Jegyzőkönyv Polgármester: Nebehaj Károlyné: Kránicz János: Polgármester:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Polgármester: Nebehaj Károlyné: Kránicz János: Polgármester:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a március 13-án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai közül Balázs Ildikó Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin jegyző Németh Tamásné iskolaigazgató Nebehaj Károlyné iskolaigazgató-helyettes Vitálisné Rosta Aranka pedagógus Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, mivel teljes létszámban jelen van. A mai ülést a meghívóban javasolt napirenddel javaslom megtartani. Egyetért a testület a napirenddel? A döntés egyhangú igen. Első napirendi pontunk a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási munkáról szóló beszámoló, melyet most szóban részleteiben nem ismertetnék, csak kiemelnék egy-egy fontos kérdést, melyek többségét az Egyebek napirendi ponton belül részletesebben is érintünk. Írásbeli beszámoló mellékelve. Van valakinek ezzel összefüggésben kérdése, kiegészíteni valója? Nebehaj Károlyné: A könyvtár számára kiírt pályázati felhívás áttanulmányoztuk, egyeztettünk Mészáros Virággal is, sajnos a kistérségi rendszer részeként most ezzel a lehetőséggel nem tudtunk élni, de továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket. Kránicz János: Hécz Lajossal a Gönyűi Önkormányzat képviseletében részt vettünk a Leier és a szennyvízcsatornát a későbbiekben működtető Pannon-Víz Zrt. közötti megbeszélésen. Ennek az Önkormányzatra nézve megállapodás esetén - az lehet a hozadéka, hogy a szennyvízcsatornázás során olcsóbban jobb minőséget építenek be. Bízunk benne, hogy a Leier az önkormányzat más vizes beruházásai esetén is tud hasonló feltételeket kínálni. Polgármester: A rendezési terv módosítás a kapcsán szeretném tájékoztatni a testületet, hogy azon vállalkozás részéről, akinek kérésére a tervmódosítást elindítottuk, méltánytalan és igazságtalan támadás ért bennünket. Felmerült, hogy a vállalkozás aktuális érdekeit jobban szolgálná a jelenlegi állapot fenntartása. Ennek természetesen nincs akadálya, de az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az érintettnek kell viselnie, és ezzel kapcsolatban ért mindet az a vád, hogy irreális költséghányadot akarunk velük szemben érvényesíteni. Az iratok nyilvánosak, maga a vállalkozó is meggyőződhet róla, hogy a tervező kiválasztásakor messzemenőkig az ő érdekeinek figyelembevételével jártunk el, és kizárólag az általa kezdeményezettek költségvonzatát szeretnénk érvényesíteni. Azóta sor került egy újabb egyeztetésre, ahol az anyagi kérdéseket sikerült megnyugtatóan tisztázni, ugyanakkor annak eldöntésére, hogy kért változtatást elfogadjae a testület, rövid határidőt kért a vállalkozó képviselője. 1

2 Van még valakinek kiegészítenivalója? Úgy látom, nincs. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. Következő napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló mellékelve. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm. A harmadik napirendi pont a Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratának módosítása. Felkérem Jegyző Asszonyt, ismertesse az előterjesztést. Jegyző: A Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratának módosítását az integrációs pedagógiai rendszer program bevezetése kapcsán 5/2012. (II.9.) határozatával fogadta el a képviselő-testület annak érdekében, hogy az intézmény megfeleljen a pályázati feltételeknek. A program bevezetése azonban az Iskola által ellátott feladatok körének bővítését eredményezi, ami a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (9) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően olyan átszervezésnek minősül, amelyre csak szorgalmi időszakon kívül, azaz július-augusztus hónapokban van mód. Ennek megfelelően az Alapító Okirat módosításáról szóló határozatot vissza kell vonni. A pályázati feltételeknek való megfelelősség biztosítása érdekében mindaddig, míg a jogszabálynak megfelelően az új feladatok beemelésére sor kerülhet, arra a képviselőtestületnek kötelezettséget kell vállalnia. Mindezeken túl a január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások miatt aktualizálást igényelnek az alapító okirat bevezetőjében hivatkozott jogszabályok; szintén a jogszabályi terminológia változása miatt módosítást igényel az alapadatok tekintetében a gazdálkodási jogkör szövegrész, melynek helyébe gazdálkodási besorolása szövegrész lép; a jogszabályban meghatározott közfeladat részletes meghatározására a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 26. -ával összhangban került sor; a 2009-es szakfeladatok Alapító Okiratban történő szerepeltetése az aktuális álláspont szerint nem szükséges, ezért ezek törlésre kerülnek; a sajátos nevelési igényű gyermekek vonatkozásában a törvényi definícióhoz képest szűkebb tartalommal kell meghatározni azon fogyatékosságok körét, melyekre nézve az intézmény a jogszabály által előírt képesítésű személy általi foglalkozást biztosítani tudja. Polgármester: Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 25/2012.(II.9.) határozat Nagyszentjános Község Képviselő-testülete 1. a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 5/2012.(II.9.) határozatát visszavonja, 2. egyidejűleg kötelezettséget vállal, hogy az integrációs pedagógiai rendszer (IPR) működtetését az intézmény Alapító Okiratában a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (9) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a szorgalmi időszakon kívül új feladatként megjeleníti. 3. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratának módosítását (az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv 1.számú mellékletét képezi) és egyidejűleg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okiratát (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi). 2

3 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja. 5. Felkéri a polgármestert, hogy a módosító rendelkezéseket tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratokat küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: 2. pont vonatkozásában augusztus 31. Polgármester: A következő napirendi pont rendeletalkotást igényel. A tavalyi év végén jogszabályok sora változott meg drasztikusan, ráadásul nagyon rövid időt hagyva a felkészülésre, azok alkalmazására. Az Áht. 24. (2) bekezdése alapján a Jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig, azaz február 13-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jogszabályi előírásnak megfelelően Nagyszentjános Község Képviselő-testülete a február 9-i ülésen tárgyalta első olvasatban az ez évi költségvetés tervezett adatait. Ma az akkor elfogadott változtatások szerint kidolgozott rendeletet kell elfogadnunk. Mivel az írásbeli előterjesztést mindenki áttanulmányozhatta, szóban csak az előterjesztés általános indokolását ismertetném, illetve a változásokra hívnám fel a figyelmet. (Ismertetés az írásbeli előterjesztésnek megfelelően). A változások a becsült összegű bevételeket illetik, amelyek megítélésem szerint az előző alkalommal túlzott óvatossággal lettek meghatározva. Gondolok itt az adóbevételekre, a Rábakész Kft.-vel történt szerződésmódosítás következtében megnövekvő bevételekre, amelyek abból adódnak, hogy ezentúl a Kft. nagyobb arányban vállal részt a közműköltségek viselésében. A piaci árhoz igazítottuk a telkek esetleges értékesítéséből várható bevételeket és az ÁFA visszaigénylésből származó bevételeket is korrigáltuk. Ezen kívül a korábbi tervezethez képest a teljes bevétellel számoltunk az intézményi ellátási díjaknál, hiszen a kedvezmények a kiadási oldalon korábban is be lettek tervezve. Az iskola elemi költségvetésénél a kérésnek megfelelően a pszichológus helyett ablakcserét terveztünk be. Az óvoda és a családi napközi kiadásainak optimalizáláshoz kérem a két intézményvezetőt, hogy a műszaki adottságokat közösen használják ki, természetesen az óvoda tervezett kereteinek túllépése estén figyelembe fogjuk venni, hogy a családi napközivel megnőtt az igény. Németh Tamásné: A szakmai anyagra tervezett Ft-os keretnél szeretném jelezni, amiből a TIOP, TÁMOP pályázatok üzemeltetési költségeit kell fedeznünk, hogy eléggé szűkös, így elképzelhető, hogy nem lesz elegendő a tervezett összeg, hiszen a rendezvények kellékeinek élelmiszer alapanyagok- biztosítása egyre többe kerül. Polgármester: Az iskola udvarán van egy még befüvesítésre nem került rész, nem lehetne ott iskolakertet létrehozni, és azzal egyrészt megtermelhetnétek a szükséges zöldséget, másrészt a gyerekek is részesülnének a munkára való nevelésből? Németh Tamásné: Nálam nyitott kapukat döngettek, korábban én magam is szorgalmaztam egy vetőmag-pályázaton való indulást, de a kollégáim úgy ítélték meg, hiányzik a családi támogatás annak sikeréhez. Nem tudom, hogy a szülői segítséggel rendbe rakott füves terület egyelőre még nem rendezett részével mi a terv? Tóthné Hujber Ingrid: Ha a tantestület úgy ítéli meg, hogy iskolakertként jobban tudja hasznosítani, semmi kifogásunk ellene. Polgármester: A nyári időszakban segíteni tudunk a gondozásában, akkorra már lesznek közcélú foglalkoztatottjaink, akiket alkalmanként rendelkezésre tudunk bocsátani. 3

4 Van valakinek kérdése a rendelet tervezetével kapcsolatban? Nincs. Elfogadja a testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet? A döntés egyhangú igen. Megállapítom, hogy megszületett Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III..) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről a 3. számú melléklet szerint Polgármester: Megköszönöm a költségvetési rendelet napirendi pont kapcsán megjelentek részvételét, külön köszönöm Németh Tamásné igazgató asszonynak a sportpályázat kidolgozásában nyújtott hathatós segítségét. Németh Tamásné: A köszönet nem csak engem illet, hanem a kollégáimat, Nebehaj Károlynét és Gregovics Edinát is! Polgármester: Természetesen nekik is köszönjük a fáradságos munkájukat! Az Egyebek napirendi pont tárgyalása előtt 5 perc technikai szünetet rendelek el. Az ülés kor folytatódik. Polgármester: Akkor folytatnánk, megállapítom, hogy a testület továbbra is határozatképes, mert a létszáma változatlan. Rátérnénk az Egyebek napirendi pontra. Először is a közeljövőben aktuális fontosabb eseményekre hívnám fel a figyelmet. Március 14-én kor tartjuk a Március 15-i ünnepséget, ahol az Iskola tanulói adnak műsort, kérek mindenkit, hogy minél többen jelenjünk meg, a plakátok kinn vannak a hirdetőkön. Március 29-én lesz a közmeghallgatás, ennek a meghívóját is kirakjuk a hirdetőre, megjelenik az újságban is. A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjai: Tájékoztató, közérdekű információk a szennyvízcsatornázással kapcsolatban Tájékoztató a családi napköziről Tájékoztató a Körjegyzőségről Polgármesteri Hivatal előtti közterületek parkosítása Hulladéksziget az Erdősor u. Radnóti u. kereszteződésében Fogathajtó Emlékverseny /Falunap Ebrendészet Nagyszentjános történetéről szóló könyv Civil szervezetek számára évi működésükre kiírt pályázat Ápr Föld napja apropóján szemétgyűjtés Jegyző: Ez utóbbival összefüggésben már felvettük a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel, visszajelzést is kaptunk, hogy a nyugdíjasklub részéről kb. 25, a KÉNE részéről 10 fő tud részt venni a szemétszedésben, de jeleztük az iskola felé is, hogy számítunk a közreműködésükre és megfontolandó az óvoda nagycsoportjának a bevonása is szigorúan nevelési célzattal. Polgármester: A szennyvízcsatornázással kapcsolatban felgyorsultak az események, hamarosan megkezdődik a kivitelezés. Tudatosítani kell az emberekben, hogy ahol megvalósul a csatorna, ott vagy rá kell kötni, vagy 3600 Ft/m 3 talajterhelési díjat kell fizetni, ami lényegesen meghaladja a csatornaszolgáltatás költségét. Március végéig még van lehetőség Fundamenta szerződést kötni, amivel a Ft-os érdekeltségi hozzájárulásból Ft állami támogatással finanszírozható és a maradék Ft is részletekben fizethető be. Aki viszont nem fizet, annak az egész összeg esedékessé fog 4

5 válni és adók módjára behajtható lesz. Erről a közmeghallgatáson is részletesen kell szólni, sőt megfontolandó, hogy a VKT küldötteivel végig kellene járni a hátralékosokat, hogy tudják, mire számíthatnak. A következő téma egy pályázati lehetőség, a Várépítő pályázaton előre meghatározott kondíciók szerint építőanyagra lehet pályázni. Nem olyan nagy mennyiségek, ezért elsősorban az ovi teraszának rendbetételére vagy a családi napközi oviudvaron belül lekerítendő játszórészének felszerelésére gondoltunk, de segítségre lenne szükségünk az igények felmérésében. Feri esetleg tudnál segíteni az óvodai igények feltérképezésében? Bedi Ferenc: Természetesen segítek. Jegyző: A pályázati anyagban benne van, hogy mikre lehet pályázni, május 9. a postára adási határidő. Förhéczné Fátyol Tímea: Én pedig beszélek a családi napközi vezetőjével, hogy felmérjük az ő igényeiket. Polgármester: Az Erdőszél Rezidencia részéről reális igény merült fel a terület ipari területként való hasznosítására. Tájékoztattuk őket, hogy ez rendezési terv módosítást igényel, aminek költségei őket terhelik, de az elképzelés népszerűsítésében szívesen támogatjuk őket. Ismét felmerült, hogy az Önkormányzat a telekadó elengedésével támogathatná a beruházást. Elmondtuk, hogy a rendelet mindenkire nézve kötelező, csak az abban illetve a törvényben meghatározott mentességeket tudjuk figyelembe venni, de a korábbi testületi ülésen tett javaslatunkat fenntartjuk, eszerint meg lehetne vizsgálni a lehetőségét annak, hogy értékben megfelelő ingatlant ajándékoznának az Önkormányzatnak azzal, hogy ha mégis ipari célú hasznosításra kerül sor, akkor az ideajándékozott ingatlant a be nem fizetett adó értékén visszavásárolják. Polgármester: A költségvetés kapcsán arról határoztunk, hogy a civil szervezetek támogatására egy alapot hozunk létre, amelyből pályázat útján nyerhetnek. A közmeghallgatáson már szeretnék konkrétumokról beszámolni. Balázs Ildikó: A rendelkezésünkre bocsátott tervezet alapján a KIOS Bizottság megtárgyalta a civil szervezetek számára nyújtandó támogatás feltételrendszerét, és az a döntés született, hogy be kellene nyújtani a költségvetési tervezetüket évre, elszámolni negyedévente lennének kötelesek, a beszámoló írásban kell, hogy történjen, a képviselő testület előtt és a testület szavazzon az összegszerűségről, tehát nem egy évre előre a teljes összeg kerül odaítélésre. Jegyző: A feltételekről lehet tájékoztatni a civil szervezeteket, de megítélésem szerint rendeletben kellene szabályozni a feltételrendszert és az elszámolás módját. Polgármester: Kérem a következő testületi ülésre előkészíteni a rendelet tervezetét, hogy mielőbb kihirdethessük a pályázatot. Bizonyára mindenki értesült arról, hogy a háziorvosi praxis eladó, információink szerint komoly érdeklődő van. Az Önkormányzat részéről az új orvos letelepedését azzal tudjuk segíteni, hogy az ideköltözéséhez alkalmas bérelhető házakat megpróbáljuk felmérni, ehhez kérném a testület segítségét. Hosszútávon, bizonyos garanciák beépítése mellett esetleg azon is el lehet gondolkodni, hogy valamelyik önkormányzati tulajdonú építési telket a piacinál kedvezőbb feltételek mellett a rendelkezésére bocsátunk. Esedékes a Nagyszentjánosi Hírújság következő számának a megjelentetése, jó lenne, ha március 22-én órakor össze tudnánk ülni, hogy a közmeghallgatás előtt az újság eljusson a háztartásokba. További döntést igénylő kérdés az iskolai táborok támogatása. 5

6 Kránicz János: Információim szerint kb. 25 gyermek táboroztatásáról lenne szó, melynek az önköltsége sajnos ebben az évben megnőtt. Javaslom Ft odaítélését. Polgármester: Szavazásra bocsátom az Alpolgármester Úr javaslatát, aki egyetért, kézfeltartással jelezze! Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 26/2012.(III.13.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri-képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére számla ellenében a győrújbaráti gyermektáborban 25 fő táborozásának támogatására forint kifizetését rendeli el. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: április 30. Polgármester: További napirendi pont hiányában a nyílt ülést kor bezárom. k. m. f. Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin jegyző 6

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben