Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLYA A Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ok alapján, az Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el. 1.. Az Egyesület neve, székhelye, levelezési címe, jogállása, főbb céljai ( 1 ) Az egyesület teljes neve: ( 2 ) Az egyesület székhelye: ( 3 ) Az egyesület levelezési címe: Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület / továbbiakban egyesület/ Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület 2536 Nyergesújfalu Duna u. 1. 1/1 Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület 2536 Nyergesújfalu Árpád u. 1/4. címe: ( 4 ) Az egyesület az évi II. törvény alapján működő társadalmi szervezet. Demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló egyesület, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen Alapszabály előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi. ( 5 ) Az egyesület céljai: a; környezetvédelem; b; természeti értékek és horgászati hagyományok megóvása; c; horgászati és környezetvédelmi érdekvédelem; e; sport és szabadidős tevékenység biztosítása; d; sporthorgásztatás; Oldal: 1 / 15

2 2.. Az egyesület céljainak eléréséhez a következő tevékenységeket végzi: a; sporttevékenység; /horgászat és aktív és eszmei értékeinek támogatása, végzése/ b; szabadidős és hobbitevékenység /az egyesületi tagok és különféle intézmények részére szabadidős és sporthorgászati lehetőségek biztosítása; / c; oktatási, nevelési tevékenység /horgászat és környezetvédelemre való nevelés/ d; árvízvédelmi és viharkár elhárítási tevékenységek; /felkérés alapon/ e; környezetvédelmi tevékenység; /természeti környezetvédelem és ápolás, állatvédelem/ f; jogvédő tevékenység /horgászattal és környezetvédelem kapcsolatos területeken érdekvédelemi képviselet / g; nemzetközi tevékenység; /felkérés alapon,idegen belföldi is külföldi egyesületek részére versenyek rendezvények megtartása szervezése/ h; egyéb; - a horgászat, a horgászsport szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során az természeti és környezetvédelmi értékek ne sérüljenek; - a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, az egyesületi szokások ápolása; horgászat népszerűsítése; - horgászcélú gazdálkodás folytatása az érdekmegőrzés fenntartásával; - halnevelési tevékenység saját céljainak elősegítésére; - egyesületi vagyonvédelem saját területen belül; ( 1 ) Az egyesületet a Közgyűlésen jelenlévők / továbbiakban jelen alapszabály alkalmazásában a helyi horgászok/ az egyesületi előnyök kihasználására, környezeti értékeik megóvására, horgászattal, környezettel kapcsolatos érdekvédelmük segítségére, egymás kölcsönös támogatására, önkéntes elhatározásból hozták létre. ( 2 ) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el. ( 3 ) A fentiekben meghatározott célok és tevékenységek megvalósítása érdekében az egyesület a következő feladatokat látja el; a; a horgászat érdekeinek megfelelő érdekegyeztetést végez az illetékes állami, önkormányzati és más szervezetekkel, illetve társadalmi szervezetekkel, társaságokkal; b; figyelemmel kíséri a horgászattal halgazdálkodással, halegészségüggyel, vízvédelemmel, illetve az egyesületi élethez kapcsolódó pénzügyi, valamint jogi kérdéseket, ezekről az hivatalos szervek felé adatszolgáltatási kötelezettségének időben eleget tesz; c; tevőlegesen részt vesz a környezet és a természet megóvásában, a vízpartok védelmében; Oldal: 2 / 15

3 d; felkérés és önkéntes alapon szervezi a helyi gyermek- és ifjúsági, szabadidős sportot, ennek megvalósítása keretében gyermek és ifjúsági halfogó és más versenyeket rendez, illetve felkérés alapon helyet biztosít az idegen egyesületek horgász versenyeinek lebonyolításához, szervezéséhez, megtartásához; e; az egyesület az alapszabályban foglalt célok megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében halgazdálkodási, halnevelési feladatokat végez; f; az egyesület nem saját tagjai részére sport- és szabadidős horgászati lehetőséget biztosít. 3.. Az egyesület tagjai ( 1 ) Az egyesület demokratikus, önkormányzati elven működő szervezet, melynek tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét önként kezdeményezi, illetve az állami horgászrendből érvényes vizsgát tett, valamint megfelel a törvényben előírt dolgok ráeső részének. A felvétel kérőnek kérelemben nyilatkozatot kell tenni, arra vonatkozóan, hogy az egyesületlétesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, belső szabályzatát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait, magára nézve kötelezőnek fogadja el. ( 2 ) A tagsági jogviszonyok a tagfelvételi írásos kérelem kitöltésével, illetve az egyesület számlájára befizetett a közgyűlés által meghatározott tagdíj befizetésével egy időben jön létre. ( 3 ) Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. ( 4 ) Az egyesületi tagság megszűnik: a; a tag halálával; b, a kilépés írásbeli bejelentésével; c; ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik; d; kizárással; ( 5 ) Az egyesület tagságából való kilépési szándékát a tag önként, írásban bejelentve az elnökséghez bármikor megteheti. ( 6 ) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat többségével a fegyelmi szabályzatunkban foglaltak szerint kizárhatja, felfüggesztheti, azon személy tagságát, aki tartósan, ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti az alapszabály megállapított kötelezettségeit, vagy ha, bármely módon veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását, illetőleg az egyesületi szabályzatokkal ellentétes tevékenységet végez. ( 7 ) A tagsági viszony felfüggesztése, a tavi tagi rendszerben a tagot, saját bérleménye körüli környezetgondozási és őrzési feladatok alól nem mentesíti. ( 8 ) A tagsági viszony kizárás, vagy annak felfüggesztése alatt a tag alapszabályi jogait nem gyakorolhatja, egyesülettel szembeni igényt nem támaszthat, illetve okozott kár esetén megtérítési felelőssége van egyesülete felé. Oldal: 3 / 15

4 4.. Tagsági jogok és kötelezettségek ( 1 ) a tagnak az egyesület tagsági viszonyából eredő joga: a; részt venni egyesülete rendezvényein; kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, b; a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni; c; az egyesületi tagok választhatnak és választhatók; d; a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tagnak jogában áll fellebbezni a felettes szervek felé; e; az egyesületi tagnak jogában áll tagságát szüneteltetni, ha azt írásban jelezte és tagfenntartási díját befizette; ( 2 ) az egyesület tagja köteles: a; az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; b; az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni; c; az évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni; d; az egyesület eredményes működésének előmozdítása, a célkitűzések megvalósításában való tevékeny közreműködés; e; a halászati és horgászati jogszabályok horgászetikai előírások; horgászrendek betartása és betartatása; f; az egyesület érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk és adatok szolgáltatása; g; környezetvédelmi, gondozási és természet okozta károk elhárítási feladatok ellátásában részt venni, illetve egyesületi területünkön belül, ellenőrzési feladatokat végezni; szabálytalanság észlelése esetén az illetékes egyesületi, hatósági szervet, szerveket értesíteni; ( 3 ) az egyesületi tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye; ( 4 ) az egyesület valamennyi felnőtt tagja, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik; 5.. Az egyesület szervezete a; Közgyűlés b; Elnökség c; Felügyelő Bizottság d; Fegyelmi Bizottság Oldal: 4 / 15

5 ( 1 ) az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés ( 6. ), amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és képviselői teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő szerve, az elnökség ( 7. ) irányítja és látja el. ( 2 ) az elnökség / egyesület ügyintéző képviselő szerv / tagja a 3 elnökségi tag és az elnök ( 8. ) // alelnök; gazdasági vezető; titkár; // ( 3 ) a bizottságok önálló szervként működnek, melyek működési elveiket maguk szabják meg; a; az állandó bizottságok tagjait a közgyűlés szabja meg; megválasztásukra; tisztségviselőire az alapszabályban foglaltak a mérvadók; ( 4 ) az egyesület ügyintéző szervének tagjai, illetőleg az egyesület képviselője bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. ( 5 ) az állandó bizottságok feladatkörét, ezen alapszabály határozza meg; illetve munkatervüket maguk szabják meg, melyről 1 példányt kötelesek a határozatok könyvében tárolni. 6. A közgyűlés ( 1 ) az egyesület legfőbb önkormányzati szerve a közgyűlés, amely az egyesületi élet minden kérdésében dönthet. Határozatai, valamennyi tagjára és tisztségviselőjére kötelezőek. A közgyűlést szükség szerint, évente, legalább, egy alkalommal össze kell hívni. Az elnök az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult össze hívni, továbbá köteles azt, 30 napon belül összehívni, ha a; a bíróság, ügyészség elrendeli, indítványozza; b; legalább a tagok 1/3-a írásban kéri, céljuk meghatározásával; c; a Felügyelő Bizottság kezdeményezi; ( 2 ) a közgyűlés hatáskörébe tartozik: a; az alapszabály elfogadása és módosítása; b; az éves költségvetés jóváhagyása; c; az elnökség éves beszámolójának elfogadása; d; az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása; e; rendelkezés az egyesület vagyonáról; f; az elnökség tagjai és az elnök megválasztása; g; az elnökség tagjai és az elnök visszahívása; h; a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; i; a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; Oldal: 5 / 15

6 j; az elnökség és bizottságok jogszabályba vagy alapszabályba ütköző, illetve horgászérdekeket sértő határozatainak hatályon kívül helyezése; k; egyéb bizottsági tagok megválasztása és visszahívása; /bizottságonként 3 fő/ l; a tagok kizárása / 3/4-es szótöbbség / ( 3 ) a közgyűlés összehívása: a; a közgyűlést az elnökség hívja össze, - illetve a 12 ( 9 ) a, b, és c pontjában említett esetben a felügyelő bizottság- indítványa alapján, az elnök hívja össze; b; az elnök akadályoztatása vagy mulasztása esetén a közgyűlést - az elnökség határozata alapján két elnökségi tag, vagy - az egyesületi tagok legalább 1/3-a által megbízott tag, az ülés okának, céljának megjelölésével, név, lakcím megadással, illetve személyes aláírással ellátott módon is összehívhatja; c; a közgyűlést az elnök távollétében az alelnök vezeti; d; az elnök az egyes napirendi pontokhoz jogosult tanácskozási joggal, bármely témában szakértőt meghívni; ( 4 ) a közgyűlést a regisztrált tagok hirdetményeken keresztül való értesítése szerint kell összehívni. a; a napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal, ki kell helyezni, legalább 4 helyen; / gyárporta; posta; környező település horgászboltjai; horgászház / hirdető tábláján; b; az ügy érdekének súlyossága érdekét szem előtt tartva, természetesen más időpontban is lehetséges RENDKÍVŰLI KÖZGYŰLÉS a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános. c; a RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS összehívásának lehetőségei: - az elnök, alelnök, illetve a felügyelő bizottság elnöke jogosult 8 napon belül összehívni a közgyűlést, ha az egyesület folyamatos zavartalan működése azt igényli, illetve, ha ismeretlen külső természeti erő veszélyezteti; - természeti katasztrófa; - viharkárok; - halpusztulás; - víz és környezet szennyezés felmerülése és ezek elhárításának lehetőségei megkövetelik; - állami szervek, hivatalok kérésére, céljuk megjelölésével - alapszabály módosítása; - az egyesületi tagok legalább 1/3-a által megbízott tag, az ülés okának, céljának megjelölésével, név, lakcím megadással, illetve személyes aláírással ellátott módon is összehívhatja; ( 5 ) a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Oldal: 6 / 15

7 ( 6 ) a szavazatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban, kifejezetten felhívták. ( 7 ) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben, határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszeri szótöbbséggel hozza. ( 8 ) a levezető elnök, a jegyző könyvhitelesítők személyének megválasztásáról a közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel határoz. ( 9 ) a közgyűlés a személyi döntések / 6. 2 bekezdés f; g; h; és i; pontok/ kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig úgy határozhat egyszeri szótöbbséggel, hogy a választás titkos vagy nyílt szavazással történjék. a; titkos szavazás esetén a törvényben előírt szavazáshoz szükséges demokratikus feltételek biztosítása érdekében a közgyűlés egy választási időpont megadása után, kijelöli és megbízza a választások lebonyolításáért felelős személyeket, kik a megadott időpontra előkészítik, lebonyolítják és jegyzőkönyvezik a választási feladatokat, tapasztalatokat; illetve a jegyzőkönyvet a határozatok könyvébe iktató számmal ellátva elhelyezik; ( 10 ) szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazásnál a közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt; titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni, vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul. 7. Az egyesület tisztségviselői ( 1 )Tisztségviselők a; elnök b; alelnök c; gazdasági felelős d; titkár e; Felügyelő Bizottság elnöke és további két tagja f; Fegyelmi Bizottság és további két tagja ( 2 ) A megbízás megszűnik ha: a; a mandátum időtartalmának lejártával; b; lemondással a felettes szervek felé; c; a tisztségviselő horgászegyesületi tagságának megszűnésével; d; visszahívással; e; a tisztségviselő halálával; Oldal: 7 / 15

8 ( 3 ) az egyesület által választott tisztségviselői, közgyűlés által visszahívhatók, ha a; hűtlen kezelés ténye merül fel; b; nem egyesületi érdekeket képviselik; c; nem látja el maradéktalanul a beosztásból eredő feladatait, /egymás után 3 alkalommal távol marad az elnökségi munkatervben megadott munkanapokról és azt nem igazolja, felsőbb szerve felé./ 6. 2 bekezdés g; h; i; k; és 7. ( 3 ) d. pont visszahívási tényezők d; etikátlan magatartás esetén; /felügyelő bizottsági, fegyelmi bizottsági majd közgyűlési határozat szerint/ 8. Elnökség ( 1 ) az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve a 4 tagú elnökség, amely a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és munkájáról köteles rendszeresen beszámolni. Határozatai az egyesületi tagokra és tisztségviselőire kötelezőek. ( 2 ) az elnökség tagjai: elnök, alelnök; gazdasági vezető; titkár; ( 3 ) az elnökség munkarendjét maga állapítja meg, melyben foglaltak és azokon való megjelenés elnökségi tagjaira nézve kötelező érvényű. Továbbá, kötelező érvényűen a; az elnökség évente legalább 4 alkalommal tart ülést, b; értekezési joggal meg kell hívnia a mindenkori felügyelő bizottság elnökét; c; az elnökségi gyűlésekről jegyzőkönyv készítése és annak a jelenlévő tagok aláírása jelenléti elismerésként, amit a határozatok könyvében kell elhelyezni, illetve 1 példányt a Felügyelő Bizottság részére biztosít; d; a határozatok szavazati arányának feltüntetése; illetve amennyiben a határozathozatalnál az ellenkező vélemény nem derül ki értelemszerűen, annak dokumentálása; e; meghatározott elnökségi munkarendet a horgászház hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve a határozatok könyvében, 1 példányt el kell helyezni. ( 4 ) elnökségi ülést össze kell hívni- legkésőbb 30 napon belül- akkor is, ha azt a; az elnökség tagjainak több mint 2/3-a az ülés céljának megjelölésével kéri; b; a felügyelő bizottság 12. (9 ) a, b, és c pontjában foglaltak alapján kezdeményezi; c; az egyesület elnöke szükségesnek tartja; b; a bíróság elrendeli; ( 5 ) az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak, de az elnök az elnökségi tagok kérésére, etikátlan viselkedés esetén, bármikor kezdeményezheti a folyamatban lévő nyílt megbeszélések közben, annak zártként való folytatását. a; az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg; b; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő; Oldal: 8 / 15

9 ( 6 ) az elnökségi ülést az elnök hívja össze, valamennyi elnökségi tag és a felügyelő bizottság elnökének írásbeli értesítésével. Az elnök e feladat körét a titkárra közös megegyezés szerint átruházhatja. Az összehívás legalább a kitűzött nap előtt 4 nappal a témakörök megadásával történik. Az elnökségi témakörök fontossági sorrendjét az elnök a titkár segítségével határozza meg. ( 7 ) az elnökség feladata és hatásköre: a; az éves tagdíj meghatározása; / kivétel az alakulás éve/ b; az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, c; az etikai szabályok megalkotása és elfogadása és módosítása; d; az elnök utasítása a közgyűlés összehívására, e; az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a korábbi közgyűlési határozatókba való betekintés biztosítása, érdeklődők részére; f; döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartózik a közgyűlés hatáskörébe; g; döntés, jutalmazásokról, díjazásokról; amennyiben az mindenkire egyforma érvényű; h; gazdálkodás a költségvetési keretében, a költségvetés rovatai közti átcsoportosítási jog gyakorlása; i; munkacsoportok létrehozása; j; döntés az egyesület kezelésében lévő vízterület horgászjegy áráról; ( 8 ) a közgyűlés általi visszahívás esetén túl, megszűnik az elnöki tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott elnökségi tisztségviselő megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól. 9. Elnök és Alelnök ( 1 ) az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos vagy nyílt szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezető. ( 2 ) az alelnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos vagy nyílt szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő. ( 3 ) elnök hatásköre és feladatai: a; az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése; b; a feladatokkal megbízott tagok feletti ellenőrzési jog gyakorlása; c; a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtása; d; az elnökségi ülések előkészítése és levezetése; e; az egyesület képviselete harmadik személlyel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt; Oldal: 9 / 15

10 f; éves beszámoló tervezetének készítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése; g; jogosult egy másik megbízott tisztségviselővel együttesen a bankszámla feletti jog gyakorlásában, amely minden esetben kötelező; h; a szava döntő, az elnökségi gyűléseken hozott helyi határozatok szavazategyenlősége esetén; ( 4 ) az egyesület elnökét - akadályoztatás esetén - az alelnök, annak akadályoztatása esetén a titkár képviseli. ( 5 ) az alelnök tevékenységét az elnök hangolja össze és határozza meg tevékenységi körét. ( 6 ) az elnök és az alelnök a közgyűlés felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. ( 7 ) az alelnök, az elnök távollétében vagy annak felkérése alapján az elnökre vonatkozó teljes jogkörrel jár el; 10. Gazdaságfelelős ( 1 ) a gazdasági felelőst a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. ( 2 ) a gazdasági felelős feladatkörét az elnökkel egyeztetett módon látja el; a; az egyesület gazdasági ügyeinek intézése; b; rendszeres beszámoló készítése az elnök részére és az elnökség részére az egyesület vagyoni helyzetéről; c; a pénz és vagyonkezelésről tételesen vezetett okmányolt számadásokat vezet; d; elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és az elnökség majd a közgyűlés elé terjeszti; 11. Titkár ( 1 ) a titkárt a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. ( 2 ) a titkár feladatköre. a; előterjesztések előkészítése a közgyűlés és az elnökség számára; b; jegyzőkönyvek vezetése az elnökség ülésein; c; eljár az elnök és az alelnök által felkért és átruházott egyesületi ügyekben; d; az egyesület és elnökség írásbeli teendőinek ellátása; e; segítséget nyújt az elnök számára különféle rendezvények lebonyolításában; Oldal: 10 / 15

11 f; az elnök és az alelnök távollétében irányítja az egyesületi életet; 12. Felügyelő Bizottság ( 1 ) a felügyelő bizottságot a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. A felügyelő bizottságnak 3 egyesületi tagja van. ( 2 ) a felügyelő bizottság jogosult az egyesület, elnökség és bizottságok alapszabályában rögzített tevékenységeinek, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére, felügyeletére, és erről minden esetben köteles írásban tájékoztatni az egyesület elnökét az elnökségen keresztül. Továbbá rendszeresen ellenőrzi az egyesület vagyonkezelését, a leltározási és pénzügyi bizonylatokat felülvizsgálja, továbbá előzetes bejelentés alapján a felügyelő bizottság képviselője jelen van és hitelesíti a mennyiséget minden halszállításról, esetleges takarmányvásárlásról, ellenőrzi az állatorvosi igazolásokat a hal származási papírjait figyelemmel kíséri az egyesület esetleges szerződésben foglaltak teljesülését és mindezekről a közgyűlésnek felel. ( 3 ) a felügyelő bizottság az elnökségtől és a különböző bizottságoktól függetlenül végzi munkáját. ( 4 ) a felügyelő bizottság és az elnökség közti kapcsolattartás az elnökségi üléseken keresztül történik, amelyen a felügyelő bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt. Ott a tisztségviselőktől jelentést, az egyesület megbízottjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. ( 5 ) a felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább ¼ évente ülésezik, mely ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A bizottsági ülések nyíltak, amennyiben az egyesület és mások személyi jogait nem sérti. ( 6 ) a felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Belső működési szabályzatát maga hozza, melyből egy eredeti példányt a határozatok könyvében köteles tárolni. ( 7 ) a határozatokat, észrevételeket, az érintettekkel az felügyelő bizottság elnöke közli írásban az egyesületi titkáron keresztül, illetve az elnökség felé, írásos észrevételezési joggal rendelkezik. ( 8 ) a felügyelő bizottság munkájáról és megállapításairól, írásban tartózik a közgyűlést tájékoztatni; ( 9 ) a felügyelő bizottság köteles az egyesület irányításáért felelős szervet,/elnökséget/ tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a; az egyesület működése során jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítésére intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b; a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; c; etikátlan magatartást tapasztalnak tisztségviselők és tagok közt egyaránt; ( 10 ) az elnök az intézkedésre jogosult vezető szervet a /elnökség; fegyelmi bizottság; közgyűlés;/ a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül köteles összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. ( 11 ) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, /de öt nem megkerülve, erről írásban értesítették, illetve feljebb valóit felszólították a szabályzataink szerint,/ a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet; Oldal: 11 / 15

12 ( 12) nem lehet felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a; aki az egyesület elnöke vagy elnökség tagja; b; az egyesülettel a megbízatásán kívül, más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; c; az egyesületi célszerinti juttatásából részesül kivétel az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő célszerinti juttatása; 13. Fegyelmi Bizottság ( 1 ) a fegyelmi bizottságot a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 5 évre, titkos vagy nyílt szavazással választja. A fegyelmi bizottságnak 3 egyesületi tagja van. ( 2 ) nem lehet a fegyelmi bizottság elnöke vagy tagja, aki a vezető szervelnöke vagy elnökségi taga. ( 3 ) a bizottság feladata első fokon eljárni az egyesület választott tisztséget be nem töltött tagjainak, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. ( 4 ) a bizottság eljárására az egységes eljárás biztosítása érdekében a SZÖVETSÉG és a saját egyesületi fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. ( 5 ) a bizottság köteles írásban tájékoztatni a felettes szerveket és az eljárásokról minden esetben jegyzőkönyvet kell készítenie, amit az elnökségnek eljuttatva a határozatok könyvében kell elhelyezni. ( 6 ) valamely vitás kérdés etikai kérdésé nyilvánítása a közgyűlés hatáskörébe tartózik. ( 7 ) eredménytelenség esetén az egyesület illetékes testületének javaslatot tehet az etikátlan magatartás megszüntetési módjára a vita megoldására. 14. Az egyesület működése, gazdálkodása, ügyviteli rendje és pénzügyi feladatok szervezése; (1 ) az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét az alapszabályban foglaltak szerint a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. ( 2 ) az egyesület, mint KOMÁROM ESZTERGOM Megyei Horgász Egyesületek Szövetségi tagja, fejti ki működését. A tagsági jogviszonyból eredően az egyesület köteles a a; szövetségi tagdíjat megfizetni; b; az állami illeték díjat és a halászatfejlesztési hozzájárulást befizetni; c; a szövetség választott szervei által hozott egyesületekre vonatkozó határozatókat állami horgászrendet betartani; d; a szövetség és különböző szervezetek által kért adatokat, beszámolókat elkészíteni és a meghatározott időben elküldeni; ( 3 ) az egyesület tagdíjaiból, belépési díjaiból, napijegy díjaiból, részére jutatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből, gazdálkodik. Oldal: 12 / 15

13 ( 4 ) a tagdíj összegét, a területjegy árát befizetésének módját, idejét az elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj és egyéb értékcikkeik megfizetésén túl az egyesület tartózásaiért, saját vagyonukkal nem felelnek. ( 5 ) az egyesület kezelésében lévő bányatavak horgászeltartó képessége korlátozott, azért az egyesület a bányatavakra területi jegyet korlátozott számban tud kiadni, de a horgászatot folyamatos biztosítása végett a tagjai számára folyamatosan biztosít napijegyet. ( 6 ) az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartózásaiért saját vagyonával felel. ( 7 )az egyesület a gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja; ( 8 ) az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. ( 9 ) az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították; ezért az egyesület gazdasági tevékenységet, mindent kizárólag csak másodlagos jelleggel a céljainak elérését elősegítő a törvényes működést nem sértő módon folytathat. ( 10 ) a közgyűlés, elnökségi beterjesztés jóváhagyásaként tavi tagként meghatározott tagdíj fizetését írhatja elő a felvételt kérővel szemben. ( 11 ) az egyesület a Környezetvédelmi Igazgatóság és Mohosz felkérése alapján környezetgondozási napokat tart, továbbá tavi tagként az egyesület által bérelt területen havi rendszerességgel környezetgondozási és vagyonőrzési feladatokat lát el, tavi tagjai támogatásával. ( 12 ) az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. ( 13 ) Ügyviteli rend a; Levelezési cím: 2536 Nyergesújfalu Árpád u. 1/4 b; Iktatás a; a beérkező postát naponta ( legfeljebb kétnaponta ) iktatókönyvbe kell vezetni. b; az egyesület életét nem érintő / tájékoztatókat, prospektusokat, stb./ illetve zárt rendszerű pénzügyi bizonylatokat / OTP bizonylatok; megyei utalások/nem kell iktatni, c; a beérkező leveleket szignálásra az egyesület elnökének kell bemutatni; majd az ügy érdemi elintézésére jogosult vezetőségi tagnak továbbítani kell. d; a kimenő posta küldése előtt az iktatószám megkérése kötelező, ennek hiányában a levél nem minősül hivatalos egyesületi iratnak; e; az elnökségi üléseken készített jegyzőkönyv másolata a havi elszámolás keretein belül a jelenlévök részéről szignózásra kerül, illetve az esetleges távolmaradó elnökségi tag a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerésül, utólag aláírja. Oldal: 13 / 15

14 ( 14 ) Pénzügyi feladatok szervezése a; az egyesület könyvvezetése, gazdálkodása, nyilvántartási és jelentési kötelezettségre a társadalmi szervezetekre mindenkor érvényes törvények és rendeletek alapján történik; b; aláírási jog; ( az elnök minden esetben és valamelyik másik megjelölt tag ) alelnök titkár gazdaságfelelős c; utalványozási jog; elnök (indokolt esetben alelnök) d; jegykiadás rendje: a mindenkori elnökség határozata alapján történik; e; elszámolások: vásárlás, / csak számlára / a vásárlásnál fel kell tüntetni, hogy hova lesz és a vásárlónak szignóznia kell a számlát a jobb felső sarokban;/ 15 napon belül;/ útiköltség /kiküldetési rendelvény +; útnyilvántartás APEH szerint /15 napon belül; / horgászversenyek; kertdíjak; napijegyárak, /bevételi bizonylatban a befizetés alkalmával a megbízott személy aláírásával;/ versenyek és egyéb támogatások, / megbízott a pénzt előre felveszi, a házi pénztárból aláírásával igazolja és az elszámolásnál a különbözetett számlák leadásával igazolja;/ a számlán fel kell tüntetni, hogy hol volt felhasználva és szignózni kell a jobb felső sarokban; f; a pénzügyi fegyelem betartása érdekében az elszámolásokról, minden hó végén tételesen a könyvelőnek való leadása előtt kötelező az elnök és elnökség felé beszámolót tartani; g; az egyesület által kiadott értékcikkek után, készpénzfizetés esetén a nyugta kiadása minden esetben kötelező; 15. Az egyesület képviselete ( 1 ) az egyesületet az elnök önállóan képviseli, a ( 2 ) pontban foglalt kivételével. ( 2 ) az egyesület bankszámlája felett az elnök és egy további elnökségi tag ( b pontja szerint)együttesen jogosult rendelkezni. 16. Az egyesület megszűnése ( 1 ) az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel egyesülését kimondja. ( 2 ) megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. Oldal: 14 / 15

15 17. Záró rendelkezések ( 1 ) a jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény az egyesülési jogról szóló évi II. törvény illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. ( 2 ) az egyesületi alapszabályt az egyesületi tagok 2009.év március. hó 14. napján az a városi tömegszervezeti székházban tartott közgyűlésen elfogadta a következő szavazati arányokban. /40 igen; 0 nem; 0 tartózkodott / Közgyűlési határozat száma: /1/KŐZGYŰLÉS ( 3 ) az egyesület közgyűlése a én és án jóváhagyott alapszabályát, ügyrendjét, felügyelő bizottság ellenőrzési rendjét, illetve a megbízott munkavállalók működéséhez szükséges szabályzatot ezen alapszabály hatályba lépésétől, semmisnek tekinti. / 40 igen; 0 nem; 0 tartózkodott / Közgyűlési határozat száma: /2/KŐZGYŰLÉS ( 4 ) Melléklet: 1 db jelenléti ív; 1 db közgyűlési határozat; P.H.. Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület Elnöke Nyergesújfalu Oldal: 15 / 15

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület Alapszabály Az Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület alakuló közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

Alexander-technika Tanárok Egyesülete Alexander-technika Tanárok Egyesülete ALAPSZABÁLYA Az Alexander-technika Tanárok Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1..

AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az egyesület neve, célja és feladata 1.. AZ ERDÉSZETI HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve, célja és feladata 1.. 1./ Az egyesület neve: Erdészeti Horgász Egyesület (továbbiakban: egyesület) 2./ Az egyesület székhelye: 9245. Mosonszolnok,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya

Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya Az Ocean Sailing Óceáni Vitorlázás Sport Egyesület Alapszabálya (elfogadva az Egyesület 2013. június 26-án megtartott alakuló közgyűlésén, módosítva a T. Fővárosi Törvényszék 13. Pk.60.467/2013/2 és 13.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

BALKÁN HÍV EGYESÜLET

BALKÁN HÍV EGYESÜLET BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET SZERVEI

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ EGYESÜLET SZERVEI A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület (továbbiakban egyesület) az egyesületi alapszabály felhatalmazásának megfelelően szervezeti és működési

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben