A évi társadalombiztosítással összefüggő változások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013. évi társadalombiztosítással összefüggő változások"

Átírás

1 A évi társadalombiztosítással összefüggő változások Noha hírlevelünk megjelenésekor már az első havi bevalláson túl vagyunk, talán mégsem haszontalan, ha röviden összefoglaljuk a legfontosabb társadalombiztosítással ezen belül is elsődlegesen a kötelezettségek alakulásával összefüggő változásokat. A biztosítási kötelezettség vonatkozásában elsődlegesen azt kell megemlítenem, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok köre tovább csökkent. Míg január 1-jétől a segítő családtagi jogviszony került ki a Tbj. 5. (1) g) pontja alól, addig ez év január 1-jétől a bedolgozó. Ez a jogviszony azonban nem tűnt el véglegesen; a bedolgozóra mint munkaviszonyban álló személyre *Mt terjed ki a továbbiakban a biztosítás. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyként tehát maradt a megbízás, az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személlyel létesített vállalkozási jogviszony, illetve a választott tisztségviselő, valamint a felhasználási szerződés alapján történő munkavégzés azzal, hogy ez évben már a Ft-os minimálbérből kell kiindulnunk az érintettek biztosítási kötelezettségének elbírálása során. Maradva a Tbj. 5. (1) bekezdésénél, a h) pont alapján továbbra is biztosított az egyházi személy (feltéve, hogy nem nyugdíjas), viszont kikerült a szerzetesrend tagjára való utalás. Áttérve a fedezeti rendszerre, egy pillantást vetnünk kell a korkedvezmény-biztosítási járulékra. Eredetileg ez a 13%-os a korkedvezményre jogot adó munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő járulék ez év január 1-jétől megszűnt volna. Egy, az utolsó pillanatban történt módosítás révén mégis maradt ez a közteher. Ezzel párhuzamosan a korhatár előtti ellátásokra vonatkozó évi CLVII. törvény 7. (2) bekezdésére vonatkozó módosításnak köszönhetően még további két évig, december 31-ig lehet korkedvezményre jogot adó időt szerezni a társadalombiztosítási nyugdíjtörvény (Tny.) január 1-jét megelőzően hatályos szabályainak megfelelően, illetve élni lehet a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségével. A 2013-as változások egyik meghatározó eleme, hogy megszűnt a nyugdíjjárulék alapjának felső határa. Ez évtől tehát függetlenül a jogviszony tartamától, valamennyi jogviszonyban, bármilyen magas jövedelem esetében meg kell fizetni a 10%-os nyugdíjjárulékot. E szabály 2013-tól lépett hatályba azzal, hogy *Tbj. 65/C + nyugdíjjárulék megállapításakor a Tbj december 31-én hatályos 24., 27., 28., 29., 31., 36., 37. és 56/A -ok rendelkezéseit kell alkalmazni a január 10-éig megszerzett, decemberi járulékalapot képező olyan jövedelmekre, amelyeket a december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. Persze január 10-ét követően is jócskán sor kerülhet olyan kifizetésekre, amelyek 2013-at megelőző időszakra vonatkoznak. Gondoljunk csak egy 2012-es elmaradt bérre. Az ezzel kapcsolatos eljárást a Tbj. végrehajtási rendeletének *195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, a továbbiakban: Tbj. R.] módosítása új 30/C -a írja le, amely kimondja, hogy a Tbj. R. 4/A (2) bekezdése december 31-én hatályos előírásait kell alkalmazni az 1

2 esedékességet követően (elmaradt követelés) és a jogerős bírósági határozat alapján január 1-jét megelőző időszakra kifizetett járulékalapot képező jövedelmekre. Tehát ezeket a jövedelmeket úgy kell kezelni, mintha kifizetésükre az esedékességkor került volna sor. A nyugdíjjárulék felső határának megszűnése kapcsán egyébként átírták a Tbj. R. 4/A -át az alábbiak szerint: Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulékalapot képező jövedelmet (elmaradt követelés) a Tbj ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapításánál arra az évre (időszakra) kell figyelembe venni, amely évre (időszakra) azt kifizették. [(2) bekezdés] A járulékalap megállapításánál a Tbj. 4. -ának k) pontjában meghatározott járulékalapot képező jövedelmet akkor is számításba kell venni, ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor. [(4) bekezdés] A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. *(5) bekezdés+ A biztosítás szünetelése alatt a szünetelést megelőzően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a szünetelés kezdő napját megelőző napon került volna sor. [(6) bekezdés+ Hatálytalan viszont ugyanezen szakasz felső határra utaló (1) és (3) bekezdése. A Tbj. viszont továbbra is tartalmazza azt az előírást, hogy amennyiben a foglalkoztató a biztosítottól több járulékot vont le az előírtnál, a többletként jelentkező járulékot legkésőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege mind a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, mind pedig a Tbj. 39. (2) bekezdésében említett magánszemély esetében az eddigi havi 6390 Ft-ról, illetve napi 213 Ft-ról havi 6660, napi 222 Ft-ra nőtt. Változtak január 1-jétől a nyugdíjbiztosítással összefüggő megállapodásra vonatkozó szabályok. A legfontosabb, hogy ez évtől a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 34% nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet az is, aki magánnyugdíjpénztár tagja. A megállapodás alapján fizetendő 34%-os járulék alapja legalább a minimálbér, de ebben az esetben is megszűnt a felső határ. Az egészségügyi hozzájárulás mértéket tekintve érdemi és sokakat érintő módosításként kell megemlítenem: az Szja tv a szerinti béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott értéke után az eddigi 10 helyett 14%-os ehót kell fizetni. Ugyancsak 14%-os ehót kell fizetni az Szja tv. 28. (2) bekezdése szerinti jövedelem után a jövedelmet szerző magánszemélynek, amennyiben a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől de legkorábban január 1-jétől számított 10 évet 2

3 követő időpontra esik. Ez a két, ugyancsak 14%-os mértéket viselő eho-alap azonban nem tévesztendő össze a kizárólag a magánszemélyt terhelő 14%-os eho-alapokkal, azaz ennek ezer Ft-os felső határát nem befolyásolja. Hatályát veszti az Eho tv. 5. (1) d) pontja, miszerint nem kell megfizetni a százalékos ehót az önkéntes pénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. Új előírás, hogy a Tbj. szerinti foglalkoztató a magánszeméllyel tett egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja a 3. (1) bekezdés szerinti egészségügyi hozzájárulás megfizetését és bevallását, ha a magánszemély kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől a foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet. A fizetési és bevallási kötelezettség átvállalásának további feltétele a magánszemély nyilatkozata arról, hogy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató és a magánszemély egyetemlegesen felelnek. Az Eho törvény alkalmazásában továbbra sem minősül kifizetőnek az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése, illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés, a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonos részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében, illetve január 1-jétől nem minősül kifizetőnek az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány tekintetében, a biztosító az Szja tv. 28. (2) bekezdése szerinti jövedelem esetében. A szociális hozzájárulási adó *2011. évi CLVI. törvény+ szabályai alapvetően nem változtak, viszont az adókedvezmény igénybevételének lehetősége jelentősen nőtt. Az említett törvény, illetve a évi CXXIII. törvény alapján a kifizető 15-féle jogcímen vehet igénybe szociális hozzájárulási adókedvezmény január 1-jétől. Ezek részletes szabályaival külön írásban foglalkozom majd. Négyféle szociális hozzájárulási adókedvezmény esetében (pályakezdők, tartósan álláskeresők, GYED, GYES, GYET után munkába álló munkavállaló, szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás) a szakképzési hozzájárulás alapja is csökkenthető az érintett munkavállaló munkabérével, maximum havi Ft-tal. Jelentős hatással van a fedezeti rendszerre a KATA és a KIVA választásának lehetősége [2012. évi CXLVII. törvény+. E jogszabályokról különböző fórumokon számtalan írás megjelent, de ettől függetlenül néhány társadalombiztosítási vonatkozásra feltétlenül fel kell hívni a figyelmet. 3

4 A KIVA választása sem az érintett társas vállalkozók, sem pedig a cég alkalmazottainak a társadalombiztosítási jogállására, biztosítási kötelezettségére, egyéni járulékfizetési kötelezettségére nincs hatással. Az adónem választása társadalombiztosítási szempontból mindössze annyit jelent, hogy a foglalkoztatónak nem kell megfizetnie a 27%-os szociális hozzájárulási adót. Persze ebből az is következik, hogy a KIVA hatálya alá tartozó vállalkozás semmilyen szociális hozzájárulási adókedvezményt nem tud igénybe venni. A kedvezményezett foglalkoztatottak 25 év alatti pályakezdő, tartósan álláskereső, a GYED, GYES valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után viszont a kisvállalati adóban is lehet kedvezményt érvényesíteni. A kedvezmény mértéke foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de legfeljebb személyenként Ft lenne a foglalkoztatás első két évében. A KATA vonatkozásában fontos, hogy kétféle kisadózó létezik: főállású és nem főállású. Főállásúnak minősül az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az alábbi feltételek valamelyikének: legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül, a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül, olyan magánszemély, aki december 31-én a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50%-os vagy kisebb mértékű. E két utolsó pontban említett körbe tartozó vállalkozó nem KATÁ-sként főfoglalkozású (biztosított) havi minimum járulékfizetésre kötelezett vállalkozó lenne. A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi Ft tételes adót fizet, míg a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi Ft-ot kell leróni. A bejelentett kisadózók után a bejelentés hatálya alatt megkezdett minden naptári hónapra a tételes adó egészét meg kell fizetni azzal, hogy amennyiben a kisadózó a tárgyhónap bármelyik napján főállású kisadózónak minősül, a fizetendő tételes adó mértéke Ft. Azon kisadózó vállalkozás, amely a naptári év minden hónapjára köteles az említettek szerinti tételes adót megfizetni, a kisadózó vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a Ft-ot meghaladó rész után 40%-os mértékű adót fizet. 4

5 Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez. Nem kell megfizetni az adót azon hónapokra vonatkozóan sem, amelyben a mentesség (ide nem értve a vállalkozói tevékenység szüneteltetését) szerint megszűnik akkor, ha az állapot legalább 30 napig fennállt. A 30 nap számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az időszakot, amelyre vonatkozóan a mentesülés említett esetei szerint a kisadózó után az adót nem kell megfizetni A kisadózók után megfizetett tételes adóval kiegyenlítettnek tekintendő a vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése, a társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése, a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése, valamint a szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése. Természetesen a kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól, tehát például a munkaviszonyban álló dolgozó után az általános szabályok szerin meg kell fizetni a közterheket. Ami a kisadózók társadalombiztosítási jogállását illeti: a főállású kisadózó biztosítottnak minősül, a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja havi Ft, míg a nem főállású kisadózó e jogviszonya alapján nem minősül biztosítottnak, és társadalombiztosítási, illetve álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez, azaz még a baleseti ellátás sem illeti meg. A főállású kisadózó tehát teljes körű biztosított, megilleti az egészségbiztosítás valamennyi pénzbeli ellátása és teljes szolgálati időt szerez. A pénzbeli ellátások alapja viszont mindössze 5

6 Ft, ami különösen a majdani nyugdíj-megállapítás során jelenthet meglehetősen alacsony szintet. Míg az ellátások vonatkozásában Ft tekintendő jövedelemnek, addig más jogszabályok alkalmazásában (különösen az Art. szerinti jövedelemigazolás kiállításának szempontjából) a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételre tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60%-a, több kisadózó esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a minimálbér minősül. Ezek alapján viszont kérdéses, hogy a kereseti korlát meghatározásánál (például a 62 évesnél fiatalabb nyugdíjas vagy a korhatár előtti ellátásban részesülő személy esetében) az így számított vagy a Ft-os összeget kell-e figyelembe venni. Tekintve, hogy az előző jövedelem csak a tárgyévet követően állapítható meg, szinte bizonyos, hogy a Ft alkalmazandó. A Ft-os ellátási alap viszont nem éri el minimálbért. Ezzel összefüggésben a Tny. törvény 39. (2) bekezdése a következők szerint módosult: Az (1) bekezdés rendelkezéseit azaz az arányos szolgálati időszámítására vonatkozó előírásokat a Tbj. 30/A -ának (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelő december 31-ét követően szerzett biztosítási idejének, valamint a főállású kisadózó biztosítási idejének szolgálati időként történő figyelembevétele során is alkalmazni kell. Tehát a főállású kisadózó a havi Ftos KATA megfizetése révén arányos szolgálati időt szerez. Mindez egy 2013-ban (kieső idő nélkül) KATÁ-t fizető kisadózó esetében azt jelenti, hogy a évi minimálbért (12 x = Ft) és az éves KATÁ-s ellátási alapot (12 x = Ft-ot) figyelembe véve / x 365 = 303 nap szolgálati időt szerez. Az arányos szolgálati időre vonatkozó szabályokat azonban csak a nyugdíj összegének megállapítása során kell alkalmazni. A jogosultsági feltétel (tehát 20 év szolgálati idő vagy nők 40 éve tekintetében) 1 év KATA = 1 év szolgálati idő. És ha már szóba jött a nyugdíjazás, ejtsünk néhány szót a Tny. néhány változásáról! A Tny a a új (11) bekezdéssel egészült ki, amely az eddig a végrehajtási rendeletben szereplő az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározására vonatkozó degressziós szabályt 2013-ra vonatkozóan változatlan formában és mértékben emeli be a törvénybe. Eszerint ha a december 31-ét követő időponttól kezdődően megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset Ft-nál több, a és Ft közötti átlagkereset-rész 90%-át, a Ft feletti átlagkereset-rész 80%-át kell az öregségi nyugdíj megállapításánál figyelembe venni. De talán még ennél többek érdeklődésére tarthat számot a Tny. törvény új 83/C -ával történő kiegészítése. Az említett szakasz kimondja, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas 6

7 közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. Az előzőekben felsorolt január 1-jén jogviszonyban álló öregségi nyugdíjasoknak a jogviszony fennállásának tényét április 30-áig kell bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek. A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről a nyugellátásban részesülő személynek a bejelentése, illetve az adóhatóság által közölt adatok alapján hivatalból dönt. Az érintettek nyugdíját legkorábban július 1-jétől kell szüneteltetni. Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a nyugdíj folyósítását kizáró jogviszony megszűnését. A nyugdíjtörvény 83/C -át értelemszerűen alkalmazni kell a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő munkavállalókra is. És végül említem meg azt a változást, hogy egy AB-döntés nyomán változott a rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés lehetősége. A komplex felülvizsgálatot követően megállapított rehabilitációs ellátás esetében ezt teljes mértékben tiltotta a jogszabály, míg 2013-tól maximum heti 20 órában lehetővé teszi. Szerző: Széles Imre Copyright Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. Minden jog fenntartva 7

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben