AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály"

Átírás

1 AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület Alapszabály I. Általános rész I/1. Az Egyesület alapadatai: - Teljes neve: AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. - Rövid neve: Albireo Amatőrcsillagász Klub. - Betűjele: AAK. - Székhelye: 8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 62. (Kund Kastély) - Postacíme: 1071 Budapest, Damjanich u Körbélyegzője: felirata Albireo Amatőrcsillagász Klub, ábrája a Hattyú csillagkép és két csillag stilizált rajza. - Az Egyesület teljes jog és cselekvőképességgel rendelkező, önálló jogi személy. - Az Egyesület a Göncöl Szövetség (cím: 2600 Vác, Ilona utca 3., bejegyzés: 16/1993, Nógrád Megyei Bíróság) tagja. I/2. Az Egyesület célja: Törvényes keretet biztosítani a Szentmártoni Béla (1931, Hencse 1988, Hencse) által ben Somogy megyében, Kaposváron alapított Albireo Amatőrcsillagász Klub (AAK) keretében folyó amatőrcsillagászati tevékenységnek. Hozzájárulni a környezet és a társadalom fenntartható fejlődéséhez, a természeti és kulturális örökség megőrzéséhez. Kutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás, oktatás, kulturális és kiadói tevékenység. I/3. Az Egyesület tevékenysége: - Műkedvelő eszközökkel csillagászati, meteorológiai és éghajlatváltozással kapcsolatos megfigyelések végzése és közreadása. - A megfigyelések feldolgozása és a szaktudományok eredményeinek amatőr munkákkal történő kiegészítése. - A tagság képzése és önképzésének segítése elsősorban kiadványok, internetes eszközök, rendezvények és táborok útján. - A széles tömegek megismertetése a tudományos eredményekkel, a figyelem felkeltése az környezet- és természetvédelmi problémákra, gyakorlati cselekvésre való serkentés, elsősorban sajtóközlemények, kiadványok és internetes eszközök útján. 1

2 I/4. Az Egyesület közhasznúsága: - Az Egyesület tevékenységét az évi CLVI. a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. (c) bekezdése pontjának megfelelő területeken végzi, különösen a következőkön: 3. Tudományos tevékenység, kutatás. 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 5. Kulturális tevékenység. 6. Kulturális örökség megóvása. 7. Műemlékvédelem. 8. Természetvédelem, állatvédelem. 9. Környezetvédelem. 20. Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. - Az egyesület nem zárja ki sőt ösztönzi, hogy a tagjain kívül más is lehetőleg minél többen részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. - Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. - Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. - Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet választáson nem állít, és nem támogat. - Az Egyesület a tevékenységével és a gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb beszámolókat és adatokat az országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. - Az Egyesület az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. II. Az egyesületi tagság keletkezése és megszűnése II/1. Az Albireo nyilvános Egyesület, melynek bárki tagja lehet, aki az Egyesület tevékenységeiben részt vállal, vagy az Egyesület munkáját más módon hatékonyan támogatja. II/2. -Az Egyesületnek természetes és jogi személy tagjai vannak. - A tagsági forma szerint az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai vannak. II/3. - A tagok a Közgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíjat fizetik minden évben. Az éves tagdíjat az Egyesület tagjai minden év március 1-ig kötelesek megfizetni előre esedékesen az Egyesület pénztárába, vagy bankszámlájára. - A tagoknak módjukban áll a megállapított éves tagdíjon felüli befizetésekkel is támogatni az Egyesületet. II/4. 2

3 -Rendes tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az Egyesületbe felvételét kéri, az Egyesület alapszabályát betartja és tagdíját rendszeresen fizeti. A rendes tagokat az Elnökség veszi fel. A tagfelvételi kérelemről az elnökség 8 napon belül dönt. A döntést írásban, elektronikus vagy hagyományos postai úton, az átvételt igazolható módon (kézbesítésbeállítás vagy tértivevény) közli az érintettel. A tagsági jogviszony az elnökségi határozathozatallal létesül. Elutasító döntéssel szemben az érintett 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez. Amennyiben másodfokon a Közgyűlés dönt a tag felvételéről, úgy a tagsági jogviszony közgyűlési határozathozatal napjával létesül. - Tiszteletbeli tag lehet az a kiemelkedő tudományos vagy közéleti személyiség, akit a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tagnak szavazati joga nincs, tisztségviselőnek nem választható. Tagdíjat nem fizet, és az alapszabály rendelkezéseit nem köteles betartani. II/5. - Az egyesületi tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás alapján vagy elhalálozás következtében. - A kilépést az Elnökség hagyja jóvá. A kilépés esetén a tagsági jogviszony az Elnökség általi jóváhagyás napján szűnik meg. - Törölni kell azt a tagot, aki fél évig tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség által tértivevényes küldeményben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget. A törlés tárgyában hozott határozatot első fokon az Elnökség hozza meg. A törlés tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség általi törlő határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül írásban a Közgyűléshez lehet fellebbezni, a Közgyűlés általi törlő határozattal szemben az érintett a közlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A törölt tag tagsági viszonya az Elnökség általi törlő határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi törlő határozatot helybenhagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi törlő határozatot helybenhagyja a Közgyűlés általi törlő határozathozatal napján szűnik meg. - Kizárás akkor kezdeményezhető, ha valamelyik tag megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az Egyesület vagy a tagság jogát. A kizárási eljárás során az Elnökség jár el első fokon, a Közgyűlés másodfokon. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül az Elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintett tértivevényes levélben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben, vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyűléshez, a Közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a Közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag 3

4 tagsági viszonya az Elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi törlő határozatot helybenhagyja illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi törlő határozatot helybenhagyja a Közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg. III. Az egyesületi tagok jogai és kötelességei III/1. Az Egyesület tagja jogosult a Közgyűlésen napirendi javaslat előterjesztésére. A tag a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal vesz részt. III/2. Az Egyesület minden tagja megválasztható egyesületi tisztségre. III/3. Az egyesületi tag betekinthet az Egyesület irataiba, jogosult az Egyesület tulajdonában álló tárgyak használatára. III/4. Az Egyesület minden tagja köteles az alapszabályt betartani. III/5. Az Egyesület minden rendes tagja köteles tagdíjat fizetni. IV. Az Egyesület Közgyűlése IV/1. A Közgyűlés: Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, és dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. IV/2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az Egyesület alapszabályának megváltoztatása. - Az ügyintéző képviselő szerv, az Elnökség és a Bizottságok megválasztása. - A munkatervek jóváhagyása éves tervek esetén. - A tagdíj megváltoztatása. - Az éves beszámoló elfogadása. - Az éves költségvetés és záró elszámolás jóváhagyása. - Az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása. - A közhasznúsági jelentés jóváhagyása. - Tiszteletbeli tagság adományozása. - Más egyesülettel való egyesülés vagy az Egyesület feloszlatásának kimondása. IV/3. A Közgyűlés összehívása: 4

5 - A Közgyűlést a felmerülő kérdések alapján, szükség szerint hívja össze az Elnökség, évente legalább egyszer. - Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni az összehívás okának és céljának megjelölésével, ha azt a tagok legalább húsz százaléka írásban kezdeményezi az Elnökségnél. - Közgyűlést kell összehívni, ha azt a bíróság elrendeli. - A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség írásban, elektronikus vagy hagyományos postai úton, a napirend közlésével, legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt gondoskodik. - A Közgyűlés ülése nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. IV/4. A közgyűlés határozatképessége és határozathozatal: - A Közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlést a határozóképesség hiánya miatt el kell halasztani, az ugyanazon a napon, azonos tartalommal, fél órával későbbre, másodszorra összehívott Közgyűlés a jelenlévők létszámára való tekintet nélkül határozatképes. A tagokat már az eredeti meghívóban is tájékoztatni kell a megismételt Közgyűlés helyéről és időpontjáról, valamint arról, hogy a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Megismételt Közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes. - A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt. - A Közgyűlés az érdemi vita előtt szótöbbséggel megválasztja a Közgyűlés elnökét, szótöbbséggel dönt a napirendről, továbbá határozatot hoz az esetleges minősített szótöbbségről vagy egyhangú szavazásról. Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagok legalább egyharmada, illetve személyi kérdésekben az érintett ezt kéri, egyéb esetekben nyíltan dönt. V. Az Egyesület Elnöksége V/1. Az Elnökség: - Az Egyesület ügyintéző képviselő szervként eljáró Elnökséget választ 3 évre. Az Elnökség 5 főből áll: 1 Elnök, 1 Titkár és 3 tag. - Az Elnökségnek tagja nem lehet az a személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely szervezet a köztartozásokat nem egyenlítette ki. Ez a tilalom a tag és a korábbi szervezet közötti kapcsolat megszakadásától számítva két évig áll fenn. - A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. V/2. Az Elnökség feladata és hatásköre: - Az Elnökség feladata az Egyesület munkájának irányítása a célkitűzéseknek, az alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően. - Az Elnökség hatáskörébe tartoznak mindazok a vezetési, képviseleti vagy ügyintézési feladatok, amelyeket az alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. - Az Egyesület alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja. 5

6 V/3. Az Elnökség ülései: - Az Elnökség legalább évi két alkalommal ülésezik. - Az Elnökségi ülés összehívásáról az Elnök írásban, elektronikus vagy hagyományos postai úton, a napirend közlésével, legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt gondoskodik. - Az Elnökséget össze kell hívni, ha azt két tag írásban kéri. - Az Elnökségi ülés határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. - Az Elnökségi ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökségi ülésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. - A Elnökség ülése nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. - Az Egyesület az Elnökségi üléseket elektronikus formában is megtarthatja. Határozatai nyomtatott formában, az Elnök aláírásával kerülnek hitelesítésre. - Az Elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. - Az Elnökség feladata az éves beszámoló elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése. - Az Elnökség feladata a döntések nyilvánosságra hozatala és azoknak az érintettekkel való közlése. V/4. Az Egyesület képviselői: - Az Egyesület képviselője az Elnök, illetve a Titkár. Akadályoztatásuk esetén az Elnök hivatalos meghatalmazás útján megbízhat harmadik személyt is az Egyesület képviseletének ellátásával. - A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. - A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. V/5. Az Egyesület iratainak nyilvánossága: - Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, ideértve a közhasznúsági jelentést is, az Elnökséggel történt előzetes egyeztetés után bárki betekinthet. Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolóinak közlése nyilvános. - Az egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi. V/6. Határozathozatalból való kizáró ok: A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: - Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül. 6

7 - Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. VI. Az Egyesület Bizottságai VI/l. - A Közgyűlés Felügyelő Bizottságot választ, egy elnököt és két tagot, így az 3 főből áll, megbízatása 3 évre szól. - A Közgyűlés szükség esetén 3 3 főből álló Fegyelmi és Jelölő Bizottságot választhat. VI/2. A Bizottságok a Közgyűlés irányítása szerint végzik munkájukat, és beszámolással tartoznak a Közgyűlésnek. Ügyrendjüket a bizottságok maguk határozzák meg. VI/3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: - Az Elnökség elnöke vagy tagja. - Az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. - Az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül. Kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást. - A fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. VI/4. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a Közgyűlésnek tartozik beszámolni, mástól utasításokat nem fogadhat el. VI/5. A Felügyelő Bizottság feladata: - Figyelemmel kísérni az Egyesület jogszerű és alapszabályának megfelelő működését. - Ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, különösen a támogatások rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását. - Megvizsgálni az Egyesület mérlegét. - Évente legalább egyszer ülésezik, és évente legalább egyszer tájékoztatja a vizsgálatai eredményéről a Közgyűlést. - A Felügyelő Bizottság annak elnöke hívja össze, aki vezeti annak üléseit, képviseli azt és intézkedik a Bizottság döntéseinek végrehajtásáról az ülések közötti időszakban. - A Felügyelő Bizottság létszámának teljességéről a közgyűlés, működési feltételeiről az Elnökség gondoskodik. - A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 7

8 - A Bizottság gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Bizottság döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. VI/6. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: - A szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé. - A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. VI/7. - Az Elnökséget a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség vagy a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. - Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. - Ha az Egyesület alapszabályával ellentétes működést állapít meg, joga van a Közgyűlést összehívni, vagy fegyelmi eljárást indítványozni az Elnökség tagjai, illetve az Egyesület alkalmazottai ellen. - A Felügyelő Bizottság tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, betekinthetnek az Egyesület gazdasági és egyéb irataiba, azokat megvizsgálhatják, az Elnökségtől jelentéseket, az Egyesület alkalmazottaitól pedig, tájékoztatást kérhetnek. - A Felügyelő Bizottság javaslata alapján az Elnökség feladata a megfelelő intézkedések foganatosítása, azok ellenőrzése és a végrehajtásról a Felügyelő Bizottság tájékoztatása. VII. Az Egyesület területi és szakterületi észlelőcsoportjai VII/1. Az Egyesület területi és szakterületi alapon nyugvó észlelőcsoportokat működtethet. VII/2. Az észlelőcsoportok minimálisan két egyesületi tag közreműködésével egy-egy adott településen vagy észlelési területen jöhetnek létre Albireo»helységnév vagy észlelési ág neve«klub néven. VII/3. A területi észlelőcsoportok tagjai egyszerű szótöbbséggel 3 éves ciklusra választanak vezetőt. A szakterületi észlelőcsoportok vezetőjét az Elnökség bízza meg 3 éves ciklusokra. VII/4. Az észlelőcsoportok nyilvántartását és munkájuk koordinálását az Elnökség végzi. VIII. Az Egyesület gazdálkodása 8

9 VIII/1. Az Egyesület bevételei: - Tagdíjak. - Az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatások, illetve adományok. - Közhasznú tevékenység végzéséből származó és ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek. - Egyéb cél szerinti tevékenységből származó és ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek. - Az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevételek. - Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételek. - Vállalkozási tevékenységből származó bevételek. VIII/2. Az Egyesület költségei: - A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). - Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). - A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). - A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. VIII/3. - Az Egyesület bankszámlái felett az Egyesület Elnöke és Titkára együttesen jogosultak rendelkezni. - Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítani. - A gazdálkodás közvetlen irányításáért az Elnök és a Titkár, illetve az Elnökség, esetleges megbízás esetén a megbízott ügyvivő a felelős. - Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. - Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. - Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. VIII/4. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - A számviteli beszámolót. - A költségvetési támogatás felhasználását. - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást. - A cél szerinti juttatások kimutatását. - A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 9

10 önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét. - A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét. - A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. IX. Az Egyesület megszűnése IX/1. Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés egyhangú határozattal kimondja, valamint ha az arra illetékes állami szerv az Egyesületet feloszlatja vagy megállapítja megszűnését. IX/2. Az Egyesület megszűnése esetén a Közgyűlés eltérő rendelkezésének hiányában felszámolóként a megszűnt Egyesület volt ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség jár el. IX/3. Az Egyesület megszűnése esetén, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem határoz, az Egyesület vagyona az Egyesület céljaival azonos, vagy ahhoz közel álló közérdekű célokra fordítható. X. Záró rendelkezés Ezen alapszabályt az AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület május 7-i Közgyűlése elfogadta. Budapest, május 7. Rezsabek Nándor elnök Kovács Sándor titkár 10

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben