NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT. Nemesgulács Község Településrendezési Terve KÖZSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2014. VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT. Nemesgulács Község Településrendezési Terve 2014. KÖZSÉG"

Átírás

1 NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLAT ELEMZÉS - JAVASLAT MEGBÍZÓ: Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő Testülete Nemesgulács, József A. u. 59. MEGBÍZOTT: City Pro Ingatlanfejlesztő Kft. Tapolca, Deák F. u. 6. TELEPÜLÉSTERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT Munkaszám: 1

2 Közreműködő tervezők: Településtervezés: Fazekas Róbert CITY Pro Kft. Fercsák Ágnes településtervező településmérnök TT Zala Urbanistica Kft. Tájrendezés: Bruckner Attila okl. táj- és kertépítészmérnök K/ Környezetalakítás: Sziklai Árpád okl. bánya- és geotechnikai mérnök SZKV SZKV Közlekedés: Pálffy György építőmérnök Tkö 07/0808 Vízi és gáz közművesítés: Sziklai Árpád okl. bánya- és geotechnikai mérnök VZ-TEL Villamos energia közművesítés és Hírközlés: Baranyai Péter okl. villamosmérnök településrendezési energiaellátás tervező TE TH

3 Tartalom 1 ELŐZMÉNYEK HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek A település társadalma Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak stb.) A település humán infrastruktúrája Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) Esélyegyenlőség biztosítása A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere Gazdaságfejlesztési tevékenység Foglalkoztatáspolitika Lakás- és helyiséggazdálkodás Intézményfenntartás Energiagazdálkodás Településüzemeltetési szolgáltatások A táji és természeti adottságok vizsgálata Természeti adottságok Tájhasználat, tájszerkezet

4 Tájtörténeti vizsgálat Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése Zöldfelületi rendszer vizsgálata A települési zöldfelületi rendszer elemei A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái Az épített környezet vizsgálata Területfelhasználás vizsgálata A telekstruktúra vizsgálata Önkormányzati tulajdon kataszter Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése Az építmények vizsgálata Az épített környezet értékei Közlekedés Hálózatok és hálózati kapcsolatok Közúti közlekedés Az úthálózat osztályba sorolása Külterületi főút, II. rendű főút Tűzvédelmi szempontok Közösségi közlekedés Kerékpáros és gyalogos közlekedés Parkolás Közművesítés Víziközművek Energia Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) Környezetvédelem (és településüzemeltetés) Talaj Felszíni és a felszín alatti vizek Levegőtisztaság és védelme Zaj- és rezgésterhelés Hulladékkezelés Vizuális környezetterhelés Árvízvédelem Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) Építésföldtani korlátok Vízrajzi veszélyeztetettség

5 3 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis A folyamatok értékelése A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 68 5 JAVASLATOK Környezetalakítás terve Településrendezési javaslatok A változással érintet területek összefoglalója és összefüggései Szakági javaslatok Tájrendezési javaslatok Zöldfelületi rendszer fejlesztése Közlekedési javaslatok Közúti hálózati kapcsolatok Forgalmi adatok (E/nap) Belső úthálózat Közösségi közlekedés Kerékpáros közlekedés Főbb gyalogos közlekedés Gépjármű elhelyezés, parkolás Közművesítési javaslatok Víziközművek Energiaellátás Hírközlés Környezeti hatások és feltételek Levegőminőségi határértékek Bűzproblémák Felszíni vizek Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Közlekedési zaj Ipari, szolgáltatási zaj Szolgáltató tevékenységek zajhatása

6 1 ELŐZMÉNYEK Nemesgulács község önkormányzata a 2004-ben készített településszerkezeti terv hatályban tartása mellett a helyi építési szabályzatot és a szabályozási terveket 2011-ben hatályon kívül helyezte. Ezt követően megbízta irodánkat a hatályos jogszabályoknak megfelelő településrendezési terv, és helyi építési szabályzat elkészítésével. A kitűzött cél szerint olyan tervet kell készíteni, amely teret biztosít a település fejlesztési koncepciójában megfogalmazott célok megvalósításának. A településen elvégzett feltáró vizsgálatok, valamint a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat tervezete. 2 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 2.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok Nemesgulács község a Közép-Dunántúli Régióban, Veszprém megyében, Tapolcától délkeletre, a Balatontól északra kb. 5 km-re fekszik. Nemesgulács elhelyezkedése Magyarországon (forrás: A község a 2013-ban lehatárolt Tapolcai járáshoz tartozik. Megközelíthető a 71 sz. főútról Badacsonytomajról és Badacsonytördemicről, valamint a 77 sz. főútról Tapolcáról, Gyulakeszin keresztül. Tapolcai járás és Nemesgulács térképen (forrás: TEIR és Google Map) Szomszédos települései: Káptalantóti, Kisapáti, Gyulakeszi, Badacsonytördemic és Badacsonytomaj. 6

7 2.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata Az alábbi aktuális területfejlesztési koncepciókat, stratégiákat, terveket és programokat találtuk: Magyarország: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció javaslat (OFTK) Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011 Új Széchenyi Terv akciótervei A kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiája Az egészségügy humán erőforrás stratégiája 2 Digitális Megújulás Cselekvési Terv Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia Fehér Könyv 4 Magyarország Energiapolitikája Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Nemzeti Energiastratégia Nemzeti Környezetvédelmi Program Országos Ökoturizmus Fejlesztési Stratégia 6 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére Közép-Dunántúli Régió: A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Koncepciója Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Balaton-térség: évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú távú Fejlesztési Koncepció 2020-ig 9 Balaton Nagytérség Közlekedésfejlesztési Stratégiája 10 Balaton Régió Kerékpáros-turisztikai Stratégiája és a Bringakörút Projekt Előkészítő Dokumentuma 11 Veszprém megye: Veszprém megye Környezetvédelmi Programja Veszprém megye és kistérségei stratégiai programja 13 készül: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 14 Tapolcai és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás: A Tapolcai Statisztikai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program, Tapolcai kistérség gazdasági és területfejlesztési programja, stratégia 16 1 készítette: EconoConsult Kft. és a COWN Magyarország Kft.; Budapest 2 kiadta: az EM megbízásából az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Szerkesztette: Vízvári László és Gyetvai Györgyi; Budapest 3 kiadta: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4 kiadta: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 kiadta Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Budapest 6 készítették: Pannon Egyetem, Turizmus Tanszék és Aquaprofit Zrt.; Veszprém - Budapest 7 készült: Budapest 8 készítette: MTA RKK NYUTI, témavezető: Rechnitzer János, D.Sc. 9 készítette: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht., készítette: F & B Consulting Bt., készült: A Balatoni Integrációs Kht megbízásából, készítette: Progressio Márnöki Iroda Kft, Budapest, készítette: Veszprémi Egyetem, Veszprém, készíteti: Universitas-Győr Nonprofit Kft. 15 készítette: Pannon Projekt Kft.; készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. 7

8 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület (LEADER): Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 A fejlesztési dokumentumok összességében a következő megállapításokat tartalmazzák települési szintre vetítve: 1. Gazdaságépítés 2. Társadalomfejlesztés 3. Belső kohézió erősítése 4. Fenntartható környezeti fejlesztés 5. Regionalizáció terjesztése 6. A gazdasági innováció miliőjének erősítése 7. Környezetorientált vidékfejlesztés 8. A régió adottságaira épülő turizmus élénkítése 9. A közép- és felsőoktatási bázis fejlesztése 10. A szakképzés, az át- és továbbképzés koordinációja 11. Erőforrás koordináció a régió K+F tevékenységében 12. Egészségügyi és szociális helyzet javítása 13. A kommunikációs és közlekedési hálózatok fejlesztése 14. Kapcsolatépítés a szomszédos térségekkel 15. Régiótudat erősítése 16. A táji értékek helyreállítása 17. A parttól távolabbi településeken a foglalkoztatás bővítése és a gazdaság,e zen belül a turizmus fejlesztése 18. A térségi szereplők közti együttműködések ösztönzése és a regionális identitás erősítése 19. Befektetők vonzása, kezelése 20. helyi vállalkozások fejlesztése, működési feltételeinek javítása 21. A (turizmus) fogadási feltételek komplex fejlesztése 22. Turisztikai termékek fejlesztése 23. Környezetbarát mező- és erdőgazdálkodás 24. Helyi fejlesztéseket megalapozó partnerségek létrehozása 25. Az alapfokú oktatás miatti finanszírozási terhek csökkentése az önkormányzatoknál 26. Szociális háló a rászorultaknak 27. Szakképzett munkavállalók biztosítása a fejlesztésekhez 28. Táji és épített környezet védelme, rehabilitációja, fenntartása 29. Helyi közösségek vállalkozások erősítése, humánerőforrás fejlesztés 30. A vidéki életmódhoz kapcsolódó lehetőségek fejlesztése 31. Gazdaságfejlesztés, helyi termékek előállítása és a jövedelemszerző képesség növelése 2.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata Terület kimutatás Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján Térségi szerkezeti terv kivonata : 8

9 Nemesgulács közigazgatási területe a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján erdőgazdálkodási térségre, mezőgazdasági térségre, települési térségre, és vízgazdálkodási térségre tagozódik. A BTSZ 4/B. - a alapján a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: az erdőgazdálkodási térséget legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni; a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni, a vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, Erdőgazdálkodási térség A BTSZ a Gulács és a Badacsony tetején és oldalán, a településtől délre, továbbá a Tapolca-patak mentén számol jelentős erdőterületekkel. A térségi szerkezeti terven jelölt erdőgazdálkodási térség nagysága 324,7 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett erdőterületek 342,9 ha-t tesznek ki. Mezőgazdasági térség A hegyoldalak keres mezőgazdasági területei, a lankásabb szőlőtáblák, továbbá szántók, legelők tartoznak a mezőgazdasági térségbe. A térségi szerkezeti terven jelölt mezőgazdasági térség nagysága 387,6 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett mezőgazdasági terület 383,9 ha-t tesz ki. Települési térség A térségi szerkezeti terven jelölt települési térség nagysága 115,8 ha, a ténylegesen meglévő és tervezett települési térségnek megfelelő terület 101,3 ha-t tesz ki. ha. Vízgazdálkodási térség A településen átfutó vízfolyások területe, mint vízgazdálkodási terület kerültek lehatárolásra, nagyságuk 7,0 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi szerkezeti terve alapján a Településrendezési Terv területfelhasználása az alábbiak szerint alakul: tervezett BTSZ állapot ha % ha % erdőgazdasági térség 324, ,9 105,6 mezőgazdasági térség 387, ,9 99,0 települési térség 115, ,3 87,5 vízgazdálkodási térség 7, ,0 100,0 Közigazgatási terület 835,1 835,1 A fentiek alapján a térségi szerkezeti tervnek és a BTSZ előírásainak a terv a megfelel. 9

10 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének és a Balatoni Területrendezési Szabályzat érintettsége A települést érintő kiemelt térségi övezetek: Magterület (és magterület övezetébe tartozó felszíni víz) (Ö-1) Ökológiai folyosó (és ökológiai folyosó övezetébe tartozó települési térség és felszíni víz) (Ö-2) Pufferterület és Pufferterület övezetébe tartozó települési térség és felszíni víz (Ö- 3) Megfeleltetés: A település közigazgatási területén magterületben a hegytetők és hegyoldalak erdősült területe (Gulács, Badacsony), továbbá a vasútvonaltól dél-nyugatra a Badacsonytördemicről átnyúló gyepterület tartozik. A település északi közigazgatási határa mentén, a tapolcai úttól nyugatra, mintegy 50 méteres sávban került ökológiai folyosó kijelölve. A település belterületének jellemzően építményekkel beépített része (kivéve a déli lakóterületet, illetve a gazdasági területeket), valamint a magterület és az ökológiai folyosó kivételével a település közigazgatási területének további területei. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület (T-1) A belterülettől északnyugatra, a Gulácstól északra elterülő szőlő, illetve szántóterületek, a vasúttól nyugatra fekvő terület, továbbá 10

11 a Badacsonyon a Hármashatárhegytől nyugatra fekvő terület. Nem érintett Világörökség és világörökség-várományos terület, Világörökség és világörökségvárományos terület övezetébe tartozó települési térség (T-3) A település közigazgatási területe világörökség és világörökségvárományos területbe sorolt. 11

12 Nem érintett Nem érintett Nem érintett 12

13 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület, Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség (SZ-1) A településen felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület a település észak-nyugati, továbbá keleti területe (benne a Gulács hegy is). Nem érintett 13

14 Vízeróziónak kitett terület (P-2) Vízeróziónak kitett terület jellemzően a hegyoldalak szőlőműveléssel hasznosított területei. Nem érintett 14

15 Nem érintett Települési terület (U-1) Gazdasági terület (U-2) Általános mezőgazdasági terület (M-1) Kertgazdasági terület (M-2) Erdőterület (E-1) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2) Települési területbe jellemzően a település jelenlegi belterületet, a külterületi fekvésben található észak-keleti és dél-nyugati lakóterület, továbbá a keleti Pöttyös major területe került. (Utóbbi a BTSZ szerint U-2 övezetben szerepelt). A vasút melletti iparterület és az azt védő erdők, valamint a belterülettől keletre kijelölt volt major került a gazdasági terület övezetébe. A település északi és középső részén a jellemzően nagytáblás mezőgazdasági területek, továbbá a dél-nyugati rétek, legelők kerültek általános mezőgazdasági területbe. A hegyoldalak volt zártkerti területei kerültek kertgazdasági területbe. A BTSZ tervlapja alapján a zártkerthez tartozó hrsz-ú földrészletek általános mezőgazdasági területbe kerültek átsorolva. Jellemzően a Badacsony és a Gulács hegytetője, hegyoldalai, továbbá a belterülettől észak-nyugatra fekvő területek, és a szennyvíztisztító környezete erdőterületként került ábrázolásra. A település nyugati részén, a vasútvonal keleti oldalán elterülő legelők területe, továbbá a volt hulladéklerakó területe került erdőtelepítésre alkalmas területként jelölve. 15

16 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (E-3) A Gulács hegyoldalán található erdőterület egy része, továbbá a belterülettől észak-nyugatra fekvő területek, és a szennyvíztisztító környezete tartozik kiváló termőhelyi adottságú erdőterület kategóriába. Szőlőtermőhelyi kataszteri terület (C-1) Jellemzően a hegyoldalak szőlővel borított területei (nagyüzemi és kertes szőlők). 16

17 Nem érintett Az országos és a kiemelt térségi övezetek által érintett területeket az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/-5%-kal változhat. A kiemelt térségi övezetek települési érintettségének mértékét (BTSZ térkép), annak pontosított települési lehatárolásának mértékét (tervezett állapot) az alábbi táblázat tartalmazza. A tervezett állapotnál rögzített %-os érték a BTSZ övezeti tervlapokon jelölt értékek arányát rögzítik. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv kiemelt térségi övezeteinek mértéke a településrendezési terven az alábbiak szerint alakulnak: BTSZ térkép tervezett állapot Övezet jele ha ha % Magterület Ö-1 188,13 194,52 103,4 +3,4 Ökológiai folyosó Ö-2 3,73 3,73 100,0 +-0,0 Pufferterület Ö-3 603,21 574,95 95,3-4,7 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület T-1 166,37 170,70 102,6 +2,6 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület SZ-1 268,83 268,83 100,0 +-0,0 Vízeróziónak kitett terület P-2 363,74 363,73 100,0 +-0,0 Települési terület U-1 93,85 89,14 95,0-5,0 Gazdasági terület U-2 21,99 20,88 95,0-5,0 Általános mezőgazdasági terület M-1 301,65 297,35 98,6-1,4 Kertgazdasági terület M-2 71,35 70,49 98,8-1,2 Erdőterület E-1 295,34 309,72 104,9 +4,9 Erdőtelepítésre alkalmas terület E-2 29,41 30,11 102,4 +2,4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület E-3 148,91 147,00 98,7-1,3 Szőlő termőhelyi kataszteri terület C-1 217,99 227,35 104,3 +4,3 * Külön rögzített eltérés alapján számított érték A tervezés során a nagyléptékű BTSZ övezeti tervlapokon ábrázolt övezetek a településrendezési terven földrészlet mélységű pontossággal kerültek ábrázolásra. Ebből adódóan +/- 5 %-on belüli mértékű eltérések adódhatnak az övezeti tervlapokról levett, és a tényleges állapot között. 17

18 A kertgazdasági terület BTSZ övezeti tervlapon ábrázolt határai lényegesen eltérnek a kialakult zártkert határaival. A zártkerthez tartozó hrsz-ú földrészleteket általános mezőgazdasági területbe kellett átsorolni annak érdekében, hogy mind a kertes, mind az általános mezőgazdasági terület övezete megfeleljen a BTSZ előírásainak. A fenti eltérés mellett a kertgazdasági terület határvonala zártkerti határvonalra került illesztve. A pufferterületet a BTSZ úgy jelölte ki, hogy annak része lett a települési terület egy része is. A belterületen a jellemzően épületek által igénybe vett területek nem tartoznak a pufferterületbe, illetve az ökológiai hálózatba. Ez alól kivételt képez a belterület déli lakóterületei, illetve gazdasági területei. A +/- 5 %-os mértékű eltérés alkalmazásával elérhető, hogy a belterület jelenleg még az övezetbe sorolt részeit ne érintse a pufferterület. 2.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai A szomszédos települések településszerkezeti terve nem befolyásolja Nemesgulács fejlesztését. A csatlakozó részeken közlekedési, vízgazdálkodási, mezőgazdasági és erdő területeket találhatók. 2.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai Nemesgulács község településfejlesztési koncepciója a fejlesztés irányelveit a következő pontokban foglalta össze: Lehetőséget kell biztosítani a letelepedni vágyók számára, megfelelő számú lakótelek biztosításával. A meglévő lakóterületek minőségi fejlesztésére is kell fordítani az erőforrásokból, az utak fejlesztésével, a közműhálózat teljes kiépítésével. A szociális bérlakás program megvalósításához alkalmas területet kell kijelölni. A település területén biztosítani kell a lehetőségét annak, hogy bárki gazdasági tevékenységet folytathasson, amennyiben azzal nem zavarja környezetét. A jelenleg is működő vállalkozások bővítésének és az esetlegesen új vállalkozások indításának lehetőségét továbbra is biztosítani kell, alkalmas gazdasági terület kijelölésével. A telephelyek kialakításának másik fontos feltétele a település megfelelő gazdaságpolitikája, amely által alkalmassá válik a település megfelelő vállalkozásokat vonzani. Ezt megfelelő adópolitika, és támogatás politika útján érhető el. A gazdasági fejlesztéseknél meg kell említeni, hogy a község viszonylag kedvező környezeti állapotának megőrzése érdekében csak a környezetet a minimális mértékben terhelő ipari illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek megtelepedését célszerű támogatni. A mezőgazdaság területén meg kell teremteni a hatékony piacorientált termelés feltételeit, valamint a működő mezőgazdasági telephelyek fejlődési lehetőségeit biztosítani kell, úgy, hogy az ne zavarja az egyéb települési funkciókat. A szőlőművelés továbbra is biztosítani kell, a szőlőművelés minőségi és mennyiségi javítására kell törekedni. A község környezeti állapotának megőrzését biztosítani kell, és javítását elő kell segíteni. Kerékpárút javasolt nyomvonalának kijelölése a Balaton és Tapolca összekötésére Nemesgulács érintésével. A meglévő sportpálya mellett kemping kialakítását kell szorgalmazni, evvel is a falusi turizmus bővítését elősegítve. Külön meg kell említeni a szomszédos településekkel történő együttműködés bővítését a természeti és egyéb értékek közös kihasználása érdekében. A meglévő intézmények a mennyiségi igényeknek megfelelnek, az építészeti állaguk javítására és megőrzésére kell törekedni Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések Nincsenek. 2.6 A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata A hatályban lévő településrendezési eszközök Nemesgulács Településszerkezeti Terve, 84/2003 (VII. 31.) önk. hat. Nemesgulács Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve, 10/2003. (VII. 31.) önk. rend. 18

19 2.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek A településszerkezeti terv legfőbb feladata a település szerkezeti elemeinek illusztrálása, összefüggéseik, valamint a település érrendszerének is nevezhető közlekedési hálózat ábrázolása. A tervfajta nevéből is adódik a települést különböző településszerkezeti egységekbe sorolja. A település közigazgatási területe belterületre és külterületre osztható. Építési szempontból meg kell különböztetni a beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területeket. A település szerkezetileg beépítésre szánt építési övezetekre, illetve beépítésre nem szánt övezetekre osztható fel. A beépítésre szánt terület (építési övezet) a település közigazgatási területének a beépített, illetve további beépítés céljára szolgáló területrésze. A beépítésre nem szánt terület (övezet) a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőgazdasági, illetőleg a vízgazdálkodási területei. A településszerkezeti egységek: A beépítésre szánt területegységek: lakóterület o falusias lakóterület o kisvárosias lakóterület vegyes terület o településközpont terület gazdasági terület o kereskedelmi, szolgáltató terület o ipari terület különleges terület o turisztikai terület o gazdasági, turisztikai terület o közmű terület A beépítésre nem szánt területek: közlekedési és közműterület zöldterület erdőterület mezőgazdasági terület vízgazdálkodási terület különleges beépítésre nem szánt terület temető terület Beépítésre szánt területek Lakóterület Kisvárosias és Falusias lakóterület A lakóterületek a település azon szerkezeti egységei, ahol elsősorban a lakófunkció dominál. A település beépítése falusias jellegű a Simon I. ltp. kivételével -, ez a beépítési jelleg továbbra is megtartandó. A tervfajta övezetes jellege miatt a lakóövezetekbe a lakóépületeken kívül különböző intézmények (igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató funkció, stb.), kis kiterjedésű zöldfelületek is elhelyezhetők. Jelenleg mintegy 400 lakóépület található a településen. A lakóterületek infrastruktúra ellátottsága hiánytalan. A belterületi utak a Templomcsapás utca kivételével - szilárd burkolattal ellátottak. A település meglévő lakóterületei a korábbi rendezési tervben rögzítettek szerint alakult ki. Az elmúlt években a temetőtől keletre kijelölt és kialakított új lakóterület részben beépült. Vegyes terület Településközpont terület A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A település központjában található, jellemzően intézmények (általános iskola, községháza, orvosi rendelő, művelődési ház) által érintett ingatlanok településközpont vegyes területbe kerültek besorolva. Gazdasági terület 19

20 Kereskedelmi, szolgáltató terület A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, igazgatási, egyéb irodaépületek, üzemanyagtöltő, sportlétesítmény helyezhető el, de nem helyezhetők el a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek. A badacsonytomaji út mellett fekvő gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként került besorolásra. Egyéb ipari terület A községben ipari terület, azon belül egyéb terület került kijelölésre. Egyéb ipari területen nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek helyezhetők el. A belterületen a József Attila utca mentén fekvő meglévő gazdasági terület, külterületen a vasúti pálya mentén található területek kerültek egyéb ipari területbe sorolva. Különleges terület Gazdasági, turisztikai terület A belterülettől keletre, a Gulácsra felvezető út mentén található volt Pöttyös-major már ma is a lovagoltatás, turisztikai célú állattartás terepe. Közmű terület Különleges közmű területbe kerül az energiaszolgáltatás, és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. Az építési övezetbe kerültek a vízmű területek (06/1, 043, 025. hrsz.), a szennyvíztisztító telep (044/2. hrsz.) Beépítésre nem szánt területek Közlekedési és közmű területek Közúti és Kötöttpályás közlekeédsi és közmű terület A közlekedési és közműterület a település azon beépítésre nem szánt területe, amely a közlekedési felületek (utak, járdák kerékpárutak, vasút), valamint a közművezetékek elhelyezésére szolgál. Közlekedési és közmű területbe kerül a 71. sz. főközlekedési út település területét érintő Badacsonyt elkerülő szakaszát. Közlekedési terület továbbá a számú Badacsonytomaj-Tapolca összekötő út, a számú Nemesgulács - Tapolca ök. út, a számú Nemesgulács Badacsonytördemic ök. út és a számú Nemesgulács Káptalantóti ök. út. Közlekedési terület továbbá a belterületi úthálózat területe, illetve a vasút területe. Zöldterület Zöldterület A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely közvetlenül közútról, köztérről megközelíthető. A zöldterületek a település rekreációs területei, elsősorban a helyi lakosság pihenésének, kikapcsolódásának tere. A településen jelenleg kiépített közpark nem található. A Simon I. lakótelepen már korábban is kijelölt zöldterületet fejleszteni kell. Az övezetbe a település sportpályája (052/1. hrsz. d. alrészlet) tartozik még. A zöldterületen változatos növénytelepítés, feltáró útrendszer, különböző korcsoportok számára játszó és sportterületek, egyéb egyedi funkciók és díszek helyezendők el későbbi részletesebb kertészeti tervek alapján. A zöldterületen csak a fenntartáshoz szükséges épületek, pihenést és testedzést szolgáló építmények helyezhetők el. Erdőterület Védelmi erdő terület A települést jelentős részét erdőség borítja. A Gulács és a Badacsony hegy tetején egybefüggő erdő terül el, valamint a község északnyugati területein és a belterülettől délre is találhatunk nagyobb kiterjedésű erdőfoltokat. Így Nemesgulács 760 ha nagyságú külterületének nagy részét erdő borítja. Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint védett vagy védő erdők. Az erdős, ligetes területek megóvandók, az erdőgazdálkodást a továbbiakban is fenn kell tartani. A tájjelleg megőrzése és környezetvédelmi okok miatt erdő hosszú távon sem szűnhet meg. Az erdőfelület mérete inkább növekszik gazdasági célú erdőtelepítésekkel, védelmi erdősávokkal. Az új telepítéseket tájhonos, lombos fákkal javasoljuk megvalósítani. Mezőgazdasági terület Általános mezőgazdasági terület Nemesgulács mezőgazdasági művelésű területeinek jellemző művelési ága elsősorban a szőlő, továbbá legelő, rét és szántó is található. 20

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 6 1. HELYZETFELTÁRÓ

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISTELEK VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISTELEK VÁROS

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti tartalommal)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti tartalommal) MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti tartalommal) ADATOSÍTOTT * EGYEZTETÉSI ANYAG 2013. december * ADATOSÍTOTT alatt azt értjük, hogy

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben