I. fejezet. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. Általános rendelkezések"

Átírás

1

2 I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület elnevezése: Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny 2.) Az Egyesület székhelye: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u ) Postacím: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u ) Működési terület: Magyarország 5.) Megalakulásának éve: ) időtartama: határozatlan 7.) Az egyesület jogi személy II. fejezet Az egyesület célja, jogállása, tevékenységei Célok: 1.) Kozármisleny rohamosan fejlődő település. Az utóbbi évtizedben a lakosok száma megduplázódott. A családok 90 %-a különböző településekről költözött a faluba, ebből adódóan a közösségi élet is nehezen fejlődik ki. A családok részéről egyre nagyobb az igény a hasonló érdeklődési körű családokkal való együttműködésre. Az egyesület tagjai fontosnak tartják az egészséges életmód szorgalmazását, a családok testmozgásra buzdítását, a közösség tagjait a természet, az állatok szeretetére, védelmére tanítását, a hátrányos helyzetű családok segítését, az épített, valamint a természeti kulturális örökségünk megóvását, és a közösség összefogásának erejére, társadalom építő szerepére tanítást. Egyesületünk ezt a fokozódó igényt óhajtja társadalmi szervezetként kielégíteni közös összefogással. 2.) Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet. 3.) Az egyesület közhasznú tevékenységei: A közhasznúság alapja a jogszabályban meghatározott alábbi tevékenységek: - a sport, a munkaviszonyban, és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - környezetvédelem, - természet, állatvédelem, 2

3 - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 4.) Az egyesület elsősorban a következő gyakorlati tevékenységeket végzi: - a kozármislenyi családok közösségének összefogása - sportrendezvények szervezése, - kulturális programok szervezése - kirándulások, versenyek, zöld programok szervezése, - nevelési tanácsadás folytatása, - közösségi- kreatív, konzultációs- tevékenységek végzése, - média kapcsolatok építése, - tanulmányutak szervezése, - családi közösségépítő szabad idős tevékenységek szervezése, - ismeretterjesztő előadások szervezése, - közös kirándulások, üdülések megszervezése, - családok kultúrált szórakozásának biztosítása, - nagycsaládosok, krízishelyzetben lévők segítése, - elektronikus és nyomtatott kiadvány szerkesztése és kiadása, - kulturális hagyományőrzés (gasztronómia, népi játékok, kézművesség) - könyvtár és közgyűjtemény üzemeltetése. 5.) Az egyesület politikai tevékenységet semmilyen formában nem végez, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem kap. Országgyűlési képviselő jelöltet választásokon nem állít és nem támogat. Az egyesület megyei, fővárosi önkormányzati választáson sem állít jelöltet. Mindezeket az egyesület fennállásának teljes idejére kizárja. Az egyesület politikamentes szerveződés. 6.) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 7.) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 8.) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más és részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A közhasznú szolgáltatásokból mindenki részesülhet. 3

4 III. fejezet Az Egyesület tagjai 1.) Az egyesület működése és tevékenysége körében jogosult tagjaira nézve a jogszabályokkal, jelen alapszabállyal, más esetlegesen megalkotott belső szabályzatokkal és a közgyűlés határozataival összhangban álló kötelezettségeket megállapítani. 2.) Az egyesület olyan nyitott társadalmi szervezet, amelybe a közhasznú egyesületekre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével bárki önkéntesen beléphet és tagsági jogát a jelen alapszabály keretein belül gyakorolhatja. 3.) Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek. 4.) Az egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen, a közgyűlés által meghatározott határidőben megfizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlésen jelen lévő tagok minősített, kétharmados többsége hozzájárul. 5.) Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi támogatást nyújt. 6.) A rendes tag felvétele A rendes tag felvétele írásbeli belépési nyilatkozat alapján, a közgyűlésen jelen lévő tagok kétharmados többségű közgyűlési határozata alapján történik. A rendes tagokat a vezetőség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A belépési nyilatkozat elfogadásáról, a tagsági viszony megszűnéséről a közgyűlés dönt. A rendes tagság a közgyűlés erről szóló határozatával egy időben keletkezik. 7.) A pártoló tag felvétele A pártoló tag felvétele belépési nyilatkozat alapján, a vezetőség egyszerű többséggel meghozott határozata alapján történik. A pártoló tagság a vezetőség erről szóló határozatával egy időben keletkezik. A pártoló tag felvétele csak írásban és csak abban az esetben utasítható el, ha a jelentkező magatartása, életvitele, vagy tevékenysége bizonyítottan erkölcsi hátrányt okoz az egyesületnek, vagy céljai elérése érdekében hátráltatja. 8.) A rendes tag jogai: - az Egyesület céljai és feladatkörébe tatozó kérdések megvitatását kezdeményezni, - a döntésekben szavazati joggal részt venni, - választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe, azzal a kitétellel, hogy a 18 éven aluli tagok csak életkori sajátosságaiknak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választhatóak. - a tag jogosult az egyesület rendezvényein részt venni, 4

5 - a tag jogosult a vezetőség ülésein - amely a tagok részére nyilvános tanácskozási joggal részt venni. 9.) A rendes tag kötelezettségei: - a) Aktívan működjék közre az egyesület céljainak megvalósításában. - b) Tartsa be az egyesület alapszabályának rendelkezéseit. - c) A tagdíjat minden év február 15. napjáig fizesse meg. 10.) A pártoló tag jogai: a) a közgyűlésen tanácskozási joggal, de szavazat nélkül való részvétel. b) Javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. c.) Pártoló tag tisztségre nem választható. 11.) A pártoló tag kötelezettségei: a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek teljesítése. 12.) A tagsági viszony megszűnése 1.) A rendes tagság megszűnik a) a kilépés írásbeli bejelentésével, a bejelentés a vezetőséghez megérkezésének időpontjában. b) törléssel, ha a rendes tag a tagdíjat határidőben nem fizette meg. A vezetőség törlő határozatát követően tárgy év június 30. napjával megszűnik annak a rendes tagnak a tagsága, aki tárgyév február 15. napjáig az esedékes tagdíjat az elnök írásbeli fizetési felszólítása ellenére legkésőbb tárgyév június 30. napjáig nem fizette meg. Ebben az esetben a vezetőség a tagot határozattal törli a tagsági nyilvántartásból és a határozatot a tagnak írásban megküldi. c) a rendes tag halálával, d) jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén, e.) az egyesület megszűnésével 2.) A pártoló tagság megszűnésére az 1/b. pont kivételével ugyanaz vonatkozik, mint a rendes tagságra. 5

6 IV. fejezet Az Egyesület szervezete 1.) Az Egyesület szervei: Az egyesület vezető szervei: a közgyűlés és a vezetőség. A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. 2.) A pénzügyi ellenőrző bizottság az egyesület vezetőségétől elkülönült felügyelő szerv. A közgyűlés 1.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály megállapítása, módosítása, b.) a vezetőség, az elnök, a pénzügyi ellenőrző bizottság és a témafelelősök megválasztása és visszahívása nyílt szavazással, c.) a tagdíj mértékének megállapítása, d.) az egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása a vezetőség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása, e.) éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, f.) más egyesülettel való egyesülés kimondása, g.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet a vezetőség a közgyűlés elé terjeszt, h.) döntés új rendes tag felvételéről 3.) A közgyűlést legalább évente egyszer, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását a vezetőség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal. A tagok a közgyűlés írásbeli összehívásnak tekintik a levélpostai küldeményként feladott, valamint az elektronikus levélként ( ), illetve telefaxon elküldött meghívókat. A pártoló tag meghívására ugyanaz vonatkozik, mint a rendes tag meghívására. 4.) A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület tagjainak több, mint 50%-a jelen van. Jogi személy tagok tagi jogaikat törvényes képviselőjükön keresztül gyakorolhatják. 5.) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Rendes tag felvételéhez a jelenlévők minősített, kétharmados többsége szükséges. 6.) A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. 6

7 7.) Soron kívül össze kell hívni a közgyűlést, ha a tagok kétharmada azt az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza. Ha a vezetőség a kérelemnek 8 napon belül nem ad helyt, az egyesület tagjai maguk is jogosultak az összehívásra. 8.) Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, későbbi időpontra, a határozatképtelen közgyűlés napjától számított 8. naptári napon belül, változatlan napirenddel összehívott közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Az erre való utalást a meghívóban mindenkor közölni kell. 9.) A közgyűlés napirendi pontjait a vezetőség határozatában állapítja meg. A közgyűlés napirendjére kerülő kérdéseket a vezetőség készíti elő, és tesz javaslatot az arra vonatkozó döntésre. A közgyűlésről egyidejűleg jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az ott választott jegyzőkönyvvezető, és az egyesületi elnök, valamint két hitelesítő írja alá. 10.) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A vezetőség 1.) Az egyesület operatív szerve, a közgyűlés ülései között ellátja az egyesület irányítását, a közgyűlés és az alapszabály rendelkezései szerint. A vezetőség 3 tagú, amely egy elnökből és két vezetőségi tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja 5 évi időtartamra. 2.) A vezetőség ülései nyilvánosak, azokat az egyesület elnöke hívja össze. Az összehívás módja faxon, levélben, vagy -ben, a napirend egyidejű közlésével történik az ülést megelőző 10 nappal korábban. A vezetőség üléseinek időpontját és napirendi pontjait a vezetőség elnöke a székhelyen kifüggesztett hirdetményben, vagy az egyesület weblapján teszi közzé legalább az ülést megelőző 10 nappal. 3.) Az ily módon történő összehívásról az érintett ülésről felvett jegyzőkönyvben első helyen kell kitérni és rögzíteni a kikötött napirendet is. A jegyzőkönyvet egyidejűleg írásba kell foglalni, és azt a vezetőség jelen lévő tagjai mindannyian aláírják. 4.) A vezetőség határozatképes, ha tagjainak több, mint 50%-a jelen van. Határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdésben újra kell szavazni. Ismételt szavazategyenlősége esetén a kérdés elvetettnek minősül. A vezetőségi ülés levezetője az egyesület elnöke. A vezetőség egyszerű többségű határozattal dönt a pártoló tagok felvételéről. 5.) Az egyesület megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 6.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 7

8 7.) A vezetőségi üléseken jegyzőkönyv vezetése kötelező. A jegyzőkönyvből világosan ki kell derülnie a vezetőségi döntés tartalmának, időpontjának, hatályának, a döntést támogatók és ellenzők számarányának. A jegyzőkönyvek sorszámozva, időrendi sorrendben lefűzve kerülnek nyilvántartásba. 8.) Egyéb, a vezető szervekre (közgyűlés, vezetőség) vonatkozó rendelkezések: a.) A vezető szervek (közgyűlés és a vezetőség) a döntéseit az érintettel a döntés meghozatalától számított 15 napon belül postázott levélben, a jegyzőkönyv vonatkozó részének kivonatos megküldésével külön is közölni köteles. b.) A vezető szervek (közgyűlés és a vezetőség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. c.) Az egyesület a vezető szerveinek (közgyűlés, vezetőség) döntéseit a székhelyén, hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetményben teszi közzé. Ugyanígy teszi nyilvánossá működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját és közli beszámolóit. Az elnök 1.) Az elnök az egyesület törvényes képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el. - Összehívja és vezeti a vezetőség és a közgyűlés üléseit. - Az éves költségvetés mértékéig kötelezettséget vállalhat. - Távolléte esetén a vezetőség egy tagja helyettesíti, írásos meghatalmazás alapján. - Az elnök a vezetőség egy tagjával együtt gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot az éves költségvetés keretei között. - Az elnök képviseleti joga önálló. 2.) Az elnök a vezető szervek - közgyűlés, vezetőség - határozatairól köteles nyilvántartást vezetni, amelyből a határozat száma, meghozatalának időpontja, a döntést támogatók és ellenzők számaránya is megállapítható. A nyilvántartás az egyesület pénzügyi helyzetére vonatkozó, valamint a működés során keletkezett iratokba való betekintésre bárki jogosult a tagok közül. Mindezen iratok az egyesület székhelyén találhatók. A vezetőségi tagok hatásköre - távollétében helyettesítik az elnököt, - segítséget nyújtanak az elnöknek feladatai ellátásában, - végzik az egyesület szervezői teendőit - intézik az egyesület levelezését és iratkezelését. 8

9 A témafelelősök 1.) Az egyesület közgyűlése az egyesületi élet szervezése és a vezetőség munkájának megkönnyítése érdekében az egyesület egyes állandó vagy eseti tevékenységi körének (pl: szabadidősport, túra, gasztronómia, kézművesség, hagyományőrző mesterségek stb.) vitelére témafelelősöket bízhat meg. 2.) A témafelelősök az általuk szervezett tevékenységi körben a vezetőséggel együttműködve éves tervet készítenek, megszervezik a tervezett rendezvényeket és ellátnak minden feladatot, ami az adott tevékenységi körrel kapcsolatban felmerül. A témafelelősök munkájukat a vezetőségnek alárendelten végzik. 3.) Az egyesület bármely tagja kezdeményezheti egy-egy témában témafelelős választását. A témafelelősöket a vezetőség javaslata alapján - az egyesület közgyűlése választja meg egy év időtartamra. Könyvelő 1.) A vezetőség könyvelőt bíz meg, aki az egyesület vagyoni helyzetéről folyamatos tájékoztatást ad a tisztségviselőknek és a közgyűlésnek. Az egyesület pénzügyeit a vezetőség intézi, míg az egyesület vagyonával való gazdálkodás célszerűségét és törvényességét a pénzügyi ellenőrző bizottság ellenőrzi. 2.) A vezetőség a fentieken túl elkészítteti és a közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves beszámolóját, mérlegét, közhasznúsági jelentését, dönt a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben. Pénzügyi ellenőrző bizottság 1.) Az egyesületben háromtagú pénzügyi ellenőrző bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választja 5 évre. A pénzügyi ellenőrző bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A pénzügyi ellenőrző bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai, elnöke újraválaszthatóak. 2.) Nem lehet a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a. vezető szerv elnöke vagy tagja, b. az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c. az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d. az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3.) Nem lehet az egyesület pénzügyi ellenőrző bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig. 9

10 4.) A pénzügyi ellenőrző bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt-e vezető tisztséget. 5.) A pénzügyi ellenőrző bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A pénzügyi ellenőrző bizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tag jelen van. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 6.) A pénzügyi ellenőrző bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével a pénzügyi ellenőrző bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles annak harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról gondoskodni. Ha az elnök a kérésnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 7.) A pénzügyi ellenőrző bizottság megállapításairól írásos feljegyzést készít, megállapításairól tájékoztatja a közgyűlést, illetve szükség szerint a vezetőséget. 8.) A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai feladataik ellátásáért díjazásra nem jogosultak. 9.) A pénzügyi ellenőrző bizottság közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 10.) A pénzügyi ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 11.) A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A pénzügyi ellenőrző bizottság tagjait az egyesület tagjai, illetve vezető tisztségviselői nem utasíthatják. 12.) A pénzügyi ellenőrző bizottság tagja a közgyűlésen és az egyesület vezetőségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. 13.) A pénzügyi ellenőrző bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 14.) A közgyűlést a pénzügyi ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a pénzügyi ellenőrző bizottság is jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a pénzügyi ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 10

11 V. fejezet Az egyesület vagyona és gazdálkodása 1.) Az egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjból, az alapító tagok által rendelkezésre bocsátott pénzbeli induló vagyonból, a támogatói felajánlásokból, adományokból, származó anyagi hozzájárulásból, pályázatokkal elnyert pénz és egyéb eszközökből, valamint az egyesület gazdálkodásából származó eredményből tevődik össze. 2.) Az egyesület vezetősége az egyesület vagyonát a célja szerinti tevékenységének költségeinek fedezésére fordíthatja, illetve az egyesületet képviselő tagok találkozókon való részvételéhez felszerelésének és költségeinek, egyéb kiszolgáló feltételek - üzemanyag, részvételi költségek, stb. - anyagi fedezetére. Nyilvántartási szabályok 1.) Kifizetések csak bizonylat ellenében, a számviteli előírásoknak megfelelően történhetnek. A gazdálkodás rendjére egyébként az egyesületekre irányadó - illetve a mindenkori hatályos jogszabályi előírások, valamint az alapszabály rendelkezései vonatkoznak. 2.) A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A tagdíj 1.) A tagdíj mértékét a közgyűlés határozattal állapítja meg. VI. fejezet Beszámolási szabályok 1.) Az egyesület közhasznú szolgáltatásai kérelem, vagy pályázat útján vehető igénybe. Az egyesület a közhasznú szolgáltatásait a székhelyén kifüggesztett hirdetményben, és a közgyűlésein ismerteti, jegyzőkönyveiben feltünteti. 2.) A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 3.) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 4.) Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 11

12 5.) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokba a vezetőség elnökével való előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Az egyesület az iratait a székhelyén őrzi. Az iratbetekintést személyesen, telefonon, vagy írásban lehet kezdeményezni, a betekintési időpont előtt legalább 5 nappal, a vezetőség elnöke felé. 6.) Az egyesület éves beszámolóját az elnök tesz közzé hirdetményben kifüggesztéssel és terjeszti a közgyűlés elé. Az éves beszámoló jóváhagyása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolót a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hagyja jóvá. 7.) Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készíteni, melynek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 8.) A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet és abból saját költségén másolatot készthet. A közhasznúsági jelentést a könyvelő köteles előkészíteni, a közgyűlés elé a vezetőség terjeszti. 9.) A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: - számviteli beszámolót, - esetleges költségvetési támogatások felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 10.) A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 11.) Az egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon (országos napilap útján) közzétenni. 12.) A fentiekben rögzített rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 12

13 VII. fejezet A gazdálkodás szabályai 1.) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az egyesület a teljes bevételét felhasználhatja működésére és céljainak megvalósítására. 2.) Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 3.) Az egyesület a pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett folyószámlán bonyolítja. 4.) Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A fentiek szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások Az így igénybevett támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján bárki által megismerhetőek. 5.) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos minden beszámoló, irat, pályázat nyilvános, azokat az egyesület székhelyén bárki megtekintheti a vezetőség elnökével történt előzetesen egyeztetett időpontban. 6.) Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 7.) Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 8.) A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv fogad el. 9.) Az egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. VIII. fejezet Költségtérítés: Az Egyesület nevében és érdekében a vezetőséggel történt előzetes egyeztetésnek megfelelően, jogszerűen eljáró személyek számlával igazolt jogosan felmerült költségei megtérítésére tarthatnak igényt. 13

14

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben