk. Köszönjük Bognár Gyula vezetõnknek a lelkiismeretes felkészítést. Ezután is örömmel megyünk a próbákra és fellépésekre. Továbbra is várjuk a jelentkezõket, akár tagnak, akár vendégnek, reméljük, minél többen jönnek! Sok Szeretettel a Szántódi Magyarnóta Kör tudósítói: Sebestyénné Ica és Feri. Szántódi Magyarnóta Kör Idõsek napja

15 2014. október 15. oldal Szántódi Hírlevél Tisztelt Olvasó! Kedves Szántódiak, Nyaralótulajdonosok! Tisztelt Szántódiak! Köszönetet mondok azoknak a kedves Szántódiaknak, akik bizalmukkal és szavazatukkal, mint képviselõjelöltet engem támogattak a választáson, és köszönet azoknak is, akik nem rám szavaztak, mert eljöttek szavazni, hiszen õket is érdekli Szántód község sorsa. Végezetül megköszönöm a választási jelölt társaim részvételét, közös küzdelmünket, nélkülük nem juthattam volna én sem ezekhez a felismerésekhez és megtapasztalásokhoz. Az új testületnek pedig gratulálok, és eredményes munkát kívánok! POLGÁRÕRSÉG HÍREI Fábián Erika Katalin Örömmel számolok be a nyári szezon szántódi bûncselekmények számának csökkenésérõl. A 2014-es szezont stratégiai megállapodással kezdte az Országos Polgárõr Szövetség. Kiemelt Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság alakult a szervezettebb hálózat érdekében. Egyesületünk megemelt óraszámban tevékenykedett a község területén, különösen a fesztiválok idején. Emellett a strandon és a pusztai rendezvényeken, valamint a parkosításokkor és az új játszótéren is többször mutatkoztunk. Segítettük az országos turisztikai találkozó gördülékeny lebonyolítását és figyelõ szolgálatot látunk el a vasútépítés kezdeti fázisától. A megyétõl beszerzett új pólókban láthatóan, de legtöbbször feltûnésmentesen dolgozunk önkéntesen a település biztonságáért. A falunap alkalmával fõzõcsapatunk polgárõz pörköltje elnyerte a zsûri és a közönség elismerését. Sikeresen helytálltunk a Hermann O. utcai szennyvízakna meghibásodásakor. Elsõ hívásra összeállt a polgárõr csapat és pakolta a homokzsákokat. Azonban mint országosan is, nálunk is magas a polgárõr átlagéletkor. Szükség van a fiatalokra és támogatásra, hogy meg tudjunk felelni a jövõ kihívásainak. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be térfigyelõ kamerák beszerzésére, hogy a településen történt bûncselekmények elkövetõit azonosítani lehessen a felvételek alapján. Reményeink szerint hamarosan kevesebb fejfájást okoz majd a besurranók körének szûkítése. Végül gratulálunk polgárõr társaink sikeres szerepléséhez a képviselõi választáson elért eredményeikhez. Ha segítségre van szüksége, vagy támogatni szeretne bennünket, kérem, hívjon! Galó Tibor elnök 06-30/ Õsz Beköszöntött az õsz, Felhõszakadással Nagy áradással. A házak, utak vízben állnak, Az emberek gumicsizmában járnak. Pár nap, és a kisütött a nap, Felszáradtak az utak. Még ezzel nem lett vége, Ismét borús esõ jött helyébe. Szürke fellegek uralják az eget Borítják be a tájat, az embereket. A Tó is szürkén háborog, Víz alá kerültek a parti házsorok. A Tó partját az ember körbe építette, A Tó most azt visszakövetelte. Már csak emlékünkben élnek Az õszi meleg napok, Amikor az avarban sétáltunk nagyot? Reméljük, hogy az õszi napsugár Beragyog még házunk ablakán, Felvidítja testünk, lelkünk, Hogy tiszta szívbõl örülhessünk. Balázsné Emi Szántódi Hírlevél Szántód Község Önkormányzatának lapja Megjelenik:páros hónap utolsó hetében Felelõs kiadó: Szántód Község Önkormányzata Szerkesztõ: Morvay Zsoltné Tel.: Szerkesztõbizottság tagjai: Galó Tibor, Varga Krisztina * Készült 250 példányban a balatonföldvári Quick Press nyomdában. Tel.: (30) , Tel./fax: (84) , A lapban közzétett írások nem minden esetben a Szerkesztõség álláspontját tükrözik. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség a beküldött írásmûvek tartalmi, stiláris hibáiért felelõsséget nem vállal. A lap kereskedelmi forgalomba nem kerül. Zivatar után-parti-villa sor

16 SZÁNTÓD SOMOGY ÉSZAKI KAPUJA SZÁNTÓDPUSZTA PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM KÖZÖSSÉGI HÁZ Nyitva tartás: Nyitva tartás: április 15 - október 15-ig A téli idõszakban csoportokat elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni / vagy 06-84/ Hétfõ: Kedd: ÁLLANDÓ PROGRAMOK Könyvtár, internet hozzáféréssel Szántódi Magyar Nótakör - kéthetente - földszint kisterem AEROBIK - emel. nagyterem- INGYENES Nyugdíjas Klub - havonta az utolsó keddi napon Emlékezzünk halottainkra! FONTOSABB TELEFONSZÁMOK Körzetszám: 84(Irányítószám: 8622 MENTÕK 104 TÛZOLTÓSÁG 105 RENDÕRSÉG SEGÉLYHÍVÓ 112 Rendõrjárõr (ügyeletes) segélyhívó száma 06(20) Önkormányzat Szántód KORMÁNYHIVATAL,Siófoki Járási Hivatala Balatonföldvári Kirendeltsége 84/ Polgármester Vizvári Attila 06(30) Falugondnok Mucza Milán 06(30) Vajtai László mûszaki csop.vez. 06(30) Turista Információ Rendõrõrs Balatonföldvár Rendõrség Körzeti megbízott 06(30) Polgárõrség Szántód 06(30) Orvosi rendelõ Balatonföldvár Orvosi ügyelet Balatonföldvár Kórház - Rendelõintézet Siófok Fogászat Balatonföldvár Gyógyszertár Balatonföldvár Gyógyszertár Kõröshegy Dr. Dragon Judit állatorvos 06 (30) KÖGÁZ hibabejelentõ (díjmentes) 06 (80) Áramszolgáltató hibabejelentõ (díjmentes) 06 (80) Vízmû hibabejelentõ 06 (40) MÁV információ Szántód 06( 40) VOLÁN információ Siófok BAHART inform. Kompkikötõ Postahivatal Szántód Zöldfok Rt. (szemétszállítás) Siófok Supra Kft. (kábel TV) Siófok ; 06 (20) Földvár Tv Kistérségi Iroda Balatonföldvár Zeke János családgondozó 06 (30) Biztosításkötés Brunner Jánosné 06 (30) Szerda: Somogy Megyei Kormányhivatal, Siófoki Járási Hivatal ügyfélfogadása Ügysegéd: Cseh Magdolna -Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozó: Zeke János Rendõrségi fogadóóra (érdeklõdés szerint) AEROBIK - emel. nagyterem- INGYENES Polgárõrség - minden hó II. szerda - földszint kisterem Csütörtök: Könyvtár, internet hozzáféréssel Istentisztelet: Kr. Sz. Egyház - földszint kisterem ZENÉS MOZGÁSFORMÁK FELNÕTTEKNEK (standard és latin táncok) -emel. nagyterem- INGYENES Szántódon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 7 sz. Somogy Megyei Körzeti Központja került kialakításra a Római u. 2. sz. alatt (Sefag területén). Hétköznap óráig ügyeleti rendszer mûködik. Körzeti központ vezetõ: Simor Ákos ( ) Figyelem: SZEPTEMBERTÕL újra indultak az INGYENES mozgásprogramok, egészségfejlesztési elõadások! A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által nyert pályázat keretén belül -kihagyva decembert- még öt hónapon át tartanak ezek a díjmentes programok. Kérem, használják ki a lehetõséget! Érdemes! PROGRAMELÕZETES A 11. OLDALON Keressék és figyeljék szórólapjainkat, hirdetõtábláinkat, weboldalunkat valamint a képújságot! A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Információ: Pálóczi H. Ádám Közösségi Ház 8622 Szántód, Iskola u. 9. Tel.: 84/ , 30/ A. G. Réka mûvelõdésszervezõ

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat. Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 9. napján tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 98/2010. (IX.09.) számú képviselő-testületi határozat Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2009/2010. tanévről, nevelési évről szóló beszámolója 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR március 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. március 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 18. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester

Kivonatos másolat Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 7-i ülése jegyzőkönyvéből: Felelős: Fehér László polgármester szeptember 7-i ülése könyvéből: 139/2016.(IX.07.) sz. képviselő-testületi határozat: A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. a./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak: Izsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 472/2014. (XI. 13.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 13. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye.

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye. K I V O N A T a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 284/2009. (IX. 10.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben