Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1"

Átírás

1 1 / :39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági azonosítószám 2672 A kérelmezı jogállása : Amatır Hivatásos Felnıtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmezı szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Jánossomorja (út, utca) Ibolya utca (házszám) 1. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétıl A kérelmezı szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Jánossomorja (út, utca) Ibolya utca (házszám) 1. A kérelmezı hivatalos képviselıjének neve: A kérelmezı hivatalos képviselıjének beosztása: Mobiltelefonszám: Kiss Sándor elnök cím: A kérelmezı részérıl kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Sportszervezet alapításának idıpontja: Madarász Tibor cím: A kérelmezı szervezet milyen kapcsolatban/együttmőködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén mőködı közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttmőködés célja, formája 1. A jóváhagyást végzı szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 / :39 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmezı / évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak fıbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 13.5 MFt MFt 15.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.9 MFt 1.83 MFt 2.3 MFt 0 MFt 4.9 MFt 45.8 MFt 3.63 MFt 2.32 MFt 2.5 MFt MFt MFt 66.1 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegő + járulékai) Mőködési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0.36 MFt 1.67 MFt MFt 1.95 MFt 2.42 MFt 2.59 MFt 3.63 MFt 1.38 MFt MFt 1.29 MFt 2.19 MFt 1.8 MFt 10.8 MFt MFt 10.3 MFt MFt MFt MFt Egyéb tájékoztató jellegő adatok Utánpótlásra fordított összeg Mőködési költségek (rezsi) 3.38 MFt 5.95 MFt MFt 1.95 MFt 2.42 MFt 2.59 MFt

3 3 / :39 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - idıszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegő ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közremőködıi költségek 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan

4 4 / :39 Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Jánossomorja Sportegyesület 2012 július június 30 idıszakra vonatkozó éves, a labdarúgás fejlesztését célzó sportfejlesztési programja A Jánossomorja Sportegyesület - figyelembe véve a 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról, valamint a MLSZ. által készített és jóváhagyott a Magyar Labdarúgás Stratégiája, a megújulás évtizede címet viselı stratégiai programot a évi I Törvény, valamint a évi LXXXII Törvény vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi éves sportfejlesztési programot terjeszti fel jóváhagyásra. A Jánossomorja Sportegyesület labdarúgó szakosztálya utánpótláskorú játékosok toborzása és igazolása tekintetében a 2011/12 bajnoki szezonban, a be-8474/2011 határozatban jóváhagyott sportfejlesztési programban megfogalmazottak célokat teljesítve elindult egy fenntartható fejlıdési pályán. A programban megfogalmazott célok anyagi feltételeit biztosító, társasági adó terhére történı, cégek által felajánlott pénzeszközök lehívása jelenleg is folyamatban van. A legnehezebb feladatot kell teljesítenünk a 2012 év elsı felében. A késın, 2012 december 02-án jóváhagyott, 2012 december 06-án elektronikus úton kézhez kapott, majd késıbb postai úton is megérkezett határozat miatt kevés céggel tudtuk befejezni a konkrét összegrıl szóló tárgyalásokat.a késés oka az volt, hogy 2011 nyarán lemondott posztjáról a korábbi elnök, és az új elnök bejegyzésérıl szóló bírósági határozat a program beadásának határidejéig nem emelkedett jogerıre, amely miatt a jogszabály alapján hiánypótlásra kötelezték egyesületünket. A cégvezetık az év végi feladatok miatt nem voltak elérhetıek, illetve volt már olyan cég aki feltöltötte társasági adóját a győjtı számlára. Az elnyert összegek lehívását akadályozta továbbá a 2011-es rossz gazdasági környezet, a forint jelentıs gyengülése, amelyek mind kedvezıtlenül hatottak az általunk megkeresett cégek eredményességére. Kedvezıtlenül hatott és hat ma is a labdarúgás fejlesztése érdekében végrehajtandó feladatok megvalósítására az,hogy a fogadási csalások miatt demonstratív büntetı intézkedések foganatosítására került sor labdarúgó csapatoknál,amely a médiában is nagy terjedelembe megjelent. Jelen pillanatban az elnyert támogatási összegnek mintegy 50%-ról sikerült támogatási igazolások kiállítását kérelmezni. Amennyiben nem sikerül a teljes összeget lehívni, a konkrét terveink megvannak arra vonatkozóan, hogy milyen eszközbeszerzést és sportfelszerelés vásárlást ütemezünk át. A 2012/13-as évre vonatkozó sportfejlesztési program elkészítése elıtt megkerestük az önrészt biztosító önkormányzatot, valamint más támogatókat, hogy az eddig folyósított támogatási összegekre a pályázati úton nyert jelentıs többletforrások ellenére továbbra is szükség van. Bemutattuk 3 éves terveinket, az azokhoz szükséges pénzeszközöket, felvázoltuk részükre a fejlesztések szők társadalmi és gazdasági elınyeit. A Jánossomorja SE. labdarúgó szakosztálya 6 utánpótlás csapat képzését, versenyeztetését hajtja végre. Az U-19-es, U-16-os, U-13-as csapatok a GY-M-S Megyei LSZ. által kiírt és szervezett megyei I, illetve megyei szintő utánpótlás bajnokságaiban szerepelnek. Az egyesület a kezdetektıl napjainkig részt vett, illetve vesz a magyar labdarúgás fejlesztése érdekében létrehívott, alapvetıen a tehetséges labdarúgók felkutatásában érdekelt Bozsik-programban. Jelenleg, az elızı évi 67 fı utánpótláskorú labdarúgóhoz képest 80 fı igazolt utánpótláskorú labdarúgót tartunk nyilván, akiket a labdarúgó szövetség által kiírt bajnokságokban( U-19, U-16, U-13 ) versenyeztetünk, valamint az U-7, U-9, U-11es korosztály a Bozsik programban vesz részt. Az U-9, U-11, U-13, valamint U-15-ös korosztályú labdarúgókat egyedüli vidéki csapatként a Gyıri Eto Futsal Club által szervezett NEMAK futsal bajnokságban (ıszi tavaszi idény ) is versenyeztetjük. Az egyesület célja, hogy tovább növeljük az utánpótláskorú, egyesületi képzésben részt vevı játékosok számát, akiket a Bozsik Program keretein belül szervezett tornákon versenyeztetünk. Annak érdekében, hogy a labdarúgás iránt érdeklıdést mutató gyermekeket megnyerjük a labdarúgás számára, szoros együttmőködést sikerült kialakítanunk, ápolnunk a helyi iskolákkal, annak a tornatanáraival, valamint a szülıkkel.az iskolai kapcsolatokat folytató koordinátor munkába állásával jelentısek könnyebb és hatékonyabb lett a tehetséges, illetve a labdarúgást szeretı gyerekek felkutatása, azok regisztrálása és a labdarúgás vérkeringésébe történı bevonása. A labdarúgó szakosztály tevékenységét - a koordinátor alkalmazása segítségével - folyamatosan építi ki a környezı falvak iskoláira is, amely nehéz és sok probléma megoldását igényli. Az alapok letétele megtörtént, a közös cél, és eredmény érdekében végrehajtandó feladatok szükségességét és fontosságát, az ahhoz kapcsolódó áldozatvállalást a felek megértették. Jó úton haladunk a hosszú távú eredményes együttmőködés tekintetében. A gyermekekhez az iskolán keresztül vezet az út, ezért iskolai sportszakember ( aki aktívan részt vesz a labdarúgó diáksportkörök mőködtetésében ) alkalmazunk az utánpótlásbázis felfedezéséhez, az iskolai tehetségkutató feladatok ellátására, a kistérségi iskolai kapcsolatok kiépítésére, mőködtetésére. Együttmőködési megállapodást kötöttünk azon környezı kisebb egyesületekkel, akiknél az utánpótlás képzésre nincsen megfelelı szakember, vagy ahol a kis létszám miatt nincsen lehetıség a gyermekek versenyeztetésére. Ez a kistérségi összefogás biztosítja azt, hogy a legkisebb falvakban élı tehetséges játékos ne vesszen el a labdarúgás számára, valamint azt, hogy a kis csapatok is rendelkezzenek utánpótlás bázissal. Az együttmőködés gyakorlati végrehajtásában még sok az elvégzendı munka, amely a mőködés hatékonyságát és társadalmi szükségletét hivatott szolgálni. A regisztrált játékosok létszámának további növelése érdekében évente legalább kettı tehetségkutató tornát rendezünk általános iskolai osztályok részére. Tovább bıvítettük a már mőködı ovis csapatunk létszámát.részt veszünk, illetve egy-egy versenyszámban aktívan közremőködünk a helyi óvodák által szervezett ovi olimpiákon, kialakítjuk az ovifociban résztvevı gyermekek egész éves képzési lehetıségeit. A helyi illetve környezı iskolákban mőködı labdarúgó diáksportkörök edzésein labdarúgóedzıink közremőködésével heti egy alkalommal aktívan segítjük edzés levezetését, ezáltal kapcsolatot teremtünk az egyesületi labdarúgás és a diáksportkör között. Évente legalább 10 százalékkal akarjuk növelni az utánpótláskorú játékosok számát, ezáltal 2013/14 -es szezonra megközelítıleg 100 igazolt gyermek sportolhat egyesületünkben. Biztosítani kívánjuk az egyesületi keretek közötti képzésben résztvevı gyermekek sportfelszerelését, számukra a képzésüket elısegítı sportszereket szerzünk be. Biztosítjuk, hogy minden feltétel rendelkezésre álljon helyi szinten is ahhoz, hogy az esetlegesen késıbb akadémiai szinten továbbsportoló gyermek az általunk nyújtható lehetı legjobb képzéssel a háta mögött tudjon megfelelni a magasabb követelményeknek. Az igazolt versenyzık részére biztosítjuk az edzéshez, versenyzéshez szükséges felszereléseket, ezáltal a rossz anyagi háttérrel bíró gyermekek, tehetségek számára is adott lesz a lehetıség a labdarúgó képzésben a részvételre. A távolabbi településekrıl edzésre, mérkızésre bejáró játékosok részére biztosítjuk az ingyenes utazást, szállítást,illetve adott településen elkezdtük az edzések tartását az együttmőködésben résztvevı iskolákban egyesületekben közös munkabeosztásban. Segítjük a családokat abban, hogy a gyermekek sportolása minél kevesebb anyagi terhet rójon rájuk. Az egész éves edzési lehetıség megteremtése céljából, a téli idıszakban, korosztályonként legalább heti egy alkalommal tornatermi foglalkozásokon biztosítjuk a sportolási lehetıséget, ahol megismertetjük a játékosokkal a futsal alapjait, korosztályonként legalább 3 teremtornán veszünk részt. Az iskolai szünetben a gyerekek szabadidejének hasznos és egészséges eltöltése érdekében, helyi szinten, edzıtáborokat szervezünk a labdarúgó edzık felügyeletével, ahol a labdarúgás mellett a közösséget is összekovácsoló közös szabadidıprogramokat szervezünk. A családokat családi programok, sportnapok segítségével közelebb hozzuk az egyesülethez, ezen belül is a labdarúgáshoz. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az anyukák, lányok megszeressék a labdarúgást, a sportolást. Célunk, hogy felkeltsük érdeklıdésüket a sportegyesület csapatainak versenyprogramjára, hogy a hétvégi családi program részét képezze valamely csapat, kiemelten a felnıtt csapat mérkızésének megtekintése. A felnıtt csapatnak, mint jó példának kell megjelennie a szülık, gyermekek számára. Ahhoz hogy sportfejlesztési programunk az általunk kitőzött célokat teljesítse, szükségünk van az elkötelezett jó sportszakemberek, edzık erkölcsi és anyagi megbecsülésére. A játékosok képzését végzı labdarúgóedzık tekintetében célunk, hogy minden utánpótláskorú játékossal foglalkozó szakember az elkövetkezendı 3 évben legalább UEFA B Licensszel rendelkezzen, melynek megszerzését egyesületünk az elnyert támogatás által felszabadult forrásból anyagilag támogatja. Egyesületünk a mőködéshez, különösen az eredményes mőködéshez szükséges személyi jellegő ráfordításokat kigazdálkodja. A támogatások lehívásával az egyesület érdekében tevékenykedık - játékosok, egyesületi tagok, vezetık, sportszakemberek - indokolt költségeinek biztosítása rendezésre került. Az eredményes labdarúgáshoz szükséges elkötelezett, lelkiismeretes, a labdarúgással, az utánpótlás-neveléssel és a sporttal szemben alázatos felnıtt játékosokat sportszakembereket alkalmazunk. A felnıtt csapat, az utánpótlás csapatok, valamint szabadidıs labdarúgás fejlesztéséhez rendelkezésre állnak az arra legalkalmasabb személyek, megtartottuk illetve újból alkalmazzuk azokat a személyeket, akik a labdarúgás területén eredményes munkát végeznek, végeztek. Az általuk elvégzett, a sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló munkájuk anyagi elismerése, megfelelı társadalmi rangra emelése elengedhetetlen feladat volt. Az eredményes munkához nélkülözhetetlen feltételek mindenoldalú biztosításával kialakíthattunk egy olyan egészséges versenyhelyzetet, amely folyamatos önképzésre, képzésre sarkallja a labdarúgásban tevékenykedı sportszakembereket, edzıket, biztosítva ezáltal a minıségi képzéshez szükséges személyi feltételeket. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kiszolgáló személyzet háttérmunkáját, anyagi megbecsülését, akik munkájuk révén biztosítják azon feltételeket ( jól karbantartott pályák, jó közérzetet biztosító gondozott objektum ) hogy a sportfejlesztési programban résztvevı szakemberek játékosok mindig a lehetı legjobb körülmények között dolgozhassanak. A városunkban található közterületi parkokból, játszóterekrıl hiányoznak a labdarúgópályák. Egyetlen betonos kismérető focipálya található a városban, amely a 6500 fıs város szabadidıben történı sportolásához, focizáshoz kevés lehetıséget biztosít. Az egyesület lehetısége, infrastruktúrája, nem biztosítja jelenleg megfelelıen a szabadidısport követelményeit. Az iskola udvaráról hiányzik a focipálya, csak egy kosárlabda pálya biztosítja a sportolási lehetıséget. A Jánossomorja Sportegyesület létesítménye, sok más kisvárosi sportegyesülethez hasonlóan elhasználódott. A labdarúgás fejlıdését a létesítmény épületei, pályái, nem tudják megfelelı hatékonysággal biztosítani. Az egyesület bekerített ingatlanán kettı füves nagymérető sportpálya található ( egy center pálya, valamint egy edzıpálya ), valamint lehetıség van egy újabb nagymérető sportpálya, vagy három kismérető pálya kialakítására. A pályák használhatóság tekintetében korlátozottak, a téli idıszakban gyakorlatilag nincsen edzés megtartására alkalmas pálya. A pályák vízelvezetése nem megoldott, edzésre, illetve edzımérkızésre a tavaszi szezon megkezdése elıtt csak az idıjárás függvényében van lehetıség. Sikerül kialakítanunk egy kismérető pályát stabil kapukkal, hálókkal, amelyek a szabadidısport, labdarúgás, és egyéb más labdás játék alapját képezi. A baráti közösségek, társaságok részére hiányzik egy, a szabadidısport, labdasportok feltételeit biztosító létesítmény, amelynek fontosságát a nagyobb városokban felismerték, és lehetıségeikhez mérten kialakították, kialakítják. Létesítményünk öltözıi, vizesblokkjai, közösségi helyisége, bútorzata, valamint a nézık részére rendelkezésre álló mosdók mára elhasználódtak. A felnıtt labdarúgók sportfelszereléssel, sporteszközzel történı ellátottsága megfelelı. A játékosok részére egyesületünk a labdarúgáshoz alapvetıen szükséges sportfelszerelést biztosítja. Az élethosszig tartó labdarúgás támogatása tekintetében az egyesületünkön belül mőködı öregfiúk csapatát a pályahasználattal, illetve a létesítmény épületének használatával tudjuk támogatni. A labdarúgás fejlıdésének elindítása az alapok nélkül lehetetlen. A focit, mint a legnépszerőbb labdajátékot bárkik játszhatják, akár a saját szabályaik alapján is, ha van valahol arra alkalmas terület, egy labda, és négy póló a két kapunak. A gyerekek, a baráti közösségek nem tudnak és nem is akarnak térdig érı fővel rendelkezı,

5 5 / :39 elhanyagolt területeken, vagy balesetveszélyes betonon focizni. A régi füves, vagy salakos pályák eltőntek, gondozatlanok, ha volt kapujuk az már kidılt, vagy a helyén lakóépületek, parkok, üzletek állnak. Jó úton haladunk hogy visszaállítsuk létesítményünk területén ezeket az alapokat, amelyek lehetıvé teszik azt, hogy a helyi labdarúgás az általunk kitőzött cél irányába egyáltalán elindulhasson. A foci utánpótlás bázisa nem csak az iskolában ( ahol hely hiánya miatt nincs is lehetıség tornaórákon focizni, a sportkörre meg korrepetálás, vagy más iskolai elfoglaltság miatt nem tud a gyerek elmenni ), és nem is csak az egyesületben van. A szabadidejét közösségekben, vagy akár önállóan, focival eltöltı gyermekekben fiatal felnıttekben szintén nagy merítési lehetıség van. Az alapok biztosításával kontroll alatt tartjuk a focit szeretı és csak hobbiból focizó gyerekeket, akik közül a tehetségeket nem engedjük elveszni a labdarúgás számára. Egyszerő pályákat csinálunk, hogy lehessen helyi, városi rendezvényeket, akár régi utca bajnokságokat szervezni, ahol lehet csak úgy egyszerően focizni, falat rugdalni, dekázni, passzolgatni, cselezni, fejelgetni, tengózni, kiskapuzni. Ha télen sokan járnak sportcsarnokba focizni, akkor ık nyáron is focizni akarnak ha van rá helyük és lehetıségük. Elvégeztük a létesítmény objektumának felújítását célzó adminisztratív, valamint anyagi feltételeket megteremtı elıkészítı munkálatokat. A szabadidısport feltételeit biztosító pályák kialakításához rövidtávú stratégiára volt szükség, amelyet egyesületünk a sportfejlesztési program alapján elkészített. A 2012/13 év legnagyobb forrás bevonását az öltözı teljes belsı felújítása kívánja, amely végrehajtásához az önkormányzat a mellékletekben megfogalmazott nyilatkozattal, az azokban rögzített feltételek megvalósulása esetén támogat és a támogatás lehívásáig elıfinanszíroz. Kis ráfordítással nagy haszon lehet egyesületünknek a kihasználatlan terület közösségi focira alkalmassá tételére. A felnıtt labdarúgóink számára biztosítjuk, hogy a mérkızésekre történı folyamatos, minıségi felkészülés érdekében minden feltétel rendelkezésre álljon. A tréningekhez szükséges sportfelszerelések, sporteszközök rendelkezésre bocsájtásával elısegítjük a csapat eredményes szerepléséhez szükséges zavartalan munkát. Olyan felnıtt csapatra van szüksége egyesületünknek, amely csapat tagjaira az utánpótláskorú labdarúgók példaként tekinthetnek. A feltételek javulásával lehetıvé válik egyesületünknek az, hogy a helyi kötıdéső felnıtt játékos a rossz a feltételek miatt ne hagyja el egyesületünk tagságát, szurkolóit. Ha egyesületünk amatır labdarúgóinak biztosít minden feltételt a helyi minıségi sporthoz, akkor egyre több felnıtt játékos kíván hosszú távon egyesületünkbe focizni. A létszám bıvülésével, és más egyesületekkel történı együttmőködéssel lehetıségünk lesz egy második csapat mőködtetésére is, amely kettıs célt szolgálhat. Alacsonyabb szinten tovább tudjuk versenyeztetni a labdarúgást szeretı, kevésbé ügyes felnıtt labdarúgókat, valamint az idısebb, tapasztaltabb, az elsı csapatból kiöregedı játékosok szerepeltetésével, azok tapasztalatainak átadásával megismertethetjük az utánpótláskorú labdarúgókkal a felnıtt bajnokság és az utánpótlás bajnokság közötti különbségeket. Egyesületünk támogatja a labdarúgást élethosszig őzni akaró labdarúgókat egy öregfiúk csapat mőködtetésével, annak költségei, valamint az edzés lehetıség biztosításában. Hosszú távon minden feltételt megteremtünk annak érdekében, hogy a szabadidısportot, azon belül a labdarúgást, valamint az egyesületi labdarúgást olyan szintre fejleszthessük, hogy ezáltal újra széles körben lesz szabadidıs elfoglaltság, versenysport, és élethosszig tartó hobbi a foci. A tárgyi feltételek megteremtése érdekében elsı eszközberuházásként egy arra alkalmas főnyírótraktor beszerzése mellett döntöttünk, ugyanis az alap, a meglévı pályák mellé kettı kismérető füves pálya kialakítása megkívánja az erre alkalmas eszköz beszerzését, a minıségi pályakarbantartást. Az eszköz beszerzését a fent említett okok miatt átütemeztük a 2012/13-as szezonra, erre ugyanis már jóváhagyott határozatban lehetıségünk lett volna, de pénzt nem tudtunk lehívni a beszerzésre.

6 6 / :39 Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Jánossomorja Sportegyesület öltözıje, sok más kisvárosi sportegyesülethez hasonlóan elhasználódott. A labdarúgás fejlıdését a létesítmény épülete nem tudja megfelelı hatékonysággal biztosítani. Létesítményünk öltözıi, vizesblokkjai, közösségi helyisége, bútorzata, valamint a nézık részére rendelkezésre álló mosdók mára elavultak. Elvégeztük a létesítmény objektumának felújítását célzó adminisztratív, valamint anyagi feltételeket megteremtı elıkészítı munkálatokat. A szabadidısport feltételeit biztosító pályák kialakításához rövidtávú stratégiára volt szükség, amelyet egyesületünk a sportfejlesztési program alapján elkészített. A 2012/13 év legnagyobb forrás bevonását az öltözı teljes belsı felújítása kívánja, amely végrehajtásához az önkormányzat a mellékletekben megfogalmazott nyilatkozattal, az azokban rögzített feltételek megvalósulása esetén támogat és a támogatás lehívásáig elıfinanszíroz. A felújítás keretében az öltözı belsı ajtóit valamint kettı külsı ajtót kicserélünk, új főtési rendszert ( kazánt kivéve, az gázgazán ) szereltetünk, amely biztosítja a rendelkezésre álló gázkazán hatásfokának, főtési energiájának gazdaságosságát. Az 5 öltözı, a hozzátartozó vizes blokkokkal, kiszolgáló helyiséggel, a szertár és az irodák új burkolatot kapnak. A vízvezetékek, mosdók, teljes felújítása is megvalósul. A felújítással kapcsolatos részletes tervek, munkálatok anyagigények költségek a mellékletekben rögzítésre kerültek.

7 7 / :39 Projekt idıtartalma és tevékenységének ütemterve Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap féléves utazási terv, edzésterv, elfoglaltsági terv elkészítése Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 15 nap támogatók felkeresése, támogatási igazolások kiállítása Felelıs: JSE elnök, elnökségi tagok, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 289 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap szülıi értekezlet, tájékoztató programról Felelıs: JSE elnök, edzık : :00 Jánossomorja Személyes 1 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap Tao pályázatból beszerzett eszkzök leltározása Felelıs: JSE elnök, szertáros, leltár bizottság Jánossomorja Fontos 5 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap elırehaladási jelentés elkészítése, felterjesztése elırehaladási jelentés elkészítése, felterjesztése. Felelıs: JSE Elnök, könyvelı, programfelelıs Jánossomorja Fontos 7 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap szülıi értekezlet, tájékoztató programról Felelıs: JSE elnök, edzık : :00 Jánossomorja Személyes 1 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap árajánlatok bekérése ingatlan felújításra Felelıs: JSE elnök Jánossomorja Üzleti 24 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap szülıi értekezlet, tájékoztató programról Felelıs: JSE elnök, edzık : :00 Jánossomorja Személyes 1 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap ingatlan felújítás kivitelezése, folyamatos ellenırzése Felelıs: JSE elnök, gondnok, szertáros Jánossomorja Kötelezı jelenlét 82 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam up tornák szervezése up tornák szervezése felelısök: up. edzık :00 Jánossomorja Kötelezı jelenlét 4 nap 16 óra sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap up tornák up tornák korosztályoknak : :00 Jánossomorja Kötelezı jelenlét 51 nap 8 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap elırehaladási jelentés elkészítése, felterjesztése elırehaladási jelentés elkészítése, felterjesztése. Felelıs: JSE Elnök,

8 8 / :39 könyvelı, programfelelıs Jánossomorja Fontos 7 nap féléves utazási terv, edzésterv, elfoglaltsági terv elkészítése Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 15 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap szülıi értekezlet, tájékoztató programról Felelıs: JSE elnök, edzık : :00 Jánossomorja Személyes 1 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap elırehaladási jelentés elkészítése, felterjesztése elırehaladási jelentés elkészítése, felterjesztése. Felelıs: JSE Elnök, könyvelı, programfelelıs Jánossomorja Fontos 7 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap szülıi értekezlet, tájékoztató programról Felelıs: JSE elnök, edzık : :00 Jánossomorja Személyes 1 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap havi feladatok ( edzések utazások mérkızések tornák ) pontosítása Jánossomorja Fontos 1 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap Tárgy Kezdés ideje Záró idıpont Hely Idıtartam számlák ellenırzése, könyvelés ellenırzése Felelıs: JSE elnök, pü.bizottság, könyvelı Üzleti 4 nap Felelıs: edzık, iskolai koordinátor Jánossomorja Fontos 6 nap sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, ajánlatkérések, megrendelések Felelıs: JSE elnök, edzık, programfelelıs Jánossomorja Üzleti 5 nap honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzıtábor szervezése edzıtábor szervezése, végrehajtják Up. edzık felelısok up edzık : :00 jánossomorja Elıkészítést igényel 4 nap 8 óra edzık,iskolai koordinátor, elnök, gondnok, szertáros bérének kifizetése Bérek kifizetése Felelıs: JSE Elnök, könyvelı Jánossomorja Kötelezı jelenlét 1 nap szülıi értekezlet, tájékoztató programról Felelıs: JSE elnök, edzık : :00 Jánossomorja Személyes 1 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzıtábor 1. turnus Edzıtábor felelısök: UP edzık : :00 Jánossomorja Elıkészítést igényel 4 nap 8 óra honlap frissítése felelıs: JSE elnök, programfelelıs Jánossomorja Elıkészítést igényel 1 nap edzıtábor 2. turnus edzıtábor felelısök UP edzık : :00 Elıkészítést igényel 4 nap 8 óra

9 9 / :39

10 10 / :39 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk sportfejlesztési programjának célkitőzései a Magyar Labdarúgás Stratégiája, a megújulás évtizede címet viselı stratégiai program célkitőzései alapján készült. Egyesületünk helyi szinten, a sportfejlesztési program adta lehetıségek segítségével kívánja a magyar labdarúgás, ezen belül a helyi labdarúgás, a szabadidısport, az iskolai sport fejlıdését biztosítani, a labdarúgás helyi népszerőségét növelni, amely magába foglalja a nézıszám növekedését, a hétvégi családi program részét képezı mérkızés látogatást. Az egyesületi, iskolai és szabadidısportban résztevevı gyerekek, felnıttek számának növelése helyi szinten is fontos társadalmi, gazdasági érdek. A célok megvalósításához önmagában az egyesületi szándék fontos, de nem lehet teljes egészében elegendı. Közös munkára van szükség, amelybe minden olyan oktatási intézmény, gazdasági társaság és civil szervezıdés részt vesz, akinek feladata, célja illetve fontos társadalmi felelısségvállalása a sportos életre nevelés, a közösségek összetartozásának erısítése, a szabadidı hasznos és egészséges eltöltése. Egyesületünk az elsı és legfontosabb lépéseket megtette. Tájékoztatta a támogatókat az új jogszabály adta lehetıségekrıl, valamint az új támogatók tájékoztatásában és felkutatásában is komoly munkát végzett. Az iskolákkal kialakított a feladatok és célok elérése érdekében egy jó alapokkal rendelkezı kapcsolatot, amely biztosítja új feladatok megoldását, további lehetıségek kihasználását. A városunkban található közterületi parkokból, játszóterekrıl hiányoznak a labdarúgópályák, illetve a sportolásra alkalmas területek. Egyetlen betonos kismérető focipálya található a városban, amely a 6500 fıs város szabadidıben történı sportolásához, focizáshoz kevés lehetıséget biztosít. Az egyesület lehetısége, infrastruktúrája, megfelelıen biztosíthatja a szabadidısport követelményeit. Hiányoznak a kismérető pályák stabil kapukkal, hálókkal, amelyek a szabadidısport, labdarúgás, és egyéb más labdás játék alapját képezi. A baráti közösségek, társaságok részére egyesületünk lehetıségeit kihasználva biztosíthatjuk a szabadidısport, labdasportok feltételeit biztosító létesítményt, amelynek fontosságát a nagyobb városokban felismerték, és lehetıségeikhez mérten kialakították, kialakítják. Egyesületünk fı célkitőzése a helyi labdarúgás mellett a diáksport és szabadidısport fejlesztése, amely a létesítmény, és a sporteszközök térítésmentes rendelkezésre bocsájtását, városi sportrendezvények szervezésében történı közremőködést, illetve versenyszervezést foglalja magába. A célkitőzések magvalósításához szükséges tárgyi feltételeket a sportegyesület által elnyert pályázati forrásból biztosíthatóak. Az elızı évi sportfejlesztései programban megfogalmazott célok, feladatok, pénzeszközök, beruházások alapvetıen a szakmai munka feltételeinek és minıségének javítását szolgálták. Az utánpótlás-nevelési célok feladatok beszerzések a sportolási lehetıségek szélesítését, a családok anyagi ráfordításainak csökkentését szolgálták. A jelenlegi programban az anyagi lehetıségeink korlátait figyelembe véve, egy hároméves terv elsı lépéseként egy ingatlanfelújítást hajtunk végre, valamint az elızı programba kialakított szakmai munka feltételeit, valamint a sportolók anyagi biztosítását tartjuk szinten. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok idıbeni realizálódására), a várt elınyök és a figyelembe veendı kockázatok megjelölése A sportfejlesztési programunk végrehajtása során elsısorban a szők társadalmi érdeket, a sportolási lehetıség bıvítését biztosítjuk. A program ebbıl kifolyólag a sportolási lehetıség biztosításában, a gyerekek sportos életre nevelésében, a minıségi sportolási lehetıség biztosításában, a közösségek hasznos szabadidı eltöltésében és azok összetartozásában fejti ki társadalmi hatását. Az általunk elképzelt sportpályák kialakításával kívánunk bevonni minél több gyermeket, fiatal felnıttet a sportegyesületi életbe, a labdarúgásba, ezáltal az általunk tervezett programok remélhetıleg egyre nagyobb tömegbázist szólítanak meg. A pályázati lehetıséggel egyesületünk a forrásokat tekintve nagyobb mozgástérrel rendelkezik, de a végrehajtott beruházásokat és felújításokat követıen további, kézzel fogható, az egyesület gazdasági eredményét növelı nem tevékenységet nem érünk el. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

11 11 / :39 5 Személyi jellegő ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelısséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendı járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási idıszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Elnök Ft Ft Ft Szertáros Ft Ft Ft pályagondnok Ft Ft Ft felnőtt csapat edző Ft Ft Ft Elnök utiköltségtérítés Ft 0 Ft Ft pályagondnok utiköltségtérítés Ft 0 Ft Ft felnőtt csapat edző utiköltségtérítés Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti idıszakban Idıszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

12 12 / : Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási idıszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett idıpontja U.f. öltöző épületének belső felújítása 70 % Ft felnőttcsapat sportfelszerelése 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti idıszakban: Idıszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft Felújítandó ingatlanok részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Felújítás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Ism. beruh. Mérete Használat jogcíme Bérleti díj Ft/óra elızı idıszak Bérleti díj Ft/óra tárgyidıszak M.j. öltöző épületének belső felújítása 9241 Jánossomorja Ibolya út Ft

13 13 / :39 Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás öltöző épületének belső felújítása Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kismérető / Nagymérető füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kismérető / Nagymérető mőfüves pálya, Edzıcs. - Edzıcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

14 14 / :39 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fı) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezıt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezık száma (Fı) Versenyengedéllyel nem rendelkezı gyerekek száma (Fı) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplı csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória futball cipő Ft Ft teremcipő Ft Ft labda Ft Ft megkülönböztető mez Ft Ft gálamelegítő Ft Ft kapuháló 5x2 m kapuhoz Ft Ft kapuháló 3x2 m kapuhoz Ft Ft kapuháló 2x1 m kapuhoz Ft Ft kapuskesztyűk Ft Ft fédőfelszerelés Ft Ft futsal labda Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edzı esetén oklevél azonosítószám) Szerzıdés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft Ft Ft UEFA B HU Ft Ft Ft MLSZ D Ft Ft Ft MLSZ D Ft Ft Ft MLSZ D Ft Ft Ft MLSZ D Ft Ft Ft UEFA B HU Ft Ft Ft MLSZ D 6868 futsal edző Ft Ft Ft UEFA B HU-2145 utiköltség Ft 0 Ft Ft MLSZ D 6859 utiköltség Ft 0 Ft Ft UEFA B HU-1588 utiköltség Ft 0 Ft Ft MLSZ D 6868 utiköltség Ft 0 Ft Ft

15 15 / :39 Edzıként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidı (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Jánossomorja sportcsarnok Ft Ft Lipót műfüves pálya Ft Ft Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/ / /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a közötti idıszakra (Ft) Idıszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft összesen: Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipı, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

16 16 / :39 14 A kérelmezı által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevık száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti idıszakban Idıszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegő költségei, az oktatók és a képzésben részt vevık utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevık személyi jellegő ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idı vehetı számításba, az ebbıl munkavégzéssel eltöltött idı levonása után

17 17 / :39 Közremőködıi költségek Évad Közremőködı által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közremőködı díjazása (Ft) Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelıs minisztérium ellenırzı szervezet részére kötelezıen fordítandó összeg: 2012/ Ft Tervezett közremőködıi költségek, évadokra lebontva (Az elızı pontban jelölt kötelezı díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegő ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft

18 18 / :39 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idıtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezıket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkezı edzık száma Edzıtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fı Fı db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási idıszak vége) Változás a bázisév %-ában edzők létszáma iskolai koordinátor % 5 fő ebből: 3 fő UEFA B 2 fő MLSZ D % Jánossomorja 5 napos napközi rendszerű % öltöző épülete % öltöző épülete % 0 % 0 % 0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idıtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezıket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fı U13-14 Fı U15 Fı U16-17 Fı U18-19 Fı Egyéb indikátor: EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási idıszak vége) Változás a bázisév %-ában 3 fő nem rendelkezik játékengedéllyel % U korosztály % nincsen ilyen korosztályunk a versenyekben % U korosztály % U korosztály % 0 % 0 % 0 %

19 19 / :39 Tisztelt Jóváhagyást Végzı Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Jánossomorja (helység), 2012 (év) 10 (hó) 01 (nap) Kérelmezı cégszerő aláírása P.H.

20 20 / :39 Alulírott Kiss Sándor, mint a Kérelmezı képviselıje, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körőek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végzı szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezıtıl további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezınek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmezı az államháztartás alrendszereibıl juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelı módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerzıdésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmezı végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csıd, felszámolási, illetve egyéb, a megszőntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás idıtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmezı adószámát a jóváhagyást végzı szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által mőködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylıi adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegő támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmezı megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végzı szervezet és az Ellenırzı szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmezı adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenırzı Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplı természetes személyektıl is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésıbb a jogszabályban foglalt határidın belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenırzı szervezetet; 12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követı legalább a jogszabályban meghatározott idıszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsıdlegesen piaci alapon történı hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, elsı támogatási igazolás kiállítását követı 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkezı esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követı legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidısport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban mőködı hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékő tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának elızetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idıtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerzıdést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenırzéséhez. 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megırzöm a jogszabályok által elıírt határidı végéig. Kelt: Jánossomorja (helység), 2012 (év) 10 (hó) 01 (nap) Kérelmezı cégszerő aláírása P.H.

be/sfp-08206/2015/mlsz

be/sfp-08206/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánossomorja Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve JSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2672 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. Közhasznú alapítvány. A kérelmezı szervezet székhelye: 2 3 7 0 Dabas (irányítószám, helység) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület Dabas VSE KC Gazdálkodási

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Balmazújvárosi Football Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: i Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: i FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 835 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=2 ályázat 1 / 10 2013.05.24. 14:43 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: West Hungaria Bau SE Győrújbarát WHB

Részletesebben

be/sfphpm01-08374/2015/mlsz

be/sfphpm01-08374/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportkör Sellye A kérelmező szervezet rövidített neve VSK Sellye Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 75 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 10 2013.03.05. 15:59

1 / 10 2013.03.05. 15:59 1 / 10 2013.03.05. 15:59 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csepregi Sportegyesület Csepregi SE 3 Tagsági

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Toponár Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Toponár SE

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Toponár Sportegyesület. A kérelmező szervezet rövidített neve: Toponár SE 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Toponár Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Toponár SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1466 Áfa

Részletesebben

be/sfp-10094/2015/mlsz

be/sfp-10094/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sásd Városi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Sásd Városi Sportkör Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 89 A kérelmező jogállása

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyigmándi Községi Sportkör

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyigmándi Községi Sportkör 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyigmándi Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagyigmándi KSK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-10271/2015/mlsz

be/sfp-10271/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírmeggyes Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírmeggyes SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1568 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08622/2015/mlsz

be/sfp-08622/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nebuló Futball Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3108

Részletesebben

be/sfphpm01-10392/2015/mlsz

be/sfphpm01-10392/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bőnyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bőny SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 713 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 10 2013.10.14. 11:33

1 / 10 2013.10.14. 11:33 1 / 10 2013.10.14. 11:33 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Volán - Sényő Sport Club Volán - Sényő SC 3

Részletesebben

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz

be/sfphpm01-08288/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyöngyösi Atlétikai Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Gyöngyösi AK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 932 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Jászapáti Futball Klub Kft.

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet teljes neve: Jászapáti Futball Klub Kft. Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászapáti Futball Klub Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Jászapáti Futball Klub Kft. 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: CSKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-08508/2015/mlsz

be/sfp-08508/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Labdarúgó Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve KHTK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz

be/sfphpm01-10300/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve 2000 C.U.F.C.K.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz

be/sfphpm01-08737/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gönyűi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gönyűi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1 / 10 2013.09.19. 16:22

1 / 10 2013.09.19. 16:22 1 / 10 2013.09.19. 16:22 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Izsáki Sárfehér SE ISSE 3 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08512/2015/mlsz

be/sfphpm01-08512/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kőszegi Sportklub A kérelmező szervezet rövidített neve Kőszegi SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2628 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-08412/2015/mlsz

be/sfp-08412/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Törökbálinti Focisuli Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TFSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1275 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ugodi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ugodi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ugodi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ugod SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 2299 Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-08367/2015/mlsz

be/sfp-08367/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Petőfi DSZSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3857 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08492/2015/mlsz

be/sfp-08492/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASI DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2462 A

Részletesebben

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz

be/sfphpm01-09273/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gödöllői Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve GSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2603 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Utánpótlás Futball Club Gyömrő

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Utánpótlás Futball Club Gyömrő 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Utánpótlás Futball Club Gyömrő A kérelmező szervezet rövidített neve: UFC Gyömrő Gazdálkodási formakód: 51 3Tagsági azonosítószám 3066

Részletesebben

be/sfp-09280/2015/mlsz

be/sfp-09280/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Almásfüzitői Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve ASC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1119 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10308/2015/mlsz

be/sfphpm01-10308/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Noszvaj Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Noszvaj SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 967 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9342/2015/mlsz

be/sfp-9342/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Berényi Gyermek FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

FISE. Stuber Ildikó Éva. elnök E-mail cím: Balogh László E-mail cím:

FISE. Stuber Ildikó Éva. elnök E-mail cím: Balogh László E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Felföldi István Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-10356/2015/mlsz

be/sfp-10356/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 866 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8484/2015/mlsz

be/sfp-8484/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csákánydoroszlói Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csákánydoroszlói KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1800

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BB Sport Club Balatonboglár A kérelmező szervezet rövidített neve: BB SC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1451 Áfa

Részletesebben

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz

be/sfphpm01-08252/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tokaji Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tokaj FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 233 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. 2Gazdálkodási

Részletesebben

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz

be/sfphpm01-08850/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalalövői Testedző kör A kérelmező szervezet rövidített neve Zalalövői TK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2013 A kérelmező jogállása

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK A kérelmező szervezet rövidített neve: MÉNFŐCSANAK ESK 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-8887/2015/mlsz

be/sfp-8887/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Vámosgyörki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 989 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz

be/sfphpm01-08589/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Üllői Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Üllő SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1336 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz

be/sfphpm01-10480/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szentistváni Titán Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szentistváni Titán SE. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2361

Részletesebben

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz

be/sfphpm01-09721/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Örkényi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ÖRKÉNY SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1305 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8193/2015/mlsz

be/sfp-8193/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportegyesület Nyírpazony A kérelmező szervezet rövidített neve SE Nyírpazony Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1654 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz

be/sfphpm01-09585/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve T-bálint Labdarugó Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TLASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3285 A kérelmező

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 / 10 2013.12.09. 10:34 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tiszaszentimre Községi Sportegyesület Tiszaszentimre

Részletesebben

be/sfphpm01-08489/2015/mlsz

be/sfphpm01-08489/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve i LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2590 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10281/2015/mlsz

be/sfphpm01-10281/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyírcsaholy USE A kérelmező szervezet rövidített neve Nyírcsaholy USE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2943 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10446/2015/mlsz

be/sfp-10446/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve SZADA SE A kérelmező szervezet rövidített neve SZADA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1254 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09901/2015/mlsz

be/sfp-09901/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vizslás Atlétikai Club A kérelmező szervezet rövidített neve V.A.C. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1154 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz

be/sfphpm01-08718/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve Pásztói ULC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2882 A kérelmező

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó Középtávú sportfejlesztési koncepciója Elfogadva: a Képviselı-testület 251/2009. (X. 16.) sz. határozatával I. A Sportfejlesztési

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budakalászi Munkás Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budakalászi Munkás Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Budakalászi Munkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BMSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 158

Részletesebben

be/sfphpm01-09590/2015/mlsz

be/sfphpm01-09590/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mezőberényi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve MFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 477 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8.

PISZKOZAT. Bevétel. Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport. 9 MFt 8. Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: ASE 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám 37 Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-08278/2015/mlsz

be/sfphpm01-08278/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve L-IT Szentkorona Akadémia Club Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve L-IT SZEAC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3329

Részletesebben

be/sfp-8204/2015/mlsz

be/sfp-8204/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sportegyesület Bodroghalom A kérelmező szervezet rövidített neve Bodroghalom SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 106 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

JSE UP. Adószám: 1 9 8 6 6 6 4 0-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 0 3 5-2 1 0 0 4 7 6 2 - 5 1 0 0 Jászberény. Pomázi Gábor Elnök.

JSE UP. Adószám: 1 9 8 6 6 6 4 0-1 - 1 6. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 5 0 3 5-2 1 0 0 4 7 6 2 - 5 1 0 0 Jászberény. Pomázi Gábor Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jászberényi Sportegyesület Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve: JSE UP 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8203/2015/mlsz

be/sfp-8203/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia A kérelmező szervezet rövidített neve Grosics Akadémia Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3281 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10591/2015/mlsz

be/sfphpm01-10591/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Merenye S.E. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 254 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10526/2015/mlsz

be/sfp-10526/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Főiskola Diáksport Sportgyesület (Futsal) A kérelmező szervezet rövidített neve DFD Sportegyesület Futsal Szakosztály Gazdálkodási formakód

Részletesebben

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz

be/sfphpm01-10056/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sülysápi Gyerekfoci Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3372

Részletesebben

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz

be/sfphpm01-08509/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nyergesújfalu Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Nyergesújfalu SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1106 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz

be/sfphpm01-08595/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve REAC Sportiskola SE Gazdálkodási formakód 521

Részletesebben

be/sfp-10279/2015/mlsz

be/sfp-10279/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Túrricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Túrricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3352 A kérelmező jogállása

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaföldvári Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaföldvár FC 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám 1728

Részletesebben

be/sfphpm01-08338/2015/mlsz

be/sfphpm01-08338/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Pétervására Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Pétervására SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 698 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10084/2015/mlsz

be/sfp-10084/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kartal Nagyközség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kartal SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1248 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphp01-09115/2015/mlsz

be/sfphp01-09115/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ELTE SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz

be/sfphpm01-09250/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve THSE 2000 Szabadidő, Kulturális, Rekreációs, Életmód és Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve THSE 2000 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8505/2015/mlsz

be/sfp-8505/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Vasi Foci Akadémia Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve VAFA SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3061 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08106/2015/mlsz

be/sfp-08106/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dány Községi Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Dány KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1245 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-10564/2015/mlsz

be/sfp-10564/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kazinczy DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz

be/sfphpm01-08833/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Öttevényi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Öttevény TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 795 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz

be/sfphpm01-08266/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve VANYARC KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve VANYARC KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 5872 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz

be/sfphpm01-08710/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Egyházasrádóci Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Egyházasrádóci SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1804 A kérelmező

Részletesebben

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz

be/sfphpm01-10445/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UTC 1913 Labdarúgó Kft A kérelmező szervezet rövidített neve UTC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám 3839 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-8485/2015/mlsz

be/sfp-8485/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csepregi SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09430/2015/mlsz

be/sfp-09430/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Győrasszonyfa-Tarjánpuszta Labdarúgó Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

be/sfp-9577/2015/mlsz

be/sfp-9577/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajai Labdarúgó Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve BLSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2227 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08928/2015/mlsz

be/sfp-08928/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Sárospataki Rákóczi DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

be/sfp-08516/2015/mlsz

be/sfp-08516/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Cserszegtomaji Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Cserszegtomaji SK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2802 A kérelmező jogállása

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6102/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Iklad Községi Football Club

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6102/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Iklad Községi Football Club Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Iklad Községi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve: IKFC 2Gazdálkodási formakód:52 3Tagsági azonosítószám TE-406 Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz

be/sfphpm01-09878/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jánoshidai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jánoshida SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1004 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08715/2015/mlsz

be/sfp-08715/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve KECSKÉD KÖZSÉGI SPORTKÖR A kérelmező szervezet rövidített neve Kecskéd KSK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1085 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-08388/2015/mlsz

be/sfphpm01-08388/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Testvériség Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Testvériség SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2441 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-08382/2015/mlsz

be/sfp-08382/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Levél Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Levél KSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 774 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09423/2015/mlsz

be/sfp-09423/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve PUSZTAFÖLDVÁRI LABDARÚGÓ KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve PUSZTAFÖLDVÁRI LK Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 517 A kérelmező

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-08095/2015/mlsz Maros-menti Utánpótlás Futball Club Ügyiratszám: be/sfp-08095/2015/mlsz Makó Ügyintéző: Nagy Réka Aradi utca 7 E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu 6900 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

be/sfp-09538/2015/mlsz

be/sfp-09538/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Junior Sport Kereskedelmi és Szolgáltató kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Junior Sport Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

be/sfp-08689/2015/mlsz

be/sfp-08689/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bonyhád Völgység Labdarúgó Club A kérelmező szervezet rövidített neve BVLC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1721 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-11740/2016/mlsz

be/sfp-11740/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

Vámosgyörk SE. - nincs -

Vámosgyörk SE. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vámosgyörki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Vámosgyörk SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengersimáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengersimáért Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1695

Részletesebben