Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29"

Átírás

1 Tartalom Jaj de unom a politikát Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny? Dr. Borsy János 8 Megjelent a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll II.rész Dr. Samu Antal 9 Gyógyszerészi gondozás amerikai módra Bartal Alexandra 11 Aktuális Gyógyszerész Nagygyûlés Dr. Schlégelné Békefi Csilla 12 Petíció MOSZinfo 13 A Parlament elnöke válaszol moszinfo 14 A miniszter válaszol moszinfo 15 Események a GYOK 2008-ról Beszámoló az Ifjúsági Fórumról Rixer Mária 17 A év Patikája Dr. Stiránszki Henrikné 18 Koleszterinszûrések adatai-avagy Merre tovább gyógyszerészi gondozás? Molnár Zsuzsa 20 Antioxidánsok szakmai szemmel Fang Simon 23 Helyzet Koncert Dr. Sánta Zsuzsa 25 Humor az üzletrôl MOSZinfo 25 Hirdetmény Felhívás menedzserképzésre Mátyásné Simon Zsuzsa 26 Tájékoztató expediáló szakasszisztens képzésrôl MOSZinfo 27 A kozmetikus tanácsolja Téli bôrápolás a kozmetikában bôrfiatalító kezelés Barabás Éva 28 Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Horváth Csaba és Pintér László 29 Életmûdíjasok MOSZinfo B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, dr. Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 1

2 Szakma politika szakmapolitika Jaj, de unom a politikát Jaj, de unom a politikát a dalszöveg az István a király rock - operából ismerôs. Unni lehet, de ez nem változtat a tényen, hogy a politika szférájában születnek meg a mindennapi életünket, be - leértve a gyógyszerész szakma gyakorlásának feltételeit érintô lényegi döntések. A politika napjainkat nyomasztóan terheli: otthonainkba nap mint nap betör a pénzügyi szférából kiinduló mély általános gazdasági válság fenyegetése, és nem menekülhettünk az amerikai elnökválasztás körüli politikai csatározások elôl sem. Amerika választott, és kíváncsian várhatjuk, hogy Barack Obama, az USA új elnöke a kampány során politikai aduként használt egészségbiztosítási ígéreteit vajon meg fogja-e valósítani. A demokraták a kampányban szolidaritási alapú egészségbiztosítást ígértek a mintegy 50 millió, biztosítással nem rendelkezô amerikai állampolgár köztük 9 millió gyermek számára. A korábbi demokrata elnökök, Kennedy és Clinton programjában is szerepelt az egész - ségbiztosítás általános kiterjesztése, ám még a hatalmon lévô elkötelezett elnökök sem voltak képesek az üzleti biztosítók kôkemény lobbyja ellenében megvalósítani elképzeléseiket. (Ismétlésképpen: A politika koncentrált gazdaság.) Igaz, Obama Amerikában is egyedülálló módon, a kongresszus mindkét házában demokrata többséggel a háta mögött vághat bele elnöki programjának megvalósításába. Némi leegyszerûsítés után az amerikai demokrata politikát liberálisnak ÉS szociálisan érzékenynek minôsíthetjük a társadalmi szolidaritás nem csak az egészségbiztosítási koncepcióra terjed ki, hanem a nyugdíjasoknak és a családoknak ígért adókedvezmények re is. A baloldalinak messze nem minôsíthetô USA-ban nem tudott nyerni a konzervatív ÉS az individuális felelôsségre és gondoskodásra épülô, piac-centrikus republikánus jelölt. Vessük ezt össze a mai magyar politikai paletta szereposztásával. Van mit tanulni az amerikai lobbytól is: kampányidôszakban a gaz - daság kulcsszereplôinek egy része mindkét jelöltet támogatta, ab - ból a megfontolásból kiindulva, hogy a hatalomra kerülô fél lesz a jövendôbeli partnere, akitôl majd politikai ellenszolgáltatásra számíthat, de minimális elvárása az, hogy szakmai partnerként a politika által választott megoldások kidolgozása és megvalósítása során érvényesíteni tudja szakmai érdekeit. Szakma és a politika viszonyában egyértelmûen a politikának van primátusa az ország irányítására vonatkozó döntések a hatalmon lévô politikai csoportosulás érdekeinek manifesztálódásai, nem pe - dig szakmai problémákra adott válaszok az egészségügyben sem. A politikai szempontok felülírják a szakmai megfontolásokat még olyan esetekben is, amik látszatra politikailag indifferensek, mint például autópálya, metróépítés vagy városfejlesztés. Csupaszítsuk le minden sallangtól és a média által gerjesztett asszo ciációktól a fogalmakat. Szép az, ami egyszerû. Talán a szak ma szó az, amelyet többé-kevésbé azonos tartalommal használunk mindannyian, bár a gyógyszerész szakma aktuális változásai az etikus gyógyszerészet irányából a globalizáció-liberalizáció térnyerésével az üzleti felfogás felé halad. A politika mai jelentésében egy specifikus tevékenységi kör, melynek célja egy ország általános értelemben vett irányítása és az erôforrások elosztása, illetve az ehhez szükséges hatalom legitim módon való megszerzése és megtartása. Teoretikusan a politikának kell(ene) a társadalom szempontjából egy adott idôhorizonton optimális megoldást kiválasztani, a szakmának pedig a politikailag meghatározott megoldási irány és a hozzárendelt erôforrások korlátainak figyelembevételével a választáshoz szakmailag megala po - zott alternatívák kidolgozásával, véleményezésével, és a kiválasz - tott megoldás megvalósítási feltételeinek kimunkálásával kellene hozzájárulni. Szakmai érv önmagában csak társadalompolitikailag (a közjó szempontjából) azonos megoldások közötti választás esetén értelmezhetô. Ehhez alapvetôen szükséges egy egységes, a szak - ma által világosan artikulált és képviselt koncepció, ahol a szakma képviselete a döntéshozatalban mind a politika (részvétel és jogo - sultságok a döntési mechanizmusban), mind a szakma (felhatalmazás) oldaláról legitimált. Valós, létezô fogalom-e azon ban a sokat emlegetett szakmapolitika? A szakmapolitika szó az utóbbi évek egyik nyelvi leleménye, amely minden valószínûség szerint osztozik a kardszárnyú delfin (Delp - hinus orca) nyelvi sorsában. Ez a nagyméretû delfin akár bálnát is képes ölni, erede - tileg a halászok angolul whale killer, azaz bálnagyilkosnak nevezték, ami azután a szavak felcserélésével killer whale formát öltött, és azóta gyilkos bálna néven jegyzik delfinünket. Nos, az angol political professional = politikai szakértô félre- és átfordításával született meg a szak - mapolitika nem létezô fogalma. A szakma nem politizál, hiszen nem rendelkezik az irányítás és erôforrás-elosztás lehetôségével. Az irányítás és elosztás egy részét a kormányzat delegálja a szaktárcáknak, de mint a gyógyszerészet esetében a saját bôrünkön megtapasztalhattuk, több szaktárca is magának vindikálja a jogo - sultságot a gyógyszerész szakma mûködési feltételeinek alakítására. A szaktárcák csupán a politikai akarat végrehajtói, jogszabá lyokká, államigazgatási folyamatokká képezik le a hatalmi szándékot. A politikai szándék a gyógyszerészet vonatkozásában a rendszerváltást közvetlenül követô idôszakban egy viszonylag gyors, az állam részérôl befektetést nem igénylô tulajdonos-váltás volt. A patikák természetes módon képeztek önálló, személyes tulajdonná alakítható egységeket. A privatizációval megszûntek a gyógyszerfor - galmazás irányító apparátusaként mûködô gyógyszertári központok, ami a rendszerben jelentôs, ám ki nem mutatott megtakarítást eredményezett. A következô etapok fô motívuma a gyógyszerfor - galmazásban keletkezett jövedelem megcsapolása volt, kezdetben fôleg a társadalombiztosítási kiadások megfékezésének szándékával, késôbb ez nyíltan a büdzsé terheinek a gyógyszerforgalmazás szereplôire való áthárításává alakult. Az irányítás reflexbôl megtartotta az állami beavatkozás eszközeit a megszerezhetô jöve - delem szabályozásával (elsôsorban az árrés meghatározásán ke - resztül), míg a kiadások vonatkozásában piaci szerepet hagyott a gyógyszertáraknak. A gyógyszerész szakmát leginkább fenyegetô politikai döntés motivációja azonban a liberalizmus ideológiáját és a tulajdon újraelosztását célozta meg. Egyértelmûen nem a gyógyszerpiac valamely valós problémájának megoldása volt a cél. A kérlelhetetlen, a szakma egységes ellenkezése dacára végrehajtott liberalizáció része volt a kormányzati koalíciós alkunak. A koalíció megszûnése után az egészségügyi reform egyetlen kommunikálható (és csak a kommunikációban létezô) sikereként prezentálták a gyógyszer - 2 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

3 piac liberalizációját. Figye - lemreméltó, hogy a népszavazás és az Alkot mány - bíróság az egész ségügyben megtett minden re formlépést elsöpört, a pa tika libera li zá - ció az egyetlen meghagyott, éppen ez ért foggal-körömmel védett eredmény. Bár a privatizáció so rán is konf - liktusokat okozott az eszkimó-fóka ked vezôtlen arány (nem min den gyógyszerész ju tott saját tulajdonhoz), az iga zi baj azonban a patikaliberalizáció hatására történt meg már nem csak az eszkimók vadásznak fókára (az idegen vadászok mellett nem-vadá szok is akarnak fó kát szerezni). Ez a folyamat egyaránt veszélyezteti az eszkimók, de a fókák lé tét is. A politika mozgatórugói kö zött a rendszerváltás utáni idôszakban szinte megszakítás nélkül a rangsorban legelöl a hatalom megszerzése és megtartása áll, és ez a preferencia nem eredményez semmilyen értelemben vett optimális megoldásokat, ráadásul a négy éves politikai váltógazdaság már önmagában is szûkíti a döntések idôhorizontját, a válsághelyzetek pedig az erôforrások tûzoltó jellegû elosztására kényszerítik a mindenkori kormányt. Az utóbbi hónapok pénzügyi, majd általános gazdasági, hazánkban pedig államcsôddel fenyegetô válsága miatt a kormányzat mozgástere beszûkült. Az elkövetkezendô idôszakban csak az államháztartás stabilizálását, az IMF kölcsönhöz megszabott szigorú feltételek betartását célzó megszorító intézkedések sürgôs meghozatala tekinthetô ma realitásnak. Az amerikai hitelválság ki - törésekor illúzióba ringatta magát az ország, hogy minket ez a folyamat nem ér el. Emlékezzünk, a kommunikációs fokozatokra: a nem érint, csak a széle érint, a nem jelentôsen érint, a pénzügyi szektort a külföldi tulajdonú bankokon keresztül érint, a külföldi tulajdonú gyártók munkahely bezárásain keresztül érint innen jutottunk el villámsebesen az államcsôd széléig. A válságkezelés módjából még egy következtetést levonhatunk: szembemenet a szembeszéllel: a restrikció szûkíti a gazdaságot, és ez csak mélyíteni képes a gazdaság válságát, miközben csak a közvetlen pénzügyi válság kezelésére alkalmas. A gyógyszerpiacon már korábban elindultunk széllel szemben, hiszen közismert, hogy a legújabb prognózisok (PwC) szerint 2020-ban kétszer annyit költ a föld lakossága gyógyszerre, mint napjainkban, a globális gyógyszerpiac összértéke pedig 1300 milliárd dollárra emelkedhet évente. A hazai gyógyszerpiac mindeközben sikeresen(?!) szûkül. Ilyen körülmények között nincs esély arra, hogy a megmenekült ország megmentô kormánya a gyógyszerész szakmának pénzt adjon politikai hibát beismerjen a prompt cselekvés idôtávján túlmutató szakmai érveket befogadjon. A szakma érdekének bármilyen szakszerû és intenzív képviselete ellenére a patikalétesítési moratórium, az árréskorrekció, de sajnos még a pharmd törekvéseket is el tudja mosni a nagypolitika. A szakmának nem politikai elkötelezettséget kell vállalni, hanem markáns, egységes, konszenzusos szakmai érdeket kell következetesen képviselnie. Nem elég a helyes álláspontot képviselni azt jókor, jó idôzítéssel kell tennie. Gyógyszertár szerk Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2008-ban is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô Ön is! Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest, Huba u.10. T: , Fx: ,

4 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A nagy tö-történet Rendhagyó formában közöljük az alábbiakban a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2008 egyik vezérelôadását. Simon Kis Gábor élô megnyilvánulását nem könnyû írásban közzétenni, de idôsorban való pp. dokumentum-prezentációja oly mély nyomokat hagyott a közönségben, hogy annak szélesebb körû megosztására kísérletet teszünk a következôkben. Ha nem sikerült engem szidjanak, ha igen, a grafikust dicsérjék! (szerk.) Hogyan kell menedzselni egy témát? (továbbképzô elôadás) Feladat: magyar gyógyszertárak külföldi kézre juttatása. Nézzük meg a fontosabb stációkat, majd próbáljunk választ kapni arra, hogy ki(k) mozgatják a szálakat, azaz ki menedzseli a témát. A frontvonalban kezdettôl fogva az SZDSZ áll Választás lázában égtek a pártok, mindegyik próbált a másikra licitálni. Egyik nagy párt szerint rosszabbul élünk mint négy éve, a másik szerint viszont ilyen jól még soha nem állt ez az ország gazdaságilag. Irigykedve figyelnek bennünket nemcsak a szomszédok, de a fejlett európai országok is. Miközben teljes elánnal folyt a sikerpropaganda egyre jobban kirajzolódtak, nyilvánvalóvá váltak a válságtünetek, amire még 2005-ben felhívtam a figyelmet, be kell valljam kevés sikerrel. A kisebbik kormányzó pártnak is illett valami nagyot mondania, ki is találta a pannon pumát (az áthallás egyértelmûen a dél-kelet ázsiai kistigrisekre utal) A választási küzdelemben vajon milyen témának ugrott neki ez a puma? Mindenesetre olyan téma kell, amire az emberek oda - figyelnek. Választásuk sajnos a gyógyszertárakra esett. 4 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

5 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány VÁLSÁG Nem tervezett és nem kívánatos folyamat, ami a gazdálkodást ellehetetleníti és döntési, cselekvési kényszert fejt ki. Ugyanakkor: megrögzült szokások változnak meg, öröknek vélt igazságok dôlnek meg, gyors változások válnak lehetségessé. Az ún. rohamprogram keretében drasztikus változtatásokra kerülhet sor. Hogy e sikerpropagandának vagy másnak köszönhetôen, de a vá - lasztást megnyerték és pechünkre megkapták az egészségügyi tárcát. A gyógyszertárak elleni hajsza, most már minisztériumi rangra emelve tovább folytatódott. Ebbôl is sejteni lehetett, hogy a gyógyszertárláncok létesítése elôl elhárítanak minden akadályt. MEGSZÜNTETJÜK A SORBAN ÁLLÁST! Ugyanakkor egy felmérés tanulsága szerint Európára egyáltalán nem jellemzô a gyógyszertárláncok túlsúlya. Betegek esetében még kiélezettebb ez a helyzet hiszen mindenképpen be kell szereznie állapota javításához szükséges gyógyszerét. Ezzel a helyzettel élt vissza az SZDSZ vezette egészségügyi kormányzat a térítési díjak gátlástalan emelésével miközben bulletint jelentetett meg, hogy Gyó gyuljon olcsóbban! (antibiotikumok eseté ben pl. a 70%-os támogatás elôször 50%-ra, majd 25%-ra csökkent, azaz a beteg ma már a gyógyszer árának 75%-át fizeti térítési díjként) Az SZDSZ által agyonhangsúlyozott piaci versenyrôl már 2007 elején megírta a Népszabadság(!), hogy nem védi a fogyasztót, hanem a minôség rovására szabott árakkal konkurálnak a piacgazdaság résztvevôi. Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 5

6 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Nemcsak a betegek, de a gyógyszerügy egésze ellen is támadást intézett az egész ségügyi kormányzat. Az ÉS-ben megjelent táblázat tanulsága szerint ötfajta adóval sújtották a gyógyszerügyet gyártól a patikákig Miközben a Népszabadság bevált a patikaliberalizáció címmel pozitívan értékelte az eseményeket addig a hvg egy elemzô jellegû cikke ezt egyáltalán nem támasztotta alá, sôt a gyógyszerész társadalom által elôre jelzett tendenciák igazolódtak vissza. A kisvállalkozás formájában mûködô magyar gyógyszerhálózat elleni szisztematikus aknamunka profi színvonalú, ami messze meghaladja egy-egy magyar párt felkészültségét (sajtó, propaganda és hecckampányok; Összehangolt akciók fogyasztóvédelem és/vagy Gazdasági Versenyhivatal részérôl, álcázott de lényegében külföldieket preferáló jogszabály módosítások stb., stb. ) A háttér feltárásához nagy segítséget nyújtott Kôszeg Ferenc Sakk! Matt? címû ÉS-beli cikke valamint a 168 óra c. hetilapban Róna Péterrel megjelent riport. Cikkek alapján az állapítható meg, hogy nemzetközi tanácsadó cégek végzik a piszkos munkát a magyar gyógyszertárak ellen. Nagy megkönnyebbülés volt a gyógyszerész társadalom számára az SZDSZ távozása az egészségügyi tárca élérôl. A várva várt és remélt változás azonban elmaradt. A propaganda és hecckampány tovább folytatódik, sôt a gyógyszer gazdaságossági törvény módosítása továbbra is külföldi érdekeket szolgál. Miközben külföldön egyaránt nem engedélyezik gyógyszertárláncok térnyerését. Ld. német, francia, spanyol stb. országok vagy visszakorrigálják a helyzetet mint pl. Lettország. 6 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

7 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A DAZ 2008., számában Lettország képviselôje kifejtette: Láncgyógyszertárak gyakran elhanyagolják gyógyszerészeti kö te lezettségeiket, Többnyire kevés gyógyszert készleteznek, Néhány gyógyszer (mint pl. pszichofarmakonok) gyakran egyál talán nincsenek raktáron, Nem készletezett gyógyszerekre csak egy alternatívát ajánlanak, ami nem mindig a legolcsóbb. Ezért Lettország az idegen tulajdon tilalmát visszaállította. 500 Md Ft-os óriási üzletrôl van szó, amit minél elôbb külföldi kézre kell juttatni. E célt szolgálja a legújabb törvénytervezet is. A legújabb törvénytervezet szerint: Annak érdekében, hogy megvédhessük magunkat, elôször is tisztában kell lennünk a körülöttünk zajló eseményekkel és ezt figye - lembe véve meghatározni az operatív cselekvési teendôket. Évekkel ezelôtt azért vezették be a degresszív árrés rendszert, hogy a gyógyszerész érdekelt legyen az olcsóbb szerek forgalmazásában. Ha igaz a cikk állítása, és tényleg nem ajánlják az olcsóbb gyógyszereket, akkor nem vált be a degresszív árrés rendszer, tehát állítsák vissza a lineáris árrést. Amennyiben a degresszív árrés rendszer beváltotta a hozzáfûzött reményeket akkor csak egy tendenciózus cikkel állunk szemben. Javaslatok: Rohamprogram keretében Moratórium Adóemelés (azonnal és nagymértékben a multinacionális cégek esetében) Dr. doc. Simon Kis Gábor elôadása elhangzott október12-én, Siófokon A Békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet Gyógyszerész és gyógyszertári asszisztens munkatársat keres az intézeti gyógyszertárába. Bérezés a Kjt és megegyezés szerint. Érdeklôdni: Takács Gézáné dr. fôgyógyszerésznél telefonon: 06/66/ Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 7

8 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny? A Gyógyszertár legutóbbi számában a Marketing akciók veszélyeit taglaló cikk megjelenését követôen került megrendezésre a GYOK., ahol a gyógyszerészeket foglalkoztató témák egyik legjelentôsebbike volt a tôkeerôs vállalkozások által mûködtetett patikák vevôcsalogató módszereinek vizsgálata. Erôteljesen érezhetô a szabadverseny, amely önmagában nem volna baj, sôt a demokrácia, a társadalmi átalakulás szinte kötelezô velejárója, azonban a módszerek megválasztása, amely a szabadverseny korlátlansága mögé bújva kezd kialakulni, több mint irritáló. Az ingyenesen felajánlott termékek vagy szol gáltatások skálája igen széles és gyakorta kimeríti a gagyi fogalmát, azonban az erre irányuló igény határtalan. A piacon a verseny éles, de mégis vannak korlátai, amelyeket e cikksorozatban kívánunk ele - mezni, külön is kiemelve azokat a lépéseket, ötleteket, amelyek bevezetése elôtt minden, magára valamit is adó kereskedelmi szereplônek alaposan el kell gondolkodni. Fontos megemlíteni, hogy a cikksorozat nem a reklám tollak és kockacukor osztogatás eseteit akarja vizsgálni, mert az minden kereskedelmi szereplô saját igényességének függvényében alakul. Még akkor sem, ha azzal nem értünk egyet, mert az esztétikai igénytelenség nem jogi kategória, és nem is szankcionálható. A most tárgyalandó kérdés a rendkívül alacsony kiskereskedelmi árakkal történô vevôcsalogatás, szaknyelven mondva a tisztességtelen piaci magatartás azon esete, amikor a kereskedelem résztvevôje az árak ki - alakítása során teremt olyan feltételeket, melyekkel látszólag már nem lehet konkurálni. Ez pedig az a helyzet, amikor egyes termékek beszerzési áron alul kerülnek értékesítésre pusztán reklám fogásként, ezzel is becsalogatva és igényeit többszörösen meghaladó vásárlásra sarkallva a gyanútlan (!) beteget. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény bevezetô rendelkezése annak létjogosultságát azzal indokolta, hogy az államnak kell megfelelô jogi szabályozással a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi felemelkedést szolgáló piaci verseny fenntartásához fûzôdô közérdek, továbbá az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások és a fogyasztók érdekeit meg védeni. Ezért került sor a tisztességes verseny követelményeibe ütközô magatartások tilalmának, illetve a gazdasági versenyt korlátozó piaci magatartás tilalmának a törvénybe iktatásához. E körben került szabályozásra a gazdasági erôfölénnyel való visszaélés tilalma. A tiltás több magatartásra vonatkozik, azonban a jelen cikk tárgya kizárólag annak egyetlen szegmense, nevezetesen a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítása érdekében, vagy a piacra lépésük megakadá - lyozására alkalmas módon, a nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, túlzottan alacsony árak alkalmazása. Alkotmányos jog a vállalkozás joga és a gazdasági verseny szabadsága. A gazdasági verseny, amely azonban so hasem cél, hanem eszköz elsôdlegesen a fo - gyasztói igények optimális kielégítésére, min - den tisztességtelen versenykorlátozó maga - tartással, intézkedéssel csorbát szenvedhet. Ha valamely vállalkozó az áru, illetôleg a szolgáltatási piacon erôfölényben van, kü - lönösen figyelmes üzletpolitikával kell törekednie arra, hogy az erôfölényébôl adódó lehetôségeket kihasználva folytassa a vál - lalkozói tevékenységét úgy azonban, hogy az sose forduljon az erôfölénnyel való visszaélésbe. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy nem az erôfölény vagy az erôfölényre törekvés ténye ellen lehet kifogást emelni, hanem az erôfölénnyel való visszaélés miatt. A kiindulási esetünknél maradva, tehát kijelenthetô, hogy alkalmas lehet a versenytárs piacra lépésének megakadályozására, illetôleg onnan való kiszorítására a túlzottan alacsony ár alkalmazása is. Az alacsony ár a beteg (vevô) számára kedvezô, azonban csak akkor van létjogosultsága, ha az a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapul. De ha a patika olcsó, tömeges mennyiségû beszerzéssel, költségkímélô módszerrel, vég - sô soron alacsony önköltségi áron tud el - adni, ez akkor sem minôsül jogellenesnek, ha az adott vállalkozás gazdasági erô fö lény - ben van és az alacsony ár okából több, már a piacon lévô patika eladási ne hézségekkel küszködik, illetôleg végsô so ron a piacról kiszorul, vagy a piacra belép ni szándékozó akarata nem realizálódik. Az ilyen árképzés, értékesítés versenyjogot sértô magatartásként való értékeléshez négy együttes feltétel szükséges: a túlzottan alacsony árat alkalmazó vállalkozás erôfölényes helyzete, az alkalmazott árnak a be - szerzési ár alatti összege, az alacsonyabb ár ne nagyobb hatékonyságon alapuljon és az ár alkalmas legyen a versenytársaknak az érintett piacról való kiszorítására, illetôleg piacra lépésük megakadályozására. A GVH mellett mûködô Versenytanács több eljárása során mutatott rá arra, hogy az indokolatlanul alacsony, úgynevezett rabló ár alkalmazása az erôfölényes vállalkozó versenytársai rovására történô piacszerzésének egyik kézenfekvô, de kétség kívül a legköltségesebb módja. Lényege a jövôbeni nagy nyereség érdekében vállalt átmeneti veszteség elviselése addig, amíg a versenytársak eltûnnek a piacról és mód nyílik a monopol ár érvényesítésével a veszteséget eltüntetni, illetôleg az egyeduralommal extra profitra szert tenni. A rabló ár megjelenésének döntô bizonyítéka, ha az árcsökkentés az erôfölényes vállalkozó átlagos termelési költségszintje esetünkben a beszerzési ár alatt értékesít. Ez a körülmény azonban még csak a szándékot teszi egyértelmûvé, két további együt - tes tényezô szükséges ahhoz, hogy a célját el is érje. Elôször: a gyakorlatilag veszteséggel történô értékesítése akkor kecsegtet a remélt eredménnyel, ha a rabló árat alkalmazó vál - lalkozó a versenytársainál jóval nagyobb pénzügyi erôt képvisel, jó kilátásai vannak arra, hogy a kampány során elszenvedett veszteségnél nagyobb profitra tegyen a ké - sôbbiekben szert. Másodszor: hogy az érintett piacon a versenytársak elsorvadását eredményezze ez a módszer. Mint látható egy újabb vevôcsalogató trükk veszélyeire, továbbá arra kívántam a figyelmet felhívni, hogy amikor a fenti magatartással szembesülünk minden esetben lehet a GVH eljárását kezdeményezni a gazdasági erôfölénnyel való visszaélés tisztességtelen piaci magatartásának tilalma miatt. Dr. Borsy János ügyvéd Almási és Borsy Ügyvédi Iroda 8 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

9 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Részletek a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokollból II. rész 2. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program 2.1. A program szervezeti felépítése, személyi, tárgyi és egyéb feltételei A program szervezeti felépítése Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság (GYGSZB) A GYGSZB a program operatív irányítója, szakmai koordinátora, elôkészítô, lebonyolító, értékelô és ellenôrzô testülete. Feladata a program folyamatainak megszervezése, a résztvevô gyógyszertárak kiválasztása a felvetôdô problémák megoldása, a résztvevôk továbbképzésének biztosítása, betegoktatási és információs anya - gok, valamint a program elvégzéséhez szükséges eszközök biztosítása. A program eredményeinek kiértékelését a beérkezett dokumentumok alapján a Bizottság végzi Résztvevô gyógyszertárak A programban a gyógyszertárak önkéntes jelentkezés alapján a protokollban rögzített személyi és tárgyi feltételek teljesítését követôen vehetnek részt. A protokoll gyógyszertári betartásáért a tanfolyamot sikeresen elvégzett gyógyszerész felel. A Bizottság a sikeres vizsgát tett gyógyszerészek adatait továbbítja az Országos Tisz - tifôgyógyszerésznek a programban történô részvétel ajánlásával. A személyi és tárgyi feltételek megléte esetén az ÁNTSZ engedélye zi a tevékenység végzését, melyet a program lebonyolítása so - rán ellenôriz Szakmai és civil szervezetek A program a hazai gyógyszerészi és orvosi szervezetek (Magyar Gyógyszerészi Kamara, Magyar Gyógyszerésztudományi Társa ság, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, a Magyar Hyper to - nia Társaság, Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövet sé - ge) szakmai támogatásával valósul meg A program eszköze A nemzetközi és hazai szakmai irányelvek alapján készített, az elôzetes magyarországi programok eredményei alapján módosított, 2.2. fejezetben szereplô protokoll. Az egyes területekhez (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, obesitas) kapcsolódó protokoll elemek külön-külön is alkalmazhatóak, azonban a cél, az hogy a metabolikus szindróma minden egyes területének gyógyszerészi gondozását együttesen végezzék a gyógyszerészek A program személyi feltételei A gyógyszerésszel szemben támasztott feltételek A megfelelô feltételekkel rendelkezô gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész a szükséges oktatásokon részt vett és azok anyagából sikeres vizsgát tett, megfelelô szakmai elhivatottsággal és kommunikációs készséggel rendelkezik, a program feltételeit elfogadja. A szükséges végzettségek és képzések a programban való részvételhez a következôk: Gyógyszerészi diploma és metabolikus szindróma gyógyszerészi továbbképzés, vagy azzal ekvivalens az ekvivalenciát a GYGSZB vizsgálja már megszerzett (di a- betes, hypertonia, dyslipidaemia) továbbképzés. A programban való részvételhez szükséges a metabolikus szindróma IV. (protokoll gyakorlat orientált ismertetése) továbbképzésen való részvétel Háziorvos A programba bevont gyógyszertár körzetében praktizáló, a prog - ramban a gyógyszerésszel együttmûködô orvos. Tudomásul veszi a gyógyszerész tevékenységét és együttmûködik vele. A szekunder és a tercier prevenció keretében hozzá irányított beteget a szakmai protokollok alapján kezeli és az elvégzett vizsgálatok kimenetelérôl, tájékoztatja a gyógyszerészt. A gyógyszerésznek a program indítása elôtt a körzetében praktizáló háziorvosokat tájékoztatnia szükséges. Ehhez a GYGSZB a megfelelô tájékoztató levelet a gyógyszerészek rendelkezésére bocsátja Beteg A programban az egészségügyrôl szóló évi CLIV. sz. törvény értelemében az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevô személyt függetlenül annak egészségi állapotától a megnevezés szerint betegnek tekintjük. Az elsô szint (primer prevenció) esetén: a gyógyszertárat felkeresô (a programban résztvevô) beteg. A második (szekunder prevenció) szint esetén: a gyógyszertárat felkeresô, anyagcsere paramétereinek önellenôrzését kérô, és vagy meghatározott kockázati faktorokkal rendelkezô beteg Harmadik szint (tercier prevenció) esetén: a gyógyszertárat felkere sô már diagnosztizált, hypertoniás, cukorbeteg, dyslipidaemias, (hy per cholesterinaemia, hypertrigliceridaeimia) és/vagy elhízott beteg A program tárgyi feltételei A gyógyszertárral szemben támasztott követelmények a következôk: Elsô szint: strukturált kérdôív, formanyomtatvány a témában írott szakmailag elfogadott minôségû betegtájékoz tató anyagok. Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizott - ság betegtájékoztató kiadványa. a 41/2007 EüM rendelet szerinti információs hely a gyógyszertárban. Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 9

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Második szint: az elsô szintnél megköveteltek, továbbá a Módszertani levélben rögzített szakmai szempontoknak megfelelô: vércukor; koleszterinszint-triglicerid szint mérô készülék; vérnyomás mérô készülék; testzsír meghatározó készülék; lépésszámláló készülék. olyan elhatárolható hely az officinában, vagy a gyógyszertár egyéb, elhatárolható területén ahol a mérôhely kialakítható a módszertani levelekben rögzítettek szerint az önellenôrzés biztonsági intézkedései feleljenek meg a módszertani levélben rögzített elôírásoknak mérleg, magasság mérô, nomogram tábla Harmadik szint Az elôzô szinteken megköveteltek, továbbá a gyógyszerterá - piás problémák ki-értékeléséhez használt dokumentációs anyagok. A szolgáltatás nyújtásánál elérhetô hivatalosan használható számítógépes program. A programban használható készülékekkel szemben támasztott kö - ve telmények különböznek a beteg által otthon önellenôrzésre használható készülékek követelményeitôl. Ez utóbbiak megfelelôségi kritériumairól a protokoll nem rendelkezik. A beteg kérésre esetén errôl a gyógyszerész tájékoztatást ad A program idôtartama A program teljes lefutásának várható idôtartama elôkészítéssel és értékeléssel együtt egy év. A gyógyszerészi gondozási program az elsô éves értékelés után, és az ezt követô módosításokat követôen idôkorlát nélkül kerül meghirdetésre Továbbképzési kötelezettség A gyógyszerész programban való részvételéhez szükséges, hogy meghatározott továbbképzéseken vegyen részt és annak anyagából sikeresen vizsgázzon. A továbbképzéseket a GYGSZB a szakmai szervezetekkel és Egyetemekkel közösen hirdeti meg, szervezi, gondozza. A gyógyszerész programban való folyamatos részvételének feltétele, hogy a gyógyszerész a Bizottság által szervezett szinten tartó továbbképzéseken vegyen részt. A továbbképzések alapozó és szeminárium jellegûek Alapozó és kötelezô továbbképzés A továbbképzés tematikája a következô: Metabolikus szindróma; Hypertonia; Diabetes mellitus; Elhízás és Dyslipidaemia klinikuma, terápiája Gyógyszerterápiás menedzsment alapjai Metabolikus szindróma gyógyszeres kezelése Metabolikus szindróma nem gyógyszeres kezelése Kommunikációs ismeretek A felkészülést segítô ajánlott irodalom: Baranyi É. Samu A. Winkler G.: Diabetes mellitus, a gyógyszerészi gondozás alapelvei. Budapest, Galenus kiadó, Soós Gy.: Gyógyszerészi Gondozás. Budapest, Magyar Gyógy - sze résztudományi Társaság, Dobson Sz.: A magas vérnyomás gyógyszerészi gondozása. Bu - dapest, Magyar Gyógyszerészi Kamara, Szemináriumok a metabolikus szindróma betegségek prevenciójáról, gyógyszerterápiás monitorozásról A kardiovaszkuláris betegségekkel, továbbá gyógyszerterápiás monitorozással kapcsolatos ismeretek és készségek naprakészen tartása érdekében a gyógyszerésznek kötelezôen látogatnia kell a szemináriumokat és egyéb tanfolyamokat (egy évben 2 alkalommal). Ezek a szemináriumok lehetôséget adnak a gyógyszerészeknek arra, hogy kollégáikkal megosszák tapasztalataikat, tudásukat Etikai normák A közremûködô orvosok és gyógyszerészek szakmájuk etikai szabályait kötelesek betartani. A programban résztvevôknek kötelezettséget kell vállalniuk a program által megkövetelt fokozott etikai normák betartására és betartatására. A gyógyszerésznek és a többi egészségügyi szakembernek egymás iránti bizalommal együtt kell mûködnie az összes probléma megoldása és a betegek szükségleteinek figyelemmel kísérése érdekében. Minden, a programban résztvevô beteget tájékoztatni kell a folyamat végzése szempontjából releváns információkról. A tájékoztatás nyelvezetében alkalmazkodni kell az illetô személy megértô képességeihez. Tiszteletben kell tartani a beteg személyi autonómiáját és a kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges in - formációval kell ôt ellátni. Az információ átadás hatékonysága a gyógyszerész kommunikációs képességeinek javításával növelhetô. A gondozási folyamat során vezetett adatlapokat a beteg személyi jogainak tiszteletben tartásával és titoktartással kell vezetni. A gyógyszertári tájékoztatást és oktatást nyugodt körülmények között és a titoktartás szabályait betartva kell végezni Adatvédelem, titoktartás és az adatgyûjtés etikája A program résztvevôi az egészségügyi és személyes adatok védelmérôl rendelkezô jogszabályokat, az egészségügyi és a gyógyszertörvény betegjogi, etikai szabályait, a Magyar Gyógyszerészi Kamara etikai kódexében foglaltakat kötelesek betartani. A programban való részvételhez a beteg jóváhagyását kell kérni. Ennek írásbeli rögzítése szükséges (1. melléklet). Az adatokat csak anonimizált formában lehet adatfeldolgozásra továbbítani. Az eredmények monitorozása céljából sorra kerülô adatgyûjtésrôl az orvosokat és a betegeket tájékoztatni kell. Az adatbázisok szerkezete és kezelése olyan legyen, hogy elkülönüljenek egymástól az egyes betegek gondozásához szükséges azonosítható, valamint a populáció gondozásának támogatásához szükséges anonim adatok. Folytatjuk 10 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

11 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Gyógyszerészi gondozás amerikai módra A Magyarországot, és a magyar gyógy - szerészek képzését, tevékenységeit a memphisi Tennessee Egyetem elsôéves gyógy - szerészhallatóinak bemutató elôadásunk végén megköszöntük a hallgatóság fi gyel - mét, és az utolsó dián stílszerûen az Egy csepp figyelem logót helyeztük el. Miután röviden beszéltünk a 2005-ben alakult népszerû alapítványról és eredményeirôl, örömmel vettük Dr. Dick Gourley-nak, a kar dé - kán jának méltányoló szavait. A program jól ismert a Tennessee Egyetem Gyógy sze - rész Kar (UT College of Pharmacy) memphisi kampuszának vezetôségi köreiben, hiszen, mint mondták, ôk is közremûködtek a kezdeti lépésekben. Az amerikai polgárok szinte mértéktelen gyógyszerfogyasztása, az éles verseny, és a fogyasztói társadalom jellegzetes életmód jának következményei (elhízás, diabé - tesz, magas vérnyomás, szív-és érrendszeri betegségek, legyengült immunrendszer stb.) miatt a gyógyszerészi gondozás szere pé - nek fontosságát már régebben felismerték, és azóta is csak tökéletesítik. Pósafalvi Anna, a Debreceni Egyetem Gyógyszerész Karának végzôs hallgatója és jó - magam egy négyhetes tanulmányi úton vettünk részt Tennessee államban egy 17 fôs nemzetközi csoport tagjaiként. Japánból, Thaiföldrôl és Írországból érkezett kollé - gáinkkal három hetet töltöttünk Memp his - ben, az állam legnagyobb, és egy hetet Knoxville-ben, a harmadik legnagyobb városában. Tartózkodásunk alatt számos kór - házat és gyógyszertárat látogattunk meg, és volt alkalmunk meghallgatni né hány egyetemi elôadást, részt venni szemi náriumokon és gyakorlatokon. Alapos is meretekre tettünk szert az államban történô gyógysze - rész oktatásról, továbbtanulási és elhelyez - kedési lehetôségekrôl is. A hallgatóknak a 4 éves gyógyszerészi törzs képzés (professional program) elôtt egy ugyancsak 4 éves undergraduate prog ram vagy alapozó gyógyszerészképzés kö ve - telményeinek kell megfelelniük, mely erôs biológiai és kémiai alapokat ad. Az így 8 éves képzés végén, sikeres államvizsga és disszertációvédés után kapják meg a Doctor of Pharmacy vagy Pharm.D. cí met. A klinikai irányban érdeklôdôk rezidensképzésben vesznek részt, ami idô alatt kiváló szakemberek válnak belôlük. Az igen magas szintû egyetemi oktatás évente többezer dollárjába kerül a hallgatóknak, amit általában kölcsö - nökbôl fedeznek. Az évismétlés szinte anyagi csôdöt jelent, így mindenki nagyon igyekszik megfelelôen teljesíteni. A kórházakban a többnyire központi elhelyezkedésû intézeti gyógyszertárakon kívül szatelit gyógyszertárak, PCAP-ek (patient care area pharmacy, a klinikai gyógysze - részek kisebb beteggondozási központjai) és kódos gyógyszerkiadó automaták (Om - nicell, Pixis) hálózata biztosítja az ellátást. A klinikai gyógyszerészek, a rezidensek, valamint a kötelezû gyakorlatukat töltô hallgatók az orvosokkal együtt (esetenként nél - külük) vizitelik a betegeket, laborvizsgálatokat rendelnek el. Az interakciók, mellék ha - tások és a farmakokinetikai számítások te rén legkompetensebb szakemberekként gyógy - sze res kezelések megváltoztatása, op tima li - zá lása a feladatuk. A kórlapok és laborered mények alapján a beteg ágya melett végzik el számításaikat, és azonnal választ tudnak adni az orvos kérdésére. Azt is megtudtuk, hogy a TPN (total paren - teral nutrition, vagyis teljes parenterális táp - lálás) komponensek egyénre szabott szá mí - tása, a warfarin és vankomicin (a leggyak - rabban használt antibiotikum) dózisának beállítása, szintjének rendszeres elle nôr zé - se, és az allergiás reakciók bejelentése is a gyógyszerészek felelôssége. A beteg kórházból való távozása elôtti fontos feladat még, hogy a gyógyyszerész tudasosítsa a felírt gyógyszerek kiváltásának és helyes szedésének, valamint, amenynyiben szükséges, az életmód változtatásának fontosságát (patient education, vagy beteg oktatás). A gyógyszerészi gondozás igen magas fokát képviselik az olyan farmakoterápiás klinikák, amilyet a St. Francis Kórház látogatása alkalmával volt szerencsém megtekinteni. A betegek ide azért jönnek, hogy a kis klinikán dolgozó gyógyszerészeikkel találkozzanak, elôre megbeszélt idôpont alap ján. Egy diabétesszel nemrég diagnosz tizált idôs hölgy oktatását hallgattam végig (életmód, gyógyszerek szedése, be - adása, vércukormérés helyes gyakorlata stb.), valamint egy warfarint rendszeresen szedô beteggel való konzultációt (INR meghatározás, dózis jóváhagyása, táp lál - kozási tanácsok, figyelmeztetés interakci - ókra). A klinikán nemcsak diabéteszesek és warfarin-ra állított betegek fordulnak meg; a magas vérnyomásban, asztmában szen - vedôk és a dohányzásról leszokni kívánók is itt kezeltetik, ellenôriztetik magukat. Sokszor felmerült bennem a kérdés, milyen lehet az orvosokkal való kapcsolat, ha a gyógyszerészek ekkora hatalomra tettek szert a gyógyítás és a beteg terápiájába való beavatkozás terén. A válasz mindig ugyanaz volt. Az orvosok túlterheltek, és megértették, hogy a gyógyszerészek nem a pénzüket akarják elvenni (órabért kapnak egyébként is, és nem a megvizsgált bete - gek után kapják fizetésüket), hanem a mun - kájukat kívánják segíteni. A Walgreens közforgalmú gyógyszertárlánc egyik memphisi üzletében a gyógyszertár vezetôje úttörô volt a gyógyszerészi taná - csadás és gondozás kialakításában. A változtatások hatását felmérésekkel kívánta igazolni: a gyógyszerészi intervenció általi csökkenô egészségügyi kiadásokat és a ja - vuló egészségügyi helyzetet szemléltetô gra fikonjai láttán még a legszkeptikusabb orvosok kételyei is szertefoszlottak. Ez a hölgy, Dr. Sahar Rashid érte el többek kö - zött azt is, hogy a Walgreens-ben kötele - zôvé tették országszerte a beteg oktatását, ha elôször vált ki egy gyógyszert. Külön szobát alakíttatott ki, ahol fogadni tudja betegeit. A gyógyszerészek immunizálnak is: tízféle védôoltást (hepatitis A és B, HPV, MMR, varicella, influenza, örv sö - mör, tetanusz/diftéria/pertussis, pneumococcus stb.) adhatnak be a patikákban, amire engedéllyel (és gyakorlattal) rendel - keznek. (www.walgreens.com/shots) A minningtoni AlternativeMedicine elne ve - zésû társaság az otthoni infúziókra specializálódott. Ez egy zárt forgalmú gyógyszer - tár: itt állítják elô egyénileg a megfelelô keverékeket, itt szerezhetik be a betegek a megfelelô szereléket is. Ezek a betegek a kórházat elhagyva speciális katéterekkel Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 11

12 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány rendelkeznek (pl. PICC line: peripherally in - serted central catheter, vagyis egy centrá - lisan elhelyezett, de többnyire a bal karhaj - latból kivezetett csô), amire az életmódjuknak legmegfelelôbb összeállításban tehetik fel az infúziót: oldaltáskák, hátizsákok, dup lafalú, zsebbe helyezhetô gömbzsákok stb. közül választhattak. Egy független (saját tulajdonban lévô) gyógyszertárat is meglátogattunk. A megle - pe tés erejével hatott a belépéskor elénk tá - ruló látvány: az egy légterû hely bal ol da - lában büfé mûködött. Az asztaloknál derû - sen falatozó emberek reggelijüket fogyasztották, míg mások a szuveníres polcokon keresgéltek, és megint mások a szabadpolcos OTC-k közül válogattak. A másik sa - rokban volt a magasított tárával elkerített gyógyszerkiadó rész. A vezetô egy gyógy - szerész dinasztia tagja, és meggyôzôdése, hogy ha nem vi sel fehér köpenyt, és kint áll a tára elôtt, ak kor közelebb kerülhet a be - teghez, és megismerheti a problémáját. Ezek a gyógyszerészek véleményem sze - rint szakmájuk kiváló képviselôi, akik va - lóban a beteg érdekét helyezik elôtérbe. Remek kommunikációs képességgel rendelkeznek, ami a beteg oktatásánál és a compliance növelésénél nagy fontossággal bír. Még a közforgalomban dolgozó, szak - képesítés nélküli gyógyszerészek is rendkívüli jártasságot mutatnak az interakciók, mellékhatások, táplálkozástudomány isme - rete; valamint sebek, mérgezések, kisebb dermatológiai problémák kezelése, és a védôoltások terén. A megfelelô oktatási háttér (elmélet és gyakorlat tökéletes aránya) mellett köszönhetô mindez annak is, hogy tisztában vannak hivatásuk célkitûzéseivel, és elhivatottak. Példájuk követendô, hiszen Magyar orszá - gon mi is hasonló célokért küzdünk, még ha a körülmények mások is. Köszönöm a lehetôséget a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének és a Tennessee Egyetem Gyógyszerész Kará nak. Bartal Alexandra Országos Onkológia Intézet Intézeti Gyógyszertár Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Gyógyszerész Nagygyûlés A Magyar Gyógyszerészi Kamara a szakmai társszervezetek, a Magángyógy sze ré - szek Országos Szövetsége, a Magyar Gyógy - szerésztudományi Társaság, a Ma gyar Gyógyszerész Egyesület és a Magyar Gyógy szer - tár-tulajdonos Gyógyszerészek Szövet sé ge részvételével október 28-n gyógyszerész nagygyûlést hívott össze, mivel az utóbbi he tekben megcáfolhatatlanul világossá vált, hogy a kormányzó politikai erôk semmilyen tekintetben nem kívánnak változtatni a libe - ralizációs törvényeken, amelyek a gyógy - sze részi szakmát és a magyar gyógysze - részi tulajdont visszavonhatatlanul és vég le - gesen megszüntetik. Október 28-n este zsúfolásig megtelt a nagy - várad téri elméleti tömb díszterme, ami egy - értelmûen jelzi, hogy a magyar gyógysze - részek szeretnék megtartani eddig elért eredményeiket, szeretnék, hogy a magyar betegek ezután is magyar gyógyszertárakban juthassanak hozzá gyógyszereikhez. A közösen elénekelt Himnusz után Hankó Zoltán, az MGYK alelnöke nyitotta meg a rendezvényt. Bevezetôjében rámutatott ar - ra, hogy a gyógyszerészetben két éve válság van. A szakmai érdekvédelmet, a szak - mai kompetenciákat lenullázták. Elsôként Horváth Tamás, a Magyar Gyógy - szerészi Kamara elnöke szólalt fel. A gyógy - szerellátás és az egészségügy helyzetét a káosz jellemzi, és mást mond a minisztérium és mást tesz. Szerinte a gyógyszerészek nagy bajban vannak, s ezen a válságon a kormány nem akar segíteni. Ezt bizonyítja az is, hogy a kamara egyetlen javaslatát sem építette be az Egészségügyi Minisz - térium abba a törvénymódosító javaslatba, amely a patikusokat is érintô gyógyszer - gazdaságossági törvényt kívánják korrigálni. Jelenleg legalább 700 patika a csôd szélén áll, mivel az utóbbi 2 évben 30 szá - zalékkal nôtt a mûködési költségük, miközben kevesebb lett a bevételük, ugyanis ez - idô alatt csökkent az árrésük. Ezzel a törvénnyel a nemzeti vagyon egy részét megtestesítô újabb közszolgáltatást játszanak át az idegen tôke kezére...amit mi követelünk, az nem kerül pénzbe: moratóriumot a gyógyszertár létesítésre! Másodikként prof. Erôs István, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke kapott szót. Elmondta, hogy a reform intéz - kedésekkel sérült a gyógyszerészek kompetenciája. A patika alapítási láz nyomán létesített gyógyszertárak nem tudnak szakembert állítani a tárához, aminek a kö vet - kezményei katasztrofálisak, s nem a beteg érdekét képviselik. Véleménye szerint a ma - gyar gyógyszerészet hajótörést szenvedett, s a minisztertôl várjuk a mentôcsónakot. Ezt követôen, a Magángyógyszerészek Or szágos Szövetsége képviseletében /dr. Mi ko la Bálint elnök külföldön tartózkodott/ dr. Simon Kis Gábor tartotta meg ex po - zéját. Bemutatta, hogy az elmúlt években milyen eszközökkel járatták le a gyógyszerészetet, milyen eszközökkel tették tu - datosan gazdaságilag tönkre, mindeköz - ben a sokszor teljes adómentességet élvezô külföldi nagy tôkével kényszerítenek bennünket verseny re. Ezért beszéde végén patika alapítási moratóriumot, és adóemelést a multiknak!! követelt. A nagygyûlés következô részében Bölcs Judit, az MGYE elnöke arról beszélt, hogy az utóbbi idôben a gyógyszertárakban egyfajta marketing szellem uralkodik, holott a gyógyszerészek nem kereskedôk. Mi gyógyítani szeretnénk, tanácsokat adni, az orvos munkáját segíteni. A liberális szemléletû patikaalapítás következtében nem a kis településeken jöttek létre új gyógyszer - tárak, hanem nagyvárosokban, ahol már eddig is volt elég gyógyszertár. Hávelné Szatmári Katalin, az MGYGYSZT elnöke a gyógyszerészek ellehetet lení tésé - rôl szólva azt mondta, hogy a diktatúrában szokták elvenni a tulajdont. Demokratikus államban ezt úgy lehet megtenni, hogy olyan törvényeket hoznak, amelynek révén a patikák maguktól tönkremennek. Hangot adott annak a véleményének is, hogy Szé - kely Tamás miniszter sem változtatott elôdei politikáján, melynek vesztesei a gyógysze - részek mellett a betegek, akiknek terhei 2007-ben mintegy 20 milliárd forinttal nôttek. Dr. Éger István a Magyar Orvosi Kamara elnöke elmondta, hogy az egészségügy válsága nem most, a pénzügyi válsággal kezdôdött. A magyar gazdaság válsága mindent visz. Nagy bajban vagyunk, s en - nek az árát mi fizetjük meg. Csak lehet, hogy már nem bírjuk megfizetni. A baj nagysága abból is látszik, hogy az ágazat képviselôi már nem pénzt kérnek az ága - 12 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

13 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális zatnak. A gyógyszerészek igazi párbe - szédet szeretnének, valódi egyeztetéseket az ágazat szereplôi és vezetôi között. Végül Balog Zoltán, az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke is szolidari - tását fejezte ki. Ezt követôen dr. Székely Tamás, egész ség - ügyi miniszter kapott szót, aki kifejtette, hogy nem ért egyet a gyógyszerészek kijelentéseivel. A kis gyógyszertárak nem ma - radtak magukra, azokat 311 millió forinttal támogatta az állam, valamint idén 750 készítmény ára átlagosan 13 százalékkal csökkent. Számokkal támasztotta alá, hogy az újonnan nyíló patikák tulajdonosai között kevés a külföldi befektetô. Végül azt mondta, hogy az egyeztetések nem arról szólnak, hogy az egyik fél elfogadja a másik fél összes javaslatát. Minden olyan javaslatra nyitott a minisztérium, amely egyrészt a költségvetésben rendelkezésre álló források keretén belül van, másrészt a szakmai szer - vezetekkel konszenzusban történik, harmad részt pedig a betegnek elônyös. Ezután a parlamenti pártok képviselôi kaptak szót. Dr. Schvarcz Tibor az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága szocialista alelnöke kijelentette, hogy vége a liberális piacgazdaságnak. A magyar gyógysze - részet sikertörténet volt, a nemzeti privatizáció példaképe. Elismerte, hogy valóban nem ott létesültek patikák, ahol fehér foltok voltak. A külföldi tulajdonlással kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország európai uniós tagsága miatt nem lehet meg - akadályozni, hogy külföldi vállalkozások betelepedjenek. A Fidesz képviseletében dr. Kupper András kiemelte, hogy pártja mindig is partnere volt a szakmai szervezeteknek., s meg ígér - te, hogy a kamara által kívánt változtatásokat a törvénytervezet vitája során mó - dosító indítványok formájában be fogja a Fidesz terjeszteni. A gyógyszertárakat nemzeti és szakmai kézben kell tartani! Dr. Nagy Kálmán KDNP-s politikus rámutatott arra, hogy a középosztály olyan mértékû lesüllyedése következik, amire az utóbbi 30 évben nem volt példa. A gyógy - szerészek egy évet sem kaptak a minisz - tertôl. Elég innovatívak vagyunk-e, hogy felépítsük a gazdaságot? Eltûnt mögülünk az egész gyógyszeripar, az egész egész - ségügyi ipar. A gyógyszerészek társadalmi szerepüket egyre kevésbé tudják betölteni. S ezt is akarják! Magunkból kell újra építkezni, s reméljük, nem kell soká várni a gyökeres változásra. Dr. Csáky András MDF-s országgyûlési kép - viselô elmondta, hogy az egészségügy az a terület, ami az Unión belül is nemzeti hatáskörben maradhat. Amíg az OEP nem - ze ti kézben van, addig a patikák megment - hetôk. Ezt követôen a gyógyszerészek soraiból hangzottak el hozzászólások, melyekben ezúttal is mindenki a patikanyitási moratóriumot követelte. Az esemény végén Székely Tamás egész - ségügyi miniszter azt mondta, addig nem függesztik fel a patikaliberalizációt, amíg ki nem derül, hogy a betegeknek hátrányt jelent. S errôl kész felmérést elrendelni... Dr. Schlégelné Békefi Csilla alelnök Petíció A Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Magyar Gyógyszerész tu - do mányi Társaság, a Magángyógyszerészek Országos Szö vet - sége, a Magyar Gyógyszerész Egyesület és a Magyar Gyógy - szertár-tulajdonos Gyógyszerészek Szövetsége által közösen szer vezett október 28-i gyógyszerész-nagygyûlés megállapítja, hogy a 2006-ban hozott, az etikus gyógyszerellátás rend jét felborító intézkedések következtében a gyógyszertárak jelentôs része a mûködésképtelenség határához érkezett. A patikalétesítés minden ésszerû korlátjának feloldása,a forráskivonás, a gyógyszerek patikából történt kivitele és az olcsóbb gyógyszerrel való kötelezô helyettesítés miatt meggyengültek a döntôen családi kisvállalkozásként mûködô patikák. A szakmai tulajdonlást egyre inkább kiszorítja a nagyobb tôkeerô és a több pénz. A gyógyszerellátásban máris hatalmas teret nyertek a külföldi patikaláncok és a multinacionális vállalkozások. Ezek a fo - lyamatok nemcsak a gyógyszerészek és a nemzetgazdaság, ha - nem a hazai társadalom szempontjából is hátrányosak. A gyógyszerész-nagygyûlés és a gyógyszerészeket képviselô minden szakmai szervezet az alábbiakat követeli a Magyar Tör - vényhozástól és a Kormánytól: 1. A gyógyszer-gazdaságossági törvény módosító javaslataiba építsék be a teljes szakmai konszenzuson nyugvó, a Kamara által korábban elôterjesztett javaslatokat, így különösen az álla - mi szabályozás fenntartására, a gyógyszertár-létesítés újrasza - bályozására, a nemzetgazdasági érdekekkel ellentétes tulajdonosi kör kizárására, a gyógyszerész szakmai jogkörének helyreállítására irányuló kezdeményezéseket. 2. A törvénymódosítás hatályba lépéséig is korlátozzák a patika - alapítást, vagyis ne lehessen valódi minôségi többletszolgáltatás (24 órás szolgálati rend, folyamatos ügyelet) nélkül a továbbiakban új gyógyszertárat nyitni. 3. A gyógyszerészszakmai munka egységes színvonalának és az etikai normák érvényesítésének érdekében, valamint a gyógyszerésztársadalom önigazgatására állítsák vissza a kötelezô ka - marai tagságot. 4. A 2009-es költségvetésben biztosítsák a gyógyszerellátás mû - kö dôképességének megôrzését, mert az elmúlt két évben elszenvedett veszteségek, az új gyógyszertárak létesítése, a gyógyszerárak lefelé mozgása, a generikus program és a fixesítés miatt a patikák egyre kevésbé képesek a mûködtetés költségeinek kigazdálkodására, a gyógyszerbiztonság és ellátásbiztonság megôrzésére, a betegek megfelelô színvonalú ellátására. A gyógyszerészek szolidárisak a magyar egészségügy többi szereplôjével és a betegekkel. Ezért szükségesnek látják, hogy a gyógy szerellátás és az egészségügy általános kereteit is az össztársadalmi érdek és a közjó határozza meg. A nagygyûlés szerint a gyógyszerellátás és az egészségügy mai helyzetéért, a káoszért és a színvonal romlásáért nem a világgazdasági válság, hanem a Kormány eddig folytatott neoliberális politikája felelôs. Ezért elvárják, hogy amit elrontott a Kor - mány, azt javítsa is ki! Budapest, október 28. Horváth Tamás Prof. dr. Erôs István Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerészi a Magyar Gyógyszerésztudományi a Magángyógyszerészek Kamara elnöke Társaság elnöke Országos Szövetsége elnöke Bölcs Judit a Magyar Gyógyszerész Egyesület elnöke Hávelné Szatmári Katalin a Magyar Gyógyszertár-tulajdonos Gyógyszerészek Szövetsége elnöke Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 13

14 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A Parlament elnöke válaszol 14 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

15 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A miniszter válaszol Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 15

16

17 Események a GYOK 2008-ról Események a GYOK 2008-ról MOSZ Ifjúsági Fórum Siófok, október 10. A Gyógyszerészek Országos Kongresszu - sán az idei évben immár 8. alkalommal rendezte meg a MOSZ, az általa fémjelzett Ifjúsági Fórum Elôadói Versenyét. A péntek délelôtti Satellite program beköszöntôjében az elnök ismertette a hallgatóság gal a Fórum eddig elért eredményeit, te - vékenységeit és jövôbeni terveit. A 2002-ben alakult IF elsôdleges célja a fi a - tal, pályakezdô, közforgalomban dolgozó gyógyszerészek megkeresése, és megismerése abból a célból, hogy a gyógyszerész generációk között virágzó együttmûködés és minél több egyetértés, párbeszéd, együttgondolkodás alakuljon ki. Éppen ennek ér - dekében vettük fel a kapcsolatot a HUPSAval (Magyar Gyógyszerészhallgatók Egye - sü lete), a FGYK-val, valamint az MGYT Ifjúsági Bizottságának elnökével is, mely két utóbbi társszervezettel eddig is jó és eredményes, reményeink szerint pedig a jövôben is gyümölcsözô, közös programoknak és tapasztalatcserének nézünk elébe. Tavasszal részt vettünk a Szegedi Tudo - mány egyetem Tudományos Diákköri Kon - ferenciáján is, ahol azt a fiatal gyógyszerészhallgatót részesítettük díjazásban, aki munkájával a mindennapi patikai munka elemzésével szerepelt sikeresen. A MOSZ Ifjúsági Fórumát elôadói versenynek hívjuk, ám ezt olyan rendezvénnyé szeretnénk tovább bôvíteni, ahol sikerek, eredmények, illetve megoldásra váró feladatok is felszínre kerülnek. Az eddig meghallgatott 27 fiatal versenyzô sok értékes gondolatát, munkáját, érdeklôdési körét ismerhettük meg, melyek közül többet publikáltunk, illetve meghívtunk elô - adónak továbbképzéseinkre is. Sok fiatallal tartjuk a kapcsolatot a továbbiakban is, kölcsönösen segítendô egymás munkáját. Az idei Ifjúsági Fórum plenáris elôadója dr. Vecsernyés Miklós a DEOEC docense, a Kép zés, továbbképzés kérdései napjaink gyógyszerészetében címû elôadását ismét nagy örömmel fogadtuk, méltán tartott rendkívüli érdeklôdésre okot a pályakezdô fiatalok körében. 5 versenyelôadást hallgathattunk meg ezt követôen, melyek egytôl-egyig igen szépen felépített és dokumentált anyagok voltak, a fiatal kollégák érdeklôdési körébôl. Elsôként: Molnár Zsuzsa (VitálPlusz Patika) Koleszterinszûrések adatai, avagy: merre tovább gyógyszerészi gondozás? címû elôadását követhettük figyelemmel. A kollega - nôtôl megszokott rendkívül impozáns, ala pos gyakorlati munka bemutatását kaptuk. Nem véletlen díjazta a 6 fôs zsûri egyértelmûen az ô munkáját az elsô helyezéssel. Fang Simon (Magyar Korona Gyógy szer tár, Kunszentmiklós) Antioxidánsok szakmai szemmel címû elô adása a napjainkban oly divatos készítmények alkalmazását vizsgálta abból a szemszögbôl, hogy milyen gyógyszerészi segítséget igényelnek ezek a vény nélkül beszerezhetô termékek az egészséges életmódra való törekvésben. Nagyon érdekes és rendkívül szerteágazó ismereteket kaptunk, melyet a zsûri a második helyezéssel értékelt, felkérve a kollegát arra, hogy ezen ismereteket továbbképzésre és gyakorlati patikai munkában való használatra publikálja a továbbiakban, segítségünkkel. Következô elôadónk: Varga-Hatos Katalin (Segítô Mária Gyógyszertár, Sopron) Szükség van-e ennyi generikumra? címû elôadása szintén nagyon érdekesnek bizonyult, hiszen minden napjaink aktuális problémakörét vetítette elénk, gyakorlati megoldás felvetítésével. A zsûri a Kolleganô munkáját a harmadik helyezéssel jutalmazta. Nagyon érdekes volt Giczei Annamária (Szt. Márton Patika, Berettyóújfalu) Generikus világ szabad ajánlanom a helyettesítô készítményt? és Szôke Róbert (Alpha Gyógyszertár, Sopron) Po tenciális veszélyek a gyógyszertáron kívül kapható gyógyszerek alkalmazásának esetében címû elôadása is. A teremben helyet foglaló hallgatóság köre évrôl-évre bôvül, a zsûri szakmai értékelése után kérdések és kisebb-nagyobb viták alakultak ki, melyek során kötetlen beszélgetések és véleménycsere adódott. Az Ifjúsági Fórum programja, mind az elôadók, mind a jelenlévôk számára pontszerzô továbbképzésnek minôsül, ahogy azt már az utóbbi években megszoktuk. Az Ifjúsági Fórumot záró elôadó Dinya Ma - riann a Fiatal Gyógyszerészek Klubjának Elnöke volt Merre van Kánaán? mintegy csattanóként és elgondolkodtatóként a fiatal gyógyszerészek perspektíváiról beszélt. Nagy örömmel és érdeklôdéssel köszönjük elôadását. A zsûri értékelô munkája ebben az évben is nagyon nehéz feladat volt, hiszen értékes és jól felépített pályamunkákat kellett elbírálni, mely során a döntés nehéz volt, ám a délelôtti program rendkívül hasznosnak és tanulságosnak bizonyult. Örömmel tapaszta - ltuk a fiatal kollegák hozzáértését, lelkesedését, a gyógyszerészi munka hivatás szeretetét és a hivatástudat maximális jelenlétét. Minden elôadónknak megköszönöm a gondos részvételt és lelkiismeretes felkészülést az értékes anyagok megismertetését, szeretettel gratulálok, és további sikereket kívánok! Egyúttal megköszönöm a zsûri segítségét és odaadó munkáját, számítva rájuk a jövôben is. Szeretettel várok minden érdeklôdôt a jövô évi MOSZ Ifjúsági Fórum Elôadói Verse nyén és egyben kérem a régebb óta fiatal kollegáimat, segítsük és buzdítsuk a fiatalo kat a részvételre. Rixer Mária MOSZ IF Elnök Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 17

18 Események a GYOK 2008-ról Események a GYOK 2008-ról ÉV PATIKÁJA PÁLYÁZAT Megújulással a hatékonyságért Gazdasági szerepünk stabilizálásának lehetôsége a gyógyszerellátásban, gyógyszerpiacon. Porcsalmán a 12 év szlogenje volt: Fordítsd tekinteted mindig a Nap felé, akkor az árnyék mögötted marad. S mi forogtunk a Nap felé és alkottunk. Csak akkor pihentünk egy kicsit amikor felbuktattak és míg újra felálltunk. Hogy kinek jelent ma nagyobb örömet, ha megállunk Porcsalma, Pátyod, Rozsály és Csenger szép Patikáinak ajtajában, nekem, a munkatársaknak akik fel nem adva végig csinálták velem, vagy annak a sok falusi embernek akiknek már nem kell sok-sok kilométert biciklizni a gyógyszerért és mindennap hálásak érte. Valószínûleg egyforma az örömünk. Porcsalma Pátyod Ha valaki hûségesen követi álmait és küzd azért, hogy elképzeléseit megvalósítsa, nem remélt sikereket fog elérni Henry David Thorean Rozsály Csenger Pályázatomat ajánlom azoknak a gyógyszerész társaimnak, barátaimnak, akik hajnalonként kávés csészével a kezükben ülnek az ágyukban és lázasan kutatnak gondolatban újabb és újabb ötletek után. Nappal ugyan mindezeknek csak töredékét sikerül megva - lósítani, de nem baj, jön ismét a hajnal és ismét a nappal. 1. PRIVATIZÁCIÓ Az Új Gazdaság elsô felvonását az alkotás szelleme jellemezte. A második felvonásban a körülmények kedvezôtlenebbek lettek. A játék kíméletlenebbé És gyorsabbá válik. Az új gazdaság elsô felvonása Fast Company Számomra 1996 jelentette. A gyógyszeripart hagytam ott és a le he - tôségeknek megfelelôen mindenképpen patikát akarva két gyógy - szertárat pályáztam meg: Debrecen, SAS Patika és Porcsalma kis falusi gyógyszertárát, Debrecentôl 100 km-re. Mind a kettô sikerült, személyi jogos Porcsalmán lettem, Debrecen - ben más neve alatt tulajdonos. 2. LIBERALIZÁCIÓ A második felvonásban a körülmények kedvezôtleneb - bek lettek. A játék kíméletlenebbé és gyorsabbá válik. A történelmi múltú patika májusban vettem át a személyi jogot a SAS Patikában. A SAS Patika 1914-ben nyílt meg. Bútorai és a burkolata ma is eredeti. A közemlékezet és a debreceni levéltár is nyilvántartja, hogy a negyvenes években ezen a környéken volt a gettó, így ez a gyógyszertár látta el az itt élô zsidó embereket. Késôbb sajnos a tulajdonosnôt is deportálták, soha többé nem tért vissza. A szép polgárházak üressé váltak. A háború után, 1950-ben a patikát a többi patikával együtt államosították. A polgárházakat az akkori politikai 18 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

19 Események a GYOK 2008-ról Események a GYOK 2008-ról döntés következtében betelepítették más lakosokkal minden em - ber egyenlô elvén, amitôl a városnak ez a része bár közel a centrumhoz erôsen lepusztult. A gyógyszertár ugyan nem zárta be végleg az ajtaját, de orvosi rendelô hiányában a forgalma olyan minimálisra csökkent, hogy a gyógyszerésznô, aki akkor már egyedül volt a patikában, nem kívánta privatizálni, amikor eljött a lehetôség. De a bútor, a benne lévô tárgyak, eszközök és egyáltalán a patika hangulata le nyû - gözô volt, úgy éreztem nagy kár lenne, ha nem lenne. Így történt. Számomra történelmi múlt az az idôszak is, míg nem lehettem újra igazi tulajdonosa a gyógyszertárnak. Ennek a történelmi múltnak nagy pozitívuma mégis, hogy a városban egyike volt az elsôknek azt is megkockáztatnám, hogy elsô - ként bevezettük a homeopátiát. Elvégeztük a Boiron cég két éves homeopátiás tanfolyamát, ma minden munkatárs kiváló homeopata szakember. Harc a forgalom emeléséért Elsô lépésként fel kellett hívni a lakosság figyelmét a gyógyszertárra. A városközponttól 10 percre, de mégis távol, alig észrevehetô he - lyen van a patika, sajnos a mai napig orvosi rendelô nélkül. A jobbról és balról lévô gyógyszertárakat ismertük. A 300 méterre lévô Tesco-ban létesítendô patikát több körben megpályáztuk, de az elutasítás nem lepett meg tavaszán még csak veszély volt, márciusától már valóság. Ingyenes telefonos tanácsadás Ingyenes házhoz szállítás idôs rászoruló betegeknek. Harc az életben maradásért Úgy gondolom ma már nem elég jó gyógyszerésznek, illetve jó asz - szisztensnek lenni, aki megfelelôen felkészült hatástanból, technoló - giából, gyógynövény és drogismeretbôl. Kedves, türelmes és együtt érzô a betegekkel. Ez mind alapvetô feltétele annak, hogy dolgoz - hasson a gyógyszertárban. Miért zárná mindez ki, hogy egyszerre jó üzletemberek és jó marketing szakemberek is legyünk. Miért ne készíthetnénk el a mi vállalkozásunk üzleti tervét és marketing tervét. Miért ne tarthatnánk eladás-technikai gyakorlatokat, kiértékelve munkatársainkkal, mit csinálunk jól, vagy rosszul. Tudjuk sokan hallgatnak ránk, mégsem vagyunk mindig elég meggyôzôek. Bevallom, gyakran megnézem a reklámhordozóit annak a gyógy - szertárnak, ami újonnan nyílt és már meghódította a fél várost. Nem baj, ha kapunk és elfogadjuk a jó ötleteket. S hogy életben maradunk-e a tôkeerôs patikák, illetve patikaláncok mellett, akik most egymást túl licitálva ajándékoznak, óriási kedvezményeket adnak. Nem tudom rá a választ. Csak merem remélni miután én is a sok millió ember egyike vagyok, hogy az aján - dék egy dolog, aminek mindenki örül amikor kapja, de gyorsan el is felejti. Az emberség, az okos segítség egy másik dolog, amit nem lehet el - felejteni, ami maradandó, amiért visszamegyünk, amiért kiválaszt - juk a Mi Gyógyszertárunkat. A hajnali kávézás eredményeként született meg az Egészség cent - rum megvalósításának gondolata. Sokat beszélünk róla tanács - adás, gyógyszerészi gondozás, valósítsuk hát meg, legyünk több, mint patika szeptemberében össze - nyitottuk a meglehetôsen nagy irodát az officinával (ez volt az egyetlen bôvítési lehetôség) és innentôl kezdve SAS PATIKA és REFORMHÁZ vagyunk. A patika rész a gyógyszereké és a homeopátiáé, vagyis minden, ami a gyógyítást szolgálja. A reformház a prevencióé és az egyre népszerûbb gyógytermékeké, étrend-kiegészítôké. Meglepô, milyen sokan vigyáznak már tudatosan az egészségükre vagy a gyermekeik egészségére. Nagyon sok reklám éri az embereket mindenfelôl, szeretnének el - iga zodni benne, óriási feladat felkészülni arra, hogy tényleg he lyé - re kerüljenek a dolgok, ma amikor mindenki el akar adni mindent. Szolgáltatásaink: Tanácsadás ez folyamatos, betegellátás közben minden munkatárs így dolgozik. A betegek nem zavartatják magukat, kérdeznek vagy mi kérdezünk. Mi nem alakítottunk ki paravánt, vagy külön szobát szemlélet kérdése nekem ez a dolog idegen. Bizalommal mû - kö dik így is. Igaz nem állnak nálunk hosszú sorok, tehát meg tudjuk tenni. Majd akkor, ha Gyógyszerészi gondozás megfelelô felkészültség után mi is azok közé a gyógyszertárak közé tartozunk, akik vérnyomást, vércukrot, koleszterint mérnek. Szeretik az emberek, jönnek érte akik betegek, és akik féltik az egészségüket. Jó alkalom beszélni a problémájukról, hálásak, hogy segítünk nekik augusztus: A mi városunk Debrecen Patikánk rajzpályázatának eredményhirdetésén a sugárzó, boldog gyermekarcok (mindenki nyertes) 3. MEGÚJULÁSSAL A HATÉKONYSÁGÉRT Összefoglalva gondolataimat, egy dolog egyértelmûvé vált. Ha át - vészelte a gyógyszertár a negyvenes évek borzalmait, az ötvenes évek után következô idôszak hanyatlását, megérdemli, hogy az új évszázadban ismét igazi fénykorát élje, mint magángyógyszertár, mint egészségcentrum. De a fénykorát csak úgy fogja megélni, ha képes a megújulásra, mert az életünk most harccá vált a befektetôk elképzeléseivel, miszerint jó üzlet a patika. Ezért kellett a felelôsségteljes és jól felkészült szakemberek mellett a marketing eszközeihez is nyúlni: Nyolc villanyoszlopon világító reklámtábla mutatja az utat minden irányból a patikához. Gyógyszertár VII. évf. 11. szám 19

20 Események a GYOK 2008-ról Események a GYOK 2008-ról A megyei újságban rendszeresen cikket írunk az adott idôszak aktuális problémáiról. Hosszú hónapok óta hétvégeken hirdetésünk jelenik meg, mely - nek szövegét idônként változtatjuk, mindig mást kiemelve pl. Reformház, szolgáltatásaink, jó parkolási lehetôség, stb. Havonta egy alkalommal akciót tartunk, amire igazán a kon - kurencia kényszerített. A nagy érdeklôdésre való tekintettel homeopátiás elôadásokat szervezünk, amelyeken egyre többen vesznek részt, amelybôl ki - alakult a Homeopátiás Baráti Kör. Ingyenes zöldszámunk a tanácsadásé, sokféle kérdéssel fordulnak hozzánk az emberek, megpróbálunk szakszerûen, meggyô - zôen és türelmesen válaszolni. A házhoz szállítást az idôs, beteg emberek kérik, többnyire mi ajánljuk fel, ha indokoltnak látjuk. Betegkövetô programunk ötletét még 1995-ben Kanadában kaptam és mi ebben az évben valósítottuk meg, jelenleg vérnyomás, vércukor, koleszterin értékekre vonatkozik, de fokozatosan szé - le sebb körre is kiterjesztjük. Kedves volt, de azért marketing célú a tíz éves korig meghirdetett rajzpályázatunk is. Az eredményhirdetésen a gyerekekkel, szülôkkel és nagyszülôkkel teli patikában már mi is csak a bû - vész-bohócra figyeltünk teljes izgalommal. Pályázatomat is úgy fejezném be, mint az újságcik ke inket: ahogy megválasztja orvosát, válassza meg gyógyszertárát is! Mi pedig optimisták vagyunk, ha kisebb haszonnal is mûködünk, de annak ellenére egyre többet nyújtunk, egyre többen választják gyógyszertáruknak a SAS PATIKA és REFORMHÁZAT. Akkor pe dig, szép, patinás gyógyszertárunk a személytelenséget mellôzve sokak örömére és hasznára megújult szellemben továbbra is életben maradhat és fejlôdhet. Koleszterinszûrések adatai avagy merre tovább, gyógyszerészi gondozás? Dr. Stiránszki Henrikné gyógyszertárvezetô szakgyógyszerész 4025 Debrecen, Hatvan u. 66. Minden féltve ôrzött dolognál jobban ôrizd meg szívedet, mert onnan indul ki az élet (Példabeszédek 4:23) PROLÓGUS A magas koleszterinszint a vezetô haláloknak számító szív- és érrendszeri betegségek egyik fô kockázati tényezôje. Magyarországon a felnôtt lakosság kétharmadának magas az összkoleszterinszinje, a lakosság több mint fele túlsúlyos vagy el - hízott, ami gyakran magas triglicerid és ko - lesz terinszinttel jár. Az érintettek többsége nem tud vérzsír- és koleszterinértékeirôl, pedig a normálistól eltérô szint idôben történô felismerésével és kezelésével csökkenthetô lenne a kardiovaszkuláris megbetegedések igen magas száma. A szûrési lehetôségek mellett kulcsfontos - ságú a felvilágosítás és megelôzés is, valamint szükséges a helyes gyógyszeres te rá - pia el ma gyarázása és nyomon követé se így ezen a területen is elôtérbe kerülhet a gyógy szerész, és eredményes lehet a gyógy sze részi gondozás. BEVEZETÉS Munkánk során egy olyan koleszterinszûrés megvalósítását tûztük ki célul, amely: széles rétegek számára elérhetô, alkalmas a fokozott kockázatú személyek kiszûrésére valamint a már kezelésben részesülôk nyomon követésére, tájékoztatás ad az egészséges életmódról, fokozza az együttmûködô készséget, biztosítja a folyamatos kontroll lehetôségét. Ez az elképzelés egy háziorvos és egy egészségnevelô segítségével valósult meg Gyulaváriban. Távlati célom az volt, hogy a kampányszûrések során szerzett tapasztalatokat átül - tessem a mindennapi gyakorlatba. Patikánk 20 Gyógyszertár VII. évf. 11. szám

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék

Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék BETEG GYÓGYSZERÉSZ ORVOS Dr. Bácskay Ildikó Ph.D. egyetemi adjunktus DE OEC GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék Marketing, public relations és reklám a patikákban Szimpózium Budapest, 2012. február 16-17.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

XXX. Gazdasági Versenyhivatal

XXX. Gazdasági Versenyhivatal XXX. Gazdasági Versenyhivatal I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH vagy Hivatal ) státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014. október Tisztelt Oktató Kolléga! A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február sorszám VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Szitás Katalin: Választási Válaszút

Szitás Katalin: Választási Válaszút Szitás Katalin: Választási Válaszút Összefoglaló a Political Capital Institute (PC) és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Választási igazgatás szakirányának közös, Választási Válaszút

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon?

36. Véleménye szerint mennyire erőteljes a gazdasági verseny, vagyis a piaci szereplők vetélkedése a vevőkért a mai Magyarországon? TÁRKI Rt. 1 35. Vannak, akik úgy vélik, hogy az állam feladata, hogy szabályozza az árakat, béreket, általában a gazdasági folyamatokat. Mások szerint jobb az, ha kereskedők, termelők versenyeznek egymással.

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában

Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar kötelező szintentartó továbbképzése megújított tartalommal és formában 2015.10.10. - Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Praktikus ismeretek Október 31-én

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

együtt erősebbek vagyunk program

együtt erősebbek vagyunk program Ko Zvetlen lakossági kommunikáció tudomány kiadó együtt erősebbek vagyunk program - 120 - Mi a program célja? Az Együtt erősebbek vagyunk program célja, hogy felhívja a diabéteszgondozásban résztvevők

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól

EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT. Közzététel tól EGYÜTT, NYITOTTAN A BETEGEKÉRT Közzététel 2016- tól Az átláthatóság iránti igény erősödése Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Nemzeti Betegfórum. kommunikációja

A Nemzeti Betegfórum. kommunikációja ,,Marketing, public relations és reklám az egészségügyben XVII. Országos Konferencia A Nemzeti Betegfórum kommunikációja Budapest, 2014. február 20. Betegjogok Európában - 2010 Betegjogok Európában - 2011

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco****

TERVEZETT PROGRAM GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI február Danubius Hotel Flamenco**** GYÓGYSZERÉSZET, GYÓGYSZERELLÁTÁS KULCSKÉRDÉSEI A VÉNYNÉLKÜLI GYÓGYSZEREK A GYÓGYSZERES TERÁPIA MELLETT, HELYETT VAGY ANNAK RÉSZEKÉNT? HOGYAN HATNAK AZ OTC GYÓGYSZEREK A BETEGEKRE? TERVEZETT 2017. február

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben