NÉPTÁNC Alsó tagozat ( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam 1 4. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉPTÁNC Alsó tagozat ( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam 1 4. évfolyam"

Átírás

1 NÉPTÁNC Alsó tagozat ( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam 1 4. évfolyam 0

2 A tantárgy éves óraszáma: 37 óra heti óraszáma: 1 óra Eszközös játékok Mozgásos játékok Párválasztó játékok Szellemi játékok Mondókák, kisorsolók, kiszámolók, csúfolók 1 4. évfolyam folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 1

3 Célok és feladatok A néptánc tanítása fontos része az iskolai nevelő oktató munkának. A gyermekek megismerik hazánk (s ezen belül a Dunántúl ) néphagyományait, népviseleteit, népdalait, gyermekdalait, gyermekjátékait. Erősödik nemzettudatuk, az egymáshoz tartozás érzése. Megértik, hogy a magyar kultúra szerves része a tánckultúra, s ennek megismerése kapcsán személyiségük fejlődik. A népzene, a néptánc, a népművészet elemeiből nyert értékek olyan műveltséggel ruházzák fel a kisiskolásokat, amely a későbbi életvitelüket, életszemléletüket is segíti. A mozgáskultúra fejlesztése: egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása játékkal, mondókákkal, dalokkal, népszokásokkal. Mozgáskészség fejlesztése a játékok mozgásanyagának tanulásával. Helyes táncos tartás kialakítása, ruganyosság fejlesztése, harmonikus mozgásfejlődés elősegítése. Tanulási, játékélmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, önfegyelem, alkalmazkodóképesség fejlesztése, kudarc elviselése, értékeink védelme. Fejlesztési követelmények Az egészséges testi fejlődés segítése, a mozgáskultúra fejlesztése: A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön mozgatórendszerük, mozgásuk összerendezettebbé váljék. A helyes táncos tartás kialakításával előzzék meg a tartási rendellenesség kialakulását.( lábak kidolgozása, tágítás, kartartások, karvezetések tanulásával ) Sajátítsanak el néhány ugrás-, dobás-, forgástechnikát, ezzel is gazdagítva készségkészletüket. Jellemezze tevékenységüket kreativitás. Szívesen vegyenek részt gyermekjátékokban, ismerjék azok szabályait. Sajátítsanak el viselkedési mintákat a különböző szituációkban, váljanak képessé a társakkal való együttműködésre. 2

4 Zenei elemek ismerete, értelmi, érzelmi élet fejlesztése: Dallami és ritmikai elemek biztos ismerete. Az éneklési készség, zenei hallás, ritmusérzék, zenei formaérzék fejlesztése. A tanult dalok, népszokások ismerete. A Dunántúl néphagyományának, népszokásainak, népviseleteinek, táncainak, dalainak megismerése. Érezzék át, hogy ez a kultúra közös kincsünk, melyet védeni, óvni, ápolni kell. A néptánc tanítása során megjelennek a kulcskompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció: a fogalmak, a gondolatok, az érzések kifejezése Matematikai kompetencia: a folyamatok és a tevékenységek tervszerű átgondolása, alkalmazása Természettudományi kompetencia: ismeretek és módszerek alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítésére Digitális kompetencia: az információs társadalom technológiájának magabiztos használata, az információ felismerése, visszakeresése, tárolása, bemutatása Hatékony, önálló tanulás kompetenciája: az egyén képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban is, kitartóan tanulni. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen része. Szociális és állampolgári kompetencia: harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei Vállalkozói kompetencia képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A célkitűzései érdekében kreativitás, terveket készít és hajt vére. Esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája: esztétikai megismerés, elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése 3

5 Eszközös játékok (1. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése Hatékony, önálló tanulás A beszédkészség fejlesztése Szociális és állampolgári kompetencia Önállóságra nevelés Hagyományaink megismerése Témák, tartalmak Tárgykészítő játékok. A játékokhoz kapcsolódó ismeretek Népművészeti tárgyak megismerése, a pápai Győry Néprajzi Gyűjtemény meglátogatása. Eszközös ügyességi játékok: Ugrókötéllel végezhető játékos mozgások Tanulói tevékenységek Rongybabakészítés, kukoricacsuhé figurák készítése. Gyűjtőmunka: Mivel játszottak régen a gyermekek? Ugrókötél áthajtások Kacsázás, bigézés Kapcsolódási lehetőségek Technika Rajz Magyar nyelv és irodalom Hon és népismeret Környezetismeret Testnevelés Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Testi, lelki egészség A harmóniára való készség fejlesztése 4

6 Mozgásos játékok (2. témakör) 5

7 Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések kifejezése Hatékony, önálló tanulás Motiváció a játékra Szociális és állampolgári kompetencia Versenyszellem elsajátítása Önuralom fejlesztése Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A harmonikus mozgás fejlesztése Ének és mozgás összhangjának, szépségének észrevéttetése Vállalkozói kompetencia Kreativitás a játékban Témák, tartalmak Ölbeli játékok A különböző testrészekre hívja fel a figyelmet Különféle ügyességi és erőjátékok: Mozgásos,dinamikus gyakorlatok zenére: Különböző futások, (zene nélkül és zenére is) ugrások, szökdelések, utánzó és páros szabadgyakorlatok. Egyensúly és testtartást javító gyakorlatok: Különböző járások, vonulások Fogócskák: Tanulói tevékenységek Tapsoltatók, ültetgetők, höcögtetők, altatgatók Adj király katonát Járjad, járjad jó katona Kicsi rakás nagyot kíván ( máglyarakás ), Tücsköt ringatok, Bakugrás, Kakasviadal, Sótörés, Kocsizás, Talicskázás járások, futások, ugrások, dobások, forgások, szökdelések, hajlítások, ollózások, guggolások. séta csípőre tett kézzel, lábujjon járás kezek oldalsó középtartásban, törpejárás Ha én cica volnék Fészekfogó Páros fogó Pórumozás Kocsizás Kinn a bárány Kapcsolódási lehetőségek Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Testnevelés Ének-zene Természettudományi kompetencia ismeretek és módszerek alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítésére Vonulások: a rendelkezésre álló tér kitöltése különböző alakzatokkal. Kör,csiga kígyó vonal gyakoroltatása járással,futással,haladó cifrával. Vonulós játékok játszása Kapuzás körben és oszlopban. Vonulós játékok Bújj, bújj, zöldág, Tekeredik a kígyó, Túrót ettem, Borsót főztem, Csivirintem, Kőketánc Bújós, kapuzós, hidas játékok: Még a kácsát elhajtottam, Mért küldött az, Le az utcán, Hold, hold, Bújj, bújj, Bokrosi 6

8 Párválasztó játékok ( 3. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Dalok szövegének megtanulása, a régi, népies kifejezések megértése Hatékony, önálló tanulás A játékok elsajátítása, játszása során sikerélményhez jutás Szociális és állampolgári kompetencia Egymáshoz való alkalmazkodás, toleráns viselkedés Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A népművészet elemeiből nyert értékek megismerése Digitális kompetencia Az információk felhasználása Témák, tartalmak Körjátékok tanulása, játszása során a térben való tájékozódás, a játékok menetének, szabályainak ismerete. A különböző helycserékkel, fogásokkal, irányváltoztatásokkal a térbeli mozgás gyakorlása. Egyszerű körjátékok tanulása körbejárással, kifordulással. Felhasználhatók az ének-zene órákon tanult körjátékok. Leány játékok, leánykérő játékok felelevenítik a leánykérések szokásait, módját. Párválasztó, párcserélő, szerepjátszó, társas játékok Párbeszéd a gyermekjátékokban. A játék hangulatának, jellegének, funkciójának felismertetése. Tanulói tevékenységek Motivikai gyakorlatok. Motívumfűzések. Ismert motívumok felhasználásával kiscsoportos improvizáció, szabadtáncolás. Helyzetgyakorlatok. Kocsis, kocsis komámasszony Itt ül egy kis kosárban, Most viszik, Éva szívem, Éva, Gyere be rózsám Zöld paradicsom, Festékes, Hej vára vára, Elvesztettem zsebkendőmet, Hajlik a meggyfa, Mély kútba tekintek, Koszorú, koszorú, Haj, haj meggy, Három csillag, Katica szállj el, Hajdináné rokona, Kecske ment a, Kiskertem tele van, Járom az új, Hatan vannak, Fehér liliomszál Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret 7

9 Szellemi játékok ( 4. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Szép, tiszta kiejtés A különböző kommunikációs lehetőségek közti harmónia észrevéttetése Hatékony, önálló tanulás Fantázia megmozgatása Magabiztosság a megfejtésekben Szociális és állampolgári kompetencia Türelemre, önfegyelemre nevelés A közös játék öröme Témák, tartalmak Ide tartoznak a nyelvtörő mondókák, kitalálós játékok, rejtő kereső játékok, tiltó játékok. Ezekkel a játékokkal fejlesztjük a gyermekek megfigyelő-, koncentráló képességét, önfegyelmét. Ugyanakkor pihentetőek is a gyermek fizikai erőnlétét próbára tevő táncmozgások után. Tanulói tevékenységek Nyelvtörő mondókák mondogatása Találós kérdések, verses kitalálók Elmutogatható találós kérdések Tárgyak megkeresése Szóbújtatás szótalálás Mi változott meg? Kapcsolódási lehetőségek Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Önálló gyűjtőmunka. Műsor összeállítása, előadása. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A magyar nyelv szépségének felfedeztetése Dunántúli dalok, táncok, népviseletek, népszokások megismerése. Digitális kompetencia Az információk alkalmazása 8

10 Mondókák, kisorsolók, kiszámolók, csúfolók ( 5. témakör) Fejlesztendő kompetenciák, fejlesztési feladatok Anyanyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések kifejezése Hatékony, önálló tanulás Memória fejlesztése Szociális és állampolgári kompetencia A közös játék öröme Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A magyar nép népköltészeti, néprajzi értékeinek megismerése Matematikai kompetencia Tevékenységek tervszerű átgondolása Témák, tartalmak A tanulók ritmusérzékét fejlesztik. Segítik az egyenletes járás elsajátítását. Légző- és lazítógyakorlatok Motivikai gyakorlatok. Motívumfűzések. Ismert motívumok felhasználásával kiscsoportos improvizáció, szabadtáncolás. Helyzetgyakorlatok. Tanulói tevékenységek Guggolócska, Icce, bice, Kiugrott a gombóc, Sárga lábú kiskakas, Béka, béka, brekeke, Mese, mese, mátka, Árok szélén gödörbe, Túró, rekenyő, Egyedem, begyedem, Jancsi bácsi, Fenem, fenem, 1,2,3,4,te kis varga, Ön, dön, desz, Ekete, pekete, Akinek most Kapcsolódási lehetőségek Ének-zene Magyar nyelv és irodalom 9

11 Motívumok évfolyamonként Az egyes témakörökhöz tartozó dalok játékaihoz kapcsolódó mozgásokat, tánclépéseket elsajátítják a négy év során. A tanult motívumok felhasználásával kiscsoportos improvizációra, szabadtáncolásra is képessé válnak a gyermekek A lány és fiú játékok tetszés szerinti kötése, gyakorlása először tanítói segítséggel, majd önállóan is. ((Motívumfűzés) 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam - egyes csárdás jobbra balra - tovahaladó csárdás jobbra balra - sarok emelgetés negyed értékben - párkerülgetés sétalépéssel - negyedes höcögés csárdáslépéssel - négy dobogó lépés előre hátra - dobogó cifra - kettes csárdás - ingó jobbra balra - előrebújás kapu alatt - höcögő tapssal Az 1.évfolyamon tanult motívumfűzések ismétlése, gyakorlása, egyszerű cifra változatok tanulása - höcögő előre nyújtott lábbal - séta cifrával - höcögő hátra felkapott lábbal - elől keresztezett cifra - hátul keresztezett cifra - futó höcögővel - futó cifrával - hátul keresztezet lépés dobogó cifrával jobbra-balra - lengető cifra - fönt hangsúlyos nyílt rida körben és sarokban jobbra-balra - nyílt rida irányváltással (egyes csárdással, cifrával) - nyílt rida tempóváltással - lassú páros bokázó - láb alatti taps és a lábszár térd alatti két kezes csapása - lengető cifrával, höcögővel - kanász lengető - légbokázó - légbokázó-dobogó cifrával - páros ugrós Az évfolyamon tanult motívumkötések gyakorlása, új motívumok tanulása Mezőföldi leánytánc motívumai - egyes - kettes csárdás rúgózva - sarkas - sarkas höcögő - futó tükörcsárdás Kanásztánc ( fiúknak ) motívumai (Bottal járt ugrós tánc) - futó dobogó cifra - elől keresztezett cifra - oldalt cifra, rézsut cifra - lengető - egyes csárdás - höcögő - terpeszugró - kopogó - légbokázó cifrával Az Új a csizmám koreográfia motívumai: - lippentő - futó helycsere - huppantó - oldalt futó cifrával - rida - futó csapó Rábaközi dus motívumok: - kopogó - sarkos cifra, futó cifra - légbokázó Az évfolyamokon elsajátított néptánc alapismeretek felújítása, gyakorlása. Új anyag tanulása Dél-alföldi ugrós - egyes csárdás - kirugós cifra - oldalazó - hátravágó - kopogó - légbokázó cifra - futó kirugós cifra - csapás - egylábas csapó - haladó bokázó földcsapó - szökellős csapó Dél-alföldi csárdás - séta és variáció - rida, ridaváltók - páros bokázó - kis harang - félfordulós Somogyi karikázó - ingó, csárdás ingó,lépő ingó - rida, ridaváltó - belépő Rábaközi verbunk - tapsbemérő - fordulós, fordulós csizmaverő - lengető séta - pittyegetős csapó 10

12 - lengető - höcögő - ugró csapó - terpesz csapó - hegyező Csóri kanász című tánc motívumainak megismerése Osskó Endréné: Dunántúli táncok című művéből. A néptánc részét képezi a néphagyományok megismerése, megőrzése, művelése. Január 1. - újév, kiskarácsony napja: A polgári év kezdőnapja. Január - Boldogasszony hava újévi köszöntés, pl. Újesztendő, vígságszerző Január 6. - vízkereszt, háromkirályok napja: A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről emlékezik meg az egyház. A karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang kezdőnapja. háromkirályjárás Vízkereszt utáni második vasárnap: A kánai menyegző ünnepe, énekének előadása. Január Pál napja / pálforduló /: a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, s lett belőle Pál apostol Február - Böjtelő hava Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: Szűz Mária tisztulásának és Jézus templomi bemutatásának ünnepe. gyertyaszentelés 11

13 Február 3. - Balázs napja: Szent Balázsnak, a torokbetegségek gyógyítójának ünnepe. balázsáldás, balázsolás a katolikus templomban a torokbetegségek ellen balázsjárás: adománygyűjtő, iskolába toborzó szokás, pl. az Emlékezzünk Szent Balázsról, hogy ma vagyon napja kezdetű énekkel. Február Zsuzsanna napja: Ótestamentumi nőalak. Zsuzsanna-játék: a bibliai történetet megelevenítő dramatikus játék Farsang: Január 6-tól, vízkereszttől a húsvétvasárnapot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tartó, változó hosszúságú ünnepi periódus. A farsangi szokások fő ideje farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd /farsang utolsó három napja /: köszöntő, pl. Hipp, hopp farsang, Agyigó.agyigó fassang, fassang maszkos, jelmezes játékok, jelenetek, felvonulások misztériumjáték: dúsgazdagolás vénlánycsúfoló szokások: tuskóhúzás, kongózás, szűzgulyahajtás táncmulatságok, pl. citerabál, asszonyfarsang, batyusbál Március - Böjtmás hava Március Gergely napja: I. /Nagy / Gergely pápa /5G9-604 /, az iskola patrónusának ünnepe. gergelyjárás: iskolás gyermekek adománygyűjtő, iskolába toborzó köszöntő vagy többszereplős, színjátékszerű szokása, pl. a Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján kezdetű énekkel Március Sándor napja névnapköszöntés Március József napja: A názáreti ács, a gyermek Jézus gondviselőjének ünnepe. névnapköszöntés Április 1. Április - Szent György hava 12

14 ugratások, csúfolók Április Szent György napja: Sárkányölő Szent György napja, a lovagok, lovasok, fegyverkovácsok, szíjgyártók védszentje. állatok tavaszi kihajtásának hagyományos napja Április Márk napja: Márk evangélista ünnepe, búzaszentelő körmenet Nagyböjt: Hamvazószerdától húsvétvasárnapig, negyven napon át tart a húsvéti előkészület ideje: hamvazószerdán hamvazkodás" a katolikus templomban böjti étkezés böjti tilalmak pl. lakodalom, mulatság, tánc böjti játékok Virágvasárnap: A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól /Jézus Jeruzsálembe való bevonulásától / fehérvasárnapig tart. barkaszentelés, körmenet kiszejárás, villőzés Nagyhét: A nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig terjedő utolsó hete. Jézus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának emléknapjai. keresztjárás, kálvária, feltámadási körmenet nagyszombati tűzszentelés és tűzgyújtás Húsvétvasárnap: Jézus feltámadásának ünnepe. A tavaszi napéjegyenlőséget /március 21. / követő holdtölte utáni első vasárnap, mozgó ünnep március 2. és április 25. között. Krisztus-keresés, határjárás ételszentelés zöldágjárás, kakaslövés, havajgatás bálok, táncmulatságok 13

15 Húsvéthétfő: Húsvét másnapja. locsolás, locsolóversek, tojásfestés, tojásjáték Fehérvasárnap: Húsvét utáni vasárnap. komálás, mátkálás. vásározás Május - Pünkösd hava Május 1. májusfaállítás Pünkösd: Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszáll az apostolokra. A húsvétot követő ötvenedik napra esik pünkösdvasárnap május 10-e és június 13-a között. Pünkösd az egyház születésnapja. pünkösdikirály-választás pünkösdikirályné-járás pünkösdölés hesspávázás, törökbasázás, rabjárás zöldágjárás, zöldágazás májusfaállítás vagy májusfa bontása táncmulatság pásztorok megajándékozása Űrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni második csütörtök körmenet, Úrnapi sátor az oltárok fölött Június - Szent Iván hava Június Szent Iván /Keresztelő Szent János / napja tűzgyújtás és tűzugrás szokása angyalozás 14

16 Június Péter - Pál napja: Elsősorban Péter apostol fejedelem ünnepe. az aratás kezdőnapja Július - Szent Jakab hava Július 2. - Sarlós Boldogasszony napja: Szűz Mária ünnepe. Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának emléknapja. az aratás kezdőnapja Augusztus - Kisasszony hava Augusztus Szent István napja: Szent István, első államalapító királyunk ünnepe. Szent Jobb körmenet Szeptember - Szent Mihály hava Szeptember Mária napja: Szűz Mária névünnepe búcsúnap Szeptember Mihály napja: Szent Mihály arkangyal ünnepe. kisfarsang, a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja /Katalin-napig tart / a gazdasági év fordulója a pásztorok elszámoltatásának, elszegődtetésének. ünnepi lakomáinak ideje vásárnap Október - Mindszent hava Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja: A ferences rend megalapítójának ünnepe. 15

17 szüretkezdőnap Október Terézia napja szüretkezdő nap Október Orsolya napja szüretkezdő nap időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél Október Simon - Júdás napja szüretkezdő nap November - András hava November 1. - Mindenszentek napja: A naptárban név szerint nem említett összes szentek emléknapja. a sírok megtisztítása, feldíszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére November 2. - Halottak napja: A halottakra való emlékezés napja. temetőbejárás, a sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás November Erzsébet napja: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. kedvelt névünnep November Katalin napja: Szent Katalin a házasságra vágyó leányok védszentje. o kedvelt névünnep a lakodalmak őszi időszakának befejező napja November András napja: Szent András apostol emléknapja. 16

18 a disznóvágás és disznótor hagyományos időpontja. December - Karácsony hava Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület négy hetes időszaka. Szent András napját /nov.30./ követő vasárnap előestéjével kezdődik, és vízkeresztig tart. December 6. - Miklós napja: Szent Miklós püspök emlékünnepe. Miklós napi szokások: láncos Miklósok, Mikulás-alakoskodás, Miklós napi tréfás gyóntatás ajándékozás December Luca napja: Szent Luca vértanú ünnepe. A téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt. Lucaszék, kotyolás, lucázás fehér leples alakoskodás Szentcsaládjárás: Karácsony előtt kilenc napon át tartó paraszti ájtatosság. December Ádám-Éva napja, szenteste: Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének ünnepe. ostyahordás, pásztorok karácsonyi vesszőhordása, kántálás, betlehemezés paradicsomjáték karácsonyi asztal, ételek, karácsonyfa-állítás, ajándékozás December Karácsony napja: Egyházi és családi ünnep. December Karácsony másodnapja, István napja: Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító király névadója. névnapköszöntés regölés December János napja: János evangélista ünnepe. borszentelés névnapköszöntés 17

19 December Aprószentek napja: A Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe. vesszőzés December Szilveszter zajcsapás, zajkeltés, pl. gulyafordítás, kongózás, csergetés aranyosvíz, tüzeskerék-eregetés szilveszteri köszöntés, kántálás harsogtatás, hejgetés, kecskemaszkos játék Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez - A tanult játékok, mondókák dalok, népszokások, játékfűzések ismerete - A játékokban tanult mozgások, térformák, szabályok ismerete - Ritmusérzék fejlettsége - Tempó és ütemérzék fejlettsége 18

20 - Alaplépések elsajátításának foka - Eszközhasználat - Helyes táncos testtartás - Biztos térbeli mozgás - Motívumok fűzése - Az előadás hangulata, pontossága, esztétikája - Alkalmazkodóképesség társakhoz - Egészséges önbizalom, önértékelés - Önként vállalt fegyelem - A figyelem összpontosítása - Örömteli játék Az alsó tagozat négy évfolyamának néptánc tananyaga egymásra épül. Folyamatosan gyakorolják, ismétlik az előző tanévben tanult lépéseket. Szívesen táncoljanak, aktívan vegyenek részt a néptánc órákon. A közös szórakozás, táncos viselkedés alapvető normáit sajátítsák el. Eszközök, feltételek A táncok bemutatásához szükséges eszközök: - Ruhák ( szoknya, alsószoknya, kötény, blúz, szalag a lányoknak) ( nadrág, ing, kalap a fiúknak) - kendő, bot, köcsög, üveg, gyertya, tojás. 19

21 Ajánlott irodalom: - Forrai Katalin: Ének az óvodában - Kósa Szemerkényi: Apáról fiúra - Néprajzi lexikon - Jeles napok, ünnepnapok - Fűben, fában játék ( népi játékok gyűjteménye) - Bakonyi, balatoni népdalok - Osskó Endréné: Dunántúli táncok Egyéb segédeszközök: - Hangkazetták - Magnó - CD-lejátszó, - CD-lemezek - DVD-k - DVD-lejátszó - Videomagnó - Videokazetták ( táncprodukciók felvételei) 20

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár

NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G. A megvalósí tók létszáma: 1 fő tánctanár Tematika jelzet 1.A.1.(elméleti szakasz NÉPTÁNC A CIGÁNDI HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN Néptánc szakkör foglalkozási terve A B C D E F G Neve: Néptánc a cigándi hagyományok tükrében A résztvevők száma:14 fő Életkora:

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam

Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam Néptánc helyi tanterv 1-4. évfolyam A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS. 1-4. évfolyam. (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg)

TÁNC ÉS MOZGÁS. 1-4. évfolyam. (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg) TÁNC ÉS MOZGÁS 1-4. évfolyam (A kékkel jelölt szövegrész törlésre javasolt, a piros a beillesztett szöveg) A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme lehetne, ha az alapfokú ismereteket

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam

TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam H E L Y I T A N T E R V TÁNC ÉS MOZGÁS 1.-4. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Csizmadia Károlyné az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tanítója Érd, 2013. Felülvizsgálva:

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Zala megye táncos hagyományai szakkör

Zala megye táncos hagyományai szakkör Zala megye táncos hagyományai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Zala megye táncos hagyományai 2.A A tematika

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

1. évfolyam (heti 1 óra)

1. évfolyam (heti 1 óra) TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

Jeles napok néphagyományok helyi vonatkozásai és az egészségmegőrzés kapcsolata

Jeles napok néphagyományok helyi vonatkozásai és az egészségmegőrzés kapcsolata Télűző Jeles napok néphagyományok helyi vonatkozásai és az egészségmegőrzés kapcsolata (Szülői segítséggel készítette: Laczkó Bettina 4. osztály és Laczkó Anna 6. osztály Vértesboglár, 2012. 07. 16.) A

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Hon- és népismeret 5. évfolyam

Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Hon- és népismeret 5. évfolyam Hon és népismeret Célok és feladatok A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

NÉPTÁNC. Az itt közölt, 1 4. évfolyamra szóló Néptánc tanterv szerves folytatása az 5-6. évfolyam számára kidolgozott tanterv.

NÉPTÁNC. Az itt közölt, 1 4. évfolyamra szóló Néptánc tanterv szerves folytatása az 5-6. évfolyam számára kidolgozott tanterv. NÉPTÁNC 1 4. évfolyam Az itt közölt, 1 4. évfolyamra szóló Néptánc tanterv szerves folytatása az 5-6. évfolyam számára kidolgozott tanterv. Óraszámok Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5 6 Óraszám 1 1 1 1 1 1 (hetente)

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 6. évfolyam. Az én világom I. A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

5.24 Hon- és népismeret az 5. évfolyam számára

5.24 Hon- és népismeret az 5. évfolyam számára 5.24 A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak az élményszerű

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

APÁCZAI KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET

APÁCZAI KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET APÁCZAI KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Hon- és népismeret. 6 óra

Hon- és népismeret. 6 óra Hon- és népismeret A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog..

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Feljött a Nap, szépen ragyog.. A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása NTP- AMI 14 0076 Feljött a Nap,

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

1. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I.

HON - ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam (heti 1 óra) 36 óra Az én világo Tematikai egység/ m I. HON - ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE HOPPONDÁRÉ A NÉPHAGYOMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX PROJEKT TERV ŐSZELŐ (FÖLDANYA HAVA) Szeptember a néphagyomány szerint a ősz kezdete, megkezdődnek

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET

NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAM HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Hon - és népismeret 5.o.

Hon - és népismeret 5.o. Vámbéry Ármin Általános Iskola Csetény Helyi tanterv Hon - és népismeret 5.o. Évi óraszám: 36 Heti óraszám: 1 Érvénybe lép: 2013/14-es tanév Tervezett tananyagfelosztás témakörönkénti bontásban Az én világom

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Hon- és népismeret. 5. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Hon- és népismeret. 5. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Hon- és népismeret 5. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A hon- és népismeret tanterv a Apáczai Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

5. évfolyam. Az én világom I. A 19 20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. A tanulók értékelése

HON- ÉS NÉPISMERET. A tanulók értékelése HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Heti és éves óraterv

Heti és éves óraterv HON- ÉS NÉPISMERET TANTERV 5. A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET (ÉVI 37 ÓRA)

HON- ÉS NÉPISMERET (ÉVI 37 ÓRA) HON- ÉS NÉPISMERET (ÉVI 37 ÓRA) A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola NÉPTÁNC TANSZAK A helyi tanterv megfogalmazása során az egyes évfolyamok fejlesztési feladatainak, tananyagának és kimeneti követelményeinek meghatározásához a 2011-ben közreadott központi tantervet vettük

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 2 óra

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód. Órakeret 2 óra HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Népművészet Alapfok 1-6. évfolyam

Népművészet Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Népművészet Alapfok 1-6. évfolyam A népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt öröksége

Részletesebben

Baranyai magyar gyermekjátékok

Baranyai magyar gyermekjátékok Baranyai magyar gyermekjátékok készítette: Bánfi Rita PTE-BTK angol-néprajz konzulens: Dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus PTE-BTK Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék A témaválasztásról a néphagyomány

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény neve Család Általános Iskola és Művészeti Iskola Intézmény címe: 8360, Hunyadi utca 3. OM azonosító: 037492 Telefon: 06/83/320-107 Fax: 06/83/510-604 E-mail: csaladiskola@csaladiskola.hu Tanítási

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam. Az én világom I. A század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít azoknak

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben