A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2008.május 20-án elfogadott alapszabálya a április 2. napján megtartott Taggyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. (A módosítás vastag betűvel szedve.) A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.Törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV. törvény alapján összeállított alapszabály. 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2. Székhelye: 8778 Újudvar Petőfi utca Működési területe: Újudvar Község közigazgatási területe. 4. Az Egyesület bélyegzője: Körbélyegző (lenyomata itt) Hosszúbélyegző: név, cím és adószám. 5. Az Egyesület önkormányzati elven működő non-profit, közhasznú társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy. 2. Az egyesület célja, feladata, tevékenységi körök 1./ Az Egyesület célja: Újudvar Község civil életének működtetése. 2./ Az Egyesület feladatai: a. Kulturális tevékenység b. Sporttevékenység c. Szabadidős és hobbitevékenység d. Vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység e. Környezetvédelmi tevékenység f. Településfejlesztési tevékenység g. Ifjúság táboroztatása, ifjúsági programok szervezése h. Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok. 3./ Az Egyesület pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei és helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állit és nem támogat.

2 2 4./ A Nova Curia Civil Közhasznú Egyesület által folytatott tevékenységi körök a szolgáltatások jegyzéke (TEÁOR 08) szerinti besorolásban: Főtevékenység: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység További tevékenységek: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Könyvkötészet, kapcsolódó szolgáltatás Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Könyv kiskereskedelem Újság-, papíráru kiskereskedelem Egyéb máshová nem sorolt új árú kiskereskedelme M.n.s. szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Üdülési egyéb szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Filmvetítés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Jogi tevékenység Számviteli, adószakértői tevékenység Üzletvezetés PR, kommunikáció Mérnöki tevékenység tanácsadás Irodagép, számítógép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Hardver szaktanácsadás Szoftverkiadás Egyéb szoftver szaktanácsadás Adatfeldolgozás Adatbázis szolgáltatás Egyéb számítástechnikai tevékenység Reklámügynöki tevékenység Piac-, és közvélemény kutatás Üzletviteli tanácsadás Fényképészet Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb gazdasági szolgáltatás Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Egyéb szabadidős sporteszközkölcsönzés Munkaerő közvetítés Utazásszervezés M.n.s. felnőtt és egyéb oktatás Zöldterület kezelés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás Sport, szabadidős képzés

3 Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Múzeumi tevékenység Vállalkozói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet Egyéb sporttevékenység Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 5./ Az Egyesület célszerinti közhasznu tevékenysége az évi CLVI.tv. 26. c) pontjában felsoroltak közül az alábbi: 1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5.) kulturális tevékenység 6.) kulturális örökség megóvása 7.) műemlékvédelem 8.) természetvédelem, állatvédelem 9.) környezetvédelem 10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 13.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 15.) közrend és a közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás 17.) rehabilitációs foglalkoztatás 18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 19.) euro-atlanti integráció elősegítése 23.) bűnmegelőzés Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból, tevékenysége eredményeiből tagjain kívül mások is részesülnek.

4 3. Az egyesület tagsága Tagok 1./ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 2./ Az Egyesület rendes tagja az a 14. életévét betöltő természetes személy lehet, aki Újudvar közigazgatási területén és, vagy itt van a munkahelye. Az egyesület rendes tagja lehet még az a gazdasági és minden olyan szervezet, intézmény, amely az egyesület céljait elfogadja. 3./ Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azon szervezetek és magánszemélyek, akik a rendes tagsággal járó kötelezettséget nem vállalják, de valamilyen módon készek támogatni az egyesületi célok megvalósulását. 4./ Tiszteletbeli tagnak választhatók a taggyűlés által azok a természetes személyek, akik az egyesületnek vagy Újudvar községnek kultúrájáért, fejlesztéséért kiemelkedő szolgálatot tettek. A) A tagok jogai és kötelességei 1./ Az Egyesület rendes tagja jogosult az egyesületi célok megvalósitásában részt venni, véleményt nyilvánitani és szavazni. Ellenőrizheti az Elnökség munkáját, ennek érdekében az Egyesület minden dokumentációjába betekinthet. A tag bármely tisztségre megválasztható. 2./ Jogosult az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, az eszközeit használni, és rendezvényein részt venni. 3./ A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni, a taggyűlésen tanácskozási joggal részt venni, napirendre javaslatot tenni. 4./ A rendes tagok kötelesek az alapszabályban meghatározott tagdíjat befizetni a tárgyév december 31. napjáig. 5./ A rendes tagok kötelesek a szervezeti életben részt venni, az egyesületi célok érdekében tevékenykedni. Tisztségben történő megválasztásuk esetén azt legjobb képességeik szerint ellátni. B) A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 1./ Tagsági viszony írásbeli kérelem útján létesíthető. A tagsági jogviszony létesítéséről az Elnökség dönt. A tagsági jogviszony azon a napon kezdődik, amely napon az Elnökség erről dönt. A tagsági jogviszony létesítésére irányuló kérelemmel kapcsolatos döntésről az Elnökségírásban értesíti a kérelmezőt. Elutasító döntés esetén a Taggyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni.

5 5 2./ A tagsági viszony megszűnik: a) kilépés b) törlés c) kizárás útján. 3./ Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnökség a bejelentést kézhez vette. Az Elnökség a kilépésről a következő Taggyűlést tájékoztatja. 4./ Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a magánszemély elhalálozik. 5./ Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag a tagdíj fizetési kötelezettségének a B) A tagok jogai és kötelességei fejezetben fogalt határidőig nem tesz eleget, illetve önhibájából legalább egy éven át nem vesz részt az Egyesület munkájában. 6./ Törlés esetén a tagsági viszony megszűntét az Elnökség állapítja meg, amelyről tájékoztatja a tagot és a következő Taggyűlést. 7./ Az Elnökség a tag kizárását javasolja a Taggyűlésnek, ha a tag magatartása az egyesületi cél elérését akadályozza, vagy jogszabályba, alapszabályba ütközik. A kizárás a tag előzetes meghallgatása után történhet meg. 4. Az egyesület szervezete 1./ A taggyűlés az egyesület legfőbb vezető szerve. 2./ A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri az elnökséghez beérkezett kérelem időpontját követő 30 napon belül. 3./ A taggyűlést az elnökség hívja össze írásban. A meghívót a hely, az időpont és a javasolt napirend megjelölésével 10 nappal előbb kell megküldeni. 4./ A Taggyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 5./ Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik: a) Az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, b) az egyesület éves költségvetésének megállapítása, c) az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása, d) tagdíj összegének megállapítása, e) az Egyesület más egyesülettel való együttműködése, beolvadása, egyesülése, f) az Egyesület feloszlatásának kimondása, g) tagsági viszony kizárással történő megszüntetése, h) az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, i) bármely tisztségviselőnek a tisztségből való felmentése, j) fegyelmi ügyek elbírálása, k) tiszteletbeli tagok megválasztása, l) döntés mindazon ügyben, amelyeket jogszabály a Taggyűlés kizárólagos

6 6 hatáskörébe utal, m) közhasznúsági jelentés elfogadása (az 1997.évi CLVI.tv. 19. (3) kötelező tartalmi elemei szerint), n) elbírálja az Elnökség tagfelvételi kérelmét elutasító döntés elleni jogorvoslati kérelmet. 6./ A Taggyűlést az Elnökség által kijelölt személy vezeti le. 7./ A Taggyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott új taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon változatlan napirend mellett a 30 perccel később az eredetileg határozatképtelen Taggyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza. 8./ A taggyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Meghatalmazással még egy tagot képviselhet. Meghatalmazását a taggyűlés megkezdése előtt le kell adni. 9./ Az egyesület tagjai a taggyűlésen a napirendi pontokról határozataikat általában nyílt szavazással, (kézfelemeléssel) egyszerű szótöbbséggel hozzák. Amennyiben a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel erről dönt, a taggyűlést levezető elnök titkos szavazást rendel el. 10./ A taggyűlés 2/3-ának szavazata szükséges az 5. a), e), f), h), i) pontjaiban meghatározott eljárásaiban hozott határozatokhoz. 11./ A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, vagy a jogügyletben érdekelt. 12./ A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a taggyűlés elején megválasztott jegyzőkönyv-vezető ir. A jegyzőkönyvet a Taggyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a taggyűlés elején megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. 13./ A Taggyűlés munkájáról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: a) a taggyűlés határozatképességét, megjelent tagok számát, b) mellékletként is lehetnek az előterjesztések, c) hozzászólások röviden, ha a hozzászóló kéri teljes terjedelemben, d) határozatok megszavazását (igen, ellenszavazat, tartózkodott), az ellenszavazatokat kérésre a tag megnevezésével kell feltüntetni, e) a határozatok pontos szövegét. A határozatokat év elejétől év végéig folyamatos sorszámmal kell nyilvántartani. f) a jegyzőkönyv mellékletei: meghívó, jelenléti ív, előterjesztések, beszámolók. g) a jegyzőkönyvet a többi irattal együtt meg kell őrizni. 14./ A taggyűlés nyilvános.

7 B) Az Elnökség 1./ Az Elnökség az egyesület általános ügyintéző képviseleti szerve. 2./ Az Elnökség két Taggyűlés között intézi az egyesület minden olyan ügyét, amelyet az alapszabály nem utal a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 3./ Az Elnökséget az elnök, 2 fő alelnök, titkár, és a tagcsoportok által delegált 3 fő tag alkotja. Az elnökség összesen 7 főből áll. 4./ Az Elnököt és az Elnökség további tagjait a Taggyűlés rendes tagjai közül három éves időtartamra választja. 5./ Az Elnök irányítja az elnökség munkáját. Képviseli az Egyesületet harmadik személlyel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Szervezi az egyesület szakmai tevékenységét. 6./ Az Elnök akadályoztatása esetén az alelnökök és a titkár az Elnök meghatalmazása alapján önállóan képviselhetik az ügyeket. 7./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) javaslatot tesz a taggyűlésnek a tag kizárására, b) a titkár feletti ellenőrzési jogok gyakorlása, c) az egyesület belső szabályzatainak jóváhagyása, d) a költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés taggyűlés elé terjesztése, e) döntés a nem tagok felajánlásainak elfogadásáról, f) az egyesület részvételének jóváhagyásra történő előterjesztése a taggyűlés felé valamely gazdasági társaságba, vagy alapítványhoz történő csatlakozásban, g) juttatások, díjazások mértékének és feltételeinek meghatározása, h) dönt a tagfelvételről, i) az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt gazdasági feladatok ellátásával megbízni. 8./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, legalább négy nappal az ülés időpontja előtt. 9./ Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül az elnökséget ismét össze kell hívni. Ez esetben határozatképes, ha az elnökségi tagok egyharmada jelen van. 10./ Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 11./ Az Elnökség tevékenységéért a Taggyűlésnek felelős. Az Elnökség éves munkájáról beszámolót készít a Taggyűlés felé. 12./ Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Tartalmi követelményei azonosak a taggyűlésnél leírtakkal.

8 8 13./ Az elnökség ülései nyilvánosak. C) A tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 1./ Az Egyesület-vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 2./ Nem lehet tisztségviselő: a) Akinek büntetőjogi felelősségét bűncselekmény elkövetésében jogerős ítélettel megállapították mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. b) Aki korábban olyan társadalmi szervezet-vezető tisztségviselője volt a szervezet megszűnését megelőzően egy évig, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. c) Akit az egyesületből kizártak. d) Tisztségviselő hozzátartozója. 3./ Megválasztásukat követően a vezető tisztségviselők írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, és nem tartoznak a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezményekhez. Nyilatkoznak továbbá arról is, hogy az 1997.évi CLVI.tv. 8. /1/ bekezdését tudomásul veszik, és a 9. /1/ és /2/ bekezdésében foglalt kizáró ok velük szemben nem áll fenn. 4./ Amennyiben valamely tisztségviselővel szemben utóbb válik összeférhetetlenségi ok, úgy azt a tisztségviselő 15 napon belül köteles az Elnökséggel közölni, és az okot megszüntetni, vagy tisztségéről lemondani. 5./ A tisztségviselők kötelességük megszegésével okozott anyagi kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek. 6./ A tisztségviselők megbízatása megszűnik: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) lemondással, c) a Taggyűlés általi felmentéssel, d) a tagsági jogviszony megszűnésével. D) Az egyesület tisztségviselői 1./ Az Elnök: Az Egyesület elnöke képviseli az egyesületet, gondoskodik az alapszabály és a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról és ellenőrzi azt. Az elnökségi ülések és taggyűlések között irányítja az egyesület munkáját. Összehívja az elnökség üléseit és azokon elnököl. A jóváhagyott költségvetés alapján irányítja az egyesület gazdálkodását. Felel a gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásáért. Az egyesület költségvetését, éves

9 9 beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az elnök elé terjeszti. Utalványozási és ellenjegyzési jogot gyakorol. Akadályoztatása esetén hatáskörének gyakorlását az alelnökökre és a titkárra ruházhatja át. 2./ Az alelnökök: Az alelnökök az elnök általános helyettesei. Ellátják mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza. 3./ A titkár: Feladata az egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok elvégzése, az egyesület adminisztrációjának elvégzése. Tevékenységét önállóan, az elnök felügyelete mellett végzi. Felel az egyesület gazdálkodásáért, az ügykezelésért. Előkészíti az egyesület éves beszámolóját, a költségvetését, a közhasznúsági jelentést, és azokat az elnök elé terjeszti. Az elnökség munkájához biztosítja a szükséges feltételeket. Tartós távollét esetén, illetve megbízatás alapján helyettesíti az egyesület elnökét és képviseli az egyesületet. Munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek. 4./ Tagcsoportok vezetői: A tagcsoporthoz tartozó tagok munkáját koordinálja. A tagcsoportok az egyesület célkitűzéseinek végrehajtását valósítják meg. Tagcsoportok: a) Ifjúsági csoport b) Házasok klubja c) Nyugdíjas klub d) Vagyonvédelmi és bűnmegelőzési csoport 5. Az egyesület gazdálkodása 1./ Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 2./ Az Egyesület gazdálkodásáról olyan nyilvántartást vezet, amelyből a gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok, illetve hatóságok által bármikor ellenőrizhető. A vezetendő nyilvántartást az elnök hagyja jóvá. 3./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodással elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban megjelölt célokra, feladatokra fordítja. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

10 10 4./ Az Egyesület bevételei, pénzügyi forrásai: a) a tagdíj, b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, c) az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel, d) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel e) pályázatokból elnyert összegek, f) adományok a pártoló tagoktól és egyéb személyektől, g) az SZJA 1 %-os felajánlásaiból származó bevétel. 5./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 6./ Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a taggyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, melynek részei: - a számviteli beszámoló, - a költségvetési támogatás felhasználása, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, - a cél szerinti juttatások kimutatása, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege, - a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a taggyűlés az elnökség előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 1./ A határozatok rendje: 6. Ügyviteli szabályok a/ A testületek határozataikat az alapszabály előírásai szerint egyszerű (jelenlevők 50%+1 fő), vagy minősített (jelenlevők 2/3-a) szótöbbséggel, nyílt vagy titkos szavazással hozzák. b/ Szavazni igennel, nemmel vagy tartózkodom formával lehet. Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólappal, lezárt gyüjtőláda használatával történhet. c/ A szavazás eredményét a taggyűlést levezető elnök hirdeti ki. d/ A közgyülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a taggyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. e/ A taggyülésről és az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az alapszabály / pontja tartalmazza. f/ A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

11 11 - a határozat véglegesitett szövegét, - a határozathozatal időpontját, annak érvényességi körét, hatályát, - a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. g/ A testületek döntéseit 30 napon belül közölni kell az érintettekkel lehetőleg szóban, ha ez nem lehetséges postai úton. A határozatok és az érintettekkel való közlést az egyesület saját honlapján hozza nyilvánosságra. 2./ A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: a/ A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. b/ A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. c/ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. d/ Nem lehet az Egyesület elnöke vagy elnökségi tagja az a személy, aki - az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, - az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül,(kivéve: b/ pontban foglaltak) illetve hozzátartozója, - két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg. 3./ Az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága: a/ Az Egyesület a Taggyűlés, illetve az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 4 nappal honlapján megjelenteti a taggyűlésről, illetve az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást. b/ Az Egyesület a közhasznúsági jelentést, az alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait és határozatait (ezek között az éves beszámoló legfontosabb adatait) évente, a közgyűlési elfogadást követő 30 napon belül, de a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig megjelenteti saját honlapján. c/ Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is.

12 12 d/ Az Egyesület irataiba bárki szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. e/ Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. f/ Az egyesület működésének szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról az Egyesület honlapján, illetve helyi hirdetési lehetőség igénybevételével gondoskodik. (saját honlap készítése folyamatban) 7. Az egyesület megszünése 1./ Az Egyesület megszűnik, ha: a) feloszlását a taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, b) más egyesülettel egyesül ha a taggyűlés 2/3-a megszavazza, c) ha az arra jogosult szerv feloszlatja, d) megszűnésének megállapításával. 2./ Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a megmaradt vagyont a Taggyűlés döntése szerint kell felosztani. Záradék: A módosított Alapszabályt a Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar Taggyűlése április 2-án a 14/2011. (IV.2.) sz. határozatával fogadta el, és a módosított Alapszabályt az elfogadás napjával lépteti hatályba. Újudvar,2011.április 2. Jakab Sándor Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar elnöke

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/

A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/ A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/ A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet ALAPADATOK Az egyesület elnevezése:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben