A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS"

Átírás

1 DR. STIPTA ZSUZSA * A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE ** 1. Bevezetés A környezetvédelem korunk egyik legnagyobb kihívását, egyben fontos feladatát jelenti számunkra. Ebben nyújthat segítséget az, ha közösen cselekedve járulunk hozzá a környezet védelmének hatékonyságához. A megfelelő védelem elérése érdekében nélkülözhetetlen a lehető összes szinten létrejövő társadalmi összefogás valamint újfajta környezetbarát technológiák alkalmazása. Ez utóbbi jelenti akár a Föld energiáival történő maximális takarékoskodást vagy újfajta energiaforrások bevezetését. E források általánossá válásával javulhat a környezet állapota, ugyanis a klímaváltozás szempontjából nem, vagy csak igen kis mértékben terhelik a környezetet, ezen felül csökkenti a környezet hulladéknövelését. A társadalmi összefogás részeként a már alaposan kidolgozott tudományos eredményeket a jogászoknak kötelességük a gyakorlatba átültetni, mégpedig megfelelő jogalkalmazói munka eredményeként. Ha ugyanis a jogszabályi háttér alkalmas más tudományágak eredményeinek a gyakorlatba ültetésére, akkor már e társadalmi szinten megvalósult a környezetvédelem érdekében nélkülözhetetlen társadalmi összefogás. Az új energiaforrások pedig éppen e kooperációt igénylik annak érdekében, hogy minél inkább elterjedjen alkalmazásuk. Tanulmányomban a megújuló energiák közül a biomasszát helyezem előtérbe. Az általános szabályok mellett igyekszem a biomassza-fűtőműre mint energiaellátóra helyezni a hangsúlyt. A tanulmány bemutatja azokat a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, amellyel többek közt az Európai Unió a környezet nagyfokú védelmét és egyben az életminőség javulását kívánja elérni a megújuló energiaforrások, köztük a biomassza felhasználásának széleskörűvé tételével. Végül az uniós szabályok magyar megvalósítását ismertetem röviden. * I. évf. Nappali tagozatos doktorandusz, ME ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék, témavezető: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár. ** A kutatás a TÁMOP 421B projekt keretében készült.

2 320 STIPTA ZSUZSA 2. A biomasszáról általában 1 Mielőtt rátérnénk a jogi aspektusok vizsgálatára, érdemes kitérni arra, mit is jelent maga a biomassza. A biomassza a mostanában oly sokat hallott kifejezéssel élve megújuló energiaforrás, melyet az emberiség már évezredek óta hasznosít energiahordozó (például tűzifa) formájában. 2. A biomassza felhasználásának három fő típusát lehet megemlíteni. Ezek a hőtermelés, az elektromos energia termelése valamint a bio-üzemanyagok vagy biogáz előállítása. A biomassza tág értelemben az élőlények és szerves anyagok összes térfogata vagy súlya. 3 Az energiahordozó formájában felhasznált biomasszát gyakorlatilag az erdő- és mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok képezik, valamint az energetikai célú növénytermesztés, azaz az energiaerdők és a szántóföldi energianövények termékei, amelyeknek jelentősége a többi megújuló energiaforrással együtt növekszik. 4 Megújuló energiaforrásként a biomassza hasznosítása számos gyakorlati előnnyel jár. Energiaellátásunkban fontos szerepet játszanak olyan tényezők, mint az energiahatékonyság illetve energiatakarékosság. Mint ahogyan azt a későbbiekben kifejtem, e két faktorra az Európai Unió is rendkívül nagy hangsúlyt fektet politikájában és jogalkotásában. A biomasszára az Unió mint fontos megújuló energiaforrásra koncentrál, hiszen a biomasszák jelentősége, hogy fosszilis energiahordozók válthatók ki velük, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás (fenntartható fejlődés). 5 Látható tehát, hogy nagy lehetőség van a biomassza energetikai célú felhasználásának növelésében. Mivel a biomassza a megfelelő kezelés esetén megújuló energiaforrás, vagyis rövid életciklusban általában egy éven belül újból megtermelődik, így olyan energiahordozók takaríthatók meg, mint pl. a kőszén, földgáz, vagy éppen a kőolaj. 6 Így a megtakarított 1 A témáról tematikusan összegyűjtött információkat ld: A biomassza honlapja: (Letöltve: október 28.) 2 Alternatív energia Biomassza. Hozzáférhető: (Letöltve: november 9.) 3 Gyulai Iván: A biomassza dilemma. Harmadik, bővített kiadás. Micropress Kft, Miskolc, o. 4 Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása. MTA, Bp., Hozzáférhető: (Letöltve: november 4.) 5 Ld. még a megújuló energiák hasznosításáról: (Letöltve: november 11.) 6 (Letöltve: november 9.)

3 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE 321 fosszilis energiahordozók nem növelik a levegő szennyezettségét és a széndioxid-kibocsátást, amely felelőssé tehető egyúttal az üvegházhatásért is. A megújuló energiaforrások és ezen belül a biomassza széleskörű felhasználására nemcsak a fenntartható fejlődés miatt van szükségünk, hanem nemzetközi vállalásaink is erre köteleznek minket. A nemzetközi kötelezettségek két területre terjednek ki: egyrészt a környezetvédelem, másrészt az energetika területére. A jogi szempontú vizsgálat során ezért elengedhetetlen a nemzetközi vonatkozások rövid vizsgálata. 3. Nemzetközi kitekintés 3.1. Előzmények: a környezetvédelem szabályozása Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozásról szóló keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyvben 7 a résztvevő államok kötelezték magukat arra a környezetvédelem jegyében, hogy széndioxid-kibocsátásukat az aláírást követő évtizedben 5,2 százalékkal az 1990-es szintre szorítják vissza. Az Európai Unió a mai napig igen következetes a Kiotói Jegyzőkönyv kötelezettségeinek teljesítésében. Az Unió ráadásul az üvegházhatású gázok 2012 utáni kibocsátását csökkentő kötelezettségvállalásokat is kilátásba helyezett. 8 Az Európai Unió már korai közösségi rendelkezéseiben is figyelemmel volt arra, hogy a környezetvédelem kiemelkedő szerepet töltsön be a tagállamok politikájában. Az Unió története során először Fehér Könyvben szabályozta a megújuló energiával kapcsolatos közös ügyeket ben a Bizottság megjelentette a megújuló energiákról szóló fehér könyvet, amelyben 2010-ig célul tűzte ki a megújuló energiák arányának 12%-ra növelését az Európai Unióban. A megújuló energiákkal foglalkozó szakpolitika életre hívása a klímaváltozás és a levegőszennyezés miatti fenntarthatósági aggodalmak, valamint Európa 7 Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez, Hozzáférhető: (Letöltve: november 20.) 8 Ld.: Az EU klímapolitikája. Hozzáférhető: (Letöltve: október 3.)

4 322 STIPTA ZSUZSA energiaellátásának biztonságosabbá tétele miatt volt rendkívül fontos. 9 A fehér könyv magában foglalta a megújuló energiákra vonatkozó közösségi stratégiát, valamint a cselekvési tervet az európai jogszabályok minél hamarabb történő meghozatalához Megújuló energiák az Európai Unió joganyagában A fehér könyvhöz kapcsolódó két fő jogszabály 2010-ig teljesítendő célokat fogalmazott meg. A szeptember 27-i 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv növelni rendelte a megújuló energiahordozó bázisú villamos energia részarányát. Emellett a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok használatának előmozdításáról szóló május 8-i 2003/30/EK irányelv is a megújuló energiák arányának javítására és azok hozzáférhetőségére szólította fel a tagállamokat. Az energia-felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításainak kereteiről szóló, július 6-i 2005/32/EK irányelvhez kapcsolódott egy, a biomasszára vonatkozó cselekvési terv is. 10 A következő évben is született uniós irányelv a megújuló energia jegyében. Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, április 5-i 2006/32/EK irányelv szintén a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés elősegítését szorgalmazta. A Bizottság január 10-én Megújuló energia-útiterv Megújuló energiák a XXI. században: egy fenntarthatóbb jövő építése címmel közleményt adott ki. E dokumentum célul tűzte ki a megújuló energiaforrásokból előállított energia összarányára vonatkozó 20 %-os mutatót illetve a közlekedésben használt megújuló energiaforrásokból előállított energiára vonatkozó 10 %-os küszöb megvalósítását. E célok meghatározását Bizottság cselekvési terve egészítette ki, 11 a 2020-ig történő 20 %-os energiahatékonysági fejlesztés szabályozásával. 9 Ld. bővebben: Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Brüsszel, A biomasszával kapcsolatos cselekvési tervről szóló COM (2005) 628 közlemény 11 Bizottság Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása című közleménye, amelyet elfogadott mind a márciusi Európai Tanács, mind január 31-i állásfoglalásában az Európai Parlament.

5 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve A korábbiakhoz hasonlóan a 2009-es uniós irányelv 12 is a megújuló energiák alkalmazását sürgeti. Felhívja a figyelmet arra, hogy számos előnyük ellenére a megújuló energiaforrások jelenleg nem versenyképesek a fosszilis eredetű energiahordozókkal, ezért elterjedésükhöz kormányzati támogatás szükséges. A támogatásnak számos EU-konform módját említi, ezek lehetnek közvetlen ártámogatás, dotáció, adópreferencia, beruházási támogatás stb. Felszólítja a tagállamokat arra, hogy megújuló energiák alkalmazásának biztosítsanak megfelelő jogi hátteret. Az irányelv fontosnak tekinti, hogy a nemzeti, regionális és helyi közigazgatási szervek felelősségi köre világosan meghatározott legyen, az információk széles körben álljanak rendelkezésre, kerüljön sor a közigazgatási eljárások korszerűsítésére, és gyors ügyintézést tegyenek lehetővé a közigazgatás megfelelő szintjén. Ezen felül a jóváhagyással, minősítéssel és engedélyezéssel kapcsolatos szabályok átláthatóak, objektívek, arányosak kell, hogy legyenek. Az irányelv rámutat arra, hogy a tagállamok megújuló-energia adottsága és energiahordozó-összetétele különböző. A 20%-os átfogó közösségi célkitűzést ezért az egyes tagállamok számára egyedi célkitűzésekké kell átalakítani, kellően ügyelve az elosztás méltányosságára és megfelelőségére. A tagállamok emellett ösztönözhetik a helyi és regionális hatóságokat a nemzeti célkitűzéseket meghaladó célok meghatározására, valamint bevonhatják a helyi és regionális hatóságokat a nemzeti cselekvési tervek kidolgozásába és a megújuló energiaforrásokból előállított energia előnyeinek tudatosításába. Az állami támogatás szükségességét azonban a dokumentum rendkívüli módon hangsúlyozza. Látható tehát, hogy a témában számos irányelv született. E dokumentumok figyelembe vétele elengedhetetlen az uniós tagállamok számára, hiszen az irányelvben megszabott irányok kötelezik az államokat a dokumentumban foglalt célok elérésére. A célok elérését tagállami szinten kell vizsgálni, érdemes tehát a hazai szabályozásba bepillantani. 12 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról (2009. április 23.)

6 324 STIPTA ZSUZSA 4. Magyarországi szabályozás 4.1. Környezetvédelem az Alkotmányban A magyar szabályozás ismertetéséhez elengedhetetlen a jogforrási rend csúcsán elhelyezkedő Alkotmány ide vonatkozó rendelkezéseinek vizsgálata. E szabályok szabják meg ugyanis a társadalom működésével kapcsolatos érdekeket és célokat, valamint azon alkotmányos alapértékeket, amelyek az egyes jogágak számára a törvényalkotás kötelező irányát szabják meg. Ilyen például az egészséges környezethez való jog mint harmadik generációs jog, amely alapjogként kerül szabályozásra a hatályos Alkotmányban. 13 Az Alkotmány az Általános rendelkezések között tesz említést ezen alapjogról. 14 A XII. fejezetben pedig, amely az Alapvető jogok és kötelességek címet viseli, a környezetvédelem szintén hangsúlyos szabályozási tárgyként jelenik meg, mint az egészséghez való jog biztosítása érdekében megfogalmazott eszköz. 15 A többi jogág tehát köteles olyan jogszabályokat hozni, amelyek ezen alkotmányos rendelkezéseket elérendő célként segítenek elérni. Nyilvánvalóan, a már a korábbiakban ismertetett uniós szabályrendszer szintén kötelező jelleggel kerül implementálásra Magyarország jogrendjébe. Az állam az irányelvekben megfogalmazott célokat uniós tagállamként köteles nemzeti jogszabályba ültetett rendelkezésekkel elérni. Az unió emellett számos esetben ún. cselekvési tervet valamint akciótervet vár a tagállamtól, jelen esetben Magyarországtól. 13 A 2011 januárjától hatályba lépő, érvényes Alaptörvény az Alapvetés részben környezetvédelem szabályozása némiképp megváltozik. A P) cikk szerint: A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A Q) cikkben emellett még kimondja, hogy Magyarország [ ] az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. 14 Alkotmány 18. -a: A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 15 Alkotmány 70/D. (1): A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság [ ] az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

7 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE Cselekvési terv A 2009/28/EK irányelvben előírt adatszolgáltatás hívta életre a decemberi cselekvési tervet. 16 A terv ismerteti a közigazgatási eljárásokat valamint a területrendezést. E dokumentum tételesen felsorolva nevezi meg az egyes területeket (pl. építésügyi engedélyezési eljárás, területrendezés, stb.) érintő sajátos jogszabályokat. 17 Ezen felül elkötelezi magát, hogy a jövőben a vállalkozások adminisztrációs, bürokratikus terheit csökkenti. A dokumentum elismeri, hogy az engedélyezési eljárások bonyolultak, összetettek, esetenként több főhatóság, szakhatóság vesz részt a folyamatban. Ezen tényezők tehát akadályozhatják a beruházások megvalósulását. A létesítési, üzembe helyezési, működési engedélyeket a Magyar Energia Hivatal (MEH) nemzeti hatóságként adja ki. A könnyebb hozzáférés és átláthatóság érdekében a jövőben tervezik az engedélyezési eljárásokra vonatkozó információk egységes, átfogó szerkezetben történő közzétételét. Az eljárás egyszerűsítése érdekében egyablakos, egyszerűsített rendszert kívánnak bevezetni az Új Széchenyi Terv részeként. Kisméretű de még engedélyköteles, 0,5 MW fölötti kapacitású megújuló beruházásokra a Hivatal kiserőművi, összevont engedélyt ad ki, egyszerűsített eljárásban. Ez az engedély együttesen tartalmazza a létesítésre és termelésre vonatkozó engedélyt Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) A cselekvési terven kívül érdemes megemlíteni az ún. Környezet és Energia Operatív Programot (KEOP), amelynek célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indult ki, hogy a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő fejlesztése előnyös feltételeket teremt a gazdaság átalakításához és a területi kohézió megteremtéséhez. Ezen kívül elősegíti a fenntartható fejlődés irányába történő előrelépést és a hátrányos helyzetű térségek kulturális és természeti örökségének védelmét valamint fejlesztését A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve (a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról), december. 17 A jogszabályok jegyzékét ld. a cselekvésterv 47. o-n 18 KEOP. Hozzáférhető: (Letöltve: november 7.)

8 326 STIPTA ZSUZSA A KEOP a kitűzött célok végrehajtásának egyik fontos eszköze. Mivel a KEOP tervezési időszaka túlnyúlik a 2010-es vállalások időszakán, ezért a tervezési időszak végéig már más irányszámokkal kell kalkulálni. 19 A KEOP a biomassza felhasználással kapcsolatban kiemeli, hogy az hő- és villamosenergia-termelésre is felhasználható. A konkrétumokról többet tudhatunk meg a Környezet és Energia Operatív Program Akciótervéből, amely 4. prioritásként említi a megújuló energiaforrás-felhasználás növelését. 20 A KEOP támogatja az uniós célok megvalósítását. Az ennek keretében folyó projektek sikeresség esetén támogatásban részesülnek. Mindazonáltal, a megfelelő jogi utat kell minden egyes tervnek bejárnia a siker érdekében, amelyet a következő pontban ismertetek A biomassza-fűtőerőmű engedélyezési eljárása Az engedélyezési eljárás már fentebb (4.1. pont) is említésre került mintegy az uniós adatszolgáltatás tárgyaként. Az adatszolgáltatást tartamazó cselekvési terv sorra vette a 2009-es uniós irányelv által megnevezett kritériumokat, illetve azok meglétét (illetve nemlétét) a hazai szabályozásban. Mint ahogy az fentebb látható volt, Magyarországnak vannak még hiányosságai, amelyeket azonban megfelelő jogalkotói munkával pótolni lehet és kell is. A beruházó a szilárd biomassza-alapanyagokat hasznosító erő- és fűtőművek létesítésének és működésének engedélyezése érdekében négy önálló eljárást köteles megindítani négy különböző fórumon, melyből három közigazgatási szerv, egy pedig az illetékes hálózati engedélyes társaság. Az engedélyek a környezetvédelmi engedély, az építésügyi hatósági engedélyek, a hálózati csatlakozás, végül a Magyar Energia Hivatal (MEH) engedélye. Az egyes eljárások azonban több ponton kapcsolódnak, egyes eljárások a másik eljárás szükséges előzményei. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás az építésügyi hatósági eljárás kezdeményezésének szükséges előzménye, a hálózati csatlakozási szerződés megkötésének a jogerős környezetvédelmi és építési engedély szükségszerű előzménye. A hálózati csatlakozási szerződés a MEH engedély szükséges előzménye, míg az építési engedély alapján a villamos-erőmű, illetve az 5 MW hő teljesítményt meghaladó fűtőmű 19 Gyulai: i.m. 11. o. 20

9 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE 327 kivitelezése kizárólag a MEH jogerős engedélye birtokában kezdhető meg. 21 Jelenleg az engedélyezési eljárások bonyolultak, összetettek, esetenként több főhatóság, szakhatóság vesz részt a folyamatban. Mindezen tényezők sajnos akadályozhatják a beruházások megvalósítását, ezért szükséges az eljárás egyszerűsítése. Mint ahogy azt fentebb említettem, az eljárás egyszerűsítése uniós prioritásként jelenik meg e területen, ezért szükségszerű ezen elsőbbség átültetése a gyakorlatba. 5. Záró gondolatok A zöld gondolat terjesztése mai világunkban mindenki felelőssége, ehhez azonban társadalmi szemléletváltásra van szükség. A szemlélet alakításában nagy segítséget jelenthet az a tény, hogy a megújuló energiák, ezen belül a biomassza gazdaságosságot, és olcsóbb energiát szolgáltat számunkra, tehát a takarékosság célként történő elérése könnyen egyeztethető az egyéni érdekekkel. A világ, egyben Európa a megújuló energiák felé mozdul el, e tendenciát követi az uniós törvénykezés is. A cél adott, hiszen ezek szabják meg a pontos irányt a tagállamok, köztük Magyarország számára. A hazai jogalkotó feladat, hogy utat nyisson a megújuló energia előtt, és megfelelő, kiszámítható jogi környezetet teremtsen az új technológia kiépítése számára. Az idő rövid, az uniós irányelvben megszabott elvek és határidők adottak: a magyar jogalkotó, uniós kötelezettségeinek eleget téve csakis a megújuló energia mentén indulhat el. Felhasznált irodalom Gyulai Iván: A biomassza dilemma. Harmadik, bővített kiadás. Micropress Kft., Miskolc, Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása. Kutatási jelentés. Készítette: Energia Klub, Bp., o. Hozzáférhető: energia_engedelyeztetes_1.pdf (Letölve: november 28.)

10 328 STIPTA ZSUZSA Jogforrások jegyzéke A Magyar Köztársaság Alkotmánya, évi XX. törvény Magyarország Alaptörvénye, április 25. Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez, Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Brüsszel, A biomasszával kapcsolatos cselekvési tervről szóló COM (2005) 628 közlemény A Bizottság Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása című közleménye, január 31. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról április 23. Internetes források A biomassza honlapja: (Letöltve: október 28.) Alternatív energia Biomassza. Hozzáférhető: (Letöltve: november 9.) Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása. MTA, Bp., Hozzáférhető: (Letöltve: november 4.) A megújuló energiák hasznosításáról: (Letöltve: november 11.)

11 A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ ENERGIA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE 329 Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez, Hozzáférhető: (Letöltve: november 20.) Az EU klímapolitikája. Hozzáférhető: (Letöltve: október 3.) Környezet és Energia Operatív Program. Hozzáférhető: (Letöltve: november 7.) Megújuló alapú energiatermelő berendezések engedélyezési eljárása. Kutatási jelentés. Készítette: Energia Klub, Bp., o. Hozzáférhető: energia_ engedelyeztetes_1.pdf (Letölve: november 28.) SUMMARY The international and domestic legal background of biomass as renewable energy Environmental protection is both a great challenge and an important task in our world. Therefore, people are obliged to conserve the Earth s energies by searching for new sources and innovative technologies such as renewable energy. Once we have figured out what kind of technologies can help us protect the environment, the next step must be taken by lawyers. The scientific results must be solidified with legal regulations and with this implementation the completion of the goal mentioned above can be attained. This essay is therefore concerned with biomass (as one source of renewable energy) and how this matter is regulated concerning biomass power plants. This paper s goal is the providing of an introduction to the international undertaking to spread the usage of renewable sources of energy (including biomass) particularly within the EU; something which is considered to be essential to environmental protection and maintaining the quality of life within the Union.

12 330 STIPTA ZSUZSA Besides introducing the international agreements and the undertakings of the EU countries, this essay examines regulation in Hungary and how the acquis communautaire appears within domestic legal sources. A separate chapter highlights those parts of the Constitution which refer to this matter. The paper also scrutinizes the Action Plan 2010 and Environmental and Energetic Operative Program. Both of these programs analyse the obligations Hungary has, based on EU standards, and how far along Hungary has complied with these actions. Finally, the essay introduces the process of the legal authorization of biomass power plants in Hungary. The world, including Europe looks more and more towards renewable energy sources, a tendency reflected by recent legislation within the Union. Hence, the task of the domestic legislator is to follow the goals set by the EU and open a way for this new technology. The legislator can only go one way: namely towards using renewable sources based on EU legal sources.

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet. Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 2. kötet Pénzügyi forráslehetőségek a megújuló energia területén 2012 0 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Európai uniós források

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRE

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 441 450. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 Bevezetés A magyar energetikai szektor működése jelen állapotában hosszú távon nem

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében

A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében A fenntartható energiagazdálkodás mutatószámai környezetvédelmi programok tükrében Mészáros Andrea, a KSH tanácsosa E-mail: andrea.meszaros@ksh.hu A tanulmány első részében a szerző összefoglalja azt az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában 1 Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása

Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában 1 Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása Budapest, 2005. április 28. Az állam szerepe az energetika és a környezetvédelem kapcsolatának alakításában 1 Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása Az állam energetikai irányelveit, energiapolitikáját

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás A fenntartható fogyasztás megjelenése az ENSZ, az Európai Unió és egyes fejlett fogyasztóvédelmi kultúrájú európai országok fogyasztóvédelmi tárgyú stratégiai

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL

TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL TUDÁS ÉS VERSENYKÉPESSÉG PANNON SZEMMEL PANNON GAZDASÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA TANULMÁNYKÖTET I. PANNON EGYETEMI KIADÓ 2006 Tudás és versenyképesség pannon szemmel Pannon Gazdaságtudományi Konferencia tanulmánykötet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben