Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ok alapján, az Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el. 1.. Az Egyesület neve, székhelye, levelezési címe, jogállása, főbb céljai ( 1 ) Az egyesület teljes neve: ( 2 ) Az egyesület székhelye: ( 3 ) Az egyesület levelezési címe: Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület / továbbiakban egyesület/ Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület 2536 Nyergesújfalu Duna u. 1. 1/1 Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület 2536 Nyergesújfalu Árpád u. 1/4. címe: ( 4 ) Az egyesület az évi II. törvény alapján működő társadalmi szervezet. Demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló egyesület, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen Alapszabály előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi. ( 5 ) Az egyesület céljai: a; környezetvédelem; b; természeti értékek és horgászati hagyományok megóvása; c; horgászati és környezetvédelmi érdekvédelem; e; sport és szabadidős tevékenység biztosítása; d; sporthorgásztatás; Oldal: 1 / 15

2 2.. Az egyesület céljainak eléréséhez a következő tevékenységeket végzi: a; sporttevékenység; /horgászat és aktív és eszmei értékeinek támogatása, végzése/ b; szabadidős és hobbitevékenység /az egyesületi tagok és különféle intézmények részére szabadidős és sporthorgászati lehetőségek biztosítása; / c; oktatási, nevelési tevékenység /horgászat és környezetvédelemre való nevelés/ d; árvízvédelmi és viharkár elhárítási tevékenységek; /felkérés alapon/ e; környezetvédelmi tevékenység; /természeti környezetvédelem és ápolás, állatvédelem/ f; jogvédő tevékenység /horgászattal és környezetvédelem kapcsolatos területeken érdekvédelemi képviselet / g; nemzetközi tevékenység; /felkérés alapon,idegen belföldi is külföldi egyesületek részére versenyek rendezvények megtartása szervezése/ h; egyéb; - a horgászat, a horgászsport szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során az természeti és környezetvédelmi értékek ne sérüljenek; - a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, az egyesületi szokások ápolása; horgászat népszerűsítése; - horgászcélú gazdálkodás folytatása az érdekmegőrzés fenntartásával; - halnevelési tevékenység saját céljainak elősegítésére; - egyesületi vagyonvédelem saját területen belül; ( 1 ) Az egyesületet a Közgyűlésen jelenlévők / továbbiakban jelen alapszabály alkalmazásában a helyi horgászok/ az egyesületi előnyök kihasználására, környezeti értékeik megóvására, horgászattal, környezettel kapcsolatos érdekvédelmük segítségére, egymás kölcsönös támogatására, önkéntes elhatározásból hozták létre. ( 2 ) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el. ( 3 ) A fentiekben meghatározott célok és tevékenységek megvalósítása érdekében az egyesület a következő feladatokat látja el; a; a horgászat érdekeinek megfelelő érdekegyeztetést végez az illetékes állami, önkormányzati és más szervezetekkel, illetve társadalmi szervezetekkel, társaságokkal; b; figyelemmel kíséri a horgászattal halgazdálkodással, halegészségüggyel, vízvédelemmel, illetve az egyesületi élethez kapcsolódó pénzügyi, valamint jogi kérdéseket, ezekről az hivatalos szervek felé adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tesz; c; tevőlegesen részt vesz a környezet és a természet megóvásában, a vízpartok védelmében; Oldal: 2 / 15

3 d; felkérés és önkéntes alapon szervezi a helyi gyermek- és ifjúsági, szabadidős sportot, ennek megvalósítása keretében gyermek és ifjúsági halfogó és más versenyeket rendez, illetve felkérés alapon helyet biztosít az idegen egyesületek horgász versenyeinek lebonyolításához, szervezéséhez, megtartásához; e; az egyesület az alapszabályban foglalt célok megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében halgazdálkodási, halnevelési feladatokat végez; f; az egyesület nem saját tagjai részére sport- és szabadidős horgászati lehetőséget biztosít. 3.. Az egyesület tagjai ( 1 ) Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven működő szervezet, melynek tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét önként kezdeményezi, illetve az állami horgászrendből érvényes vizsgát tett, valamint megfelel a törvényben előírt dolgok ráeső részének. A felvétel kérőnek kérelemben nyilatkozatot kell tenni, arra vonatkozóan, hogy az egyesületlétesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, belső szabályzatát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait, magára nézve kötelezőnek fogadja el. ( 2 ) A tagsági jogviszonyok a tagfelvételi írásos kérelem kitöltésével, illetve az egyesület számlájára befizetett a közgyűlés által meghatározott tagdíj befizetésével egy időben jön létre. ( 3 ) Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. ( 4 ) Az egyesületi tagság megszűnik: a; a tag halálával; b, a kilépés írásbeli bejelentésével; c; ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik; d; kizárással; ( 5 ) Az egyesület tagságából való kilépési szándékát a tag önként, írásban bejelentve az elnökséghez bármikor megteheti. ( 6 ) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat többségével a fegyelmi szabályzatunkban foglaltak szerint kizárhatja, felfüggesztheti, azon személy tagságát, aki tartósan, ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti az alapszabály megállapított kötelezettségeit, vagy ha, bármely módon veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását, illetőleg az egyesületi szabályzatokkal ellentétes tevékenységet végez. ( 7 ) A tagsági viszony felfüggesztése, a tavi tagi rendszerben a tagot, saját bérleménye körüli környezetgondozási és őrzési feladatok alól nem mentesíti. ( 8 ) A tagsági viszony kizárás, vagy annak felfüggesztése alatt a tag alapszabályi jogait nem gyakorolhatja, egyesülettel szembeni igényt nem támaszthat, illetve okozott kár esetén megtérítési felelőssége van egyesülete felé. Oldal: 3 / 15

4 4.. Tagsági jogok és kötelezettségek ( 1 ) a tagnak az egyesület tagsági viszonyából eredő joga: a; részt venni egyesülete rendezvényein; kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, b; a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni; c; az egyesületi tagok választhatnak és választhatók; d; a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tagnak jogában áll fellebbezni a felettes szervek felé; e; az egyesületi tagnak jogában áll tagságát szüneteltetni, ha azt írásban jelezte és tagfenntartási díját befizette; ( 2 ) az egyesület tagja köteles: a; az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; b; az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni; c; az évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni; d; az egyesület eredményes működésének előmozdítása, a célkitűzések megvalósításában való tevékeny közreműködés; e; a halászati és horgászati jogszabályok horgászetikai előírások; horgászrendek betartása és betartatása; f; az egyesület érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk és adatok szolgáltatása; g; környezetvédelmi, gondozási és természet okozta károk elhárítási feladatok ellátásában részt venni, illetve egyesületi területünkön belül, ellenőrzési feladatokat végezni; szabálytalanság észlelése esetén az illetékes egyesületi, hatósági szervet, szerveket értesíteni; ( 3 ) az egyesületi tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye; ( 4 ) az egyesület valamennyi felnőtt tagja, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik; 5.. Az egyesület szervezete a; Közgyűlés b; Elnökség c; Felügyelő Bizottság d; Fegyelmi Bizottság Oldal: 4 / 15

5 ( 1 ) az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés ( 6. ), amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és képviselői teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő szerve, az elnökség ( 7. ) irányítja és látja el. ( 2 ) az elnökség / egyesület ügyintéző képviselő szerv / tagja a 3 elnökségi tag és az elnök ( 8. ) // alelnök; gazdasági vezető; titkár; // ( 3 ) a bizottságok önálló szervként működnek, melyek működési elveiket maguk szabják meg; a; az állandó bizottságok tagjait a közgyűlés szabja meg; megválasztásukra; tisztségviselőire az alapszabályban foglaltak a mérvadók; ( 4 ) az egyesület ügyintéző szervének tagjai, illetőleg az egyesület képviselője bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. ( 5 ) az állandó bizottságok feladatkörét, ezen alapszabály határozza meg; illetve munkatervüket maguk szabják meg, melyről 1 példányt kötelesek a határozatok könyvében tárolni. 6. A közgyűlés ( 1 ) az egyesület legfőbb önkormányzati szerve a közgyűlés, amely az egyesületi élet minden kérdésében dönthet. Határozatai, valamennyi tagjára és tisztségviselőjére kötelezőek. A közgyűlést szükség szerint, évente, legalább, egy alkalommal össze kell hívni. Az elnök az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult össze hívni, továbbá köteles azt, 30 napon belül összehívni, ha a; a bíróság, ügyészség elrendeli, indítványozza; b; legalább a tagok 1/3-a írásban kéri, céljuk meghatározásával; c; a Felügyelő Bizottság kezdeményezi; ( 2 ) a közgyűlés hatáskörébe tartozik: a; az alapszabály elfogadása és módosítása; b; az éves költségvetés jóváhagyása; c; az elnökség éves beszámolójának elfogadása; d; az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása; e; rendelkezés az egyesület vagyonáról; f; az elnökség tagjai és az elnök megválasztása; g; az elnökség tagjai és az elnök visszahívása; h; a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; i; a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; Oldal: 5 / 15

6 j; az elnökség és bizottságok jogszabályba vagy alapszabályba ütköző, illetve horgászérdekeket sértő határozatainak hatályon kívül helyezése; k; egyéb bizottsági tagok megválasztása és visszahívása; /bizottságonként 3 fő/ l; a tagok kizárása / 3/4-es szótöbbség / ( 3 ) a közgyűlés összehívása: a; a közgyűlést az elnökség hívja össze, - illetve a 12 ( 9 ) a, b, és c pontjában említett esetben a felügyelő bizottság- indítványa alapján, az elnök hívja össze; b; az elnök akadályoztatása vagy mulasztása esetén a közgyűlést - az elnökség határozata alapján két elnökségi tag, vagy - az egyesületi tagok legalább 1/3-a által megbízott tag, az ülés okának, céljának megjelölésével, név, lakcím megadással, illetve személyes aláírással ellátott módon is összehívhatja; c; a közgyűlést az elnök távollétében az alelnök vezeti; d; az elnök az egyes napirendi pontokhoz jogosult tanácskozási joggal, bármely témában szakértőt meghívni; ( 4 ) a közgyűlést a regisztrált tagok hirdetményeken keresztül való értesítése szerint kell összehívni. a; a napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal, ki kell helyezni, legalább 4 helyen; / gyárporta; posta; környező település horgászboltjai; horgászház / hirdető tábláján; b; az ügy érdekének súlyossága érdekét szem előtt tartva, természetesen más időpontban is lehetséges RENDKÍVŰLI KÖZGYŰLÉS a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános. c; a RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS összehívásának lehetőségei: - az elnök, alelnök, illetve a felügyelő bizottság elnöke jogosult 8 napon belül összehívni a közgyűlést, ha az egyesület folyamatos zavartalan működése azt igényli, illetve, ha ismeretlen külső természeti erő veszélyezteti; - természeti katasztrófa; - viharkárok; - halpusztulás; - víz és környezet szennyezés felmerülése és ezek elhárításának lehetőségei megkövetelik; - állami szervek, hivatalok kérésére, céljuk megjelölésével - alapszabály módosítása; - az egyesületi tagok legalább 1/3-a által megbízott tag, az ülés okának, céljának megjelölésével, név, lakcím megadással, illetve személyes aláírással ellátott módon is összehívhatja; ( 5 ) a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Oldal: 6 / 15

7 ( 6 ) a szavazatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban, kifejezetten felhívták. ( 7 ) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben, határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszeri szótöbbséggel hozza. ( 8 ) a levezető elnök, a jegyző könyvhitelesítők személyének megválasztásáról a közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel határoz. ( 9 ) a közgyűlés a személyi döntések / 6. 2 bekezdés f; g; h; és i; pontok/ kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig úgy határozhat egyszeri szótöbbséggel, hogy a választás titkos vagy nyílt szavazással történjék. a; titkos szavazás esetén a törvényben előírt szavazáshoz szükséges demokratikus feltételek biztosítása érdekében a közgyűlés egy választási időpont megadása után, kijelöli és megbízza a választások lebonyolításáért felelős személyeket, kik a megadott időpontra előkészítik, lebonyolítják és jegyzőkönyvezik a választási feladatokat, tapasztalatokat; illetve a jegyzőkönyvet a határozatok könyvébe iktató számmal ellátva elhelyezik; ( 10 ) szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazásnál a közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt; titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul. 7. Az egyesület tisztségviselői ( 1 )Tisztségviselők a; elnök b; alelnök c; gazdasági felelős d; titkár e; Felügyelő Bizottság elnöke és további két tagja f; Fegyelmi Bizottság és további két tagja ( 2 ) A megbízás megszűnik ha: a; a mandátum időtartalmának lejártával; b; lemondással a felettes szervek felé; c; a tisztségviselő horgászegyesületi tagságának megszűnésével; d; visszahívással; e; a tisztségviselő halálával; Oldal: 7 / 15

8 ( 3 ) az egyesület által választott tisztségviselői, közgyűlés által visszahívhatók, ha a; hűtlen kezelés ténye merül fel; b; nem egyesületi érdekeket képviselik; c; nem látja el maradéktalanul a beosztásból eredő feladatait, /egymás után 3 alkalommal távol marad az elnökségi munkatervben megadott munkanapokról és azt nem igazolja, felsőbb szerve felé./ 6. 2 bekezdés g; h; i; k; és 7. ( 3 ) d. pont visszahívási tényezők d; etikátlan magatartás esetén; /felügyelő bizottsági, fegyelmi bizottsági majd közgyűlési határozat szerint/ 8. Elnökség ( 1 ) az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve a 4 tagú elnökség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és munkájáról köteles rendszeresen beszámolni. Határozatai az egyesületi tagokra és tisztségviselőire kötelezőek. ( 2 ) az elnökség tagjai: elnök, alelnök; gazdasági vezető; titkár; ( 3 ) az elnökség munkarendjét maga állapítja meg, melyben foglaltak és azokon való megjelenés elnökségi tagjaira nézve kötelező érvényű. Továbbá, kötelező érvényűen a; az elnökség évente legalább 4 alkalommal tart ülést, b; értekezési joggal meg kell hívnia a mindenkori felügyelő bizottság elnökét; c; az elnökségi gyűlésekről jegyzőkönyv készítése és annak a jelenlévő tagok aláírása jelenléti elismerésként, amit a határozatok könyvében kell elhelyezni, illetve 1 példányt a Felügyelő Bizottság részére biztosít; d; a határozatok szavazati arányának feltüntetése; illetve amennyiben a határozathozatalnál az ellenkező vélemény nem derül ki értelemszerűen, annak dokumentálása; e; meghatározott elnökségi munkarendet a horgászház hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve a határozatok könyvében, 1 példányt el kell helyezni. ( 4 ) elnökségi ülést össze kell hívni- legkésőbb 30 napon belül- akkor is, ha azt a; az elnökség tagjainak több mint 2/3-a az ülés céljának megjelölésével kéri; b; a felügyelő bizottság 12. (9 ) a, b, és c pontjában foglaltak alapján kezdeményezi; c; az egyesület elnöke szükségesnek tartja; b; a bíróság elrendeli; ( 5 ) az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak, de az elnök az elnökségi tagok kérésére, etikátlan viselkedés esetén, bármikor kezdeményezheti a folyamatban lévő nyílt megbeszélések közben, annak zártként való folytatását. a; az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg; b; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő; Oldal: 8 / 15

9 ( 6 ) az elnökségi ülést az elnök hívja össze, valamennyi elnökségi tag és a felügyelő bizottság elnökének írásbeli értesítésével. Az elnök e feladat körét a titkárra közös megegyezés szerint átruházhatja. Az összehívás legalább a kitűzött nap előtt 4 nappal a témakörök megadásával történik. Az elnökségi témakörök fontossági sorrendjét az elnök a titkár segítségével határozza meg. ( 7 ) az elnökség feladata és hatásköre: a; az éves tagdíj meghatározása; / kivétel az alakulás éve/ b; az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, c; az etikai szabályok megalkotása és elfogadása és módosítása; d; az elnök utasítása a közgyűlés összehívására, e; az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a korábbi közgyűlési határozatókba való betekintés biztosítása, érdeklődők részére; f; döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartózik a közgyűlés hatáskörébe; g; döntés, jutalmazásokról, díjazásokról; amennyiben az mindenkire egyforma érvényű; h; gazdálkodás a költségvetési keretében, a költségvetés rovatai közti átcsoportosítási jog gyakorlása; i; munkacsoportok létrehozása; j; döntés az egyesület kezelésében lévő vízterület horgászjegy áráról; ( 8 ) a közgyűlés általi visszahívás esetén túl, megszűnik az elnöki tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott elnökségi tisztségviselő megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól. 9. Elnök és Alelnök ( 1 ) az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos vagy nyílt szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezető. ( 2 ) az alelnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos vagy nyílt szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő. ( 3 ) elnök hatásköre és feladatai: a; az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése; b; a feladatokkal megbízott tagok feletti ellenőrzési jog gyakorlása; c; a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtása; d; az elnökségi ülések előkészítése és levezetése; e; az egyesület képviselete harmadik személlyel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt; Oldal: 9 / 15

10 f; éves beszámoló tervezetének készítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése; g; jogosult egy másik megbízott tisztségviselővel együttesen a bankszámla feletti jog gyakorlásában, amely minden esetben kötelező; h; a szava döntő, az elnökségi gyűléseken hozott helyi határozatok szavazategyenlősége esetén; ( 4 ) az egyesület elnökét - akadályoztatás esetén - az alelnök, annak akadályoztatása esetén a titkár képviseli. ( 5 ) az alelnök tevékenységét az elnök hangolja össze és határozza meg tevékenységi körét. ( 6 ) az elnök és az alelnök a közgyűlés felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. ( 7 ) az alelnök, az elnök távollétében vagy annak felkérése alapján az elnökre vonatkozó teljes jogkörrel jár el; 10. Gazdaságfelelős ( 1 ) a gazdasági felelőst a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. ( 2 ) a gazdasági felelős feladatkörét az elnökkel egyeztetett módon látja el; a; az egyesület gazdasági ügyeinek intézése; b; rendszeres beszámoló készítése az elnök részére és az elnökség részére az egyesület vagyoni helyzetéről; c; a pénz és vagyonkezelésről tételesen vezetett okmányolt számadásokat vezet; d; elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és az elnökség majd a közgyűlés elé terjeszti; 11. Titkár ( 1 ) a titkárt a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. ( 2 ) a titkár feladatköre. a; előterjesztések előkészítése a közgyűlés és az elnökség számára; b; jegyzőkönyvek vezetése az elnökség ülésein; c; eljár az elnök és az alelnök által felkért és átruházott egyesületi ügyekben; d; az egyesület és elnökség írásbeli teendőinek ellátása; e; segítséget nyújt az elnök számára különféle rendezvények lebonyolításában; Oldal: 10 / 15

11 f; az elnök és az alelnök távollétében irányítja az egyesületi életet; 12. Felügyelő Bizottság ( 1 ) a felügyelő bizottságot a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. A felügyelő bizottságnak 3 egyesületi tagja van. ( 2 ) a felügyelő bizottság jogosult az egyesület, elnökség és bizottságok alapszabályában rögzített tevékenységeinek, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére, felügyeletére, és erről minden esetben köteles írásban tájékoztatni az egyesület elnökét az elnökségen keresztül. Továbbá rendszeresen ellenőrzi az egyesület vagyonkezelését, a leltározási és pénzügyi bizonylatokat felülvizsgálja, továbbá előzetes bejelentés alapján a felügyelő bizottság képviselője jelen van és hitelesíti a mennyiséget minden halszállításról, esetleges takarmányvásárlásról, ellenőrzi az állatorvosi igazolásokat a hal származási papírjait figyelemmel kíséri az egyesület esetleges szerződésben foglaltak teljesülését és mindezekről a közgyűlésnek felel. ( 3 ) a felügyelő bizottság az elnökségtől és a különböző bizottságoktól függetlenül végzi munkáját. ( 4 ) a felügyelő bizottság és az elnökség közti kapcsolattartás az elnökségi üléseken keresztül történik, amelyen a felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt. Ott a tisztségviselőktől jelentést, az egyesület megbízottjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. ( 5 ) a felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább ¼ évente ülésezik, mely ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyíltak, amennyiben az egyesület és mások személyi jogait nem sérti. ( 6 ) a felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Belső működési szabályzatát maga hozza, melyből egy eredeti példányt a határozatok könyvében köteles tárolni. ( 7 ) a határozatokat, észrevételeket, az érintettekkel az felügyelő bizottság elnöke közli írásban az egyesületi titkáron keresztül, illetve az elnökség felé, írásos észrevételezési joggal rendelkezik. ( 8 ) a felügyelő bizottság munkájáról és megállapításairól, írásban tartózik a közgyűlést tájékoztatni; ( 9 ) a felügyelő bizottság köteles az egyesület irányításáért felelős szervet,/elnökséget/ tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a; az egyesület működése során jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítésére intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b; a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; c; etikátlan magatartást tapasztalnak tisztségviselők és tagok közt egyaránt; ( 10 ) az elnök az intézkedésre jogosult vezető szervet a /elnökség; fegyelmi bizottság; közgyűlés;/ a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül köteles összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. ( 11 ) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, /de öt nem megkerülve, erről írásban értesítették, illetve feljebb valóit felszólították a szabályzataink szerint,/ a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet; Oldal: 11 / 15

12 ( 12) nem lehet felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a; aki az egyesület elnöke vagy elnökség tagja; b; az egyesülettel a megbízatásán kívül, más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; c; az egyesületi célszerinti juttatásából részesül kivétel az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő célszerinti juttatása; 13. Fegyelmi Bizottság ( 1 ) a fegyelmi bizottságot a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. A fegyelmi bizottságnak 3 egyesületi tagja van. ( 2 ) nem lehet a fegyelmi bizottság elnöke vagy tagja, aki a vezető szervelnöke vagy elnökségi taga. ( 3 ) a bizottság feladata első fokon eljárni az egyesület választott tisztséget be nem töltött tagjainak, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. ( 4 ) a bizottság eljárására az egységes eljárás biztosítása érdekében a SZÖVETSÉG és a saját egyesületi fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. ( 5 ) a bizottság köteles írásban tájékoztatni a felettes szerveket és az eljárásokról minden esetben jegyzőkönyvet kell készítenie, amit az elnökségnek eljuttatva a határozatok könyvében kell elhelyezni. ( 6 ) valamely vitás kérdés etikai kérdésé nyilvánítása a közgyűlés hatáskörébe tartózik. ( 7 ) eredménytelenség esetén az egyesület illetékes testületének javaslatot tehet az etikátlan magatartás megszüntetési módjára a vita megoldására. 14. Az egyesület működése, gazdálkodása, ügyviteli rendje és pénzügyi feladatok szervezése; (1 ) az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. ( 2 ) az egyesület, mint KOMÁROM ESZTERGOM Megyei Horgász Egyesületek Szövetségi tagja, fejti ki működését. A tagsági jogviszonyból eredően az egyesület köteles a a; szövetségi tagdíjat megfizetni; b; az állami illeték díjat és a halászatfejlesztési hozzájárulást befizetni; c; a szövetség választott szervei által hozott egyesületekre vonatkozó határozatókat állami horgászrendet betartani; d; a szövetség és különböző szervezetek által kért adatokat, beszámolókat elkészíteni és a meghatározott időben elküldeni; ( 3 ) az egyesület tagdíjaiból, belépési díjaiból, napijegy díjaiból, részére jutatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből, gazdálkodik. Oldal: 12 / 15

13 ( 4 ) a tagdíj összegét, a területjegy árát befizetésének módját, idejét az elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj és egyéb értékcikkeik megfizetésén túl az egyesület tartózásaiért, saját vagyonukkal nem felelnek. ( 5 ) az egyesület kezelésében lévő bányatavak horgászeltartó képessége korlátozott, azért az egyesület a bányatavakra területi jegyet korlátozott számban tud kiadni, de a horgászatot folyamatos biztosítása végett a tagjai számára folyamatosan biztosít napijegyet. ( 6 ) az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartózásaiért saját vagyonával felel. ( 7 )az egyesület a gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja; ( 8 ) az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. ( 9 ) az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították; ezért az egyesület gazdasági tevékenységet, mindent kizárólag csak másodlagos jelleggel a céljainak elérését elősegítő a törvényes működést nem sértő módon folytathat. ( 10 ) a közgyűlés, elnökségi beterjesztés jóváhagyásaként tavi tagként meghatározott tagdíj fizetését írhatja elő a felvételt kérővel szemben. ( 11 ) az egyesület a Környezetvédelmi Igazgatóság és Mohosz felkérése alapján környezetgondozási napokat tart, továbbá tavi tagként az egyesület által bérelt területen havi rendszerességgel környezetgondozási és vagyonőrzési feladatokat lát el, tavi tagjai támogatásával. ( 12 ) az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. ( 13 ) Ügyviteli rend a; Levelezési cím: 2536 Nyergesújfalu Árpád u. 1/4 b; Iktatás a; a beérkező postát naponta ( legfeljebb kétnaponta ) iktatókönyvbe kell vezetni. b; az egyesület életét nem érintő / tájékoztatókat, prospektusokat, stb./ illetve zárt rendszerű pénzügyi bizonylatokat / OTP bizonylatok; megyei utalások/nem kell iktatni, c; a beérkező leveleket szignálásra az egyesület elnökének kell bemutatni; majd az ügy érdemi elintézésére jogosult vezetőségi tagnak továbbítani kell. d; a kimenő posta küldése előtt az iktatószám megkérése kötelező, ennek hiányában a levél nem minősül hivatalos egyesületi iratnak; e; az elnökségi üléseken készített jegyzőkönyv másolata a havi elszámolás keretein belül a jelenlévök részéről szignózásra kerül, illetve az esetleges távolmaradó elnökségi tag a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerésül, utólag aláírja. Oldal: 13 / 15

14 ( 14 ) Pénzügyi feladatok szervezése a; az egyesület könyvvezetése, gazdálkodása, nyilvántartási és jelentési kötelezettségre a társadalmi szervezetekre mindenkor érvényes törvények és rendeletek alapján történik; b; aláírási jog; ( az elnök minden esetben és valamelyik másik megjelölt tag ) alelnök titkár gazdaságfelelős c; utalványozási jog; elnök (indokolt esetben alelnök) d; jegykiadás rendje: a mindenkori elnökség határozata alapján történik; e; elszámolások: vásárlás, / csak számlára / a vásárlásnál fel kell tüntetni, hogy hova lesz és a vásárlónak szignóznia kell a számlát a jobb felső sarokban;/ 15 napon belül;/ útiköltség /kiküldetési rendelvény +; útnyilvántartás APEH szerint /15 napon belül; / horgászversenyek; kertdíjak; napijegyárak, /bevételi bizonylatban a befizetés alkalmával a megbízott személy aláírásával;/ versenyek és egyéb támogatások, / megbízott a pénzt előre felveszi, a házi pénztárból aláírásával igazolja és az elszámolásnál a különbözetett számlák leadásával igazolja;/ a számlán fel kell tüntetni, hogy hol volt felhasználva és szignózni kell a jobb felső sarokban; f; a pénzügyi fegyelem betartása érdekében az elszámolásokról, minden hó végén tételesen a könyvelőnek való leadása előtt kötelező az elnök és elnökség felé beszámolót tartani; g; az egyesület által kiadott értékcikkek után, készpénzfizetés esetén a nyugta kiadása minden esetben kötelező; 15. Az egyesület képviselete ( 1 ) az egyesületet az elnök önállóan képviseli, a ( 2 ) pontban foglalt kivételével. ( 2 ) az egyesület bankszámlája felett az elnök és egy további elnökségi tag ( b pontja szerint)együttesen jogosult rendelkezni. 16. Az egyesület megszűnése ( 1 ) az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel egyesülését kimondja. ( 2 ) megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. Oldal: 14 / 15

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SCLEROSIS MULTIPLEXES BETEGEK SZÖVETSÉGE módosított ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben 2014 I. FEJEZET A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben