FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGADÓNAPOK. Idősek napja Hantán. Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) ami számít az életben: helyre tenni""

Átírás

1 Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József "Az egyetlen dolog, ami számít az életben: magadat a második helyre tenni" A következő szám megjelenésének napja: december 22. Lapzárta: december 16. FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hanta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Idősek napja Hantán ( írásunk a 6. oldalon) Játék Határok Nélkül X. ( Írásunk a 7. oldalon) Reformáció ünnepe a kisbéri református gyülekezetben ( Írásunk a 9. oldalon)

2 2 A Város Képviselő-testület az óvoda vezetőjének az óvodai tevékenységről szóló beszámolóját elfogadta. A képviselőtestület további egy vegyes csoport kialakítását kezdeményezi szeptember 1-től, mivel a gyermeklétszám meghaladja a maximális létszámot. Ennek folyamán egyeztetéseket kell lefolytatni a feladatellátókra vonatkozóan. jóváhagyta, hogy az Önkormányzati intézmények mindenkori vezetői a évi CLII. tv-ben foglaltak alapján vagyonnyilatkozatot tételre kötelesek. Az intézményeknek a Szervezeti és Működési Szabályzatukat ezen ponttal ki kell egészíteni. az Önkormányzati intézmények alapító okiratát a TEAOR számok változása miatt módisította. a évi költségvetési rendeletében meghatározott támogatási keret terhére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri csoportja részére Ft támogatást biztosított. Az Őszi Napfény Idősek Otthona által szervezendő megyei "Szociális Munka Napja" elnevezésű rendezvény költségeihez Ft-tal járult hozzá. elfogadta Hajdú Éva (Kisbér, Deák F. u. 19.) Kisbér 2089 hrsz-ú 1439 m 2 területű ingatlanban levő tulajdonrészének felajánlását a viziközmű hozzájárulás kiváltása fejében. hozzájárult a tulajdonában lévő, a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság részére átadott, használaton kívüli IFA gépjármű fecskendő és SCANIA tűzoltóautó KISBÉRI ÚJSÁG október 27-i ülésének kivonata értékesítéséhez. Az értékesítésből származó vételárból az önkormányzat részéről a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság működéséhez teljesítendő és évi hozzájárulás teljesítését rendelte el, amit a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság az újonnan beszerezni kívánt tűzoltó gépjármű beszerzéséhez benyújtott pályázata önrészeként használ fel. A Képviselő-testület a Pékház tetőjavítási munkáira vonatkozóan Csikós Sándor helyi vállalkozó ajánlatát fogadta el. a tulajdonában levő 03/11 hrsz-ú, m 2 nagyságú, gyep (rét) megnevezésű területét a Kisbéri Baranta Egyesület térítésmentes használatába adta határozatlan időre, azzal a feltétellel, hogy amennyiben az önkormányzatnak a területre szüksége van, visszaadják, kártérítési és egyéb igény benyújtása nélkül. Krebsz József kisbéri vállalkozó ajánlatát fogadta el a Téglagyári úti temetőben levő kápolna felújítására vonatkozóan. elrendelte Kisbér város közigazgatási területén az önkormányzat által elhelyezett forgalomszabályozó táblák felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során a szükségtelennek, feleslegesnek bizonyuló közlekedési táblákat a Kisbéri Városigazgatóság a Gazdasági és Műszaki Bizottság határozata szerint használja fel, az ezen felül szükséges táblákat pedig rendelje meg és helyezze ki. nem kívánta beszerezni a megbízott Városigazgató tájékoztatójában szereplő utcaseprő berendezést, elrendelte a tolólappal rendelkező IFA gépjármű műszaki vizsgáztatását. elrendelte az intézmények használatában levő járművek Polgármesteri Hivatal alá történő bevonását, továbbá a buszbeszerzést támogató pályázatok figyelését január 1. napjától igényelni kell a járművek használatát. (A testület foglalkozik a ei ülésén a témával. Szerk.) felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Batthyány pusztai ivóvízvezetékkel kapcsolatos problémákról egyeztessen az ÉDV Zrt. tatabányai képviselőivel, majd az egyeztetés eredményének ismeretében terjesszék be a képviselő-testület elé a megoldási javaslatokat. Az egyeztetésig nem kívánja kiegyenlíteni a Városigazgatóság nevére érkezett Ft körüli összegről szóló számlát. A Város Képviselő-testülete a Kisbéri Városigazgatóság jelenlegi telephelyét nem változtatta meg. A Kisbér, Perczel M. u. 40. sz. alatti ingatlanon lévő épületekből továbbra is szükség van az asztalos műhelyre, 4 garázsra a járművek tárolásához, öltöző, festő, villany- és vízszerelők műhelyére, valamint 6 kisebb raktárra. A fennmaradó területek, épületek bérlésére november 1-től kezdődően 5 éves időtartamra elfogadta a Halmai-Therm Kft Ft/hó bérleti díj + rezsi és felújítási ajánlatát. nem kívánta megbízni a Polgármesteri Hivatal és a Wass Albert Művelődési Központ takarítási munkálataival Ari Zoltánné, 2870 Kisbér, Deák F. u. 71. sz. alatti vállalkozót. tudomásul vette az AVE Tatabánya Zrt. képviselőivel a november-december hulladékgyűjtő és szállító járművekkel kapcsolatban történt egyeztetésről szóló tájékoztatást. Elrendelte lomtalanítás elvégzésére árajánlatok bekérését hulladékkezelési közszolgáltatás végzésére jogosult szolgáltatóktól. elfogadta az ÉDV Zrt. ajánlatát a kisbéri szennyvíztisztító telep intenzifikálására. A bérleti díjból - a 168/2008. (VII. 28.) sz. határozattal - jóváhagyott összeg mintegy Ft elvégzésére nyújt fedezetet, ezért az ÉDV Zrt. vállalja, hogy a Ft + ÁFA értékben tervezett munkát év folyamán elvégzi, az önkormányzati támogatáson túli öszszeget megelőlegezi, és a következő évi bérleti díj felhasználás keretében érvényesíti. a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért" elnevezésű pályázatban foglaltakkal összhangban, közös igazgatású többcélú közoktatási intézményt szándékozik létrehozni. "A kisbéri kistérség gyermekeinek és fiataljainak esélyegyenlőségéért" tárgyú projekthez kapcsolódó építési beruházás tervezőjének kiválasztása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Budapest FM Kft.-t (1117 Budapest, Prielle Kornélia u ) jelölte meg. Az eljárás nyertese hiánypótlás után érvényes ajánlatot nyújtott be, alkalmas a szerződés teljesítésére, az egyedüli érvényes ajánlatot benyújtó volt. a 78/2004. (IV 29.) sz. határozatában foglaltakat - mely (Folytatás a következő oldalon)

3 2008. november-december KISBÉRI ÚJSÁG (Folytatás az előző oldalról) szerint a képviselő-testület elfogadva az E.ON ajánlatát a kisbéri 0142/2 hrsz-ú ingatlanból 1 ha területet biztosít az E.ON számára átkapcsoló állomás létesítése céljából - megerősítette, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a megosztás következtében létrejött 0142/10 hrsz-ú, 1 ha alapterületű, beruházási terület megnevezésű ingatlanra megkösse a végleges adásvételi szerződést Ft/m : egységáron számolva megvásárolt Hódosi Jánosné tulajdonát képező 1699 hrsz-ú ingatlanból akkora területrészt, hogy az 1695/2 hrsz-ú ingatlanból korábban megvásárolt területtel egyenes telekhatár alakuljon ki. A Képviselő-testület Ft ellenében hozzájárult, hogy az önkormányzat, valamint a szociális otthon javára bejegyzettjelzálogjogot törölje a Körzeti Földhivatal az ászári 579 hrsz-ú ingatlanról. 3 szilárd hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának rekultivációs tervének elkészítésére, valamint 3 db 10 méteres figyelő kút kialakítására vonatkozóan továbbra is az ENVICOM 2000 Kft. ajánlatát fogadja el. A 208/2008. (IX. 29.) sz. határozata 1. bekezdésében foglalt kikötést amely szerint "a kutak fúrását lehetőleg a legkedvezőbb tarifával dolgozó helyi vállalkozóval oldja meg, ezzel is csökkentve a költségeket" hatályon kívül helyezte. Malomsoki László Kisbér Város Képviselő-testülete 12/2008. (VII. 28.) sz. rendelete a 17/2005. (XI. 7.) sz. rendelet, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás módosításáról a 17/2005. (XI. 7.) sz. rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (1) bekezdésében "a kommunális szilárd hulladék-lerakóhely üzemeltetésére" mondatrész hatályát veszti. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, a Rendelet módosított 1. (1) bekezdésében felsorolt közszolgáltatás ellátásával január 17. napjától - a szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott szolgáltatóval kötendő közszolgáltatási szerződés hatálybalépéséig - az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.-t (2800 Tatabánya, Erdész u. E.) bízta meg. A megbízás kizárólagos jogot biztosít a közszolgáltatási feladatok ellátására. (2) A Rendelet 2. 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Kisbér város közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a közszolgáltatási hulladékkezelési díjat fizetni. (3) A Rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig kizárólag a tatabányai Dubnik-völgyi új lerakót jelöli ki. Kisbér város közigazgatási területén lévő ingatlantulajdonos külön engedély nélkül elszállíthatja a kijelölt lerakóhelyre a lomtalanításból származó terjedelmes hulladékot - az üzemeltető által meghatározott mindenkori ártalmatlanítási díj ellenében - akkor is, ha az egyéb típusú szilárd hulladék elszállítására és elhelyezésére a közszolgáltatást veszi igénybe. (4) A Rendelet 2. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat közigazgatási területén kijelölt kommunális szilárd hulladékgyűjtő hely a Kisbér 0124/3 hrsz alatt elhelyezett konténerek. (5) A Rendelet 2. (8) bekezdése hatályát veszti. 3. A Rendelet 3. (5) bekezdésében az "önkormányzat" szövegrész, "közszolgáltató" szövegrészre változik. 4. ARendelet9. -a hatályát veszti 5. A Rendelet módosított 11. (1) bekezdését az alábbiakkal egészíti ki: A magánszemély ingatlantulajdonosok által a literes edényzet ürítéséért fizetendő közszolgáltatási díj mértékére évben a évi díjtételt kell alkalmazni. Jelen rendelet 5. -ban foglaltakra tekintettel a 17/2005. (XI. 7.) sz. rendelet 2. sz. mellékletének egyéb rendelkezései hatályukat vesztik. 6. A Rendelet módosított 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A hulladékkezelési díjat a Kisbér város közigazgatási területén élő magánszemélyeknek számla ellenében, negyedévente, a negyedévet követő hónap 15. napjáig az önkormányzat részére, a gazdálkodó szervezeteknek, a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján, a közszolgáltató részére kell megfizetni. A hulladékkezelési díj magánszemélyektől történő beszedéséről az önkormányzat költségvetési szerve, a Kisbéri Városigazgatóság útján gondoskodik. 7. (1) A Rendelet módosított 13. (1) bekezdése hatályát veszti. (2) A rendelet módosított 13. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Kisbér város közigazgatási területén élő magánszemély a heti, normatív nagyságrendű, átlagosan mennyiség felett keletkező esetenkénti többlethulladékot térítésmentesen helyezheti el a Rendelet módosított 2. (7) bekezdésében megjelölt hulladékgyűjtő helyre. Záró rendelkezések 8. A jelen rendelet augusztus 01. napján lép hatályba. Kisbér, július 28. Dr. Dörnyei Vendel sk jegyző Dr. Udvardi Erzsébet sk polgármester Kihirdetés napja: Kisbér, július 28. Dr. Dörnyei Vendel sk jegyző 12./2008. (VII. 28.) sz. rendelete 2.sz. melléklete A hulladékkezelési díj mértékére naptári évben a évi díjakat rendeli alkalmazni. Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40, Tel,: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Városház tér 2. Tel.: 34/ Nyomda: Mulli Grafi Kft Nagyígmánd, Fácán u

4 4 A Közterület felügyelő munkájáról Amennyiben ön a környezetében a közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések valamelyikét tapasztalja, az alábbi helyen és időpontokban teheti meg bejelentését. Ügyfélfogadás helye: Kisbér Városháza Széchényi utca 2. Ügyfélfogadás ideje: szerda 8-10 Ügyfélfogadás helye: Hanta Községháza Kossuth Lajos utca 61. Ügyfélfogadás ideje: kedd 9-11 Lakossági bejelentések: A bejelentéseket a közterület-felügyelő kivizsgálja, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a vonatkozójogszabályoknak megfelelően. Amennyiben ön ellen eljárást indított a közterület-felügyelő, a fent megjelölt helyen és időpontokban érdeklődhet. A közterület-felügyelet feladatai:. A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó-jogszabály által tiltott tevékenységek megelőzése, - megakadályozása, - megszakítása, - megszűntetése, szankcionálása. Közreműködés az épített és a természeti környezet védelmében. Közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében. Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a köztisztasági jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat és növény-egészségügyi, valamint ebrendészeti feladatok ellátásában. A fenti feladatokat a közterület-felügyelő járőrszolgálat keretében az országosan elfogadott egységes egyenruhában teljesíti. A közterület-felügyelő hivatalos személy! A közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések: - Köztisztasági szabályok megszegése. - Illegális szemétlerakás, szemétszállítás szabályainak magszegése. - Parkrongálás, fakivágás engedély nélkül - Parlagfű irtás elmulasztása - Veszélyeztetés kutyával, eb sétáltatási szabályok megszegése - Engedély nélküli közterület használat - Üzemképtelen gépjárművek tárolása közterületen - Illegális plakátragasztás - Engedély nélküli árusítás - Megállási, várakozási és behajtási tilalmak megszegése járművel - Mozgáskorlátozott parkoló jogtalan igénybevétele - Tiltott fürdés - Fizető parkolás szabályainak megszegése A közterület-felügyelő intézkedései: - Felvilágosítás kérése, adatszolgáltató személy feltartóztatása - Igazoltatás, előállítás, rendőri segítség kérése - Helyszíni birság kiszabása - Elkobozható dolog, áru visszatartása - Szabálysértési feljelentés - Kerékbilincs alkalmazása - Rendszám nélküli jármű elszállíttatása közútról - Gépjármű feltartóztatása helyi közúton. A közterület-felügyelő eszközei: - Testi erő alkalmazása - Kényszerítő eszközök alkalmazása - Szolgálati kutya alkalmazása. A közterület-felügyelet által végzett megelőző tevékenység. - Figyelmeztetés (az észlelt szabálytalanságot próbálja megelőzni a közterület-felügyelő úgy, hogy az elkövetőt figyelmezteti a KRESZ vagy az önkormányzati rendelet betartására.) - Megfigyelés (az illegális szemétlerakók rendszeres ellenőrzése során a felderíthető szabálysértés megelőzése a cél azáltal, hogy a közterület-felügyelő felhívja a figyelmet a szabálysértési feljelentés lehetőségére.) Feljelentés: - Távollevővel szembeni helyszíni birság esetén, amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott birság befizetése. - Helyszíni birság esetében amennyiben nem ismeri el a szabálysértés tényét, vagy nem igazolja magát (ebben az esetben a gépjármű adataiból tudja azonosítani a közterületfelügyelő). - Lakossági bejelentés esetén, amennyiben a gépjármű rendszámát felírta a bejelentő és 2 tanúval igazolja a szabálysértés elkövetését. - Illegális szemétlerakás esetén, amennyiben található valamilyen azonosítás alapjául szolgáló dokumentum. - Minden egyéb olyan szabálysértés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi. A közterület-felügyelő munkája során együttműködik a rendvédelmi szervekkel, (főként a rendőrséggel, vám és pénzügyőrséggel), valamint a civil szervezetekkel is. (főként a polgárőrséggel). Lukács Róbert közterület-felügyelő. KISBÉRI ÚJSÁG november-december Hírek a Táncsicsból Eseményekben gazdag volt ismét az elmúlt néhány hét. Különösen fontos dolog történt november első hétvégéjén a gólyák számára. Elérkezett a hagyományosan megrendezett gólyabál ideje. Bemutatkoztak kedves kis műsor keretében a kezdő évfolyamosok, majd különböző próbák és az eskütétel után a gimnázium teljes jogú tagjai lettek. Az avatás és a programok szervezői a tizedikesek és a végzős osztályok voltak. A műsor a Wass Albert Művelődési Központban került megrendezésre, azt követően pedig discót szerveztek a gimnáziumban. A közelmúltban zajlott le a Hungaroton komolyzenei vetélkedő területi fordulója. Iskolánkat 3 csapat képviselte, melyből 2 csapat továbbjutott a megyei döntőbe. Diákjaink nagyon magas szintű zenei felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Elkezdődtek az országos középiskolai tanulmányi versenyek. Angol és német nyelvből mérték össze tudásukat tanítványaink ezidáig. Csombók Zsófia lo.b osztályos tanuló részt vett Ipolyságon, Sajó Sándor születésének 140. évfordulójára megrendezett szavalóversenyen, ahol 3. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez. Iskolánkat a Komáromban megrendezett Kempelen kupán a fiú futball és a lány kézilabda csapat képviselte. A lányok csapata 3. helyezést ért el. Részt vettünk a megyei atlétikai csapatbajnokságon, női és férfi svéd váltófutáson, ahol 3. helyezést értünk el, a férfi távolugró csapat pedig 5. helyezett lett. Szerepeltek diákjaink a Megyei Szociális Munka Napja ünnepélyen, ahol a színjátszó és musical csoport tagjai léptek fel. Természetesen ezek mellett a mindennapok tevékeny oktatónevelő munkája folyik, érettségi és nyelvvizsga előkészítők, szakkörök, amelyek hozzájárulnak tanítványaink minél szélesebb körű tudásához, segítve tovább tanulásukat. Fané Fekete Mária tanárnő Márton napi lámpás felvonulás az óvodában November 11-én Márton napi megemlékezést volt az óvodában. Délelőtt a gyerekek megnézhették az óvó nénik előadásában a Gőgös Gúnár Gedeon című bábelőadást. Vendégeink voltak a hántai óvodás gyerekek is. Az előző napokban minden csoport munkadélutánt tartott, ahol a szülők örömmel segítettek a gyerekek lámpásainak elkészítésében. Ahogy sötétedni kezdett, már gyülekeztek a szülők. Örömmel láttuk, hogy régi óvodásaink. akik már iskolába járnak, szintén eljöttek. Minden vendéget hagymás libazsíros kenyérrel kínáltunk, melynek nagy sikere volt. Teljes sötétedéskor indult a felvonulás. A régi kórház, valamint a Lovarda megkerülése után visszatértünk az óvodába. Igazán szép látványt nyújtott a sok színes kis lámpás a gyerekek kezében. Az útvonalat a Polgárőrség biztosította, akiknek ezúton mondunk köszönetet. Ugyanezen a napon vendégeink voltak óvodánk nyugdíjasai, óvónénik, dajka nénik és konyhás néni. Örültünk, hogy mindannyian elfogadták meghívásunkat és egy kellemes hangulatos délutánt töltöttünk együtt. Csőréné Ladányi Edit óvodavezető

5 2008. november-december KISBÉRI ÚJSÁG Dr. Ferencz Pétertől, a Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet igazgató-főorvosától kértem az elmúlt időszak eseményeiről tájékoztatót. - Már hagyománya van, hogy összeülnek a kistérség háziorvosai, a kórházi orvosok és az ápolási vezetők. Az első találkozón, szeptember 25-én Dr. Fehér Miklós a rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa a "Közösségre alapuló rehabilitációról", Dr. Mogyorósi József a belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa "Tájékoztató a belgyógyászati osztály működéséről" címmel tartott előadást. Ezt követően az IT Rendszerház Kft. ügyvezetője, Halász Ariel a kórházi-háziorvosi-kistérségi informatikai, - úgynevezett "ebeteg" - rendszert ismertette. Az előadások utáni fórumot fehér asztal melletti szakmai egyeztetés követte. - A legutóbbi találkozón, - ha jól tudom november 6-án - Obis Béla, a tatabányai mentőállomás vezető mentőtisztje beszelt az akut koronária szindróma ellátásának háziorvosi szempontjairól. - A kistérségi háziorvosi ügyeleti szolgálat felszereléséhez tartozó defibrillátor kezelésének kérdéseivel is foglalkozott az előadó, felhívva a figyelmet a használat néhány fontos technikai kérdésére, amit helyszíni demonstráció követett. A program második részében egy újabb lépést tettek a résztvevők annak érdekében, hogy jól működjön az úgynevezett "e-beteg" informatikai rendszer. A cél az, hogy a háziorvosi rendelők mindegyike képes legyen közvetlenül elérni a kórházi központi recepciót, s így például semmi akadálya ne legyen annak, hogy helyből tudjanak előjegyezést adni szakorvosi rendelésekre. A rendszer összehangolása jelenleg folyik. A kistérségi háziorvosok és a kórházi orvosok következő szakmai találkozóját december 4-re tervezik. - Eddigi eredmények? - Ismét rendel dr. Lőrincz Ildikó diabetológus, bővül a rendelési idő a nőgyógyászaton és az ideggyógyászaton, hamarosan újra indul a fül-orr-gégészeti szakrendelés, indul a krónikus belgyógyászati osztály. Elfogadta meghívásukat Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter. - Tájékoztatná olvasóinkat a látogatás eredményéről? - A találkozón részt vett Keleti György, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, Pölöskei József, a kistérség képviseletében, valamint a kórházból Dr. Fehér Miklós, Dr. Mogyorósi József osztályvezető főorvosok és Prosszer Ottó, megbízott gazdasági igazgató. A miniszter úrnak megmutattuk a kórházunkat, a rendelőket, a rehabilitációs osztályt, a fizikoterápiát és a 27 ágyas krónikus belgyógyászati osztályt, amelyet december 1 -én megnyitunk. A tárgyalóban folytattuk a beszélgetést. Szeretnénk a rendelőintézet működtetését fejleszteni, amelyet az imént elmondtam. A krónikus osztály működtetéséhez szükséges kapacitásbővítésről is szó volt. Más kórházak nem tudják kapacitásukat kihasználni, ezt szeretnénk tőlük átvenni. - Ezt a kérést hogy fogadta miniszter űr? - Nyitott volt ehhez. Előtte tőlem kapott anyagot. Tisztában volt a kórházunk helyzetével. Lehetővé fogják tenni az átcsoportosítást. Tájékoztattuk még a város régi tervéről, egy pszicátriai, addiktológiai szenvedélybeteg rehabilitációs intézet kialakításáról. Egy újabb tervről, egy helikopter leszállópálya kialakításáról, és a kistérségi háziorvosi ügyelet kórházhoz való szervezéséről. - Köszönöm a tájékoztatást, és további sok sikert kívánok Önnek és a kórház dolgozóinak valamennyiünk egészsége, megfelelő egészségügyi ellátása érdekében. A Szociális Munka Napjának megyei ünnepe Kisbéren A Wass Albert Művelődési Központban tartották a Szociális Munka Napjának megyei ünnepét. A színházteremben jöttek össze a megye szociális intézményeiben tevékenykedők, hogy ezúttal őket köszöntsék. Az ünnepségen dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet, a kisbéri Őszi Napfény Idősek Otthona igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés elnöke szólt arról, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a fenntartók számára az egyetlen lehetőség a megyei intézményekben is az előremenekülés. A szakmai munka színvonalának megtartása mellett, a kiszolgáló területek optimális méretűvé alakítása, az elkövetkező évben is az ideinek megfelelő feltételek biztosításával. Ezt követően Dr. Udvardi Erzsébet, a vendéglátó város pol 5 gármestere értékelte beszédében a szociális munka fontosságát. Kiemelte, a szociális munkához adottság, lélek, empátia és olyan értékek képviselete kell, amit megfelelő oktatáspolitikával az iskola közvetíthet a társadalom felé. Erre azért is nagy szükség van, mert a fiatalabb korosztály hiányzik a szociális munkások köréből. A szociális intézményekbe bevonuló embereknek a szociális munkások pótolják a hiányzó családot, s nem mindegy, hogy milyen feltételek mellett tudnak ennek a feladatnak megfelelni. Arra buzdította az intézmények dolgozóit, fogjanak össze, értsenek szót egymással, és közösen adjanak hangot annak minden fórumon, hogy az idősek, a gazdasági helyzet ellenére sem maradhatnak megfelelő színvonalú ellátás nélkül. A nap szakmai ismeretek bővítésére is lehetőséget adott a jelenlévőknek. Makra Ottó, a Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon igazgatója tartott előadást, Segítő foglalkozásúak mentálhigiénéje, a burnout jelensége címmel. Élvezetes előadásában a szociális munkásokat fenyegető kiégés kialakulásának stádiumait, a megelőzés formáit elemezte részletesen. Az előadást követően dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke elismeréseket nyújtott át Horváthné Krepák Etelkának, az esztergomi Szent Rita Fogyatékosok Otthona igazgatójának. Kui Sándornénak a tokodaltárói Fogyatékosok Otthona igazgatój ának, Szabó Mónikának, az Esthajnal Időskorúak Otthona (Pilismarót-Basaharc) igazgatójának, Inotay Györgynek, az esztergomi Pszichiátriai Betegek Otthona igazgatójának, Szabó Attilának, a Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézet (Tatabánya-Síkvölgy) igazgatójának. Ezt követően a kistérségi társulások és a települések képviselői is elismeréseket adtak át a szociális munkában tevékenykedő munkatársaiknak. A Szociális Munka Napjának megyei ünnepét a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola tanulóinak műsora zárta. - sm -

6 6 A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából "Katasztrófák az égből" címmel érdekes, színvonalas előadást láthattak a Petőfi Sándor Általános Iskolában november 4-én Nyerges Gyula csillagász előadásában. Sok látványos képpel illusztrált "földrajz órán" Vida Gyuláné igazgató mutatta be az előadót. Az előadás találó címe a világűrben keringő, bolygókra, holdakra és a Földre hulló számtalan kőről - ami néhány tíz métertől több kilométer átmérőjűek lehetnek - szólt. A csodálatos képeken láthattuk a meteoritokat, hullócsillagokat, kisbolygókat, melyek a földi katasztrófákat okozhatták több millió éve és okozhatják ma is. A felső tagozatos gyermekek interaktívvá tették a másfél órás előadást, mert gyakran kérdeztek, és bizony az előadó elgondolkodott néhány válaszon. -ML- IKONOK Kiállítás a Civil Inkubátorházban A Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány az Adventi időszakban a Megváltó megszületésére várva egy ikon kiállítással készül az ünnepre. A kiállítón Tarbay Anna Mária, Tarbay Ede író, dramaturg és Katona Piroska jelmeztervező lánya. m HÉPt id ^ ' ) Y' y^fe^' ^L -" i ) J IÁ A Művésznő a Szamuely Tibor Ének- és Zenetagozatos Általános Iskolából, a debreceni Svetits Katolikus Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Az érettségi megszerzése után Magyar Képzőművészeti Főiskola, Restaurátor Intézetében szerez két diplomát, majd a harmadikat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Műemléki Szakmérnök szakán. Jelenleg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban dolgozik. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Restaurátorok Egyesületének, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Egyesületének és a Budapesti Szent Lukács Ikonfestő Körnek. Önéletrajzában fontosnak tartja megjelölni, hogy KISZ és MSZMP tag nem volt, és nem tagja egy pártnak sem. A kiállításának listájából csak egy-kettőt vonultatok fel: 1982: a Képzőművészeti Egyetem vendégkiállítása a Drezdai Művészeti Főiskolán. A kiállításon két tanulmány rajzom és két fatáblára festett tojástempera szerepelt decemberében a Szent Lukács Ikon festő Kör közös jótékonysági kiállításon mutatkozott be a százhalombattai (Makovecz Imre tervezte) görög katolikus templomban tavaszán, Dobogókőn a Manrézában nyarán, Budapesten a Magyarok Házában. A Civil Inkubátorházban december 5-én órakor nyitjuk meg az Ikonokból álló kiállítást, melyre mindenkit szeretettel várunk! Riez Gyula KISBÉRI ÚJSÁG november-december Idősek napja Hantán A jelenlegi megszorítások egyik vesztesei - nyugodtan kimondhatjuk - a nyugdíjasok. Ők azok ma, akik dolgoztak egy életen át, adókat fizettek, békekölcsönt adtak, (amit sosem kaptak vissza), gyermekeket, unokákat neveltek sokszor a háborúk zivataros időszakában. Ők azok, akik ma erejükön felül támogatják gyermekeiket, segítik őket sokszor azzal, hogy az unokákra vigyáznak, hogy a gyermeküknek ne kellejen hiányozni a munkából, vagy éppen el tudjanak menni színházba, társadalmi rendezvényekre, szórakozni. Az úgynevezett nyugdíjas kosár (nyugdíjas fogyasztói árindex: élelmi- szer, gyógyszer, közszolgáltatási díjak) egyre több pénzt visznek el a nyugdíjból, de náluk mindig lehet finom befőtteket, süteményeket enni, nekik mindig van kedves, bölcs szavuk. Azt a sok segítséget, támogatást, amit minden gyermek kap a szülőktől, nagyszülőktől, alig lehet szóban kifejezni. Nehéz a hálát méltóképpen leírni. Talán ezen gondolatokat átérezve szervezik meg az Önkormányzatok a nyugdíjas napot. Évente egyszer - Advent előtt - a település kedves műsorral és vendéglátással kedveskedik Hanta és Kisbér időskorú polgárainak. A részönkormányzat képviselői meghívására - talán kevesebben, mint az elmúlt évben - eljöttek a nyugdíjasok a Skrihár József Művelődési Házba november 21-én délután 4 órára. Ferencz Orsolya műsorában híres operettekből énekelt részleteket - mikrofon nélkül. Gyönyörű hangja betöltötte a termet. Az óvodások kedves műsorukkal mosolyt csaltak mindenki szemébe. Énekes, - verses előadásuk nagy tapsot aratott. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester köszöntötte Kisbér Város Képviselő-testülete nevében 8 nyugdíjasokat. Hagyomány, hogy a rendezvényen megjelenő legidősebb hölgyet, és urat köszönti a polgármester. Bertalan Józsefné, aki 93 éves és Kovács Ferenc, aki 83 éves kapott egy-egy kedves ajándékot. Nagy Józsefné, Etus néni, aki a helyi nyugdíjas klub tagja Remenyik Sándor versét szavalta el, a klub köszönetét ezzel kifejezve. A finom ételekről a Petőfi Sándor Általános Iskola konyhája gondoskodott, ezúton is köszönet a munkájukért. A jó hangulatot a Mocsári zenekar teremtette meg, akik nem csak a hagyományos dalokat, hanem a hantái különleges nótákat is ismerik. Voltak néhányan, akik táncra is perdültek, de a közös éneklésből mindenki kivette a részét. Reméljük hogy jövőre is lehetőségünk lesz találkozni ezzel a sok kedves emberrel. - ml - vm -

7 2008. november-december KISBÉRI ÚJSÁG Játék Határok Nélkül X. A Kisbér és testvérvárosa, Gúta közötti sportvetélkedő, a Játék Határok Nélkül - Baráti Városok Találkozója jubileumi, tizedik fordulója a szlovákiai városban kerül megrendezésre december 6- án. Erről egyeztetett kisbéri küldöttség november 11-én, kedden a Sport bizottság tagjaival Gután. A kisbérieket három fő képviselte, Vaderna Tamás önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, Cserés Mária általános iskolai testnevelő tanár, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság külsős tagja, valamint Malomsoki László, a sportvetélkedő egyik megálmodója, szervezője. A gútai bizottsági ülés résztvevőit megtisztelte Horváth Árpád polgármester úr, Árgyusi Imre alpolgármester úr. A Gőgh Mihály úr vezette bizottság egy részletes programtervet nyújtott át a vendégeknek, melynek minden részét, időbeosztását, feladatát közösen döntötték el. Most egy sportfeladatról nem döntöttek, a "grundbirkózásról". Ez egy teljesen új sportág lehet a találkozók történetében, ha a kisbéri gyermekeknek is tetszeni fog. Ha a kisbéri testnevelők nem tudnak gyerekeket toborozni, akkor egy bemutatót tartanak a sportágról. A helyiek igyekeznek színesíteni a napot más feladattal, a légpuskalövészettel, és a labdadöngető játékkal (kapitánykidobó). Lesz ismét ügyességi sorverseny, kerékpárverseny, gyermek foci, női kézilabda, férfi kézilabda, férfi öregfiúk foci, asztalitenisz, kötélhúzás. A programokat némileg átírja az az örömteli esemény, hogy reggel 9 órakor ünnepélyes keretek között Kisbér város küldöttsége a reneszánsz év alkalmából a helyi Corvin Mátyás alapiskolának egy Mátyás király szobrot ajándékoz. Kisbéri 4. és 5. osztályos gyermekek reneszánsz műsorral is kedveskedni fognak. A hazai csapat erősen készül a napra, mivel az elmúlt három találkozót a kisbériek nyerték, elhódítva ezzel a vándorserleget. Az általuk most felajánlott újabb serleget szeretnék otthon tartani, de azt a kisbériek is szeretnék elhozni. Nagy csaták és sportszerű mérkőzések részesei, szemtanúi lehet mindenki, mert a szervező gútaiak és a kisbériek minden érdeklődőt szeretettel várnak a sportnapra határon innen és túl. A program így alakul: 9.00 Labdarúgás született diákok részére; 4+1 felállásban; Kerékpáros ügyességi verseny; 6., 7., 8. osztályos diákok + diáklányok részére, Asztalitenisz; éves fiúkból álló 4 fős csapatok Hivatalos megnyitó Sorverseny 3 versenyszám; 14 fős csapatok EBÉD Grundbirkózás Kidobó 4., 5., 6. évfolyamból összeállított lánycsapatok 9+1 felállásban Női kézilabda Célba lövés légpuskával; sz. diákok + diáklányokból álló 6 fős csapatok (4 fiú és 2 leány) Férfi kézilabda Labdarúgás képviselők + szervezők csapata Kötélhúzás 6 fős csapatok; 4 férfi + 2 nő Eredményhirdetés VAC SORA - emel - Reformáció ünnepe a kisbéri református gyülekezetben A reformáció a XVI. század első negyedében indul meg először Németországban, majd ettől függetlenül Svájcban. Magyarország ebben az időben az egyik legválságosabb időszakát éli. A reformáció ebben a folytonos harcokkal teli korban röviddel október 31. után Magyarországon is kezdett elterjedni. Először északon a felvidéki szabad királyi városok (részben német ajkú) polgárai és értelmisége között, valamint az erdélyi szászoknál. Az Európát járó kereskedők és a Wittenbergből hazatérő tanárok, lelkészek voltak első terjesztői. A mohácsi vész (1526) után a közés főnemesek nagy része is a reformáció fő támogatójává vált. A reformáció terjedését a század második felében kezdődő katolikus ellenreformáció se tudta megakadályozni. A 16. század közepére a lakosság nagy része protestánssá vált. "Vissza a forráshoz!" hangzott egykor a reformáció jelmondata. Ennek megünneplésére gyűltek össze Kisbéren a református templomban a kisbéri, az etei és a rédei gyülekezet tagjai lelkészeik vezetésével. Vajsné Fazekas Ibolya ászári lelkipásztor korunk szomjúságáról beszélt. Az Ámósz könyve 8,11-14 alapján kiemelte, hogy Isten szava ma is helytálló. Mintha rólunk írta volna a próféta: ""Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására". Sok mindennel megtöltjük a gyomrunkat, amitől gyomorrontást, depressziót, félelmekkel teli életet szerezhetünk magunknak. A Biblia az igazi forrás, amire szükségünk van. Isten szava megtisztít és 7 Krisztus váltsághalála által megújult életet adhat. Ma is érvényes a reformátorok hitigazsága: Solus Christus (csak Krisztus), Sola Scriptura (csak a Szentírás), a Sola fide (csak a hit) és Sola gratia (csak a kegyelem) által lehet üdvösségünk, örök életünk. Mivel a Biblia éve, az ünnepen megemlékezhettünk a fordító Károli Gáspár ben kiadott teljes magyarnyelvű Bibliájáról is. Bátky Dávid Géza etei lelkész az egyik magyar fordítás nyelvén felolvasott egy részt, melyre nagyon kellet figyelnünk, hogy megértsük. Ezt követően a rédei gyerekek zenés- verses műsorát hallgathattuk meg Barta Zsoltné vezetésével. Minden szavalat, ének a Szentírás történetével, mai üzenetével gazdagította az egybegyűlteket. Reményik Sándor: A Fordító című verséből így szólt egy részlet: "Az, kinek szellemét ma körülálljuk, A Legnagyobbnak fordítója volt, A Kijelentés ős-betűire Alázatos nagy gonddal ráhajolt. Látom: előtte türelem-szövetnek, Körül a munka nehéz árnyai: Az Igének keres magyar igéket. Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv Megcsendíti-e Isten szép szavát? És látom: győz, érdes beszédinek Szálló századok adnak patinát. O, be nagyon kötve van Jézusához, Félig ő viszi, félig Jézus őt. Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, Együtt érve el egy honi tetőt. Amíg mennek, a kemény fordítónak Tán verejtéke, tán vére is hull, De türelmén és alázatán által Az örök Isten beszél - magyarul." Legvégül Vajs Tibor kisbéri lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet, s átvezette a vendégsereget a gyülekezeti házba, ahol szeretetvendégségen vehettünk részt. Szász L. Dóra (Kisbér)

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG A U-SHIN Europe Kft. üzeme a Batthyány Puszta Iparterületen, a pusztai bekötőúton, a 13-as főút mellett áll. Konczné Szendrey Zsuzsannát, a cég adminisztratív igazgatóját kértem, mutassa be a japán tulajdonú vállalkozást. - Ön az adminisztratív igazgató. Ez mit takar? - Hozzám tartozik a pénzügy, a humánerőforrás management, a logisztika és a gyártás-tervezés. A vállalatot négy szervezeti egység alkotja: termelés, minőségbiztosítás, adminisztráció és értékesítés. - Volt szerencsém itt lenni az alapkőletételnél, az átadásnál. Mesélne a Kisbéri Újság olvasóinak a kezdetekről? - Japán fővárosában, Tokióban van az anyacégünk központja. Hiroshimában és Hammamatsuban elhelyezkedő gyárakban folyik a japán gyártás. Kisbéren 2001 októberében indult a termelés, un. zöldmezős beruházásként épült üzemben. (Addig a terület mezőgazdasági hasznosítású volt, azaz a szántóföldön építettek fel egy gyárat. Szerk.) Az 5000 nr csarnokot májustól októberig építették. Akkor 70 dolgozóval és 2 vevővel indultunk. A Magyar Suzuki és a General Motors lengyelországi gyára volt a vevőnk. A Wagon R+ és az Opel Agila autókhoz gyártottunk első menetben zárakat, kulcsokat. Mindenfajta zárakat, - ajtózár, csomagtartózár, tanksapka, - mindent, ami valamit nyit-zár az autóban, gyártunk. Ez volt az indulás. Cél volt a vevőkör szélesítése Európában, valamint a Suzuki későbbi modelljeihez való beszállítás. Mindkét célunkat elértük, jelenleg több európai gyártóhoz szállítunk, illetve a Suzuki minden modelljében található általunk gyártott termék. - Akkor már más gyártókhoz is szállítanak be? - A következő nagyobb ve- Vállalkozások Kisbéren 12. U-SHIN Europe Kft. vőnk a NedCar volt. Hollandiában a Mitsubishi Colthoz gyártottunk és gyártunk a mai napig kapcsolókat, kilincseket, zárakat. Másik nagy vevőnk a FORD, amelyhez a Thyssen Krupp Presta franciaországi üzemén keresztül szállítottunk, illetve szállítunk jelenleg is, ám az idén már elkezdtünk közvetlen beszállítani a Ford kölni gyárába. - Ez minek köszönhető? -A közvetlen beszállítói státusz elnyerése egy hosszú folyamat eredménye. Kezdetektől arra törekedtünk, hogy minden ISO és 1SO/TS előírásnak megfeleljünk, de ezen felül a Ford egyéni követelményrendszerét is be kellett illeszteni a munkafolyamatainkba. Ezeket a Ford munkatársai személyesen ellenőrzik, gyakoriak a látogatások részükről. Sikerült magunkat befészkelni a Volkswagen csoporthoz, VW, Audi és Skoda modellekbe szállítunk motorháztető zárakat. Nem régtől második felétől - pedig a Mazda japán gyárába szállítunk alkatrészeket. Közben az üzemcsarnok területét a duplájára növeltük, tehát m 2 -re. A létszámbővítés folyamatos volt. - Csiba Jóicsitól tudom, hogy 7 japán munkatársuk dolgozik Kisbéren. Jelenleg hány főt foglalkoztatnak? Hányan dolgoznak a termelésben, hány dolgozó van Kisbérről és a kistérségből? főből 40 fő szellemi állományú, a többi fizikai, főként a termelésben dolgozik. A fizikai dolgozók gyakorlatilag 100%-ban a környékről, megyén belülről járnak be dolgozni, 166 fő Kisbéren lakó alkalmazottunk van. - Hogyan folyik egy új termék bevezetése a termelésbe? - Japánban megtervezik az új alkatrészt, ehhez szerszámot kell tervezni. Kezdetben csak Japánban, ma már Magyarországon is terveztetünk. El kell készíttetni a szerszámot. Ezután kezdődhet az alapanyag beszerzés, szerelősor beszerzés, vagy átalakítás, gyártás. - A dolgozók tudják, hogy milyen kocsiba készítik az alkatrészeket? - Természetesen tudják, csak nálunk eléggé elfogadott, hogy angol nyelven "szólítják" a termékeket. - Vannak dolgozók, akik a kezdetektől itt dolgoznak? - Igen, 35 fő a jelenlegi állományból már október 18-án tagja volt a vállalatnak. - Látom a faliújságon, hogy a dolgozók kedvezménnyel vehetnek Suzuki autót egy kereskedőtől. Van más kedvezmény, juttatás? Milyen a szociális ellátást, egyéb támogatást kapnak a dolgozók? - Az autóvásárlási kedvezményt a Magyar Suzuki Zrt. Biztosítja, és nem mi november-december A U-Shin Europe Kft. a versenyképes béren és a jó munkakörülményeken felül étkezési utalvánnyal, csoportos munkásszállítással támogatja a dolgozókat. - Milyen a japán kultúra? A híres munkamorál? - Majdnem minden évben megy ki néhány dolgozó Japánba betanulni, de sajnos sok idejük nincs az ottani körülményeket tanulmányozni. - Milyen terveik vannak? Tudom, most az általános recesszió, gazdasági világválság közben talán kellemetlen a kérdés, de hosszabb távú tervek biztosan vannak. - Meglegyintett bennünket is az autóipar válság szele, de csoportos leépítést nem tervezünk. A piac annyira kiszámíthatatlan, hogy a legjobb közgazdász sem tudná megjósolni, mit hoz a jövő. A forintárfolyam kiszámíthatatlansága megnehezíti a tervezést. Az idén bevezettünk egy, Európában egyedülálló technológiát, a magnéziumöntést, amellyel a Ford gépjárműveibe gyártunk kormányoszlopot. Az értékesítés, a marketing csoportunk folyamatosan dolgozik, hogy több vevőt szerezzünk. A több lábon állás a cél. Másrészt pedig a célunk, hogy minél jobban lecsökkentsük a japán alapanyagokat, és alkatrészek arányát. Európából, és elsősorban Magyarországból szeretnénk beszállítókat. - Köszönöm a bemutatást. - Malomsoki - Macskauralom ebben a kutya világban?

9 2008. november-december KISBÉRI ÚJSÁG Vállalkozói fórumot tartott az önkormányzat 9 A Kisbéren és kistérségünkben működő vállalkozások számára lapunk hasábjain fórumot hirdetett városunk önkormányzatának képviselő-testülete, amely október 31-én megtartásra is került a Városházán. A/ önkormányzat képviseletében Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, Cser Tamás alpolgármester, Csótár Zoltán a Gazdasági és Műszaki Bizottság elnöke, és Sinkovitz Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke fogadta a fórum vendégeit. A vállalkozók részéről Imre Károly (Krisztán Kft.), Scheck Ferenc (Drat Kft.), Kiss Gábor (Fe-Ki Kft.), Mócher Imre (Terimforg Kft.), Horváth Sándor építész, Lődi Dénes (Bürotrio Bt.), Markó András (Propos Kft.), Malomsoki László (Malomsoki Ingatlaniroda) jelent meg. A fórum célkitűzése az önkor- mányzat és a térségben működő vállalkozások együttműködési lehetőségeinek feltárása volt, de városunk közügyei válogatás nélkül szóba kerültek (például az utak állapota, helyi vállalkozások bevonása a kivitelezési munkákba, adózás rendje). A megbeszélés bizonyos témákban meglehetős kritikus hangnemben folyt, azonban a felek egyetértésre jutottak abban, hogy az együttműködés közös érdekük, ám ennek érdekében eddig nem tettek elegendő erőfeszítéseket egyik részről sem. A vállalkozók az önkormányzat kezdeményezését a párbeszédre a térség vállalkozásaival üdvözlendőnek és támogatandónak ítélték, a felek biztosították egymást elkötelezettségükről a párbeszéd és az együttműködés folytatása iránt. Az önkormányzat a továbbiakra konkrét javaslatokat tett. A képviselő-testület kezdeményezi egy, a térség vállalkozásainak megmutatkozási lehetőséget teremtő kistérségi vállalkozói expo hagyományának megteremtését, melynek helyszínéül a város központjában a Lovarda épület-komplexumot, és környékét javasolja. Javaslatot tett az önkormányzat arra is, hogy az érdeklődő vállalkozásokkal együttműködve készítsenek egy, a várost, a kistérség településeit, és az itt működő vállalkozásokat bemutató többnyelvű DVD film, amellyel külföldi és hazai partnerek, befektetők előtt tudnánk reprezentálni adottságainkat, és nyitottságunkat újabb üzleti és kulturális kapcsolatok kialakítására. Harmadik javaslatként az önkormányzat korábbi tárgyalásaira építve testvérvárosi kapcsolatainkat (konkrétan Aranyosgyéres neve merült fel) felhasználva kívánja a kistérségi vállalkozások, és külföldi potenciális partnereik kapcsolatépítését szolgálni találkozási, bemutatkozási lehetőségek kialakításával. Az érdeklődő vállalkozók ezeket a javaslatokat támogatandónak ítélték, és azok részletes kidolgozásához támogatásukat ígérték. Az aktív párbeszédet hozó fórumot a felek eredményesnek ítélték, és elkötelezték magukat a párbeszéd folytatására, a felvetett javaslatok megvalósítási lehetőségeinek részletes közös kidolgozására, illetve újabb konkrét együttműködési lehetőségek feltárására. A találkozó folytatásával kapcsolatban a jövőben is minden közérdekű információt közzé teszünk lapunkban. A fórum résztvevői várják további érdeklődő vállalkozások jelentkezését és munkáját a most meghatározott célok elérése érdekében. -D- M - Jön a tél! A tél beköszöntével felhívjuk a város lakosságának figyelmét a tulajdonukban lévő ingatlanok előtti járdaszakaszon hó eltakarításra és csúszás mentesítésre. Önkormányzati rendeletben foglaltak lapján a tulajdonos, vagy a bérlő köteles az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartásáról gondoskodni. Felhívjuk a lakosság figyelmét, ha a nem megfelelő tisztításból adódóan baleset következik be, akkor a tulajdonos, vagy a bérlő köteles a bekövetkezett eseményből eredő kár megtérítésére. Ezért fokozott figyelmet kell a tisztításra fordítani. Kérjük a lakosságot a rendeletben foglaltak betartására, egymás testi épségének megőrzése érdekében. Köszönettel: Horváth István mb. Városigazgató Városigazgatóság SZENTE OPTIKA Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS! KÁRTYA ELFOGADÓHELY Kedves Vendégeink! Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a BAKONY ÉTTEREM -ben melegétel vásárlási utalványokat elfogadjuk. SODEX MELEGÉTEL, ENNIKÉK, ACCOR SERVIS Vállaljuk rendezvények, osztálytalálkozók lebonyolítását. Esküvői rendezvények ára: 2500,-Ft/fő Hidegtálakra rendelést felveszünk. Üdülési csekket elfogadunk! Telefon: 34/ , vagy 06-20/ Továbbra is várjuk kedves vendégeinket.

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG SORSDÖNTŐ NAPOK Budapesten már javában folytak a forradalom véres eseményei, de a vidék még némán hallgatott. A felszin alatt azonban már izzottak az elfojtott indulatok, és csak egy szikra kellett ahhoz, hogy a forradalom lángja itt is fellobbanjon. A forradalom hulláma október 26-án érte el Kisbért. A kisbéri megmozdulást egy jelentéktelennek tűnő esemény indította el. Akkor még állt a község központjában az a deszkából ácsolt felszabadulási emlékmű, amit 1945-ben Kisbér szovjet parancsnoka állíttatott. Hasonló jellegű építmények akkoriban elég gyakoriak voltak az ország területén. A forradalomba történő szovjet beavatkozás miatt, ezek az építmények a népharag céltábláivá váltak. Ezért a kommunista pártvezetés jónak látta mielőbbi eltávolításukat. A kisbéri emlékműre is ez a sors várt. Az emlékmű lebontásával a községi pártszervezet titkárát bízták meg, aki október 26-án reggel a KTSZ embereivel megkezdte a bontást. A megkezdett munkálatokat, egyre bővülő szemlélődő tömeg vette körül. Az építményt először a gépállomás traktorával lehúzatták, majd nekiláttak a szétszedésének. A szétszedett építőanyag elszállítását a tömeg megakadályozta, majd felgyújtotta. Ahogy növekedtek a felfelé csapó lángok, úgy nőtt a tömeg forradalmi hangulata. Lelkesen éltették a kisgazda párt vezetőit. Molnár Mihály, volt kisgazda párti főispán, látva a kialakulóban lévő veszélyes helyzetet, megkérte dr. Szerdahelyi Istvánt, a gimnázium igazgatóját, hogy a lakossághoz és a nagyszámban jelenlévő diáksághoz a forradalom tisztaságának megőrzése érdekében, beszédet intézzen. Szerdahelyi beszédében kitért a budapesti eseményekre s azokat, mint a nép jogos szabadságharcát, méltatta. Felhívta a jelenlévők Kisbér figyelmét, hogy őrizzék meg nyugalmukat. A jogos sérelmek megtorlását, bízzák a bíróságokra. Közben a helyszínre érkezett, a kisbériek körében köztiszteletben álló, Pilbauer László is, aki felolvasta a nép követelését tartalmazó 16 pontos kiáltványt. Ezek után a tüntető tömeg, énekelve végigvonult a község utcáin. Olyan sok boldog embert, mint ezen a napon, Kisbér hosszú története alatt aligha látott. A tüntetés fegyelmezett rendben zajlott le, de közben ismeretlen személyek feldúlták a parkban eltemetett szovjet katonák sírjait. Pilbauer László gondoskodott arról, hogy a sírokat eredeti állapotukba állítsák vissza. A diákok soraiból őrséget szerveztek a hasonló esetek elkerülése érdekében. A forradalom vezetői, este népgyűlést hívtak össze, ahol leváltották a község kompromittált vezetőit. A gyűlés résztvevői: a forradalmi bizottság elnökének Kiss Istvánt, titkárának dr. Szerdahelyi Istvánt, a nemzetőrség parancsnokának Pilbauer Lászlót választotta meg. A forradalmi bizottság, legfontosabb feladatának a község közbiztonságának megőrzését tekintette. A község forgalmas csomópontjain, polgárőröket állítottak fel. A polgárőrség kezdetben fegyver nélkül, majd a rendőrségtől átvett fegyverekkel teljesített szolgálatot. A forradalom vezetőit nyugtalanította az a körülmény, hogy a nagybéri erdőben lévő, lőszerraktárt, nagy-létszámú ÁVH-s alakulat őrzi. A budapesti, mosonmagyaróvári véres eseményekhez hasonló megtorlástól tartva, Fakász Tibor tanár vezetésével, fegyveres diákőrséget állítottak fel. Az aggodalom azonban alaptalannak bizonyult, mert október 30-án a lőszerraktár őrsége fellázadt és elhagyta őrhelyét. A sorkatonák a kisbéri nemzeti bizottságtól, olyan védlevelet kaptak, amely biztosította hazatérésüket. A legénységi állományból visszamaradt, néhány katonából és a lakosságból, Pilbauer László hamarosan megszervezte a telep őrzését. Közben Fakász Tibor személyesen segítette a környező községekben a nemzeti bizottságok és a munkástanácsok megalakítását. Mint köztudott a forradalom és szabadságharc rövid fennállás után elbukott. November 4-én szovjet harckocsik lánctalpai tiporták el. A szovjet tankok nyomán megjelent "pufajkás" karhatalmi alakulatok, megkezdték a forradalom vezetőinek letartóztatását, és ezzel elkezdődtek a megtorlás évei. December elején Pilbauer Lászlót, dr. Szerdahelyi Istvánt, Fakász Tibort, Andorka Ferencet letartóztatták és a rendőrőrsön megkezdődött a kihallgatásuk. Amikor a község lakossága erről tudomást szerzett, körül fogták az épületet és a karhatalmistáknak öt perc időt engedélyeztek, a fogva tartottak elengedésére. Szabadulásuk azonban csak tiszavirág életű volt február 15-én egy nagyobb karhatalmi alakulat szállta meg Kisbért. Pilbauer Lászlót, dr. Szer november-december dahelyi Istvánt, Fakász Tibort, Andorka Ferencet letartóztatták és a komáromi rendőrkapitányság fogdájába szállították. Több hónapig tartó kihallgatásuk után a kistarcsai internáló táborba kerültek. Itt augusztus 6-ig voltak közbiztonsági őrizetben, majd az esztergomi megyei börtönbe kerültek. A megyei ügyész október 30-án: Fakász Tibor I. rendű, dr. Szerdahelyi István II. rendű, Pilbauer László III. rendű vádlott ellen "a népi demokratikus államrend fegyveres megdöntésére irányuló mozgalomban való tevékeny részvétel" miatt vádat emelt. Ügyüket a megyei bíróság november 13-án a komáromi járásbíróságon tárgyalta. Az ellenük felhozott legfontosabb vádpontok: az emlékmű ledöntése, a községi tanácstól a hatalom átvétele, a rendőrség lefegyverzése, Gulyás Antal tanácselnök elfogására tett kísérlet, a Dunántúli Nemzeti Tanáccsal való kapcsolat tartása volt. Pilbauer László ellen felhozott legfontosabb vád a tölgyestelepi ÁVHs alakulat sorkatonáinak, lázadásra való buzdítása és a szovjet harckocsi alakulatok vonulásának megfigyelése volt. Az elsőfokú bíróság, mindhármukra három év börtönbüntetést szabott ki, amelyet a vádlottak megfellebbeztek. A vádlottak büntetésük letöltését a váci börtönben kezdték meg, majd a tavasz végén a pálhalmi rabgazdaságban folytatták. Fellebbezési ügyüket a Legfelsőbb Bíróság Lakatos Imre tanácsa augusztus 21-én tárgyalta. Az emlékmű ledöntésében való részvételüket már az elsőfokú tárgyaláson sem tudták bizonyítani. A másodfokú bíróság, a községi tanács hatalomból való kirekesztését több szempontból megalapozatlannak tartotta. Kiss Istvánt a népgyűlésen törvényesen választották meg. Gulyás Antalt ugyanis felettesei a forradalom előtt felfüggesztették állásából. Tényként állapította meg a bíróság, hogy a (Folytatás a következő oldalon)

11 2008. november-december KISBÉRI ÚJSÁG 11 (Folytatás az előző odalról) nemzeti bizottság ülésein a rendőrparancsnok, a párttitkár és a VB. titkár rendszeresen részt vettek. Felderítetlennek és megalapozatlannak tartotta a rendőrség lefegyverzésével kapcsolatos vádpontot is. Ugyanis az elsőfokú bíróság nem vette figyelembe a tanuk azon vallomását, hogy a nemzetőrség feladata a rend és a nyugalom fenntartása volt. Pilbauer Lászlóval szemben felhozott, a katonák lázításával kapcsolatos vádat is alaptalannak tartotta. A vád ugyanis Simányi Dénes ÁVH-s politikai tiszt vallomásán alapult, aki mint a másodfokú bíróság megállapította, szinte minden mondatát így kezdte "hallottam, mondtak". A fellebbviteli tárgyaláson a Legfelsőbb Bíróság a következőket állapította meg: "Annyi már most megállapítható, hogy a vádlottak legfőbb célja a rend és a nyugalom megőrzése volt, s ebben az irányban fejtették ki tevékenységüket". A vádlottakat egyúttal szabadlábra helyezte és büntetésüket egy évre leszállította. Az eljárás során megállapította, hogy a kiszabott börtönbüntetést mindhárom vádlott a közbiztonsági őrizetben, illetve az előzetes letartóztatásban teljes egészében letöltötte. Meghurcolásuk azonban a börtönből való szabadulásuk után sem ért véget. Fakász Tibort, dr. Szerdahelyi Istvánt, kitiltották Komárom-Esztergom Megyéből. Hosszú ideig pedagógusi állást nem vállalhattak. Pilbaur Lászlót eltiltották tanári foglalkozásától, csak segédmunkásként dolgozhatott. A KOMÉP-nél vállalt segédmunkási állást és később itt szerzett kőműves szakmunkás bizonyítványt. A tények megállapítása után, mit tehet még a helytörténet kutató? Elgondolkodhat azon, lehet-e egyáltalán történelmi igazságot szolgáltatni politikai üldözötteinek. Megcsodálhatja azt a bátorságot, ahogy az elítéltek a börtönévek alatt és az azt követő években viselték megpróbáltatásukat. Megbizonyosodhat arról, hogy Kisbér lakossága soha nem fogadta el az ellenük felhozott vádakat, rágalmakat. Mindvégig biztosak voltak abban, hogy a forradalom vezetői csak a rombolástól, önbíráskodástól akarták megóvni Kisbér társadalmát. Hegedűs Pál. Wittner Máriáról készült portréfilmet nézhettek a kisbériek a művelődési központban október 28-án, Hóhér vigyázz címmel. A filmet bemutatta Siklósi Beatrix, a film egyik készítője és Ékes Ilona kereszténydemokrata parlamenti képviselő. Megható, felháborító és erőt adó jelenetek, eddig ismeretlen részletek - ez a nem csak Wittner Máriáról szóló, műfajilag nehezen behatárolható, hivatalosan portréfilm tartalma. Az ávósok és a 2006-os rendőrterroristák közötti hasonlóságokat kitűnően mutatja be a Siklósi Beatrix és Matúz Gábor nevével fémjelzett Mamifilm Produkció, a szerény főszereplő pedig megérteti velünk: nem is kellett emberfeletti erő ahhoz, hogy valaki ellenálljon a beszervezésnek, s ne legyen ügynök. Wittner Mária 1937-ben született Budapesten. Apját nem ismerte, anyja nem törődött vele, így szüleiként a karmelita rend nővéreit tisztelte. Az '56-os harcokban a kezdetektől részt vett. A rádió ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz, a Corvin közben segédkezett a sebesültek ellátásában. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozva már a fegyveres összetűzésekben is részt vett. November 4-én a szovjet tankok megtorló mészárlásában megsérült. A forradalom leverése után diszszidált, néhány hetet Ausztriában töltött, de végül visszatért Magyarországra július 16-án letartóztatták és "fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve az államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli, meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, fegyveres rablás, disszidálás" miatt július 23-án, 20 éves korában első fokon halálra ítélték. Kétszáz napot töltött börtönben halálraítéltként, a másodfokú bíróság azonban február 24-én - épp a film bemutatása előtt 49 évvel - életfogytiglanra változtatta az ítéletet március 25-én szabadult nemzetközi nyomásra. A történelmi kalandozások helyett a főszerep az érzelmeké: a kőkemény perceké, amiket korunkbeli fiatalok éltek át az utcákon elvérezve, vagy a siralomházban eltöltött hónapoké, amíg "megváltásként" el nem jött értük a hóhér kötele. A filmben több helyszínre kalauzolnak el minket: többek közt a siralomháztól kezdve az apácákhoz, akik felnevelték a későbbi szabadságharcost, a vérbefojtott 50. évforduló emlékezetes színtereire és a Parlament folyosóira is. Megismerhetjük, miként lettek a fiatalokból forradalmárok (W. M. szerint nem is az utcákon érezték magukat azoknak, hanem a börtönökben), a csinos lányokból fegyverforgató harcosok, majd büszkén a halállal farkasszemet néző kivégzettek. Sokat hallunk Wittner Mária barátnőjéről, "Katiról", akivel nyolc hónapon keresztül voltak cellatársak a siralomházban, majd aki felemelt fejjel ment az akasztófáig. Névtelen hősök és kivégzettek kelnek életre egy-egy régi fénykép, vagy éppen Wittner Mária, őket sosem feledő emlékezetének hatására. Az alkotás megtekintése után biztos, hogy sokak lelkiismerete lehet rossz: akik megtagadták, elárulták (és teszik ma is) a nép ezen egyszerű hőseit; továbbá azoké, akik elfelejtik őket, vagy nem méltón emlékeznek rájuk. A film tartalmában sem lehet kivetni valót találni, bár igaz, hogy a készítők inkább portrévázlatnak nevezték el az alkotást, portréfilm helyett. Úgy érzem, ennek oka a szerény anyagi háttér és a bőséges forgatnivaló anyag fordított arányossága lehet, mégis tökéletes képet kapunk Wittner Mária életének legmeghatározóbb szakaszáról: a forradalomban vállalt szerepéről. A zenei aláfestést a Jenei Szilveszter - Adorján András - Kocsis L. Mihály nevével fémjelzett, 1956 Aki magyar... című rockopera, Waszlavik 'Gazember' László tangóharmonikás, Bokor Tünde, erdélyi népdalénekesnő és a Kárpátia zenekar dalai adják. Mindenkinek ajánlom, hogy járjon utána - valószínűleg ez kevesebb állami és mozi hálózat hátteret kap. mint a Nagy Imréről készített film, amit több iskolában kötelező volt megtekintenie a diákoknak - és menjen el egy vetítésre, hiszen egyre kevesebben vannak már köztünk, akik hitelesen, a saját szemükkel látottakat tudják elmondani 1956-ról és az azt övező politikai, érzelmi háttérről. Én, bár eddig sem tettem, de ez után a film után sem fogom elfelejteni hőseinket, és megerősödött bennem: nem tudok megbocsátani a bűnösöknek. (Magi - Szent Korona Rádió)

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG november-december Ősi titkok nyomában... Záhonyi András, mérnök és íráskutató november 21-én, pénteken látogatott el hozzánk, és tartotta meg előadását a tisztelt érdeklődőknek. A tervezett előadás-sorozatot bevezetve a világban való eligazodásunk alapelveiről beszélt úgy, hogy párhuzamba állította a régi, természettel szoros kapcsolatban élő ember és a mai modern ember gondolkodását, ill. a körülötte levő dolgokhoz, embertársaihoz való viszonyulását. Az összevetésből egyből látható volt a következtetés: korunk legfőbb problémáinak gyökere akár a tudós, akár a hétköznapi embereket tekintve, értékrendszerünk felborulása, mely az emberi önzésen, telhetetlenségen alapul. Az előadás további részében a történelem, elsősorban az ókori történelem egy-egy szeletébe - ősi írások, népek eredete, tatárlaki korong, elsüllyedt kontinensek - nyerhettünk bepillantást megértve azt, hogy a világról, történelmünkről alkotott képünk annál tisztább, minél több mozaikját szemléljük egyszerre, egymás mellé rakva! S talán az előadás legfőbb mondanivalója volt: merjünk gondolkodni, kérdezni, utánanézni, ha kell eltérő véleményeinket ütköztetni! Szép számmal, közel 60-an gyűltünk össze a Wass Albert Művelődési Központ kamaratermében, ami azt jelenti, hogy vannak még ebben a nehezen élhető, értékeket kihajító XXI. században olyanok, akik nyitottak, sőt igényük van, és idejüket sem sajnálják egy kulturális jellegű, és elsősorban nem szórakoztató esti elfoglaltságra. Szeretnénk megköszönni az előadónak, hogy megtisztelt bennünket, hogy szabadidejében végzett (!) tudományos munkájával egyben a magyar nemzet hagyatékát is gazdagítja, a tisztelt érdeklődőknek pedig azt, hogy jelenlétükkel, figyelmükkel gazdagítják az önmagukra igényes, népünk értékeit megőrizni akaró magyar emberek táborát! A következő előadás januárban várható, a Kisbéri Újságban majd olvasható lesz ajánlója. Törekszünk arra, hogy a meghívott előadók és témák változatosak legyenek! Ihász Judit Tisztelt Lakosság! Társaságunk december 14-től, az országos menetrendváltozástól kezdve a kellő kihasználtság hiánya és az egyre nehezebb gazdasági körülmények hatására a 8384 (8674) Bakonycsernye-Csatka-Kisbér-Nagyigmánd-Komárom autóbuszvonalon a Kisbér, autóbusz állomástól 7.40 órakor Komárom, autóbusz állomáshoz induló 243 sz. járatot csak tanév tartama alatt munkanapokon órakor tervezi közlekedtetni. A Komárom, autóbusz állomástól 9.20 órakor Kisbér, autóbusz állomáshoz induló 238 sz, járatot csak tanév tartama alatt munkanapokon és 10 perccel később órakor tervezi közlekedtetni. A Bakonycsernye, Rákóczi utcától órakor Kisbér, autóbusz állomáshoz induló 235 sz. járatot Csatka érintése nélkül tervezi közlekedtetni. Jelmagyarázat: ~ munkanapokon 16 = tanév tartama alatt munkanapokon Tisztelettel: Nagy Zoltán személyforgalmi igazgató ÁLBA VOLÁN Zártkörűen Működő Autóbusz közlekedési Részvénytársaság 8000 Székesfehérvár, Bőrgőndi út 14. Pf. 5 November 4-én, a megtorlás napján többen gyújtottak gyertyát a Kopjafánál. Családok, baráti közösségek, vagy éppen valaki egyedül jött el emlékezni az 1956-os eseményekre, az orosz tankok bevonulására, Magyarország leigázására. Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én. Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer viszszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A sebesültek száma magyar oldalon , míg szovjet oldalon 1540 fő volt. A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve. (Forrás: Wikipédia)

13 2008. november-december KISBÉRI IJSAG 13 SZÍNHÁZ SZÍNHÁZ SZÍNHÁZ SZÍNHÁZ Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár Kisbér Városház tér. 1. Tel: 0634/ , 0634/ Színvonalas színházi előadásokkal várjuk kedves közönségünket a 2008/2009-es színházi évadban is! február eleje Molnár Ferenc: Az üvegcipő - Vígjáték három felvonásban Forrás Színház előadása március vége vagy április eleje Pozsgai Zsolt: Szeretlek Faust játék két részben (főszereplők: Lux Ádám, Kautzky Armand, ifj. Jászai László) május eleje Örkény István: Macskajáték - tragikomédia két részben Főszereplők: Pásztor Erzsi, Földi Teri, Teremi Trixi május óra (péntek) Gárdonyi Géza: A bor - népszínmű Komáromi Jókai Színház előadása MIKULÁSNAPI AJÁNDÉKMŰSOR KISBÉR LAKÓINAK CSÉZY ÉS A RAKONCZAY FIVÉREK december óra (szombat) Személyes varázs és varázslatos hang. Nála mindkettő adott. Kedves, finom, nőies jelenség. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre. Belépés díjtalan! MEGHÍVÓ Kedves érdeklődők! Ismét MAZSORETT GÁEÁT szervezünk, ahol fellépnek: A KISBÉRI MAZSORETT cadett, junior és szenior korosztályú csoportjai. Vendég műsor: társastánc bemutató Az előadás időpontja: november 29. (szombat) 18 óra Helyszín: Wass Albert Művelődési Központ Színházterme Jegyek: felnőtt 800.-Ft, gyermek és "régi"mazsorett 500.-Ft Mindenkit szeretettel várunk! November 27-én 10 órától a kisbéri művelődési központban Wass Albert vers és prózamondó verseny megyei döntője lesz. Három kategóriában került kiírásara a verseny: vers és próza éves kor között és 24 év fölött, valamint énekelt vers kategória. Lapzártáig 24 nevezés érkezett. A zsűribe elfogadta a felkérést Michl-Palotai Krisztina, a Wass Albert Művelődési Központ mb. igazgatója. Rideg Imréné tanárnő és Jónás Csaba színművész. A rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki kellemes kulturális kikapcsolódásra vágyik. MEGHÍVÓ Tisztelettel értesítünk és meghívunk mindenkit, aki nyugdíjas jöjjön el házastársával együtt A KISBÉRI IDŐSEK NAPJÁRA november 28-án, 16 órától a Wass Albert Művelődési Központban vacsorával és műsorral várjuk a kisbéri idős lakosokat. Ünnepeljük együtt egy szép estén az Idősek Napját A város idős lakóit a kisbéri óvódások köszöntik. Műsor: Tóthpál Szilvia magyar nóta- és operett énekes műsora FILHARMÓNIA A KISBÉREN A WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN november 28. ( péntek ) és Műsor: Csodaszarvas legendája Varázslatos utazás a magyar népzene csodálatos világába. Kiállítás Wass Albert Művelődési Központban december 2-től. BALLUN VIKTÓRIA KOMÁROMI FESTŐMŰVÉSZNŐ KIÁLLÍTÁSA'MŰ - TEREMTÉS " CÍMMEL. ajándékot karácsonyra szeretteinknek. Az ajándékkészítő délutánon pedagógusok segítségével kedves díszeket, játékokat alkothatunk. Meglepetésvendég várható! Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A Wass Albert Művelődési Központ internetes honlapja:

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG november-december Evangélikus Hírek Istentisztelet Kisbéren december 07-én 10 órakor december 26-án 10 órakor Szeretettel várjuk! Bábolnán a Derű Háza Idősek Otthona várja leendő lakóit átmeneti és tartós elhelyezés biztosításával havi térítési díj ellenében. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 34/ , 06-20/ Idősek Otthona, 2943 Báboln;

15 2008. november-december KISBÉRI ÚJSÁG 15 Szilveszteri, karácsonyi programok itthon és külföldön kérje tájékoztatónkat Ajándékozzon karácsonyra utazási ajándék utalványt ennek mindenki örül! Lejáró üdülési csekkjét felhasználhatja jövő évi üdüléséhez is. Kisbér Tourist Utazási Iroda Telefon: és 06/30/ Tisztelt Olvasó! A Kisbéri Újság szerkesztősége keresztelőről, házasságkötésről, más ünnepi családi eseményről, osztálytalálkozókról készült képeket szeretettel bemutatna a lap hasábjain. Aki szeretné örömét megosztani az újság olvasóival, kérjük keresse a szerkesztőséget az újságban közölt elérhetőségen, vagy küldje el -ben fényképes beszámolóját. Kérésre az eseményről ingyenesen készítünk digitális fotót. Malomsoki László főszerkesztő Kisbéri újság Tisztelt Olvasó! Tisztelt Előfizető! A Kisbéri Újságra decembertől személyesen előfizethet a Wass Albert Művelődési Központban és a Városigazgatóságon. Kérésre a kézbesítőknél a decemberi és januári lapszám megjelenésekor is mód lesz előfizetni. Az újság ára - 200,- Ft/példány - nem változik. A díj 2009 évre előfizetve 2200,- Ft, tehát 11 -et fizet, 12-t kap. A hirdetési tarifák sem változnak, és a kedvezmény - 11-et fizet, 12-t kap - itt is változatlan marad. Malomsoki László főszerkesztő Kisbéri Újság APRÓHIRDETÉS Malomsoki Ingatlaniroda - Ingatlanvagyon értékelés, Értékbecslés, ingatlanközvetítés Kisbér Rákóczi F. u. 30. Tel: 34/ / A Nakor Kft. Komárom és Tata után Kisbér, Nagyigmánd, Bábolna és környékein megkezdi konténeres hulladékszállítását! - Építési törmelék - Kommunális és lomhulladék - Ipari hulladékok - 4m 3 és 6m 3 konténerek Közületeknek és magánszemélyeknek A LEGJOBB ÁRON! NAKOR KFT. Tel.: 06/ / Születtek Bakos Zoltán és Szikszai Mónika lánya Krisztina Horváth Zsolt és Sógorka Piroska lánya Alexandra Varga Tamás és Németh Anita lánya Tamara Elhunytak: Stibinger Kálmán szül Balom István szül Baranya István szül Morvai Béláné szül. Kovács Teréz 1927

16 16 KISBÉRI ÚJSAG november-december Mai és nyugdíjas óvodai dolgozók találkozása volt november 11-én Vida Gyuláné iskolaigazgató mutatta be Nyerges Gyula csillagászt a gyerekeknek A vállalkozói fórum vendéglátói: Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, dr. Dörnyei Vendel jegyző, Csótár Zoltán a Gazdasági és Műszaki Bizottság elnöke Néma főhajtással emlékeztünk 1956 hőseire november 4-én a Kopjafánál Siklósi Beatrix és Ékes Ilona Wittner Mária A forradalmi megmozdulást kiváltó emlékmű Kisbér központjában 1956-ban "Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, mért ilyen?"... Nagy sikert aratott a Képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról című előadás

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. ( ) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2009. (09. 30.) rendelete a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 200/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

s z e p t e m b e r 2.

s z e p t e m b e r 2. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. s z e p t e m b e

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/7/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. április 25-én a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításokkal) Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a módosításokkal) Általános rendelkezések Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/1997. (X. 28.) sz. rendelete a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezésről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben