(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET"

Átírás

1 KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja. HIMNUSZ Világ váltsága, Krisztusunk, Atyának egyszülött Fia, szent születésed mily csoda, megelőz minden kezdetet. Atyádnak fényessége vagy, e földön egyetlen remény: a nagyvilág hozzád kiált, hallgasd meg szolgáid szavát. Ó, Üdvözítő, ne feledd, hogy szűz Anyától testedet magadra öltve közülünk, egy lettél egykor mivelünk. Így tanúsítja ez a nap, mely minden évben visszatér: az Atya küldött el közénk, a világ üdvösségeként. Őt áldja ég, föld, tengerek, mindaz, mi bennük létezik, jöttöd szerzőjét áldva most dicsérő dalban zengenek. Mi is, kiknek kicsorduló szent véred adott életet, ma születésed ünnepén új dallal hódolunk neked. Jézus, magasztal énekünk, ki Szűztől születtél nekünk: Atyádat és Szentlelkedet örökre dicsérjük veled. Ámen.

2 ZSOLTÁROZÁS 1. ant. Megdicsőült a békesség Királya, akinek megjelenését az egész föld várja zsoltár Dicsértessék az Úr neve Hatalmasokat ledöntött a trónról, és alázatosakat felmagasztalt (Lk 1,52). Dicsérjétek, Isten szolgái, * dicsérjétek az Úr nevét. Áldott legyen az Úr neve * mostantól fogva mindörökké. Dicsértessék az Úr neve * napkelettől napnyugatig! Fölséges az Isten minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? A magasságokban áll a trónja, * onnan tekint alá égre és földre. Az elhagyatottat a porból magához vonja, * fölemeli a szegényt a sárból, hogy odaültesse a gazdagok közé, * népének gazdagjai közé. S aki gyermek nélkül élt házában, * azt gyermekek boldog anyjává teszi. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Megdicsőült a békesség Királya, akinek megjelenését az egész föld várja. 2. ant. Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő igéje zsoltár Jeruzsálem megújul Gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a Bárány jegyesét! (Jel 21,9) Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat, * Istenedet magasztald, Sion! Mert erőssé tette kapuid zárát, * és fiaidat megáldja benned. Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával. Elküldi szavát a földre, * gyorsan fut az ő igéje. Gyapjúként teríti szét a havat, * és mint a hamut, úgy szórja a zúzmarát. Jegét hullatja, mint a morzsát; * ki bírná elviselni annak hidegét? 2

3 De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt, * lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg. Igéjét Jákobnak hirdeti, * törvényét és végzéseit Izrael népének. Egyetlen néppel sem bánt így, * végzéseit nem fedte fel senki másnak! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő igéje. 3. ant. Isten Igéje, aki öröktől fogva születik az Atyától, kiüresítette önmagát, és ma emberré lett értünk. Kantikum Fil 2, 6-11 Ének Krisztusról, Isten Szolgájáról Jézus Krisztus, isteni mivoltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, * amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló, * külsejében olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, * amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd * a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, * hogy Jézus Krisztus az Úr. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Isten Igéje, aki öröktől fogva születik az Atyától, kiüresítette önmagát, és ma emberré lett értünk. RÖVID OLVASMÁNY Gal 4,4-5 Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy ki- 3

4 váltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. RÖVID VÁLASZOS ÉNEK V. Ma megtudjátok, * Hogy eljön az Úr. Ma megtudjátok, * Hogy eljön az Úr. F. Holnap pedig meglátjátok dicsőségét * Hogy eljön az Úr. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ma megtudjátok, * Hogy eljön az Úr. EVANGÉLIUMI KANTIKUM (MAGNIFICAT) Lk 1,46-55 Ant. Amikor a nap felragyog az égen, meglátjátok a Királyok Királyát, aki az Atyától jön, mint nászházból kilepő vőlegény. A lélek az Úrban ujjong Magasztalja lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: * Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: * ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, * akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával: * a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, * kicsinyeket pedig felmagasztalt; az éhezőket minden jóval betölti, * a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt: * megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, * Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Amikor a nap felragyog az égen, meglátjátok a Királyok Királyát, aki az Atyától jön, mint nászházból kilepő vőlegény. 4

5 FOHÁSZOK Krisztus kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, kísértést szenvedett, és mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Imádjuk őt, és kérjük élő hittel: Születésed által segítsd megváltott népedet! Amikor e világra jöttél, megkezdődött az új korszak, amelyről a próféták jövendöltek, adj friss erőt Egyházadnak, hogy időszerű maradjon minden korban! Te magadra vetted az emberi gyengeséget, légy a vakok világossága, a gyengék erőssége, a bajbajutottak vigasztalása! Te szegénynek és alázatosnak születtél, tekints jóságosan a szegényekre és vigasztald őket! Te földi születésed által az örök élet örömét árasztod mindenkire, örvendeztesd a haldoklók szívét az égi születés reményével! Te földre szálltál, hogy az égbe vezess mindenkit, vedd magadhoz dicsőségedbe az elhunytakat! (Urunk, emlékezzél meg rólunk, midőn eljössz országodba, és taníts imádkozni minket:) Mi Atyánk Könyörgés Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. Add, hogy mi, akik Egyszülöttedet nagy örömmel fogadjuk mint Megváltónkat, nyugodt lélekkel láthassuk meg őt mint Bíránkat, amikor eljön. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. F. Ámen. Az Úr legyen veletek! F. És a te lelkeddel! Ünnepélyes áldás (tetszés szerint) (Fogadjátok alázatos lélekkel az Úr áldását! 5

6 A végtelenül jóságos Isten, aki Fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent éjszakát, űzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával! F. Ámen. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse Üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé! F. Ámen. Ő, aki Fiának megtestesülése által kibékítette egymással a menynyet és a földet, árasszon el benneteket a békesség és a jóakarat ajándékával, és fogadjon be mennyei Egyházának tagjai sorába! F. Ámen.) Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek! F. Ámen. Menjetek békével! F. Istennek legyen hála! Ha nincs jelen pap vagy diakónus, valamint egyéni imádkozás esetén így zárul az Esti dicséret: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre! F. Ámen. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ANTIFÓNÁJA (tetszés szerint) Ál - dunk, * Megváltónknak Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag! Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet! Hisz te lettél Anyja csodálatos módon 6

7 szent és áldott Teremtődnek: szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván. Szánj meg, kérünk minden bűnöst! Vagy: Ho 201/ÉE 221 Üdvözítőnk édesanyja IMÁDSÁG ESTI HARANGSZÓRA 7

8 V. Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, F. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. F. Ámen. Az elhunytakért: Mi Atyánk Üdvöz légy V. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! F. És az örök világosság fényeskedjék nekik! V. Nyugodjanak békességben! F. Ámen. IMÁDSÁG A KARÁCSONYFÁNÁL A karácsonyfa gyertyáinak meggyújtása alkalmas családon belüli imádság elindítására. Eltekintve történelmi eredetétől immár egy mély, a keresztény közösségekben nagymértékben elterjedt, emlékeztető szimbólummá vált; nemcsak az Éden közepén elültetett életfára, hanem a kereszt fájára is irányítja figyelmünket, miáltal krisztológiai jelentést is kap; Krisztus az örökzöld és bőven termő igazi életfa, aki saját törzsünkből, Mária szűz földjéből született. Az északi országok hithirdetői szerint a fa keresztény feldíszítése az ágakon függő almából és ostyából áll. Ehhez járulhatnak az adományok ; mindazonáltal a karácsonyfa alatt elhelyezett ajándékok között nem hiányozhatnak a szegényeknek nyújtott adományok sem: ők tagjai minden keresztény családnak. A karácsonyfánál megfelelő helyet kaphat az otthoni jászol vagy betlehem, amely az imádság helye lehet a család minden tagjának: annak az imádságnak, amely egyrészt magába foglalja a születés lukácsi elbeszélését, másrészt fel- 8

9 hangzanak benne az ismert karácsonyi énekek, és különösen kitűnik a gyermekek könyörgése és dicsérete, akik főszereplői ennek a bensőséges találkozásnak. Megfelelő imádságok: Mennyei Atyánk, Te ezt a most következő éjszakát, melynek szentnek kell lennie az egész világon, az ég örömére és a föld megújulására rendelted, hogy Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak születésén örvendezzék egyformán mindenki, a világ apraja és nagyja. Tekints le hozzád esdeklő családodra, és oltalmazd meg a téged dicsőítő népet! Engedd, hogy virrasztva maradjunk ébren a most kezdődő éjszakának megünneplésére, s hogy ezáltal érdemesek legyünk hívő szívvel átélni a mi Urunk születésnapjának misztériumát. Amen. (Őskeresztény prefáció alapján) Tisztelettel köszöntelek, szent és békességes éjszaka! Angyalok ragyogása világosított meg, akik hirdetni jöttek a bűnös emberiségnek az Istentől küldött drága üzenetet: Békesség a földön a jóakaratú embereknek, mert megszületett ma a ti Megváltótok! (Villanovai Szent Tamás) Ajánlott ének: Éneklő Egyház 22 Régi magyar ének Karácsony megérkezéséről 1. Serkenj, lelkem, mély álmodból, vigyázz magadra, mert Urad jő e világra, szép váltságodra, drága kincset hoz magával orvoslásodra. 2. Örülj immár, hogyha voltál eddig bánatban, mert Királyod, ki majd eljő nagy hatalommal, kisgyermekként száll le hozzád, sok irgalommal. 3. Teljes szívvel, víg örömmel ma az angyalok pásztoroknak megjelentik, hogy az ő uruk e világra született már égi királyuk. 4. Hegyen-völgyön s erdőn-mezőn lakozó vadak, víg madarak, égen játszók, s minden állatok! Megszületett ti uratok, jertek, áldjátok! 9

10 5. Te is lelkem magasztald Őt, Jézus anyjával, együtt áldja angyalokkal, nagy buzgósággal, örvendetes, vigasságos szép muzsikával! EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 2,1-20 Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk! El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. 10

11 A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. ASZTALI ÁLDÁSOK a karácsonyi vacsorához ELSŐ MINTA VACSORA ELŐTT Előimádkozó: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Felelet: Ámen. E. Az Ige testté lett, alleluja, F. És közöttünk élt, alleluja. E. Kérjük az Urat, aki a mindennapi kenyerünket megadja nekünk: F. Mi Atyánk Mert tied az ország E. Védj meg minket, Urunk, Istenünk, és add meg törékenységünknek a szükséges támaszt. Krisztus, a mi Urunk által. F. Ámen. VACSORA UTÁN E. Az Ige testté lett, alleluja, F. És közöttünk élt, alleluja. E. Kielégítettél minket, Uram, ajándékaiddal és adományaiddal, tölts el minket irgalmasságoddal is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. F. Ámen. Vagy: E. Áldott az Isten minden adományában és szent minden művében. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. F. Ámen. Ezután mindig imádkozzuk: E. Jutalmazd meg, Urunk, az örök élettel mindazokat, akik a te nevedért velünk jót tettek. F. Ámen. Vagy: E. Erősíts meg, Urunk, minden embert a szükséges táplálékkal, hogy velünk együtt adjanak hálát neked. F. Ámen. MÁSODIK MINTA 11

12 VACSORA ELŐTT E. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. F. Ámen. Ezután a jelenlévők egyike rövid olvasmányt olvas fel. Hallgassátok meg, testvérek, Izajás próféta szavait. Iz 58,10.11a Ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen. Vagy: Hallgassatok meg, testvérek, egy részletet az Apostolok Cselekedeteiből. ApCsel 2,44-47a A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Vagy: Hallgassátok meg, testvérek, Szent Pál szavait. 2Kor 9,8-10 Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jótettre. Az Írásban ezt olvassuk: Osztogat, adakozik a szegénynek, és jósága mindvégig, megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét. Vagy: Hallgassátok meg, testvérek, Szent Pál szavait. Ef 5,19-20 Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Vagy: 12

13 Hallgassátok meg, testvérek, Szent Pál szavait. 1Tessz 5,16-18 Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Vagy: Hallgassátok meg, testvérek, Szent Pál szavait. Zsid 13,1-2 Ápoljátok a testvéri szeretetet. Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül. Vagy: Hallgassátok meg, testvérek, Szent Máté evangéliumának szavait. Mt 6,31ab.32b-33 Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessetek: Mit eszünk, mit iszunk? Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ezután a vezető hozzáteszi: E. Könyörögjünk! Áldott vagy, Urunk, Istenünk. Te Szűz Mária termékeny szüzességével betöltötted szükséget szenvedő néped várakozását. Engedd, kérünk, hogy azzal a hittel, amivel ő hordozta Fiát születése előtt, mi is felismerjük őt testvéreinkben. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. F. Ámen. VACSORA UTÁN E. Az Ige testté lett, alleluja, F. És közöttünk élt, alleluja. E. Könyörögjünk! Szent Atyánk, megtestesült Igéd gyermekként született nekünk és fiúként adatott nekünk. Engedd, kérünk, hogy mi, akik testvéreink szolgálatára szegődtünk, lelki és testi szükségleteikben enyhületet nyújtsunk. Krisztus, a mi Urunk által. F. Ámen. 13

14 VIGÍLIA (Virrasztás Karácsony éjszakáján) V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja. HIMNUSZ Örök Istenség ragyogása, Krisztus, életet, fényt hoz a világba jöttöd, gyógyul az ember, örök üdvösségünk ajtaja tárul. Angyali kórus dalolása hallik, himnuszuk hangja új korokat hirdet: Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség, s béke a földön. Kisdedként fekszel, Ura a világnak, tiszta gyümölcse makulátlan méhnek, Krisztus, a győztes szeretet hatalmát hozd le a földre. Otthonunk ég lett, születésed adta, testet öltöttél: közülünk egy lettél. Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold újra magadhoz. Lásd közösségünk dala ujjongással angyalok boldog örömében részt vesz, az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét áldva dicséri. Ámen. ZSOLTÁROZÁS 1. ant. Az Úr így szólt hozzám: Fiam vagy nekem, ma adtam ne- 14

15 ked életet. 2. zsoltár Miért zúgnak a nemzetek, * miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai * az Úr ellen és Fölkentje ellen: Bilincsüket törjük le magunkról, * igájukat rázzuk le nyakunkról! A Mennybenlakó csak mosolyog rajtuk, * az Úr kineveti őket. De haragjában egyszer majd rájuk rivall, * dörgő szava rémületbe ejti őket: Királyommá magam tettem őt * szent hegyemen, a Sion hegyén! Az Úr végzését hirdetem: ő szólt hozzám: Fiam vagy nekem, * ma adtam neked életet. Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket, * tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, * és mint a cserépedényt, összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, * ti, föld bírái, értsetek belőle: Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, * remegő szívetek ujjongjon előtte! Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, * ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, * akik oltalmában bízva élnek! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Az Úr így szólt hozzám: Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. 2. ant. Eljött az Úr, mint nászházból kilépő vőlegény. 18 A. zsoltár Isten dicsőségét hirdetik az egek, * kezének művéről vall a mennybolt. A nappalok ezt zengik egymásnak, * erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát. 15

16 Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, * mint ujjongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája: * tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Eljött az Úr, mint nászházból kilépő vőlegény. 3. ant. Kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged. 44. zsoltár Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem, * nyelvem gyors, mint a gyorsíró vesszeje. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, * mert Istened örökre megáldott téged. Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos, * és fényes díszruhádban arass diadalt! Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, * és íjadon a húrt feszítse erős jobbod! Nyílvessződ halálos éles, népeket taszít lábad elé, * és a király ellenségeinek szívébe talál. Trónod, Isten, áll örökkön-örökké, * kormánypálcád az igazság jogara. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, * az öröm olajával társaid közül. Ruhád fahéjtól, áloétól és mirhától illatos, * elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül. Kedveseid között királylányok is lesznek, * királynő áll a jobbodon Ofir aranyával ékesítve. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát! Elbűvölte a királyt szépséged, * urad ő, jöjj, és hódolj előtte. 16

17 Tirusz leánya ajándékokkal siet hozzád, * a nép gazdagjai arcod fényét keresik. Belül a királylány csupa szépség, * arannyal van átszőve ruhája. Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, * szüzek követik, és barátnői kísérik útján. Hangos örömujjongás között vonulnak, * bevonulnak a királyi palotába. Atyáid helyett fiaid lesznek, * az egész földön fejedelmekké teszed őket. Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, * nemzedékek végtelen során, hogy magasztaljanak téged a népek is * századokon át, örökkönörökké! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged. V. Az Ige testté lett, alleluja, F. És közöttünk élt, alleluja. ELSŐ OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 11,1-10 Jövendölés Izáj törzsökéről Ezt mondja az Úr: Vessző kel majd Izáj törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr Lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és a jámborság lelke, s eltölti őt az Úr félelmének lelke. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. 17

18 Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert. Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a nyugvóhelye. (Csend) VÁLASZOS ÉNEK V. Ma megszületett a Szűz méhéből az ég Királya, hogy a mennynek ajtaját a bűnös embernek kitárja. * Ujjong az angyalok kórusa, mert az örök Üdvösség megjelent az emberi nemnek. F. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. * Ujjong az angyalok kórusa, mert az örök Üdvösség megjelent az emberi nemnek. MÁSODIK OLVASMÁNY Nagy Szent Leó pápa beszédeiből (Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, ) Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendez- 18

19 zünk. A mi Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált köztünk bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják! Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett. Urunk születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2,14). Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok is. Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett minket, és bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2,5), hogy őbenne új teremtmény legyünk, és új alkotás. Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak! Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába. A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad! 19

20 (Csend) VÁLASZOS ÉNEK V. Ma leszállt az égből az igazi béke: * Ma édességet harmatoztak az egek a földre. F. Ma felvirradt megváltásunk új hajnala, és elérkezett a kezdettől megígért üdvösségünk napja. * Ma édességet harmatoztak az egek a földre. KANTIKUMOK Ant. Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. I. Kantikum Iz 26, Győzelmi ének A városfalának tizenkét alapköve van (vö. Jel 21,14). Erős városunk minékünk Sion, * kőfalak és sáncok védelmezik. Tárjatok kaput, hadd vonuljon be az igaz nép, * amely őrzi a hűséget. Szíve állhatatos, és megőrzi a békét, * hiszen tebenned remél. Örökkön-örökké az Úrban bízzatok, * mert az Úr örökké megmaradó Szikla. Egyenes az igazak útja, * az igaz ember ösvényét te egyengeted. Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram, * neved dicséretére vágyódott a lelkünk. Utánad vágyódik a lelkem éjjelente, * teljes szívből kereslek téged. Majd ha ítéleted végrehajtod a földön, * igazságot tanulnak a föld lakói. Urunk, te adod meg nekünk a békét, * mert a te műved mindaz, ami velünk történt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. II. Kantikum Iz 40,1-8 Az Úr eljövetele Az Úr szava örökre megmarad. Ez az a tanítás, amelyet hirdettek nektek (1Pét 1,25). Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, * Istenetek mondja ezt. 20

21 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok: véget ért a szenvedése, * bűne bocsánatot nyert! Az Úr kezétől kétszeresen meglakolt * minden bűnéért. Kiált egy hang: Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, * egyengessétek a sivatagban Istenünk ösvényét: Minden völgy emelkedjék fel, * minden hegy és halom szálljon alább; az egyenetlen egyenessé váljék, * a göröngyös legyen sima úttá! Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, * és mindenki megláthatja egyaránt, hogy ez az Úr szava! Egy hang így szólt: Kiálts! * Megkérdeztem: Mit kiáltsak? Minden emberélet olyan, mint a fű, * és minden dicsősége, mint a rét virága: A fű kiszárad, a virág lehull, * ha ráfúj az Úr szele. A nép csak fű, valóban, a fű kiszárad, a virág lehull, * de Urunk igéje megmarad örökké! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. III. Kantikum Iz 66,10-14a Vigasztalódás és öröm a szent városban A szabad asszony a magasságbeli Jeruzsálemet jelenti: ez a mi anyánk (Gal 4,26). Örvendjetek Jeruzsálemmel, és ujjongjatok benne, * mind, akik őt szeretitek! Nagy örömmel örvendezzetek vele, mind, akik őt gyászoltátok, * hogy vigasztalásának tejével jóllakjatok, hogy elteljetek gyönyörűséggel, * dicsőségének gazdagságából. Mert azt mondja az Úr: Íme, én elárasztom őt * a békességgel, mint folyammal; és rázúdítom, mint valami hegyi patakot, * a nemzetek dicsőségét, hogy élvezzétek. Ölben hordoznak majd titeket, * és térden ringatva becézgetnek; és mint akit szülőanyja becézget, úgy vigasztallak én titeket; * Jeruzsálemben találtok vigaszt! 21

22 Ezt látva, örvendezik szívetek, * és mint a fű, csontotok is új életre sarjad! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak * és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, * most és mindörökké. Ámen. Ant. Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1,1-25 Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Jotámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, aki a Krisztusnak nevezett Jézus született. Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki 22

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP

Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD. II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP Dr. Marczell Mihály: PÜNKÖSD II. rész: PÜNKÖSD UTÁNI XXIII. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 75. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap

Gondolat. Zsoltár. Ima. Ige. BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap BÖJTI IMÁDSÁG 2012. február 22. szerda, 1. nap 57,2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 57,3 A felséges

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN

azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÁROLI GÁSPÁR A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN ÚJ TESTAMENTUM azaz A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉGE KÁROLI GÁSPÁR fordításában A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ GONDOZÁSÁBAN A Z Ú J S Z Ö V E T S É G K Ö N Y V E I Máté Evangéliuma.............................

Részletesebben

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS. Imádságok a Biblia alapján II. JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2007 A KÖNYVBEN FELHASZNÁLT IGEVERSEK Károli Gáspár fordításának egyházunk által gondozott és megújított kiadása szerint szerepelnek

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!

Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP. I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet! Dr. Marczell Mihály: Vízkereszt utáni III. VASÁRNAP I. sorozat: vasárnap, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 21. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Előszó...

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Új kiadás A zsoltárok könyve

Új kiadás A zsoltárok könyve 1 Új kiadás A zsoltárok könyve Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben