SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization"

Átírás

1 SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion

2 Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer kesz tõ/edi tor in Chief: Prof. Dr. Édes István Szerkesztőségi titkár/editor secretry: Dr. Brt Judit Szer kesz tõ ség cí me/editoril office: DEOEC Krdiológii Intézet, 4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22. Te le fon/fx: (36-52) , E-mil: Témszerkesztők/Field editors Krdiovszkuláris prevenció és rehbilitáció/ Crdiovsculr prevention nd rehbilittion Témszerkesztő/Field editor: Prof. Dr. Czurig István Invzív krdiológi/invsive crdiology Témszerkesztő/Field editor: Dr. Jmbrik Zoltán Echokrdiológi, noninvzív krdiológi/echocrdiology, non-invsive crdiology Témszerkesztő/Field editor: Dr. Nemes Attil Képlkotó dignosztik/crdic imging Témszerkesztő/Field editor: Dr. Vágó Hjnlk Experimentális krdiológi/experimentl crdiology Témszerkesztő/Field editor: Dr. Rdovits Tmás Kliniki krdiológi/clinicl crdiology Témszerkesztő/Field editor: Prof. Dr. Tóth Kálmán Krdiológii htárterületek (hipertóni, lipid-nygcsere)/miscellneous topics (hypertension, lipid metbolism) Témszerkesztő/Field editor: Dr. Ngy Viktor Szívsebészet/Crdic surgery Témszerkesztő/Field editor: Prof. Dr. Horky Ferenc Gyermekkrdiológi/Peditric crdiology Témszerkesztő/Field editor: Dr. Sztmári András Szívelégtelenség-szívizombetegségek/ Hert filure-crdiomyopthies Témszerkesztő/Field editor: Dr. Nyolczs Noémi Elektrofiziológi/Electrophysiology Témszerkesztő/Field editor: Dr. Clemens Mrcell Nem zet kö zi t nács dó tes tü let/ Interntionl Advisory Bord: Benedek Imre (Mrosvásárhely), Pul Dorin (To ron to, K n d), Fe renc Follth (Zü rich, Svájc), Peter Forbth (To ron to, K n d), Lász ló Littmnn (Chrlotte, USA), Ge or ge J. Klein (Lon don, K n d), Mik lós Rohl (Krems, Auszt ri), Hein J. J. Wellens (Mstricht, Hol ln di) A M gyr Kr di o ló gu sok Tár s sá g El nök sé ge Presidium of the Hungrin Society of Crdiology: Örö kös tisz te let be li el nök/honorry President: Dr. Kerkovits Gyu l? Tisz te let be li el nök/honorry President: Prof. Dr. Ppp Gyu l Elõ zõ el nök/pst President: Prof. Dr. Forster Tmás El nök/president: Prof. Dr. Merkely Bél Fõ tit kár/generl Secretry: Prof. Dr. Tóth Kálmán Le en dõ el nök/president Elect: Dr. Kiss Róbert Gábor Al el nö kök/vi ce Presidents: Prof. Dr. Czurig István, Dr. Gellér László Kincs tár nok/tresurer: Dr. Nyolczs Noémi Jegy zõ/notr: Dr. Becker Dávid Tit kár/secretry (Bu d pest): Dr. Zim Endre Tit kár/secretry (Vi dék/country): Dr. Simor Tmás El len õr/controller: Dr. Kerkovits András M gyr Szív se bé sze ti Tár s ság el nö ke/president of Hungrin Crdic Surgery: Prof. Dr. Horky Ferenc Gyermekkrdiológii Szek ció El nö ke/president of Peditric Crdiology Section: Dr. Mogyorósy Gábor MKT if jú sá gi bi zott ság el nö ke/president of Young Comittee: Dr. Rácz Il di kó M gyr Nem ze ti Szív l pít vány/ Ntionl Hert Foundtion: Dr. Ngy And rás Htáron Túli Mgyr Krdiológusok Szekciój: Prof. Dr. Benedek Imre Tu do má nyos bi zott ság/scientific Comittee: Dr. Csnádi Zoltán (elnök), Prof. Dr. Édes István, Prof. Dr. Forster Tmás, Prof. Dr. Horky Ferenc, Prof. Dr. Jánosi András, Dr. Kiss Róbert Gábor, Prof. Dr. Merkely Bél, Dr. Nyolczs Noémi, Dr. Ppp Zoltán, Prof. Dr. Sztmári András, Prof. Dr. Tenczer József, Dr. Vrg Albert (lelnök) H-1146 Bu d pest, Cházár A. u. 19. I/3. Le ve le zé si cím/post ddress: 1406 Bu d pest, Pf. 24 Te le fon/fx: , , E-mil: Internet: Ki d j/publisher: Locksley Hll Me di Kft. Promende Cso port tg j. Lp igz g tó/generl mnger: Ve ress Pál m 1122 Bu d pest, Pethényi út 7. Pos t cím/post ddress: 1535 Bu d pest, Pf E-mil: Nyo más/press: PrimeRte Kft. Fe le lõs ve ze tõ/generl M n ger: Tomcsányi Péter Meg je le nés: ne gyed éven te, 3000 pél dány bn. Ter jesz tés: M gyr Kr di o ló gusok Tár s ság tg ji cím lis t lp ján, z ér dek lõ dõ bel gyó gyászok, ér- és szív se bé szek, há zi or vos ok in gyenes re giszt rá ci ót kö ve tõ en pos ti úton meg kp ják. Elõ fi ze té si díj/individul subscription fee: 9000 Ft/év Frequency: four regulr issues per yer. Circultion: Free for members of the Hungrin Society of Crdiology, nd fter free registrtion for interested Hungrin internists, crdic surgeons, generl prctitioners. A szer kesz tõ ség és ki dó csk szá mo zott ol d lk tr tl má ért vál ll fe le lõs sé get./editoril nd Publishing office ber the responsibility of the contents only of the numbered pges Locksley Hll Me di Kft. Min den jog fenn trt v. All rights reserved. HU ISSN

3 Trtlomjegyzék AJÁNLÁS Elõszó Bevezetés Pontrendszerek és kockázt szerinti osztályozás, társbetegségek htás A döntéshoztl és betegtájékozttás folymt Betegtájékozttás Multidiszciplináris döntéshoztl A bevtkozás elõtti dignosztiki és képlkotó eljárások lklmzásánk strtégiáj Az iszkémiás szívbetegség észlelése Az iszkémi kimuttás Hibrid/kombinált képlkotás Invzív vizsgáltok Prognosztikus jelentõség Miokrdiális életképesség kimuttás Revszkulrizáció stbil iszkémiás szívbetegség esetében A revszkulrizáció evidenciái Az iszkémiás teher htás prognózisr Optimális gyógyszeres terápi versus perkután koronári-intervenció Perkután koronári-intervenció gyógyszerkibocsátó stentekkel versus hgyományos fém stentekkel Koszorúér bypss mûtét (ACBG) versus gyógyszeres kezelés Perkután koronári-intervenció versus koszorúér-bypss mûtét (ACBG) Ajánlások Revszkulrizáció nem ST-elevációs kut koronári szindrómábn Tervezett kori invzív vgy konzervtív kezelési strtégiák Kockázt szerinti osztályozás Az ngiográfi és bevtkozás idõzítése Koszorúér-ngiográfi, perkután koronári-intervenció és ortocoronriás bypss grft mûtét (ACBG) A betegek lcsoportji Revszkulrizáció ST-elevációs miokrdiális infrktusbn Reperfúziós strtégiák Primer perkután koronári-intervenció Fibrinolízis Késõi perkután koronári-intervenció Aorto-koronáriás bypss grft mûtét (ACBG) Krdiogén sokk és mechnikus komplikációk Krdiogén sokk Mechnikus komplikációk Keringéstámogtás Speciális esetek Dibetes mellitus Miokrdiális revszkulrizációindikációi Az intervenció típus: koszorúér bypss mûtét (ACBG) vgy perkután koronári-intervenció (PCI) A perkután koronári-intervenció speciális spektusi A koszorúér bypss mûtét típus Antitrombotikus gyógyszeres kezelés Antidibetikus gyógyszerek Krónikus vesebetegek miokrdiális revszkulrizációjár vontkozó jánlások Miokrdiális revszkulrizáció szívbillentyûmûtétre váró betegeknél Crotis/perifériás érbetegség társulás Koszorúér- és crotis betegség Együttesen elõforduló koszorúér és perifériás érbetegség (PAD) Miokrdiális revszkulrizáció krónikus szívelégtelenségben Kombinált revszkulrizációs eljárások Akut grftelégtelenség revszkulrizációj A késõi grftelégtelenség revszkulrizációj Perkután koronári-intervenció sikertelenségét követõ kut revszkulrizáció Perkután koronári-intervenció sikertelenségét követõ késõi revszkulrizáció Hibrid bevtkozások Iszkémiás szívbetegeknél elõforduló ritmiák Pitvrfibrilláció A pitvrfibrilláción és flutteren kívüli egyéb szuprventrikuláris ritmiák Kmri tchycrdiák Reszinkronizációs terápiár jelölt betegek revszkulrizációj Az orto-koronáriás bypss grft mûtét (ACBG) speciális szempontji Preopertív kezelés Sebészi bevtkozások A koronári erek Bypss grft Kori posztopertív kockázt A perkután koronári-intervenció mûtéti szempontji A kliniki kép jelentõsége Speciális lézió lcsoportok Gyógyszerkibocsátó stentek Kiegészítõ invzív dignosztikus eszközök Antitrombotikus gyógyszeres kezelés Elektív perkután koronári-intervenció Nem ST-elevációs kut koronári szindróm ST-elevációs miokrdiális infrktus Különleges, fontos szempontok Szekunder prevenció Háttér és gykorlt Körülmények Környezet Az utánkövetés strtégiái RÖVIDÍTÉSEK IRODALOM

4 Ajánlás Crdiologi Hungric 2011; 41 : E Locksley Hll Medi A myocrdium revszkulrizációs jánlás Nemzetközi jánlás, hzi lehetőségek Kiss Róbert Gábor Honvédkórház Állmi Egészségügyi Központ Az új, európi myocrdium revszkulrizációs jánlás példmuttó módon Hert Tem (Szív Csoport) teoretikus összetevői közül kli niki krdiológust, z invzív krdiológust és szívsebészt tö - mörítő három szkmi testület közös össze fo gá sá - ból, zok konszenzusként vlósult meg. Ez közös munk olyn szin tetizáló erejű jánlást eredmé - nyezett, mely vlóbn sok segítséget d mindennpok nehéz kliniki döntéseiben. Az jánlások legtöbbször egy szükséges minimum színvonlt jelölnek ki szkmi ktivitásunkbn. Itt ennél bizonyosn többről, z interdiszciplináris együtt működés szbályiról vn szó. M, mikor z optimális gyógyszeres és életmódi kezelés, per - kután koronári-intervenció, vlmint koronári bypss műtét áltl elérhető minőségi élet-, vlmint életévmentés z összes iszkémiás szívbetegre nézve eredményét tekintve lssn nivellálódik, egyre fon - tosbb megtlálni dott betegünkhöz legjobb eredménnyel kecsegtető, válszthtó kezelési mó dot három közül. Itt bizonyosn figyelembe ve endőek olyn, országspecifikus, de kár szkember specifikus kérdések is, mint ráfordítás költség-hté kony vol t, vlmint z dott szkemberek kliniki ered - mé nyei, hlálozási rátáj, szövőd mény beli d ti. Fontos, hzi viszonyokr is utló és átültetendő jvslt z d hoc perkután coronári-intervenciók bizonyos körülhtárolt kliniki feltételek fenn állás esetén történő megfontolásár vontkozik. A legfontosbb része z jánlásnk z kut koro - nári szindróm különböző formáinál (STEMI, NSTEMI) z invzív kivizsgálás indikációjánk bő - vülése, STEMI esetében perzisztáló mellksi pnszok esetében 12, de még 24 órán túl is, illetve z NSTE-ACS betegcsoportbn z zonnl (2 órán belül) és 24 órán belül invzív kivizsgálást igénylő betegek meghtározás. Fontos és prktikus veseműködési zvrok, met - formin kezelés és kontrszt indukált nephro - pthi megközelítése, mely sokkl megengedőbb és értelmesebb, mint z eddigi rdiológii forrású, vsklpos, betegelhárító szbályok. Hsonlón bölcs és gykorlti z iszkémiás betegek crotis kivizsgálásár vonkozó psszus, vlmint z ntitrombotikus kezelésre vontkozó rész. Egyszóvl ez egy jó jánlás, bár többi krdiológii jánlás is ilyen mgs színvonlú lenne. És még rövid is, érdemes minden szkmbelinek elolvsni és megtnulni. Crdiologi Hungric 2011; 41 : E1

5 Crdiologi Hungric 2011; 41 : E2 E Locksley Hll Medi A myocrdium revszkulrizációs jánlás Az Európi Krdiológus Társság (ESC) és z Európi Szív- és Mellkssebészeti Társság (EACTS) myocrdium revszkulrizációs jánlás; készült z Európi Percutn Crdiovsculris Intervenciós Munkcsoport (EAPCI) együttmûködésével Szerzõk Munkcsoport tgji: Willim Wijns (Chirperson) (Belgium) *, Philippe Kolh (Chirperson) (Belgium) *, Nicols Dnchin (Frnce), Crlo Di Mrio (UK), Volkmr Flk (Switzerlnd), Thierry Folliguet (Frnce), Scot Grg (The Netherlnds), Kurt Huber (Austri), Stefn Jmes (Sweden), Juhni Knuuti (Finlnd), Jose Lopez- Sendon (Spin), Jen Mrco (Frnce), Lorenzo Menicnti (Itly) Miodrg Ostojic (Serbi), Mssimo F. Piepoli (Itly), Chrles Pirlet (Belgium), Jose L. Pomr (Spin), Nicolus Reifrt (Germny), Flvio L. Ribichini (Itly), Mrtin J. Schlij (The Netherlnds), Pul Sergent (Belgium), Ptrick W. Serruys (The Netherlnds), Sigmund Silber (Germny), Miguel Sous Uv (Portugl), Dvid Tggrt (UK) ESC Gykorlti Útmuttók Bizottság: Alec Vhnin (Chirperson) (Frnce), Angelo Auricchio (Switzerlnd), Jeroen Bx (The Netherlnds), Cludio Ceconi (Itly), Veronic Den (Frnce), Gersimos Filipptos (Greece), Christin Funck-Brentno (Frnce), Richrd Hobbs (UK), Peter Kerney (Irelnd), Theres McDongh (UK), Bogdn A. Popescu (Romni), Zeljko Reiner (Croti), Udo Sechtem (Germny), Per Anton Sirnes (Norwy), Michl Tender (Polnd), Pnos E. Vrds (Greece), Petr Widimsky (Czech Republic) EACTS Kliniki Útmuttók Bizottság: Philippe Kolh (Chirperson) (Belgium), Ottvio Alfieri (Itly), Joel Dunning (UK), Stefno Eli (Itly), Pieter Kppetein (The Netherlnds), Ulf Lockowndt (Sweden), George Srris (Greece), Pscl Vouhe (Frnce) A dokumentum bírálói: Peter Kerney (ESC CPG Review Coordintor) (Irelnd), Ludwig von Segesser (EACTS Review Coordintor) (Switzerlnd), Stefn Agewll (Norwy), Alexnder Aldshvili (Georgi), Dimitrios Alexopoulos (Greece), Mnuel J. Antunes (Portugl), Enver Atlr (Turkey), Art Brutel de l Riviere (The Netherlnds), Alexnder Dognov (Bulgri), Jn Eh (Estoni), Jen Fjdet (Frnce), Rfel Ferreir (Portugl), Jerome Grot (Frnce), Julin Hlcox (UK), Yonthn Hsin (Isrel), Stefn Jnssens (Belgium), Kri Kervinen (Finlnd), Gunther Lufer (Austri), Victor Legrnd (Belgium), Smer A.M. Nshef (UK), Frnz-Josef Neumnn (Germny), Kri Niemel (Finlnd), Petros Nihoynnopoulos (UK), Mrko Noc (Sloveni), Jn J. Piek (The Netherlnds), Jn Pirk (Czech Republic), Yoseph Rozenmn (Isrel), Mnel Sbte (Spin), Rdovn Strc (Sloveni), Mtthis Thielmnn (Germny), Dvid J. Whetley (UK), Stephn Windecker (Switzerlnd), Mrin Zembl (Polnd) * Felelős szerzők ( két szerző egyenlő mértékben vett részt dokumentum elkészítésében): Willim Wijns, Crdiovsculr Center, OLV Ziekenhuis, Moorselbn 164, 9300 Alst, Belgium. Tel: , Fx: , Emil: Philippe Kolh, Crdiovsculr Surgery Deprtment, University Hospitl (CHU, ULg) of Liege, Srt Tilmn B 35, 4000 Liege, Belgium. Tel: , Fx: , Emil: A Európi Krdiológus Társság (ESC) itt közzétett Útmuttój kizárólg személyes és okttási felhsználásr készült. Kereskedelmi célú felhsználás nem engedélyezett. Az ESC Útmuttó bármely részét tilos lefordítni, vgy bármilyen formábn sokszorosítni z ESC előzetes engedélyezése nélkül. Engedélyezésre írásos kérelmet kell benyújtni z Oxford Unitversity Pressnek, Europen Hert Journl kidójánk, mely z ESC nevében jogosult kezelni z erre vontkozó engedélyeket. Egyéb, ezen dokumentum elkészítésében részt vett ESC szervezetek: Társságok: Szívelégtelenség Társság (HFA), Krdiovszkuláris Prevenciós és Rehbilitációs Társság (EACPR), Európi Aritmológii Társság (EHRA), Európi Echokrdiográfiás Társság (EAE). Munkcsoportok: Akut Krdiológii Munkcsoport, Krdiovszkuláris Sebészeti Munkcsoport, Thrombosis Munkcsoport, Krdiovszkuláris Frmkológii és Gyógyszerterápiás Munkcsoport. Tnácsdó testületek: Krdiovszkuláris Képlkotó Testület, Krdiológii Gykorlti Alklmzás Testülete. Jogi nyiltkozt. Az ESC Útmuttó z Európi Krdiológus Társság állásfogllását tükrözi, mely z írás idejében rendelkezésre álló kliniki bizonyítékok gondos és részletes elemzése lpján került összeállításr. Minden egészségügyben dolgozó szkembernek számításbn kell vennie, és mérlegelnie kell benne foglltkt, kliniki gykorltbn történő döntése meghoztlához. Az Útmuttó mindzonáltl nem mentesíti z egészségügyi szkembert z egyéni felelősség, beteggel, szükség esetén hozzátrtozóvl vgy gondviselővel történő egyeztetés kötelezettsége lól, z egyes beteggel kpcsoltos konkrét döntés meghoztlábn. Szintén z egészségügyi szkember felelőssége gyógyszerek és eszközök felírásávl és lklmzásávl kpcsoltos előírások és szbályok ismerete, betrtás. & Európi Krdiológus Társság, Minden jog fenntrtv. Engedély kérelem céljából e-milt következő címre kell küldeni: Mgyr fordítás: Dr. Becker Dávid és munktársi, Minden jog fenntrtv. A mgyr nyelvû hivtlos fordítás Mgyr Krdiológusok Társság és z Európi Krdiológus Társság megállpodás lpján, Mgyr Krdiológusok Társság szkmi ellenõrzésével készült. Elnök: Prof. Dr. Merkely Bél. Crdiologi Hungric 2011; 41 : E2

6 1. Elõszó Az jánlások és szkértõk egyetértésével készült konszenzus dokumentumok összegezve és értékelve rendelkezésre álló dtokt segítik z orvosokt megtlálni leghtékonybb kezelést minden egyes beteg ellátásábn, figyelembe véve dignosztikus és terápiás bevtkozások várhtó kocká zt/ hszon rányát. Az jánlások, hogyn errõl már korábbikbn szó esett ennek esetleges jogi következményeire is gondolv nem helyettesítik szkkönyveket. Az jánlások és j - vsltok segítik z orvosokt npi gykorltbn, de beteg kezelését illetõ végsõ döntést z érte felelõs orvosnk sját mgánk kell meghozni. Az ESC jánlási és konszenzus dokumentumi megtlálhtók z ESC honlpján: guidelines/rules. Ezen jánlás kidolgozását végzõ munkcsoport tgjit z Eu ró pi Krdiológus Társság (ESC) és z Európi Szív- és Mell kssebészeti Társság (EACTS) válsztott ki úgy, hogy képviselve legyen z összes, koszorúérbetegek belgyógyászti és sebészeti kezelésével fogllkozó orvos. Ez munk trtlmzz dignosztikus- és terápiás eljárások kritikus értékelését, beleértve kockázt-elõny rány meghtározását, és hol z erre vontkozó dtok megtlálhtók lkosság körében várhtó egészségügyi eredmények leírását is. Az jánlási osztályok és z evidenciák típusi z egyes speciális kezelési lehe tõségek jánlásink mértéke szerint (súlyozottn) osztályozv tlálhtók meg, vlmint z elõre meghtározott skál lpján kerülnek besorolásr, hogyn ez z 1. és 2. tábláztbn láthtó. 1. táblázt. Jvsltok osztályozás Osztály I. osztály II. osztály II. osztály II. b osztály III. osztály Meghtározás Bizonyítékok és/vgy áltlános megegyezés zzl kpcsoltbn, hogy z dott kezelés vgy eljárás elõnyös, hsznos és htékony. Egymásnk ellentmondó bizonyítékok és/ vgy többféle vélemény z dott kezelés vgy eljárás hsznosságát/htékonyságát illetõen. Jelentõs számú bizonyíték/vélemény hsznosság/htékonyság mellett. A hsznosság/htékonyság bizonyítékok és vélemények áltl kevésbé meglpozott. Bizonyítékok és/vgy áltlános megegyezés lpján z dott kezelés vgy eljárás nem elõ nyös/htékony, illetve néhány esetben káros is lehet. 2. táblázt. A bizonyítékok szintjei A szintû bizonyíték B szintû bizonyíték C szintû bizonyíték Többszörös rndomizált kliniki vizsgált, vgy metnlízis dti lpján. Egy rndomizált kliniki vizsgált vgy egy hosszú távú, nem-rndomizált study lpján. A szkértõk véleménye és/vgy kisebb study-k, retrospektív study-k, regiszterek eredményei lpján létrejött konszenzus. A guideline megírásábn részt vevõ szkértõknek nyiltkozniuk kellett minden létezõ és potenciálisn számításb vehetõ érdekkpcsoltukról. Ezeket nyiltkoztokt Europen Hert House-bn, z ESC központjábn õrzik. A munk végzése, továbbá z jánlás írás ltt bekövetkezõ, z érdekkpcsoltokt érintõ bárminemû változásról szkértõk értesítették z ESC-t. A munkcsoport áltl kidott dokumentum ny gi támogtását gyógyszer-, gyógyászti eszközt és sebészeti eszközt gyártó iprtól teljesen függetlenül, kizárólg z ESC és EACTS biztosított. Az ESC és EACTS Gykorlti Ajánlások Bizottság felelõs z útmuttó jóváhgyásáért és engedélyezéséért. Az elkészült dokumentumot z összes, z jánlás megírásábn részt vevõ szkértõ jóváhgyt, és zt külsõ, mindkét társság áltl felkért szkértõknek bíráltr bemuttták. A dokumentumot ezek lpján átdolgozták, mjd végül z ESC és EACTS újbóli jóváhgyását követõen egyidejûleg jelent meg z Europen Hert Journl és z Europen Journl of Crdio-Thorcic Surgery címû folyóirtokbn. A megjelenést követõen kiemelkedõ jelentõsége vn z jánlás terjesztésének. Az jánlás rövidített változt, vlmint PDAr letölthetõ verzió egyránt hsznos gykorlti ellátásbn. Egyes felmérések zt muttják, hogy felhsználói célcsoport - nk nem mindig vn tudomás z jánlások létezésérõl, vgy zt gykorlti életben nem lklmzzák. Ezért olyn progrmokr vn szükség, melyek segítségével z jánlás mondnivlój átültethetõ mindennpi életbe. Ez nnál is inkább fontos, mert ismert, hogy kliniki jánlások követése és lklmzásuk gykorltbn betegség kimenetelét ked vezõen befolyásolj. 2. Bevezetés A myocrdium revszkulrizációt közel fél évszázd koszorúér-betegség (CAD) kezelése legfõbb módjánk tekinthetjük. A koronári bypss mûtétet (ACBG) z 1960-s évek ót l - klmzzák kliniki gykorltbn vlh hsznált sebészeti módszerek közül ez vélhetõen legtöbbet vizsgált eljárások közé trtozik. Ugynkkor több mint három évtizede lklmzott perkután koronári-intervenció (PCI) több rndo mi - zált kliniki kuttás tárgyát képezi, mint bármely más intervenciós eljárás. A PCI-t Andres Gruentzig vezette be 1977-ben, és z eljárás z 1980-s évek közepére z ACBG lterntívájává lépett elõ. Annk ellenére, hogy mindkét bevtkozás jelentős technológii fejlődésen ment át PCI esetében gyógyszer kibocsátó stentek (DES), z ACBG-műtéteknél z rteris grftok bevezetéséről vn elsősorbn szó szerepük stbil koszorúér betegek ellátásábn újbb kihívásoknk nézett elébe. Ez pedig z orvosi kezelés fejlődése során kilkult, úgynevezett optimális orvosi terápi (OMT), mi mgábn fogllj beteg gyógyszeres kezelését es vezetését z intenzív életmód felé. Nem szbd elfelejteni z lpvetõ különbségeket két revszkulrizációs módszer között: z ACBG során bypss grftot helyeznek koszorúér középsõ szkszár culprit lé - zió lá, és ez továbbikbn biztosítj szívizom számár táp nygdús vérellátást, vlmint védelmet nyújt proximális szkszon fellépõ, esetleges további elzáródások következményei ellen. Ezzel szemben koszorúér-stentek célj, hogy normál ármlást z eredeti koszorúér fenntrtásávl õrizzék meg, de nem biztosítnk védelmet egy újbb, stenttõl pro - ximálisn kilkuló betegség ellen. Crdiologi Hungric 2011; 41 : E3

7 Még h különbözõ is két módszer, revszkulrizáció biztosítj legjobb eredményt, mikor z iszkémi ellátás cél. Az instbil ngin, z ST-elevációvl nem járó kut koronári szindróm (NSTE-ACS) és z ST-elevációs miokrdiális in - frktus esetében miokrdiális iszkémi létezése nyilvánvló, és életveszélyt jelent. A culprit koronári-szûkületek z esetek döntõ részében ngiográfi elvégzésével könnyen zonosíthtók. Ezzel szemben, fõleg stbil koszorúér-betegség, illetve sokér-betegség (MVD) esetében, pnszokért felelõs (cul - prit) szûkület vgy szûkületek zonosításához szükséges z n tómii kép funkcionális vizsgáltok segítségével történõ kiegészítése. Ezt megkphtjuk kár ktéterezést meg elõ - zõen nem-invzív képlkotó eljárássl, kár z invzív bevtkozás folymán nyomásrányból szármzó frkcio nális ármlási rezerv (FFR) mérések lpján. Sok állpot, legyen z stbil vgy kut, többféleképp ke zel - hetõ, beleértve PCI-t vgy sebészeti úton történõ revsz - kulrizációt. A technológii fejlõdés elõnyei közé trtozik, hogy legtöbb koszorúér-betegség esetében PCI technikilg lklmzhtó, zonbn techniki megvlósíthtóság csk z egyik tényezõje döntéshoztli folymtnk, melynek mgábn kell fogllni kliniki képet, z ngin súlyosságát, z iszkémi méretét, gyógyszeres kezelésre dott válszt és z ngiográfi lpján betegség kiterjed voltát. Mindkét re vsz - kulrizációs módszer hordoz z eljáráshoz kpcsolódó kockáztokt, melyek bizonyos mértékben különbözõek természetüket, mértéküket és idejüket tekintve ezért betegeknek és z orvosoknk mérlegelniük kell kevésbé invzív PCI módszerének rövid távú kényelmébõl fkdó elõnyét, összevetve z invzívbb sebészeti megoldás trtósságávl (1). A lehetséges legjobb revszkulrizációs megközelítés megállpításához figyelembe véve szociális és kulturális összefüggéseket is, krdiológusok, szívsebészek, illetve szükség esetén más orvosok és további szkemberek közötti megbeszélésre vn szükség. A betegeknek segítségre vn szükségük ke - ze lésüket illetõ, megfelelõ tájékozottságon lpuló döntés meg hoztlához, és ehhez legértékesebb tnácsot vló szí - nûleg Szív Csoport tudj számukr nyújtni. Az intervenciós krdiológusok és szívsebészek közötti kölcsönös egymásr utltság jelentõségének felismeréseként z ESC és z EACTS vezetõsége együttesen dt ki z jánlások megírá - sához vezetõ egységes strtégiát, melyben közös Ajánlási Bizottság és dokumentumot ellenõrzõ szkemberek kie - gyen súlyozottn, betegközpontún, bizonyítékokr lpozv készítették el miokrdiális revszkulrizációr vontkozó gykorlti jánlást. 3. Pontrendszerek és kockázt szerinti osztályozás, társbetegségek htás A miokrdiális revszkulrizáció bbn z esetben helyénvló, h várhtó elõnyök, túlélés és z egészségi állpot jvulás 3. táblázt. Perkután koronári-intervenciór vgy orto-koronáriás bypss mûtétre kerülõ betegek jánlott rizikóstrtifikációs lehetõségei Pontrendszer Számítás A kockázt kiszámításábn Vlidált muttó(k) Osztály /Szint b Ref. c szereplõ változók szám Kliniki Angiográfiás PCI ACBG EuroSCORE Myo Clinic kockázti pontrendszer clc.html com (léziónként) (7, 8) 7 0 Rövid és hosszú távú hlálozás II. b B I. B 2, 3, 6 Meghtározott számú, komplex koronári-rtéri II. B III. B 4 megbetegedések MACE és periprocedurális hlálozás II. b C III. C SYNTAX-pontrendszer NCDR CthPCI (5) 8 0 Kórházi hlálozás II. b B 5 Prsonnet-pontrendszer (9) npon belüli hlálozás III. B 9 STS-pontrendszer d STSWebRiskClc261/ 40 2 Periopertív hlálozás, stroke, veseelégtelenség, hosszú lélegeztetés, mély sternum infekció, reoperáció, kórházi trtózkodás 6 npnál rövidebb vgy I. B 10 ACEF-pontrendszer (életkor/ejekciós frkció [%])+1 (h kretinin >2 mg/dl)(11) npnál hosszbb Elektív ACBG-hlálozás Osztály b Evidenci szintje c Irodlom d Az STS pontrendszeren rendszeres változttást hjtnk végre, mely hosszú távú összehsonlítást nehézzé teszi II. b C Crdiologi Hungric 2011; 41 : E4

8 (tünetek, funkcionális állpot és/vgy életminõség) meghldj bevtkozás várhtó negtív következményeit. Ezért kockáztbecslés fontos területe kliniki gykorltnk: értéket képvisel klinikus és beteg számár egyránt. Hosszú távon hozzájárul minõségellenõrzéshez és z egészség-közgzdságtni értékeléshez, miközben eszközként szolgál mind z egyéni lklmzók, mind z ellátás-szervezõk, hivtlok számár z eredmények értékelése és összehsonlítás szempontjából. Számos különbözõ modellt fejlesztettek ki kockázt szerinti osztályozás meghtározásához ezek közül jelen kliniki gykorltbn lklmzottkt 3. táblázt trtlmzz. Ezeknek modelleknek z összehsonlító elemzése korlátozott, mert rendelkezésre álló kuttások többnyire különbözõ betegpopulációk egyéni kockázti modelljeinek értékelésébõl állnk, kimenetelt különbözõképpen meghtározó értékekkel, melyeket eltérõ idõpontokhoz rendeltek hozzá. Ezek korlátok csökkentik nnk lehetõségét, hogy egy meghtározott kockázti modellt lehessen jvsolni, zonbn: x z EuroSCORE-rendszert sebészeti revszkulrizáció so - rán várhtó mortlitás meghtározásár vlidálták. Az EuroSCORE-t z utóbbi idõben mind perkután, mind sebészeti bevtkozásokkl kpcsoltos tnulmányokbn súlyos, nemkívántos krdiológii események (mjor d - verse crdic events: MACEs) független elõrejelzõjeként kezelik (2, 3). A revszkulrizáció kockáztánk meghtározás révén, még kezelési mód kiválsztás elõtt hsználhtó. Csekély szerepe z optimális kezelés meghtározásábn. x A SYNTAX-pontrendszer igzoltn független elõrejelzõje MACE-nk zon betegek esetében, kiket PCI-vel (és nem ACBG-vel) kezeltek (4). A PCI szempontjából legmgsbb kockáztú betegek kiválsztásávl segít z optimális kezelés meghtározásábn. x A Ntionl Crdiovsculr Dtbse Registry NCDR CthPCI PCI-n átesett betegek dtit trtlmzz, így csk ennek megfelelõen hsználhtó (5). x A Society of Thorcic Surgeons (STS) pontrendszere, z életkor, kretinin és z ejekciós frkció lpján képzett pontrendszert sebészeti mûtéten átesett betegek esetében vizsgálták, ezért csk sebészeti eljárássl járó kockázt meghtározásár lklmzhtó. Fontos tudtosítni, hogy egyetlen kockázti pontrendszer sem tudj pontosn megjósolni z eseményeket konkrét beteg esetében. Rádásul minden kockázti modell dtbázisánk vnnk korláti, továbbá definícióbeli különbségek, vál tozó trtlomml együtt befolyássl vnnk kockázti pontok lkulásár, mikor zt különbözõ populációkr lklmzzák. Végsõ soron kockázt szerinti osztályozást irányelvként kell lklmzni, miközben lpvetõ mrd kliniki meg ítélés és több tudományágt átfogó párbeszéd (Szív Csoport). 4. A döntéshoztl és betegtájékozttás folymt 4.1 Betegtájékozttás A betegtájékozttásnk objektívnek és elfogultlnnk, betegközpontúnk, bizonyítékokon lpulónk, idõszerûnek, megbízhtónk, érthetõnek, hozzáférhetõnek, helytállónk és jogi követelményekkel összehngoltn ellentmondás mentesnek kell lennie. A betegtájékozttóvl szemben követelmény, hogy világos legyen, különösképpen bbn z esetben, h kérdéses egy meghtározott bevtkozás jvllt (PCI vs. ACBG vs. optimális gyógyszeres kezelés OMT). Az együttmûködõ ellátás nélkülözhetetlen elõfeltétele kommunikáció, z ért he - tõség és bizlom. Alpvetõ fontosságú nnk tudtosítás, hogy gyógyítássl összefüggõ döntések többé nem kizárólgosn kuttási eredményeken és betegek körülményeinek értékelésén lpulnk. Jobb eredményhez vezet, h beteg ktív szerepet válll döntéshoztli folymtbn zzl együtt is, hogy legtöbb, mgát ACBG-mûtétnek vgy PCInek lávetõ beteg korlátozott mértékben érti meg betegségét, és gykrn irreális elvárásokt támszt z jánlott bevtkozássl, nnk komplikációivl vgy késõbbi reinter ven - cióvl szemben különösen gykori ez PCI-t követõen. A betegek tájékozttás válszthtó kezelésekrõl lehetõséget nyújt számukr, hogy mérlegelhessék különbözõ strtégiákkl járó elõnyöket és hátrányokt. A betegek cskis sját értékeik lpján tudják megfelelõen mérlegelni ezt z információt, és idõre vn szükségük, hogy gondolkodhssnk kompromisszumokon, mit becslések eléjük tárnk. A páciens megérdemli, hogy teljes mértékben érthesse z állpotávl és nnk kezelésével kpcsoltos kockáztokt, elõnyöket és bizonytlnságokt. Feltétlenül kerülendõ z érthetetlen szkmi zsrgon, így tehát páciens szókincsével megegyezõ, számár is érthetõ terminológiát érdemes hsználni. A betegtájékozttássl összekötött orvosi ellátást meghtározó döntéshoztlnk mérlegelnie kell bevtkozássl járó rövid távú elõnyöket és kockáztokt éppúgy, mint hosszbb távon várhtó kockáztokt és elõnyöket z életben mrdás, z ngin enyhülése, z életminõség és z újbóli bevtkozás lehetséges szükségessége vontkozásábn. Hsonlóképp fontos, hogy beteg megismerje z érdekelteknek koszorúér-betegség kezelési lehe tõ ségeivel kpcsoltos elfogultságát. Az dott specilist elfogultság és személyes véleménye ne befolyásolj döntéshoztl folymtát. Az in - stbil betegek vgy z d hoc PCI-re kerülõ betegek kivételével (4. táblázt) kpjnk elegendõ idõt kár több npot is dignosztikus ktéterezés és bevtkozás között rr, hogy gondolkodhssnk dignosztiki ngiográfiás kép eredményein. Így szükség esetén második vé leményt is kérhetnek, v - lmint z eredményeket és zok kö vetkezményeit megbeszélhetik konzulens krdiológussl és/ vgy sját keze lõ or - vosukkl. Az online elérhetõ mellékletben példát láthtunk megfelelõ és kiegyensúlyozott beteginformációs do ku men - tumr. Növekvõ lkossági igény muttkozik z átláthtóságr kórházk és z opertõrök eredményeit illetõen. Az nonim ke ze - lést lehetõleg el kell kerülni. A páciensnek jog vn hhoz, hogy tudj, ki z, ki kezelni fogj, hogy tájékozódjon ke ze - lõ orvos szkértelmérõl és központbn ellátott esetek mennyiségérõl. Emellett beteget tájékozttni kell rról, mi - lyen kezelési lehetõségek vnnk helyszínen, és hogy helyszíni sebészi bevtkozás lehetséges-e. Megfelelõen tpsztlt intervenciósok végezzék nem sürgõs, ngy kockáztú PCIeljárásokt beleértve disztális fõtörzs (LM) betegségnél l - klmzott eljárásokt, ngy oldlágkr kiterjedõ komplex bifurkációs szûkület kezelését, z utolsó koronári-rtéri, krónikus teljes elzáródás (CTO) esetében lklmzott eljárásokt. Mindezek olyn központokbn történjenek, melyekben lehetõség vn keringéstámogtó eljárások lklmzásár, intenzív kezelésre, illetve hol helyszínen krdiovszkuláris sebészeti bevtkozásr is vn lehetõség. Crdiologi Hungric 2011; 41 : E5

Guidelines for the management of atrial fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines for the mngement of tril fibrilltion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Cardiologia Hungarica ESC GUIDELINE The diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 1 Recommendation of Hungarian Society of

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

MÉDIAAJÁNLÓ 2014. Érvényes: 2014. február 17-től. Számon tartott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP MÉDIAAJÁNLÓ 2014 Érvényes: 2014. február 17-től Számon trtott eredmények ZALAI HÍRLAP VAS NÉPE NAPLÓ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP Számon trtott eredmények. Trifárk, VÁROSI oldlk Npilpok trifári

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben

A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY Állttudományi és Állttenyésztéstni Tnszék DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Állt- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskol Iskolvezető: Dr. And Angél, D.Sc. A hrcs (Silurus

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG DEBRECEN 2008 1 A JÖVŐ ÉLELMISZEREI ÉS AZ EGÉSZSÉG Szerkesztő: Ngy János Schmidt János Jávor András Felelős kidó:

Részletesebben

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1

Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 Fel sô fo kú Ta nu lá si Ered mé nyek Ér té ke lé se (CLA): Té nyek és hiedelmek 1 FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Stephen Klein Roger Benjamin Richard Shavelson Roger Bolus Az USA oktatási kormányzata (Secretary

Részletesebben

Információk. A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21.

Információk. A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője: Dr. Tóth László Osztályvezető főorvos II. sz. Belgyógyászat/Kardiológia

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

gáz-szilárd (gázadszorpciós-) kromatográfia és a (Megoszlásos gázkromatográfia)

gáz-szilárd (gázadszorpciós-) kromatográfia és a (Megoszlásos gázkromatográfia) , SZERVETLEN - NEHÉZIPARI MÜSZAKI EGYETEM KÉMIAI ÉS ELEMZÖ TANSZÉK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSI ELJÁRÁSOK Dr BOGNÁR JÁNOS tszv egyetemi tnár, kémii tudományok kndidátus Kézirt érkezett 1962 ugusztus 15-én

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája

A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája A szív- és érrendszeri megbetegedések magyarországi epidemiológiája Populációs kardiovaszkuláris vizsgálatoktól a személyre szabott kardiológiáig A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának stratégiai

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben