Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások"

Átírás

1 Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1

2 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2

3 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások Elektronikus változat

4 4

5 Bevezető A természeti törvényekhez igazodó, s azokat megteremtő emberi munka egyik eredménye az egymást szabályosan követő változások megfigyelése, az e változásokban megnyilvánuló törvényszerűségek meghatározása és egymáshoz való viszonyítása. Az ember még a természeti lét körülményei között éppen e szükségszerűség kielégítése céljából alkotta még az első időszámítási rendszert. Ekkor azonban az idő még nem folyamat, nem tartam, hanem két időpont közötti távolság, azaz nyilvánvaló változás. Ez azt jelenti, hogy még nem a napokat számlálták, hanem a reggeleket, az estéket, a tavaszokat, a nyarat, az őszt és a telet. A gyermeki tudatban még ma is él ez az ősi forma. Ha valamit nagyon vár a gyermek, nem a napokat vagy a heteket számlálja, hanem így mondja: A búcsúig, Mikulásig, Jézuska születéséig még ennyit és ennyit aluszunk. A fejlődés során az ember egyre jobban tudatosította az őt körülvevő természet, a természeti jelenségek és az élet összefüggéseit. Észrevette, megfigyelte, hogy a szabályos időközökben ismétlődő természeti jelenségek függenek az égitestek mozgásától. E mozgások hosszúsága, azaz időtartama egymáshoz mérve is szinte pontosan meghatározható, kiszámítható. Így alakult ki e mozgások megfigyelése alapján a naptár: az isteni Törvényt jelentő égi rend mutatója. Ugyanis a nagy ókori civilizációk vallása törvényszerűen égitestkultusz volt, s ehhez a vallási rendhez pontos naptár is tartozott. A Nap, a Hold és más jelentékenyebb csillagok szabták meg az ember számára az élet kereteit, az életfeltételeket, az évszakok körforgását. E csillagok járásának megfigyelésével következtették ki az úgynevezett égi mozgást, amelyet azután egymáshoz viszonyítva vizsgáltak. Háromféle mozgást különböztettek meg: 1. A Föld saját tengelye körüli forgását, amelynek felfedezése előtt (Coppernicus tana) úgy hitték, hogy a Nap az égbolton mindennap keletről nyugati irányba mozog. Ennek tartama a nap. 2. A Hold Föld körüli keringésének és fényváltozásainak időtartamát adja a holdnap, azaz a hónap. 3. Galilei óta tudjuk, hogy a Föld nemcsak a saját tengelye körül forog, hanem egy bizonyos időszakban megkerüli a Napot is: ez az idő az év. A természet így megfigyelt körforgásában tehát az év, az esztendő a legkisebb egység. Az évszakok: a tél, a tavasz, a nyár és az ősz periodikus változásaiban az ember már korán felismerte azt, a számára akkor még megmagyarázhatatlan magasabb princípiumot (elvet), amelyhez mindennapi tevékenységét igazítani kényszerült. Ez a szükségszerű kényszer valamint a 5

6 természeti erők nem ismerése mágikus, varázsló hiedelmeket, illetve szokásokat alakítottak ki az emberi tudatban, s ezek, az esztendő periodikus járásához igazodó szokások később törvénnyé váltak a falu életében. A kereszténység felvétele után pedig a vallási élet tartalmát adó ünnepkörök: Jézus születésének ünneplése (karácsonyi ünnepkör), szenvedésének, halálának és föltámadásának emléke (húsvéti ünnepkör), valamint a Szentlélek kiáradásának, eljövetelének ünnepe, a pünkösd irányították a köréjük kialakult jeles napok -kal együtt az élet mindennapjait. Az egyház az ősi pogány szokásvilághoz igazította a maga megszentelt dogmáit, s nagyon okosan ötvözte a pogány tartalmat a maga tanításával, azaz a mágikus pogány szokásnak misztikus értelmezést adott. Így sokkal könnyebben tudta az új hitet terjeszteni. E megőrzés eredményeképpen így maradt meg töredékeiben itt-ott napjainkban is a természetet termékenységre, ajándékozásra bíró szertartások, szokások, hiedelmek egész sora, amelyet a mi csallóközi ma-gyar népünk is még néhány évtizeddel ezelőtt bensőséges hittel élt meg. Ez volt a hagyományos népélet régi formája, az az életstílus, amelynek egyöntetűsége, tökéletes harmóniája, nyugalmat árasztó szabályossága törvény volt a faluközösség életében. Az évszakok, az esztendő egyes napjaihoz fűződő hiedelmek, a paraszti élet köré kialakult szokások, a hagyomány színes változatossága szigorú rendet honosított meg a közösség életében. A léleknek ünnepek kellenek, hogy a mindennapi munka egyhangúságát, a fárasztó köznapiasságot a belső nyugalom ellensúlyozza. A paraszti rendben ezek az ünnepek minden esetben közösségi megnyilatkozások voltak. A napi gondok, a hétköznapok sokszor szinte monoton munkája az évszakoknak megfelelően állandóan váltogatták egymást, s ezzel mégis mozgalmassá tették az életet. Az ünnep pedig mindenkor megszentelte a munkát, s vele a paraszti mindennapokat is. Az évszakok rendszeresen visszatérő munkája, s az e munkához kapcsolódó ünnepek szokásvilága az esztendő átélését is ünneppé emelte. Így tette ez a szokásvilág, ez a megszentelt hagyomány teljessé a falut, amelyet elsősorban a hit, a vallásos élet irányított. Az élet minden megnyilatkozása, a három nagy szükség : a születés, a házasság és a halál, a létnek e három nagy titka ahogy Bálint Sándor, a vallásos néprajz nagy tudósa mondja épp úgy a közösség ünnepe volt, mint a hagyományőrző, a közösséget egységben tartó jeles napok színes szokásai. Az idő megfordíthatatlan. Egy irányban távolodó folyamat. A naptár viszont az égitestek változó, különböző időtartamú körforgása. Ez a visszatérő mozgás örökösnek tűnik, s ehhez az örökösnek tűnő rendhez kellett alkalmazkodnia a paraszti rendnek is, hogy megtarthassa az életet. Ezért volt szükséges tudnia, hogy mindig a kellő időben vessen, arasson, hogy a 6

7 természet mindig a szükségnek megfelelően adja az éltető vizet (esőt), az érlelő meleget, vagyis évről évre minden a naptár szerint ismétlődjék. Az első naptár, amelyhez a Nagy Konstantin idején, azaz Kr. u. 313-ban törvényesített kereszténység is igazodott, a római naptár volt. A latin hagyomány úgy tudja, hogy a hónapoknak márciustól decemberig a városalapító Romulus adott volna nevet. Ez a naptár mégcsak a mezei munkák szempontjából számító tíz hónapot számlált. Az ebből kimaradó téli időt, amely holt időnek számított, a Kr. e. 700 körüli naptárreform idején iktatták be az új, tizenkét hónapos holdnaptárba. Ez a két hónap a január és a február. Hónapneveink latin eredetűek. Az év első hónapja, Januárius (január) a kétarcú istentől Janustól kapta a nevét. Janus a kezdet és a vég istene volt, ezért a korábbi márciusi évkezdetet januárra tették át. A hónap csillagászati neve Vízöntő hava. A hónapok csillagászati nevét a mezopotámiai csillagászok határozták meg Kr. e. 7. században a Nap pályáját szegélyező csillagképek segítségével. A 360 fokos nappályát tizenkét egyenlő, fokos részre osztották, és mindegyiket egy-egy jellemző csillagképről nevezték el. Ezek, a Nap látszólagos pályájától északi és déli irányban egy 8 fokos égi sávon belül található csillagképek az éggömb északi felén a tavaszt és a nyarat jelölik (Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz) a délin pedig az őszt és a telet (Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak). 7

8 Január, a polgári év első hónapja tehát a Vízöntő csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év első hónapját Szűz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus) naptárban a hónap első napja, az újév: SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ünnepe. Az év első napját a magyar népi így a csallóközi hagyomány is kiskarácsony napjának nevezi. Az e naphoz fűződő szokások csak későbbi eredetűek, ugyanis a 17. századig nem január 1-én ünnepelték az év kezdetét, hanem nagykarácsony napján, december 25-én. Már a 13. századi magyarországi oklevelek is ajándékozási napként említik, így azóta is tele van olyan szokásokkal és hiedelmekkel, amelyek mágikus fortéllyal próbálták megszerezni és megtartani a szerencsét, elűzni a bajokat, a betegséget és a gonosz szellemet. Nagyon vigyáztak arra, hogy ezen a napon nő ne lépje át a ház küszöbét, hogy elsőként mindig férfi vagy legalább fiúgyermek kívánjon boldog ünnepet. Ilyenkor az asszonyok, leányok, leánygyermekek nem mentek ki a házból, nehogy a szerencsét, az egészséget és a boldogságot is kivigyék magukkal. Csak az Isten házát, a templomot látogatták, hogy az egész esztendőre áldást kapjanak. Újév napján baromfihúst nem fogyasztottak, mert azt tartották, hogy a szárnyas hátrakaparja a szerencsét, és elrepül vele. Ezért az ünnepi levest mindig marha- és disznóhúsból főzték, hogy egész esztendőben erősek, egészségesek legyenek. Sülyben ezt a levest nyolc lábú levesnek nevezték a két négy lábú állat után. A disznó is a szerencsét őrizte, ezért csak ennek a húsát fogyasztották. Mindig előre túr, közelebb visz a szerencséhez. Bősön sok apró pogácsát sütöttek, hogy egész esztendőben elég pénzük legyen. Bakán pedig a karácsonyi ka- 8

9 lácsból és babból azért hagytak újévre is, hogy ezt ezen a napon elfogyasztva az év folyamán semmi baj ne érje őket. Csilizradványon úgy tudták, hogy újév napján takartos káposztát (töltött káposzta) kell enni ebédre, mert így az egész esztendő gazdag lesz élelemben. Kisudvarnokban viszont nem fogyasztottak savanyú ételt, hogy az év minden napja édes legyen. Az egyik adatközlő idős néni ezt így magyarázta: Újév napján nem szabad sem káposztát, sem uborkát enni, nehogy az egész esztendőben savanyó pofát vágjunk. A csallóközi falvakban meggyőződéssel vallották, hogy újév napjának eseményei és cselekedetei, pl. az álomban látott dolgok, egy pohár eltörése, pénzkiadás, egész évben megismétlődnek. Ezt is mondták: Aki újév napján születik, abból nagy úr lesz. Az újévi álom beteljesedik. Akit újévkor megvernek, az minden nap kikap az egész esztendőben. Aki pénzt ad ki ezen a napon, az minden nap ezt teszi. A Nagy-Alföldön úgy hitték: Az újév napján jött látogató (férfi), ha hozott valami ajándékot is, az egész évben bőséges kamrát (éléstár) jelentett, ha pedig kérni jött, a szegénységet hozta magával. Természeti megfigyelések alapján tartották, hogyha a Nap bíborvörös felhők között kel föl, úgy káros szelek és zivatarok lesznek, ha fényes és tiszta az idő, gazdag lesz a gyümölcs meg a bortermés. Ha újév reggelén hideg északi szél köszönt be, akkor hosszú, kemény, tartós tél lesz. Ha újév másnapján szép idő van, gazdag gyümölcstermésre lehet számítani. Általános volt az a hiedelem, hogy amilyen január másodika, olyan lesz a szeptember. A téllel kapcsolatban még azt is tartották, hogy a januári kövér veréb hosszú, kemény telet jósol. Bodakon erősen hitték, hogy az újévi mise után a templomból hazamenet mindenkinek azonnal le kellett ülnie a székre, hogy a szeretet egész esztendőben velük maradjon. Az új év köszöntését már kora hajnalban megkezdték, ezzel ébresztve a háziakat. Az újévi köszöntés eredeti célja kettős: a zajütéssel, kolompolással, ostorcsattogtatással elűzni a bajt, a gonoszt mind a háziakról, mind a barmokról, a szóval, versben mondott, vallásos gondolatot tartalmazó kívánság pedig a szó mágikus erejébe vetett hitet példázza. A köszöntők házról házra járva énekelték az ajtóban: E szép újesztendő immár elérkezett, amért az Istennek mondunk köszönetet. Köszönjük Istennek a nagy szívességet, hogy adott minékünk friss, jó egészséget. Bor, búza, gabona háznál lévő legyen, az Isten malasztja köztünk lévő legyen. 9

10 Tartsa meg az Isten ez új esztendőben házi családjával friss, jó egészségben! Adjon Isten bort, búzát, baracot, kurta farkú malacot, csutorának feneket, hogy ihassunk belőle eleget! A köszöntőnek ezt a szövegét Karcsákon, Lúcson, Egyházgellén és e falvak környékén mindenütt ismerték. Radványon pedig így köszöntöttek: Tiszta szívvel köszöntünk az új esztendő hajnalán. Az örömnek gyöngymadara szálljon be az ablakán. Rakjon fészket a szívében, soha el ne szálljon. Ablakából piros rózsa vígan kandikáljon. A Dunaszerdahely környéki falvakban, valamint a Csilizközben ezt a verset énekelték: Újesztendőt hirdetünk kiskarácsony nagy napján, midőn Jézus érettünk szenved első óráján. Szenved ő mindnyájunkért, vérét ontja lelkünkért, lemossa bűneinket, megbocsássa vétkünket Jézus megmetélése, Mária könyörgése. A világ álmélkodik, ég és föld örvendezik. Ez új esztendőben vígadjunk, vígadjunk Istennek hálát adjunk! Adjon Isten bort, búzát, békességet, holtuk után örök üdvösséget. A csilizközi Medvén azt tartották, hogy ahova újév napján nő ment látogatóba, ott a tehén üszőborjút ellett. Köszönteni itt is csak a férfiak mehettek. Ezzel a verssel köszöntöttek: Ez újév reggelén minden jót kívánok. Amerre csak néznek nyíljanak virágok. Még a hó felett is rózsa nyiladozzon. Dalos madár zengjen minden rózsabokron. Minden szép, minden jó legyen mindig bőven. Szálljon áldás rájuk ez új esztendőben. A köszöntő versekhez kapcsolódott az új év első napjaiban a Csallóközben is szokásos bakteráldomás, főként Nagymagyar környékén. Ezt az áldomást a 10

11 bakterok fizették a gazdáknak. Az ünneplés sokszor két-három napig is eltartott valamelyik gazda házánál. Érdekes szokás volt a gyümölcsfa felköszöntése is, amely azért történt, hogy a fa gazdagon, bőségesen teremjen (Endrőd). Ugyancsak a föld termésének fokozását, a mezei munka eredményességét, az áldásos családi életet célozta a Székelyföldön és a csángóknál a búzahintés. A búzahintők néhány búzaszem földre szórása közben ezt mondták: Ez az új esztendő, hogy bőségben folyjon, szomorúság a házukra ne szálljon, hanem a jó Isten sok jókkal megáldja, égi harmatjával búzát virágozza. Jézus neve dícsértessék! Ez a szokás századunk elején a Csallóközben is ismert volt, főként a Szerdahely környéki falvakban. A pogány Rómában is megünnepelték az évkezdetet. Janus isten tiszteletére nagy tivornyákat rendeztek, ennek ellensúlyozására rendelte el az egyház Jézus körülmetélésének (circumcísió) az ünnepét. Ezen a napon a katolikus egyház fölidézi a karácsonyi ünnep fényét és örömét, mert az örök Ige, aki asszonytól született, e napon vállalta az ószövetségi törvényt, Izrael népéhez való tartozást, hogy ezzel is beteljesítse a messiási ígéreteket. (Éneklő Egyház) Újév napját, vagyis január elsejét a 9. századtól kezdve karácsony nyolcadának nevezték, a 13. századtól pedig a circumcísió ünnepe a neve. Az egyház ezen a napon emlékezik meg az istenszülő Máriáról, mert Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. (II. János Pál) A liturgiában (szertartás) ezen a napon az Ó szép Jézus! Ez új esztendőben, légy híveidben kezdetű énekkel kezdik el, vagy fejezik be a misét: Ó szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben! Ó Mária! Esedezzél értünk, édes reményünk! Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében! Ó szép Jézus! Drága szent nevedért, kelj föl népedért! Ó Mária! Esedezzél értünk, édes reményünk! Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben lehessünk Jézus drága kedvében! 11

12 Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieidet! Ó Mária! Jézusnak szent anyja! Országunk tornya! Adjad kérünk, hogy ebben az új esztendőben, lehessünk épek testben, lélekben! Január 6-án ünnepli az egyház vízkereszt ünnepét, a háromkirályok napját. Az ünnep latin neve: Epiphania Domini Urunk megjelenése. Az epiphania szó megnyilvánulást, megjelenést, látogatást jelent. Amikor Krisztus megszületett, akkor Isten bevonult a földi világba, a történelembe. Nem azért, hogy belemerüljön, hanem hogy magához emelje az emberiséget. (Éneklő Egyház). E napon az egyházi zsolozma szerint hármas csodával ékes napot ünneplünk: a várva várt király, Krisztus megkeresztelkedését és a kánai menyegző csodáját, a borrá változtatott vizet. A Vízkereszti himnuszban ezt így éneklik: Hármas csodával ékes napot ünneplünk: ma a csillag a bölcseket a jászolhoz vezette, ma borrá vált a víz a menyegzőn, ma úgy akarta Krisztus, hogy a mi üdvösségünk kedvéért János megkeresztelje őt a Jordánban, Alleluja! Vízkereszt a karácsonyi időszak második legnagyobb ünnepe. A keleti ortodox kereszténységben még ma is ezen a napon emlékeznek meg Jézus születéséről. A csallóközi szokások között e napon látványos volt a háromkirályjárás. Ezt a szokást egész Csallóköz-szerte, de az egész magyar etnikum területén ismerték, néhol még ma is ismerik. Valamikor a nagyobb legénykék hárman hosszú, fehér inget vettek magukra, fejükre papírból készített királyi koronát vagy püspöksüveget infulát illesztettek. Az egyik királynak fehér volt az arca, ő volt Menyhért, az európai fehér ember. A másik, Gáspár barnára festette az arcát, így jelképezte a sémi-arab népeket, azaz Ázsiát. A fekete Boldizsár, a néger Afrikát képviselte a játékban. A három király közül az egyikük botra vagy rúdra erősített, hatágú csillagot tartott a kezében. A közepe szitából volt, a hátulján egy kis nyílással, amelyen a csillagban elhelyezett gyertyát meg lehetett gyújtani. Házról házra járva kértek bebocsátást. Ha beengedték őket, a háziak előtt jól megforgatták a csillagot, és így énekeltek: Háromkirályok napját, Országunk egy istápját Dicsérjük énekkel, Vigadozó versekkel. Szép jel és szép csillag, Szép napunk támadt. 12

13 Hol van zsidók királya? Most megjelent csillaga: Betlehemben találják Szép Jézust körülállják. Szép jel és szép csillag, Szép napunk támadt. Királyok ajándékát: Aranyat, tömjént, mirhát Vigyünk mi is Urunknak, Ártatlan Jézusunknak. Szép jel és szép csillag, Szép napunk támadt. Kérjük a Szűz Máriát, Kérje az ő Szent Fiát, Hogy bennünket megtartson, S az ellenség ne ártson. Szép jel és szép csillag, Szép napunk támadt. Áldjuk a királyokkal, Jézuskát Szent Anyjával. Magasztaljuk lélekkel, Erősödő szent hittel. Szép jel és szép csillag, Szép napunk támadt. A másik királynak csörgős botja volt, ezzel verte a padlót, amikor éneklés közben kerülték a szobát. Ez a zajcsinálás a gonoszlélek és a betegség elűzését szolgálta (Várkony). A csillagforgatással azt akarták elérni, hogy az egész ház megkapja a szerencsét (Bodak, Felbár, Süly). A Duna menti falvakban, ahol valamikor sok malom működött, vízkereszt volt a molnárok napja. Ilyenkor mindnyájan elmentek a templomba, gyóntak, áldoztak, este pedig nagy mulatságot rendeztek. Délután volt az ünnepélyes fölvonulás, amikor a fiatal leányok egy szépen festett, szalagokkal díszített korongot vittek a menetben. A korongot úgy erősítették a lécre, hogy az forgatható legyen, s menet közben gyakran megforgatták. Malomkereket ábrázolt, ilyet kellett készítenie a molnárinasnak is szabadulása előtt. Ez a munka 13

14 volt a remek. A korongot a kocsmába vitték, itt a mestergerendára akasztották. Vidám muzsika mellett mulattak reggelig. Éjfélkor eltáncolták a mónárok veszedelme nevű verbunkos táncot is. Eljátszották, hogyan mentik a malmot árvíz idején, közben a lábukkal táncos mozdulatokat imitáltak. Szövege is volt a táncnak: Húzd meg, nehogy elvigye a víz! Kifelé, part felé, vigyázz, neki ne ütődjön a partnak, mert elsüllyed! Vigyázz, partnak ne ereszd! Na, végre jó helyen vagyunk! A medvei malmok közül a legutolsó malmot 1944 körül vontatták be a révbe. Ekkor játszották el teljességében a mónárok veszedelmé -t is. Vízkeresztkor szokták megáldani a házakat is. A pap és az őt kísérő kántor, valamint a többi segédlet (ministránsok) imádkozva körüljárták a ház egyes helyiségeit, és szenteltvízzel, tömjénnel megszentelték az egész házat vagy a lakást. A szertartás befejezése után ugyancsak szentelt krétával fölírták az ajtó szemöldökfájára a szentelés évét és a háromkirály nevét: 19+G+M+B+95. A szenteléskor a hívek az asztalra feszületet, búzát, a búzába néhol almát tettek, hogy a termést és a jószágot ezt együtt életnek nevezték ne érje veszedelem. Január hatodikán a csallóközi gazda megfigyelte az időjárást is. Ilyen természeti megfigyelés alapján keletkezhetett az ismert mondás: Ha vízkeresztkor megcsordul az eresz, hamarosan vége a télnek, jó termés ígérkezik. Versben ez a hiedelem így hangzik: Vízkereszt, ha úgy fordul, hogy az eresz megcsordul, örülhetsz már előre, áldást hoz a mezőre. Ha vízkereszt napján a kerékvágásban lévő hó vízzé változik, gazdag termés ígérkezik. Az Úr Jézus megkeresztelkedésének emlékére Keleten ezen a napon szolgáltatták ki a keresztség szentségét. Ekkor még felnőtteket kereszteltek. Ennek emlékére ma az egész egyházban vizet szentelnek. Innét az ünnep neve is: vízkereszt. A megszentelt vízből a hívek még ma is hazavisznek, s otthon gyógyítás, gonoszűzés, rontás megelőzése céljából használják. Temetéskor a halott fejénél álló feszület mellé is tesznek egy pohárkában szentelt vizet, hogy a halottnézők is beszentelhessék az elhunytat. Csáky Károly írja, hogy a kelenyei asszonyok miután a templomból hazatértek, a vízből a ház főggyire loccsantottak kereszt alagba, hogy a gonosz szellem senkinek se árcson. Közben ezt mondták: Isten áldása légyen a házon. 14

15 Január 22-én van Vince napja. Ezt a napot a paraszti nép mindig nagyon figyelte, főként az időjárást kémlelte nagyon, mert azt tartotta, ha Vince napján szép, derült idő volt, megtelt a borospince jó borral. Ezt a természeti megfigyelést is rigmusba szedték: Ha napos a Vince, megtelik a pince. Ha megcseppen Vince, üres lesz a pince. Kulcsodon Vincéről a következő versikét mondták: Hogyha szépen fénylik Vince, Megtelik borral a pince. Búzával a pajta, a csűr, Mihály így jó, édes bort szűr. Az egyház január 22-én a három szent Vince közül a Diocletianus császár uralma idején, 304-ben vértanúságot szenvedett Vincét ünnepli. E vértanú Vince a nevével rokon hangzású vínum bor szóval ugyanis a szőlősgazdák szentje is. Egyes magyar vidékeken, így a Szeged környéki gazdák Vince napján, ha megcsordult az eresz, borral locsolták meg a szent szobrát. Ha viszont elmaradt az olvadás, bosszúból hideg vizet öntöttek a szoborra. Január 25-ét, Pál apostol megtérésének a napját Csallóköz-szerte Pálforduló néven ismerik. Ez az elnevezés vallási szempontból Szent Pál megtérésének a napját jelöli. Ugyanis Pál, zsidó nevén Saulus eleinte keményen üldözte Jézus követőit, majd a damaszkuszi úton történt látomása következtében Jézus jelent meg neki megtért, és a legbuzgóbb apostolok egyike lett. A szó népi jelentése, illetve értelmezése pedig a következő: Január 25-e körül jut el a téli időszak körülbelül a feléhez, azaz a rossz, hideg, igazi tél ekkor fordul kifelé. Az e napi fényes, tiszta idő jó termést ígér, a ködös, felhős borongás viszont a halált idézi: Pálfordulás hogyha napos, Bőven terem hát és lapos. Hogyha szépen fényes, tiszta, Bőven terem mező, puszta. 15

16 A pálfordulással, ennek népi értelmezésével függ össze az a hiedelem is, hogy a dughagymát tartalmazó tarisznyát ilyenkor fordítva kell visszaakasztani a szögre a kamrában, hogy gazdag, szép hagymatermés legyen. Ha Pál-nap reggelén kisütött a nap, akkor a Középső-Ipoly menti falvakban hosszú telet jósoltak írja Csáky Károly. 16

17 Az év második hónapja a február, csillagászati nevén: Halak. A régi naptárakban Böjtelő hava néven ismerték. A hónap latin neve, a Februarius a februm, azaz a tisztulás szóból ered. Ez a hónap már az ókori pogány Rómában is a testi-lelki megújulás idejének számított. A keresztény hitre tért magyarok pedig azért nevezték böjtelő havának, mert a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. Csillagászati neve, a Halak a február 21-e és a március 20-a közötti időszak állapotát jelzi, amikor a Nap a Halak jegyében jár. Február 2-a a katolikus naptárban Gyertyaszentelő napja, Mária megtisztulásának az ünnepe. Latin neve: Purificatio Beatae Mariae Virginis. Ugyanezen a napon emlékezik az egyház a gyermek Jézus templomi bemutatására is. Gyertyaszentelő Boldogasszony a neve azért, mert ekkor szentelik a gyertyát, gyertyás körmenetet tartanak, és a hívek a szentmisén megszentelt égő gyertyákkal vesznek részt a körmenetben. Mária megtisztulásának az ünnepe azért, mert Szűz Mária a zsidó törvények iránti engedelmességből az isteni Gyermek születése utáni 40. napon a Mózesi Törvényben meghagyott módon bemutatta a tisztulási áldozatot a templomban. Ennek az emléke a valamikori csallóközi szép szokás is. A gyermekét még abban az időben otthon szülő asszony első útja a gyógyulás után a templomba vezetett. Úgy mondták: Kiment az egyházhoz, hogy kegyelmet nyerjen az Istentől gyermeke és a maga számára. Ma már ez a szép szokás csak elvétve fordul elő. Az ünnep harmadik neve: Jézus bemutatása a templomban, magában hordja az eseményt, a Kisded bemutatását az ószövetségi törvény szerint. A népi hagyományban is fontos nap február másodika. A hiedelem szerint ezen a napon ébred a medve téli álmából. Ilyenkor kinéz a barlangjából, s ha 17

18 kint zord, zimankós téli időt lát, kijön, és kint marad, mert úgy érzi, közel a tavasz. Ha viszont szép, napsütéses az idő, a templomba is besüt a Nap, s a miséző pap meglátja az árnyékát az oltárnál, a medve visszamegy az odujába, és a másik oldalára fordul, hogy tovább aludjék. A tél még hosszúnak ígérkezik. Az e napon szentelt gyertyának is fontos szerepe van a néphitben. A szentelt gyertyát szalaggal átkötve mindig a falra, a két szentkép közé helyezték. Később ez a szokás lassan átalakult, s a gyertyákat a sublót fiókjába helyezték el. Régen az ekkor szentelt gyertyával világítottak menny-dörgés, villámlás idején, hogy elűzzék a vihart. Több csallóközi faluban vihar, villámlás esetén nemcsak szentelt gyertyát gyújtottak, hanem a szénvonót, a kenyérsütő lapátot, még a fejszét is, amikor a legnagyobbat villámlott, kidobták az udvar közepére. Hasonló szokásról tudósít Csáky Károly is Nógrádsipekről. Szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy megszabaduljon a gonoszlélek hatalmából. A csallóközi hiedelem szerint a gyertyaszentelőkor egymás után hétszer (azaz hét egymást követő évben) szentelt gyertya lesz az egyedüli fény, amely világít majd az utolsó ítélet napján. Február 3-a Balázs napja. Szent Balázs, a nap névadó szentje Örményországban volt püspök, és borzasztó kínzások után Diocletianus római császár 303-ban lefejeztette. A Legenda Aurea Aranylegenda szerint a szent egy özvegyasszony fiának a torkán akadt halszálkát imája segítségével sikeresen eltávolította, s így a gyermek megmenekült a fulladástól. Még több csodát is tett, de ez a csodája az alapja a torokbajok elleni balázs-áldásnak vagy balázsolásnak. Balázs napján a szentmise után a miséző pap két égő szentelt gyertyát tart az áldást kérő hívő álla alá, s közben azért imádkozik, hogy a szent közbenjárására minden bajtól így a torokbajtól is megszabaduljon. Balázs a magyar nép kedvelt szentje volt, akinek segítségében erősen hittek. Erről nagy költőnk, Babits Mihály Balázsolás című versében vall: Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!... mert orv betegség öldös íme engemet és fojtogatja torkomat..." Szent Balázs már a középkorban is kedvelt szentje volt a diákoknak. Ennek emlékét őrzi a dramatikus jellegű köszöntő, adománygyűjtő, eredetileg sok szereplős játék, a balázs-járás. Valamikor ezen a napon tanítás sem volt az iskolában. Kezdetben maga a mester így nevezték a tanítót járta a házakat, később pedig a nagyobb gyerekeket küldte szét a faluba köszöntésre. Ezek hosszú nyársat is vittek magukkal, minden házhoz betértek, ahonnét gyermek járt iskolába. A köszöntőben így énekeltek: 18

19 Emlékezzél kicsi gazda, ma van Balázs napja. Dobd el bundád az ágy alá, s mondjad: heje-huja. Már minékünk vagyon kedvünk, s mesterünknek parancsától éppen ma nem félünk. Háziasszony arra kérünk, légy szíves mihozzánk, ne gondoljad, hogy mi azért hálákat nem adnánk. Lásd, a nyársunk üres, a gyomrunk is éhes. Ne sajnáld a szalonnádat, hát nekünk megfizess! Emlékezzünk szent Balázsra, mert ma vagyon napja. Az Úr Jézus akaratát általunk mutatja. Örömet e háznak, asszonynak, urának, hogy hirdessük és említsük, nékünk parancsolja. Az idézett mondóka egy hosszabb kérő köszöntő vers töredéke. A Csallóközben ma már ezt a verset nem ismerik. Az ének után a házigazda vagy a háziasszony megajándékozta őket füstölt hússal, szalonnával, liszttel, kolbásszal. Akadt olyan ház is, ahol egész sonka került a nyársra. Sokszor a balázsjárók mázsányi élelmet szedtek össze. Abban az időben ez volt a tanító járandósága a tanításért. A balázs-járás nemcsak nálunk, magyaroknál, hanem Európa más népeinél is ismert volt. A valószínűség szerint cseh-morva közvetítéssel került hozzánk a 17. században. Kezdetben egyházi szokás volt, a tavasz közeledését és megszentelését jelezte, de a 18. században már találunk tiltást is az egyházak részéről e szokással kapcsolatban. Február 14-én ünneplik nevük napját a Bálintok. A névadó Bálint buzgó pap volt Rómában, sok pogányt a keresztény hitre térített. 269-ben fejezték le. A néphit vele kapcsolatban azt tartja, hogy ezen a napon szólalnak meg a verebek, jelezve a tavasz közeledését. 19

20 Február 19-én, Zsuzsanna napján viszont a pacsirta hallatja énekét a hosszú téli hallgatás után. Ez szintén azt jelenti, hogy hamarosan itt a kikelet. Zsuzsannának két napja is van. A másik augusztus 11-én jelzett. A februári Zsuzsanna Dávid próféta könyvében szerepel. Ő az a fürdőző asszony, akit két idős ember megles fürdőzés közben. Az öregek szeretnék őt magukhoz csalogatni, de az asszony erre nem hajlandó. Ezért a két öreg házasságtöréssel vádolja be a tanács előtt, de a hamis vádról kiderül, hogy hazugság. A Zsuzsanna név héber eredetű, jelentése: liliom, liliomszál. A másik Zsuzsanna a keresztény hagyomány szerint római lány volt ben fejezték le a Diocletianus-féle üldözés idején. Február 22-én van Péter apostol antiochiai székfoglalásának ünnepe. Ugyanis az apostol, mielőtt Rómába ment volna, hogy elfoglalja a püspöki széket, Antiochiában működött püspökként. A néphit szerint ennek a napnak az időjárásától függ, hogy üszögös lesz-e a gabona. A vele kapcsolatos mondóka ezt így mondja: Ha ködös Péter, Üszkös a fészer. (azaz benne a gabona) A Csallóközben még azt is tartják, hogy ezen a napon nem szabad gabonát vetni, mert az is üszögös lesz. Természeti, időjárást jósló megfigyelés az is, ha Üszögös Szent Péter napján hideg van, még negyven napig tart a tél. Péter apostol, az első római pápa magyar népi jelzője, üszögös az ünnep latin nevének: Cathedra Sancti Petri fordításából keletkezhetett. A fordítás szövege: Szent Pétörnek ű székössége alakban ismert, s ebből alakulhatott ki népetimologizálás folytán az üszögös jelző, s így lett az apostol neve erre a napra Üszögös Szent Péter. Február 24-én ünnepli az egyház Mátyást, a 12. apostolt. Őt a tizenegy apostol választotta Jézus tanítványai közé az áruló Júdás helyébe, hogy így meglegyen a tizenkettő, ahogy Jézus elrendelte. Júdeában és Etiópiában hirdette az igaz vallást. A pogányok megkövezték, majd bárddal lefejezték. A népi hagyományban Jégtörő Mátyásként ismerik. A február végi lassú enyhülést, a hó olvadását hozzák kapcsolatba az apostollal, akinek attribútuma (szent voltát jelző szimbóluma) a bárd, amellyel lefejezték. Most is ezzel a bárddal töri meg a jeget, űzi el a hideget. Innét a neve Jégtörő Mátyás, amelyet a szólás így fejez ki: Mátyás, a jégtörő vagy megtöri a jeget, vagy meghozza. Egy másik változata szerint: Mátyás jeget, ha nem talál, csinál. Ami viszont azt jelenti, ha Mátyás napján olvad a hó és a jég, utána ismét fagy következhet. 20

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv)

A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv) A FARSANGI NÉPSZOKÁSOK (forgatókönyv) 1. diák I. A farsang története A farsang január 06-tól, vízkereszttıl a Húsvétvasárnapot megelızı 40 napos böjt kezdetével, hamvazószerdával zárul. A farsang utolsó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység

Szakmai beszámoló. Generációs-híd program. Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Fogadd örökbe a Nagyit tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA,

Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, Cím: Kökényesi Dávid: A farsang eredete A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA LAPJA, 2006. február 16. /I. évfolyam /2. szám, http://www.2zsiraf.hu/ Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

2011. december XXI. évfolyam 12.szám

2011. december XXI. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011. december XXI. évfolyam 12.szám ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK Ligeti János: Karácsony

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt

2012. január XXII. évfolyam 1.szám JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. 1 Bajóti Kisbíró. Január 6. Vízkereszt 1 Bajóti Kisbíró JANUÁRI JELES NAPOK A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2012. január XXII. évfolyam 1.szám Január 6. Vízkereszt A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben