MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG"

Átírás

1 MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, DECEMBER oldal

2 A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény ( Civil tv. ) és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ( Ptk. ) szerint egyesületi formában működő, közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, jogi személy. I. Az Egyesület 1. Elnevezése a) magyar nyelven: Magyar Szélenergia Ipari Társaság b) idegen nyelven: Hungarian Windpower Industry Association 2. Nevének rövidítése: a) magyar nyelven: MSZIT b) idegen nyelven: HWIA 3. Alapításának éve: Működésének időtartama: határozatlan 5. Működési formája: egyesület 6. Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út II. Az Egyesület jellege, célja, közhasznú jogállása 1. Az MSZIT az érdekközösség alapján tömörülő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, illetve civil szervezetek és természetes személyek önkéntesen alakított, nyilvántartott tagsággal rendelkező, országos jellegű, közhasznú civil szervezete. Demokratikus önkormányzati módon működő, non-profit, érdekvédelmi egyesület. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból figyelemmel a Civil tv ban foglaltakra, bárki részesülhet. 2. Az Egyesület célja - szélenergia iparág fejlődésének elősegítése; - a szélenergia ipari szereplők érdekeinek képviselete; - részvétel a szélenergia hasznosításra vonatkozó jogszabályok megalkotásában; - a szélenergia ipari szereplők szakmai együttműködésének koordinálása, szervezése; - a szélenergia hasznosítással kapcsolatos tudományos, szakmai ismeretek minél szélesebb körű terjesztése, a szélenergia előnyeinek bemutatása a társadalom számára; - a szélenergiára vonatkozó Európai Uniós jogalkotás figyelemmel kísérése; - az Európai Uniós szabályok betartásának és a szükséges hazai jogalkotás figyelemmel kísérése; - a Magyar Szélenergia Társaság és egyéb szélenergia és megújuló energia terjesztését szorgalmazó szervezetekkel való együttműködés az Egyesület céljainak elérése érdekében. 3. Az Egyesület a fenti célkitűzések érdekében különösen az alábbi területeken fejti ki tevékenységét: - érdekegyeztetési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az Egyesület tagjaival, más szervezetekkel, döntéshozókkal; 2. oldal

3 - az Egyesület céljainak elérését segítő információkat gyűjt és terjeszt; - a nagyobb társadalmi elfogadottság érdekében terjeszti és népszerűsíti a szélenergia hasznosítását, ennek körében: i) a szélenergia területén szolgáltatást végzők érdekei megjelenítésére kommunikációs stratégia kidolgozásában és megvalósításában vesz részt; ii) a kommunikációs stratégia keretében szemináriumok, konferenciák, fórumok, tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezésében vesz részt; iii) sajtóközleményeket bocsát ki; - az Egyesület céljainak elérését segítő érdekeket képviseli, és érvényesítési a politikai/kormányzati, közigazgatási és szakmai döntéshozók, illetve az egyéb piaci szereplők vonatkozásában; - aktívan részt vesz a szélenergia hasznosítás térnyerését elősegítő szabályozás, kialakításában; - kapcsolatot tart és együttműködik a Magyarországon, és a világ különböző országaiban hasonló célból létrehozott szervezetekkel, társaságokkal, kiemelten kezelve az Európai Uniót. Az Egyesület tevékenységét a Civil tv.-ben foglaltak szerinti közhasznú szervezetként látja el. Az Egyesület a fentiekben felsorolt közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: 1. tudományos tevékenység, kutatás közfeladat a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény 5. (3) bekezdése alapján; 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közfeladat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (1) bekezdés n) pontja alapján; 3. természetvédelem, környezetvédelem közfeladat a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 64. (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (4) bekezdés 12. pontja és 13. (1) bekezdés 11. pontja alapján. 4. Az Egyesület tevékenységében bárki, aki az Egyesület céljaival egyet ért, közvetlenül, vagy közvetve részt vehet, vagyoni hozzájárulással és más módokon elősegítheti a célok megvalósulását. 5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, politikai pártoktól és politikai szervezetektől függetlenül működik, politikai pártoknak és politikai szervezeteknek támogatást nem nyújthat, és azoktól támogatást semmilyen formában nem fogadhat el. Politikai párt jelöltjét sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselő választásokon nem támogatja, és képviselőjelöltet nem állít. 6. Az Egyesület civil szervezet. III. Tagság, tagsági jogok 1. Tagság a.) Rendes tagság Az Egyesület rendes tagja lehet bármely magyar vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy civil szervezet, valamint természetes személy amely/aki: - az Egyesület célkitűzéseivel egyetért; 3. oldal

4 - át elfogadja; - szakmailag, illetve vagyoni hozzájárulással, vagy bármilyen más módon hathatósan hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához; - írásban benyújtott tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfogadja és; - a tagdíjat befizette. Rendes tagsági viszony akkor jön létre, ha - a tagfelvételi kérelmet az Elnökség elnökségi ülésen elfogadta; és - a tagjelölt az adott félévre időarányosan eső tagdíjat a pozitív döntésről szóló bejelentéstől számított 15 napon belül megfizette. Az Elnökség tagfelvételi kérelmét elutasító döntése ellen az érintett a Közgyűléshez fordulhat a döntés kézbesítésétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül. b.) Pártoló tagság Pártoló tag lehet bármely magyar vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve civil szervezet, valamint bármely természetes személy amely/aki: - az Egyesület tevékenységével rokonszenvezik, és anyagi támogatásban (vagyoni hozzájárulásban) részesíti azt; - és akit az Elnökség annak elfogad. c.) Tiszteletbeli tagság Tiszteletbeli tag lehet bármely magyar vagy külföldi jogi személy, illetve civil szervezet, valamint bármely természetes személy amely/aki: - az Egyesület tevékenységével rokonszenvezik, és erkölcsi és / vagy szakmai támogatásban részesíti azt; - és akit a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ. 2. A tagok jogai és kötelezettségei a.)a rendes tagnak joga van - részt venni a szervezet rendezvényein és tevékenységében; - javaslatokat, észrevételeket és indítványokat tenni; - betekinteni a szervezet ügyeibe; - a Közgyűlésen tisztségviselőket választani, jelöltet állítani, és jelöltként megjelenni (választható az Egyesület szerveibe); - szavazati jogával élni; - az Egyesület bármely szerve jog- vagy alapszabálysértő határozatának megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A nem természetes személy tagot minden esetben a törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviseli, gyakorolja annak jogait. b.)a rendes tag kötelessége - közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában; - betartania az ban foglaltakat, valamint az Egyesület működése során hozott döntéseket, határozatokat; - a Közgyűlés vagy az Elnökség által előírt, vagy önkéntesen vállalt kötelezettségeket teljesíteni; - az előírt tagdíjat időben (félévente, minden félév első hónapjának 5. napjáig) befizetni;nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását; - az Egyesület számára tett felajánlásait teljesíteni. c.) A pártoló tagnak joga van 4. oldal

5 - a Közgyűlésen és az Egyesület egyéb szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt venni; - felkérés esetén javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani az Egyesület működésével kapcsolatban; - rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület munkájáról; - érintettsége esetén az Egyesület bármely szerve jog- vagy alapszabálysértő határozatának megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. d.)a pártoló tag kötelessége - betartani az Egyesület Közgyűlésének és szerveinek határozatait, az ban foglaltakat; - az előírt pártoló tagsági tagdíjat időben (félévente, minden félév első hónapjának 5. napjáig) befizetni; - az Egyesület céljai megvalósításának támogatása érdekében az Egyesület számára tett vagyoni felajánlásait teljesíteni. e.) A tiszteletbeli tagnak joga van - a Közgyűlésen és az Egyesület egyéb szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt venni; - felkérés esetén javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani az Egyesület működésével kapcsolatban; - rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület munkájáról; - érintettsége esetén az Egyesület bármely szerve jog- vagy alapszabálysértő határozatának megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. f.) A tiszteletbeli tag kötelessége - betartani az Egyesület Közgyűlésének és szerveinek határozatait, az ban foglaltakat; - hozzájárulni az Egyesület célkitűzéseinek népszerűsítéséhez, hagyományainak ápolásához, erkölcsileg támogatni azt. 3. Tagdíj A rendes és a pártoló tagok kötelesek az éves tagdíj időarányos részét félévente megfizetni. Az első féléves tagdíjat, illetve annak időarányos részét legkésőbb a tagsági jogviszony létrejöttét követő 5. napon, majd azt követően félévente, az adott naptári félév első hónapjának 5. napjáig kell megfizetni. A tagság megszűnése vagy megszüntetése esetén a már megfizetett tagdíj vagy annak időarányos része nem követelhető vissza. A tagdíjak mértékét a Közgyűlés határozza meg. 4. Tagság megszűnése A tagság megszűnhet kilépéssel, kizárással, az Egyesület megszűnésével, a természetes személy halálával, valamint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tag jogutód nélküli megszűnésével. 5. Kizárás - Ki kell zárni azt a tagot, aki az esedékes tagdíjat, az Elnökség egyszeri - a tagdíjfizetés elmulasztásának következményeire figyelmeztető - felszólítása ellenére is elmulasztja az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni. A kizárásról az Elnökség a kizárt tagot, és a Közgyűlést is haladéktalanul értesíti. 5. oldal

6 IV. Kapcsolattartás - Kizárható az a tag, akiről megállapítható, hogy méltatlan magatartása folytán az Egyesület jó hírnevét, illetve a jelen ban rögzített céljainak megvalósítását veszélyezteti, tevékenységét akadályozza. - A kizárásról az Egyesület Elnöksége határozati formában dönt. A döntésről az Egyesület Elnöke a kizárt tagot haladéktalanul írásban értesíti, mely ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a fellebbezés alapjául szolgáló ok megjelölésével az Egyesület Elnökének írásban kell eljuttatni. A fellebbezésről a Közgyűlés dönt, melynek összehívásáról az Elnök köteles gondoskodni. - A Közgyűlés kizáró határozata ellen a tag a tudomásra jutástól számított - 30 napos jogvesztő határidőben bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A kizárásról szóló határozat meghozatala, illetve a fellebbezés elbírálása előtt lehetőséget kell adni az érintett tag számára a vele szemben felhozott kifogásokkal szembeni védekezésre, amennyiben az érintett tag a döntésre jogosult szerv ülésén megjelenik. Az Egyesület a tagjaival, valamint harmadik személyekkel főszabályként elektronikus úton tart kapcsolatot. Ennek megfelelően, ahol az értesítésről rendelkezik, azon a tagok által belépéskor megadott elektronikus levelezési címen történő értesítést kell érteni. V. Az Egyesület szervezete Az Egyesület szervei: - a Közgyűlés, - az Elnökség, - a Felügyelő Bizottság. Az Egyesület vezető tisztségviselői: - az Elnök, - az Elnökségi Tag, - a Felügyelő Bizottság Elnöke, - a Felügyelő Bizottsági Tag, Az Ügyvezető Az Egyesület a jelen szerint az Egyesület operatív működésének biztosítása és az Egyesület képviselete érdekében Ügyvezetőt foglalkoztathat, akinek foglalkoztatásáról az Elnökség dönt. A Titkár Az Egyesület a jelen szerint az Egyesület napi operatív működésének biztosítása érdekében titkárt, titkárnőt foglalkoztathat, akinek foglalkoztatásáról az Elnökség dönt. A.) Az Egyesület szervei 1. A Közgyűlés a.) A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb szerve, döntéshozó fóruma. b.) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt legalább az Egyesület tagjainak (rendes és pártoló tagok együttesen) 1/3-a írásban az ok és a cél megjelölésével - indítványozza. Az indítványt az Elnök akadályoztatása esetén bármely Elnökségi 6. oldal

7 Tag - részére kell eljuttatni. Össze kell hívni a Közgyűlést továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. c.) A Közgyűlés ülését az Elnök - akadályoztatása esetén bármely Elnökségi Tag írásban köteles összehívni. A tervezett Közgyűlés időpontját megelőzően 8 nappal az Elnök köteles gondoskodni az Elnökség Tagjai, a Felügyelő Bizottság Tagjai, valamint a tagok és egyéb érintettek írásbeli értesítéséről a meghívó megküldésével. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét és a határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket. d.) Az Elnök gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítéséről, amelyet a határozathozatalban részt vett Közgyűlésen megválasztott 2 hitelesítő tag mellett a Közgyűlés levezető elnöke is aláír. Az Elnök gondoskodik továbbá a határozatok írásba foglalásáról, valamint vezeti a határozatok könyvét. Az Elnök gondoskodik a közgyűlési határozatoknak az érintettekkel való közléséről, mely elektronikus úton és átvételt igazolható módon, írásban történik. A Határozatok Könyve tartalmazza a Közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát - ha lehetséges személyét is -, melyet az Elnök aláírása hitelesít. e.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az megállapítása és módosítása, - az éves költségvetés megállapítása, - az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása, - az Elnökség és a Felügyelő Bizottság évi beszámolójának elfogadása, - a vezető tisztségviselők megválasztása, illetve visszahívása, - a fellebbezés elbírálása tagfelvételi kérelem, és tagkizárás ügyében, - a tagdíj mértékének és fizetése rendjének megállapítása, - az Egyesület céljait megvalósító hosszú távú stratégia elfogadása, - az Egyesület céljait megvalósító éves munkaterv elfogadása, - az Egyesület gazdálkodási szabályait is magában foglaló szervezeti és működési szabályzat elfogadása, - feloszlás, más egyesülettel való egyesülés kimondása, - feloszlás esetén az Egyesület vagyonának sorsáról való döntés. f.) A Közgyűlés határozatképes a nyilvántartott, szavazati joggal rendelkező tagok több mint a felének jelenléte esetén. A természetes személy tagok személyesen, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező tagok pedig képviselőjük útján vesznek részt a Közgyűlésen. g.) Határozatképtelenség esetén a 8 napon belül változatlan napirenddel újra összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha ezt a körülményt az eredeti Közgyűlésre szóló meghívóban feltüntetik, és időpontját előre meghirdetik. h.) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (kivéve a VIII.2, IX.1 és IX.2 pontban szabályozott eseteket), nyílt szavazás során hozza. Minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata a döntő. A vezető tisztségviselőket is nyílt szavazással választja a Közgyűlés. A Közgyűlés ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. A döntésben érdekelt személyeket az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az ülés nyilvánosságának az érintett kérelmére történő korlátozására az ehhez feltétlenül szükséges mértékben kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben meghatározott okokra tekintettel kerülhet sor. 2. Az Elnök a.) Az Elnök az Egyesület képviselője, akit az első Elnök kivételével az Elnökség az Elnökség Tagjai közül választ. Az Elnök feladata a szervezet általános képviselete és elvi irányítása, a szakmai tevékenység vezetése. b.) Az Elnök feladata az Egyesület képviselete és elvi irányítása, a szakmai tevékenység vezetése, amelyet az Elnökséggel egyetértésben gyakorol. 7. oldal

8 c.) Az Elnök hívja össze és vezeti az Elnökség üléseit, elnököl a Közgyűlésen. Az Elnök akadályoztatása esetén bármely másik Elnökségi Tag összehívhatja és vezetheti az Elnökség üléseit és elnökölhet a Közgyűlésen. Az Elnök 6 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén az Elnökség tagjai közül új Elnököt kell választani. d.) Az Elnök gondoskodik az Elnökség üléseinek írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett Elnökségi ülés időpontját megelőző 8. napig az Elnökség Tagjaival való előzetes írásbeli értesítéséről. e.) Az Elnök gondoskodik a közgyűlési és az Elnökségi ülési jegyzőkönyvek elkészítéséről és írásba foglalja a Közgyűlési határozatok végrehajtását szolgáló, illetve az operatív működés során meghozott döntéseket. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az Elnök folyamatos nyilvántartást köteles vezetni, melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya ha lehetséges személye is - és lehetőség szerint a végrehajtásáért felelős Elnökségi Tag megnevezése. Az Elnök gondoskodik a közgyűlési és az elnökségi döntés érintettel való írásbeli közléséről annak meghozatalától számított 15 naptári napon belül. f.) Az Elnök felelős az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló elkészítéséért és annak Közgyűlés elé terjesztéséért. g.) Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói fölött, illetve akadályoztatása esetére jogosult más Elnökségi Tagot erre kijelölni. 3. Az Elnökség a.) Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti testületi szerve. Az Elnökségi Tagokat az Elnök kivételével - a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással. Az Elnököt első alkalommal a Közgyűlés választja, ezt követően az Elnököt az Elnökség maga választja meg. Az Elnökség tagja csak az a rendes tag vagy a rendes tag képviselője lehet, aki az esedékes tagdíját befizette és nem áll kizárás alatt. b.) Az Elnökség feladatai: - az Egyesület éves költségvetésének, éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének az elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése; - tagnyilvántartás vezetés és tagdíj tartozás esetén az érintett tag részére fizetési felszólítás küldése; - az Egyesület vagyonával való felelős gazdálkodás a Közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján; - döntés az Egyesület esetleges gazdasági-vállalkozási tevékenységének feltételeiről; - az Egyesület határozatainak végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése; - döntés a tagfelvételi kérelem elfogadásáról, a kizárásról; - döntés minden egyéb ügyben, amelyet jogszabály, vagy a c.) Közgyűlés a hatáskörébe utal. A Közgyűlés 3 éves időtartamra minimum 3 maximum 5 tagú Elnökséget választ. Az Elnökség az első Elnök kivételével - tagjai közül Elnököt választ. Az Elnökség választásakor a Közgyűlés ügyel arra, hogy azok megfelelően reprezentálják a tagság összetételét. d.) Az Elnökség tagja az lehet: 1. aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta; és 2. a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva; és 3. aki a.) b.) c.) magyar állampolgár; vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik; vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 8. oldal

9 e.) f.) Az Elnökség az üléseit szükség szerinti rendszerességgel, de évente legalább egyszer tartja. Az Elnökség tárgyévi ülései közül egyet az évi rendes Közgyűlést megelőző 20 napon belül kell tartani. Az elnökségi ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A döntésben közvetlenül érintett személyeket lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatképes, ha legalább az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Elnök 8 napon belüli időpontra ismételten összehívja az Elnökséget. g.) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás során hozza. Az Elnökség minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Bármely Elnökségi Tag kérésére az Elnökség titkos szavazás útján határoz, és a jelenlevő Elnökségi Tagok többségének indítványára teljes egyetértés szükséges az érvényes határozathoz. h.) Az Elnökség ülésein állandó meghívott a Felügyelő Bizottság elnöke. i.) j.) Az Elnökségi Tagok és az Elnök az Egyesület vezető tisztségviselői. Az Elnökségi Tag feladata az operatív működés során felmerült valamennyi feladat elvégzése, különösen azon feladatoké, amelyek végrehajtásáért kifejezetten az adott Elnökségi Tag felelős. k.) Az Elnökségi Tag köteles részt venni az Elnökség ülésein és legjobb tudomása szerint igyekszik önállóan vagy másokkal együttműködve megvalósítani a közhasznú jogállásból fakadó és ezen ban meghatározott, valamint a Közgyűlés által kitűzött célokat. l.) Az Elnökségi Tag egyes esetekben az Elnök felhatalmazása alapján kizárólag a szakterületéhez kapcsolódó ügyekben képviselheti önállóan az Egyesületet. 4. Felügyelő Bizottság a.) A Közgyűlés a rendes tagok közül három évre, az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére, 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ. Az Elnök, valamint az Elnökségi Tagok, vagy azok hozzátartozói a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek. b.) A Felügyelő Bizottság Elnökét első alkalommal a Közgyűlés, ezt követően saját tagjaiból maga választja meg. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. c.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, megvizsgálja az Egyesület könyvelését és könyveit, azokról a Közgyűlésen beszámol. d.) A Felügyelő Bizottság üléseit az ülést megelőzően legalább 8 nappal - a tagok írásban történő értesítésével (napirend megküldésével) a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult összehívni. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívását a bizottság bármely tagja is kezdeményezheti a Felügyelő Bizottság elnökénél. e.) Szabályszerű értesítés hiányában a Felügyelő Bizottság csak akkor hozhat határozatot, ha az ülésen minden tag jelen van. f.) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 tag jelen van. A Felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van. Határozatait egyhangú szavazással hozza. g.) Az üléseket a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti, az ülésről jegyzőkönyvet vezet. h.) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. i.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, illetve akkor is, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság indítványára az annak megtételétől számított harminc napon belül az 9. oldal

10 j.) intézkedésre jogosult vezető szervet össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság maga is összehívhatja az intézkedésre jogosult szervet. Ha az intézkedésre jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az Egyesület feletti törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget. A Felügyelő Bizottság Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincsen helye. k.) Az Egyesület vezető tisztségviselőjének minősül a Felügyelő Bizottság Elnöke és Tagja. 5. Tagozatok a.) A tagok az Elnökség jóváhagyása esetén, szakmai vagy területi alapon szabadon alakíthatnak tagozatokat. b.) A tagozatok vezetői tanácskozási joggal vehetnek részt az Elnökség ülésein. 6. Tanácsadó és szakértő testületek a.) Az Egyesület érdekérvényesítő tevékenységének előmozdítására, illetve az Elnök, az Ügyvezető és az Elnökség munkájának segítésére - utóbbiak kezdeményezésére állandó, vagy ad hoc Tanácsadó Testület létesíthető. b.) Az Elnökség (és esetlegesen az Ügyvezető) irányításával Szakértői Testület létesíthető az Egyesület tevékenységét támogató, eseti vagy rendszeres/állandó alapon tevékenykedő független szakmai (energetikai, környezetvédelmi, gazdasági-mérnöki, pénzügyi, jogi, kommunikációs, stb.) tanácsadók és szakértők köréből. B.) Az Egyesület vezető tisztségviselői 1. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések: a.) A vezető tisztségviselői megbízatása megszűnik: - a mandátum lejártával, - az egyesületi tagság megszűnésével, - ha a vezető tisztségviselő által képviselt tag egyesületi tagsága megszűnik, kivéve, ha a vezető tisztségviselő azonnal az Egyesület tagjává válik természetes személyként, - ha megbízatása megszűnik a megválasztásakor általa képviselt tagnál, kivéve, ha a vezető tisztségviselő azonnal az Egyesület rendes tagjává válik természetes személyként, - lemondással, - visszahívással, valamint - a közügyektől eltiltó jogerős bírósági ítélettel. b.) Vezető tisztségviselő mandátumának lejárta előtti visszahívása bármely tagnak az indoklással kiegészített, az Elnökségnek eljutatott, a Közgyűlésen megvitatott javaslata alapján a Közgyűlésnek az ban meghatározott szavazati aránnyal meghozott határozatával történik. A visszahívás oka csak megindokolt súlyos szakmai hiba, vagy az Alapszabállyal ellentétes magatartás lehet. A visszahívási javaslatról az ban meghatározottak szerint a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés határozata ellen a vezető tisztségviselő a tudomásra jutástól számított - 30 napos jogvesztő határidőben belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. c.) A tisztség megszűnésének időpontja visszahívás esetén a megválasztásra jogosult szerv által hozott jogerős határozat, lemondás esetén a benyújtás, bírósági ítélet esetén a jogerőre emelkedés napja. 2. Összeférhetetlenségi szabályok 10. oldal

11 a.) A vezető tisztségviselők nem állhatnak egymással hozzátartozói kapcsolatban (Ptk b) pont). b.) A Civil tv. 38. (1)-(2) bekezdéseiben a Közgyűlés valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen nak megfelelő cél szerinti juttatás. c.) A Civil tv. 38. (3) bekezdése alapján nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja, illetve amennyiben az Egyesület későbbi működése során megválasztására sor kerül könyvvizsgálója az a személy, aki 1. a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be); 2. az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 3. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a jelen ban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -; illetve 4. az 1-3. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. d.) A Civil tv. 39. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján a közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző 2 évben legalább egy évig -, 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; 2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki; 4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. e.) Az Ügyvezető nem lehet a Felügyelő Bizottság Tagja, Elnöke, Elnök, illetve Elnökségi Tag. f.) Nem lehet vezető tisztségviselő továbbá az sem, aki politikai pártban tisztséget tölt be. g.) Az Egyesület vezető tisztségviselői az erre vonatkozó megbízatás elfogadásakor kötelesek nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy velük szemben Civil tv aiban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. C.) Az Ügyvezető Az felhatalmazása alapján az Elnökség az Egyesület operatív működtetése és képviseletének folyamatos biztosítása érdekében Ügyvezetőt foglalkoztathat. a.) Az Ügyvezető a vele megkötött szerződésben önálló képviseleti joggal ruházható fel. 11. oldal

12 b.) Az Ügyvezető különösen az Egyesület ügyintéző (egyeztetési és érdekérvényesítési) tevékenységének koordinációjában és megvalósításában, kommunikációjában és a külkapcsolatok szervezésében működik közre. c.) Az Ügyvezető felett, amennyiben az Egyesület munkaviszonyban foglalkoztatja, a munkáltatói jogokat az Elnök vagy az Elnök akadályoztatása esetére kijelölt másik Elnökségi Tag gyakorolja. d.) Amennyiben az Ügyvezető tevékenységért díjazásban részesül úgy arról az Elnökség egyhangú szavazással dönt, amely döntéstől az Ügyvezetővel kötött szerződés nem térhet el. e.) Egyebekben az Ügyvezetőre irányadó szabályokat és az Ügyvezető egyéb feladatait a vele kötött külön megállapodás tartalmazza. D.) A Titkár Az felhatalmazása alapján az Elnökség az Egyesület napi operatív működtetésének biztosítása érdekében titkárt foglalkoztathat. a.) b.) c.) d.) e.) A Titkár önálló képviseleti joggal nem rendelkezik. A Titkár alapvető feladata az Egyesület napi teendőinek ellátása, de az Elnökség arra irányuló utasítása alapján az Egyesület más tevékenységének koordinációjában és megvalósításában, kommunikációjában és a külkapcsolatok szervezésében is közreműködhet. A Titkár felett amennyiben az Egyesület munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja a munkáltatói jogokat, illetve az utasítási jogot az Elnök vagy az Elnök akadályoztatása esetére kijelölt másik Elnökségi Tag gyakorolja. Amennyiben a Titkár tevékenységéért díjazásban részesül úgy arról az Elnökség egyhangú szavazással dönt, amely döntéstől a Titkárral kötött szerződés nem térhet el. Egyebekben a Titkárra irányadó szabályokat és a Titkár egyéb feladatait a vele kötött külön megállapodás tartalmazza. VI. Az Egyesület képviselete 1. Az Egyesületet általános, mindenre kiterjedő képviselője az Elnök. 2. Az Egyesületet az Elnök önállóan, vagy bármely másik két Elnökségi Tag együttesen képviseli. 3. Az Egyesület képviseletében bankszámla feletti rendelkezésre az Elnök önállóan, vagy az Elnökség bármely 2 tagja együttesen jogosult. VII. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 1. Az Egyesület a vonatkozó jogszabályok keretei között a bevételeivel és a kiadásaival szabadon, a céljainak megfelelően gazdálkodik. Az Egyesület vagyonát növeli a tagok, támogatók befizetése, pályázatokból elnyert bevételek, a vagyonának hozama, az Egyesületnek juttatott adományok, illetőleg azok hozama, az Egyesület által a jelen fejezetben meghatározott keretek között végzett vállalkozási tevékenységekből származó bevételek. Az Egyesület vagyona a vonatkozó jogszabályok keretei között, kizárólag a jelen II. pontjában meghatározott célokra fordítható. 2. A bevételeket és a kiadásokat arra alkalmas és előírt módon kell könyvelni. Az adományokról az adományozók részére - kérésükre - külön elszámolást kell adni. 3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírása szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az Elnökség az Egyesület üzleti évben folytatott gazdálkodásáról mérleget, a gazdálkodás eredményéről pedig vagyonkimutatást készít. 4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, gazdasági-vállalkozási tevékenységet másodlagos jelleggel, csak közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében, azokat 12. oldal

13 nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen ban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 5. Az Egyesület vagyonának a fentiek szerint történő felhasználásáról a Közgyűlés által elfogadott költségvetésnek megfelelően a jelen által meghatározott keretek között - az Elnökség dönt. 6. A vagyon felhasználásának módja követi az II. pontjában felsorolt célok és közhasznú tevékenységek megvalósításának, kifejtésének jellegét. A vagyon felhasználása elsősorban a következő úton történik: a.)a célok megvalósulását elősegítő egyeztető mechanizmus kialakítása és működtetése; b.)kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása; c.) szakmai tevékenységek kifejtése (szakértők alkalmazása, tanácsadók felhasználása, konferenciák, workshop-ok, stb. szervezése, azokon való részvétel). 7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 8. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 9. A Civil tv. 42. (2) bekezdésében foglaltak alapján az Egyesület, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen ban foglaltaknak megfelelő juttatás kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 10. Az Egyesület közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 11. Az Egyesület közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 12. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. 13. Az Egyesület társadalmi és belső kontrolljának biztosítása érdekében, továbbá arra való figyelemmel, hogy az Egyesület várható éves bevétele az ötmillió forintot eléri, az Egyesület létrejöttétől kezdődően felügyelő szerv (Felügyelő Bizottság) működik a Civil tv ban foglalt előírás szerint. 14. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba különösen a közhasznúsági mellékletbe, illetve az éves beszámolóba az Egyesület székhelyén az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett módon és időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. VIII. Beszámolási és nyilvántartási szabályok 1. Az Elnökség köteles a vagyon felhasználásáról és az Egyesület működéséről, az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlésnek évente egyszer írásban beszámolni. A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés határozattal dönt. 2. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni. Az éves számviteli beszámoló elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a jelen fejezet 1. pontja szerinti éves beszámolót a Közgyűlés jelenlévő tagjainak 2/3-os minősített szótöbbségével fogadja el. 3. A közhasznúsági melléklet tartalmára és közzétételére a Civil tv. 29. (6)-(7) bekezdéseiben, valamint a 30. (1) bekezdésében, továbbá a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletében foglaltak az irányadók oldal

14 4. A Közgyűlés és az Elnökség üléseinek határozatait, döntéseit, továbbá az Egyesület szolgáltatásai igénybevételi módját, a jelen VIII. pont, illetve a számviteli törvény szerinti éves beszámolókat, valamint - legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig a közhasznúsági mellékletet, a működés módját az Egyesület honlapján (www.mszit.hu) kell nyilvánosságra hozni, amelyről az Elnök, vagy ha van Ügyvezető, akkor az Ügyvezető gondoskodik. 5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 6. Az Egyesület bármely okból történő megszűnése esetén köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan rendezni. A megszűnés idején meglévő vagyont a Közgyűlés döntése alapján az alapítási célokkal azonos, vagy hasonló célú közhasznú szervezet támogatására kell fordítani. IX. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik, ha: 1. a Közgyűlés a jelenlevők kétharmados szótöbbségével az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről (összeolvadásról, beolvadásról) dönt; 2. a Közgyűlés a jelenlevők kétharmados szótöbbségével határoz az Egyesület feloszlásáról, 3. a bíróság feloszlatja, 4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, 5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. X. Záró rendelkezések A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil tv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Kelt Budapesten, december 19-én Név:. Elnökségi Tag Név:. Elnökségi Tag Név:. Elnökségi Tag Név:. Elnökségi Tag Név:. Elnökségi Tag Ezennel igazolom, hogy az jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Ellenjegyzem: Budapesten, december 19. napján 14. oldal

15 dr. Ormai Gabriella ügyvéd 15. oldal

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A StudioArt Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Taggyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a városban élő gazdátlan, kóbor ebek elhelyezését, és állatszerető polgároknál részükre

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben