A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2008.május 20-án elfogadott alapszabálya a április 2. napján megtartott Taggyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. (A módosítás vastag betűvel szedve.) A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.Törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV. törvény alapján összeállított alapszabály. 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2. Székhelye: 8778 Újudvar Petőfi utca Működési területe: Újudvar Község közigazgatási területe. 4. Az Egyesület bélyegzője: Körbélyegző (lenyomata itt) Hosszúbélyegző: név, cím és adószám. 5. Az Egyesület önkormányzati elven működő non-profit, közhasznú társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy. 2. Az egyesület célja, feladata, tevékenységi körök 1./ Az Egyesület célja: Újudvar Község civil életének működtetése. 2./ Az Egyesület feladatai: a. Kulturális tevékenység b. Sporttevékenység c. Szabadidős és hobbitevékenység d. Vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység e. Környezetvédelmi tevékenység f. Településfejlesztési tevékenység g. Ifjúság táboroztatása, ifjúsági programok szervezése h. Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok. 3./ Az Egyesület pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei és helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állit és nem támogat.

2 2 4./ A Nova Curia Civil Közhasznú Egyesület által folytatott tevékenységi körök a szolgáltatások jegyzéke (TEÁOR 08) szerinti besorolásban: Főtevékenység: 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység További tevékenységek: Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Könyvkötészet, kapcsolódó szolgáltatás Zöldség-gyümölcs kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Könyv kiskereskedelem Újság-, papíráru kiskereskedelem Egyéb máshová nem sorolt új árú kiskereskedelme M.n.s. szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Üdülési egyéb szálláshely szolgáltatás Éttermi, mozgó vendéglátás Filmvetítés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Jogi tevékenység Számviteli, adószakértői tevékenység Üzletvezetés PR, kommunikáció Mérnöki tevékenység tanácsadás Irodagép, számítógép kölcsönzése Fogyasztási cikk kölcsönzése Hardver szaktanácsadás Szoftverkiadás Egyéb szoftver szaktanácsadás Adatfeldolgozás Adatbázis szolgáltatás Egyéb számítástechnikai tevékenység Reklámügynöki tevékenység Piac-, és közvélemény kutatás Üzletviteli tanácsadás Fényképészet Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb gazdasági szolgáltatás Szabadidős-, sporteszköz kölcsönzése Egyéb szabadidős sporteszközkölcsönzés Munkaerő közvetítés Utazásszervezés M.n.s. felnőtt és egyéb oktatás Zöldterület kezelés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás Sport, szabadidős képzés

3 Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Múzeumi tevékenység Vállalkozói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet Egyéb sporttevékenység Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 5./ Az Egyesület célszerinti közhasznu tevékenysége az évi CLVI.tv. 26. c) pontjában felsoroltak közül az alábbi: 1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5.) kulturális tevékenység 6.) kulturális örökség megóvása 7.) műemlékvédelem 8.) természetvédelem, állatvédelem 9.) környezetvédelem 10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 13.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 15.) közrend és a közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás 17.) rehabilitációs foglalkoztatás 18.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 19.) euro-atlanti integráció elősegítése 23.) bűnmegelőzés Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból, tevékenysége eredményeiből tagjain kívül mások is részesülnek.

4 3. Az egyesület tagsága Tagok 1./ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 2./ Az Egyesület rendes tagja az a 14. életévét betöltő természetes személy lehet, aki Újudvar közigazgatási területén és, vagy itt van a munkahelye. Az egyesület rendes tagja lehet még az a gazdasági és minden olyan szervezet, intézmény, amely az egyesület céljait elfogadja. 3./ Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azon szervezetek és magánszemélyek, akik a rendes tagsággal járó kötelezettséget nem vállalják, de valamilyen módon készek támogatni az egyesületi célok megvalósulását. 4./ Tiszteletbeli tagnak választhatók a taggyűlés által azok a természetes személyek, akik az egyesületnek vagy Újudvar községnek kultúrájáért, fejlesztéséért kiemelkedő szolgálatot tettek. A) A tagok jogai és kötelességei 1./ Az Egyesület rendes tagja jogosult az egyesületi célok megvalósitásában részt venni, véleményt nyilvánitani és szavazni. Ellenőrizheti az Elnökség munkáját, ennek érdekében az Egyesület minden dokumentációjába betekinthet. A tag bármely tisztségre megválasztható. 2./ Jogosult az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, az eszközeit használni, és rendezvényein részt venni. 3./ A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni, a taggyűlésen tanácskozási joggal részt venni, napirendre javaslatot tenni. 4./ A rendes tagok kötelesek az alapszabályban meghatározott tagdíjat befizetni a tárgyév december 31. napjáig. 5./ A rendes tagok kötelesek a szervezeti életben részt venni, az egyesületi célok érdekében tevékenykedni. Tisztségben történő megválasztásuk esetén azt legjobb képességeik szerint ellátni. B) A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 1./ Tagsági viszony írásbeli kérelem útján létesíthető. A tagsági jogviszony létesítéséről az Elnökség dönt. A tagsági jogviszony azon a napon kezdődik, amely napon az Elnökség erről dönt. A tagsági jogviszony létesítésére irányuló kérelemmel kapcsolatos döntésről az Elnökségírásban értesíti a kérelmezőt. Elutasító döntés esetén a Taggyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni.

5 5 2./ A tagsági viszony megszűnik: a) kilépés b) törlés c) kizárás útján. 3./ Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki szándékát az Elnökségnek írásban bejelenti. A tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amikor az Elnökség a bejelentést kézhez vette. Az Elnökség a kilépésről a következő Taggyűlést tájékoztatja. 4./ Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a magánszemély elhalálozik. 5./ Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag a tagdíj fizetési kötelezettségének a B) A tagok jogai és kötelességei fejezetben fogalt határidőig nem tesz eleget, illetve önhibájából legalább egy éven át nem vesz részt az Egyesület munkájában. 6./ Törlés esetén a tagsági viszony megszűntét az Elnökség állapítja meg, amelyről tájékoztatja a tagot és a következő Taggyűlést. 7./ Az Elnökség a tag kizárását javasolja a Taggyűlésnek, ha a tag magatartása az egyesületi cél elérését akadályozza, vagy jogszabályba, alapszabályba ütközik. A kizárás a tag előzetes meghallgatása után történhet meg. 4. Az egyesület szervezete 1./ A taggyűlés az egyesület legfőbb vezető szerve. 2./ A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri az elnökséghez beérkezett kérelem időpontját követő 30 napon belül. 3./ A taggyűlést az elnökség hívja össze írásban. A meghívót a hely, az időpont és a javasolt napirend megjelölésével 10 nappal előbb kell megküldeni. 4./ A Taggyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 5./ Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik: a) Az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, b) az egyesület éves költségvetésének megállapítása, c) az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása, d) tagdíj összegének megállapítása, e) az Egyesület más egyesülettel való együttműködése, beolvadása, egyesülése, f) az Egyesület feloszlatásának kimondása, g) tagsági viszony kizárással történő megszüntetése, h) az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, i) bármely tisztségviselőnek a tisztségből való felmentése, j) fegyelmi ügyek elbírálása, k) tiszteletbeli tagok megválasztása, l) döntés mindazon ügyben, amelyeket jogszabály a Taggyűlés kizárólagos

6 6 hatáskörébe utal, m) közhasznúsági jelentés elfogadása (az 1997.évi CLVI.tv. 19. (3) kötelező tartalmi elemei szerint), n) elbírálja az Elnökség tagfelvételi kérelmét elutasító döntés elleni jogorvoslati kérelmet. 6./ A Taggyűlést az Elnökség által kijelölt személy vezeti le. 7./ A Taggyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele (50%+1 fő) jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott új taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon változatlan napirend mellett a 30 perccel később az eredetileg határozatképtelen Taggyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza. 8./ A taggyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Meghatalmazással még egy tagot képviselhet. Meghatalmazását a taggyűlés megkezdése előtt le kell adni. 9./ Az egyesület tagjai a taggyűlésen a napirendi pontokról határozataikat általában nyílt szavazással, (kézfelemeléssel) egyszerű szótöbbséggel hozzák. Amennyiben a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel erről dönt, a taggyűlést levezető elnök titkos szavazást rendel el. 10./ A taggyűlés 2/3-ának szavazata szükséges az 5. a), e), f), h), i) pontjaiban meghatározott eljárásaiban hozott határozatokhoz. 11./ A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, vagy a jogügyletben érdekelt. 12./ A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a taggyűlés elején megválasztott jegyzőkönyv-vezető ir. A jegyzőkönyvet a Taggyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a taggyűlés elején megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. 13./ A Taggyűlés munkájáról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: a) a taggyűlés határozatképességét, megjelent tagok számát, b) mellékletként is lehetnek az előterjesztések, c) hozzászólások röviden, ha a hozzászóló kéri teljes terjedelemben, d) határozatok megszavazását (igen, ellenszavazat, tartózkodott), az ellenszavazatokat kérésre a tag megnevezésével kell feltüntetni, e) a határozatok pontos szövegét. A határozatokat év elejétől év végéig folyamatos sorszámmal kell nyilvántartani. f) a jegyzőkönyv mellékletei: meghívó, jelenléti ív, előterjesztések, beszámolók. g) a jegyzőkönyvet a többi irattal együtt meg kell őrizni. 14./ A taggyűlés nyilvános.

7 B) Az Elnökség 1./ Az Elnökség az egyesület általános ügyintéző képviseleti szerve. 2./ Az Elnökség két Taggyűlés között intézi az egyesület minden olyan ügyét, amelyet az alapszabály nem utal a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 3./ Az Elnökséget az elnök, 2 fő alelnök, titkár, és a tagcsoportok által delegált 3 fő tag alkotja. Az elnökség összesen 7 főből áll. 4./ Az Elnököt és az Elnökség további tagjait a Taggyűlés rendes tagjai közül három éves időtartamra választja. 5./ Az Elnök irányítja az elnökség munkáját. Képviseli az Egyesületet harmadik személlyel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Szervezi az egyesület szakmai tevékenységét. 6./ Az Elnök akadályoztatása esetén az alelnökök és a titkár az Elnök meghatalmazása alapján önállóan képviselhetik az ügyeket. 7./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) javaslatot tesz a taggyűlésnek a tag kizárására, b) a titkár feletti ellenőrzési jogok gyakorlása, c) az egyesület belső szabályzatainak jóváhagyása, d) a költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés taggyűlés elé terjesztése, e) döntés a nem tagok felajánlásainak elfogadásáról, f) az egyesület részvételének jóváhagyásra történő előterjesztése a taggyűlés felé valamely gazdasági társaságba, vagy alapítványhoz történő csatlakozásban, g) juttatások, díjazások mértékének és feltételeinek meghatározása, h) dönt a tagfelvételről, i) az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt gazdasági feladatok ellátásával megbízni. 8./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, legalább négy nappal az ülés időpontja előtt. 9./ Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül az elnökséget ismét össze kell hívni. Ez esetben határozatképes, ha az elnökségi tagok egyharmada jelen van. 10./ Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 11./ Az Elnökség tevékenységéért a Taggyűlésnek felelős. Az Elnökség éves munkájáról beszámolót készít a Taggyűlés felé. 12./ Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Tartalmi követelményei azonosak a taggyűlésnél leírtakkal.

8 8 13./ Az elnökség ülései nyilvánosak. C) A tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 1./ Az Egyesület-vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 2./ Nem lehet tisztségviselő: a) Akinek büntetőjogi felelősségét bűncselekmény elkövetésében jogerős ítélettel megállapították mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. b) Aki korábban olyan társadalmi szervezet-vezető tisztségviselője volt a szervezet megszűnését megelőzően egy évig, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. c) Akit az egyesületből kizártak. d) Tisztségviselő hozzátartozója. 3./ Megválasztásukat követően a vezető tisztségviselők írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, és nem tartoznak a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezményekhez. Nyilatkoznak továbbá arról is, hogy az 1997.évi CLVI.tv. 8. /1/ bekezdését tudomásul veszik, és a 9. /1/ és /2/ bekezdésében foglalt kizáró ok velük szemben nem áll fenn. 4./ Amennyiben valamely tisztségviselővel szemben utóbb válik összeférhetetlenségi ok, úgy azt a tisztségviselő 15 napon belül köteles az Elnökséggel közölni, és az okot megszüntetni, vagy tisztségéről lemondani. 5./ A tisztségviselők kötelességük megszegésével okozott anyagi kárért a polgári jog szabályai szerint felelősek. 6./ A tisztségviselők megbízatása megszűnik: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) lemondással, c) a Taggyűlés általi felmentéssel, d) a tagsági jogviszony megszűnésével. D) Az egyesület tisztségviselői 1./ Az Elnök: Az Egyesület elnöke képviseli az egyesületet, gondoskodik az alapszabály és a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról és ellenőrzi azt. Az elnökségi ülések és taggyűlések között irányítja az egyesület munkáját. Összehívja az elnökség üléseit és azokon elnököl. A jóváhagyott költségvetés alapján irányítja az egyesület gazdálkodását. Felel a gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásáért. Az egyesület költségvetését, éves

9 9 beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az elnök elé terjeszti. Utalványozási és ellenjegyzési jogot gyakorol. Akadályoztatása esetén hatáskörének gyakorlását az alelnökökre és a titkárra ruházhatja át. 2./ Az alelnökök: Az alelnökök az elnök általános helyettesei. Ellátják mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza. 3./ A titkár: Feladata az egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok elvégzése, az egyesület adminisztrációjának elvégzése. Tevékenységét önállóan, az elnök felügyelete mellett végzi. Felel az egyesület gazdálkodásáért, az ügykezelésért. Előkészíti az egyesület éves beszámolóját, a költségvetését, a közhasznúsági jelentést, és azokat az elnök elé terjeszti. Az elnökség munkájához biztosítja a szükséges feltételeket. Tartós távollét esetén, illetve megbízatás alapján helyettesíti az egyesület elnökét és képviseli az egyesületet. Munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek. 4./ Tagcsoportok vezetői: A tagcsoporthoz tartozó tagok munkáját koordinálja. A tagcsoportok az egyesület célkitűzéseinek végrehajtását valósítják meg. Tagcsoportok: a) Ifjúsági csoport b) Házasok klubja c) Nyugdíjas klub d) Vagyonvédelmi és bűnmegelőzési csoport 5. Az egyesület gazdálkodása 1./ Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében éves költségvetés alapján gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 2./ Az Egyesület gazdálkodásáról olyan nyilvántartást vezet, amelyből a gazdálkodási tevékenysége nyomon követhető, a tagok, illetve hatóságok által bármikor ellenőrizhető. A vezetendő nyilvántartást az elnök hagyja jóvá. 3./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodással elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban megjelölt célokra, feladatokra fordítja. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint.

10 10 4./ Az Egyesület bevételei, pénzügyi forrásai: a) a tagdíj, b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, c) az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel, d) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel e) pályázatokból elnyert összegek, f) adományok a pártoló tagoktól és egyéb személyektől, g) az SZJA 1 %-os felajánlásaiból származó bevétel. 5./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 6./ Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a taggyűlés elé terjeszti elfogadásra a közhasznúsági jelentést, melynek részei: - a számviteli beszámoló, - a költségvetési támogatás felhasználása, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, - a cél szerinti juttatások kimutatása, - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke, - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege, - a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a taggyűlés az elnökség előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 1./ A határozatok rendje: 6. Ügyviteli szabályok a/ A testületek határozataikat az alapszabály előírásai szerint egyszerű (jelenlevők 50%+1 fő), vagy minősített (jelenlevők 2/3-a) szótöbbséggel, nyílt vagy titkos szavazással hozzák. b/ Szavazni igennel, nemmel vagy tartózkodom formával lehet. Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólappal, lezárt gyüjtőláda használatával történhet. c/ A szavazás eredményét a taggyűlést levezető elnök hirdeti ki. d/ A közgyülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a taggyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. e/ A taggyülésről és az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az alapszabály / pontja tartalmazza. f/ A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

11 11 - a határozat véglegesitett szövegét, - a határozathozatal időpontját, annak érvényességi körét, hatályát, - a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. g/ A testületek döntéseit 30 napon belül közölni kell az érintettekkel lehetőleg szóban, ha ez nem lehetséges postai úton. A határozatok és az érintettekkel való közlést az egyesület saját honlapján hozza nyilvánosságra. 2./ A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: a/ A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. b/ A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. c/ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. d/ Nem lehet az Egyesület elnöke vagy elnökségi tagja az a személy, aki - az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, - az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül,(kivéve: b/ pontban foglaltak) illetve hozzátartozója, - két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg. 3./ Az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága: a/ Az Egyesület a Taggyűlés, illetve az elnökségi ülés időpontja előtt legalább 4 nappal honlapján megjelenteti a taggyűlésről, illetve az elnökségi ülésről szóló tájékoztatást. b/ Az Egyesület a közhasznúsági jelentést, az alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatait és határozatait (ezek között az éves beszámoló legfontosabb adatait) évente, a közgyűlési elfogadást követő 30 napon belül, de a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-ig megjelenteti saját honlapján. c/ Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is.

12 12 d/ Az Egyesület irataiba bárki szabadon betekinthet, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést. e/ Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. f/ Az egyesület működésének szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közlésének nyilvánosságáról az Egyesület honlapján, illetve helyi hirdetési lehetőség igénybevételével gondoskodik. (saját honlap készítése folyamatban) 7. Az egyesület megszünése 1./ Az Egyesület megszűnik, ha: a) feloszlását a taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, b) más egyesülettel egyesül ha a taggyűlés 2/3-a megszavazza, c) ha az arra jogosult szerv feloszlatja, d) megszűnésének megállapításával. 2./ Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után a megmaradt vagyont a Taggyűlés döntése szerint kell felosztani. Záradék: A módosított Alapszabályt a Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar Taggyűlése április 2-án a 14/2011. (IV.2.) sz. határozatával fogadta el, és a módosított Alapszabályt az elfogadás napjával lépteti hatályba. Újudvar,2011.április 2. Jakab Sándor Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar elnöke

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA

A FIESTA. Kulturális és Szabadidő. Sportegyesület. módosított ALAPSZABÁLYA A FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület módosított ALAPSZABÁLYA 1. I. pont Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Az egyesület nevének rövidítése: FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 2. A szervezet nevének

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2010. január 15-i Közgyűlésen. 1/10. oldal A BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2011. október 14. 1 A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE a) Az egyesület neve: Magyar Iyengar Jóga Szövetség, továbbiakban a Szövetség.

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya A Shamila Hastánc Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 2. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1 Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1) A mellékelt jelenléti ívben szereplő alapító tagok, az 1989. évi II. törvény alapján biztosított jogunkkal élve, a szabadban tölthető

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉGET. A MAGYAR PÓNI KLUB SZÖVETSÉG

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben