LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya"

Átírás

1 LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, év december hó 12. nap

2 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az Egyesület nevében szereplő LEI mozaikszó, melynek jelentése Lean Enterprise Institute. A lean kifejezés külföldön és hazánkban egyaránt egy vállalatszervezési, folyamatoptimalizálási szemléletet jelöl, amelynek célja, hogy a vállalat a lehető legkevesebb veszteséggel, minél gazdaságosabban, a vevői igényeknek megfelelően állítsa elő termékeit, szolgáltatásait. A lean szemlélet elveit, módszereit meghatározó és azokat kutató, az Egyesülettel szorosan együttműködő amerikai szervezet (és annak több tagszervezete a világon) a Lean Enterprise Institute (LEI) nevet viseli, ezért szükséges a hazai szervezet nevében is az azonos kifejezésekre történő utalás. A LEI szervezetek szerződésekben határozták meg az LEI elnevezés és annak logojának használatát. A hazai szervezet a nemzetközi együttműködés teljes jogú tagjává, kizárólag a LEI szervezetek által elfogadott név és logo használat szabályainak elismerése és betartása mellett válhat. Az Egyesület nevének használatát a célok és azok nemzetközi jellege, kapcsolata indokolja. 3. Az Egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Ady Endre utca Az Egyesület működési területe: Magyarország és minden más ország, amelyből az Egyesületnek tagja van. 5. Az Egyesület tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése írott és elektronikus formában. 6. Az Egyesület közhasznú szervezetként az évi II. tv. és az évi CLVI. tv. alapján működő társadalmi szervezet. Közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; euroatlanti integráció elősegítése; II. Az Egyesület célja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független társadalmi szervezet, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesületet, mint magántársaságot maguk a tagok vezetik és irányítják jelen Alapszabály előírásai szerint. Az egyesület legfontosabb célja, hogy - hirdesse és terjessze a lean szemléletet és támogatást adjon mindazoknak, akik a lean elveit választják a rugalmas, vevőorientált és hatékony szervezet kialakításához; - hidat teremtsen a nemzetközi tudásbázis (Lean Enterprise Institute (LEI) és a Lean Global Network (LGN) további tagszervezetei, azok szakemberei, vezetői) és hazai lean gondolkodók között 2

3 - a lean témakörében hiteles és megbízható forrásból biztosítson megfelelő tudást, szakmai képzési lehetőséget, szakirodalmat, benchmarking eljárást, gyakorlati fórumot, mindenki számára: legyen cégvezető, lean menedzser, belső tanácsadó, folyamatfejlesztő mérnök, műszakvezető, operátor vagy egyszerűen csak lean iránt érdeklődő; - összefogja a hazai tapasztalatokat, eredményeket, kutassa a lean jelenlegi helyzetét, a hazai vállalatok kihívásait; - kutassa a lean alkalmazhatóságának új területeit; - a lean az egyetemi oktatás részévé váljon, és megteremtse a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét a hallgatók számára; Az Egyesület alapítóinak víziója, a magyar vállalatok versenyképességének támogatása, különös tekintettel a KKV szektorra. Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület további feladatainak tekinti a következőket: 1. Könyvkiadás, értékesítés Külföldi szakirodalom magyar nyelven történő kiadása, valamint a magyar lean bevezetési sajátosságok megjelentetése; 2. Konferenciaszervezés Éves Nemzetközi Lean Konferencia megszervezése, neves külföldi előadókkal, szakemberekkel; 3. Kutatások Szakmai kutatási projektek indítása a lean jelenlegi, magyarországi helyzetének, a hazai vállalatok kihívásainak megismerése érdekében; 4. Ösztöndíj program végzős egyetemi hallgatók tapasztalatszerzési, elhelyezkedési lehetőségeinek elősegítése érdekében ösztöndíjprogram indítása a hazai vállalatok részvételével; 5. Hírlevelek, tudásanyag magyar nyelven a Lean Enterprise Institute (LEI) és a Lean Enterprise Academy (LEA) által publikált hírlevelek, tudásanyag biztosítása magyar nyelven; 6. Lean Menedzser Kerekasztal a hazai lean szakemberek tapasztalatcseréjét, tapasztalatszerzését elősegítő fórumának megszervezése, lebonyolítása; 7. Lean Stratégiai Kerekasztal a hazai lean szemléletű vállalatvezetők tapasztalatcseréjét, tapasztalatszerzését elősegítő fórumának megszervezése, lebonyolítása; 8. Benchmarking utak szervezése kimagasló lean szervezetek, megoldások, példák megismertetése belföldön és külföldön egyaránt. Külföldi lean tanulmányutak, konferenciák látogatásának megszervezése; 9. Nyitott workshop-ok gyakorlati, szakmai képzési lehetőségek biztosítása hiteles, megbízható forrásból; 10. Egyetemi oktatás gyakorlati példák, esettanulmányok, valós vállalati helyzetek megismertetése a hallgatókkal, gyárlátogatások lehetőségének biztosítása; 11. Szakmai publikációk, előadások - fenti tapasztalatok megosztása előadások, szakmai publikációk formájában; 3

4 Vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan és csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesületi vagyon forrásai: III. Az Egyesület vagyona 1. Az Egyesület rendes tagjai által fizetett tagdíj. 2. A tagok tagdíjon felüli felajánlásai. 3. Bel- és külföldi alapítványok, pártfogó magán- és jogi személyek támogatása, közérdekű kötelezettségvállalások, pályázati díjak, adományok. 4. Az államháztartás alrendszereitől írásbeli szerződés alapján kapott támogatás. 5. Céljai megvalósítása során folytatott gazdálkodás eredménye. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt kizárólag az alapszabályban meghatározott tevékenységére, az abban meghatározott célok megvalósítására fordítja. IV. Az Egyesület tagsága 1. A tagság alapja az önkéntesség. 2. Rendes tagok. Az Egyesület rendes tagja lehet bármely nagykorú magyar és külföldi állampolgárságú természetes személy és jogi személy, akit három elnökségi tag ajánlott, az elnökség a tagok sorába felvett és írásban nyilatkozik arról, hogy az Egyesület alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tagdíjat megfizeti és az Egyesület céljainak megvalósításában aktívan részt vesz. 3. Alapító tagok. Az Egyesület alakuló ülésén részt vett természetes és jogi személyek. 4. Pártoló tagok. Pártoló tag lehet, minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az egyesület munkáját, céljai megvalósítását bármilyen formában támogatja. A pártoló tagnak joga van az egyesület közgyűlésén, rendezvényein tanácskozási és indítványozási joggal - részt venni, szavazati jog azonban nem illeti meg. 5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak, szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki részesülhet, rendezvényein bárki részt vehet. V. A tagsági viszony létrejötte és megszűnése 1. Az alakuló ülés jelenléti ívét személyesen aláíró személy az Egyesület alapító rendes tagjának tekintendő. 2. Az Egyesületbe belépni szándékozó belépési kérelmét az Egyesület Elnökségéhez írásban tartozik benyújtani, és egyben a kérelemhez a IV. 2. pontban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot csatolni. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség határoz és annak elfogadását a kérelmezővel írásban közli. Elutasítás esetén a határozatot ugyancsak írásban kell a kérelmezővel közölni az elutasítás indokaival együtt. Az elutasító 4

5 határozatnak tartalmaznia kell, hogy a határozat ellen a kérelmező a Közgyűléshez fordulhat, amely erről a soron következő Közgyűlésen dönt. 3. A tagokról és a befizetett tagdíjakról a Titkár köteles nyilvántartást vezetni, amelyet az Elnök hitelesít. A jelentkezés elfogadása esetén a tagsági viszony az éves tagdíj befizetésének napjával kezdődik. 4. A tagsági viszony megszűnik: a.) a tag halálával, b.) a tag kilépésével, c.) a tag kizárásával, d.) az Egyesület feloszlásával. 5. A kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, azt megindokolni nem kell. A tagsági viszony a nyilatkozat beérkezésének (kézhezvételének) napjával szűnik meg. A kilépés a kilépő tagot addig esedékessé vált kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti. 6. A tag kizárására az Elnökség tehet javaslatot a Közgyűlésnek. Kizárásra okot adó körülmények: - A tagdíj éves összege befizetésének elmulasztása az Elnökség előzetes írásos felhívása ellenére, - Az alapszabály által előírt, valamint az önként vállalt kötelezettségek teljesítésének szándékos elmulasztása, - Az Egyesület érdekeivel ellentétes tevékenység kifejtése, ilyen magatartás tanúsítása. Az Elnökség a javaslat megtétele előtt tartozik a tagot a kizárási javaslat megtételére okot adó körülmény fennforgásáról írásban értesíteni és védekezésének írásban való előterjesztésére vagy szóbeli meghallgatására megfelelő időpontot megjelölni. A Közgyűlés a kizárást kimondó határozatát indokaival együtt írásban tartozik a kizárt taggal közölni. A határozat hatályon kívül helyezése végett a tag a határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat. VI. A tag jogai A rendes tagok jelölési, választási, szavazati joggal rendelkeznek és bármilyen tisztségre megválaszthatók. Az Egyesület rendes tagjának joga, hogy a) a Közgyűlésen személyesen megjelenjen, ott felszólaljon, az Egyesület tisztségviselőire jelölést tegyen; b) a határozatok meghozatalában szavazati joggal részt vegyen. Minden tagnak egy szavazata van; c) bármilyen tisztségre jelölhető és megválasztható, amennyiben vele szemben törvényben meghatározott kizáró feltétel nem forog fenn; d) jogosult az Egyesület rendezvényein, tevékenységében részt venni; e) jogosult az Egyesület szakmai és érdekvédelmi tevékenysége igénybevételére; f) joga van az Egyesület munkájáról, gazdálkodásáról az ügyintéző szervtől tájékoztatást kérni, az Egyesület nyilvántartásaiba, egyéb okiratokba betekinteni; g) javaslatot tehet rendkívüli közgyűlés összehívására. Ezt legalább a rendes tagok egyharmada kérheti az elnöktől az ok és cél megjelölésével; 5

6 h) joga van a törvénysértő határozatokkal szemben az egyesületi törvény előírásai alapján a határozat bíróság előtti megtámadására. A rendes tag kötelezettsége: VII. A tagok kötelezettségei a) az Egyesület céljai megvalósításában aktívan részt venni; b) az Alapszabály rendelkezéseit megtartani; c) a közgyűlési és testületi döntéseket elfogadni; d) az Egyesület jó hírnevét megőrizni, ápolni és olyan magatartást tanúsítani, amely méltó az Egyesület céljai megvalósításához és az egyesületi célok érdekeit szolgálja; e) tisztségviselőként a törvényes rendelkezéseket betartani és feladatait legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen elvégezni; f) az éves tagdíjat az Egyesület pénztárába vagy számlájára befizetni. Az éves tagdíj évenként a tagsági jogviszony keletkezésének napjával azonos napon esedékes. VIII. Az Egyesület szervezete 1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. a) A Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásra az Elnök jogosult. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is ha ezt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével az összehívást kezdeményezi. b) A Közgyűlés összehívása írásban történik a Közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének a feltüntetésével. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban kell a tagokat tájékoztatni a megismételt közgyűlés időpontjáról, változatlan napirendjéről, és a határozatképességre vonatkozó szabályról. c) A Közgyűlés ülése nyilvános. d) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább 50 %-a +1 fő részt vesz azon. e) Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint nem határozatképes, úgy a közgyűlést 30 napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni, ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. f) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ügyintéző szervek tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. g) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/.) élettársa a határozat alapján - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 6

7 Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak a tagsági viszony alapján nyújtott jelen alapszabályzatnak megfelelő cél szerinti juttatás. h) Minősített többségi, háromnegyedes szavazat szükséges az ügyintéző szervek tagjainak megválasztásához, a tagdíj mértékének megváltoztatásához, az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához, a közhasznúsági jelentés elfogadásához, a tag kizárásához, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásához. i) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése; - az Egyesület munkaprogramjának jóváhagyása; - az évi költségvetés meghatározása; - az éves tagsági díj meghatározása; - a 11 tagú Elnökség tagjainak öt évre és a háromtagú Felügyelő Bizottság tagjainak öt évre történő megválasztása titkos szavazással. Az Elnökség tagjának az jelölhető és választható, akinek a személyében az egyesületi törvényben, vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott kizárási körülmények nem állnak fenn; - Az Egyesület elnökének megválasztása; - az Elnökség beszámolójának, az együttes éves beszámolójának, valamint a közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása; - elutasított tagfelvételi kérelmek tárgyában való döntés; - tag kizárása; - döntés minden egyéb saját hatáskörébe vont kérdésben; j) A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen volt tag hitelesíti. k) Más egyesülethez csatlakozás, valamint az Egyesület feloszlása és ez esetben a vagyon felhasználása tárgyában egybehívott közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább kétharmada jelen van. Az ilyen tárgyban hozott határozatok érvényesítéséhez a jelenlevők legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges 2. Az Egyesület ügyintéző képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökség 11 tagból áll: elnök, titkár, kilenc tag. Az elnökség tisztségviselőit a Közgyűlés titkos szavazással öt évre választja. Az Elnökség üléseit szükség szerint tartja. Évenként egyszeri alkalommal az ülés megtartása kötelező. Az Elnökség üléseit írásban, napirend feltüntetésével az Elnök hívja össze az ülés időpontját megelőző legalább tíz nappal. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az elnökségből legalább 6 fő részt vesz azon. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de hozzászólási, szavazati jog nem illeti meg. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az adott ülés elnöke, és az Elnökség által megválasztott jegyzőkönyvvezető írnak alá. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 7

8 A határozathozatalban nem vehet részt az az Elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/.) élettársa a határozat alapján - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak a tagsági viszony alapján nyújtott jelen alapszabályzatnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki és megszűnése óta nem telt el két év. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére az évi CLVI. törvény 8. és 9. -ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazza. Az Elnökség feladata: - gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; - gondoskodik az Egyesület céljainak, az éves munkatervnek megvalósításáról, szervezési, végrehajtási, ügyintézési teendők, napi feladatok elvégzésével; - kapcsolatokat épít ki más hasonló kulturális egyesületekkel, szervezetekkel; - kapcsolatot tart feladatkörébe eső ügyekkel kapcsolatban a helyi és regionális szervekkel; - nyilvántartja a tagfelvételi kérelmeket, dönt az elfogadásukról; - nyilvántartja a kilépési szándékokat; - intézkedik a tagdíjhátralékos tagokkal kapcsolatban; - gazdálkodási ügyekben maximum egymillió forint egyszeri elköltéséről dönthet; - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; - elkészíti az Egyesület belső szabályzatát a közhasznú szervezetekről szóló törvény 7. -ában előírtak alapján; - javaslatot tesz a Közgyűlésnek tag kizárására. 3. Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, Felügyelő Bizottságot kell felállítani. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, melynek tagjait a közgyűlés öt évre választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. 8

9 A Felügyelő Bizottság szakmailag irányítja az egyesület belső ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet, valamint annak elnökségének működését és gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság e minőségében eljáró tagját az elnökség tagja nem utasíthatja. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy: - aki az Elnökség tagja, - aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, - aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, - fent említett személyek hozzátartozói. Ha a Közgyűlés a lemondott vagy elhalálozott felügyelő bizottsági tag(ok) pótlása érdekében, vagy a felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása miatt új tago(ka)t választ, az ilyen új tag megbízatásának ideje azonos lesz a Felügyelő Bizottság fennmaradó részének eredeti hivatali idejével. A Felügyelő Bizottság összes tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le. A Felügyelő Bizottság köteles évente kétszer megvizsgálni az elnökség által a Felügyelő Bizottság részére írásban előterjesztett valamennyi lényeges gazdaságipénzügyi, valamint az éves közhasznúsági jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó lényeges ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. A Felügyelő Bizottság elnöke jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt, ő bocsátja szavazásra a kérdéseket és hirdeti ki a szavazás eredményét. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvek őrzési helye az Egyesület székhelye. 9

10 A Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület elnökét tájékoztatni és az elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a küldöttgyűlés döntését teszi szükségessé; az elnökség, az elnök felelősségét megalapozó tény merült fel. Az elnökséget ill. a közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség ill. a közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét saját maga határozza meg, ami a közgyűlés jóváhagyásával válik hatályossá. 4. Az Egyesület tisztségviselői Az Elnök - Két elnökségi ülés között a Közgyűlés és Elnökség döntéseinek, határozatainak megfelelően irányítja az Egyesület ügyintézői, ügyviteli munkáját a titkár közreműködésével; - Kizárólagosan képviseli az Egyesületet harmadik személyek, szervezetek és hatóságok előtt; - Összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit; - Az egyesületi alkalmazottak munkáltatója; - Az Egyesület számviteli felelőse, utalványozási joggal az Elnök és az Elnökség egy tagja együttesen rendelkezik a jóváhagyott költségvetés erejéig; - Évente szakmai, pénzügyi és gazdasági beszámolót készít, melyet annak elfogadása céljából a Közgyűlés elé terjeszt és elfogadása után sajtó útján nyilvánosságra hoz. A Titkár - Végzi az Egyesület szervezési teendőit és az Elnök által rábízott feladatokat; - Kezeli az Egyesület okmányait, iratait, nyilvántartásait; - Nyilvántartást vezet a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatokról, azok érintettjeit írásban értesíti. 5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet határozatainak közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatalának módja: - A közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyv a közgyűlést követő 5 munkanapon belül kifüggesztésre kerül az egyesület székhelyén, 8200 Veszprém, Ady Endre utca 8. alatt, valamint közzétételre kerül az Egyesület honlapján. - Ugyanez a szabály vonatkozik az elnökség határozatainak nyilvánosságra hozatalára is. - Azokat a határozatokat, amelyek az egyesület valamely tagjára nézve tartalmaznak döntést, a fenti közzétételen túl postai úton kézbesíteni kell az érintett részére az ülést követő 5 munkanapon belül. 10

11 6. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokba való betekintés rendje: A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokat, beszámolókat bárki megtekintheti, arról kivonatot készíthet, saját költségére másolatot kérhet. Az erre irányuló kérelmet a Titkárnak kell elő terjeszteni. 7. Beszámolási szabályok: A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, e.) a központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatásokat és azok mértékét, f.) a vezetői tisztségviselők részére nyújtott támogatásokat és azok összegét, g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról kivonatot készíthet, saját költségére másolatot kérhet. 8. A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevétele: A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevételére irányuló igényt az elnökségtől írásban kell kérelmezni, a kérelem tárgyában az elnökség a soron következő ülésén dönt. A közhasznú szervezet szolgáltatásait köteles közzé tenni székhelyén, 8200 Veszprém, Ady Endre utca 8. alatt. IX. Vegyes rendelkezések 1. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az egyesület székhelyén nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. 2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országos képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíjfizetési kötelezettségen túlmenően az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Az Egyesület megszűnik, ha a feloszlását a Közgyűlés kimondja, más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza, arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja 5. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a fennmaradó vagyon felhasználásáról illetve felosztásáról a Közgyűlés határoz. 11

12 6. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezet iratokat székhelyén őrzi, melyekbe mindenki számára betekintést biztosít. 7. A 6. pont szerinti iratokba való betekintést az Egyesület Titkárához címzett írásbeli kérelemben, az Egyesület székhelyén, munkanapokon 8 és 17 óra között lehet kérni. 8. Az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a szolgáltatás jellegének megfelelő belső szabályozás alapján. 9. Az Egyesület működésének nyilvánosságát azzal biztosítja, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat székhelyén kifüggeszti és honlapján közzé teszi. 10. Jelen Alapszabállyal nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az egyesülési jogról szóló, évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók. 11. Az Egyesület felett a Veszprém Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. Jelen Alapszabályt az egyesület december 12-én megtartott közgyűlése fogadta el. Molnár Szabolcs az Egyesület elnöke 12

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben