IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)"

Átírás

1 IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, május 20.

2 ALAPSZABÁLY amely készült a Ifjúsági Lokálpatrióta Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényrendelkezései alapján. I. AZ EGYESÜLET ADATAI I.1. Az Egyesület neve: Ifjúsági Lokálpatrióta és Kulturális Egyesület I.2. Az Egyesület rövidített neve: ILKE I.3. Az Egyesület székhelye: 1086 Budapest, Harminckettesek tere 6/b. I.4. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület közhasznú szervezet. Az Egyesület önkéntes, nyílt, demokratikus, pártsemleges és politikamentes társadalmi szervezet, amely alapítása a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az évi II. törvény, az évi CLVI. törvény, valamint ezen Alapszabály alapján történt. Működését Magyarország Alaptörvénye és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:63. -3:87. alapján és keretei között fejti ki. Az Egyesület önálló jogi személy, amely önálló ügyintéző és képviseleti szervekkel rendelkezik. Az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása során semmilyen formában nem avatkozik be tagjainak magánügyeibe, nem korlátozza önállóságukat és nem vállalja át személyes felelősségüket. A társaság időtartama: határozatlan időre alakult. I.5. Az Egyesület időtartama: Az Egyesület határozatlan időtartamra alakult. 2

3 I.6. Az Egyesület céljai és feladatai Az Egyesület céljai Bevezető rendelkezések: a) Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásból. b) Kiadásait pártoló tagok tagdíjaiból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, hozzájárulásaiból fedezi. c) Országgyűlési és önkormányzati képviselő választását nem támogatja. d) Befektetési tevékenységet csak befektetési szabályzat elkészítése után végezhet, amelyet a legfőbb szerv fogad el. e) Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. f) Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. g) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. h) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. i) Önkormányzati képviselőt nem állít, nem támogat. Nem támogat munkáltatói és munkavállalói szervezeteket, érdekképviseleteket. j) A Fővárosi Törvényszék a 8338 sorszám alatt nyilvántartásba vett Egyesület december 12. napjától közhasznú szervezet Az Egyesület célja, hogy értelmi és egyéb sérült gyermekek, fiatalok számára megteremtse rendszeres és igényes testi, lelki, szellemi fejlesztésüket és szinten tartását, figyelembe véve: a hagyományok ápolása, a kulturált szórakozás, az általános emberi, európai értékek ápolása és terjesztése továbbá, hogy kiálljon az egyetemes emberi jogok, különösen a fiatalság jogai mellett. Egyesület szakmai és anyagi támogatást nyújt a fogyatékos gyermekek, fiatalok részére. Az Egyesület további célja az egészségmegőrzés, a családsegítés, a kultúra, a természetvédelem és a környezet ápolása, a gyermek- és ifjúságvédelme, ennek képviseletei ellátása, a sport és a közrendvédelem elősegítése. Közhasznúság: Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, megjelölve azokat a közfeladatokat (és az azokat előíró jogszabályhelyeket), melyekhez kapcsolódóan végzi ezeket: Szociális és családsegítő tevékenység: A szociális szolgáltatások/ellátások közfeladatok, amelyek teljesítését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény többek között a 2.., 85/A., 86.., és 88..-ai írnak elő. 3

4 Egyesület tevékenysége és feladatai Az Egyesület tevékenysége: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, b) szociális tevékenység, családsegítés, c) képességfejlesztés, ismeretterjesztés, d) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f) emberi és állampolgári jogok védelme, érdekvédelem, g) rehabilitációs foglalkoztatás, h) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások, megjelölésű közhasznú tevékenységekre kiterjedően. Az Egyesület feladatai: általános képességfejlesztés, szocializációs készség fejlesztése, szinten tartása, állóképesség, egészségvédelem, szabadidős tevékenység biztosítása, hasznos munkavégzésre való felkészítés, támogatás minden olyan kezdeményezésnek, amely értelmi sérült gyermekek és fiatalok társadalomba való beilleszkedését segíti, segítségnyújtás mindazon fiataloknak, akik egészségi állapotuknál, vagy családi körülményeiknél fogva magukra maradtak, munka, ellátás, gondozás biztosítása, hajléktalan személyek nappali ellátása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Az Egyesület bevételei Az Egyesület bevétele az alábbiakból tevődik össze: a pártoló tagok által befizetett tagdíjak, a tagok felajánlásai és egyéb hozzájárulások, adományok és támogatások, rendezvények bevételei, meghatározott célra történő gyűjtések bevételei, állami vagy önkormányzati támogatások, folyószámlán elhelyezett pénzösszeg kamatai, egyesületi bevételek, az évi CXXVI. törvény szerinti az adózó által befizetett adó (SZJA) meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról, egyéb bevételek. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés szerint gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során keletkező nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra, illetve feladatra használható fel. 4

5 Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, és azt a közgyűlés fogadja el. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradó vagyonról közgyűlés dönt. Az Egyesület vezetősége - jóváhagyott költségvetés alapján az Egyesületi vagyonnal a mindenkor hatályos pénzügyi-számviteli jogszabályok rendelkezése alapján gazdálkodik. A gazdálkodás szakszerűségének és törvényességének biztosítása érdekében külső segítséget is igénybe vehet. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. Az egyesületi tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet. II. A TAGSÁGI JOGVISZONY AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI II.1. Az Egyesülethez való csatlakozás Az Egyesület nyitott, ahhoz, minden hazai és külföldi adományozó jogi-és természetes személy szabadon csatlakozhat. A tagsági viszony formái a) egyesületi tag az a természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki felajánlásaival és egyéb hozzájárulással támogatja az Egyesületet, szavazati joggal rendelkezik, b) pártoló tag az, aki a Záró Rendelkezésekben meghatározott összegű tagdíjat fizet, és szavazati joggal nem, de tanácskozási joggal rendelkezik, c) tiszteletbeli tagsági viszonnyal rendelkezik az a köztiszteletben álló tag, aki közismertsége és erkölcsi befolyása révén az Egyesület működéséhez segítséget tud nyújtani. A nyitott tagság elvének megfelelően a felvételi kérelem elbírálása során, továbbá a tagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározásánál tilos bármely megkülönböztetést tenni faj, bőrszín, nyelv, vallás politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, születési helyzet szerint. II.2. A tagok jogai és kötelezettségei A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozó az Egyesület céljaival egyetértsen,és azokat elfogadja. Természetes személy tagsági viszonya úgy keletkezik, hogy az Egyesületbe belépni szándékozó írásbeli nyilatkozattal közli belépési szándékát az Egyesület elnökével. A tagsági viszony megszűnésének elhatározását az elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozatban kell 5

6 közölni. Az egyesületi tagsági felvételről és a tagsági viszony megszűntetésről az elnökség dönt. Pártoló tagjai lehetnek az Egyesületnek mindazok az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetek, vállalkozások, intézmények, természetes személyek és az ő jogi személyiséggel nem rendelkező társulásaik, közösségek, akik tevékenységükkel, illetve vagyoni hozzájárulásukkal az Egyesület céljainak megvalósítását rendszeresen segíteni kívánják. A pártoló tag tagsági viszonya szerződéssel is keletkezhet. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai: részt vehetnek és véleményt nyilváníthatnak az Egyesület megbeszélésein, nem választhatnak és nem választhatók. A pártoló és tiszteletbeli tagok kötelezettségei: nincsenek. A tagsági jog keletkezése: A tagsági jog létesítése céljából jelentkező az elnökséghez címzetten nyilatkozik a belépési szándékáról és arról, hogy elfogadja az egyesület célját, vállalja az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését. A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz. A tagok önkéntes jelleggel, anyagi vagy természetben adománnyal támogathatják az Egyesületet. A csatlakozás történhet pénzbeni és/ vagy természetbeni támogatás, ill. juttatás útján és külön munkatevékenység felajánlásával. Annak csatlakozónak, aki külön kikötéssel kíván élni, kívánalmait okiratba kell foglalni. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A tagsági jog megszűnhet, ha a közgyűlés érdemtelenség miatt a tagsági jogviszonytól megfosztja. Érdemtelen az a személy lehet, aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást fejt ki. A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnhet a szerződés felmondásával. A tagsági viszony megszűnik: a) törléssel: a tag halálával, b) kilépéssel, c) fegyelmi döntés alapján történő kizárással, d) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, e) bűntető eljárás alá vonás elrendelésének napjától ideiglenesen, a megszüntető határozat meghozataláig, illetve amennyiben az eljárás pozitív eredménnyel zárul, véglegesen. Eljárási szabályok Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A tag kilépési szándékát az elnöknek írásban jelenti be. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg. A tagsági viszony megszűnése esetén az elnökség a tagot törli a nyilvántartásból. Az elnökség javaslatára, a közgyűlés minősített többséggel meghozott határozattal kizárhatja és törölheti az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. Az eljárás megindítása az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség az eljárás megindításáról és a közgyűlés döntéséről az eljárás alá vont személyt írásban értesíti. 6

7 A kizárt, illetve törölt tag a törlést kimondó határozat ellen 30 napon belül Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Az Egyesületi tag jogai Az egyesületi tag joga: a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a tag részt vehet az Egyesület tevékenységében, részt vehet az Egyesület megbeszélésein, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben, a közgyűlésen szavazhat, választhat, és választható, tisztséget viselhet (tisztségviselő csak magyar állampolgár lehet), az alapszabályban meghatározott módon kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet, jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, az Egyesület bármely törvénysértő határozatát 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja, Minden tag joga az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, az Egyesület által szervezett rendezvényen részt venni, a tisztségviselőktől az Egyesületet érintő kérdésekben felvilágosítást kérni és kapni, meghatározott feltételek mellett használni az Egyesület dologi vagyonát, a személyét térintő jogsértő határozattal szemben jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az egyesületi tag kötelezettsége: vállalásának és megválasztásának megfelelően részt venni az Egyesület szerveinek tevékenységében, betartani és betartatni az Alapszabály előírásait, betartani és végrehajtani az Egyesület határozatait, betartani az alapszabály rendelkezéseit, betartani az elnökség határozatait, nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Minden tag kötelezettsége részt vállalni az Egyesület tevékenységében, védeni és gyarapítani az egyesület vagyonát. Az Egyesület képviselete Az Egyesületet annak elnöke önállóan képviseli harmadik személyekkel és hatósággal, bírósággal szemben. Kivételt képez az Egyesület számlája feletti rendelkezési jog, ahol két képviseletre jogosult személy együttesen képviselik az Egyesületet, aláírásuk csak együttesen érvényes. Az Egyesület elnökének két tanúval igazolt írásbeli felhatalmazása alapján bármely tag képviselheti az Egyesületet. Képviseleti jogköre harmadik személlyel szemben ez esetben nem korlátozható. Az elnök megbízásából képviseletet ellátó tag képviseleti joga kizárólag a megbízásban rögzített tárgykörre és esetleges területi határra terjed ki, kizárólag a megbízásban rögzített 7

8 időszakban. Ha a megbízás aláírási jogra nem terjed ki, akkor csak két megbízott tag együttes aláírása érvényes. Nem képviselheti az Egyesületet az, aki a kérdéses ügyben maga is személyesen érdekelt, vagy képviseleti joga egyéb összeférhetetlenségi szabályba ütközik. III. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSE III.1. Az Egyesület szervei és tisztségviselői a) Az Egyesület szervei (testületi szervek) Közgyűlés Elnökség b) Az Egyesület tisztségviselői: elnök alelnök III.2. Az Egyesület szervei A Közgyűlés a) Az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés. b) A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll. c) A közgyűlést évente legalább egyszer május 31-ig, össze kell hívni. d) A közgyűlést az elnök írásban - a napirendi pontok megjelölésével, igazolható módon a helyszín megjelölésével, a kitűzött idő előtt legalább 30 nappal korábban - hívja össze. e) Az elnök a közgyűlés összehívására szóló meghívót a saját honlapján teszi közzé. f) A közgyűlés székhelyén kívüli összehívására, csak valamennyi tag előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. Az elnök erre vonatkozó indítványát a közgyűlés tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően - az időpont és helyszín közlésével köteles közzé tenni. A tagok az indítvány kézbesítésétől számított 5 napon belül írásban nyilatkoznak. Amennyiben a kézbesítéstől számított 10 napon belül a tagok hozzájáruló nyilatkozatát az elnök nem kapja kézhez, a közgyűlés a közgyűlési meghívóra vonatkozó rendelkezések szerint kizárólag az Egyesület székhelyére hívható össze. g) Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. h) A közgyűlés ülései nyilvánosak. i) A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel. j) A közgyűlés kivételesen - személyiségvédelmi illetve, adatvédelmi okokból - zárt ülést rendelhet el. k) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a plusz 1 fő legalább jelen van. l) Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre az eredeti közgyűléssel azonos napon és helyen, az eredeti napirendben szereplő kérdésekkel megegyező napirenddel, az eredeti közgyűlési meghívóban szereplő fél órával későbbi időpontban kerül sor. A megismételt közgyűlés összehívásának feltételeit az eredeti közgyűlési meghívóban kell szerepeltetni. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára 8

9 tekintet nélkül határozatképes. m) Rendkívüli közgyűlés összehívható a tagok 30%-ának az -ok és cél megjelölésévelírásbeli kezdeményezésére, a törvényességi felügyeletet ellátó szerv indítványára, az elnökség kezdeményezésére, valamint az elnökség létszámcsökkenése miatti határozatképtelensége esetén. n) A rendkívüli közgyűlést az összehívására okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 3 napon belül össze kell hívni. o) A közgyűlés határozatait - kivéve, ha az egyesület alapszabálya másként nem rendelkezik - a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok szavazatainak egyszerű többségével, 50 %+1 szavazattal, nyílt szavazással hozza. p) Titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség tagjainak megválasztásáról. q) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. r) Az elnök a közgyűlés határozatait nyilvántartja a Közgyűlési Határozatok Könyvében, illetve a VII. kerületi Önkormányzat honlapján hozza a tagság tudomására. s) A közgyűlésen első napirendi pontként meg kell választani a levezető elnököt, a szavazatszámláló bizottságot, illetve a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítő két tagot. t) A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amit a levezető elnök, a jegyzőkönyvkészítő, valamint a hitelesítők írnak alá. A közgyűlést össze kell hívni: a) ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került, d) az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, c) az éves költségvetés elfogadása, d) az elnökség tagjainak és képviseleti szerv tagjainak megválasztása, és visszahívása, e) az elnökség éves beszámolójának - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása az éves gazdálkodásról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, f) döntésmás egyesülettel való egyesülésről, megszűnéséről és a szétválásról, g) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról, h) a tagsági jogviszonnyal összefüggő viták, fellebbezések elbírálása, i) Ft-ot azaz ötszázezer forintot meghaladó összeg esetében történő kiadás engedélyezése j) a tagdíj mértékének a meghatározása, módosítása és esedékességének megállapítása k) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 9

10 egyesülettel munkaviszonyban áll, l) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt, m) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, n) a végelszámoló kijelölése. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet: Az Egyesület beszámolója tartalmazza: a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredmény kimutatást (eredmény levezetést), a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletét. Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. Az Egyesület köteles az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Az Egyesület a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. Határozathozatal Az összes tag több, mint fele, a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges a) az alapszabály elfogadásához és módosításához, b) az egyesület megszűnésének elhatározásához. c) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához, d) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondásához, e) Amennyiben a szavazati arány nem éri el a minősített többséget, az elnök köteles a közgyűlést a napirend közlésével ismételten összehívni, és a beszámolót újra szavazásra bocsátani. A megismételt szavazás alkalmával a beszámoló elfogadásához az egyszerű szótöbbség elegendő. Az összes tag több mint fele szükséges a) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához, b) megismételt közgyűlésen az egyesületnek más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről szóló határozat meghozatalához. A tagok 20%-ának indítványára el kell rendelni az írásban történő titkos szavazást. III.3. Az Elnökség a) Az Egyesületet a közgyűlések közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség kettő tagból álló szervezet, elnökből, alelnökből áll. Tagjait az Egyesület tagjai közül kell álasztani. 10

11 b) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. c) A közgyűlés öt évre választ elnökséget. d) Az elnökség legalább félévente egyszer ülésezik. e) Az elnök az elnökségi ülésre írásban, névre szóló meghívót küld a napirend közlésével az ülés előtt legalább 15 nappal. f) Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel (50%+1 szavazattal) nyílt szavazással hozza. g) Üléseiről a jegyzőkönyvet készít és az elnökségi tagok írják alá. h) Az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít. i) Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen mindegyik tag megjelent. j) Az elnökség tagjait a határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülésre az elnök az ülés előtt 15 nappal az eredeti meghívóban szereplő napirend közlésével írásban hívja ismét össze. k) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. l) Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe. m) Az elnökség az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít és azt a közgyűlés elé terjeszti. n) Az elnökség megalkotja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát és szavazásra a közgyűlés elé bocsátja. o) Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. p) Az elnökség gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. q) Az elnökség döntéseit nyilvántartja az Elnökségi Határozatok Könyvében, valamint az érintettekkel közvetlenül közli, illetve döntéseiről a közgyűlésen beszámol. r) A működés során keletkezett iratok nyilvánosak. Az elnökség az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Közgyűlési Határozatok Könyvébe és az Elnökségi Határozatok Könyvébe való betekintést az Egyesület székhelyén biztosítja, amennyiben az erre vonatkozó kérést, a betekintés időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban írásban megkapja. A közgyűlési határozatokat a tag kérésére a tag által megadott címre megküldi. s) Az elnökség tagja és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont] ugyanannál az egyesületnél a Számvizsgáló Bizottsága tagjává nem választható meg. t) Az elnökség hoz döntést tagfelvétel és tagsági jogviszony megszüntetése, ill. kizárás kérdésében. u) Az elnökség dönt az egyesület rendezvényeinek szervezéséről és megtartásáról. v) Az alelnök helyettesíti az elnököt távolléte idején, a titkár segíti az elnök adminisztratív és szervezési munkáját. 11

12 w) Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja. x) Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá. y) Az elnökségi tagság megszűnik a tisztségről való lemondással, kilépéssel a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni, vagy a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel, visszahívással, a határozott idő lejártával, ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól, a törvényben meghatározott ok bekövetkeztével. z) Az elnökség bármely tagját az egyesületi tagok 50 %-ának indítványára vissza kell hívni, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat,de egyidejűleg az új elnökségi tagot meg kell nevezni, és a két kérdésről egyszerre kell határozni. Az Egyesület tisztségviselői Az Egyesület elnöke Az Egyesület képviselőjének neve: Juhász Andrea (születési hely, idő: Budapest, 1969.december 6.; anyja neve: Rabnecz Ágnes; lakcím: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 89.) a) Az elnök képviseli az egyesületet külső személyek és szervezetek felé. b) Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban. c) Az elnök gondoskodik írásban, igazolható módon az elnökség összehívásáról,valamint a határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülés összehívásáról. d) Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik. e) Az elnök kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait. f) Az elnök önállóan jogosult pénzügyi kötelezettségvállalásban Ft azaz ötszázezer forint értékhatárig dönteni, a közgyűlésnek való utólagos beszámolási kötelezettség mellett. g) Az elnök vezeti az egyesület tagnyilvántartását és gondoskodik a közgyűlési határozatok nyilvántartásának (Határozatok könyve) vezetéséről az elnök gondoskodik oly módon, hogy abból megállapítható legyen a döntés tartalma, időpontja, helye és hatálya, valamint a döntést támogató és ellenző személyek neve és száma. h) Az elnök az elnökség döntéseiről a közgyűlésen beszámol, vagy az érintettekkel közvetlenül közli. Gondoskodik arról, hogy évente nyilvánosságra hozza az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint az Egyesület beszámolóiról szóló közlést a saját honlapján. Az alelnök jogai és kötelességei a) az alelnök eljár az elnök teljes hatáskörébe tartozó, illetve az elnök által meghatározott tárgykörökben. b) jogosult az elnök akadályoztatása esetén a helyettesítésre. c) az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 12

13 d) tevékenységéért a közgyűlésnek felel. Vezető tisztségviselők Az Egyesület vezető tisztségviselői; az Egyesület elnöke, alelnöke. a) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. b) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. c) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. d) A vezető tisztségviselőnek egy tag csak egy tisztségre választható. e) A vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik a megbízatás időtartamának lejártával, a tisztségviselő halálával, a tisztségviselő lemondásával, a közgyűlés által történő felmentésével, az erről szóló határozatban megjelölt naptól tagsági viszonyának megszűnésével. Összeférhetetlenség Az Egyesületvezető tisztségviselői nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói és élettársai. a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a) -c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Jegyzőkönyv, határozatok, nyilvánosság A jegyzőkönyv Az Egyesület testületi üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen történtekre való utalást, a nyilatkozó nevét, az elhangzottak lényegét, valamint az év és sorszám meghatározásával a testületi ülés döntéseit, határozatait. Az egyes döntések mellett fel kell tüntetni a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá és két tag hitelesíti. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét, ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba. A jegyzőkönyv készítéséhez elektronikus hangrögzítő készülék is használható, a jelenlévők és a hozzászólók hozzájárulásával. 13

14 Határozatok Az Egyesületi testületi üléseken hozott határozatokat a jegyzőkönyvből kiemelten a Határozatok Tárában, évenként elkülönítve, ülésenként egytől kezdődő sorszámmal ellátva és az ülés dátumával törve külön is nyilván kell tartani, amelyből kitűnik a döntések tartalma, a döntés meghozatalának időpontja, hatálya, a támogatók és az ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A határozatot hozó testület elnöke 15 napon belül gondoskodik a határozatok érintettekkel való közléséről oly módon, hogy a határozatot tartalmazó iratnak a címzett által történő átvétele igazolható legyen. A határozatok az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel, vagy az egyesület honlapján is közzétehetők. Nyilvánosság Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról a saját költségén másolatot készíthet. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik, ha: a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja; b) a bíróság feloszlatja; c) más egyesülettel egyesül; d) a bíróság az Egyesület megszűnését megállapítja. IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK a) Az Egyesület a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el jogi személyiségét és közhasznú besorolását. b) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tag csak a tagdíjat köteles az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A tagdíj mértéke: pártoló tagok esetében: 500 Ft/év c) Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egyszer a saját honlapján nyilvánosságra hozza. d) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. e) Ezt az alapszabályt az Egyesület év május 20. napján összehívott közgyűlésen fogadta el. Budapest, május

15 Juhász Andrea Elnök Előttünk, mint tanúk előtt: név:.. név:.. lakcím:. lakcím:. aláírás:.. aláírás:.. 15

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya

Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya Általános rendelkezések 1. (1) Az egyesület neve: Dunakeszi Alsóért Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: DAE (3) Az egyesület székhelye: 2120,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége Alapszabályának 2014. 03. 18. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1. (1) Magyar Azbesztmentesítők Szövetség (továbbiakban: Szövetség) célja.

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján, 2010. április

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1.

KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA. 1.2. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Szendi u. 7. fsz. 1. KRISZTINA EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETŰ MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA mely a 2013. szeptember 30. napján megtartott alakuló taggyűlésen került elfogadásra, és módosításra a 2014. január 6. napján megtartott

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben