Jelentés. A megújuló energiaforrások évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. A megújuló energiaforrások 2009-2010. évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22."

Átírás

1 Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Jelentés A megújuló energiaforrások évi felhasználásáról Magyarországon (tagállami jelentéstétel a 2009/28//EK irányelv 22. cikke alapján) Budapest

2 Bevezetés Magyarország számára a környezeti fenntarthatóság, a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokkal történő felelősségteljes gazdálkodás kiemelten fontos értékek. Ennek gondolata Magyarországon a legmagasabb szintű jogszabályban, a 2011-ben elfogadott új Alaptörvényében is megjelenik, ami nevesíti a természeti erőforrások gondos használatát. Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a Nemzeti Energiastratégiát, amelyben az energiaimportfüggőség csökkentésében az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások kiemelt stratégiai szerepet töltenek be. A 2010-ben elfogadott Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (a továbbiakban NCsT) 2020-ra a megújuló energiaforrásoknak a teljes bruttó energiafogyasztáshoz viszonyítva 14,65%-os részarány elérését célozza meg. A Kormány és az Országgyűlés II. félévétől kezdődően a tárgykörben alkotott jogszabályai, illetve meghozott intézkedései a fentiekkel összhangban a fenntartható energiagazdálkodás felé történő elmozdulást célozták, elősegítve az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Az intézkedések egy része már évben is éreztette a hatását. Az NCsT-ben foglalt célkitűzések időarányosan teljesültek, sőt a évi végleges statisztikai tényadatok túlmutatnak a 2010-re vállalt célokon. Az előzetes adatok alapján az NCsT-ben foglalt évi célkitűzések is teljesítésre kerültek. Az NCsT célkitűzéseit és a már ismert eredményeket az 1. ábra mutatja be. 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,58% 8,18% 8,79 % 9,30% 7,40% 7,40% 8,00% 12,30% ,65% Tényleges NCsT 1. ábra: A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a teljes bruttó energiafogyasztásból A tárgybeli Jelentés célja az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 110, június 5-i számában megjelent a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és az azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: RED) 22. cikke szerinti tagállami jelentés részeként bemutatni a ben elért eredményeket a megújuló energiaforrások felhasználásában. 2

3 A Jelentés az Európai Bizottság által megadott formanyomtatvány szerint került összeállításra, az abban meghatározott szerkezetben és adattartalommal. 3

4 Tartalomjegyzék 1. A megújuló energiaforrásból előállított energia ágazatonkénti és összesített részaránya, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia ténylegesen felhasznált teljes mennyisége 2009-ben és 2010-ben A megújuló energiaforrásból előállított energia részarányának növelése érdekében nemzeti szinten a 2009., évben megvalósított, illetve tervezett intézkedések, figyelembe véve a tagállam megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervében felvázolt célkitűzések teljesítését célzó ütemterv-előirányzatokat a. A megújuló energiaforrásból előállított energia ügyének fejlődését akadályozó szabályozási és nem szabályozási korlátok felszámolását célzó igazgatási eljárások értékelése és javítása terén elért előrehaladás bemutatása b. A megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átvitelének és elosztásának biztosítása, valamint a hálózatra csatlakozással és a hálózat megerősítésével összefüggő költségek viselésével és megosztásával kapcsolatos keret vagy szabályok javítása érdekében tett intézkedések bemutatása A megújuló energiaforrásból előállított energia ügyének előmozdítását szolgáló támogatási rendszereket és egyéb intézkedések, valamint az alkalmazott intézkedésekben a megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervben meghatározott intézkedésekhez képest bekövetkezett változások A támogatott villamos energia felosztásának bemutatása a fogyasztók között a 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdésével összhangban Tájékoztatás arról, hogy Magyarország hogyan strukturálta támogatási rendszerét a megújuló energiaforrásból előállított energia olyan alkalmazásainak figyelembevétele céljából, amelyek járulékos előnyökkel rendelkeznek ugyan, de költségük is magasabb lehet, ideértve például a hulladékból, a maradékanyagokból, a nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú anyagokból előállított bioüzemanyagokat Tájékoztatás a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia és fűtő- és hűtőenergia esetében alkalmazott származási garanciák rendszerének működéséről és a rendszer megbízhatóságának és csalás elleni védelmének biztosítása érdekében tett lépésekről Az energiacélú biomasszaforrások rendelkezésre állásának és használatának terén a 2009., évben elért fejlődés bemutatása Tájékoztatás a Magyarországon 2009., évben a biomassza és a megújuló energiaforrásból előállított energia egyéb formáinak fokozott használatából eredően az árutőzsdei árakban és a földhasználatban bekövetkezett változásokról

5 8. A hulladékból, a maradékanyagokból, a nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú anyagokból előállított bioüzemanyagok fejlődésének és részarány változásának bemutatása Tájékoztatás a Magyarországon 2009., évben a bioüzemanyagok és a folyékony bioenergiahordozók termelése által a biológiai sokféleségre, a vízkészletekre, a vízminőségre és a talajminőségre gyakorolt becsült hatásokról Becslés a megújuló energiaforrásból előállított energia alkalmazása következtében az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásában elért tiszta megtakarítás mértékére Tájékoztatás, illetve becslés arról, hogy a megújuló energiaforrásból előállított energia megtermelt mennyisége mennyivel lépte/lépi túl az ütemterv-előirányzatot ( többlet ), illetőleg maradt/marad el attól ( hiány ) oly módon, hogy ez a túllépés más tagállamoknak vagy harmadik országoknak átadható, illetőleg az elmaradás más tagállamoktól vagy harmadik országoktól átvehető. Továbbá beszámoló a közös projektekkel kapcsolatos becsült lehetőségekről a 2020-ig terjedő időszakban Tájékoztatás statisztikai átruházásokról, a közös projektekről és a közös támogatási rendszerekkel kapcsolatos döntéshozatali szabályokról Tájékoztatás arról, hogy Magyarország hogyan adott becslést a biológiailag lebomló hulladékoknak az energia-előállításra felhasznált hulladékokon belüli részarányára, valamint a becslés pontosítása és ellenőrzése érdekében tett lépések bemutatása Tájékoztatás a 2009/28/EK irányelv 22. cikk (3) bekezdése alapján tervezett intézkedésekről

6 1. A megújuló energiaforrásból előállított energia ágazatonkénti és összesített részaránya, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia ténylegesen felhasznált teljes mennyisége 2009-ben és 2010-ben Magyarországon jelentős előrelépés történt a megújuló energiaforrások felhasználásában év folyamán, amit a formanyomtatvány szerinti, alábbi táblázatok adatai is mutatják. A Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (a továbbiakban: NCsT) re 7,4%-os részarányt tűzött ki célul a megújuló energiaforrásokból előállított energia teljes bruttó energiafogyasztáson belüli részarányára vonatkozóan. A statisztikai adatok alapján a részarányra vonatkozó cél jelentősen túlteljesítésre került, mivel a tényleges részarány a évben 8,79% volt. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a megújuló energiaforrásból előállított energia mennyisége növekedett, bár a részarányra vonatkozó NCsT célértékek túlteljesítését az energiafogyasztás gazdasági válság hatására bekövetkező megtorpanása is segítette. A volumenadatok ezt a következők szerint támasztják alá. A megújuló energiaforrásból előállított energia elfogyasztott mennyiségének NCsT szerinti 2010-re vonatkozó célkitűzése 1344 ktoe volt. Ezzel szemben Magyarország 2010-ben ténylegesen 1491 ktoe értéket ért el, ami volumenében több mint 10%-kal haladja meg az NCsT szerinti célkitűzést. A megújuló energiából villamosenergia-termelésre alkalmas beépített kapacitás 2010-es NCsT célszáma 755 MW, ezzel szemben a ténylegesen beépített kapacitás ennél 14%-kal magasabb, 861,5 MW volt. A megvalósult bruttó villamosenergia-termelés (3 021 GWh) is több mint 6%-kal felülmúlta a 2010-es GWh célszámot. A közlekedésben felhasznált megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó célok is túlteljesítésre kerültek 2010-ben. Az NCsT 2010-re 150 ktoe elérését célozta meg, ezzel szemben a tényleges felhasználás 191 ktoe-volt, ami több mint 27%-os túlteljesítést jelent. A fentiek alapján megállapítható, hogy az NCsT-ben 2010-re meghatározott célok minden szegmensben túlteljesítésre kerültek. 6

7 1. táblázat: A megújuló energiaforrásból előállított energia ágazatonkénti (villamos energia, hűtés és fűtés, közlekedés) és összesített részaránya Megnevezés Megújulók fűtés és hűtés 1 (%) 10,53 11,08 Megújulók villamos energia 2 (%) 6,96 7,09 Megújulók közlekedés 3 (%) 4,19 4,72 Megújulók összesített részarány 4 (%) Ebből együttműködési mechanizmusból származik* (%) Együttműködési mechanizmus számára felajánlott többlet* (%) 8,18 8,79 0* 0* 0* 0* * Magyarország még nem kötött együttműködési megállapodást más tagországgal, de nyitott a többlet együttműködési megállapodások keretében történő átruházására. 1 A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a fűtésben és hűtésben: a megújuló energiaforrásból előállított energia fűtési és hűtési célú teljes bruttó elfogyasztott mennyisége (a 2009/28/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 5. cikkének (4) bekezdése szerint) elosztva a fűtési és hűtési célú teljes bruttó energiafogyasztással. Ugyanaz a módszertan alkalmazandó, mint a megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 3. táblázata esetében. 2 A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a villamosenergia-termelésben: a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia teljes bruttó elfogyasztott mennyisége (a 2009/28/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 5. cikkének (3) bekezdése szerint) elosztva a teljes bruttó villamosenergia-fogyasztással. Ugyanaz a módszertan alkalmazandó, mint a megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 3. táblázata esetében. 3 A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a közlekedésben: a megújuló energiaforrásból előállított energia teljes bruttó felhasznált mennyisége (végső energiafelhasználás) a közlekedésben (a 2009/28/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 5. cikkének (5) bekezdése szerint) elosztva (1) a közlekedésben felhasznált benzin, (2) a közlekedésben felhasznált dízelüzemanyag, (3) a közúti és a vasúti közlekedésben felhasznált bioüzemanyagok és (4) a szárazföldi közlekedésben felhasznált villamos energia együttes mennyiségével (az 1. táblázat 3. sorában feltüntetettek szerint). Ugyanaz a módszertan alkalmazandó, mint a megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 3. táblázata esetében. 4 A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a teljes bruttó energiafogyasztásban. Ugyanaz a módszertan alkalmazandó, mint a megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek 3. táblázata esetében. 7

8 1.a) táblázat: Táblázat a teljes energiafogyasztáshoz viszonyítva az egyes ágazatokban elfogyasztott, megújuló energiaforrásból előállított energia (ktoe) részarányának számításához Megnevezés A) A megújuló energiaforrásból előállított energia teljes felhasznált mennyisége a fűtési és a hűtési ágazatban B) A megújuló energiaforrásból előállított villamos energia teljes bruttó felhasznált mennyisége C) A megújuló energiaforrásból előállított energia teljes bruttó felhasznált mennyisége a közlekedésben D) A megújuló energiaforrásból előállított energia teljes bruttó felhasznált mennyisége E) A megújuló energiaforrásból előállított energia más tagállamoknak átadott mennyisége F) A megújuló energiaforrásból előállított energia más tagállamokból és harmadik országokból átvett mennyisége G) A megújuló energiaforrásból előállított energia elfogyasztott mennyisége a célkitűzéshez igazítva (D) (E)+(F)

9 1.b) táblázat: A megújuló energiaforrások hasznosítását szolgáló egyes technológiák teljes tényleges hozzájárulása (beépített kapacitás, bruttó villamosenergia-termelés) a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia részarányaira vonatkozó kötelező, 2020-ig teljesítendő célok, illetve a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó ütemterv-előirányzatok teljesítéséhez Magyarországon Energiaforrás típus MW GWh MW GWh Vízenergia: nem szivattyúzott < 1 MW MW 10 MW > 10 MW szivattyúzott vegyes Geotermikus energia: Napenergia: fotovoltaikus koncentrált Árapály-, hullám-, tengeráram-energia Szélenergia: szárazföldi tengeri Biomassza: , szilárd biomassza , biogáz folyékony bioenergiahordozók ÖSSZESEN , Ebből kapcsolt hőés villamosenergiatermelés Normált érték, a 2009/28/EK irányelvvel és az Eurostat módszertanával összhangban. 6 Az Eurostat új módszertanával összhangban. 7 Csak az alkalmazandó fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő biomassza került figyelembe vételre, a 2009/28/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdés utolsó albekezdésében foglaltakkal összhangban 8 Jelen táblázat a bioüzemanyagokból előállított villamos energiára vonatkozik (ennek mennyisége 0 volt) 9

10 1.c) táblázat: A megújuló energiaforrások hasznosítását szolgáló egyes technológiák teljes tényleges hozzájárulása (végső energiafogyasztás 9 ) a megújuló energiaforrásból előállított energia fűtési és hűtési célra felhasznált mennyiségének részarányaira vonatkozó kötelező, 2020-ig teljesítendő célok, illetve a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó ütemterv-előirányzatok teljesítéséhez Magyarországon (ktoe) Megnevezés Geotermikus (kivéve az alacsony hőmérsékletű geotermikus hőenergiát a hőszivattyú-alkalmazásokban) Napenergia 5 5 Biomassza szilárd biomassza biogáz 8 9 folyékony bio-energiahordozók 0 0 A hőszivattyúkból származó energia* na. na. légtermikus na. na. geotermikus na. na. hidrotermikus na. na. ÖSSZESEN Ebből távfűtés/távhűtés Ebből háztartási biomassza * tekintettel arra, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a hőszivattyúk telepítése nem minden esetben engedélyköteles tevékenység, ezért a teljes volumenre jelenleg nem állnak rendelkezésre megbízható adatok 9 A 2009/28/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése értelmében vett közvetlen felhasználás és távfűtési célú felhasználás. 10 A megújuló energiaforrásból előállított energia fűtési és hűtési célra felhasznált összes mennyiségéből a távfűtés és/vagy távhűtés. 11 A megújuló energiaforrásból előállított energia fűtési és hűtési célra felhasznált összes mennyiségéből. 10

11 1.d) táblázat: A megújuló energiaforrások hasznosítását szolgáló egyes technológiák teljes tényleges hozzájárulása a megújuló energiaforrásból előállított energia közlekedésben felhasznált mennyiségének részarányaira vonatkozó kötelező, 2020-ig teljesítendő célok, illetve a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó ütemterv-előirányzatok teljesítéséhez Magyarországon (ktoe) Megnevezés Bioetanol/bio-ETBE Ebből a 21. cikk (2) bekezdése 0 0 szerinti bioüzemanyagok Ebből importált Biodízel Ebből a 21. cikk (2) bekezdése 0 0 szerinti bioüzemanyagok Ebből importált Megújuló energiaforrásból 0 0 származó hidrogén Megújuló energiaforrásból előállított villamos energia Ebből közúti közlekedés 0 0 Ebből más közlekedés Egyéb (pl. biogáz, növényi olajok) 0 0 részletezze! Ebből a 21. cikk (2) bekezdése 0 0 szerinti bioüzemanyagok ÖSSZESEN A bioetanol/bio-etbe teljes mennyiségéből. 13 A biodízel teljes mennyiségéből. 11

12 2. A megújuló energiaforrásból előállított energia részarányának növelése érdekében nemzeti szinten a 2009., évben megvalósított, illetve tervezett intézkedések, figyelembe véve a tagállam megújuló energiaforrásból előállított energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervében felvázolt célkitűzések teljesítését célzó ütemterv-előirányzatokat 2. táblázat: A politikák és az intézkedések áttekintése Az intézkedés címe és megjelölése Az intézkedés típusa Várható eredmény 14 Célcsoport és/vagy tevékenység Megvalósított vagy tervezett Az intézkedés kezdő és záró időpontja 1. Villamos energia garantált áron történő kötelező átvétele pénzügyi Új beépített kapacitások, megtermelt energia mennyiségének növekedése. Számszerűen: 2009: Értékesített mennyiség: GWh (179,75 ktoe); Támogatás: MHUF (84,78 MEUR) 2010: Értékesített mennyiség: GWh (196,79 ktoe); Támogatás: MHUF (103,13 MEUR) 15 célcsoport: beruházók, erőművek tevékenység: villamosenergia-termelés megvalósított január 1. től; záró időpont nincs konkrétan meghatározva, de a rendszer felülvizsgálata folyamatban van (METÁR) 14 A támogatási összegek a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) által közzétett Beszámoló a kötelező átvételi rendszer évi alakulásáról című anyagának megfelelően kerültek meghatározásra. 15 Az EUR átváltásnál a Magyar Nemzeti Bank adott évre vonatkozó átlagárfolyamát alkalmaztuk. Forrás:

13 2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről beruházási támogatás 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet Intézkedés eredménye: állattartó telepeken új biogáz üzemek installálása. Összesen 45 db biogáz üzem került installálásra. mezőgazdasági termelők/trágyafeldolgozás anaerob fermentációja 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan I. támogatási kérelem benyújtási időszak: április 23-tól május 23-ig II. támogatási kérelem benyújtási időszak: augusztus 13-tól szeptember 17-ig III. támogatási kérelem benyújtási időszak: november 16. és december 15. között 3.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről beruházási támogatás 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet Intézkedés eredménye: növekszik az energetikai célra felhasználható biomassza mennyisége, a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások felhasználása. mezőgazdasági termelők /biomassza termeléséhez, felhasználásához kapcsolódó gépek, eszközök beszerzéséhez is, úgymint biomassza kazánok, pelletálók, brikettálók, speciális biomassza betakarító gépek/ 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan I. támogatási kérelem benyújtási időszak: május 16-tól június 15-ig II. támogatási kérelem benyújtási időszak: június 15. és július 15. között 4.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről beruházási támogatás 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet Intézkedés eredménye: növekszik a kertészeti létesítményekben a megújuló energiaforrások felhasználása. mezőgazdasági termelők /kertészeti létesítmények energiaellátását és az energiaellátás fenntarthatóságát biztosító beruházások megvalósítása/ 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan I. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008-ban április 1. május 30. II. támogatási kérelem benyújtási időszak: december 1. és január 15. között 13

14 5.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 6.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 7.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 8.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről beruházási támogatás 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet beruházási támogatás 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet beruházási támogatás 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet beruházási támogatás 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet Intézkedés eredménye: növekszik a növénytermesztési ágazatban, azon belül a terményszárítás során a megújuló energiaforrások felhasználása. Intézkedés eredménye: növekszik a mezőgazdaságon belül a biomassza energetikai felhasználása. Intézkedés eredménye: 27 ügyfél részére került támogatás megítélésre, a teljes kapacitás 165 kt/év. Intézkedés eredménye: lágy szárú energiaültetvények létesítésével (pl. Miscanthus) növekszik az energetikai célra felhasználható biomassza mennyisége. mezőgazdasági termelők / növénytermesztés betakarítás utáni létesítményeinek korszerűsítése; terményszárítóhoz kapcsolt biomassza tüzelési rendszerrel történő megvalósítása mezőgazdasági termelők / a megújuló energiaforrások használatának elterjedése, valamint a szilárd biomassza fűtésű kazánok beszerzése mezőgazdasági termelők / a mezőgazdasági eredetű alapanyagok bio-üzemanyag célú feldolgozása mezőgazdasági termelők / növelni a megújuló energiaforrások felhasználásának részarányát 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan I. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben március 28. és május 30. között II. támogatási kérelem benyújtási időszak: március között évben szeptember 17- től november 5-ig, szeptember 15. és november 16. között I. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben október l-jétől december 14-ig, II. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben március 28. és április 30. között III. támogatási kérelem benyújtási időszak: 14

15 9.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről beruházási támogatás 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet Intézkedés eredménye: rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvények (SRC) telepítésével növekszik az energetikai célra felhasználható biomassza mennyisége. mezőgazdasági termelők / növelni a megújuló energiaforrások felhasználásának részarányát 2014-ig folyamatos, majd 2014-től az új EU agrártámogatá si rendszeréhez igazodóan valamint október 1. és november 2. között IV. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben április 15-étől május 15-éig V. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben március 1. és március 31. között I. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben október l-jétől december 14-ig II. támogatási kérelem benyújtási évben március 28. és április 30. között III. támogatási kérelem benyújtási időszak: valamint október 1. és november 2. között IV. támogatási kérelem benyújtási időszak: 10. LEADER* jogszabályi alapon működő támogatási jogcím 11. KEOP pénzügyi (ÚMFT) Hő- és/vagy Szemléletbeli változások, illetve új helyi megújuló energiatermelési kapacitások jönnek létre. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): Megújuló energiahordozó Az intézkedés végfelhasználókat és beruházókat céloz meg. vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint megvalósítás alatt álló program, kiegészítő jellegű megvalósított évben április 15-étől május 15-éig V. támogatási kérelem benyújtási időszak: évben március 1. és március 31. között október szeptember 18-tól 15

16 villamosenergia-előállítás támogatása megújuló energiaforrásból KEOP /A (ÚMFT) Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP /B (ÚMFT) Helyi hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásból KEOP (ÚMFT) Megújuló alapú térségfejlesztés 16 pénzügyi pénzügyi pénzügyi felhasználás (GJ/év): Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év): 46,31 Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): Megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év): Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): Megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év): Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év): 145 Komplex térségfejlesztés megújuló energiaforrások felhasználásával. gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem megvalósított megvalósított megvalósított augusztus 18-tól december 21-ig március 10-től december 21-ig december 21-től december 21-ig 16 Az adatok a között megvalósított, illetve tervezett intézkedések ( között benyújtott, KEOP támogatásban részesülő projektek) indikátorainak tervértékét mutatják. Ezen indikátorok tényértékei a projekt fenntartási időszakában (az adott projekt befejezési időpontjától, azaz tól kezdve) realizálódnak. A tényértékek a tervértéktől max. 25%-ig eltérhetnek. 16

17 15. KEOP (ÚMFT) Megújuló alapú térségfejlesztés KEOP (ÚMFT) Megújuló energia alapú villamos energia-, kapcsolt hő- és villamos energia-, valamint biometántermelés KEOP (ÚMFT) Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP /A (ÚSZT) Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi Megújuló energia felhasználására alapuló térségek létrehozása. (termelés, racionális felhasználás) Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): Megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év): Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év): 47,15 Geotermikus kapacitások kiépítésének előkészítése. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év): Megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év): Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamos nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szerv vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, megvalósított megvalósított december 21-től december 21-ig március 10-től december 21-ig megvalósított március 18-tól december 21-ig megvalósított február 10-től július 26-ig 17

18 20. KEOP /B (ÚSZT) Helyi hő, és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 21. KEOP (ÚSZT) Megújuló energia alapú térségfejlesztés 22. KEOP (ÚSZT) Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés 23. KEOP (ÚSZT) Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergiatermelő projektek pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi energiatermelés), (GWh/év): 6,393 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése, megújuló energiahordozó felhasználás, megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (villamos energiatermelés). Megújuló energia felhasználására alapuló térségek létrejötte. (termelés, racionális felhasználás) Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése (t/év): 62 A megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év): 0,0663 Geotermikus kapacitások kiépítésének előkészítése. átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet, átmeneti és technikai besorolások, köz- és felsőoktatási intézmények vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek megvalósított megvalósított megvalósított megvalósított február 10-től július 26-ig február 10-től február 10-től május 19-ig február 10-től 18

19 előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 24. KEOP (ÚSZT) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva pénzügyi Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése, a megújuló energiahordozó felhasználás növekedése, épületenergetikai fejlesztések. kkv-nak minősülő vállalkozás, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit szervezet, köz- és felsőoktatási intézmények megvalósított február 10-től május 14-ig *Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III. és IV. tengelyében lévő intézkedések nem célzottan megújuló energia alkalmazását elősegítő intézkedések, de az energiahatékonyság és a megújuló energia alkalmazására irányuló megoldások a beruházások (pályázatok) értékelésekor plusz pontokat jelentenek a horizontális értékelési szempontok között. A LEADER programban (az ÚMVP IV. tengelye) a végrehajtásban részt vevő LEADER Helyi Akciócsoportok által kiírt pályázatok között azonban van kifejezetten a megújuló energia alkalmazására vagy ezzel kapcsolatos szemléletformálásra kiírt célterület is, ezen túl pedig a többi kiírt célterület vonatkozásában is lényeges szempont az energiahatékonyság vagy a megújuló energia alkalmazása a beruházások során. A LEADER Helyi Akciócsoportok visszajelzései alapján a megújuló energiaforrások alkalmazása témában közel 0,5 Mrd Ft pályázati pénz került nyújtásra. 19

20 2a. A megújuló energiaforrásból előállított energia ügyének fejlődését akadályozó szabályozási és nem szabályozási korlátok felszámolását célzó igazgatási eljárások értékelése és javítása terén elért előrehaladás bemutatása év második felétől megkezdődött Magyarországon az adminisztrációs terhek csökkentését célzó, az engedélyezési eljárások átláthatóságát növelő, illetve a racionális működés érdekében a közigazgatás átszervezése. Ennek eredményeként a magyar közigazgatási reform első lépcsőjeként január 1-i hatállyal megkezdték működésüket a fővárosi és megyei kormányhivatalok (területi szervek). Kezdetben tizennégy, azóta folyamatosan bővülő számú ügytípus esetén az ügyfél egy egységes szervezeti rendszertől, egyablakos ügyintézés keretében kapja meg az adott tevékenységhez kapcsolódó engedélyét. Ez jelentősen csökkenti az ügyfelek adminisztrációs és anyagi költségeit, rövidítve az ügyintézési időt. A kormányhivatalok felépítésével megvalósult a különböző hatóságok funkcionális feladatainak egy hivatalon belüli integrációja és a meglévő párhuzamosságok felszámolása. A módosításnak köszönhetően részben egyszerűsödött a megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló beruházások engedélyezése. Az engedélyezési eljárás során számos ügy esetében, ha az ügyfél kérelme több hatóság megkeresését igényli, annak elintézésére egy szervezeten belül kerül sor az eddigi széttagolt hatósági struktúra helyett. Megjegyezzük, hogy az egyszerűsítés jelenleg nem vonatkozik a szakhatósági eljárásokra. A hatósági eljárások egyszerűsítése kihat a megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló beruházásokra vonatkozó közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásokra is. Ennek részeként megkezdődött a területet szabályozó jogszabályok felülvizsgálata és a hatásvizsgálatok előkészítése is. A felülvizsgálat tapasztalatai, eredménye alapján a megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló beruházások engedélyeztetésének egyszerűsítésére irányuló javaslatok beépítésére kerülnek a magyar közigazgatás teljes megreformálásának ütemtervét tartalmazó Egyszerű Állam Programba. Ennek eredményeképpen a megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési eljárások is fokozatosan egyszerűsödnek a jövőben, rövidülnek az eljárási határidők és csökkennek a piaci szereplők adminisztrációs költségei. Az engedélyezési eljárások mellett Magyarország jelentős hangsúlyt fektet a támogatási eljárások egyszerűsítésére, ügyfélbarátabbá tételére is. Ennek első lépéseként 2011 első félévében jelentősen egyszerűsödtek egyes beruházási támogatások pályázati eljárásai. Először egyes, a Környezet és Energia Operatív Programból meghirdetett támogatási konstrukciókban került fokozottabban bevezetésre az elektronikus, egyszerűsített pályázatkezelési eljárás, majd 2011 második felében a lakossági ZBR-Napkollektor pályázatoknál is elektronikus pályázatbenyújtási rendszer került bevezetésre. 20

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B

HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B HELYI HŐ, ÉS HŰTÉSI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKKAL KEOP-4.1.0-B Jelen pályázat célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Magyar Biogáz Egyesület közgyűlése 2017. május 4. 1 EU Klímacsomag:

Részletesebben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben Balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com 2010. SZEPT. 23. Szeged REMEK BEMUTATKOZUNK MAGYAR MEGÚJULÓ ENERGIA

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft.

Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP. Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Pályázati tapasztalatok és lehetőségek KEOP Kovács József tanácsadó Eubility Group Kft. Jelen és közelmúlt támogatási rendszere 1. ÚMFT-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2. Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. február 26-i Geotermia

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén Bánfi József Energetikai szakértő Visszatekintés A megújuló energiaforrások hasznosítása jelentőségét a világ már a 70-es években felismerte

Részletesebben

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Hulladékból Tüzelőanyag Előállítás Gyakorlata Budapest 2016 Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei Dr. Lengyel Antal főiskolai

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai "Nap Napja" (SunDay) rendezvény 2016. Június 12. Szent István Egyetem, Gödöllő A klímaváltozás megfékezéséhez (2DS szcenárió) ajánlott

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései dr. Nyikos Attila Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2016. november 24. Tartalom Célok

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11.

A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán. Bagi Attila főosztályvezető-helyettes október 11. A Hivatal feladatai a METÁR kapcsán Bagi Attila főosztályvezető-helyettes 2016. október 11. Tartalom - A MEKH feladatai 1. Áttekintés 2. METÁR pályázat lebonyolítása (NFM rendelet alapján) 3. MEKH rendelet

Részletesebben

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában CONSTRUMA 33. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2014. április 2-6. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály

Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép BIRÓ TAMÁS. Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály Mezıgazdasági eredető megújuló energiaforrások, hazai helyzetkép" BIRÓ TAMÁS Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztály EU zöldenergia politikája és célkitőzések Ellátásbiztonság

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t ?fi'szw ülés Hivatal a Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságai; 2010 OKT 18. Bizottsági módosító javaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Egy energia farm példája

Egy energia farm példája Egy energia farm példája LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE I. Innovatív szervezetek II. Vertikális integráció LSÁG G HATÁSA A SZERVEZETEK ŐKÖDÉSÉRE szervezeti struktúra szervezet értékrendjei szervezet

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan

Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan Jelentés az Európai Bizottság részéremagyarország indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzéséről a 2020. évre vonatkozóan I. Bevezetés E dokumentum célja az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos

Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés. támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos Az átvételi kötelezettség keretében megvalósult villamosenergia-értékesítés fıbb mutatói 2009 I. félévében Az ún. KÁT mérlegkörben 1 támogatottnak minısíthetı áron elszámolt villamos energiához kapcsolódó

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program Pályázatok és általános információk gazdálkodók részére HBF Hungaricum Kft. Az előadás tartalma Vidékfejlesztési Program (VP) támogatási lehetőségek 2020 Közeljövőben várható VP

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben