LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya"

Átírás

1 LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, év december hó 12. nap

2 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az Egyesület nevében szereplő LEI mozaikszó, melynek jelentése Lean Enterprise Institute. A lean kifejezés külföldön és hazánkban egyaránt egy vállalatszervezési, folyamatoptimalizálási szemléletet jelöl, amelynek célja, hogy a vállalat a lehető legkevesebb veszteséggel, minél gazdaságosabban, a vevői igényeknek megfelelően állítsa elő termékeit, szolgáltatásait. A lean szemlélet elveit, módszereit meghatározó és azokat kutató, az Egyesülettel szorosan együttműködő amerikai szervezet (és annak több tagszervezete a világon) a Lean Enterprise Institute (LEI) nevet viseli, ezért szükséges a hazai szervezet nevében is az azonos kifejezésekre történő utalás. A LEI szervezetek szerződésekben határozták meg az LEI elnevezés és annak logojának használatát. A hazai szervezet a nemzetközi együttműködés teljes jogú tagjává, kizárólag a LEI szervezetek által elfogadott név és logo használat szabályainak elismerése és betartása mellett válhat. Az Egyesület nevének használatát a célok és azok nemzetközi jellege, kapcsolata indokolja. 3. Az Egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Ady Endre utca Az Egyesület működési területe: Magyarország és minden más ország, amelyből az Egyesületnek tagja van. 5. Az Egyesület tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése írott és elektronikus formában. 6. Az Egyesület közhasznú szervezetként az évi II. tv. és az évi CLVI. tv. alapján működő társadalmi szervezet. Közhasznú tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; euroatlanti integráció elősegítése; II. Az Egyesület célja Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független társadalmi szervezet, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesületet, mint magántársaságot maguk a tagok vezetik és irányítják jelen Alapszabály előírásai szerint. Az egyesület legfontosabb célja, hogy - hirdesse és terjessze a lean szemléletet és támogatást adjon mindazoknak, akik a lean elveit választják a rugalmas, vevőorientált és hatékony szervezet kialakításához; - hidat teremtsen a nemzetközi tudásbázis (Lean Enterprise Institute (LEI) és a Lean Global Network (LGN) további tagszervezetei, azok szakemberei, vezetői) és hazai lean gondolkodók között 2

3 - a lean témakörében hiteles és megbízható forrásból biztosítson megfelelő tudást, szakmai képzési lehetőséget, szakirodalmat, benchmarking eljárást, gyakorlati fórumot, mindenki számára: legyen cégvezető, lean menedzser, belső tanácsadó, folyamatfejlesztő mérnök, műszakvezető, operátor vagy egyszerűen csak lean iránt érdeklődő; - összefogja a hazai tapasztalatokat, eredményeket, kutassa a lean jelenlegi helyzetét, a hazai vállalatok kihívásait; - kutassa a lean alkalmazhatóságának új területeit; - a lean az egyetemi oktatás részévé váljon, és megteremtse a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét a hallgatók számára; Az Egyesület alapítóinak víziója, a magyar vállalatok versenyképességének támogatása, különös tekintettel a KKV szektorra. Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület további feladatainak tekinti a következőket: 1. Könyvkiadás, értékesítés Külföldi szakirodalom magyar nyelven történő kiadása, valamint a magyar lean bevezetési sajátosságok megjelentetése; 2. Konferenciaszervezés Éves Nemzetközi Lean Konferencia megszervezése, neves külföldi előadókkal, szakemberekkel; 3. Kutatások Szakmai kutatási projektek indítása a lean jelenlegi, magyarországi helyzetének, a hazai vállalatok kihívásainak megismerése érdekében; 4. Ösztöndíj program végzős egyetemi hallgatók tapasztalatszerzési, elhelyezkedési lehetőségeinek elősegítése érdekében ösztöndíjprogram indítása a hazai vállalatok részvételével; 5. Hírlevelek, tudásanyag magyar nyelven a Lean Enterprise Institute (LEI) és a Lean Enterprise Academy (LEA) által publikált hírlevelek, tudásanyag biztosítása magyar nyelven; 6. Lean Menedzser Kerekasztal a hazai lean szakemberek tapasztalatcseréjét, tapasztalatszerzését elősegítő fórumának megszervezése, lebonyolítása; 7. Lean Stratégiai Kerekasztal a hazai lean szemléletű vállalatvezetők tapasztalatcseréjét, tapasztalatszerzését elősegítő fórumának megszervezése, lebonyolítása; 8. Benchmarking utak szervezése kimagasló lean szervezetek, megoldások, példák megismertetése belföldön és külföldön egyaránt. Külföldi lean tanulmányutak, konferenciák látogatásának megszervezése; 9. Nyitott workshop-ok gyakorlati, szakmai képzési lehetőségek biztosítása hiteles, megbízható forrásból; 10. Egyetemi oktatás gyakorlati példák, esettanulmányok, valós vállalati helyzetek megismertetése a hallgatókkal, gyárlátogatások lehetőségének biztosítása; 11. Szakmai publikációk, előadások - fenti tapasztalatok megosztása előadások, szakmai publikációk formájában; 3

4 Vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan és csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesületi vagyon forrásai: III. Az Egyesület vagyona 1. Az Egyesület rendes tagjai által fizetett tagdíj. 2. A tagok tagdíjon felüli felajánlásai. 3. Bel- és külföldi alapítványok, pártfogó magán- és jogi személyek támogatása, közérdekű kötelezettségvállalások, pályázati díjak, adományok. 4. Az államháztartás alrendszereitől írásbeli szerződés alapján kapott támogatás. 5. Céljai megvalósítása során folytatott gazdálkodás eredménye. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt kizárólag az alapszabályban meghatározott tevékenységére, az abban meghatározott célok megvalósítására fordítja. IV. Az Egyesület tagsága 1. A tagság alapja az önkéntesség. 2. Rendes tagok. Az Egyesület rendes tagja lehet bármely nagykorú magyar és külföldi állampolgárságú természetes személy és jogi személy, akit három elnökségi tag ajánlott, az elnökség a tagok sorába felvett és írásban nyilatkozik arról, hogy az Egyesület alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tagdíjat megfizeti és az Egyesület céljainak megvalósításában aktívan részt vesz. 3. Alapító tagok. Az Egyesület alakuló ülésén részt vett természetes és jogi személyek. 4. Pártoló tagok. Pártoló tag lehet, minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az egyesület munkáját, céljai megvalósítását bármilyen formában támogatja. A pártoló tagnak joga van az egyesület közgyűlésén, rendezvényein tanácskozási és indítványozási joggal - részt venni, szavazati jog azonban nem illeti meg. 5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak, szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki részesülhet, rendezvényein bárki részt vehet. V. A tagsági viszony létrejötte és megszűnése 1. Az alakuló ülés jelenléti ívét személyesen aláíró személy az Egyesület alapító rendes tagjának tekintendő. 2. Az Egyesületbe belépni szándékozó belépési kérelmét az Egyesület Elnökségéhez írásban tartozik benyújtani, és egyben a kérelemhez a IV. 2. pontban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot csatolni. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség határoz és annak elfogadását a kérelmezővel írásban közli. Elutasítás esetén a határozatot ugyancsak írásban kell a kérelmezővel közölni az elutasítás indokaival együtt. Az elutasító 4

5 határozatnak tartalmaznia kell, hogy a határozat ellen a kérelmező a Közgyűléshez fordulhat, amely erről a soron következő Közgyűlésen dönt. 3. A tagokról és a befizetett tagdíjakról a Titkár köteles nyilvántartást vezetni, amelyet az Elnök hitelesít. A jelentkezés elfogadása esetén a tagsági viszony az éves tagdíj befizetésének napjával kezdődik. 4. A tagsági viszony megszűnik: a.) a tag halálával, b.) a tag kilépésével, c.) a tag kizárásával, d.) az Egyesület feloszlásával. 5. A kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, azt megindokolni nem kell. A tagsági viszony a nyilatkozat beérkezésének (kézhezvételének) napjával szűnik meg. A kilépés a kilépő tagot addig esedékessé vált kötelezettségei teljesítése alól nem mentesíti. 6. A tag kizárására az Elnökség tehet javaslatot a Közgyűlésnek. Kizárásra okot adó körülmények: - A tagdíj éves összege befizetésének elmulasztása az Elnökség előzetes írásos felhívása ellenére, - Az alapszabály által előírt, valamint az önként vállalt kötelezettségek teljesítésének szándékos elmulasztása, - Az Egyesület érdekeivel ellentétes tevékenység kifejtése, ilyen magatartás tanúsítása. Az Elnökség a javaslat megtétele előtt tartozik a tagot a kizárási javaslat megtételére okot adó körülmény fennforgásáról írásban értesíteni és védekezésének írásban való előterjesztésére vagy szóbeli meghallgatására megfelelő időpontot megjelölni. A Közgyűlés a kizárást kimondó határozatát indokaival együtt írásban tartozik a kizárt taggal közölni. A határozat hatályon kívül helyezése végett a tag a határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat. VI. A tag jogai A rendes tagok jelölési, választási, szavazati joggal rendelkeznek és bármilyen tisztségre megválaszthatók. Az Egyesület rendes tagjának joga, hogy a) a Közgyűlésen személyesen megjelenjen, ott felszólaljon, az Egyesület tisztségviselőire jelölést tegyen; b) a határozatok meghozatalában szavazati joggal részt vegyen. Minden tagnak egy szavazata van; c) bármilyen tisztségre jelölhető és megválasztható, amennyiben vele szemben törvényben meghatározott kizáró feltétel nem forog fenn; d) jogosult az Egyesület rendezvényein, tevékenységében részt venni; e) jogosult az Egyesület szakmai és érdekvédelmi tevékenysége igénybevételére; f) joga van az Egyesület munkájáról, gazdálkodásáról az ügyintéző szervtől tájékoztatást kérni, az Egyesület nyilvántartásaiba, egyéb okiratokba betekinteni; g) javaslatot tehet rendkívüli közgyűlés összehívására. Ezt legalább a rendes tagok egyharmada kérheti az elnöktől az ok és cél megjelölésével; 5

6 h) joga van a törvénysértő határozatokkal szemben az egyesületi törvény előírásai alapján a határozat bíróság előtti megtámadására. A rendes tag kötelezettsége: VII. A tagok kötelezettségei a) az Egyesület céljai megvalósításában aktívan részt venni; b) az Alapszabály rendelkezéseit megtartani; c) a közgyűlési és testületi döntéseket elfogadni; d) az Egyesület jó hírnevét megőrizni, ápolni és olyan magatartást tanúsítani, amely méltó az Egyesület céljai megvalósításához és az egyesületi célok érdekeit szolgálja; e) tisztségviselőként a törvényes rendelkezéseket betartani és feladatait legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen elvégezni; f) az éves tagdíjat az Egyesület pénztárába vagy számlájára befizetni. Az éves tagdíj évenként a tagsági jogviszony keletkezésének napjával azonos napon esedékes. VIII. Az Egyesület szervezete 1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. a) A Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásra az Elnök jogosult. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is ha ezt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével az összehívást kezdeményezi. b) A Közgyűlés összehívása írásban történik a Közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének a feltüntetésével. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban kell a tagokat tájékoztatni a megismételt közgyűlés időpontjáról, változatlan napirendjéről, és a határozatképességre vonatkozó szabályról. c) A Közgyűlés ülése nyilvános. d) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább 50 %-a +1 fő részt vesz azon. e) Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint nem határozatképes, úgy a közgyűlést 30 napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni, ez a közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. f) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ügyintéző szervek tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. g) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/.) élettársa a határozat alapján - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 6

7 Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak a tagsági viszony alapján nyújtott jelen alapszabályzatnak megfelelő cél szerinti juttatás. h) Minősített többségi, háromnegyedes szavazat szükséges az ügyintéző szervek tagjainak megválasztásához, a tagdíj mértékének megváltoztatásához, az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához, a közhasznúsági jelentés elfogadásához, a tag kizárásához, az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásához. i) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése; - az Egyesület munkaprogramjának jóváhagyása; - az évi költségvetés meghatározása; - az éves tagsági díj meghatározása; - a 11 tagú Elnökség tagjainak öt évre és a háromtagú Felügyelő Bizottság tagjainak öt évre történő megválasztása titkos szavazással. Az Elnökség tagjának az jelölhető és választható, akinek a személyében az egyesületi törvényben, vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott kizárási körülmények nem állnak fenn; - Az Egyesület elnökének megválasztása; - az Elnökség beszámolójának, az együttes éves beszámolójának, valamint a közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása; - elutasított tagfelvételi kérelmek tárgyában való döntés; - tag kizárása; - döntés minden egyéb saját hatáskörébe vont kérdésben; j) A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen volt tag hitelesíti. k) Más egyesülethez csatlakozás, valamint az Egyesület feloszlása és ez esetben a vagyon felhasználása tárgyában egybehívott közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak legalább kétharmada jelen van. Az ilyen tárgyban hozott határozatok érvényesítéséhez a jelenlevők legalább háromnegyedének hozzájárulása szükséges 2. Az Egyesület ügyintéző képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökség 11 tagból áll: elnök, titkár, kilenc tag. Az elnökség tisztségviselőit a Közgyűlés titkos szavazással öt évre választja. Az Elnökség üléseit szükség szerint tartja. Évenként egyszeri alkalommal az ülés megtartása kötelező. Az Elnökség üléseit írásban, napirend feltüntetésével az Elnök hívja össze az ülés időpontját megelőző legalább tíz nappal. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az elnökségből legalább 6 fő részt vesz azon. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de hozzászólási, szavazati jog nem illeti meg. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az adott ülés elnöke, és az Elnökség által megválasztott jegyzőkönyvvezető írnak alá. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 7

8 A határozathozatalban nem vehet részt az az Elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/.) élettársa a határozat alapján - kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve - a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjainak a tagsági viszony alapján nyújtott jelen alapszabályzatnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki vezető tisztséget olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki és megszűnése óta nem telt el két év. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére az évi CLVI. törvény 8. és 9. -ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazza. Az Elnökség feladata: - gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; - gondoskodik az Egyesület céljainak, az éves munkatervnek megvalósításáról, szervezési, végrehajtási, ügyintézési teendők, napi feladatok elvégzésével; - kapcsolatokat épít ki más hasonló kulturális egyesületekkel, szervezetekkel; - kapcsolatot tart feladatkörébe eső ügyekkel kapcsolatban a helyi és regionális szervekkel; - nyilvántartja a tagfelvételi kérelmeket, dönt az elfogadásukról; - nyilvántartja a kilépési szándékokat; - intézkedik a tagdíjhátralékos tagokkal kapcsolatban; - gazdálkodási ügyekben maximum egymillió forint egyszeri elköltéséről dönthet; - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe; - elkészíti az Egyesület belső szabályzatát a közhasznú szervezetekről szóló törvény 7. -ában előírtak alapján; - javaslatot tesz a Közgyűlésnek tag kizárására. 3. Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, Felügyelő Bizottságot kell felállítani. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, melynek tagjait a közgyűlés öt évre választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. 8

9 A Felügyelő Bizottság szakmailag irányítja az egyesület belső ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet, valamint annak elnökségének működését és gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság e minőségében eljáró tagját az elnökség tagja nem utasíthatja. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy: - aki az Elnökség tagja, - aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, - aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, - fent említett személyek hozzátartozói. Ha a Közgyűlés a lemondott vagy elhalálozott felügyelő bizottsági tag(ok) pótlása érdekében, vagy a felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása miatt új tago(ka)t választ, az ilyen új tag megbízatásának ideje azonos lesz a Felügyelő Bizottság fennmaradó részének eredeti hivatali idejével. A Felügyelő Bizottság összes tagjának a megbízatása azonos időpontban jár le. A Felügyelő Bizottság köteles évente kétszer megvizsgálni az elnökség által a Felügyelő Bizottság részére írásban előterjesztett valamennyi lényeges gazdaságipénzügyi, valamint az éves közhasznúsági jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó lényeges ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. A Felügyelő Bizottság elnöke jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt, ő bocsátja szavazásra a kérdéseket és hirdeti ki a szavazás eredményét. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvek őrzési helye az Egyesület székhelye. 9

10 A Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület elnökét tájékoztatni és az elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a küldöttgyűlés döntését teszi szükségessé; az elnökség, az elnök felelősségét megalapozó tény merült fel. Az elnökséget ill. a közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség ill. a közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét saját maga határozza meg, ami a közgyűlés jóváhagyásával válik hatályossá. 4. Az Egyesület tisztségviselői Az Elnök - Két elnökségi ülés között a Közgyűlés és Elnökség döntéseinek, határozatainak megfelelően irányítja az Egyesület ügyintézői, ügyviteli munkáját a titkár közreműködésével; - Kizárólagosan képviseli az Egyesületet harmadik személyek, szervezetek és hatóságok előtt; - Összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit; - Az egyesületi alkalmazottak munkáltatója; - Az Egyesület számviteli felelőse, utalványozási joggal az Elnök és az Elnökség egy tagja együttesen rendelkezik a jóváhagyott költségvetés erejéig; - Évente szakmai, pénzügyi és gazdasági beszámolót készít, melyet annak elfogadása céljából a Közgyűlés elé terjeszt és elfogadása után sajtó útján nyilvánosságra hoz. A Titkár - Végzi az Egyesület szervezési teendőit és az Elnök által rábízott feladatokat; - Kezeli az Egyesület okmányait, iratait, nyilvántartásait; - Nyilvántartást vezet a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatokról, azok érintettjeit írásban értesíti. 5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet határozatainak közlése az érintettekkel, nyilvánosságra hozatalának módja: - A közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyv a közgyűlést követő 5 munkanapon belül kifüggesztésre kerül az egyesület székhelyén, 8200 Veszprém, Ady Endre utca 8. alatt, valamint közzétételre kerül az Egyesület honlapján. - Ugyanez a szabály vonatkozik az elnökség határozatainak nyilvánosságra hozatalára is. - Azokat a határozatokat, amelyek az egyesület valamely tagjára nézve tartalmaznak döntést, a fenti közzétételen túl postai úton kézbesíteni kell az érintett részére az ülést követő 5 munkanapon belül. 10

11 6. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokba való betekintés rendje: A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokat, beszámolókat bárki megtekintheti, arról kivonatot készíthet, saját költségére másolatot kérhet. Az erre irányuló kérelmet a Titkárnak kell elő terjeszteni. 7. Beszámolási szabályok: A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, e.) a központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatásokat és azok mértékét, f.) a vezetői tisztségviselők részére nyújtott támogatásokat és azok összegét, g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról kivonatot készíthet, saját költségére másolatot kérhet. 8. A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevétele: A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevételére irányuló igényt az elnökségtől írásban kell kérelmezni, a kérelem tárgyában az elnökség a soron következő ülésén dönt. A közhasznú szervezet szolgáltatásait köteles közzé tenni székhelyén, 8200 Veszprém, Ady Endre utca 8. alatt. IX. Vegyes rendelkezések 1. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az egyesület székhelyén nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. 2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országos képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíjfizetési kötelezettségen túlmenően az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Az Egyesület megszűnik, ha a feloszlását a Közgyűlés kimondja, más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés elhatározza, arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja 5. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a fennmaradó vagyon felhasználásáról illetve felosztásáról a Közgyűlés határoz. 11

12 6. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezet iratokat székhelyén őrzi, melyekbe mindenki számára betekintést biztosít. 7. A 6. pont szerinti iratokba való betekintést az Egyesület Titkárához címzett írásbeli kérelemben, az Egyesület székhelyén, munkanapokon 8 és 17 óra között lehet kérni. 8. Az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a szolgáltatás jellegének megfelelő belső szabályozás alapján. 9. Az Egyesület működésének nyilvánosságát azzal biztosítja, hogy az ezzel kapcsolatos dokumentumokat székhelyén kifüggeszti és honlapján közzé teszi. 10. Jelen Alapszabállyal nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az egyesülési jogról szóló, évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók. 11. Az Egyesület felett a Veszprém Megyei Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. Jelen Alapszabályt az egyesület december 12-én megtartott közgyűlése fogadta el. Molnár Szabolcs az Egyesület elnöke 12

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések Egyesület neve: Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Székhelye:

Részletesebben