MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK"

Átírás

1 MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETÉNEK - mint közhasznú szervezetnek az - ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület adatai (1) Az Egyesület neve: Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Az Egyesület neve angolul: Society of Hungarian Radiographers (2) Az Egyesület székhelye: H-1082 Budapest, Üllői út 78/a. (3) Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság (4) Az Egyesület alapításának éve: (Fővárosi Bíróság 6.Pk /2) (5) Az Egyesület adószáma: (6) Az Egyesület bankszámlaszáma: (OTP VIII. ker. Fiók) (7) Az Egyesület, közhasznú szervezetként működő önálló jogi személy; tagja a Nemzetközi Radiológus Asszisztens Szervezetnek, s szoros kapcsolatban áll a Magyar Radiológusok Társaságával. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület célja az Alapszabályában meghatározott, közhasznú tevékenységek ellátása mind az egyesületi tagság, mint pedig a tagságon kívül, a közhasznú tevékenységgel érintettek javára, továbbá a magyar radiológus asszisztensek személyi, tárgyi, szakmai és jogi viszonyainak jobbításában való közreműködés a közjó javára, valamint az egyesületi tagoknak mind a szakmán belüli, mind pedig a szakmán kívüli kapcsolataiban a szervezett érdekképviselet és érdekvédelem erősítése. 3. Az Egyesület céljai elérése érdekében: a/ összejöveteleket rendez, amelyeken módot ad az aktuális szakmai és szakmán kívüli fontos kérdések megvitatására; b/ a szakmai és jogi érdekvédelem körében az Egyesület kialakítja saját álláspontját, azt megfelelő körben nyilvánosságra hozza, és azt az arra illetékes szervezetekhez juttatja; c/ az állami és társadalmi szervek felkérésére vagy saját kezdeményezésből véleményt nyilvánít, és javaslatokat tesz, illetőleg eljárást kezdeményez az egyesületi célokkal összefüggő alapvető élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos kérdésekben;

2 2 d/ érdekkörében szervezni a szakmai érdekviszonyoknak jobban megfelelő társadalmi viszonyok jó és hatékony kibontakozását; e/ támogatja szakmai jellegű szakkörök, klubok kialakítását és közreműködik az általuk szervezett akciók rendezésében; f/ közreműködik szakmai rendezvények szervezésében, szakmai napok vagy szakmai versenyek rendezésében; g/ a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó tagjai elismertetésére nézve javaslatot tesz az arra illetékes szerveknek, illetőleg azt az Egyesület által kiállított okiratban ezt maga is deklarálja; i/ alkalomszerű, vagy tartós kapcsolatokat alakít ki és tart fenn hasonló célú országos és más nemzeti, illetőleg nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, illetve más egyesületekkel; j/ a Közgyűléseken és más egyesületi fórumokon a tagokat, és a nem tag érdeklődőket, az őket érintő szakmai és más kérdésekről rendszeresen tájékoztatja; k/ az Egyesület kellő számú érdeklődő esetén speciális tagozatokat hoz létre, és ezek munkáját, eredményeit folyamatosan figyelemmel kíséri, és az Egyesület munkájában hasznosítja; 1/ egész működésével elősegíti a szakma színvonalának növelését, és az egészséges szakmai igényesség erősítését, az emberi egészség védelmét; m/ támogatja és pártolja a magyar radiológus asszisztensek szakmai és általános érdekeit; n/ feladatának tekinti, a magyar radiológus asszisztensek: a hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, ápolását, beleértve a továbbképző jellegű látogatások, tanulmányutak szervezését is, munkaeszközeinek és munkafeltételeinek tanulmányozását, ajánlások megtételét, ezek javítását, a szakmai minőségi, magas szintű és megfelelő módon ellenőrzött tevékenységük kialakításában és folyamatos érvényesítésében való közreműködést; o/ szervezett érdekvédelmet, és érdekképviseletet nyújt tagjainak az őket gátló vagy akadályozó tényezőkkel szemben; p/ megszervezi, és olyan szakmai, érdekképviseleti és érdekvédelmi rendszert alakít ki és működtet, hogy a tagok egyéni és társas célja, az Egyesület céljával összhangban a közjó érdekében érvényesüljön.

3 3 4. Az Egyesület közhasznú tevékenysége /1/ Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 4. -ának /1/ bekezdése alapján, figyelemmel e törvény 26. c./pontjában foglaltakra, a következő közhasznú tevékenységeket gyakorolja: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. /2/ Az Egyesület, a legfőbb szerve által meghatározott közhasznú tevékenységeket, a radiológia területén, a képalkotó diagnosztika, az ionizáló sugárzás és a sugárterápia területén gyakorolja. /3/ Az Egyesület a közhasznú tevékenységét, a mindenkori anyagi és szellemi erőforrásainak hasznosításával úgy fejti ki, hogy abból a tagjain kívül más is szabadon részesülhessen. /4/ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak, tevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. /5/ Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapszabály szerinti célokra és tevékenységre fordíthatja. /6/ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. /7/ Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek a működésével kapcsolatos alapvető szabályok a következők: a./ az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés legalább évi egy alkalommal köteles ülésezni, b./ az ülések összehívásának rendjéről és a napirend közlésének módjáról az Alapszabály rendelkezik, c./ a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére, valamint magának a tevékenység gyakorlásának összeférhetetlenségére, ha az a hatályos törvényi rendelkezésekkel nincs ellentétben, és azt kimeríti, akkor az Alapszabály, minden más esetben pedig az Alapszabály rendelkezéseit a hatályos törvényekkel összhangban, az Alapszabályt a törvényi rendelkezésekkel értelemszerűen kiegészítve kell alkalmazni. E rendelkezésének megfelelően a jelenlegi összeférhetetlenségi szabályok a következők: 1./ A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 2./ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

4 4 b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél- töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5./ A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6./ A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 7./ Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. d./ Az Egyesület pénzügyi tevékenysége felett az Felügyelő Bizottság gyakorol felügyeletet. e./ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját a Közgyűlés 2/3-os többséggel hagyja jóvá. Az Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel a beszámoló megvizsgálásával kapcsolatos bizottsági megállapításokat. E jelentés nélkül a beszámoló szavazásra nem bocsátható. f./ A Határozatok Könyve tartalmazza (sorszám, időpont, hatályrészletezéssel) a Közgyűlés döntéseit, így a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntéseket is. A határozat sorszáma és időpontja alapján minden döntés visszakereshető, a bejegyzés alapját képező közgyűlési jegyzőkönyvből, amely a napirenden kívül tartalmazza a szavazati arányokat, más javaslatokat, indítványokat, ellenvéleményeket is. g./ Az Egyesület közhasznú tevékenysége, az ezekkel kapcsolatos döntések és beszámolók nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, úgyszintén a közhasznú szervezeti működéssel kapcsolatban keletkezett iratokat is. A közhasznú tevékenység nyilvánosságra hozatala úgy történik, hogy az Egyesület székhelyén, továbbá az Egyesület honlapján azt közzéteszi. Ezen túlmenően az egyes közhasznú tevékenységgel érintett célcsoportok a szervezők útján közvetlen tájékoztatásban is részesülnek, úgyszintén az egyesületi tagság. Az egyes közhasznú szolgáltatások lehetőségéről és igénybevételi módjáról az érdekeltek, az Egyesület honlapjáról és Hírleveléből értesülnek, illetőleg az egyesületi tagok, mint egészségügyi szakdolgozók közvetlenül is felhívják a betegeik figyelmét az őket érdekelhető egyesületi közhasznú szolgáltatásokra.

5 5 h./ A beszámolási szabályok 1./ Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 2./ A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 3./ A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 4./ A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 5./ A 3./a) pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. II. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG A TAGOK JOGAI, ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 5. Az Egyesületi tagság (1) Az Egyesület tagjai lehetnek azok a magánszemélyek, akik szakképzett radiológus asszisztensek vagy ilyen tanulmányokat folytatnak, amennyiben az Egyesület Alapszabályát és az Egyesületi tagsággal járó jogaikat gyakorolják, kötelezettségeiket pedig teljesítik. (2) A jogi személyt és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, mint pártoló tagot az Egyesületben e szervezetek törvényes képviselője képviseli. Írásbeli meghatalmazással e tagokat más személy is képviselheti. Pártoló tag lehet továbbá a szakmán kívüli az a magánszemély is, aki a pártoló tagsággal járó kötelmeket vállalja. (3) Az Egyesületbe való belépési szándékot teljes bizonyító erejű, vagy cégszerűen aláírt magánokiratba kell foglalni, amelyben a (2) bekezdésben említett tagok esetében az esetleg külön vállalt kötelezettségek és szolgáltatások körét is pontosan meg kell határozni. (4) Az Egyesület tagsága: rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteletbeli tagokból áll.

6 6 (5) Az Egyesület rendes tagja lehet minden szakképzett radiológus asszisztens, minden tanuló radiológus asszisztens, aki felvételét kéri, a meghatározott tagdíjat befizeti és az Egyesület célkitűzéseivel egyetértve, annak Alapszabályát megtartja, az egyesületi életben folyamatosan és tevékenyen részt vesz. A tanuló asszisztens, a szakképzettség megszerzéséig, a mindenkori tagdíj ötven százalékát köteles megfizetni. (6) Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet aki (amely) azzal a céllal csatlakozik az Egyesülethez, hogy annak célkitűzéseit anyagi eszközeivel vagy egyéb közreműködésével támogatja, fizeti a pártoló tagokra meghatározott tagdíjat és személyesen vagy képviselője útján - az általa választott módon - részt vesz az Egyesület működésében. (7) Tiszteletbeli tag az a magyar vagy külföldi állampolgár lehet, aki a radiológus asszisztensek érdekében itthon vagy külföldön fontos tevékenységet fejt ki és szakmájának elismert művelője. A tiszteletbeli tagságot az Elnökség szótöbbséggel adományozza. (8) Az Egyesület rendes tagja, a tagokat megillető összes jogot gyakorolja. A pártoló és tiszteletbeli tagok az Egyesület munkájában a következő jogokkal rendelkeznek: tanácskozási jog, javaslattételi jog, választhatnak de ők nem választhatóak. 6. A tagsági viszony létesítése és megszűntetése (1) A belépési nyilatkozat elfogadása tárgyában az Elnökség a soros ülésén határoz. Ha a kérelmet elutasítja, határozat ellen az érdekelt a Közgyűléshez címzett jogorvoslati kérelemmel élhet. E kérelemben a soron kővetkező Közgyűlés dönt. (2) A tagsági viszony kizárással vagy törléssel szűnik meg. Az Elnökség kizárást akkor alkalmazhat, ha a tag az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy általában olyan magatartást tanúsít, hogy az egyesületi tagságra méltatlanná válik. Kizárást kell alkalmazni a taggal szemben, ha a tag tagdíjhátralékát kétszeri felhívásban meghatározott határidő alatt sem rendezi. (3) A tagsági viszony törléssel akkor szüntethető meg, ha a tag a tagsági viszonya megszüntetését - az 5. (3) bekezdésében meghatározott okirati formában - kéri. Ez esetben az Elnökség a soros ülésén a kérelmező tagsági jogviszonyának törlését rendeli el, annak a tárgyhónak az utolsó napjával, amelyben az erre irányuló kérelem az Egyesülethez beérkezett. A tag halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén, e jogi tény napjával kell a tagsági viszonyt törléssel megszüntetni. (4) Ha a kizárás vagy a törlés tárgyában hozott határozatot az érdekelt tag törvénysértőnek tartja, akkor a harminc napos keresetindítási határidőn belül a határozatot a tag a bíróságnál keresettel megtámadhatja. (5) Az (l)-(4) bekezdések rendelkezéseit a pártoló és a tiszteletbeli tagokra, a rájuk vonatkoztatható alapszabályi rendelkezésekkel összefüggésben kell értelemszerűen alkalmazni. A tag: 7. A tag jogai a./ részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein

7 7 b./ a Közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joggal rendelkezik; c./ választási joga van és törvényes kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható, d./ indítványt tehet a törvényességi felügyeletet ellátó szervnél az Egyesület vagy annak szervei jogszabályba vagy az Alapszabályba ütköző határozatának megváltoztatására, megsemmisítésére nézve, vagy az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított harminc napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja; e./ jogosult az Egyesület által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni; f. / jogosult továbbá mindarra, amit az egyesülési jogról szóló törvény vagy az Alapszabály számára egyébként biztosit. A tag köteles: 8. A tag kötelességei a./ az Alapszabály, a Közgyűlés vagy az Egyesület más szerve, továbbá a tisztségviselők törvényes és Alapszabályszerű rendelkezéseinek megfelelni; b./ az Egyesület szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában rendszeresen részt venni; c./ az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az Alapszabályban vagy a közgyűlési, vagy más egyesületi határozatban foglalt előírásoknak megfelelően közreműködni; d./ a megállapított tagdíjat esedékességkor megfizetni; e./ az egyesületi tagságához méltó magatartást tanúsítani. 9. A tagdíj mértéke és esedékessége (1) A tagdíj összegét és a fizetés határidejét az elnökség állapítja meg. III. AZ EGYESÜLET SZERVEI 10. A Közgyűlés (1) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés. (2) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal - az első félévben - össze kell hívni. Az évi rendes Közgyűlés napirendjét és az írásbeli beszámolókat az ülés előtt harminc nappal meg kell küldeni. (3) A 15 napos értesítési időköz megtartásával haladéktalanul rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az Elnökség ezt szükségesnek tartja, illetőleg a Felügyelő Bizottság ezt kéri, továbbá ha a tagság, vagy a tagság legalább egyharmada ezt az ok és cél megjelölésével

8 8 írásban indítványozza, valamint az esetben, ha a felügyeletet gyakorló szerv az Egyesületet erre felhívja. (4) A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség köteles gondoskodni. Ha az Elnökség ezt bármely oknál fogva nem tenné meg, a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze. (5) A rendkívüli Közgyűlés helyéről, időpontjáról és tárgysorozatáról (napirendjéről) a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább tizenöt nappal korábban írásban értesíteni kell. (6) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatlanképesség esetén változatlan napirendi pontok melletti újbóli összehívás esetén a Közgyűlés határozatképes a megjelent taglétszámtól függetlenül. (8) A Közgyűlés nyilvános, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a Közgyűlés vagy az Alapszabály eltérően rendelkezik. Minősített szótöbbség szükséges az alábbi kérdésekben: - Alapszabály módosítása - az Egyesületnek más egyesületbe való beolvadása - az Egyesület feloszlásának kimondása, - ha jogszabály vagy az Alapszabály ezt külön így rendeli (9) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvben a napirendet, a közgyűlési határozatokat tételesen, naptári évenként folyamatosan növekvő sorszámmal ellátva kell rögzíteni. A felszólalások és vélemények rögzítése lehet át- illetőleg összefoglaló jellegű is, kivéve azokat a különvéleményeket, amelyeknek tételes rögzítését a véleményt nyilvánító így kéri. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jelen volt tag, mint hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. (10) A Közgyűlés által hozott határozatokat a határozatok könyvében kell nyilvántartani. (11) A Közgyűlés határozatait a tagokkal ismertetik. Egyebekben a közgyűlési határozatok közlésére az Alapszabály 4. (7) bekezdése g./ pontjának, illetőleg 12. -a (4) bekezdésének / pontja szerinti szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 11. A Közgyűlés hatásköre (1) A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ az Egyesület megalakulásának, más egyesületbe való beolvadásának, illetőleg feloszlásának kinyilvánítása; b./ az Alapszabály megállapítása és módosítása; c./ az Egyesület szerveibe (Elnökség, Felügyelő Bizottság) a tisztségviselők, továbbá az Egyesület Elnökének megválasztása, titkos szavazással, esetenként négyévi időtartamra,

9 9 esetleges újraválasztásuk, vagy időközi visszahívásuk, illetőleg kérésükre felmentésük, vagy az Egyesületből való kizárásuk; d./ az éves költségvetés meghatározása, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása; a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatala, a beszámolók és jelentések megvitatása és elfogadása; e./ az Egyesület és az Elnökség éves munkatervének elfogadása, s ezek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása; d./ a Felügyelő Bizottság beszámoltatása és jelentésének elfogadása; g./ az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság határozatai ellen benyújtott kérelmek felülvizsgálata; h./ az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és módosítása; i./ a tagsági díj összegének megváltoztatása, vagy díjhátralék különleges méltányosságból való elengedése; j./ döntés abban a kérdésben, hogy az Egyesület gazdasági tevékenységet is folytasson és e döntés megváltoztatása; k./ állandó vagy ideiglenes bizottságok felállítása, jogállásuk és feladataik meghatározása; 12. Elnökség (1) Az Elnökség az elnökből, a két alelnökből, a titkárból a, gazdasági vezetőből és további 4 tagból, összesen kilenc főből álló testület ( tisztségviselők), akiket a Közgyűlés - az egyesületi tagok közül - minősített többséggel, titkos szavazással választ négy évi időtartamra. A tisztségviselők újraválaszthatók. A közgyűlés név szerint e tisztségbe választja meg az Egyesület elnökét, továbbá az Elnökség tagjait, majd az Elnökség a saját tagjai közül választja meg titkos szavazással, egyszerű többséggel az egyes tisztségviselőket: két alelnököt, a titkárt és a gazdasági vezetőt. Az elnökség tagjai két vagy több megye, illetőleg speciális területek koordinálásával bízhatók meg (régiófelelősi rendszer). (2) Az Elnökség az Egyesület képviseleti ügyvezető-végrehajtó szerveként működik, és a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. (3) Az Elnökség tagjai csak büntetlen előéletű személyek lehetnek és egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban nem állhatnak. A tisztségviselők érvényesen csak a Közgyűlés jóváhagyásával mondhatnak le. (4) Az Elnökség feladata, hatásköre, működése: a./ két Közgyűlés közötti időben irányítja az Egyesület tevékenységét; b./ végrehajtja a Közgyűlés és a saját határozatait, felelős az Egyesület Alapszabályszerű működéséért; c./ érdemben előkészíti a Közgyűlést, összeállítja és a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznú tevékenységről és az éves költségvetésről szóló beszámolót, a következő év költségvetési tervezetét, az esetleges más módosító tervezetek, valamint az évi rendes Közgyűlésen beszámol a két közgyűlési időszakban végzett munkájáról;

10 10 d./ területi és szakmai állandó, illetőleg ad hoc bizottságokat hozhat létre, speciális szakmai klubokat szervezhet, irányítja ezek tevékenységét és beszámoltatja őket a végzett munkáról; e./ -/ megtárgyalja és dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv (személy) kizárólagos hatáskörébe; -/ félévenként köteles beszámoltatni a titkárt és a gazdasági vezetőt a végzett munkájáról; -/ elnökségi tag e tisztségéről csak Közgyűlésen mondhat le; f./ rendszeresen, de legalább negyedévenként tartja üléseit. Ülései nyilvánosak. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az erre kijelölt elnökségi tag hívja össze a napirend közlésével az ülést megelőző legalább nyolc nappal. Az Elnökséget soron kívül, tizenöt napon belül össze kell hívni, ha azt a felügyeletet gyakorló szerv, a Felügyelő Bizottság indítványozza, vagy a tagok, illetőleg a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével az írásban kéri. Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel és a személyi kérdések kivételével nyílt szavazással hozza azzal, hogy az esetleges különvéleményt az érdekelt kívánságára külön rögzíteni kell. Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetőleg az ülésen elnöklő tag szavazata dönt. Titkos szavazást kell tartani akkor is, ha az ülésen jelenlévők legalább egyharmada egyébként ezt kívánja. g./ ha elnökségi tag személyére vagy munkájára nézve kell határozatot hozni, az érdekelt tag nem szavazhat, egyben őt mind a határozatképességnél, mind pedig a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni; h./ az Elnökség munkáját éves munkaterv alapján az elnök irányítja. i./ Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az elnökségi döntéseket az Egyesület honlapján kell közzétenni. A nyilvántartásra, ezek tartalmára, a közlésre, a nyilvánosságra, az igénybevételre és a betekintésre az Alapszabály 4. (7) bek. f./-g./ és h/4. pontjait, továbbá a 20. (1) bek. e./ pontjában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. Az Elnökség az egyedi ügyben hozott határozatát, a konkrét címzettel, a magyar jog szabályai szerint bizonyítottnak minősülő módon köteles közölni. 13. Az elnök hatásköre és feladata (1) Az elnök az Egyesület törvényes képviselője, akit akadályoztatása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban tételesen meghatározott esetekben és jogkörrel esetileg vagy átruházott hatáskörben tartósan az alelnökök helyettesítenek. Az elnök általános helyettese az érdekképviseleti alelnök. A második alelnök a tudományos oktatási alelnök, akinek a szakmai felügyelet ellátása, a tudományos továbbképzések és a kongresszusok szakmai koordinálása a fő feladata. (2) Az elnök a./ személyesen is felelős az Egyesület törvényes és Alapszabályszerű működéséért; b./ rendszeres kapcsolatot tart az Elnökség tagjaival és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a jogszabályokkal, az Alapszabállyal, a közgyűlési és más kötelező határozatokkal összhangban legyenek;

11 11 c./ képviseli az Egyesületet a hatóságok, bíróságok, más szervek és harmadik személyek irányában; d./ gyakorolja az Egyesület munkáltatói jogait; e./ a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott felhatalmazásának keretei között szerződéseket és megállapodásokat köthet, az Egyesület nevében jogokat szervezhet, és kötelezettségeket vállalhat. f./ vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit; g./ gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, a jogszabályi rendelkezések betartásáról; h./ utalványozási jogkörrel rendelkezik; (3) Az elnök hatáskörét és feladatait részletező módon a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. 14. A Titkár (Titkárság) (1) Az Egyesület ügyintézését a Titkár (Titkárság) végzi. Titkárság, mint szervezet létrehozása, az Elnökség hatáskörébe tartozik. Ez esetben, a Titkárságot az Egyesület titkára egy személyben felügyeli és irányítja. (2) A Titkár (Titkárság) feladata, hatáskőre: a./ az Egyesület ügyvitelének szabályszerű ellátása, a levelezés, az iktatás, a postázás és az adatszolgáltatás teljesítése; b./ a Közgyűlések, az elnökségi és a felügyelő bizottsági ülések írásos anyagainak előkészítéséről, és a jegyzőkönyvek vezetéséről gondoskodik; c./ a tagfelvételi és a tagsági jogokkal kapcsolatos ügyek előkészítése; d./ a közgyűlési, az elnökségi és felügyelő bizottsági határozatok nyilvántartása és a tagnyilvántartás vezetése; e./ a szakmai és az érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatok előkészítése, az Egyesület munkájának szervezése és az ezzel kapcsolatos ügyviteli ügyintézési feladatok végrehajtása. (3) A Titkár (Titkárság) és a titkár részletes feladatait és jogállását a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

12 A gazdasági vezető feladatai (1) Az Egyesület gazdasági vezetője az Egyesület működésével összefüggő gazdálkodási, nyilvántartási, számadási, számviteli, bérgazdálkodási, pénzügyi és adózási feladatait az Elnökség irányítása és ellenőrzése mellett látja el. (2) A gazdasági vezető főbb feladatai: a./ a költségvetési javaslat és zárszámadás előkészítése; b./ a költségvetési feladatokhoz, a pénzügyi fegyelem betartásához, a pénzügyi és adózási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez és a követelések érvényesítéséhez szükséges gazdálkodási és pénzügyi rendszer felállítása és működtetése; c./ az Egyesület vagyon-, tűz- és balesetvédelmének biztosítása; d./ gondoskodás az Egyesület pénz- és egyéb eszközgazdálkodásának lebonyolításáról; e./ gondoskodás a bérgazdálkodásról, a számvitelről és az ezekkel kapcsolatos ügyviteli, bizonylati rendszer és fegyelem megszervezéséről és működtetéséről. (3) A gazdasági vezető a bankhoz bejelentett módon az elnökkel és más elnökségi taggal az esetleges külön korlátozásokkal rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett, illetőleg személyesen vezeti és kezeli az Egyesület házipénztárát, az Elnök által írásban ráruházott hatáskörben utalványozási joggal rendelkezik. (4) A gazdasági vezető részletes feladatait és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. 16. Az Felügyelő Bizottság feladatai, hatásköre, működése és összetétele (1) A Bizottság, 4 főből álló testület (tisztségviselők). A Bizottság tagjait - Közgyűlés választja - az egyesületi tagok közül - négy évre, titkos szavazással választják meg. A tisztségviselők újraválaszthatók. A választást követően a tagok maguk közül elnököt választanak titkos szavazással, egyszerű többséggel. (2) A Felügyelő Bizottság a./ véleményezi az Egyesület közhasznú tevékenységéről, költségvetéséről szóló beszámolót, valamint a következő költségvetési tervezetet. A Bizottság erre vonatkozó jelentése nélkül a Közgyűlés ezek tárgyában érvényes határozatot nem hozhat; b./ ellenőrzi a tagdíjak és más bevételek befizetését, nyilvántartását és felhasználását; c./ bármely, az Egyesület gazdálkodásával, működésével kapcsolatos ügyet megvizsgálhat, szabálytalanság észlelése esetén köteles ezt haladéktalanul az Elnökséggel közölni, illetőleg végső soron a Közgyűlést súlyos mulasztás esetén maga is összehívhatja; d./ évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az ülést a Bizottság elnöke hívja össze. A Bizottság határozatképes, ha a négyfős testületből legalább három tagja jelen van; határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről, a hozott határozatokról, az esetleges különvéleményről jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a Bizottság minden tagja aláír. (3) A Bizottságnak a közhasznú tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos alapvető feladatai:

13 13 a./ A Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b./ A Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének (Elnökség, Közgyűlés) ülésén tanácskozási joggal részt vehet. c./ A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Elnökség, Közgyűlés) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 1.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv (Elnökség, Közgyűlés) döntését teszi szükségessé; 2.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. d./ Az intézkedésre jogosult vezetőszervet (Elnökség, Közgyűlés) az Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv (Elnökség, Közgyűlés) összehívására az Felügyelő Bizottság is jogosult. e./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 17. A képviseleti jog szabályozása (1) Az Egyesület egyszemélyi törvényes képviselője az elnök, aki ezért önálló aláírási joggal rendelkezik. (2) Az Egyesület képviseletére együttes aláírási joggal rendelkezik a két alelnök, a titkár és a gazdasági vezető oly módon, hogy közülük bármelyik két tisztségviselő jogosult együttes aláírásra. (3) Az (1) - (2) bekezdés szerint képviseletre jogosultak, a képviseleti könyvben meghatározott módon az Egyesület nyomott, nyomtatott, vagy előnyomott névszövege alá, a tisztségük feltüntetése mellett, a teljes nevüket aláírják. (4) Az Elnökség az Egyesület képviseletére más személyeket is felruházhat. A képviseletre jogosultakat név, tisztség, a képviseleti jog esetleges korlátai, valamint a jogosultság időtartamának feltüntetésével az Egyesület képviseleti könyvében kell részletezni. Az esetleges korlátozások a jóhiszemű harmadik személyek szerzett jogait nem érintik.

14 Egyéb bizottságok (1) Az Elnökség közgyűlési hatáskörébe tartozó tisztségviselő választását megelőzően, az egyesületi tagok közül kilenctagú Jelölő Bizottságot hoz létre, a választás előkészítésére. A bizottsági tagok maguk közül választanak elnököt, titkos szavazással és egyszerű többséggel. A Jelölő Bizottság a tagság véleményének kikérése és összegezése után a Közgyűlésen személy szerint ismerteti munkája eredményét, egyben javaslatot tesz a tisztségviselők jelölésére. A Bizottság mandátuma a Közgyűlés befejezésével jár le. A Közgyűlés egyharmados többséggel - a tagok közül - a megválasztandó tisztségre más személyt is jelöltté nyilváníthat. IV. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI, VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 19. Az Egyesület bevételei, gazdálkodása (1) A közhasznú tevékenységen kívüli klasszikus egyesületi bevételek a kővetkező forrásoknál származhatnak: a./ tagdíj bevételek; b./ nem tag magánszemélyek, jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek anyagi támogatása; c./ az egyesületi rendezvényekből származó bevételek; d./ esetleges gazdasági vállalkozásból származó bevételek. (2) Az (1) bekezdés b./ pontja szerinti támogatást az Elnökség csak az esetben fogadhatja el, ha az nem sérti az Egyesület önállóságát és céljainak megvalósítását. (3) Az Egyesület gazdálkodását, bizonylati fegyelmét és nyilvántartási rendjét a mindenkori hatályos és tételes jogszabályi követelmények megtartásával kell kialakítani és teljesíteni. 20. Az Egyesületre, mint közhasznú szervezetre vonatkozó gazdálkodási szabályok (1) A gazdálkodás általános szabályai a./ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt Alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítania. b./ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. c./ A b./ pontban foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

15 15 (2) A nyilvántartási szabályok A./ A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. B./ A közhasznú szervezet bevételei: a.) a tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b.) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c.) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d.) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; e.) a tagdíj; f.) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; g.) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. C./ A közhasznú szervezet költségei: a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c.) a vállalkozási tevékenység érdekében, felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d.) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. D./ A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 21. Az Egyesület vagyona (1) Az Egyesület vagyona a pénzben és eszközökben, továbbá vagyoni értékű jogokban és értékpapírban nyilvántartott vagyonból áll. Az Egyesület, mint önálló jogi személy a saját vagyonával felel tartozásaiért. A tagság a tagság a tagdíjon kívüli más anyagi szolgáltatásra nem kötelezhető. (2) Az Egyesület megszűnése esetén, az egyesülési törvény szerint az Egyesületet megillető záró, terhektől mentes tiszta vagyon nem osztható fel, azt más, azonos vagy hasonló közhasznú tevékenység támogatására kell fordítani. V. AZ EGYESÜLÉS JOGÁLLÁSA, FELÜGYELETE

16 (1) Az Egyesület közhasznú szervezetként működő jogi személy. Jogi személyiségét, valamint a közhasznú szervezetnek minősülését a bírósági nyilvántartásba vétellel éri el. (2) Az Egyesület felett az illetékes ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. (3) A Fővárosi Bíróság az Egyesület elismerése, működése és megszűntetése tekintetében az egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott jogait gyakorolja. /1/ Az Egyesület megszűnik, ha a./ a feloszlását a Közgyűlés kimondja; VI. VEGYES, ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. b./ más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja; c./ a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. /2/ Az Alapszabályban külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó szabályait, továbbá az egyesülési jogról szóló I989. évi II törvény rendelkezéseit, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásait és a mindenkor hatályos magyar jognak feltétlen alkalmazást kívánó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 24. Záradék Az Egyesület Alapszabálya május 31. napjával lép hatályba.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Forgatós Közhasznú Egyesület Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben. I. Általános rendelkezések

Forgatós Közhasznú Egyesület Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben. I. Általános rendelkezések Forgatós Közhasznú Egyesület Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Egyesület neve: Forgatós Közhasznú Egyesület Székhelye: 7136 Fácánkert, Kossuth L u. 7. Alapításának

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve és adatai Az egyesület neve: Székhelye: Gyulai Művésztelep Egyesület 1082 Budapest, Üllői út 66/c 4.em.1. II. Az Egyesület célja, feladatai Az Egyesület elsődleges

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben