NÉPTÁNC Alsó tagozat ( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam 1 4. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPTÁNC Alsó tagozat ( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam 1 4. évfolyam"

Átírás

1 NÉPTÁNC Alsó tagozat ( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam 1 4. évfolyam 0

2 A tantárgy éves óraszáma: 37 óra heti óraszáma: 1 óra Eszközös játékok Mozgásos játékok Párválasztó játékok Szellemi játékok Mondókák, kisorsolók, kiszámolók, csúfolók 1 4. évfolyam folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 1

3 Célok és feladatok A néptánc tanítása fontos része az iskolai nevelő oktató munkának. A gyermekek megismerik hazánk (s ezen belül a Dunántúl ) néphagyományait, népviseleteit, népdalait, gyermekdalait, gyermekjátékait. Erősödik nemzettudatuk, az egymáshoz tartozás érzése. Megértik, hogy a magyar kultúra szerves része a tánckultúra, s ennek megismerése kapcsán személyiségük fejlődik. A népzene, a néptánc, a népművészet elemeiből nyert értékek olyan műveltséggel ruházzák fel a kisiskolásokat, amely a későbbi életvitelüket, életszemléletüket is segíti. A mozgáskultúra fejlesztése: egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása játékkal, mondókákkal, dalokkal, népszokásokkal. Mozgáskészség fejlesztése a játékok mozgásanyagának tanulásával. Helyes táncos tartás kialakítása, ruganyosság fejlesztése, harmonikus mozgásfejlődés elősegítése. Tanulási, játékélmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, önfegyelem, alkalmazkodóképesség fejlesztése, kudarc elviselése, értékeink védelme. Fejlesztési követelmények Az egészséges testi fejlődés segítése, a mozgáskultúra fejlesztése: A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön mozgatórendszerük, mozgásuk összerendezettebbé váljék. A helyes táncos tartás kialakításával előzzék meg a tartási rendellenesség kialakulását.( lábak kidolgozása, tágítás, kartartások, karvezetések tanulásával ) Sajátítsanak el néhány ugrás-, dobás-, forgástechnikát, ezzel is gazdagítva készségkészletüket. Jellemezze tevékenységüket kreativitás. Szívesen vegyenek részt gyermekjátékokban, ismerjék azok szabályait. Sajátítsanak el viselkedési mintákat a különböző szituációkban, váljanak képessé a társakkal való együttműködésre. 2

4 Zenei elemek ismerete, értelmi, érzelmi élet fejlesztése: Dallami és ritmikai elemek biztos ismerete. Az éneklési készség, zenei hallás, ritmusérzék, zenei formaérzék fejlesztése. A tanult dalok, népszokások ismerete. A Dunántúl néphagyományának, népszokásainak, népviseleteinek, táncainak, dalainak megismerése. Érezzék át, hogy ez a kultúra közös kincsünk, melyet védeni, óvni, ápolni kell. A néptánc tanítása során megjelennek a kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció: a fogalmak, a gondolatok, az érzések kifejezése Matematikai kompetencia: a folyamatok és a tevékenységek tervszerű átgondolása, alkalmazása Természettudományi kompetencia: ismeretek és módszerek alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítésére Digitális kompetencia: az információs társadalom technológiájának magabiztos használata, az információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása Hatékony, önálló tanulás kompetenciája: az egyén képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban is, kitartóan tanulni. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen része. Szociális és állampolgári kompetencia: harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei Vállalkozói kompetencia képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A célkitűzései érdekében kreativitás, terveket készít és hajt vére. Esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája: esztétikai megismerés, elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 3

5 Eszközös játékok (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség fejlesztése Szociális és állampolgári kompetencia Önállóságra nevelés Hagyományaink megismerése Témák, tartalmak Tárgykészítő játékok. A játékokhoz kapcsolódó ismeretek Népművészeti tárgyak megismerése, a pápai Győry Néprajzi Gyűjtemény meglátogatása. Eszközös ügyességi játékok: Ugrókötéllel végezhető játékos mozgások Tanulói tevékenységek Rongybabakészítés, kukoricacsuhé figurák készítése. Gyűjtőmunka: Mivel játszottak régen a gyermekek? Ugrókötél áthajtások Kacsázás, bigézés Kapcsolódási lehetőségek Technika Rajz Magyar nyelv és irodalom Hon és népismeret Környezetismeret Testnevelés Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség A harmóniára való készség fejlesztése 4

6 Mozgásos játékok (2. témakör) 5

7 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések kifejezése Hatékony, önálló tanulás Motiváció a játékra Szociális és állampolgári kompetencia Versenyszellem elsajátítása Önuralom fejlesztése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A harmonikus mozgás fejlesztése Ének és mozgás összhangjának, szépségének észrevéttetése Vállalkozói kompetencia Kreativitás a játékban Témák, tartalmak Ölbeli játékok A különböző testrészekre hívja fel a figyelmet Különféle ügyességi és erőjátékok: Mozgásos,dinamikus gyakorlatok zenére: Különböző futások, (zene nélkül és zenére is) ugrások, szökdelések, utánzó és páros szabadgyakorlatok. Egyensúly és testtartást javító gyakorlatok: Különböző járások, vonulások Fogócskák: Tanulói tevékenységek Tapsoltatók, ültetgetők, höcögtetők, altatgatók Adj király katonát Járjad, járjad jó katona Kicsi rakás nagyot kíván ( máglyarakás ), Tücsköt ringatok, Bakugrás, Kakasviadal, Sótörés, Kocsizás, Talicskázás járások, futások, ugrások, dobások, forgások, szökdelések, hajlítások, ollózások, guggolások. séta csípőre tett kézzel, lábujjon járás kezek oldalsó középtartásban, törpejárás Ha én cica volnék Fészekfogó Páros fogó Pórumozás Kocsizás Kinn a bárány Kapcsolódási lehetőségek Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Testnevelés Ének-zene Természettudományi kompetencia ismeretek és módszerek alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítésére Vonulások: a rendelkezésre álló tér kitöltése különböző alakzatokkal. Kör,csiga kígyó vonal gyakoroltatása járással,futással,haladó cifrával. Vonulós játékok játszása Kapuzás körben és oszlopban. Vonulós játékok Bújj, bújj, zöldág, Tekeredik a kígyó, Túrót ettem, Borsót főztem, Csivirintem, Kőketánc Bújós, kapuzós, hidas játékok: Még a kácsát elhajtottam, Mért küldött az, Le az utcán, Hold, hold, Bújj, bújj, Bokrosi 6

8 Párválasztó játékok ( 3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Dalok szövegének megtanulása, a régi, népies kifejezések megértése Hatékony, önálló tanulás A játékok elsajátítása, játszása során sikerélményhez jutás Szociális és állampolgári kompetencia Egymáshoz való alkalmazkodás, toleráns viselkedés Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A népművészet elemeiből nyert értékek megismerése Digitális kompetencia Az információk felhasználása Témák, tartalmak Körjátékok tanulása, játszása során a térben való tájékozódás, a játékok menetének, szabályainak ismerete. A különböző helycserékkel, fogásokkal, irányváltoztatásokkal a térbeli mozgás gyakorlása. Egyszerű körjátékok tanulása körbejárással, kifordulással. Felhasználhatók az ének-zene órákon tanult körjátékok. Leány játékok, leánykérő játékok felelevenítik a leánykérések szokásait, módját. Párválasztó, párcserélő, szerepjátszó, társas játékok Párbeszéd a gyermekjátékokban. A játék hangulatának, jellegének, funkciójának felismertetése. Tanulói tevékenységek Motivikai gyakorlatok. Motívumfűzések. Ismert motívumok felhasználásával kiscsoportos improvizáció, szabadtáncolás. Helyzetgyakorlatok. Kocsis, kocsis komámasszony Itt ül egy kis kosárban, Most viszik, Éva szívem, Éva, Gyere be rózsám Zöld paradicsom, Festékes, Hej vára vára, Elvesztettem zsebkendőmet, Hajlik a meggyfa, Mély kútba tekintek, Koszorú, koszorú, Haj, haj meggy, Három csillag, Katica szállj el, Hajdináné rokona, Kecske ment a, Kiskertem tele van, Járom az új, Hatan vannak, Fehér liliomszál Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret 7

9 Szellemi játékok ( 4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Szép, tiszta kiejtés A különböző kommunikációs lehetőségek közti harmónia észrevéttetése Hatékony, önálló tanulás Fantázia megmozgatása Magabiztosság a megfejtésekben Szociális és állampolgári kompetencia Türelemre, önfegyelemre nevelés A közös játék öröme Témák, tartalmak Ide tartoznak a nyelvtörő mondókák, kitalálós játékok, rejtő kereső játékok, tiltó játékok. Ezekkel a játékokkal fejlesztjük a gyermekek megfigyelő-, koncentráló képességét, önfegyelmét. Ugyanakkor pihentetőek is a gyermek fizikai erőnlétét próbára tevő táncmozgások után. Tanulói tevékenységek Nyelvtörő mondókák mondogatása Találós kérdések, verses kitalálók Elmutogatható találós kérdések Tárgyak megkeresése Szóbújtatás szótalálás Mi változott meg? Kapcsolódási lehetőségek Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Önálló gyűjtőmunka. Műsor összeállítása, előadása. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A magyar nyelv szépségének felfedeztetése Dunántúli dalok, táncok, népviseletek, népszokások megismerése. Digitális kompetencia Az információk alkalmazása 8

10 Mondókák, kisorsolók, kiszámolók, csúfolók ( 5. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések kifejezése Hatékony, önálló tanulás Memória fejlesztése Szociális és állampolgári kompetencia A közös játék öröme Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A magyar nép népköltészeti, néprajzi értékeinek megismerése Matematikai kompetencia Tevékenységek tervszerű átgondolása Témák, tartalmak A tanulók ritmusérzékét fejlesztik. Segítik az egyenletes járás elsajátítását. Légző- és lazítógyakorlatok Motivikai gyakorlatok. Motívumfűzések. Ismert motívumok felhasználásával kiscsoportos improvizáció, szabadtáncolás. Helyzetgyakorlatok. Tanulói tevékenységek Guggolócska, Icce, bice, Kiugrott a gombóc, Sárga lábú kiskakas, Béka, béka, brekeke, Mese, mese, mátka, Árok szélén gödörbe, Túró, rekenyő, Egyedem, begyedem, Jancsi bácsi, Fenem, fenem, 1,2,3,4,te kis varga, Ön, dön, desz, Ekete, pekete, Akinek most Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Magyar nyelv és irodalom 9

11 Motívumok évfolyamonként Az egyes témakörökhöz tartozó dalok játékaihoz kapcsolódó mozgásokat, tánclépéseket elsajátítják a négy év során. A tanult motívumok felhasználásával kiscsoportos improvizációra, szabadtáncolásra is képessé válnak a gyermekek A lány és fiú játékok tetszés szerinti kötése, gyakorlása először tanítói segítséggel, majd önállóan is. ((Motívumfűzés) 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam - egyes csárdás jobbra balra - tovahaladó csárdás jobbra balra - sarok emelgetés negyed értékben - párkerülgetés sétalépéssel - negyedes höcögés csárdáslépéssel - négy dobogó lépés előre hátra - dobogó cifra - kettes csárdás - ingó jobbra balra - előrebújás kapu alatt - höcögő tapssal Az 1.évfolyamon tanult motívumfűzések ismétlése, gyakorlása, egyszerű cifra változatok tanulása - höcögő előre nyújtott lábbal - séta cifrával - höcögő hátra felkapott lábbal - elől keresztezett cifra - hátul keresztezett cifra - futó höcögővel - futó cifrával - hátul keresztezet lépés dobogó cifrával jobbra-balra - lengető cifra - fönt hangsúlyos nyílt rida körben és sarokban jobbra-balra - nyílt rida irányváltással (egyes csárdással, cifrával) - nyílt rida tempóváltással - lassú páros bokázó - láb alatti taps és a lábszár térd alatti két kezes csapása - lengető cifrával, höcögővel - kanász lengető - légbokázó - légbokázó-dobogó cifrával - páros ugrós Az évfolyamon tanult motívumkötések gyakorlása, új motívumok tanulása Mezőföldi leánytánc motívumai - egyes - kettes csárdás rúgózva - sarkas - sarkas höcögő - futó tükörcsárdás Kanásztánc ( fiúknak ) motívumai (Bottal járt ugrós tánc) - futó dobogó cifra - elől keresztezett cifra - oldalt cifra, rézsut cifra - lengető - egyes csárdás - höcögő - terpeszugró - kopogó - légbokázó cifrával Az Új a csizmám koreográfia motívumai: - lippentő - futó helycsere - huppantó - oldalt futó cifrával - rida - futó csapó Rábaközi dus motívumok: - kopogó - sarkos cifra, futó cifra - légbokázó Az évfolyamokon elsajátított néptánc alapismeretek felújítása, gyakorlása. Új anyag tanulása Dél-alföldi ugrós - egyes csárdás - kirugós cifra - oldalazó - hátravágó - kopogó - légbokázó cifra - futó kirugós cifra - csapás - egylábas csapó - haladó bokázó földcsapó - szökellős csapó Dél-alföldi csárdás - séta és variáció - rida, ridaváltók - páros bokázó - kis harang - félfordulós Somogyi karikázó - ingó, csárdás ingó,lépő ingó - rida, ridaváltó - belépő Rábaközi verbunk - tapsbemérő - fordulós, fordulós csizmaverő - lengető séta - pittyegetős csapó 10

12 - lengető - höcögő - ugró csapó - terpesz csapó - hegyező Csóri kanász című tánc motívumainak megismerése Osskó Endréné: Dunántúli táncok című művéből. A néptánc részét képezi a néphagyományok megismerése, megőrzése, művelése. Január 1. - újév, kiskarácsony napja: A polgári év kezdőnapja. Január - Boldogasszony hava újévi köszöntés, pl. Újesztendő, vígságszerző Január 6. - vízkereszt, háromkirályok napja: A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről emlékezik meg az egyház. A karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang kezdőnapja. háromkirályjárás Vízkereszt utáni második vasárnap: A kánai menyegző ünnepe, énekének előadása. Január Pál napja / pálforduló /: a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, s lett belőle Pál apostol Február - Böjtelő hava Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: Szűz Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe. gyertyaszentelés 11

13 Február 3. - Balázs napja: Szent Balázsnak, a torokbetegségek gyógyítójának ünnepe. balázsáldás, balázsolás a katolikus templomban a torokbetegségek ellen balázsjárás: adománygyűjtő, iskolába toborzó szokás, pl. az Emlékezzünk Szent Balázsról, hogy ma vagyon napja kezdetű énekkel. Február Zsuzsanna napja: Ótestamentumi nőalak. Zsuzsanna-játék: a bibliai történetet megelevenítő dramatikus játék Farsang: Január 6-tól, vízkereszttől a húsvétvasárnapot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó, változó hosszúságú ünnepi periódus. A farsangi szokások fő ideje farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd /farsang utolsó három napja /: köszöntő, pl. Hipp, hopp farsang, Agyigó.agyigó fassang, fassang maszkos, jelmezes játékok, jelenetek, felvonulások misztériumjáték: dúsgazdagolás vénlánycsúfoló szokások: tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás táncmulatságok, pl. citerabál, asszonyfarsang, batyusbál Március - Böjtmás hava Március Gergely napja: I. /Nagy / Gergely pápa /5G9-604 /, az iskola patrónusának ünnepe. gergelyjárás: iskolás gyermekek adománygyűjtő, iskolába toborzó köszöntő vagy többszereplős, színjátékszerű szokása, pl. a Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján kezdetű énekkel Március Sándor napja névnapköszöntés Március József napja: A názáreti ács, a gyermek Jézus gondviselőjének ünnepe. névnapköszöntés Április 1. Április - Szent György hava 12

14 ugratások, csúfolók Április Szent György napja: Sárkányölő Szent György napja, a lovagok, lovasok, fegyverkovácsok, szíjgyártók védszentje. állatok tavaszi kihajtásának hagyományos napja Április Márk napja: Márk evangélista ünnepe, búzaszentelő körmenet Nagyböjt: Hamvazószerdától húsvétvasárnapig, negyven napon át tart a húsvéti előkészület ideje: hamvazószerdán hamvazkodás" a katolikus templomban böjti étkezés böjti tilalmak pl. lakodalom, mulatság, tánc böjti játékok Virágvasárnap: A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól /Jézus Jeruzsálembe való bevonulásától / fehérvasárnapig tart. barkaszentelés, körmenet kiszejárás, villőzés Nagyhét: A nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig terjedő utolsó hete. Jézus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának emléknapjai. keresztjárás, kálvária, feltámadási körmenet nagyszombati tűzszentelés és tűzgyújtás Húsvétvasárnap: Jézus feltámadásának ünnepe. A tavaszi napéjegyenlőséget /március 21. / követő holdtölte utáni első vasárnap, mozgó ünnep március 2. és április 25. között. Krisztus-keresés, határjárás ételszentelés zöldágjárás, kakaslövés, havajgatás bálok, táncmulatságok 13

15 Húsvéthétfő: Húsvét másnapja. locsolás, locsolóversek, tojásfestés, tojásjáték Fehérvasárnap: Húsvét utáni vasárnap. komálás, mátkálás. vásározás Május - Pünkösd hava Május 1. májusfaállítás Pünkösd: Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszáll az apostolokra. A húsvétot követő ötvenedik napra esik pünkösdvasárnap május 10-e és június 13-a között. Pünkösd az egyház születésnapja. pünkösdikirály-választás pünkösdikirályné-járás pünkösdölés hesspávázás, törökbasázás, rabjárás zöldágjárás, zöldágazás májusfaállítás vagy májusfa bontása táncmulatság pásztorok megajándékozása Űrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök körmenet, Úrnapi sátor az oltárok fölött Június - Szent Iván hava Június Szent Iván /Keresztelő Szent János / napja tűzgyújtás és tűzugrás szokása angyalozás 14

16 Június Péter - Pál napja: Elsősorban Péter apostol fejedelem ünnepe. az aratás kezdőnapja Július - Szent Jakab hava Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja: Szűz Mária ünnepe. Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának emléknapja. az aratás kezdőnapja Augusztus - Kisasszony hava Augusztus Szent István napja: Szent István, első államalapító királyunk ünnepe. Szent Jobb körmenet Szeptember - Szent Mihály hava Szeptember Mária napja: Szűz Mária névünnepe búcsúnap Szeptember Mihály napja: Szent Mihály arkangyal ünnepe. kisfarsang, a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja /Katalin-napig tart / a gazdasági év fordulója a pásztorok elszámoltatásának, elszegődtetésének. ünnepi lakomáinak ideje vásárnap Október - Mindszent hava Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja: A ferences rend megalapítójának ünnepe. 15

17 szüretkezdőnap Október Terézia napja szüretkezdő nap Október Orsolya napja szüretkezdő nap időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél Október Simon - Júdás napja szüretkezdő nap November - András hava November 1. - Mindenszentek napja: A naptárban név szerint nem említett összes szentek emléknapja. a sírok megtisztítása, feldíszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére November 2. - Halottak napja: A halottakra való emlékezés napja. temetőbejárás, a sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás November Erzsébet napja: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. kedvelt névünnep November Katalin napja: Szent Katalin a házasságra vágyó leányok védszentje. o kedvelt névünnep a lakodalmak őszi időszakának befejező napja November András napja: Szent András apostol emléknapja. 16

18 a disznóvágás és disznótor hagyományos időpontja. December - Karácsony hava Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület négy hetes időszaka. Szent András napját /nov.30./ követő vasárnap előestéjével kezdődik, és vízkeresztig tart. December 6. - Miklós napja: Szent Miklós püspök emlékünnepe. Miklós napi szokások: láncos Miklósok, Mikulás-alakoskodás, Miklós napi tréfás gyóntatás ajándékozás December Luca napja: Szent Luca vértanú ünnepe. A téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt. Lucaszék, kotyolás, lucázás fehér leples alakoskodás Szentcsaládjárás: Karácsony előtt kilenc napon át tartó paraszti ájtatosság. December Ádám-Éva napja, szenteste: Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünnepe. ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszőhordása, kántálás, betlehemezés paradicsomjáték karácsonyi asztal, ételek, karácsonyfa-állítás, ajándékozás December Karácsony napja: Egyházi és családi ünnep. December Karácsony másodnapja, István napja: Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító király névadója. névnapköszöntés regölés December János napja: János evangélista ünnepe. borszentelés névnapköszöntés 17

19 December Aprószentek napja: A Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. vesszőzés December Szilveszter zajcsapás, zajkeltés, pl. gulyafordítás, kongózás, csergetés aranyosvíz, tüzeskerék-eregetés szilveszteri köszöntés, kántálás harsogtatás, hejgetés, kecskemaszkos játék Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez - A tanult játékok, mondókák dalok, népszokások, játékfűzések ismerete - A játékokban tanult mozgások, térformák, szabályok ismerete - Ritmusérzék fejlettsége - Tempó és ütemérzék fejlettsége 18

20 - Alaplépések elsajátításának foka - Eszközhasználat - Helyes táncos testtartás - Biztos térbeli mozgás - Motívumok fűzése - Az előadás hangulata, pontossága, esztétikája - Alkalmazkodóképesség társakhoz - Egészséges önbizalom, önértékelés - Önként vállalt fegyelem - A figyelem összpontosítása - Örömteli játék Az alsó tagozat négy évfolyamának néptánc tananyaga egymásra épül. Folyamatosan gyakorolják, ismétlik az előző tanévben tanult lépéseket. Szívesen táncoljanak, aktívan vegyenek részt a néptánc órákon. A közös szórakozás, táncos viselkedés alapvető normáit sajátítsák el. Eszközök, feltételek A táncok bemutatásához szükséges eszközök: - Ruhák ( szoknya, alsószoknya, kötény, blúz, szalag a lányoknak) ( nadrág, ing, kalap a fiúknak) - kendő, bot, köcsög, üveg, gyertya, tojás. 19

21 Ajánlott irodalom: - Forrai Katalin: Ének az óvodában - Kósa Szemerkényi: Apáról fiúra - Néprajzi lexikon - Jeles napok, ünnepnapok - Fűben, fában játék ( népi játékok gyűjteménye) - Bakonyi, balatoni népdalok - Osskó Endréné: Dunántúli táncok Egyéb segédeszközök: - Hangkazetták - Magnó - CD-lejátszó, - CD-lemezek - DVD-k - DVD-lejátszó - Videomagnó - Videokazetták ( táncprodukciók felvételei) 20

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Sportiskolai Általános Iskola 1 Hon-és népismeret 5. évf. H E L Y I T A N T E R V HON- ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZABÓ MARGIT AZ ÉRDI BATTHYÁNY SPORTISKOLAI

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola

Éltes Mátyás Általános Iskola Tánc- és drámajáték Cél: Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során. Kibontakoztatni együttműködő képességét az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben. Fejleszteni

Részletesebben

Helyi tanterv TESTNEVELÉS. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TESTNEVELÉS. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TESTNEVELÉS VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

NÉPIJÁTÉKFŰZÉR JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GYERMEKDALAIBÓL

NÉPIJÁTÉKFŰZÉR JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GYERMEKDALAIBÓL NÉPIJÁTÉKFŰZÉR A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE GYERMEKDALAIBÓL Készítette: Bagi Edit tagóvoda vezető SZVÓ Liget úti óvoda TARTALOM 1. Bevezető 2.1. A népi játékokról 2.2. A népi játék szerepe a gyermek fejlődésében

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS ÓVODA KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELŐ HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ..5 Bakonycsernyei Evangélikus Óvoda helyi Környezet szeretetére nevelő pedagógiai

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig A tegnap gondolatainak felhasználásával szemlélni a jövőt, az élet mozdulatlanságára utal. Bármi legyen is a feladatunk, mindannyiunknak új, jobb módszereket kell keresnünk mivel amit ma jól csinálunk,

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLET MŰVELTSÉGTERÜLET Testnevelés 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A testnevelés tanterv az Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben